TÀI KHOẢN 421 LỢI NHUẬN CHƯA PHÂN PHỐI

Chia sẻ: 240684

Tài khoản này dùng để phản ánh kết quả kinh doanh (lợi nhuận, lỗ) sau thuế thu nhập doanh nghiệp và tình hình phân chia lợi nhuận hoặc xử lý lỗ của doanh nghiệp.

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản