TÀI KHOẢN 415 - QUỸ DỰ PHÒNG TÀI CHÍNH

Chia sẻ: chikorita

Tài khoản này dùng để phản ánh số hiện có và tình hình trích lập, sử dụng Quỹ dự phòng tài chính của doanh nghiệp. Quỹ dự phòng tài chính được trích lập từ lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp. Việc hạch toán tăng, giảm Quỹ dự phòng tài chính phải theo chính sách tài chính hiện hành.

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản