TÀI KHOẢN 418 - CÁC QUỸ THUỘC VỐN CHỦ SỞ HỮU

Chia sẻ: chikorita

Tài khoản này dùng để phản ánh số hiện có và tình hình tăng, giảm các quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu như quỹ thưởng Ban điều hành công ty,… Các quỹ khác thuộc nguồn vốn chủ sở hữu được hình thành từ lợi nhuận sau thuế và được sử dụng vào việc khen thưởng hoặc các mục đích khác phục vụ công tác điều hành của Ban giám đôc, Hội đồng quản trị.

Nội dung Text: TÀI KHOẢN 418 - CÁC QUỸ THUỘC VỐN CHỦ SỞ HỮU

TÀI KHOẢN 418
CÁC QUỸ THUỘC VỐN CHỦ SỞ HỮU

Tài khoản này dùng để phản ánh số hiện có và tình hình tăng, giảm các quỹ
khác thuộc vốn chủ sở hữu như quỹ thưởng Ban điều hành công ty,…
Các quỹ khác thuộc nguồn vốn chủ sở hữu được hình thành từ lợi nhuận sau
thuế và được sử dụng vào việc khen thưởng hoặc các mục đích khác phục vụ công
tác điều hành của Ban giám đôc, Hội đồng quản trị.
Việc trích và sử dụng quỹ khác thuộc nguồn vốn chủ sở hữu phải theo chính
sách tài chính hiện hành đối với từng loại hình doanh nghiệp: Công ty Nhà nước,
công ty cổ phần, công ty TNHH, doanh nghiệp tư nhân,…

KẾT CẤU VÀ NỘI DUNG PHẢN ÁNH CỦA
TÀI KHOẢN 418- CÁC QUỸ KHÁC THUỘC VỐN CHỦ SỞ HỮU

Bên Nợ:
Tình hình chi tiêu, sử dụng các quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu của doanh
nghiệp.
Bên Có:
Các quỹ khác thuộc nguồn vốn chủ sở hữu tăng do được trích lập từ lợi nhuận
sau thuế thu nhập doanh nghiệp.
Số dư bên Có:
Các quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu hiện có.

PHƯƠNG PHÁP HẠCH TOÁN KẾ TOÁN
MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG KINH TẾ CHỦ YẾU

1. Trích các quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu từ lợi nhuận sau thuế TNDN, ghi:
Nợ TK 421 - Lợi nhuận chưa phân phối
Có TK 418 - Các quỹ thuộc vốn chủ sở hữu.
2. Trường hợp đơn vị cấp dưới được đơn vị cấp trên cấp quỹ khác thuộc nguồn
vốn chủ sở hữu, đơn vị cấp dưới, ghi:
Nợ các TK 111, 112, 136,...
Có TK 418 - Các quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu.
3. Trường hợp đơn vị cấp dưới nộp cấp trên để hình thành quỹ khác thuộc vốn
chủ sở hữu, ghi:
Nợ TK 418 - Các quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu
Có các TK 111, 112, 336,...
4. Trường hợp các đại diện chủ sở hữu doanh nghiệp qui định thưởng cho Hội
đồng quản trị, Ban giám đốc từ quỹ thưởng Ban điều hành công ty, ghi:
Nợ TK 418 - Các quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu
Có các TK 111, 112.
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản