TÀI KHOẢN 342 - NỢ DÀI HẠN

Chia sẻ: Tojimomi | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

0
305
lượt xem
69
download

TÀI KHOẢN 342 - NỢ DÀI HẠN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài khoản này dùng để phản ánh các khoản nợ dài hạn như nợ thuê tài chính hoặc các khoản nợ dài hạn khác (thời hạn trả nợ trên một năm). Trong trường hợp nợ thuê tài chính, tổng số nợ thuê phản ánh vào bên Có của Tài khoản 342- “Nợ dài hạn” là tổng số tiền phải trả được tính bằng giá trị hiện tại của khoản thanh toán tiền thuê tối thiểu hoặc giá trị hợp lý của tài sản thuê trừ (-) số nợ phải trả kỳ này, cộng (+) số thuế GTGT bên thuê còn phải...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: TÀI KHOẢN 342 - NỢ DÀI HẠN

  1. Tµi kho¶n 342 Nî dµi h¹n Tµi kho¶n nµy dïng ®Ó ph¶n ¸nh c¸c kho¶n nî dµi h¹n nh nî thuª tµi chÝnh hoÆc c¸c kho¶n nî dµi h¹n kh¸c (thêi h¹n tr¶ nî trªn mét n¨m). Trong trêng hîp nî thuª tµi chÝnh, tæng sè nî thuª ph¶n ¸nh vµo bªn Cã cña Tµi kho¶n 342- “Nî dµi h¹n” lµ tæng sè tiÒn ph¶i tr¶ ®îc tÝnh b»ng gi¸ trÞ hiÖn t¹i cña kho¶n thanh to¸n tiÒn thuª tèi thiÓu hoÆc gi¸ trÞ hîp lý cña tµi s¶n thuª trõ (-) sè nî ph¶i tr¶ kú nµy, céng (+) sè thuÕ GTGT bªn thuª cßn ph¶i tr¶ dÇn trong suèt thêi gian thuª. Trêng hîp sè tiÒn thuª tµi chÝnh ®îc tÝnh b»ng ngo¹i tÖ th× ®¬n vÞ ®i thuª ph¶i tÝnh to¸n, quy ®æi ra §ång ViÖt Nam theo tû gi¸ giao dÞch thùc tÕ hoÆc tû gi¸ giao dÞch b×nh qu©n trªn thÞ trêng ngo¹i tÖ liªn ng©n hµng do Ng©n hµng Nhµ níc ViÖt Nam c«ng bè t¹i thêi ®iÓm ph¸t sinh nghiÖp vô kinh tÕ ®Ó ghi vµo tµi kho¶n nµy. Khi tr¶ nî b»ng ngo¹i tÖ th× bªn Nî Tµi kho¶n 342 ®îc quy ®æi ra §ång ViÖt Nam theo tû gi¸ ®ang ph¶n ¸nh trªn sæ kÕ to¸n cña tµi kho¶n nµy. KÕt cÊu vµ néi dung ph¶n ¸nh cña tµi kho¶n 342- Nî dµi h¹n Bªn nî: - Tr¶ nî dµi h¹n do thanh to¸n tríc h¹n; - KÕt chuyÓn c¸c kho¶n nî dµi h¹n ®Õn h¹n tr¶ sang Tµi kho¶n 315; - Sè gi¶m nî do bªn chñ nî chÊp nhËn; - Chªnh lÖch gi¶m tû gi¸ hèi ®o¸i do ®¸nh gi¸ l¹i cuèi n¨m tµi chÝnh c¸c kho¶n nî dµi h¹n cã gèc ngo¹i tÖ. Bªn Cã: - C¸c kho¶n nî dµi h¹n ph¸t sinh trong kú; - Chªnh lÖch t¨ng tû gi¸ hèi ®o¸i do ®¸nh gi¸ l¹i cuèi n¨m tµi chÝnh c¸c kho¶n nî dµi h¹n cã gèc ngo¹i tÖ. Sè d bªn Cã: C¸c kho¶n nî dµi h¹n cßn cha tr¶. Ph¬ng ph¸p h¹ch to¸n kÕ to¸n mét sè nghiÖp vô kinh tÕ chñ yÕu I. KÕ to¸n c¸c nghiÖp vô liªn quan ®Õn ho¹t ®éng thuª tµi chÝnh: 1. Trêng hîp nî gèc ph¶i tr¶ vÒ thuª tµi chÝnh x¸c ®Þnh theo gi¸ mua cha cã thuÕ GTGT mµ bªn cho thuª ®· tr¶ khi mua TSC§ ®Ó cho thuª:
  2. - Khi nhËn TSC§ mµ bªn cho thuª ®· tr¶ vÒ thuª tµi chÝnh, c¨n cø vµo hîp ®ång thuª tµi s¶n vµ c¸c chøng tõ cã liªn quan ph¶n ¸nh gi¸ trÞ TSC§ thuª tµi chÝnh theo gi¸ cha cã thuÕ GTGT ®Çu vµo, ghi: Nî TK 212 - TSC§ thuª tµi chÝnh (Gi¸ cha cã thuÕ GTGT) Cã TK 342 - Nî dµi h¹n (Gi¸ trÞ hiÖn t¹i cña kho¶n thanh to¸n tiÒn thuª tèi thiÓu hoÆc gi¸ trÞ hîp lý cña tµi s¶n thuª trõ (-) sè nî gèc ph¶i tr¶ kú nµy) Cã TK 315 - Nî dµi h¹n ®Õn h¹n tr¶ (Sè nî gèc ph¶i tr¶ kú nµy). - Cuèi niªn ®é kÕ to¸n, c¨n cø hîp ®ång thuª tµi s¶n, x¸c ®Þnh sè nî gèc thuª tµi chÝnh ®Õn h¹n tr¶ trong niªn ®é kÕ to¸n tiÕp theo, ghi: Nî TK 342 - Nî dµi h¹n Cã TK 315 - Nî dµi h¹n ®Õn h¹n tr¶. 2. Trêng hîp nî gèc ph¶i tr¶ vÒ thuª tµi chÝnh x¸c ®Þnh theo gi¸ mua cã thuÕ GTGT mµ bªn cho thuª ®· tr¶ khi mua TSC§ ®Ó cho thuª: - Khi nhËn TSC§ thuª tµi chÝnh, bªn ®i thuª nhËn nî c¶ sè thuÕ GTGT do bªn cho thuª ®· tr¶ khi mua TSC§ ®Ó cho thuª mµ bªn thuª ph¶i hoµn l¹i cho bªn cho thuª, c¨n cø hîp ®ång thuª tµi chÝnh vµ c¸c chøng tõ cã liªn quan ph¶n ¸nh gi¸ trÞ TSC§ thuª tµi chÝnh theo gi¸ cha cã thuÕ GTGT ph¶i hoµn l¹i cho bªn cho thuª, ghi: Nî TK 212 - TSC§ thuª tµi chÝnh (Gi¸ cha cã thuÕ GTGT) Nî TK 138 - Ph¶i thu kh¸c (Sè thuÕ GTGT ®Çu vµo cña TSC§ thuª tµi chÝnh) Cã TK 315 - Nî dµi h¹n ®Õn h¹n tr¶ (Sè nî ph¶i tr¶ kú nµy cã c¶ thuÕ GTGT) Cã TK 342 - Nî dµi h¹n (Gi¸ trÞ hiÖn t¹i cña kho¶n thanh to¸n tiÒn thuª tèi thiÓu hoÆc gi¸ trÞ hîp lý cña tµi s¶n thuª trõ (-) sè nî gèc ph¶i tr¶ kú nµy céng (+) sè thuÕ GTGT bªn thuª cßn ph¶i tr¶ dÇn trong suèt thêi gian thuª). - Cuèi niªn ®é kÕ to¸n, c¨n cø vµo hîp ®ång thuª tµi chÝnh x¸c ®Þnh sè nî gèc thuª tµi chÝnh ®Õn h¹n tr¶ trong niªn ®é kÕ to¸n tiÕp theo, ghi: Nî TK 342 - Nî dµi h¹n Cã TK 315 - Nî dµi h¹n ®Õn h¹n tr¶. II. KÕ to¸n c¸c nghiÖp vô cã liªn quan ®Õn c¸c kho¶n nî dµi h¹n kh¸c: 1. Khi ph¸t sinh c¸c kho¶n nî dµi h¹n kh¸c dïng vµo ®Çu t XDCB, ghi: Nî TK 241 - X©y dùng c¬ b¶n dë dang Cã TK 342 - Nî dµi h¹n. 2. §èi víi c¸c kho¶n nî kh«ng x¸c ®Þnh ®îc chñ nî, khi cã quyÕt ®Þnh xo¸ nî hoÆc kh«ng ph¶i tr¶ khi cæ phÇn ho¸ doanh nghiÖp, ghi: Nî TK 342 - Nî dµi h¹n
  3. Cã TK 711 - Thu nhËp kh¸c. 3. Cuèi niªn ®é kÕ to¸n, c¨n cø sè d nî dµi h¹n, x¸c ®Þnh sè nî dµi h¹n ®Õn h¹n tr¶ trong niªn ®é kÕ to¸n tiÕp theo, ghi: Nî TK 342 - Nî dµi h¹n Cã TK 315 - Nî dµi h¹n ®Õn h¹n tr¶. III- Cuèi niªn ®é kÕ to¸n, t¹i thêi ®iÓm lËp b¸o c¸o tµi chÝnh: Sè d nî dµi h¹n cã gèc ngo¹i tÖ ph¶i ®îc ®¸nh gi¸ l¹i theo tû gi¸ giao dÞch b×nh qu©n trªn thÞ trêng ngo¹i tÖ liªn ng©n hµng do Ng©n hµng Nhµ níc ViÖt Nam c«ng bè t¹i thêi ®iÓm cuèi kú kÕ to¸n n¨m: - NÕu tû gi¸ hèi ®o¸i t¨ng, ph¸t sinh kho¶n lç tû gi¸ hèi ®o¸i, ghi: Nî TK 413 - Chªnh lÖch tû gi¸ hèi ®o¸i Cã TK 342 - Nî dµi h¹n. - NÕu tû gi¸ hèi ®o¸i gi¶m, ph¸t sinh kho¶n l·i tû gi¸ hèi ®o¸i, ghi: Nî TK 342 - Nî dµi h¹n Cã TK 413 - Chªnh lÖch tû gi¸ hèi ®o¸i.
Đồng bộ tài khoản