TÀI KHOẢN 242 - CHI PHÍ TRẢ TRƯỚC DÀI HẠN

Chia sẻ: chikorita

Tài khoản này dùng để phản ánh các chi phí thực tế đã phát sinh nhưng có liên quan đến kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh của nhiều niên độ kế toán và việc kết chuyển các khoản chi phí này vào chi phí sản xuất, kinh doanh của niên độ kế toán sau.

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản