TÀI KHOẢN 341- VAY DÀI HẠN

Chia sẻ: chikorita

Tài khoản này dùng để phản ánh các khoản tiền vay dài hạn và tình hình thanh toán các khoản tiền vay dài hạn của doanh nghiệp. Vay dài hạn là khoản vay có thời hạn trả trên một năm.

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản