Tài khoản chiết khấu thanh toán và chiết khấu thương mại được phân biệt như thế nào?

Chia sẻ: dangthetan

Phân biệt Chiết khấu thương mại, hàng bán bị trả lại, Giảm giá hàng bán và Chiết khấu thanh toán. Dựa vào các văn bản: 04 chuẩn mực kế toán Việt Nam đợt 1 ban hành theo QĐ 149/2001/QĐ-BTC. Thông tư số 89/2002/TT-BTC ngày 09/11/2002 hướng dẫn kế toán 04 chuẩn mực

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản