TÀI KHOẢN 228 - ĐẦU TƯ DÀI HẠN KHÁC

Chia sẻ: chikorita

Tài khoản này dùng để phản ánh giá trị hiện có và tình hình biến động tăng, giảm các loại đầu tư dài hạn (ngoài các khoản đầu tư vào công ty con, vốn góp vào cơ sở kinh doanh đồng kiểm soát, đầu tư vào công ty liên kết), như: Đầu tư trái phiếu, đầu tư cổ phiếu, hoặc đầu tư vào đơn vị khác mà chỉ nắm giữ dưới 20% vốn chủ sở hữu (dưới 20% quyền biểu quyết),…và thời hạn thu hồi hoặc thanh toán trên 1 năm....

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản