TÀI KHOẢN 431 - QUỸ KHEN THƯỞNG, PHÚC LỢI

Chia sẻ: chikorita

Tài khoản này dùng để phản ánh số hiện có và tình hình tăng, giảm quỹ khen thưởng, phúc lợi của doanh nghiệp.

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản