TÀI KHOẢN 515 DOANH THU HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH

Chia sẻ: 240684

Tài khoản này dùng để phản ánh doanh thu tiền lãi, tiền bản quyền, cổ tức, lợi nhuận được chia và doanh thu hoạt động tài chính khác của doanh nghiệp

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản