TÀI KHOẢN 139 - DỰ PHÒNG PHẢI THU KHÓ ĐÒI

Chia sẻ: chikorita

Tài khoản này dùng để phản ánh tình hình trích lập, sử dụng và hoàn nhập khoản dự phòng các khoản phải thu khó đòi hoặc có khả năng không đòi được vào cuối kỳ kế toán.

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản