Tài khoản 642 Chi phí quản lý doanh nghiệp

Chia sẻ: 240684

Tài khoản này dùng để phản ánh các chi phí quản lý chung của doanh nghiệp gồm các chi phí về lương nhân viên bộ phận quản lý doanh nghiệp

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản