Tài liệu 124 sơ đồ hạch toán kế toán tài chính

Chia sẻ: tinhphuong60

Tài liệu tham khảo 124 sơ đồ hạch toán kế toán tài chính giúp cho các học viên, những cán bô công nhân viên làm trong ngành kế toán dễ dàng nắm bắt được những qui định chung của ngành tài chính kế toán để dễ dàng trong làm việc và học tập tốt nhất.

Bạn đang xem 20 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Tài liệu 124 sơ đồ hạch toán kế toán tài chính

 

 
Tài Liệu124 sơ đồ hạch toán
kế toán tài chính
I. S¬ ®å h¹ch to¸n vèn b»ng tiÒn vµ ®Çu t- ng¾n h¹n
S¬ ®å sè 1: H¹ch to¸n tiÒn mÆt

TK 112 TK 111 TK 112

Rót tiÒn göi ng©n hµng vÒ Göi tiÒn mÆt vµo ng©n hµng
nhËp quü tiÒn mÆt
TK 121, 128, 221 TK 121, 128, 221
222, 223, 228 222, 223, 228
Thu håi chøng kho¸n, vèn ®Çu t-
§Çu t- ng¾n h¹n, dµi h¹n
Gi¸ TK 112 TK 112 Tæng b»ng tiÒn mÆt
gèc sè
Lç thu
L·i
TK 141, 627, 641
TK 131, 136, 138
642, 241, 635, 811
141, 144, 244
Thu håi nî ph¶i thu, c¸c kho¶n Chi t¹m øng vµ c¸c chi phÝ ph¸t
ký quü, ký c-îc b»ng tiÒn mÆt sinh b»ng tiÒn mÆt

TK 133
TK 311, 341
Vay ng¾n h¹n, dµi h¹n b»ng tiÒn
mÆt vÒ nhËp quü tiÒn mÆt ThuÕ GTGT TK 211, 213, 217, 152
®Çu vµo 153, 156, 157, 611
TK 333
NhËn trî cÊp trî gi¸ tõ NSNN
b»ng tiÒn mÆt Mua vËt t-, hµng hãa, c«ng
cô, TSC§... b»ng tiÒn mÆt
TK 338, 344 TK 311, 315, 331
NhËn ký quü, ký c-îc b»ng 333, 334, 336, 338
tiÒn mÆt Thanh to¸n nî ph¶i tr¶ b»ng
tiÒn mÆt
TK 411
NhËn vèn ®-îc cÊp, gãp b»ng TK 144, 244
tiÒn mÆt nhËp quü tiÒn mÆt
Thanh to¸n nî ph¶i tr¶ b»ng
TK 511, 512, 515, 711 tiÒn mÆt
Doanh thu, thu nhËp kh¸c b»ng TK 138 (1)
tiÒn mÆt nhËp quü tiÒn mÆt

TK 338 (1) TiÒn mÆt thiÕu ph¸t hiÖn qua kiÓm kª
TiÒn mÆt thõa ph¸t hiÖn qua
kiÓm kª
S¬ ®å sè 2:
H¹ch to¸n tiÒn göi ng©n hµng
TK 111 TK 112 TK 111

Göi tiÒn mÆt vµo ng©n hµng Rót TGNH vÒ nhËp quü tiÒn mÆt

TK 121, 128, 221
TK 121, 128, 221 222, 223, 228
222, 223, 228 §Çu t- ng¾n h¹n, dµi h¹n b»ng TGNH
Thu håi vèn ®Çu t- ng¾n h¹n,
dµi h¹n b»ng tiÒn göi TK 144, 244
Gi¸ Ký c-îc, ký quü b»ng TGNH
gèc TK 515 TK 635

TK 211, 213
TK 131, 136, 138 217, 241
Thu c¸c kho¶n nî ph¶i Mua TSC§, B§S§T, chi ®Çu t- XDCB...
thu b»ng tiÒn göi
TK 411
TK 144, 244 ThuÕ GTGT
TK 152, 153, 156
®Çu vµo
Thu håi c¸c kho¶n ký c-îc, 157, 611...
ký quü b»ng tiÒn göi
Mua vËt t-, hµng hãa, c«ng cô
TK 411 b»ng tiÒn göi
TK 311, 315, 331, 333
NhËn vèn gãp liªn doanh, liªn
336, 338, 341, 342
kÕt, cæ phÇn... b»ng tiÒn göi
Thanh to¸n c¸c kho¶n nî ph¶i tr¶,
TK 344, 338 nî vay b»ng tiÒn göi
NhËn ký c-îc, ký quü ng¾n TK 133
h¹n, dµi h¹n b»ng tiÒn göi ThuÕ GTGT TK 623, 627, 635
®Çu vµo 641, 642, 811
TK 511, 512
515, 711 Chi phÝ SXKD, chi phÝ ho¹t ®éng
Doanh thu, thu nhËp kh¸c kh¸c...b»ng tiÒn göi
b»ng tiÒn göi TK 411, 421, 415, 418
Tr¶ l¹i vèn gãp, tr¶ cæ tøc, lîi nhuËn cho
TK 3331 c¸c bªn gãp vèn, chi c¸c quü b»ng tiÒn göi
TK 521, 531, 532
ThuÕ GTGT
Thanh to¸n c¸c kho¶n chiÕt khÊu th-¬ng m¹i
gi¶m gi¸, hµng b¸n bÞ tr¶ l¹i b»ng tiÒn göi
TK 3331
ThuÕ GTGT
®Çu ra
S¬ ®å sè 3:
H¹ch to¸n tiÒn ®ang chuyÓn


TK 131 TK 113 TK 113
Thu tiÒn nî cña kh¸ch hµng NhËn ®-îc giÊy b¸o Cã cña ng©n
nép th¼ng vµo ng©n hµng hµng vÒ sè tiÒn ®· göi vµo ng©n hµng
nh-ng ch-a nhËn ®-îc giÊy
b¸o Cã cña ng©n hµng
TK 3331 TK 331
ThuÕ GTGT (nÕu cã) NhËn ®-îc giÊy b¸o Nî cña ng©n
hµng vÒ sè tiÒn ®· tr¶ ng-êi b¸n

TK 511, 512, 515, 711
Thu tiÒn b¸n hµng hoÆc c¸c
kho¶n thu nhËp kh¸c nép
th¼ng vµo ng©n hµng nh-ng
ch-a nhËn ®-îc giÊy b¸o Cã
cña ng©n hµng
TK 111
ChuyÓn tiÒn göi vµo ng©n hµng
nh-ng ch-a nhËn ®-îc giÊy b¸o Cã
TK 131
TK 413 Cuèi kú ®¸nh gi¸ l¹i sè d- ngo¹i tÖ
Cuèi kú ®¸nh gi¸ l¹i sè d- ngo¹i tÖ cuèi kú cña ngo¹i tÖ ®ang chuyÓn
cuèi kú cña ngo¹i tÖ ®ang chuyÓn (chªnh lÖch tû gi¸ gi¶m)
(chªnh lÖch tû gi¸ t¨ng)
S¬ ®å sè 4:
H¹ch to¸n ®Çu t- chøng kho¸n ng¾n h¹n
TK 111, 112
311, 141, 144 TK 121 TK 111, 112
Mua chøng kho¸n ®Çu t- L·i ®Çu t- NhËn l·i
ng¾n h¹n dån tÝch ®Çu t-
TK 515
L·i ®Çu t-
chøng kho¸n TK 111, 112, 131
TK 515
L·i
Mua chøng kho¸n ®Çu t- Gi¸ B¸n chøng kho¸n Tæng gi¸
ng¾n h¹n vèn thanh to¸n

TK 515
TK 515


Mua chøng kho¸n nhËn l·i tr-íc Gi¸ Thu håi hoÆc
vèn thanh to¸n
TK 515 TK 515 chøng kho¸n
L·i
TK 515

§Þnh kú
ph©n bæ
S¬ ®å sè 5:
H¹ch to¸n ®Çu t- ng¾n h¹n kh¸c
TK 111,112 TK 128 TK 111,112

Thu håi c¸c kho¶n ®Çu t- ng¾n
Dïng tiÒn ®Ó ®Çu t- ng¾n h¹n h¹n b»ng tiÒn

TK 152, 155, 156
TK 515 TK 635
Dïng vËt t-, hµng hãa ®Ó
®Çu t- ng¾n h¹n Lç Lç

TK 152, 156, 211
TK 711 TK 811
Chªnh Chªnh
lÖch l·i lÖch lç Thu håi c¸c kho¶n ®Çu t- ng¾n
h¹n b»ng vËt t-, hµng hãa
S¬ ®å sè 6:
H¹ch to¸n dù phßng gi¶m gi¸ ®Çu t- ng¾n h¹n

TK 635 TK 129 TK 635
(1)
LËp dù phßng gi¶m gi¸ ®Çu t-
ng¾n h¹n lÇn ®Çu

(2)a (2)b
Cuèi kú kÕ to¸n sau: Cuèi kú kÕ to¸n sau:
Kho¶n gi¶m gi¸ ®Çu t- NH ph¶i lËp Kho¶n gi¶m gi¸ ®Çu t- NH ph¶i lËp
nhá h¬n sè ®· lËp ®-îc hoµn nhËp lín h¬n sè ®· lËp ph¶i lËp thªmS¬ ®å sè 7:
H¹ch to¸n ph¶i thu cña kh¸ch hµng
TK 511 TK 131 TK 635
Doanh thu cña SP, HH, DV ChiÕt khÊu thanh to¸n
trõ vµo nî ph¶i thu
3331
TK 155, 156 TK 521, 531, 532
ChiÕt khÊu th-¬ng m¹i,
Tr¶ hµng cho ®¬n vÞ ñy gi¶m gi¸, hµng b¸n bÞ tr¶
th¸c nhËp khÈu l¹i trõ vµo nî ph¶i thu
3331 TK 3331.1
TK 711
ThuÕ GTGT (nÕu cã)
Thu nhËp do Tæng sè tiÒn
thanh lý, kh¸ch hµng TK 111, 112, 113
nh-îng b¸n ph¶i thanh Kh¸ch hµng øng tr-íc
TSC§ ch-a to¸n hoÆc thanh to¸n tiÒn
thanh to¸n
TK 111, 112
TK 331
C¸c kho¶n chi hé ®¬n vÞ
Bï trõ nî cho cïng 1 ®èi t-îng
ñy th¸c nhËp khÈu


TK 413 TK 139, 642
Nî khã ®ßi xö lý xãa sæ
Chªnh lÖch tû gi¸ t¨ng khi
®¸nh gi¸ c¸c kho¶n ph¶i thu
cña kh¸ch hµng b»ng ngo¹i tÖ
TK 413
Chªnh lÖch tû gi¸ gi¶m khi
®¸nh gi¸ c¸c kho¶n ph¶i thu
b»ng ngo¹i tÖ cuèi kú
II. s¬ ®å h¹ch to¸n c¸c kho¶n ph¶i thu
S¬ ®å sè 8: h¹ch to¸n thuÕ GTGT ®-îc khÊu trõ

TK 111, 112, 331... TK 133 TK 111, 112, 331...

Mua vËt t-, hµng hãa, TSC§ Hµng mua tr¶ l¹i, gi¶m gi¸
TK 152, 153 TK 152, 153
156, 211... 156, 211...
TK 111, 112, 331... TK 632

Mua vËt t-, hµng hãa, dÞch ThuÕ GTGT ®Çu vµo
vô dïng vµo SXKD TK 621, 623 kh«ng ®-îc khÊu trõ
627, 641...
TK 111, 112, 331... TK 142, 242

Mua hµng hãa giao b¸n ngay ThuÕ GTGT ®Çu vµo kh«ng
TK 621, 623 ®-îc khÊu trõ ph¶i ph©n bæ
627, 641...
TK 33312 TK 33311

ThuÕ GTGT hµng nhËp khÈu ThuÕ GTGT ®Çu vµo ®-îc
khÊu trõ
TK 623, 627,
TK 111, 112, 331... 641, 642
Mua vËt t-, hµng hãa, TSC§ ThuÕ GTGT ®Çu vµo kh«ng
dïng ®ång thêi TK 152, 153 ®-îc khÊu trõ tÝnh vµo chi phÝ
156, 211...
TK 111, 112, 141... TK 138
Chi phÝ nh-îng b¸n, ThuÕ GTGT ®Çu vµo bÞ tæn
thanh lý TSC§ thÊt ch-a râ nguyªn nh©n
TK 811 TK 111, 334...
ThuÕ GTGT ®Çu vµo bÞ tæn
thÊt x¸c ®Þnh nguyªn nh©n

TK 138 TK 632
Cã quyÕt
®Þnh xö lý

TK 111, 112

§-îc hoµn thuÕ GTGT ®Çu vµo
S¬ ®å sè 9:
H¹ch to¸n c¸c kho¶n ph¶i thu néi bé kh¸c
(ë ®¬n vÞ cÊp d-íi)

TK 111, 112
TK 111, 112 TK 136(8) 152, 156

Ph¶i thu vÒ c¸c kho¶n ®· chi hé, Khi thu ®-îc tiÒn hoÆc vËt t-,
tr¶ hé cÊp trªn, ®¬n vÞ néi bé kh¸c hµng hãa vÒ c¸c kho¶n nî ph¶i thu

TK 431, 414, 415 TK 336

CÊp d-íi ®-îc cÊp trªn cÊp vÒ sè Bï trõ c¸c kho¶n ph¶i thu, ph¶i tr¶
®-îc chia c¸c quü Doanh nghiÖp néi bé cña cïng mét ®èi t-îng

TK 136, 138...

Ph¶i thu vÒ c¸c kho¶n nhê thu hé

TK 421
Ph¶i thu ®¬n vÞ cÊp trªn, ®¬n vÞ néi
bé vÒ doanh thu b¸n hµng néi bé
TK 3331


S¬ ®å sè 10:
H¹ch to¸n ph¶i thu néi bé
(ë ®¬n vÞ cÊp trªn)
TK 111,112 TK 111,112
152, 155, 156... TK 1361 152, 156
CÊp vèn cho ®¬n vÞ trùc thuéc
Thu håi vèn kinh doanh ë c¸c
b»ng tiÒn, vËt t-, hµng hãa ®¬n vÞ trùc thuéc

TK 211 Thu håi TK 211, 213
vèn kinh
CÊp vèn doanh ë
Nguyªn cho ®¬n vÞ Gi¸ trÞ Gi¸ trÞ ®¬n vÞ trùc Nguyªn
gi¸ trùc thuéc cßn l¹i cßn l¹i thuéc b»ng gi¸
b»ng TSC§ TSC§
TK 214 TK 214
TK 411 Gi¸ trÞ Gi¸ trÞ
cßn l¹i hao mßn

Vèn kinh doanh t¨ng ë ®¬nvÞ trùc
thuéc do ng©n s¸ch cÊp trùc tiÕp,
do ®¬n vÞ trùc thuéc tù bæ sung
S¬ ®å sè 11:
H¹ch to¸n c¸c kho¶n ph¶i thu kh¸c


TK 154, 241 TK 138 TK 111, 112
Chi phÝ nguyªn vËt liÖu...v-ît Thu ®-îc c¸c kho¶n ph¶i thu
qu¸ møc b×nh th-êng nhËn ®-îc tiÒn båi th-êng
TK 139
TK 211
Bï ®¾p b»ng kho¶n dù phßng
TSC§ ph¸t hiÖn thiÕu khi kiÓm kª
TK 642
TK 214
Sè chªnh lÖch tÝnh vµo chi phÝ
TK 242
Thu c¸c kho¶n nî ph¶i TK 111, 334
thu b»ng tiÒn göi Båi th-êng cña c¸c nh©n,
tËp thÓ liªn quan
TK 621, 622
627, 641, 642 TK 139
Ph¶i thu cña ®èi t¸c liªn Xö lý kho¶n kh«ng cã kh¶
doanh vÒ chi phÝ chung n¨ng thu håi vµo dù phßng

TK 515 TK 415
Lîi nhuËn cæ tøc ®-îc chia tõ Bï ®¾p b»ng quü dù
ho¹t ®éng ®Çu t- gãp vèn phßng tµi chÝnh

TK 511 TK 642
Ph¶i thu vÒ doanh thu tõ ho¹t ®éng TÝnh vµo chi phÝ SXKD
liªn doanh
®ång kiÓm so¸t
TK 333 TK 811
TÝnh vµo chi phÝ kh¸c

TK 111, 112
NhËn ®-îc tiÒn do ®èi t¸c
liªn doanh chuyÓn tr¶
S¬ ®å sè 12:
H¹ch to¸n dù phßng ph¶i thu khã ®ßi

TK 642 TK 139 TK 642
(2)b (1)
HoÆc hoµn nhËp dù phßng, ghi gi¶m Cuèi kú kÕ to¸n ®Çu tiªn lËp dù
chi phÝ sè dù phßng cÇn lËp nhá h¬n phßng ph¶i thu khã ®ßi lÇn ®Çu
sè dù phßng ®· lËp

TK 131, 138
(2)a
Xãa nî kho¶n ph¶i thu khã ®ßi Cuèi kú kÕ to¸n tiÕp theolËp dù
phßng ph¶i thu khã ®ßi bæ sung
TK 642TK 131, 138
B¸n kho¶n ph¶i thu khã ®ßi cho
c«ng ty mua nî
TK 111, 112
S¬ ®å sè 13:
H¹ch to¸n t¹m øng
TK 152, 153
TK 111, 112 TK 141 154, 241
T¹m øng tiÒn cho ng-êi lao ®éng Thanh to¸n t¹m øng vÒ
mua vËt t-, hµng hãa

TK 152, 153.. TK 621, 623
627, 642...
T¹m øng vËt t-, hµng hãa Thanh to¸n t¹m øng tÝnh
vµo chi phÝ

TK 111, 152
334....
T¹m øng chi kh«ng hÕt nép
l¹i quü, nhËp l¹i kho (t¹m øng
vËt t-), trõ vµo l-¬ng
S¬ ®å sè 14:
H¹ch to¸n chi phÝ tr¶ tr-íc ng¾n h¹n

TK 111, 112, 152, 153 TK 241, 623
241, 331, 334, 338 TK 142 627, 641, 642
Khi ph¸t sinh chi phÝ tr¶ tr-íc §Þnh kú ph©n bæ chi phÝ
ng¾n h¹n cã liªn quan ®Õn tr¶ tr-íc ng¾n h¹n vµo
nhiÒu kú kÕ to¸n trong n¨m chi phÝ SXKD

Tk 133
TK 152, 138
ThuÕ GTGT
Gi¸ trÞ phÕ liÖu thu håi (nÕu
®-îc khÊu trõ
cã) hoÆc kho¶n båi th-êng
(nÕu cã)
vËt chÊt cña ng-êi lµm háng,
TK 153 lµm mÊt c«ng cô, dông cô
XuÊt CC, DC mét lÇn cã gi¸ trÞ
lín sö dông d-íi 1 n¨m ph¶i TK 623, 627, 641, 642
ph©n bæ nhiÒu kú trong n¨m Ph©n bæ gi¸ trÞ c«ng cô,
TK 241 dông cô vµo chi phÝ SXKD
(c¸c kú trong n¨m)
Chi phÝ söa ch÷a TSC§ thùc
tÕ ph¸t sinh lín ph¶i ph©n bæ
dÇn vµo c¸c kú trong n¨m Ph©n bæ chi phÝ söa
ch÷a TSC§ vµo chi phÝ
TK 111, 112 SXKD trong kú
Chi phÝ trùc tiÕp ban ®Çu liªn
quan ®Õn tµi s¶n thuª tµi chÝnh TK 635, 241, 627
§Þnh kú ph©n bæ l·i tiÒn vay
theo sè ph¶i tr¶ tõng kú
Doanh nghiÖp tr¶ tr-íc l·i tiÒn
vay cho bªn cho vay

TK 111, 112, 141
Chi phÝ tr¶ tr-íc ng¾n h¹n cã liªn
quan ®Õn nhiÒu kú trong n¨m
(doanh nghiÖp nép thuÕ GTGT
theo ph-¬ng ph¸p trùc tiÕp
S¬ ®å sè 15:
H¹ch to¸n cÇm cè, ký quü, ký c-îc ng¾n h¹n


TK 111, 112 TK 144 TK 111, 112
Ký quü, ký c-îc ng¾n NhËn l¹i c¸c kho¶n ký
h¹n b»ng tiÒn quü ký c-îc b»ng tiÒn

TK 111, 112
TK 211
Ký quü më L/C NhËn l¹i TSC§ ®-a ®i cÇm cè
TK 214

Gi¸ trÞ
hao mßn

TK 811
BÞ ph¹t vi ph¹m hîp ®ång
ph¶i trõ vµo tiÒn ký quü
TK 211
TK 331
Nguyªn CÇm cè b»ng TSC§ Trõ vµo nî ph¶i tr¶ ng-êi b¸n
gi¸ do kh«ng thanh to¸n tiÒn b¸n
TK 214 hµng cho ng-êi cã hµng
Gi¸ trÞ TK 331
hao mßn Khi nhËn ®-îc hãa ®¬n hå
s¬ tr¶ tiÒn cho ng-êi b¸n cña
hµng nhËp khÈu
S¬ ®å sè 16:
H¹ch to¸n hµng mua ®ang ®i ®-êng
(Ph-¬ng ph¸p kª khai th-êng xuyªn)

TK 111, 112, 331 TK 151 TK 152, 153, 156
Hµng mua ®ang ®i trªn ®-êng Hµng mua ®ang ®i trªn ®-êng
TK 133 ®· nhËp kho

ThuÕ GTGT TK 632, 157
(nÕu cã) Hµng mua ®ang ®i trªn ®-êng
b¸n giao th¼ng hoÆc göi ®i b¸n

Hµng mua ®ang ®i trªn TK 138 (1381)
®-êng (DN nép thuÕ GTGT Hµng mua ®ang ®i trªn
theo ph-¬ng ph¸p trùc tiÕp) ®-êng bÞ mÊt m¸t, hao hôt,
hoÆc thiÕu khi kª chê xö lý
S¬ ®å sè 17:
H¹ch to¸n hµng mua ®ang ®i ®-êng
(Ph-¬ng ph¸p kiÓm kª ®Þnh kú)
TK 611 TK 151 TK 611

Cuèi kú kÕt chuyÓn gi¸ trÞ hµng §Çu kú kÕt chuyÓn gi¸ trÞ hµng
mua ®ang ®i ®-êng cuèi kú mua ®ang ®i ®-êng ®Çu kú
S¬ ®å sè 18:
H¹ch to¸n nguyªn liÖu, vËt liÖu
(Ph-¬ng ph¸p kª khai th-êng xuyªn)
TK 111, 112, 141, 331 TK 152 TK 111, 112, 331
Mua NVL nhËp kho dïng vµo Mua NVL ®-îc h-ëng chiÕt
SXKD hµng hãa, DV chÞu thuÕ khÊu TM, hµng mua tr¶ l¹i
GTGT theo ph-¬ng ph¸p khÊu trõ TK 133
TK 133 TK 154

XuÊt kho NVL ®em gia c«ng
TK 111, 112, 141, 331
Mua NVL nhËp kho dïng vµo
TK 621
SXKD hµng hãa, DV chÞu thuÕ
GTGT theo ph-¬ng ph¸p trùc tiÕp XuÊt kho NVL ®Ó trùc
tiÕp chÕ t¹o s¶n phÈm
TK 151
NVL ®ang ®i ®-êng vÒ nhËp TK 623, 627, 641
kho XuÊt NVL phôc vô SXKD

TK 331, 333
Nguyªn vËt liÖu nhËp khÈu TK 241
XuÊt NVL cho XDCB
TK 111, 112, 331
TK 222
Chi phÝ vËn chuyÓn
bèc xÕp NVL XuÊt NVL ®em gãp
TK 133 vèn liªn doanh

TK 154 TK 223
XuÊt NVL ®em gãp
NhËp kho NVL do tù chÕ,
vµo c«ng ty liªn kÕt
gia c«ng chÕ biÕn
TK 632
TK 338
Hao hôt NVL trong ®Þnh møc
NVL thõa ch-a râ
nguyªn nh©n TK 138
NVL thiÕu ch-a
râ nguyªn nh©n
S¬ ®å sè 19:
H¹ch to¸n c«ng cô, dông cô
(Ph-¬ng ph¸p kª khai th-êng xuyªn)

TK 111, 112, 331 TK 153 TK 111, 112, 331
Mua CC,DC dïng vµo SXKD
hµng hãa, DV chÞu thuÕ GTGT Mua CC, DC ®-îc chiÕt khÊu,
theo ph-¬ng ph¸p khÊu trõ gi¶m gi¸, hµng b¸n bÞ tr¶ l¹i
TK 133 TK 133

TK 111, 112, 331 TK 623, 627, 641, 642
Mua CC, DC dïng vµo SXKD XuÊt CC, DC phôc vô
hµng hãa, DV chÞu thuÕ GTGT trùc tiÕp SXKD
theo ph-¬ng ph¸p trùc tiÕp
TK 111, 112 TK 142, 242
Chi phÝ vËn chuyÓn XuÊt CC, DCcho
bèc dì CC, DC SXKD ph¶i ph©n bæ
TK 133

TK 142, 242 TK 142, 242
Gi¸ trÞ cßn l¹i cña CC, DC XuÊt CC, DC cho thuª
cho thuª nhËp l¹i kho
TK 338 TK 338
CC, DC thõa ch-a râ CC, DC thiÕu ch-a
nguyªn nh©n râ nguyªn nh©n


S¬ ®å sè 20:
H¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh dë dang
TK 621 TK 154 TK 152, 156
(1)a (2)
Ph©n bæ, kÕt chuyÓn chi phÝ NVL Hµng hãa, vËt t- gia c«ng chÕ
trùc tiÕp biÕn hoµn thµnh nhËp kho
TK 622 TK 155 TK 632
(1)b (3) (5)
Ph©n bæ, kÕt chuyÓn chi S¶n phÈm XuÊt b¸n
phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp hoµn thµnh thµnh phÈm
TK 623 nhËp kho
(1)c (4)
Ph©n bæ, kÕt chuyÓn chi S¶n phÈm, dÞch vô hoµn
phÝ sö dông m¸y thi c«ng thµnh tiªu thô ngay
TK 627
(1)b
Ph©n bæ, kÕt chuyÓn chi phÝ SX
chung vµo gi¸ thµnh s¶n phÈm
(6)
Kho¶n chi phÝ SX chung cè ®Þnh kh«ng ph©n bæ vµo gi¸
thµnh s¶n phÈm, ®-îc ghi nhËn vµo gi¸ vèn hµng b¸n
S¬ ®å sè 21:
H¹ch to¸n thµnh phÈm
(Ph-¬ng ph¸p kª khai th-êng xuyªn)

TK 154 TK 155 TK 154
NhËp kho thµnh phÈm XuÊt thµnh phÈm b¸n, trao ®æi

TK 621, 627
TK 632 TK 512 641, 642, 241
XuÊt thµnh Gi¸ thµnh
phÈm sö phÈm sö dông
dông néi bé néi bé cho
cho SXKD SXKD, XDCB


TK 222
XuÊt gãp vèn vµo Cty liªn doanh b»ng thµnh phÈm
TK 3387
TK 632
CL gi÷a gi¸ ®¸nh gi¸ l¹i
lín h¬n gi¸ trÞ ghi sæ
cña thµnh phÈm t-¬ng CL gi¸ ®¸nh
øng víi phÇn lîi Ých cña gi¸ l¹i nhá h¬n
TK 3381 m×nh trong LD gi¸ trÞ ghi sæ
cña thµnh phÈm
Thµnh phÈm ph¸t hiÖn TK 711
thõa khi kiÓm kª CL gi÷a gi¸ ®¸nh gi¸ l¹i
lín h¬n gi¸ trÞ ghi sæ
CL gi¸ ®¸nh
cña thµnh phÈm t-¬ng
gi¸ l¹i nhá h¬n
øng víi phÇn lîi Ých cña
gi¸ trÞ ghi sæ
bªn kh¸c trong LD
cña thµnh phÈm
CL ®¸nh gi¸ l¹i lín
h¬n gi¸ trÞ ghi sæ cña
thµnh phÈm TK 222

XuÊt gãp vèn vµo Cty liªn doanh b»ng thµnh phÈm

TK 157
XuÊt thµnh phÈm göi ®i b¸n
TK 632
Thµnh phÈm ®· b¸n bÞ TK 157
tr¶ l¹i Thµnh phÈm ph¸t hiÖn thiÕu khi kiÓm
kª ch-a râ nguyªn nh©n
S¬ ®å sè 22:
H¹ch to¸n hµng hãa
(Ph-¬ng ph¸p kª khai th-êng xuyªn)
TK 111, 112 TK 156 TK 632
141, 151, 331 (7)
(1) XuÊt hµng hãa ®Ó b¸n, trao ®æi
NhËp kho hµng hãa mua
ngoµi, chi phÝ thu mua
TK 632 TK 512 TK 641, 642
TK 632
(8a) (8b)
NÕu ®-îc khÊu
XuÊt hµng Doanh thu hµng
trõ thuÕ GTGT hãa sö dông hãa xuÊt biÕu
néi bé cho tÆng, sö dông néi
TK 3333 SXKD bé cho SXKD
(2) TK 157
ThuÕ nhËp khÈu ph¶i nép (9)
XuÊt hµng hãa göi ®i b¸n, göi
b¸n ®¹i lý, ký göi
TK 33312
TK 154
(3)
(10)
ThuÕ GTGT hµng hãa
XuÊt hµng hãa thuª ngoµi gia
nhËp khÈu ph¶i nép
c«ng, chÕ biÕn
TK 3332 TK 222
(11)
(4) XuÊt hµng hãa gãp vèn vµo
ThuÕ TT§B hµng hãa c«ng ty liªn doanh
nhËp khÈu ph¶i nép
TK 711 TK 811
TK 154 CL ®¸nh gi¸ l¹i CL ®¸nh gi¸ l¹i
lín h¬n gi¸ trÞ cßn nhá h¬n gi¸ trÞ
(5) cßn l¹i cña
l¹i cña HH t-¬ng
NhËp kho hµng hãa øng víi phÇn lîi hµng hãa
giao gia c«ng chÕ biÕn Ých cña c¸c bªn
gãp vèn LD

TK 411
(6) TK 3387
NhËn vèn gãp LD, liªn CL ®¸nh gi¸ l¹i lín
kÕt b»ng hµng hãa h¬n gi¸ trÞ cßn l¹i
cña HH t-¬ng øng
víi phÇn lîi Ých cña
m×nh trong LD
S¬ ®å sè 23:
H¹ch to¸n hµng hãa
(Ph-¬ng ph¸p kiÓm kª ®Þnh kú)
TK 338 (3381) TK 156 TK 223
XuÊt hµng hãa gãp vèn vµo
Hµng hãa ph¸t hiÖn thõa
c«ng ty liªn kÕt
khi kiÓm kª

TK 811
TK 711
TK 632 CL ®¸nh gi¸ l¹i CL ®¸nh gi¸ l¹i
lín h¬n gi¸ trÞ cßn nhá h¬n gi¸ trÞ
Hµng hãa ®· b¸n bÞ l¹i cña hµng hãa cßn l¹i cña
hµng hãa
tr¶ l¹i nhËp kho


TK 217 TK 111, 112, 331
ChiÕt khÊu th-¬ngm¹i, gi¶m gi¸
BÊt ®éng s¶n ®Çu t- chuyÓn
thµnh hµng hãa bÊt hµng mua, tr¶ l¹i hµng hãa
®éng s¶n TK 133
TK 2147

TK 138 (1381)

Hµng hãa ph¸t hiÖn thiÕu khi
TK 154 kiÓm kª chê xö lý
Chi phÝ söa ch÷a, c¶i TK 217
t¹o, n©ng cÊp hµng hãa
bÊt ®éng s¶n Hµng hãa bÊt ®éng s¶n chuyÓn
thµnh bÊt ®éng s¶n ®Çu t-
S¬ ®å sè 24:
H¹ch to¸n hµng göi ®i b¸n
(Ph-¬ng ph¸p kª khai th-êng xuyªn)
TK 155, 156 TK 157 TK 632
XuÊt kho thµnh phÈm, hµng hãa göi ®i Hµng göi ®i b¸n ®· x¸c
b¸n theo hîp ®ång hoÆc göi b¸n ®¹i lý,
ký göi hoÆc göi b¸n néi bé ®Þnh lµ tiªu thôTK 154
Thµnh phÈm göi b¸n th«ng qua nhËp
kho; dÞch vô ®· hoµn thµnh bµn giao
cho kh¸ch hµng nh-ng ch-a x¸c ®Þnh
lµ tiªu thô

TK 151 TK 155, 156

Hµng mua ®ang ®i Hµng göi ®i b¸n nhËp l¹i kho
®-êng ®-îc göi b¸n
S¬ ®å sè 25:
H¹ch to¸n hµng göi ®i b¸n
(Ph-¬ng ph¸p kiÓm kª ®Þnh kú)
TK 632 TK 157 TK 632
Gi¸ trÞ thµnh phÈm, dÞch vô ®· göi Gi¸ trÞ thµnh phÈm, dÞch vô ®· göi
b¸n, ch-a x¸c ®Þnh tiªu thô ®Çu kú b¸n, ch-a x¸c ®Þnh tiªu thô cuèi kú

TK 611
TK 611
Gi¸ trÞ thµnh phÈm, dÞch vô ®· göi Gi¸ trÞ thµnh phÈm, dÞch vô ®· göi
b¸n, ch-a x¸c ®Þnh tiªu thô ®Çu kú b¸n, ch-a x¸c ®Þnh tiªu thô cuèi kú
S¬ ®å sè 26:
H¹ch to¸n hµng hãa kho b¶o thuÕ

TK 311, 1122, 331 TK 158 TK 632
NhËp vËt t-, NVL ®Ó s¶n XuÊt khÈu hµng hãa hoÆc tiªu
xuÊt s¶n phÈm xuÊt khÈu hñy hµng hãa thuéc kho b¶o thuÕ
vµ gia c«ng hµng xuÊt khÈu

TK 621
TK 155, 156
XuÊt vËt t-, NVL ®Ó s¶n xuÊt s¶n phÈm
XuÊt kho thµnh phÈm hµng
xuÊt khÈu vµ gia c«ng hµng xuÊt khÈu
hãa xuÊt khÈu gia c«ng, xuÊt
khÈu ®-a vµo kho b¶o thuÕ
TK 155, 156, 632
B¸n hoÆc sö dông hµng hãa thuéc kho
b¶o thuÕ t¹i thÞ tr-êng ViÖt Nam
TK 333


TK 331
Tr¶ l¹i hµng ng-êi b¸n do
kh«ng ®¶m b¶o chÊt l-îng

TK 155, 156

T¸i nhËp kho hµng kh«ng xuÊt
khÈu
S¬ ®å sè 27:
H¹ch to¸n chi ho¹t ®éng sù nghiÖp


TK 111, 112, 461 TK 161 TK 138
(7)
(1) C¸c kho¶n chi sù nghiÖp kh«ng
Chi sù nghiÖp b»ng TM, TGNH ®-îc duyÖt ph¶i thu håi
hoÆc göi dù to¸n chi trùc tiÕp

(8) TK 161(1) TK 461(1)
TK 152, 153 Cuèi n¨m tµi chÝnh, KÕt chuyÓn khi
(2) nÕu quyÕt to¸n ch-a quyÕt to¸n n¨m
XuÊt kho vËt liÖu, dông cô sö ®-îc duyÖtt. K/c sè tr-íc ®-îc duyÖt
dông cho ho¹t ®éng sù nghiÖp chi sù nghiÖp n¨m
nay thµnh chi sù
nghiÖp n¨m tr-íc
TK 331, 334, 338
(3)
C¸c kho¶n ph¶i tr¶ ng-êi b¸n. tr¶
tiÒn l-¬ng, BHXH, BHYT...cho Ghi ®ång thêi víi bót to¸n 6a
ho¹t ®éng sù nghiÖp, dù ¸n
TK 111, 112
TK 336
(4) 331, 241 TK 211
C¸c kho¶n nhËn cña cÊp trªn ®Ó (6)b
chi cho ho¹t ®éng sù nghiÖp
Ghi t¨ng nguyªn
gi¸ TSC§
TK 241
(5)
KÕt chuyÓn chi phÝ söa ch÷a
lín TSC§ hoµn thµnh dïng
cho ho¹t ®éng sù nghiÖp, dù ¸n

TK 466
(6)a
Khi XDCB, mua s¾m TSC§
hoµn thµnh sö dông cho ho¹t
®éng sù nghiÖp, dù ¸n


Ghi chó: Khi rót dù to¸n ghi Nî TK 161 th× ®ång thêi ghi Cã TK 008
IV. s¬ ®å h¹ch to¸n TSC§ vµ ®Çu t- dµi h¹n
S¬ ®å sè 28:
H¹ch to¸n t¨ng TSC§ h÷u h×nh
(Tõ nguån mua ngoµi theo h×nh thøc tr¶ chËm, tr¶ gãp)

TK 331 TK 211

Mua TSC§ theo h×nh thøc tr¶ chËm, tr¶ gãp
Gi¸ mua tr¶ tiÒn ngay

TK 211

L·i tr¶ chËm


TK 211

ThuÕ GTGT
S¬ ®å sè 29:
H¹ch to¸n t¨ng tSC§ h÷u h×nh tõ nguån mua ngoµi
dïng vµo ho¹t ®éng sxkd
(¸p dông ph-¬ng ph¸p khÊu trõ)
TK 111, 112, 331 TK 211 TK 211 TK 111, 112, 331
NÕu mua vÒ ph¶i qua Khi TSC§ ®-a ChiÕt khÊu th-¬ng m¹i
TK 133 l¾p ®Æt, ch¹y thö vµo sö dông gi¶m gi¸ TSC§ mua vµo


NÕu mua vÒ sö dông ngay
TK 133
ThuÕ GTGT
(nÕu cã)
TK 3333

ThuÕ nhËp khÈu ph¶i nép cña TSC§ nhËp khÈu


TK 3332
ThuÕ tiªu thô ®Æc biÖt hµng nhËp khÈu ph¶i nép


TK 33312 TK 133
ThuÕ GTGT TSC§ nhËp khÈu
(nÕu ®-îc khÊu trõ)
ThuÕ GTGT TSC§ nhËp khÈu
(nÕu kh«ng ®-îc khÊu trõ)
TK 3339
LÖ phÝ tr-íc b¹ (nÕu cã) cña TSC§§ång thêi ghi t¨ng nguån vèn kinh doanh
TK 411 TK 411
NÕu mua TSC§ b»ng nguån vèn ®Çu
t- XDCV (tr-êng hîp lµ DNNN)

TK 411
NÕu mua TSC§ b»ng quü
®Çu t- ph¸t triÓn
S¬ ®å sè 30:
H¹ch to¸n t¨ng TSC§ h÷u h×nh
(Mua d-íi h×nh thøc trao ®æi)
TK 211 TK 211
(1)
Mua TSC§ theo h×nh thøc trao ®æi t-¬ng tù
TK 214TK 711 TK 211
(3) (2)
§ång thêi ph¶n ¸nh Mua TSC§ theo h×nh thøc trao ®æi kh«ng t-¬ng tù
thu nhËp do TK 133
trao ®æi TSC§
ThuÕ GTGT
®Çu vµo
TK 3331

ThuÕ GTGT
®Çu ra
TK 111, 112 TK 111, 112

Sè tiÒn ph¶i chi thªm Sè tiÒn ph¶i chi thªm


TK 211 TK 711
§em TSC§ ®i trao ®æi


TK 214
S¬ ®å sè 31:
H¹ch to¸n t¨ng TSC§ do xdcb hoµn thµnh
Tr-êng hîp h¹ch to¸n trªn cïng hÖ thèng sæ kÕ to¸n
TK 111, 112, 331.. TK 241 TK 211
Khi thi c«ng XDCB hoµn thµnh, bµn giao
Chi phÝ ®Çu t- XDCB
®-a vµo sö dông cho SXKD
TK 133

TK 111, 112
Tr-êng hîp tµi s¶n h×nh thµnh kh«ng
tháa m·n ®iÒu kiÖn ghi nhËn TSC§

§ång thêi ghi:

TK 411 TK 441
Ph¶n ¸nh t¨ng nguån vèn kinh doanh
gi¶m nguån vèn ®Çu t-


Tr-êng hîp kh«ng h¹ch to¸n trªn cïng hÖ thèng sæ kÕ to¸n:

TK 341, 343, 411... TK 211
Bé phËn SXKD nhËn bµn giao
TSC§ tõ bé phËn XDCB

TK 133
NhËn bµn giao
thuÕ GTGT ®Çu
vµo (nÕu cã)
S¬ ®å sè 32:
H¹ch to¸n TSC§ h÷u h×nh do tù chÕ

TK 621 TK 154 TK 632

Chi phÝ NVL trùc tiÕp Gi¸ thµnh s¶n phÈm s¶n xuÊt chuyÓn
thµnh TSC§ sö dông cho SXKD
TK 622
TK 155
Chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp
Gi¸ thµnh s¶n XuÊt kho s¶n
phÈm nhËp kho phÈm ®Ó chuyÓn
TK 627 thµnh TSC§ sö
dông cho SXKD
Chi phÝ s¶n xuÊt chung
Chi phÝ tù chÕ t¹o TSC§ v-ît trªn
møc b×nh th-êng kh«ng ®-îc tÝnh vµo
nguyªn gi¸ TSC§


§ång thêi ghi:
TK 512 TK 211
Doanh thu b¸n hµng néi bé do sö dông s¶n phÈm tù chÕ chuyÓn
thµnh TSC§ dïng hco SXKD (ghi theo chi phÝ s¶n xuÊt s¶n phÈm)


TK 111, 112, 331...
Chi phÝ trùc tiÕp kh¸c liªn quan ®-îc tÝnh vµo nguyªn gi¸ TSC§


TK 133

ThuÕ GTGT ®Çu vµo
S¬ ®å sè 33:
H¹ch to¸n chi phÝ ph¸t sinh
sau khi ghi nhËn TSC§ h÷u h×nh

TK 111, 112
141, 331 TK 241 TK 211
(1)
Chi phÝ ph¸t sinh sau ghi nhËn ban (2)a
®Çu (do c¶i t¹o, n©ng cÊp TSC§...) Chi phÝ ph¸t sinh sau ghi nhËn ban
®Çu ®-îc ghi t¨ng nguyªn gi¸ TSC§
TK 133
ThuÕ GTGT
TK 623, 627
641, 642, 242
Chi phÝ kh«ng ®-îc ghi t¨ng
nguyªn gi¸ TSC§TK 411 TK 414, 441
(2)b
Tr-êng hîp dïng quü ®Çu t- ph¸t
triÓn hoÆc nguån vèn ®Çu t- XDCB
S¬ ®å sè 34:
H¹ch to¸n c¸c tr-êng hîp kh¸c ghi t¨ng TSC§ h÷u h×nh

TK 411 TK 211
Ghi t¨ng nguån vèn kinh doanh khi nhËn vèn gãp b»ng TSC§TK 711
Khi nhËn TSC§ ®-îc tµi trî


TK 111, 112, 331...
Chi phÝ liªn quan trùc tiÕp ®Õn
TSC§ ®-îc tµi trî, biÕu tÆng

TK 217
ChuyÓn bÊt ®éng s¶n ®Çu t- thµnh bÊt
®éng s¶n chñ së h÷u


TK 221, 222, 223
NhËn l¹i vèn gãp b»ng TSC§


TK 635
TK 515
NÕu lç
NÕu cã l·i
S¬ ®å sè 35:
H¹ch to¸n TSC§ ph¸t hiÖn thiÕu
(Tr-êng hîp cã quyÕt ®Þnh xö lý ngay)
TK 211 TK 214
Gi¸ trÞ hao mßn
Nguyªn gi¸ TSC§ thiÕu
TK 111, 334, 138...
X¸c ®Þnh ng-êi ph¶i båi th-êng
®çi víi TSC§ dïng vµo SXKD

TK 411
Tr-êng hîp ®-îc ghi gi¶m vèn
®èi víi TSC§ dïng vµo SXKD
TK 811
Tr-êng hîp DN chÞu tæn thÊt
®èi víi TSC§ dïng vµo SXKD
TK 466
Tr-êng hîp TSC§ dïng vµo
ho¹t ®éng sù nghiÖp, dù ¸n

TK 4313
Tr-êng hîp TSC§ dïng vµo
ho¹t ®éng v¨n hãa, phóc lîi
S¬ ®å sè 36:
H¹ch to¸n tæng hîp t¨ng gi¶m TSC§ h÷u h×nh
TK 111, 112
141, 331 TK 211 TK 811

Mua TSC§ ®-a ngay vµo sö dông Thanh lý nh-îng b¸n TSC§
TK 214
TK 133
TK 711
Chªnh lÖch
TK 331 lín h¬n TK 222
Mua TSC§ theo TSC§ ®-a ®i gãp vèn liªn doanh
h×nh thøc tr¶ chËm
TK 242 TK 3387
L·i tr¶ chËm Chªnh lÖch
TK 241 lín h¬n TK 214
TSC§ t¨ng tõ ®Çu t- Gi¸ trÞ hao mßn TSC§
XDCB hoµn thµnh
TK 811
TK 411, 341 Chªnh lÖch
343, 336
nhá h¬n
NhËn bµn giao TSC§ lµ s¶n
TK 466
phÈm XDCB hoµn thµnh
TSC§ nh-îng b¸n dïng vµo ho¹t ®éng
TK 222 sù nghiÖp, dù ¸n TK 214
NhËn l¹i vèn gãp liªn Gi¸ trÞ hao
doanh b»ng TSC§ mßn TSC§ TK 138
TK 411 TSC§ thiÕu ph¸t hiÖn khi kiÓm kª

NhËn vèn gãp, ®-îc cÊp
TK 214
vèn b»ng TSC§
Gi¸ trÞ hao mßn
TK 711
TSC§ ®-îc biÕu tÆng TK 217
ChuyÓn bÊt ®éng s¶n chñ së h÷u
TK 217 thµnh bÊt ®éng s¶n ®Çu t-
BÊt ®éng s¶n ®Çu t- chuyÓn TK 431
TSC§ nh-îng b¸n dïng vµo ho¹t ®éng
thµnh bÊt ®éng s¶n chñ së h÷u
v¨n hãa, x· héi TK 214
TK 412
§¸nh gi¸ TSC§ gi¶m
TK 412
§¸nh gi¸ TSC§ t¨ng
S¬ ®å sè 37:
H¹ch to¸n TSC§ thuª tµi chÝnh
(Nî gèc theo gi¸ mua cã thuÕ GTGT)
TK 342 TK 212
(1)
NhËn TSC§ thuª tµi chÝnh

TK 315 TK 138 TK 133
Nî gèc ph¶i ThuÕ (3)b
tr¶ kú nµy GTGT ThuÕ GTGT trong kú
(chÞu thuÕ khÊu trõ)

TK 623, 627, 641
TK 111, 112 TK 342
Kh«ng chÞu
(3)a (2) thuÕ
Thanh to¸n Cuèi niªn ®é kÕ to¸n x¸c ®Þnh
tiÒn thuª sè nî gèc thuª tµi chÝnh ®Õn
h¹n tr¶
TK 635

L·i
S¬ ®å sè 38:
H¹ch to¸n tr¶ l¹i hoÆc mua
l¹i tµi s¶n thuª tµi chÝnh
TK 212 TK 214 (2142)
(1)
Tr¶ l¹i tµi s¶n thuª tµi chÝnh cho bªn cho thuª

TK 211 TK 214 (2141)
(2)a (2)b
KÕt chuyÓn khi tµi s¶n thuª §ång thêi kÕt
tµi chÝnh ®-îc mua l¹i chuyÓn sè ®· khÊu
TK 111, 112 hao khi mua l¹i tµi

Chi tiÒn tr¶ thªm s¶n thuª tµi chÝnh

khi mua l¹i TS
S¬ ®å sè 39:
H¹ch to¸n mua TSC§ v« h×nh
TK 111, 112 TK 131 TK 213
Tæng sè Nguyªn gi¸ (gi¸
ChuyÓn tiÒn thanh mua tr¶ tiÒn ngay)
tiÒn ph¶i
to¸n cho ng-êi b¸n TK 133
thanh to¸n
ThuÕ GTGT (nÕu cã)

TK 242 TK 635
L·i tr¶ §Þnh kú ph©n
chËm bæ l·i tr¶ chËm
ph¶i tr¶ vµo chi phÝS¬ ®å sè 40:
H¹ch to¸n nh-îng b¸n, thanh lý TSC§ v« h×nh
TK 213 TK 213 TK 911 TK 711 TK 111, 112, 331
Nguyªn Thanh lý, Gi¸ trÞ KÕt KÕt Thu nhËp vÒ
nh-îng cßn l¹i chuyÓn chuyÓn
gi¸ thanh lý,
b¸n TSC§ cña TSC§ chi phÝ thu vÒ nh-îng b¸n
TK 2143 thanh lý, thanh lý, TSC§ v« h×nh
TK 111 Gi¸ trÞ hao mßn nh-îng nh-îng
112, 331... b¸n b¸n
Chi phÝ thanh lý, nh-îng TSC§ TSC§
b¸n TSC§ v« h×nh TK 133
ThuÕ
TK 2143 TK 421 TK 421 GTGT
ThuÕ GTGT ®Çu ®Çu ra
L·i Lç
vµo (nÕu cã) (nÕu cã)
S¬ ®å sè 41:
H¹ch to¸n tæng hîp t¨ng gi¶m TSC§ v« h×nh
TK 111, 112
141, 331 TK 213 TK 811

Mua TSC§ ®-a ngay vµo sö dông Thanh lý nh-îng b¸n TSC§
TK 214
TK 133
TK 711
Chªnh lÖch
TK 331 lín h¬n TK 222
Mua TSC§ theo TSC§ ®-a ®i gãp vèn liªn doanh
h×nh thøc tr¶ chËm
TK 242 TK 3387
L·i tr¶ chËm Chªnh lÖch
TK 241 lín h¬n TK 214
TSC§ t¨ng tõ ®Çu t- Gi¸ trÞ hao mßn TSC§
XDCB hoµn thµnh
TK 811
TK 411, 341 Chªnh lÖch
343, 336
nhá h¬n
NhËn bµn giao TSC§ lµ s¶n
TK 466
phÈm XDCB hoµn thµnh
TSC§ nh-îng b¸n dïng vµo ho¹t ®éng
TK 222 sù nghiÖp, dù ¸n TK 214
NhËn l¹i vèn gãp liªn Gi¸ trÞ hao
doanh b»ng TSC§ mßn TSC§ TK 138
TK 411 TSC§ thiÕu ph¸t hiÖn khi kiÓm kª

NhËn vèn gãp, ®-îc cÊp
TK 214
vèn b»ng TSC§
Gi¸ trÞ hao mßn
TK 711
TSC§ ®-îc biÕu tÆng TK 217
ChuyÓn bÊt ®éng s¶n chñ së h÷u
TK 217 thµnh bÊt ®éng s¶n ®Çu t-
BÊt ®éng s¶n ®Çu t- chuyÓn TK 431
TSC§ nh-îng b¸n dïng vµo ho¹t ®éng
thµnh bÊt ®éng s¶n chñ së h÷u
v¨n hãa, x· héi TK 214
TK 412
§¸nh gi¸ TSC§ gi¶m
TK 412
§¸nh gi¸ TSC§ t¨ng
3
S¬ ®å sè 42:
H¹ch to¸n hao mßn TSC§
TK 623, 627
TK 212, 213 TK 214 641, 642
Nguyªn Thanh lý, Sè ®· hao Khi trÝch khÊu hao TSC§
nh-îng mßn
gi¸
b¸n TSC§
Khi ®iÒu chØnh t¨ng sè
TK 811
Gi¸ trÞ cßn l¹i khÊu hao
TK 217
Nguyªn Thanh lý, Sè ®· hao
nh-îng b¸n mßn
gi¸
bÊt ®éng s¶n TK 632 TK 632
Gi¸ trÞ cßn l¹i
TK 212
Tr¶ l¹i tµi s¶n thuª tµi chÝnh §Þnh kú trÝch khÊu hao bÊt
cho bªn thuª ®éng s¶n ®Çu t-
TK 623, 627
641, 642
Khi chØnh gi¶m sè khÊu hao


S¬ ®å sè 43:
H¹ch to¸n TSC§ thuª tµi chÝnh
(Gi¸ mua ch-a cã thuÕ)
1 - Khi nhËn TSC§
TK 315 TK 212
(1)
NhËn TSC§ thuª tµi chÝnh
Nî gèc
TK 342 TK 138
(2)
Sè nî gèc niªn ®é kÕ to¸n sau ThuÕ GTGT


2 - §Þnh kú thanh to¸n tiÒn thuª
TK 111, 112 TK 212
(3)a
Tr¶ nî gèc, l·i vµ thuÕ GTGT cho bªn cho thuª
TK 315
Nî gèc TK 138
(4)a
Khi tr¶ nî gèc, l·i vµ thuÕ NhËn hãa ®¬n ch-a tr¶ tiÒn ngay


TK 138 TK 133
(3)b (4)b
§ång thêi kÕt chuyÓn thuÕ
GTGT ®Çu vµo
S¬ ®å sè 44:
H¹ch to¸n TSC§ thuª tµi chÝnh
(Tr-êng hîp sè nî gèc ph¶i tr¶ vÒ thuª tµi chÝnh x¸c ®Þnh theo gi¸ mua ch-a cã
thuÕ GTGT mµ bªn cho thuª ®· tr¶ khi mua tµi s¶n ®Ó cho thuª)
TK 315 TK 342 TK 212
Cuèi niªn ®é kÕ to¸n kÕt Sè nî gèc Gi¸ trÞ TSC§ thuª
chuyÓn sè nî gèc ®Õn h¹n tr¶ ph¶i tr¶ c¸c tµi chÝnh (gi¸ ch-a
trong kú sau kú tiÕp theo cã thuÕ GTGT)

Sè nî gèc ph¶i tr¶ kú nµy

TK 111, 112
Chi phÝ trùc tiÕp ban ®Çu liªn quan ®Õn tµi s¶n
thuª ph¸t sinh khi nhËn tµi s¶n thuª
TK 142
KÕt chuyÓn chi phÝ trùc tiÕp ban ®Çu liªn quan tµi
s¶n thuª ph¸t sinh tr-íc khi nhËn tµi s¶n thuªS¬ ®å sè 45:
H¹ch to¸n TSC§ thuª tµi chÝnh
(Gi¸ mua ch-a cã thuÕ)
TK 315 (1) TK 212
NhËn TSC§ thuª tµi chÝnh
Nî gèc ph¶i tr¶ kú nµy
TK 342
(2)
Cuèi niªn ®é kÕ to¸n x¸c ®Þnh
nî gèc n¨m tiÕp theo

TK 111, 112 TK 212
(3)
Tr¶ nî gèc, l·i vµ thuÕ GTGT cho bªn thuª

TK 133TK 315
TK 635
Nî gèc (4)
Ch-a tr¶ tiÒn ngay
(5) cho bªn cho thuª
TK 342
Khi tr¶ nî gèc, l·i vµ thuÕ GTGT
(2)
Nî gèc ®Õn kú ph¶i tr¶
S¬ ®å sè 46:
H¹ch to¸n tæng hîp t¨ng gi¶m bÊt ®éng s¶n ®Çu t-
TK 111, 112, 331 TK 217 TK 211, 213
Mua bÊt ®éng s¶n ®Çu t- tr¶ tiÒn ngay Mua B§S§T thuª tµi
TK 133 chÝnh chuyÓn thµnh TSC§
ThuÕ GTGT TK 111, 112
Sè tiÒn
(nÕu cã) tr¶ thªm

TK 331 TK 2147
Mua B§S§T theo
h×nh thøc tr¶ chËm Khi tr¶ l¹i B§S§T thuª TC
TK 242 TK 635
Chªnh lÖch gi÷a TK 632
L·i tr¶ chËm Ph©n bæ l¹i nguyªn gi¸ B§S§T
TK 211, 213 víi sè ®· khÊu hao
ChuyÓn TSC§ h÷u h×nh, v« h×nh
§ång thêi ghi:
thµnh bÊt ®éng s¶n ®Çu t-
TK 2141, 2143 TK 2147
TK 241 KÕt chuyÓn sè
B§S§T h×nh thµnh do
hao mßn lòy kÕ
XDCB bµn giao
TK 632
B¸n bÊt ®éng s¶n ®Çu t-
§ång thêi ghi: TK 2147
TK 2147 TK 2141, 2143 Sè ®· hao mßn
ChuyÓn sè hao
TK 156 (1567)
mßn lòy kÕ
Khi chuyÓn bÊt ®éng s¶n
TK 111, 112 ®Çu t- thµnh hµng hãa
315, 342
BÊt ®éng s¶n ®Çu t- thuª
TK 211, 213
tµi chÝnh ChuyÓn bÊt ®éng s¶n
TK 156 (1567) ®Çu t- thµnh TSC§
ChuyÓn hµng hãa bÊt ®éng §ång thêi ghi:
s¶n thµnh bÊt ®éng s¶n ®Çu t- TK 2141, 2143 TK 2147
ChuyÓn sè hao
mßn lòy kÕ
S¬ ®å sè 47:
H¹ch to¸n bÊt ®éng s¶n ®Çu t-

TK 111, 112, 331 TK 217 TK 632
(1)
Mua bÊt ®éng s¶n ®Çu t- tr¶ tiÒn ngay Tr¶ l¹i bÊt ®éng s¶n ®Çu t-

TK 133 TK 2147
Sè ®· hao
mßn

TK 331 TK 211, 213
(2) (8)a
Mua B§S§T theo h×nh thøc tr¶ chËm Mua l¹i bÊt ®éng s¶n ®Çu t-
TK 242 TK 111, 112
Sè tiÒn ®·
chi thªm
TK 241
(3)
XDCB hoµn thµnh bµn giao chuyÓn (9)a
tµi s¶n ®Çu t- thµnh B§S§T ChuyÓn B§S§T thµnh
TK 211, 213 B§S chñ së h÷u
(4)a
ChuyÓn B§S chñ së h÷u thµnh bÊt
®éng s¶n ®Çu t- TK 156
TK 156 ChuyÓn B§S§T thµnh hµng hãa
(5) TK 2147
ChuyÓn tõ hµng tån kho thµnh B§S§T Sè ®· hao mßn

TK 111, 112
315, 342 (6) §ång thêi ghi:
Tµi s¶n thuª tµi chÝnh tháa m·n tiªu TK 2141, 2143 TK 2147
chuÈn bÊt ®éng s¶n ®Çu t- (8)b (9)b
KÕt chuyÓn sè hao
mßn lòy kÕ


KÕt chuyÓn sè hao mßn lòy kÕ
(4)b
S¬ ®å sè 48:
H¹ch to¸n ®Çu t- vµo c«ng ty con
a/ KÕ to¸n mua cæ phiÕu, gãp hµng b»ng tiÒn hoÆc mua kho¶n ®Çu t- t¹i c«ng ty con
Tk 111, 112, 341... Tk 221
Sè tiÒn thùc tÕ ®Çu t- vµo c«ng ty con (do c«ng ty
mÑ mua cæ phiÕu, gãp vèn ®Çu t- b»ng tiÒn theo
cam kÕt, hoÆc mua kho¶n ®Çu t- vµo c«ng ty con)

Chi phÝ mua (chÝ phÝ th«ng tin, m«i giíi, giao dÞch..
ph¸t sinh khi thùc hiÖn ®Çu t- vµo c«ng ty con)


b/ KÕ to¸n cæ tøc, lîi nhuËn ®-îc chia tõ c«ng ty con

Tk 515 Tk 111, 112
Thu tiÒn
ngay
Tk 135
Khi nhËn ®-îc th«ng b¸o vÒ cæ tøc,
lîi nhuËn ®-îc chia tõ c«ng ty con
Tk 221
Lîi nhuËn ®-îc chia
®Ó l¹i t¨ng vèn ®Çu t-
vµo c«ng ty con
c/ KÕ to¸n thu håi, thanh lý, nh-îng b¸n c¸c kho¶n vèn ®Çu t- vµo c«ng ty con
Tk 221 Tk 111, 112, 131
Khi thu håi, thanh lý nh-îng b¸n c¸c kho¶n
vèn ®Çu t- vµo c«ng ty con ph¸t sinh lç
Tk 635


Tk 515 Khi thu håi, thanh lý nh-îng b¸n
c¸c kho¶n vèn ®Çu t- vµo c«ng ty
con ph¸t sinh l·i
S¬ ®å sè 49:
H¹ch to¸n gãp vèn vµo c¬ së kinh doanh ®ång kiÓm so¸t
(b»ng TSC§)
TK 211 TK 222
Tr-êng hîp ®¸nh gi¸ l¹i nhá h¬n gi¸ trÞ cßn l¹i cña TSC§
TK 214TK 811Tr-êng hîp ®¸nh gi¸ l¹i lín h¬n gi¸ trÞ cßn l¹i cña TSC§

TK 711 TK 214
Chªnh lÖch t-¬ng
øng víi lîi Ých cña
c¸c bªn trong LD

TK 711 TK 3387
§Þnh kú ph©n bæ Chªnh lÖch t-¬ng
øng víi lîi Ých cña
m×nh trong LD
S¬ ®å sè 50:
H¹ch to¸n kho¶n ®Çu t- vµo c«ng ty liªn kÕt
(ph-¬ng ph¸p gi¸ gèc)
TK 111, 112 TK 223 TK 128, 228
Khi ®Çu t- vµo c«ng ty liªn kÕt d-íi h×nh Khi nhµ ®Çu t- b¸n mét
thøc mua cæ phiÕu hoÆc gãp vèn b»ng tiÒn phÇn vèn ®Çu t- vµ kh«ng
cßn ¶nh h-ëng ®¸ng kÓ
Khi ®Çu t- vµo c«ng ty liªn kÕt d-íi h×nh TK 111, 112
thøc mua cæ phiÕu hoÆc gãp vèn b»ng tiÒn TK 515 131, 152, 156
NÕu l·i
TK 128, 228
Khi ®Çu t- thªm vèn ®Ó trë thµnh Khi thanh lý, nhËn l¹i
nhµ ®Çu t- cã ¶nh h-ëng ®¸ng kÓ. vèn ®Çu t-, nh-îng
b¸n kho¶n ®Çu t- vµo
TK 635 TK 635
c«ng ty liªn kÕt
NÕu bÞ lç
Khi ®Çu t- vµo c«ng ty NÕu lç
liªn kÕt d-íi h×nh thøc
TK 515 chuyÓn nî thµnh vèn cæ TK 111, 112
phÇn Chi phÝ TK 133
NÕu thanh lý
cã l·i kho¶n ®Çu t-
TK 138 TK 111, 112
Khi nhËn ®-îc
th«ng b¸o vÒ cæ tøc, Khi nhËn Gãp thªm
lîi nhuËn ®-îc chia tiÒn vèn TK 221

Khi ®Çu t- gãp thªm
NÕu nhËn b»ng cæ phiÕu vèn ®Ó trë thµnh cã
TK 152, 153
156, 211.... quyÒn kiÓm so¸t
TK 214
Hao mßn lòy
kÕ TSC§
TK 811
Sè chªnh lÖch gi÷a
§Çu t- vµo c«ng ty ®¸nh gi¸ l¹i nhá
liªn kÕt b»ng vËt t-, h¬n gi¸ trÞ ghi sæ
hµng hãa, TSC§

TK 711
Sè chªnh lÖch gi÷a ®¸nh gi¸
l¹i lín h¬n gi¸ trÞ ghi sæ
S¬ ®å sè 51:
H¹ch to¸n ®Çu t- dµi h¹n kh¸c
TK 111, 112 TK 228 TK 111, 112
B¸n cæ phiÕu, hoÆc thanh lý phÇn
Mua tr¸i phiÕu nhËn l·i ®Þnh kú vèn gãp ®Çu t- dµi h¹n kh¸c
TK 515
§Çu t- cæ phiÕu hoÆc gi¸ vèn ®Çu L·i (chªnh lÖch gi¸
t- ®Ó n¾m gi÷ nhá h¬n 20% b¸n lín h¬n gi¸ vèn)
quyÒn biÓu quyÕt TK 515
Cho vay dµi h¹n lÊy l·i Lç (chªnh lÖch gi¸
b¸n nhá h¬n gi¸ vèn)
Mua tr¸i phiÕu nhËn l·i tr-íc
Thu håi gèc tr¸i phiÐu
TK 515 TK 3387
hoÆc vèn cho vay
§Þnh kú tÝnh vµ Sè l·i
kÕt chuyÓn l·i nhËn tr-íc
cña kú kÕ to¸n TK 111, 112 TK 222
Gãp thªm vèn
Cæ tøc, lîi nhuËn ®-îc
b»ng tiÒn
chia bæ sung vèn ®Çu t-

TK 221, 222, 223 Gãp thªm vèn vµo LD vµ trë thµnh
bªn gãp vèn ®ång kiÓm so¸t trong
Khi b¸n mét phÇn kho¶n ®Çu t- dÉn c¬ së kinh doanh ®ång kiÓm so¸t
®Õn kh«ng cßn quyÒn kiÓm so¸t
hoÆc kh«ng cßn quyÒn ®ång kiÓm
so¸t hoÆc ¶nh h-ëng ®¸ng kÓ
TK 221, 223
TK 152, 153 Khi nhµ ®Çu t- gãp thªm vèn
156, 211, 213 vµ trë thµnh c«ng ty mÑ hoÆc
Gãp vèn b»ng vËt t-, hµng hãa, cã ¶nh h-ëng ®¸ng kÓ
TSC§ vµo doanh nghiÖp kh¸c vµ
chØ n¾m gi÷ 20% quyÒn biÓu quyÕt

TK 515 TK 111, 112
TK 711 Gãp thªm
Gi¸ trÞ hao
Chªnh lÖch mßn vèn ®Çu t-
gi÷a ®¸nh Chªnh lÖch TK 811
gi¸ l¹i lín gi÷a ®¸nh gi¸
h¬n gi¸ trÞ l¹i nhá h¬n gi¸
ghi sæ trÞ ghi sæ
S¬ ®å sè 52:
H¹ch to¸n x©y dùng c¬ b¶n dë dang
TK 331 (1) TK 241 TK 152, 138
(6)
NhËn khèi l-îng x©y l¾p,
C¸c kho¶n thu håi ghi
thiÕt bÞ... hoµn thµnh do bªn
gi¶m chi phÝ ®Çu t- XDCB
nhËn thÇu bµn giao
TK 1332 TK 211, 213
ThuÕ GTGT (7)
(nÕu cã) C«ng tr×nh XDCB hoµn thµnh,
TK 152, 153 bµn giao ®-a vµo sö dông vµ
(2) quyÕt to¸n ®-îc phª duyÖt
XuÊt thiÕt bÞ kh«ng cÇn l¾p, c«ng
cô, dông cô ®Ó sö dông TK 211, 213 TK 138
(8) (9)
Khi quyÕt to¸n Khi quyÕt to¸n
TK 152
®-îc duyÖt ®-îc duyÖt
(3) nÕu gi¸ trÞ tµi nÕu gi¸ trÞ tµi
Khi thiÕt bÞ cÇn l¾p ®· l¾p ®Æt
s¶n ®-îc duyÖt s¶n ®-îc duyÖt
xong ®-îc chÊp nhËn thanh to¸n lín h¬n gi¸ trÞ nhá h¬n gi¸ trÞ
tµi s¶n ®· t¹m tµi s¶n ®· t¹m
TK 111, 112 tÝnh, ghi t¨ng tÝnh, ghi gi¶m
331, 341.... (4) gi¸ trÞ TSC§ gi¸ trÞ TSC§
Chi ®Çu t-, x©y dùng b»ng tiÒn
mÆt, TGNH, tiÒn vay
§ång thêi ghi:
TK 1332
ThuÕ GTGT TK 411 TK 441
(nÕu cã) (7)b (8)b
Ghi gi¶m nguån vèn ®Çu
TK 111, 112
t- XDCB, ghi t¨ng
(Tû gi¸ ngµy nguån vèn kinh doanh
(Tû gi¸ ghi sæ) (5) giao dÞch)
Chi phÝ XDCB b»ng ngo¹i tÖ
trong giai ®o¹n tr-íc ho¹t ®éng (10)
TK 413 C¸c kho¶n ®-îc duyÖt bá (nÕu cã)
Lç tû gi¸ L·i tû gi¸TK 331
Chi phÝ XDCB b»ng
ngo¹i tÖ theo tû gi¸ hèi
®o¸i ngµy giao dÞch
S¬ ®å sè 53:
H¹ch to¸n x©y dùng c¬ b¶n, bÊt ®éng s¶n ®Çu t-

TK 111, 112, 331... (1) TK 241 TK 156
Khi mua bÊt ®éng s¶n vÒ (3)
ph¶i tiÕp tôc ®Çu t- thªm BÊt ®éng s¶n n¾m gi÷ ®Ó b¸n
TK 1332
ThuÕ GTGT
(nÕu cã)
TK 111, 112
152, 153, 142
(2) TK 217
Khi ph¸t sinh chi phÝ ®Çu t- (4)
bÊt ®éng s¶n Khi XDCB hoµn thµnh bµn
giao ghi t¨ng nguyªn gi¸ (nÕu
(5) ®ñ ®iÒu kiÖnlµ bÊt ®éng s¶n)
Chi phÝ n©ng cÊp, c¶i t¹o B§S§T ph¸t sinh
(6)
TK 1332 KÕt thóc giai ®o¹n n©ng cÊp,
ThuÕ GTGT c¶i t¹o ghi t¨ng nguyªn gi¸
(nÕu cã) B§S§T (nÕu ®iÒu kiÖn lµ bÊt
®éng s¶n ®µu t-)
S¬ ®å sè 54:
H¹ch to¸n chi phÝ söa ch÷a lín TSC§
TK 111, 112, 152, TK 623, 627
153, 334, 214, 338 TK 2143 641, 642
Chi phÝ söa ch÷a lín TSC§ KÕt chuyÓn chi
theo ph-¬ng ph¸p tù lµm phÝ söa ch÷a lín
TK 1332 vµo chi phÝ SXKD
ThuÕ GTGT TK 142, 242, 335
(nÕu cã) KÕt chuyÓn chi phÝ SCL
cã gi¸ trÞ lín ph¶i ph©n
bæ cho nhiÒu kú, hoÆc
TK 331 ®¬n vÞ trÝch tr-íc cho
phÝ SCL
Chi phÝ söa ch÷a lín TSC§ hoµn thµnh
theo ph-¬ng ph¸p giao thÇu, thuª lµm TK 211

Tr-êng hîp chi phÝ
söa ch÷a lín ®ñ
®iÒu kiÖn ghi t¨ng
nguyªn gi¸ TSC§
S¬ ®å sè 55:
H¹ch to¸n chi phÝ tr¶ tr-íc dµi h¹n
TK 111, 112, 152 TK 623, 627
331, 334, 338 TK 242 635, 641, 642
Khi ph¸t sinh c¸c kho¶n §Þnh kú ph©n bæ chi phÝ tr¶ tr-íc
chi phÝ tr¶ tr-íc dµi h¹n dµi h¹n vµo chi phÝ SXKD
TK 133
ThuÕ GTGT TK 623, 627
641, 642
(nÕu cã)
Ph©n bæ chi phÝ söa ch÷a lín
TK 153
XuÊt c«ng cô, dông cô cã gi¸ TSC§ vµo chi phÝ SXKD
trÞ lín, sö dông nhiÒu n¨m
§Þnh kú ph©n bæ chi phÝ söa ch÷a
TK 241 lín TSC§ vµo chi phÝ SXKD
Chi phÝ söa ch÷a lín TSC§
TK 635
ph¶i ph©n bæ nhiÒu n¨m
§Þnh kú tÝnh sè l·i tr¶ chËm, tr¶ gãp cña
TK 331 viÖc mua TSC§, B§S§T vµo chi phÝ
L·i tr¶ chËm khi mua §Þnh kú ph©n bæ chªnh lÖch lç tû gi¸
TSC§, B§S§T theo ph-¬ng hèi ®o¸i ph¸t sinh vµ ®¸nh gi¸ c¸c
thøc tr¶ chËm, tr¶ gãp kho¶n môc tiÒn tÖ cã gèc ngo¹i tÖ cña
ho¹t ®éng ®Çu t- XDCB (giai ®o¹n
TK 341, 311 tr-íc ho¹t ®éng) vµo chi phÝ tµi chÝnh
Vay L·i tiÒn vay tr¶ tr-íc TK 635, 241, 627
tiÒn
TK 111, 112 §Þnh kú ph©n bæ l·i tiÒn vay ph¶i tr¶
Chi phÝ tõng kú cµo chi phÝ tµi chÝnh hoÆc vèn
ph¸t hµnh hãa vµo gi¸ trÞ tµi s¶n dë dang
TK 3431 tr¸i phiÕu
TK 635
MÖnh L·i tr¸i phiÕu NÕu l·i tr¸i phiÕu ghi
gi¸ tr¶ tr-íc vµo chi phÝ SXKD
TK 111, 112 §Þnh kú ph©n bæ l·i
152, 153, 334...
tr¸i phiÕu tr¶ tr-íc TK 241, 627
Chi phÝ ph¸t sinh sau ghi
nhËn ban ®Çu cña B§S§T NÕu l·i tr¸i phiÕu
cã gi¸ trÞ lín vµ kh«ng ®ñ ®-îc vèn hãa
®iÒu kiÖn vèn hãa TK 632
TK 413 §Þnh kú ph©n bæ chi phÝ ph¸t sinh sau
KÕt chuyÓn lç chªnh lÖch tû ghi nhËn ban ®Çu cña B§S§T vµo chi
gi¸ hèi ®o¸i ph¸t sinh vµ do phÝ kinh doanh trong kú
®¸nh gi¸ l¹i c¸c kho¶n môc
tiÒn tÖ cã gèc ngo¹i tÖ cña
ho¹t ®éng ®Çu t- XDCB
(giai ®o¹n tr-íc ho¹t ®éng)
®Ó ph©n bè kh«ng qu¸ 5 n¨m
V. S¬ ®å h¹ch to¸n c¸c kho¶n nî ph¶i tr¶
S¬ ®å sè 56:
H¹ch to¸n vay ng¾n h¹n

TK 111, 112 TK 311 TK 152, 153, 156
Tr¶ nî vay ng¾n h¹n Tr¶ nî vay ng¾n h¹n b»ng ngo¹i tÖ
(dïng cho SXKD hµng TK 413
hãa dÞch vô chÞu thuÕ
Tr¶ nî vay ng¾n h¹n b»ng ngo¹i tÖ GTGT theo PP khÊu trõ)
giai ®o¹n SXKD TK 635
Lç TK 152, 153, 156
Vay tiÒn ®Ó mua vËt t-, hµng hãa
(dïng vµo SXKD hµng hãa, dÞch vô
Tr¶ nî vay ng¾n h¹n b»ng ngo¹i tÖ chÞu thuÕ GTGT theo PP trùc tiÕp
TK 515 giai ®o¹n SXKD
L·i TK 144
Cuèi n¨m ®¸nh gi¸ l¹i sè d-
Tr¶ nî vay ng¾n h¹n b»ng ngo¹i tÖ ngo¹i tÖ (lç tû gi¸)
giai ®o¹n tr-íc TK 413
ho¹t ®éng TK 331, 315
341, 342
Vay ngo¹i tÖ tr¶ nî ng-êi b¸n, kh¸ch
Tr¶ nî vay ng¾n h¹n b»ng ngo¹i tÖ TK 515 hµng dµi h¹n
TK 413 giai ®o¹n tr-íc L·i
ho¹t ®éng
L·i
Vay ngo¹i tÖ tr¶ nî ng-êi b¸n, kh¸ch
hµng dµi h¹n TK 635
TK 413

Cuèi n¨m ®¸nh gi¸ l¹i sè
d- ngo¹i tÖ (l·i tû gi¸) TK 111, 112
Vay tiÒn nhËp quü hoÆc chuyÓn
vµo tµi kho¶n tiÒn göi ng©n hµng
TK 152, 156
627, 641
Vay b»ng ngo¹i tÖ mua NVL,
hµng hãa theo tû gi¸ thùc tÕ giao
dÞch hoÆc liªn ng©n hµng

TK 413
Cuèi n¨m ®¸nh gi¸ l¹i sè d-
ngo¹i tÖ (lç tû gi¸)
S¬ ®å sè 57:
H¹ch to¸n nî dµi h¹n ®Õn h¹n tr¶

TK 111, 112 TK 315 TK 342
(1) Nî dµi h¹n ®Õn h¹n tr¶ trong niªn ®é
Tr¶ nî b»ng tiÒn mÆt, TGNH kÕ to¸n doanh nghiÖp

TK 1112, 1122
Tr¶ nî b»ng ngo¹i tÖ Nî dµi h¹n b»ng ngo¹i tÖ ®Õn h¹n tr¶
TK 635
Lç TK 413

Tr¶ nî b»ng ngo¹i tÖ Lç do ®¸nh gi¸ l¹i sè d-
TK 515 ngo¹i tÖ cuèi n¨m
L·i


TK 131, 138, 311
Thu håi c«ng nî hoÆc
vay tiÒn tr¶ nî

TK 413
L·i do ®¸nh gi¸ l¹i ngo¹i tÖ
cuèi n¨m
S¬ ®å sè 58:
H¹ch to¸n ph¶i tr¶ cho ng-êi b¸n
TK 152, 153
TK 111, 112 TK 331 156, 157
Tr¶ nî cho ng-êi b¸n, Mua vËt t-, hµng hãa cho SXKD hµng hãa
ng-êi nhËn thÇu dÞch vô chÞu thuÕ GTGT TK 133
theo PP khÊu trõ
TK 311, 341
Vay thanh to¸n nî TK 152, 153
cho ng-êi b¸n 156, 157
TK 1112, 1122 Mua vËt t-, hµng hãa cho SXKD hµng
Tr¶ nî cho ng-êi b¸n hãa dÞch vô kh«ng chÞu thuÕ GTGT
b»ng ngo¹i tÖ TK 611, 133
TK 515 Mua vËt t-, hµng hãa (ph-¬ng
ChiÕt khÊu thanh to¸n ph¸p kiÓm kª ®Þnh kú)
trõ vµo nî ph¶i tr¶ TK 211, 213
TK 152, 153 Mua l¹i tµi s¶n cè ®Þnh
156, 611
Tr¶ l¹i hµng cho ng-êi b¸n
TK 214
TK 152, 153 Chi phÝ ph¶i tr¶ ng-êi
156, 133
Gi¶m gi¸ vËt t-, hµng hãa nhËn thÇu XDCB
TK 156, 241
TK 711 142, 242
Kho¶n nî kh«ng t×m Chi phÝ ph¶i tr¶ vÒ
®-îc chñ nî cung cÊp dÞch vô
TK 515, 3331 TK 623, 627
641, 642
Hoa hång ®¹i lý
Chi phÝ SXKD ph¶i
tr¶ ng-êi cung cÊp
TK 413 TK 635, 811
Cuèi n¨m ®¸nh gi¸ l¹i nî Chi phÝ ho¹t ®éng tµi chÝnh,
b»ng ngo¹i tÖ (l·i tû gi¸) chÝ phÝ kh¸c ph¶i tr¶

Cuèi n¨m ®¸nh gi¸ l¹i sè d-
ngo¹i tÖ (lç tû gi¸)
S¬ ®å sè 59:
H¹ch to¸n thuÕ vµ c¸c kho¶n ph¶i nép NSNN

TK 133 TK 333 TK 111, 112, 131
Khi ph¸t sinh doanh thu
ThuÕ GTGT ®Çu vµo ThuÕ vµ thu nhËp kh¸c Tæng gi¸
®-îc khÊu trõ GTGT thanh
®Çu ra to¸n
TK 111, 112, 131
TK 511, 512
ThuÕ GTGT cña hµng b¸n bÞ tr¶ l¹i, 515, 711
gi¶m gi¸ hµng b¸n hoÆc chiÕt khÊu
th-¬ng m¹i
TK 511, 512
TK 531, 531, 521 ThuÕ xuÊt khÈu, thuÕ tiªu thô
®Æc biÖt

TK 152, 153
156, 211..
ThuÕ nhËp khÈu, thuÕ tiªu thô ®Æc
biÖt cña hµng NK ph¶i nép NSNN
ThuÕ GTGT cña hµng NÕu kh«ng
NK ph¶i nép NSNN ®-îc khÊu trõ
TK 133
NÕu ®-îc
khÊu trõ

TK 627

ThuÕ tµi nguyªn, thuÕ sö dông ®Êt
n«ng nghiÖp ph¶i nép NSNN
TK 711 TK 642
C¸c kho¶n thuÕ ®-îc NSNN hoµn ThuÕ m«n bµi, thuÕ nhµ ®Êt, tiÒn
l¹i ghi t¨ng thu nhËp kh¸c thuª ®Êt ph¶i nép NSNN
TK 8211
Chi phÝ thuÕ thu nhËp
doanh nghiÖp hiÖn hµnh

TK 111, 112 TK 334, 627
641, 642...
Khi nép thuÕ vµ c¸c kho¶n kh¸c ThuÕ thu nhËp c¸ nh©n ph¶i nép
vµo ng©n s¸ch nhµ n-íc
S¬ ®å sè 60:
H¹ch to¸n ph¶i tr¶ ng-êi lao ®éng
TK 241, 622, 623
TK 111, 112 TK 334 627, 641, 642
Tr¶ l-¬ng c«ng nh©n TiÒn l-¬ng ph¶i tr¶ c«ng nh©n viªn
viªn
TK 141 TK 431
T¹m trõ vµo l-¬ng TiÒn th-ëng ph¶i tr¶ c«ng nh©n viªn


TK 338 TK 338
BHXH, BHYT trõ
TiÒn BHXH (èm ®au, tai
vµo l-¬ng
n¹n..) ph¶i tr¶ c«ng nh©n viªn
TK 138 TK 335
C¸c kho¶n ph¶i thu
TrÝch tr-íc tiÒn l-¬ng
kh¸c trõ vµo l-¬ng
nghØ phÐp CNSX
TK 333
ThuÕ thu nhËp trõ vµo TK 622
TiÒn ¨n ca cña c«ng nh©n
l-¬ng CNV

TK 111, 112
TK 623
øng tr-íc tiÒn c«ng, tiÒn
TiÒn ¨n ca cña c«ng nh©n sö
l-¬ng CNV
dông m¸y thi c«ng
TK 512
TK 627
Tr¶ l-¬ng cho CNV b»ng s¶n phÈm TiÒn ¨n ca cña nh©n viªn

TK 3331 ph©n x-ëng


TK 111, 112 TK 641, 642
Tr¶ tiÒn ¨n ca cho CNV TiÒn ¨n ca cña nh©n viªn
b¸n hµng vµ QLDN
S¬ ®å sè 61:
H¹ch to¸n Chi phÝ ph¶i tr¶
TK 622 TK 335 TK 622
Sè ph¶i tr¶ vÒ tiÒn l-¬ng nghØ TrÝch tr-íc tiÒn l-¬ng nghØ
phÐp nhá h¬n sè trÝch tr-íc phÐp cña c«ng nh©n s¶n xuÊt
TK 623, 627
TK 334 641, 642
TiÒn l-¬ng nghØ phÐp ph¶i tr¶ TrÝch tr-íc chi phÝ söa ch÷a
c«ng nh©n s¶n xuÊt lín TSC§

TK 241 TK 623, 627
Chi phÝ söa ch÷a lín TrÝch tr-íc chi phÝ ph¶i tr¶ trong thêi
TSC§ ph¸t sinh gian ngõng viÖc theo thêi vô, kÕ ho¹ch

TK 623, 627
641, 642 TK 635, 627, 241
Sè ®· chi vÒ söa ch÷a lín TSC§ TrÝch l·i vay ph¶i tr¶ trong kú
nhá h¬n sè trÝch tr-íc
TK 111, 112
152, 331, 334
Chi phÝ trong thêi gian ngõng viÖc TrÝch l·i vay ph¶i tr¶ vÒ ph¸t
hµnh tr¸i phiÕu cã mÖnh gi¸

TK 111, 112
Thanh to¸n gèc vµ l·i tr¸i phiÕu TÝnh l·i tr¸i phiÕu cã chiÕt khÊu

TK 3431 TK 3432
L·i


TÝnh l·i tr¸i phiÕu cã phô tréi
S¬ ®å sè 62:
H¹ch to¸n TrÝch tr-íc tiÒn l-¬ng
nghØ phÐp, ngõng s¶n xuÊt

TK 622, 627, 641
TK 334 TK 335 642, 623, 241
(2) (1)
TiÒn l-¬ng nghØ phÐp thùc tÕ TrÝch tr-íc vµo chi phÝ vÒ tiÒn
ph¶i tr¶ CNSX l-¬ng nghØ phÐp cña CNSX
TK 111, 112, 152
153, 334, 331... TK 623, 627
(4) (3)
Chi phÝ thùc tÕ ph¸t sinh trong thêi Chi phÝ dù tÝnh ph¶i chi trong
gian ngõng s¶n xuÊt thêi gian ngõng s¶n xuÊt

TK 623, 627

(5a) (5b)
Chi phÝ thùc tÕ nhá h¬n sè ®· Chi phÝ thùc tÕ lín h¬n sè ®·
trÝch tr-íc trÝch tr-íc
S¬ ®å sè 63:
H¹ch to¸n ph¶i tr¶ néi bé
(ë ®¬n vÞ trùc thuéc phô thuéc )

TK 111, 112 TK 336 TK 642

ChuyÓn tiÒn nép c¸c kho¶n ph¶i Chi phÝ QLDN ph¶i nép cÊp trªn
tr¶ cÊp trªn ®¬n vÞ néi bé kh¸c

TK 111, 112 TK 414, 415, 431

ChuyÓn tr¶ tiÒn cÊp trªn, ®¬n vÞ néi C¸c quü ph¶i nép cÊp trªn
bé kh¸c vÒ c¸c kho¶n chi hé, tr¶ hé

TK 136 TK 421

Bï trõ c¸c kho¶n ph¶i thu víi c¸c Lîi nhuËn ph¶i nép cÊp trªn
kho¶n ph¶i tr¶ néi bé cho cïng mét
®èi t-îng
TK 152, 153, 156, 641

Sè ph¶i tr¶ cÊp trªn, ®¬n vÞ néi bé
vÒ c¸c kho¶n ®· ®-îc chi hé tr¶ hé

TK 111, 112

Thu tiÒn hé cÊp trªn, ®¬n vÞ néi béTK 156
NhËn mua hµng néi bé
(PhiÕu XK kiªm vËn chuyÓn néi bé)

TK 155, 156, 133

NhËn ho¸ ®¬n GTGT vÒ
mua hµng cña cÊp trªn
TK 155

NhËn thµnh phÈm cña cÊp trªn


TK 111, 112

Vay tiÒn cÊp trªn, ®¬n vÞ néi bé
S¬ ®å sè 64:
H¹ch to¸n c¸c kho¶n ph¶i tr¶, ph¶i nép kh¸c

TK 338, 431, 642
411, 441, 711 TK 338 TK 211

Xö lý tµi s¶n ph¸t hiÖn Ph¸t hiªn thõa TSC§ khi kiÓm kª
thõa khi kiÓm kª
TK 214
TK 111, 112 TK 111, 152
153, 155, 156
Chi tiÒn nép BHXH
KPC§ mua BHYT Ph¸t hiÖn thõa tiÒn, vËt t-, hµng
ho¸ khi kiÓm kª
TK 334
TK 622, 623
BHXH ph¶i tr¶ cho
627, 641
c«ng nh©n viªn
TrÝch BHYT, BHXH, KPC§
TK 111, 112
Chi tiªu KPC§ t¹i ®¬n vÞ
TK 334
TK 111, 112 Trõ vµo l-¬ng
Chi tiÒn tr¶ tiÒn nhËn ký BHXH, BHYT
quü ký c-îc ng¸n h¹n
TK 421
TK 511, 515, 711
Lîi nhuËn cæ tøc ph¶i tr¶
§Þnh kú ghi nhËn doanh
thu cña kú kÕ to¸n
TK 111, 112
Doanh thu nhËn tr-íc
TK 711
TK 3331
TiÒn ph¹t ®-îc khÊu trõ vµo
tiÒn nhËn ký quü, ký c-îc ThuÕ GTGT

Doanh thu nhËn tr-íc ë ®¬n vÞ tÝnh thuÕ

C¸c kho¶n ph¶i tr¶ GTGT ph¶i nép theo ph-¬ng ¸n trùc tiÕp

kh«ng ai ®ßi
TK 111, 112
Sè KPC§ chi v-ît ®-îc cÊp bï

NhËn ký quü, ký c-îc ng¾n h¹n b»ng tiÒn
S¬ ®å sè 65:
H¹ch to¸n Vay dµi h¹n

TK 111, 112 TK 341 TK 111, 112
Tr¶ nî vay b»ng tiÒn mÆt, Vay b»ng tiÒn mÆt tiÒn göi
tiÒn göi ng©n hµng ng©n hµng
TK 152, 153
211, 213, 217
TK 635 Vay mua nguyªn vËt liÖu, thiÕt bÞ, TSC§
Lç TK 133
TK111.2,1122
Tr¶ nî vay b»ng ngo¹i
tÖ (giai ®o¹n SXKD) TK214
Vay ®Ó thanh to¸n vÒ ®Çu t- XDCB
TK 515
TK133
L·i

TK 1112, 1122 TK 221, 222
223, 228
Tr¶ nî vay b»ng ngo¹i tÖ (giai ®o¹n Vay ®Çu t- vµo c«ng ty con, c«ng ty
tr-íc ho¹t ®éng) liªn kÕt gãp vèn liªn doanh, dÇu t-
TK 413 tr¸i phiÕu væ phiÕu dµi h¹n
Lç L·i
TK 331
TK 131
Vay thanh to¸n cho ng-êi b¸n,
Trõ kho¶n ph¶i thu vµo nî ng-êi nhËn thÇu
vay ng©n hµng TK 111, 112
Vay b»ng ngo¹i tÖ theo tû gi¸
TK 771 thùc tÕ giao dÞch hoÆc b×nh
qu©n liªn ng©n hµng
Nî vay ®-îc xo¸ khi cæ TK 211, 221, 223
Vay b»ng ®Çu t- ngo¹i tÖ mua TSC§
phÇn ho¸ ®Ó ®Çu t- dµi h¹n theo tû gi¸thùc tÕ
TK 111, 112, 131 giao dÞch hay b×nh
qu©n liªn ngan hµng TK331
Tr¶ nî vay b»ng tiÒn mÆt, tiÒn
göi ng©n hµng hoÆc tiÒn thu nî
TK331
cña kh¸ch hµng
Vay thanh to¸n cho ng-êi b¸n b»ng ngo¹i tÖ
TK 413
TK515 TK635
Cuèi liªn ®é ®¸nh gi¸ lç tû gi¸
L·i Lç
TK413
Cuèi liªn ®é ®¸nh gi¸ l·i tû gi¸
S¬ ®å sè 66:
H¹ch to¸n nî dµi h¹n


TK 315 TK 342 TK 212

KÕt chuyÓn nî dµi h¹n NhËn TSC§ thuª tµi chÝnh (gi¸
®Õn h¹n tr¶ mua ch-a cã thuÕ GTGT)
TK 315
TK 111, 112 Nî gèc
kú nµy TK 212
Tt¶ nî b»ng tiÒn mÆt,
tiÒn göi ng©n hµng
NhËn TSC§ thuª tµi chÝnh (gi¸ mua
cã thuÕ GTGT)
TK 1112, 1122
Tr¶ nî b»ng ngo¹i tÖ (giai ®o¹n SXKD) TK 315 TK 133
Nî gèc ThuÕ
TK 515 TK 635 kú nµy GTGT TK 214
L·i Lç
Ph¸t sinh nî dµi h¹n
Tr¶ nî b»ng ngo¹i tÖ dïng vµo ®Çu t- XDCB

TK 413
L·i Lç
TK 413

Tk 131 Cuèi liªn ®é ®¸nh gi¸ tû
Trõ nî ph¶i thu vèn dµi h¹n gi¸ gi¶m ph¸t sinh lç tû gi¸TK 711
C¸c kho¶n nî kh«ng x¸c ®Þnh
®-îc chñ nî hoÆc kh«ng ph¶i
tr¶ khi cæ phÇn ho¸ DNNN

TK 413

Cuèi niªn ®é ®¸nh gi¸ tû
gi¸ t¨ng ph¸t sinh l·i tû gi¸
S¬ ®å sè 67:
H¹ch to¸n ph¸t hµnh tr¸i phiÕu theo mÖnh gi¸

TK 111, 112 TK 342 TK 111, 112

Cuèi thêi h¹n tr¸i phiÕu, thanh Thu tiÒn vÒ ph¸t hµnh tr¸i phiÕu
to¸n gèc, l·i tr¸i phiÕu
TK 335
TK 242
Ph¸t hµnh tr¸i phiÕu víi l·i tr¸i phiÕu
Thanh to¸n tr¸i phiÕu ®¸o h¹n tr¶ tr-íc (tr¸i phiÕu theo mÖnh gi¸)
theo mÖnh gi¸ (ph¸t hµnh tr¸i
MÖnh gi¸
phiÕu theo mÖnh gi¸) TK 111, 112
Sè tiÒn
Thanh to¸n tr¸i phiÕu ®¸o h¹n thùc thu
theo mÖnh gi¸ (ph¸t hµnh tr¸i TK 3432
phiÕu cã triÕt khÊu) Ph¸t hµnh tr¸i phiÕu víi l·i tr¸i phiÕu
tr¶ tr-íc (tr¸i phiÕu cã chiÕt khÊu)
Thanh to¸n tr¸i phiÕu ®¸o h¹n
MÖnh gi¸ TK 242
theo mÖnh gi¸ (ph¸t hµnh tr¸i L·i tr¸i phiÕu
phiÕu cã phô tréi)
tr¶ tr-íc
TK 111, 112
Sè tiÒn thùc thu

MÖnh Ph¸t hµnh tr¸i phiÕu cã phô tréi
gi¸
TK 3433
Chªnh
lÖch

MÖnh Tr¶ tr-íc l·i tr¸i phiÕu khi ph¸t hµnh
gi¸
TK 315 TK 133
Nî gèc ThuÕ
kú nµy GTGT
S¬ ®å sè 68:
H¹ch to¸n tr¸i phiÕu cã chiÕt khÊu
TK 3431 TK 3432 TK 635
(1)
Ph¸t hµnh tr¸i phiÕu cã chiÕt khÊu Thu tiÒn vÒ ph¸t hµnh tr¸i phiÕu

TK 111, 112 TK 111, 112
TK 241, 627
§-îc vèn hãa
(4)a
Tr¶ tr-íc l·i tr¸i TK 242
phiÕu khi ph¸t hµnh TK 635
L·i tr¸i (3)
phiÕu tr¶ Tr¶ l·i sau (khi ®¸o h¹n) TÝnh vµo
tr-íc chi phÝ
TK 111, 112
TK 241, 627
§-îc vèn hãa


TK 635
(4)
§Þnh kú tÝnh chi phÝ l·i vay

TK 111, 112
TK 241, 627

§-îc vèn hãa
S¬ ®å sè 69:
H¹ch to¸n ph¸t hµnh tr¸i phiÕu cã phô tréi
TK 635, 241, 627 TK 3432 TK 111, 112
(1)
TK 111, 112 Ph¸t hµnh tr¸i phiÕu cã phô tréi
(2)b
(2)a §ång thêi ph©n bæ dÇn TK 3431
Tr¶ l·i ®Þnh kú phô tréi ®Ó gi¶m chi MÖnh gi¸
phÝ (tr¶ l·i ®Þnh kú)
TK 335 tr¸i phiÕu
(3)a TK 242
(2)b
Tr¶ l·i L·i tr¶ §ång thêi ph©n bæ (4)
vµ gèc sau dÇn phô tréi ®Ó Khi ph¸t hµnh tr¸i phiÕu cã
gi¶m chi phÝ (tr¶ l·i phô tréi (tr¶ tr-íc l·i tr¸i
sau) phiÕu khi ph¸t hµnh)
TK 242
(5)b TK 3431
(5)a §ång thêi ph©n bæ dÇn
phô tréi ®Ó gi¶m chi phÝ MÖnh gi¸ TK 111, 112
§Þnh kú ph©n
bæ l·i vay (tr¶ tr-íc l·i tr¸i phiÕu) tr¸i phiÕu
TiÒn thùc thu
S¬ ®å sè 71:
H¹ch to¸n nhËn ký quü, ký c-îc dµi h¹n
TK 711 TK 344 TK 111, 112 TK 344
§¬n vÞ ký quü, ký Khi hoµn tr¶ tiÒn
c-îc, vi ph¹m H§ ký quü, ký c-îc
bÞ ph¹t tiÒn, khÊu NhËn ký quü, ký cho kh¸ch hµng
trõ vµo tiÒn ký c-îc dµi h¹n sau khi bï trõ tiÒn
quü, ký c-îc ph¹t (nÕu cã)S¬ ®å sè 72:
H¹ch to¸n thuÕ thu nhËp ho·n l¹i ph¶i tr¶
TK 347 TK 821 (8212) TK 347
Sè chªnh lÖch gi÷a sè thuÕ thu Sè chªnh lÖch gi÷a sè thuÕ thu
nhËp ho·n l¹i ph¶i tr¶ ph¸t sinh lín nhËp ho·n l¹i ph¶i tr¶ ph¸t sinh nhá
h¬n sè ®-îc hoµn nhËp trong n¨m h¬n sè ®-îc hoµn nhËp trong n¨m
S¬ ®å sè 73:
H¹ch to¸n quü dù phßng trî cÊp mÊt viÖc lµm
TK 111, 112 TK 351 TK 642
Chi tr¶ trî cÊp th«i viÖc, mÊt TrÝch lËp quü dù phßng trî
viÖc lµm cho ng-êi lao ®éng cÊp mÊt viÖc lµm

Chi tr¶ trî cÊp cho ng-êi lao ®éng th«i viÖc, mÊt viÖc lµm trong tr-êng hîp
quü dù phßng kh«ng ®ñ ®Ó chi
S¬ ®å sè 74:
H¹ch to¸n dù phßng ph¶i tr¶
TK 111, 112, 113 TK 352 TK 642 TK 352
C¸c kho¶n chi phÝ Sè dù phßng ph¶i Sè dù phßng ph¶i
ph¸t sinh liªn lËp kú nµy lín h¬n lËp kú nµy nhá
quan ®Õn c¸c sè dù phßng ®· h¬n sè dù phßng
kho¶n dù phßng lËp kú tr-íc ch-a ®· lËp kú tr-íc
ph¶i tr¶ ®· lËp sö dông hÕt ch-a sö dông hÕt
TK 154 TK 641 TK 641
Sè dù phßng ph¶i tr¶
Chi phÝ (vÒ chi phÝ söa ch÷a
b¶o hµnh b¶o hµnh hµng hãa,
s¶n phÈm, s¶n phÈm) ph¶i lËp
hµng hãa kú nµy lín h¬n sè dù
phßng ®· lËp kú tr-íc
ch-a sö dông hÕt
TK 711
TK 627
Sè chªnh lÖch Sè dù phßng ph¶i
gi÷a sè dù phßng tr¶ vÒ b¶o hµnh
ph¶i tr¶ vÒ b¶o c«ng tr×nh x©y l¾p
hµnh c«ng tr×nh cÇn lËp cho tõng
x©y l¾p lín h¬n c«ng tr×nh
chi phÝ thùc tÕ b¶o
hµnh ph¸t sinh
VI. S¬ ®å h¹ch to¸n nguån vèn chñ së h÷u
S¬ ®å sè 75:
H¹ch to¸n vèn ®Çu t- cña chñ së h÷u
TK 111, 112 TK 4111 TK 111, 112
Tr¶ l¹i vèn ®Çu t- cho chñ së h÷u NhËn gãp vèn b»ng tiÒn


MÖnh gi¸ Huy ®éng vèn b»ng
TK 212, 213 TK 214
Sè ®· khÊu hao cæ phiÕu ph¸t hµnh cæ phiÕu
Vèn
Tr¶ l¹i vèn b»ng ph¶i TK 4112
TSC§ tr¶
PhÇn gi¸ ph¸t hµnh lín
h¬n mÖnh gi¸ cæ phiÕu
TK 419 TK 4112
Gi¸ Huy ®éng vèn b»ng ph¸t hµnh cæ
mua phiÕu (tr-êng hîp gi¸ ph¸t hµnh
l¹i Hñy cæ b»ng mÖnh gi¸)
MÖnh
TK 421
phiÕu quü gi¸
Vèn t¨ng do trÝch tõ lîi
TK 131, 138
nhuËn sau thuÕ TNDN
Xö lý nî ph¶i thu khã ®ßi tr-íc
khi x¸c ®Þnh gi¸ trÞ DNNN MÖnh gi¸ T¨ng vèn do tr¶ cæ
chuyÓn thµnh c«ng ty cæ phÇn cæ phiÕu tøc b»ng cæ phiÕu
TK 152, 153 TK 4112
Hµng tån kho ®iÒu Chªnh lÖch gi¸ ph¸t
chuyÓn cho DN kh¸c hµnh lín h¬n mÖnh gi¸
TK 152, 153,
211, 213...
TK 111, 112,
152, 156 NhËn vèn gãp b»ng tµi s¶n

Tr¶ l¹i vèn b»ng tiÒn,
vËt t-, hµng hãa TK 3388
NhËn bµn giao phÇn vèn gãp cæ
phÇn cña NN vµ c¸c cæ ®«ng

TK 414, 441
Bæ sung nguån vèn KD tõ quü ®Çu t-
ph¸t triÓn, nguån vèn dÇu t- XDCB
S¬ ®å sè 76:
H¹ch to¸n thÆng d- vèn cæ phÇn
TK 419 TK 4112 TK 111, 112
Chªnh
Gi¸ T¸i ph¸t hµnh lÖch gi¸ Chªnh lÖch gi¸
ghi cæ phiÕu quü ph¸t hµnh ph¸t hµnh lín
sæ lín h¬n h¬n mÖnh gi¸
gi¸ mua
TK 111, 112 TK 4111 Gi¸
Gi¸ ph¸t MÖnh ph¸t
TK 111, 112 gi¸ hµnh
hµnh
Chªnh
Mua cæ phiÕu ®· ph¸t lÖch gi¸ T¸i ph¸t hµnh Gi¸
hµnh ®Ó hñy bá ph¸t hµnh cæ phiÕu quü ph¸t
lín h¬n hµnh
gi¸ mua
TK 4111 TK 419
MÖnh Gi¸ ghi
gi¸ sæ

TK 111, 112
Chªnh
lÖch gi¸ Tr¶ cæ tøc Gi¸
ph¸t hµnh b»ng cæ phiÕu ph¸t
lín h¬n hµnh
mÖnh gi¸
TK 419
MÖnh
gi¸
S¬ ®å sè 77:
H¹ch to¸n chªnh lÖch ®¸nh gi¸ l¹i tµi s¶n

TK 152, 153, TK 152, 153,
155, 156... TK 412 155, 156...

Chªnh lÖch gi¶m do ®¸nh gi¸ l¹i Chªnh lÖch t¨ng do ®¸nh gi¸ l¹i
vËt t-, hµng hãa khi cã quyÕt ®Þnh vËt t-, hµng hãa khi cã quyÕt
cña CQNN cã thÈm quyÒn ®Þnh cña CQNN cã thÈm quyÒn


TK 211, 213, 217 TK 211, 213, 217


Chªnh lÖch gi¶m do ®¸nh gi¸ Chªnh lÖch t¨ng do ®¸nh gi¸
l¹i TSC§, bÊt ®éng s¶n l¹i TSC§, bÊt ®éng s¶n

TK 214 TK 214
Gi¸ trÞ ®· Gi¸ trÞ ®·
hao mßn hao mßn

TK 411 TK 411
Ghi t¨ng vèn theo quyÕt ®Þnh Ghi gi¶m vèn theo quyÕt ®Þnh
cña c¬ quan cã thÈm quyÒn cña c¬ quan cã thÈm quyÒn
S¬ ®å sè 79:
H¹ch to¸n chªnh lÖch tû gi¸ hèi ®o¸i

TK 1112, 1122, TK 1112, 1122,
113, 131... TK 413 (4131, 4132) 113, 131...

Chªnh lÖch tû gi¸ giao dÞch b×nh Chªnh lÖch tû gi¸ giao dÞch b×nh
qu©n liªn ng©n hµng nhá h¬n tû qu©n liªn ng©n hµng lín h¬n tû
gi¸ ghi sæ kÕ to¸n gi¸ ghi sæ kÕ to¸n

TK 311, 331, 315, TK 311, 331, 315,
341, 342.... 341, 342....

Chªnh lÖch tû gi¸ giao dÞch b×nh Chªnh lÖch tû gi¸ giao dÞch b×nh
qu©n liªn ng©n hµng lín h¬n tû qu©n liªn ng©n hµng nhá h¬n tû
gi¸ ghi sæ kÕ to¸n gi¸ ghi sæ kÕ to¸n


TK 515 TK 413 TK 635
KÕt chuyÓn l·i tû KÕt chuyÓn lç tû
gi¸ hèi ®o¸i gi¸ hèi ®o¸i
S¬ ®å sè 80:
H¹ch to¸n chªnh lÖch tû gi¸ hèi ®o¸i
(Mua b¸n ngo¹i tÖ trong SXKD)


TK 1112, 1122 TK 1111, 1121 TK 1112, 1122
B¸n ngo¹i tÖ Mua ngo¹i tÖ theo tû
gi¸ thùc tÕ mua

TK 515 TK 635
L·i Lç tû
tû gi¸ gi¸
TK 331

Mua ngo¹i tÖ theo tû
gi¸ giao dÞch
S¬ ®å sè 81:
Mua vËt t-, hµng hãa, TSC§ b»ng ngo¹i tÖ
(§Ó s¶n xuÊt kinh doanh)


TK 111, 112 TK 152, 153, 211, 621...

Tû gi¸ Mua vËt t-, hµng hãa, TSC§, dÞch vô b»ng ngo¹i tÖ Tû gi¸ liªn
ghi sæ ng©n hµng

TK 515 TK 635
L·i tû Lç tû
gi¸ gi¸
TK 331
L·i

Tr¶ tiÒn cho Tû gi¸ thùc tÕ lóc
ng-êi b¸n ph¸t sinh

TK 635


S¬ ®å sè 83:
H¹ch to¸n Quü ®Çu t- ph¸t triÓnTK 411 TK 414 TK 421

Dïng quü ®Çu t- ph¸t triÓn ®Ó Khi t¹m trÝch lËp quü ®Çu t- ph¸t
mua TSC§, XDCB ®· hoµn triÓn tõ lîi nhuËn sau thuÕ thu
thµnh bµn giao ®-a vµo SXKD nhËp doanh nghiÖp
ghi t¨ng nguån vèn KD, gi¶m
quü ®Çu t- ph¸t triÓn Cuèi n¨m x¸c ®Þnh sè quü
®-îc trÝch thªm
TK 111, 112 TK 111, 112

Quü ®Çu t- ph¸t triÓn nép cÊp trªn NhËn quü ®Çu t- ph¸t triÓn do
hoÆc ®iÒu chuyÓn ®i ®¬n vÞ kh¸c cÊp trªn chuyÓn ®Õn
S¬ ®å sè 84:
H¹ch to¸n Quü dù phßng tµi chÝnh


TK 111, 112 TK 415 TK 421
(2) (1)
Nép quü dù phßng tµi chÝnh TrÝch lËp quü dù phßng tµi chÝnh
lªn cÊp trªn tõ lî nhuËn sau thuÕ TNDN


TK 111, 112

(3)
Quü dù phßng tµi chÝnh t¨ng do
cÊp d-íi nép lªn
S¬ ®å sè 85:
H¹ch to¸n cæ phiÕu quü


TK 111, 112 TK 4119 TK 4111
Gi¸ mua l¹i cña cæ phiÕu quü Hñy bá cæ phiÕu quü
(MÖnh gi¸)
TK 4112
Chi phÝ liªn quan trùc tiÕp
Chªnh lÖch gi¸ mua
®Õn viÖc mua cæ phiÕu quü
lín h¬n gi¸ b¸n
TK 111, 112

T¸i ph¸t hµnh cæ phiÕu quü
TK 414
Chªnh lÖch
Chªnh lÖch nhá h¬n
lín h¬n
TK 421

Tr¶ cæ tøc b»ng
cæ phiÕu quü


TK 414
Chªnh lÖch
Chªnh lÖch nhá h¬n
lín h¬n
S¬ ®å sè 86:
H¹ch to¸n Lîi nhuËn ch-a ph©n phèiTK 111, 112, 338 TK 421 TK 911

Chia l·i cho c¸c bªn KÕt chuyÓn sè
tham gia liªn doanh, cho thùc l·i
c¸c cæ ®«ng, nhµ ®Çu t-
TK 411, 414,
415, 418, 431
TrÝch lËp c¸c quü, bæ
sung vèn kinh doanh

TK 136
TK 336

Dïng l·i ®Ó cÊp bï lç L·i ph¶i thu ë
cho cÊp d-íi, hoÆc ph¶i ®¬n vÞ cÊp d-íi
nép cho cÊp trªn dïng TK 111, 112
NhËn ®-îc tiÒn
vÒ l·i ®¬n vÞ cÊp
TK 911 d-íi, hoÆc lç cÊp
trªn bï trõ
KÕt chuyÓn lç Lç ®-îc cÊp trªn bï
S¬ ®å sè 87:
H¹ch to¸n Quü khen th-ëng phóc lîi


TK 111, 112 TK 431 TK 421
Chi quü khen th-ëng, phóc lîi TrÝch lËp quü khen
hoÆc trÝch quü nép cÊp trªn th-ëng phóc lîi
TK 111, 112, 334,
TK 414, 441 139, 642, 411
Dïng quü phóc lîi bæ sung quü ®Çu
t- ph¸t triÓn vµ nguån vèn ®Çu t- Xö lý chi v-ît qu¸ quü khen
th-ëng, phóc lîi (khi cæ phÇn hãa)
TK 411
TSC§ x©y dùng, mua s¾m b»ng
quü khen th-ëng, phóc lîi sö
dông cho ho¹t ®éng SXKD

TK 334
TiÒn th-ëng cho ng-êi lao ®éng


TK 512 TK 111, 112, 136
BiÕu tÆng s¶n phÈm, hµng hãa trang
tr¶i b»ng quü khen th-ëng phóc lîi
TK 3331
ThuÕ GTGT Khi ®-îc cÊp trªn cÊp
hoÆc cÊp d-íi nép lªn


TK 214

Gi¸ trÞ hao mßn TSC§ phóc lîi
S¬ ®å sè 88:
H¹ch to¸n nguån vèn x©y dùng c¬ b¶n


TK 111, 112 TK 441 TK 111, 112, 131
Hoµn tr¶ vèn ®Çu t- XDCB cho NhËn vèn ®Çu t- b»ng tiÒn mÆt,
Nhµ n-íc, cho cÊp trªn TGNH ®Ó thanh to¸n cho ng-êi
b¸n, ng-êi nhËn thÇu
TK 241

TK 311, 336, 338

C¸c kho¶n chi phÝ ®Çu t- ®-îc NhËn vèn ®Çu t- ®Ó tr¶ c¸c kho¶n
duyÖt bá (nÕu cã) vay ng¾n h¹n, vay néi bé, vay c¸c
®èi t-îng kh¸c
TK 414
Bæ sung vèn ®Çu t- XDCB
TK 411 tõ quü ®Çu t- ph¸t triÓn

TK 414
QuyÕt to¸n vèn ®Çu t- XDCB NhËn vèn ®Çu t- ®Ó mua
®-îc phª duyÖt ghi t¨ng nguån vËt liÖu, dông cô, thiÕt bÞ
vèn kinh doanh
TK 1332
ThuÕ GTGT
(nÕu cã)
S¬ ®å sè 89:
H¹ch to¸n nguån kinh phÝ sù nghiÖp


TK 111, 112 TK 441 TK 111, 112, 152
(5) (1)
Nép tr¶ sè kinh phÝ sö dông kh«ng NhËn kinh phÝ sù nghiÖp b»ng
hÕt cho ng©n s¸ch, cho cÊp trªn TM, TGNH, vËt t-

TK 161 TK 338
(2)
(7) QuyÕt NhËn t¹m
Khi quyÕt to¸n chi sù nghiÖp, dù to¸n t¹m øng kinh
¸n ®-îc duyÖt ngay trong n¨m øng víi phÝ sù
nguån nghiÖp ë
kinh phÝ kho b¹c
TK 161(1)_

(8) (3)
Khi b¸o c¸o quyÕt to¸n C¸c kho¶n thu sù nghiÖp bæ sung
n¨m tr-íc ®-îc phª duyÖt vµo nguån kinh phÝ sù nghiÖp

TK 111, 331, 161
(4)
Rót dù to¸n kinh phÝ sù nghiÖp vÒ
nhËp quü, tr¶ ng-êi b¸n, chi trùc tiÕp

TK 211
(6a)
NhËn kinh phÝ sù nghiÖp, dù ¸n b»ng
TSC§ do ng©n s¸ch cÊp, cÊp trªn cÊp
TK 008 hoÆc nhËn viÖn trî kh«ng hoµn l¹i

Dù to¸n Rót dù §ång thêi víi (6a), ghi:
chi sù to¸n chi
nghiÖp, dù sù nghiÖp, TK 466
TK 161
¸n ®-îc dù ¸n ra
giao sö dông
(6b)
T¨ng chi phÝ sù nghiÖp
S¬ ®å sè 90:
H¹ch to¸n nguån kinh phÝ ®· h×nh thµnh TSC§TK 111, 112
331, 461... TK 211
(1a)
Khi mua TSC§ dïng cho ho¹t
®éng sù nghiÖp, dù ¸n hoÆc ®-îc
cÊp kinh phÝ b»ng TSC§, hoÆc
®-îc viÖn trî kh«ng hoµn l¹i
b»ng TSC§
TK 421
(2a)
Khi c«ng tr×nh x©y dùng c¬ b¶n
hoµn thµnh


TK 211, 213 TK 466 TK 161
Ghi gi¶m TSC§ khi
Nguyªn thanh lý, nh-îng Gi¸ trÞ (1b) (2b)
gi¸ b¸n, ®iÒu chuyÓn cßn l¹i §ång thêi ghi t¨ng chi phÝ sù
nghiÖp

TK 214


Gi¸ trÞ hao mßn
VII. S¬ ®å h¹ch to¸n doanh thu vµ thu nhËp kh¸c

S¬ ®å sè 91:
H¹ch to¸n doanh thu b¸n hµng vµ cung c¸p dÞch vô
(ThuÕ GTGT ph-¬ng ph¸p khÊu trõ)


TK 511 TK 112, 131 TK 521, 531, 532 TK 511

(1) (2) Hµng b¸n bÞ tr¶ l¹i, KÕt chuyÓn
Doanh thu b¸n hµng bÞ gi¶m gi¸, chiÕt kh¸u
th-¬ng m¹i

TK 33311 TK 33311

ThuÕ GTGT
ThuÕ GTGT
®Çu ra
S¬ ®å sè 92:
H¹ch to¸n doanh thu b¸n hµng, kh«ng chÞu thuÕ GTGT


TK 511 TK 111, 112, 131 TK 521, 531, 532 TK 511

(1) (2) Hµng b¸n bÞ tr¶ l¹i, KÕt chuyÓn
Doanh thu b¸n hµng bÞ gi¶m gi¸, chiÕt kh¸u
vµ cung cÊp dÞch vô th-¬ng m¹i
S¬ ®å sè 93:
H¹ch to¸n doanh thu b¸n hµng vµ cung c¸p dÞch vô
(ThuÕ GTGT ph-¬ng ph¸p trùc tiÕp)

TK 3331 TK 511 TK 111, 112, 131 TK 521, 531, 532 TK 511

(4) ThuÕ (1) Doanh thu (2) Hµng b¸n bÞ (3) KÕt
GTGT ph¶i b¸n hµng, tr¶ l¹i, bÞ gi¶m chuyÓn
nép cung c¸p dÞch gi¸, chiÕt kh¸u
vô chÞu thuÕ th-¬ng m¹i
GTGT (tæng
gi¸ thanh
TK 911 to¸n)

(5) KÕt
chuyÓn
doanh thu
thuÇn
S¬ ®å sè 94:
H¹ch to¸n doanh thu b¸n hµng xuÊt khÈu


TK 3333 TK 511 TK 112, 131 TK 531

(3) ThuÕ xuÊt khÈu (1) Doanh thu b¸n (2) Hµng b¸n
ph¶i nép hµng xuÊt khÈu bÞ tr¶ l¹i


TK 3333
TK 911

(4) KÕt chuyÓn ThuÕ xuÊt
doanh thu thuÇn khÈu
S¬ ®å sè 95:
H¹ch to¸n doanh thu b¸n hµng vµ cung c¸p dÞch vô
(ChÞu thuÕ tiªu thô ®Æc biÖt)

TK 3332 TK 511 TK 112, 131 TK 521, 531, 532 TK 511

(2) ThuÕ (1) Doanh (3) Sè tiÒn tr¶ (4) KÕt
TT§B ph¶i thu b¸n hµng, cho ng-êi b¸n vÒ chuyÓn
nép cung c¸p dÞch hµng b¸n bÞ tr¶,
vô chÞu thuÕ bÞ gi¶m gi¸, chiÕt
TT§B khÊu th-¬ng m¹i
TK 911
TK 3332
(5) KÕt ThuÕ TT§B
chuyÓn cña hµng b¸n
doanh thu bÞ tr¶ l¹i, bÞ
thuÇn gi¶m gi¸S¬ ®å sè 96:
H¹ch to¸n doanh thu hµng ®æi hµng kh«ng t-¬ng tù
(Tr-êng hîp hµng xuÊt ®æi vµ hµng nhËn ®æi vÒ kh«ng chÞu thuÕ GTGT)


TK 511 TK 131 TK 152, 156, 211...
Doanh thu hµng xuÊt ®æi Gi¸ trÞ hµng nhËn ®æi vÒ
kh«ng chÞu thuÕ GTGT kh«ng chÞu thuÕ GTGTTK 111, 112 TK 111, 112

Sè tiÒn chªnh lÖch tr¶ thªm Sè tiÒn chªnh lÖch ®·
®-îc thanh to¸n thªm
S¬ ®å sè 97:
H¹ch to¸n doanh thu hµng ®æi hµng kh«ng t-¬ng tù
(Ph-¬ng ph¸p khÊu trõ)


TK 511 TK 131 TK 152, 156, 611...
Doanh thu xuÊt hµng ®i trao ®æi Gi¸ trÞ hµng nhËn ®æi vÒ
TK 131
TK 33311
ThuÕ GTGT hµng xuÊt trao ®æi ThuÕ GTGT hµng nhËn ®æi vÒTK 111, 112 TK 111, 112

Sè tiÒn chªnh lÖch tr¶ thªm Sè tiÒn chªnh lÖch ®·
®-îc thanh to¸n thªm
S¬ ®å sè 98:
H¹ch to¸n b¸n hµng ®¹i lý
(Hµng chÞu thuÕ GTGT)


TK 155, 156 TK 157 TK 632
XuÊt hµng giao cho ®¬n vÞ nhËn KÕt chuyÓn gi¸ vèn cña
b¸n hµng ®¹i lý hµng ®¹i lý ®· b¸n ®-îc
TK 511 TK 131 TK 641
Doanh thu b¸n hµng ®¹i lý PhÝ hoa hång b¸n hµng
®¹i lý ph¶i tr¶

TK 133
TK 33311
ThuÕ GTGT ®-îc
khÊu trõ (nÕu cã)
ThuÕ GTGT
TK 111, 112
NhËn ®-îc tiÒn b¸n hµng ®¹i lý
S¬ ®å sè 99:
H¹ch to¸n b¸n hµng ®¹i lý
(Hµng kh«ng chÞu thuÕ GTGT)


TK 155, 156 TK 157 TK 632
XuÊt hµng giao cho ®¬n vÞ nhËn KÕt chuyÓn gi¸ vèn cña
b¸n hµng ®¹i lý hµng ®¹i lý ®· b¸n ®-îc

TK 511 TK 641
TK 131
Doanh thu b¸n hµng ®¹i lý PhÝ hoa hång b¸n hµng
kh«ng chÞu thuÕ GTGT ®¹i lý ph¶i tr¶

TK 111, 112

NhËn ®-îc tiÒn
S¬ ®å sè 100:
H¹ch to¸n §¬n vÞ nhËn b¸n hµng ®¹i lý

TK 003

(1) (2)
Khi nhËn hµng ®¹i lý ®Ó b¸n Khi quyÕt to¸n hµng ®¹i lý ®· b¸n


TK 511 TK 331 TK 111, 112, 131 TK 331
Doanh thu hoa hång TiÒn b¸n hµng ®¹i lý Tr¶ tiÒn b¸n hµng
b¸n hµng ®¹i lý ph¶i tr¶ cho chñ hµng

TK 3331
ThuÕ GTGT
S¬ ®å sè 101:
H¹ch to¸n doanh thu trî cÊp, trî gi¸

TK 5114 TK 3339 TK 111, 112

Sè tiÒn Nhµ n-íc trî cÊp, trî Khi nhËn ®-îc tiÒn trî
gi¸ cho doanh nghiÖp cÊp, trî gi¸ cña NSNN
S¬ ®å sè 102:
H¹ch to¸n Doanh thu b¸n hµng néi bé
(Ph-¬ng ph¸p khÊu trõ)

TK 512 TK 112, 136 TK 531 TK 512
(1) Doanh thu b¸n (2) Hµng b¸n bÞ tr¶ l¹i KÕt chuyÓn
hµng néi bé

TK 33311 TK 33311
ThuÕ GTGT
®Çu ra
S¬ ®å sè 103:
H¹ch to¸n Doanh thu b¸n hµng néi bé
(Ph-¬ng ph¸p trùc tiÕp)

TK 33311 TK 512 TK 112, 136 TK 531 TK 512
ThuÕ GTGT Doanh thu b¸n Doanh thu KÕt
ph¶i nép theo hµng néi bé
chÞu thuÕ GTGT b¸n hµng bÞ chuyÓn
ph-¬ng ph¸p
trùc tiÕp theo ph-¬ng tr¶ l¹i
ph¸p trùc tiÕp


S¬ ®å sè 104:
H¹ch to¸n xuÊt kho hµng hãa ®Ó biªu tÆng
(§-îc trang tr¶i b»ng Quü khen th-ëng, phóc lîi)

TK 155, 156 TK 632
Gi¸ vèn cña s¶n phÈm, hµng hãa xuÊt biÕu tÆng


TK 512 TK 431
Doanh thu s¶n phÈm, hµng hãa xuÊt biÕu, tÆng


TK 33311
ThuÕ GTGT hµng xuÊt biÕu, tÆng
S¬ ®å sè 105:
H¹ch to¸n Doanh thu b¸n hµng néi bé
(Hµng kh«ng chÞu thuÕ GTGT)

TK 512 TK 111, 112 TK 531 TK 512
Doanh thu b¸n Doanh thu b¸n KÕt chuyÓn
hµng néi bé hµng bÞ tr¶ l¹i
S¬ ®å sè 106:
H¹ch to¸n Doanh thu ho¹t ®éng tµi chÝnh

TK 512 TK 512 TK 111, 112
Thu l·i tiÒn göi, l·i tiÒn cho vay, thu l·i
cæ phiÕu, tr¸i phiÕu
Thanh to¸n CK ®Õn h¹n, b¸n tr¸i phiÕu, tÝn phiÕu
TK 121, 228
Dïng l·i cæ phiÕu, tr¸i phiÕu Gi¸ gèc
Cuèi kú kÕt
chuyÓn doanh mua bæ sung cæ phiÕu tr¸i phiÕu
TK 221, 222, 223
thu ho¹t ®éng
tµi chÝnh Cæ tøc, lîi nhuËn ®-îc chia bæ sung vèn gãp liªn
doanh, ®Çu t- vµo c«ng ty liªn kÕt, c«ng ty con
TK 331
ChiÕt khÊu thanh to¸n mua hµng ®-îc h-ëng

TK 1112, 1122 TK 1111, 1121
Tû gi¸ B¸n ngo¹i tÖ
ghi sæ

L·i b¸n ngo¹i tÖ
gi¸
TK 128, 228 thùc
221, 222, 223 tÕ
B¸n c¸c kho¶n ®Çu t-
(Gi¸ gèc)
L·i b¸n c¸c kho¶n ®Çu t-
TK 152, 156
TK 1112, 1122 211, 627, 642
Mua vËt t-, hµng hãa, tµi s¶n, dÞch vô
b»ng ngo¹i tÖ
L·i tû gi¸
TK 3387
Ph©n bæ dÇn l·i do b¸n hµng tr¶
chËm, l·i nhËn ®-îc

TK 413
KÕt chuyÓn l·i tû gi¸ hèi ®o¸i do ®¸nh
gi¸ l¹i sè d- ngo¹i tÖ cuèi kú
S¬ ®å sè 107:
H¹ch to¸n chiÕt kh¸u th-¬ng m¹i

TK 111, 112, 131 TK 521 TK 511
Khi ph¸t sinh c¸c kho¶n chiÕt KÕt chuyÓn chiÕt khÊu th-¬ng
khÊu th-¬ng m¹i cho kh¸ch hµng m¹i ph¸t sinh trong kú

TK 3331
ThuÕ GTGT
®Çu ra (nÕu cã)S¬ ®å sè 108:
H¹ch to¸n gi¶m gi¸ hµng b¸n

TK 111, 112, 131 TK 532 TK 511, 512
(1) Gi¶m gi¸ hµng b¸n (2) Cuèi kú, kÕt chuyÓn tæng sè
gi¶m gi¸ hµng b¸n ph¸t sinh
trong kú sang TK doanh thu b¸n
TK 3331 hµng vµ cung c¸p dÞch vô hoÆc
doanh thu b¸n hµng néi bé
ThuÕ GTGT cña hµng
gi¶m gi¸ (nÕu cã)


S¬ ®å sè 109:
H¹ch to¸n hµng b¸n bÞ tr¶ l¹i

TK 111, 112, 131 TK 531 TK 511, 512
(3) Thanh to¸n cho ng-êi mua sè (2) KÕt chuyÓn hµng b¸n bÞ
tiÒn cña hµng b¸n bÞ tr¶ l¹i tr¶ l¹i ph¸t sinh trong kú
TK 3331
ThuÕ GTGT (nÕu cã)


TK 632 TK 154, 155, 156 TK 632
(4) Khi nhËn l¹i s¶n phÈm, hµng hãa (1) Gi¸ trÞ thµnh phÈm, hµng
(ph-¬ng ph¸p kª khai th-êng xuyªn) hãa ®-a ®i tiªu thô

TK 611, 631
(4) Khi nhËn l¹i s¶n phÈm, hµng hãa (2) Gi¸ trÞ thµnh phÈm, hµng hãa
(ph-¬ng ph¸p kiÓm kª ®Þnh kú) ®-îc x¸c ®Þnh lµ tiªu thô trong kú
(ph-¬ng ph¸p kiÓm kª ®Þnh kú)
VIII. S¬ ®å h¹ch to¸n chi phÝ vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh
S¬ ®å sè 110:
H¹ch to¸n tæng hîp Nguyªn vËt liÖu, c«ng cô, dông cô
ë ®¬n vÞ s¶n xuÊt, dÞch vô
(Ph-¬ng ph¸p kiÓm kª ®Þnh kú)


TK 152 TK 611 TK 152, 153
KÕt chuyÓn gi¸ trÞ NVL, CC, KÕt chuyÓn gi¸ trÞ NVL,
DC tån kho ®Çu kú CC, DC tån kho cuèi kú
TK 111, 112 TK 112, 136
141, 331 Gi¶m gi¸ hµng mua, chiÕt khÊu
th-¬ng m¹i, tr¶ l¹i hµng cho
Mua NVL, CC, DC nhËp kho ng-êi b¸n
TK 133 TK 133
ThuÕ GTGT
ThuÕ GTGT
(nÕu cã)
TK 111, 112
TK 333 141, 331
ThuÕ nhËp khÈu, tiªu thô ®Æc biÖt Gi¸ trÞ NVL, CC, DC tÝnh vµo
tÝnh vµo gi¸ trÞ NVL nhËp khÈu chi phÝ SXKD
S¬ ®å sè 111:
H¹ch to¸n chi phÝ Nguyªn liÖu, vËt liÖu trùc tiÕp
(Ph-¬ng ph¸p kª khai th-êng xuyªn)

TK 152 TK 621 TK 154
XuÊt kho NVL dïng cho s¶n Cuèi kú kÕt chuyÓn chi phÝ NVL
xuÊt s¶n phÈm thùc hiÖn dÞch vô trùc tiÕp sang TK 154 ®Ó tÝnh gi¸
thµnh s¶n phÈm, dÞch vô

TK 111, 112, 331 TK 152

Mua NVL dïng ngay vµo s¶n xuÊt Nguyªn vËt liÖu thõa dïng
s¶n phÈm, thùc hiÖn dÞch vô kh«ng hÕt nhËp kho

TK 133 TK 632
ThuÕ GTGT
®-îc khÊu trõ PhÇn chi phÝ NVL trùctiÕp
v-ît trªn møc b×nh th-êng
S¬ ®å sè 112:
H¹ch to¸n chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp


TK 334 TK 622 TK 154
XuÊt kho NVL dïng cho s¶n Cuèi kú kÕt chuyÓn chi phÝ nh©n
xuÊt s¶n phÈm thùc hiÖn dÞch vô c«ng trùc tiÕp sang TK 154 ®Ó
tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm, dÞch vô
TK 335 TK 631
TiÒn l-¬ng TrÝch tr-íc HoÆc
nghØ phÐp tiÒn l-¬ng
ph¶i tr¶ cho nghØ phÐp
c«ng nh©n cña CNSX
TK 632
TK 338
TrÝch BHXH, BHYT, KPC§ PhÇn chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp
cho CNSX, thùc hiÖn dÞch vô v-ît trªn møc b×nh th-êng
S¬ ®å sè 113:
H¹ch to¸n chi phÝ sö dông m¸y thi c«ng

TK 334, 338 TK 622 TK 154
Cuèi kú kÕt chuyÓn chi phÝ sö
Chi phÝ nh©n c«ng cña dông m¸y thi c«ng vµo gi¸ thµnh
c«ng nh©n sö dông m¸y s¶n phÈm, dÞch vô (ph©n bæ vµo
gi¸ thµnh s¶n phÈm theo møc
TK 152, 153, 142, 242 c«ng suÊt b×nh th-êng)
Chi phÝ vËt liÖu, dông cô


TK 111, 112
312, 331...
Chi phÝ dÞch vô mua ngoµi

TK 133

ThuÕ GTGT
TK 111, 112 ®Çu vµo
TK 632
Chi phÝ b»ng tiÒn kh¸c
Kho¶n chi phÝ sö dông m¸y
thi c«ng kh«ng ph©n bæ vµo
TK 338 gi¸ thµnh s¶n xuÊt, ®-îc ghi
Chi phÝ khÊu hao m¸y thi c«ng vµo gi¸ vèn hµng b¸n
S¬ ®å sè 114:
H¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt chung

TK 334, 338 TK 622 TK 154
Cuèi kú kÕt chuyÓn chi phÝ s¶n
Chi phÝ nh©n viªn ph©n x-ëng xuÊt chung vµo gi¸ thµnh s¶n
phÈm, dÞch vô (chi phÝ s¶n xuÊt
chung cè ®Þnh ph©n bæ vµo gi¸
TK 152, 153, 142, 242 thµnh s¶n phÈm theo møc c«ng
Chi phÝ vËt liÖu, dông cô SX xuÊt b×nh th-êng
TK 154

TK 214
Chi phÝ khÊu hao TSC§
TK 632
Kho¶n chi phÝ s¶n xuÊt chung
TK 111, 112 cè ®Þnh kh«ng ph©n bæ vµo gi¸
312, 331... thµnh s¶n xuÊt, ®-îc ghi nhËn
Chi phÝ dÞch vô mua ngoµi vµo gi¸ vèn hµng b¸n

TK 133

ThuÕ GTGT
TK 111, 112
Chi phÝ b»ng tiÒn kh¸c

TK 111,112
335,142, 242 TK 111, 112
Chi phÝ ®i vay ph¶i tr¶ C¸c kho¶n thu gi¶m chi
(nÕu ®-îc vèn hãa)
S¬ ®å sè 115:
H¹ch to¸n gi¸ thµnh s¶n xuÊt
(Ph-¬ng ph¸p kiÓm kª ®Þnh kú)

TK 154 TK 631 TK 154
Gi¸ trÞ s¶n phÈm dë dang ®Çu KiÓm kª, x¸c ®Þnh vµ kÕt
kú ®-îc kÕt chuyÓn vµo gi¸ chuyÓn gi¸ trÞ SPDD cuèi kú
thµnh s¶n xuÊt
TK 621 TK 138
KÕt chuyÓn chi phÝ C¸c kho¶n b¾t båi th-êng
NVL trùc tiÕp (nÕu cã)

TK 622
KÕt chuyÓn chi phÝ
nh©n c«ng trùc tiÕp
TK 632
TK 111, 112 Gi¸ thµnh s¶n xuÊt cña s¶n
KÕt chuyÓn chi phÝ phÈm nhËp kho, dÞch vô hoµn
s¶n xuÊt chung thµnh ®em tiªu thô
S¬ ®å sè 116:
H¹ch to¸n Gi¸ vèn hµng b¸n
(Ph-¬ng ph¸p kª khai th-êng xuyªn)

TK 154, 155 TK 632 TK 911
TrÞ gi¸ vèn cña s¶n phÈm KÕt chuyÓn gi¸ vèn hµng b¸n vµ
dÞch vô xuÊt b¸n c¸c chi phÝ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ KD
TK 156, 157
TrÞ gi¸ vèn cña hµng xuÊt b¸n
TK 155, 156
TK 138, 152, 153 Hµng b¸n bÞ tr¶ l¹i nhËp kho
155, 156....
PhÇn hao hôt, mÊt m¸t hµng tån
kho tÝnh vµo gi¸ vèn hµng b¸n
TK 159 TK 632
TK 627
Chi phÝ s¶n xuÊt chung cè ®Þnh Hoµn nhËp dù phßng TrÝch lËp
kh«ng ®-îc ph©n bæ ®-îc ghi gi¶m gi¸ hµng tån kho dù phßng
vµo gi¸ vèn hµng b¸n trong kú gi¶m gi¸
hµng tån
TK 217 kho
B¸n bÊt ®éng s¶n ®Çu t-

TK 2147
TrÝch khÊu hao bÊt
®éng s¶n ®Çu t-
TK 154
Gi¸ thµnh thùc tÕ cña SP chuyÓn
thµnh TSC§ sö dông cho SXKD
Chi phÝ v-ît qu¸ møc b×nh th-êng
cña TSC§ tù chÕ vµ chi phi kh«ng
hîp lý tÝnh vµo gi¸ vèn hµng b¸n
S¬ ®å sè 117:
H¹ch to¸n Gi¸ vèn hµng b¸n
(Ph-¬ng ph¸p kiÓm kª ®Þnh kú)

TK 111, 112, 331 TK 156 TK 632 TK 911
Mua hµng hãa TrÞ gi¸ vèn KÕt chuyÓn gi¸ vèn hµng b¸n
hµng hãa xuÊt
tiªu thô trong kú
TK 156 b¸n trong kú
KÕt chuyÓn cña c¸c ®¬n TK 155, 157
gi¸ trÞ hµng vÞ th-¬ng m¹i
KÕt chuyÓn thµnh phÈm,
hãa tån
kho ®Çu kú hµng göi ®i b¸n cuèi kú

KÕt chuyÓn gi¸ trÞ hµng hãa
tån kho ®Çu kú
TK 159 TK 632
TK 631
Gi¸ thµnh thùc tÕ thµnh phÈm Hoµn nhËp dù phßng TrÝch lËp
nhËp kho; dÞch vô hoµn thµnh cña gi¶m gi¸ hµng tån kho dù phßng
c¸c ®¬n vÞ cung cÊp dÞch vô gi¶m gi¸
hµng tån
TK 155, 157 kho
KÕt chuyÓn thµnh phÈm,
hµng göi ®i b¸n ®Çu kú
S¬ ®å sè 118:
H¹ch to¸n chi phÝ tµi chÝnh
TK 413 TK 635 TK 129, 229
Xö lý lç do ®¸nh gi¸ l¹i c¸c Hoµn nhËp sè chªnh lÖch dù
kho¶n môc tiÒn tÖ cã gèc ngo¹i tÖ phßng gi¶m gi¸ ®Çu t- ng¾n h¹n
cuèi kú vµ chi phÝ tµi chÝnh

TK 129, 229
LËp dù phßng gi¶m gi¸ ®Çu t-
ng¾n h¹n, dµi h¹n
TK 121, 228
221, 222, 223
Lç vÒ b¸n c¸c kho¶n ®Çu t-
TK 111, 112
TiÒn thu b¸n Chi phÝ ho¹t
®éng liªn
c¸c kho¶n ®Çu
doanh liªn kÕt
t-
TK 111, 112, 331
ChiÕt khÊu thanh to¸n
cho ng-êi mua

TK 111, 112
335, 242
L·i tiÒn vay ph¶i tr¶, ph©n bæ l·i
mua hµng tr¶ chËm, tr¶ gãp

TK 1111, 1112 TK 1111, 1112
B¸n ngo¹i tÖ


Lç b¸n ngo¹i tÖ

TK 111, 112
335, 242
Mua vËt t-, hµng hãa,
dÞch vô b»ng ngo¹i tÖ TK 911

Lç tû gi¸ Cuèi kú kÕt chuyÓn chi
phÝ tµi chÝnh
S¬ ®å sè 119:
H¹ch to¸n chi phÝ b¸n hµng

TK 111, 112
152, 153... TK 641 TK 111, 112
Chi phÝ vËt liÖu, c«ng cô C¸c kho¶n thu gi¶m chi
TK 133


TK 334, 338 TK 911
Chi phÝ tiÒn l-¬ng vµ c¸c KÕt chuyÓn chi phÝ b¸n hµng
kho¶n trÝch trªn l-¬ng

TK 214
Chi phÝ khÊu hao TSC§


TK 352
Dù phßng ph¶i tr¶ vÒ chi phÝ
b¶o hµnh hµng hãa s¶n phÈm

TK 142, 242, 335
- Chi phÝ ph©n bæ dÇn
- Chi phÝ trÝch tr-íc
TK 111, 112
141, 331...
- Chi phÝ dÞch vô mua ngoµi
- Chi phÝ b»ng tiÒn kh¸c TK 352
TK 133
ThuÕ ThuÕ GTGT ®Çu vµo Hoµn nhËp dù phßng ph¶i
GTGT kh«ng ®-îc khÊu trõ tr¶ vÒ chi phÝ b¶o hµnh
nÕu ®-îc tÝnh vµo chi s¶n phÈm, hµng hãa
phÝ b¸n hµng

TK 512
Thµnh phÈm, hµng hãa,
dÞch vô sö dông néi bé

TK 33311
ThuÕ GTGT
S¬ ®å sè 120:
H¹ch to¸n chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp
TK 111, 112
152, 153... TK 642 TK 111, 112
Chi phÝ vËt liÖu, c«ng cô C¸c kho¶n thu gi¶m chi
TK 133
ThuÕ
TK 334, 338 GTGT TK 911
Chi phÝ tiÒn l-¬ng, tiÒn c«ng, KÕt chuyÓn chi phÝ QLDN
phô cÊp, tiÒn ¨n ca vµ c¸c
kho¶n trÝch theo l-¬ng
TK 214
Chi phÝ khÊu hao TSC§
phôc vô chung toµn DN
TK 142, 242, 335
- Chi phÝ ph©n bæ dÇn
- Chi phÝ trÝch tr-íc
TK 139
Dù phßng ph¶i thu khã ®ßi
TK 139
TK 352
Dù phßng ph¶i tr¶ vÒ t¸i c¬ cÊu Hoµn nhËp sè chªnh lÖch gi÷a sè
DNH§ cã rñi ro lín, dù phßng dù phßng ph¶i thu khã ®ßi ®· trÝch
ph¶i tr¶ kh¸c lËp n¨m tr-íc ch-a sö dông hÕt lín
h¬n sè ph¶i trÝch lËp n¨m nay
TK 351
TrÝch lËp quü dù phßng trî cÊp
mÊt viÖclµm

TK 351
TrÝch lËp quü dù phßng trî cÊp
mÊt viÖclµm

TK 111, 112
141, 331...
- Chi phÝ dÞch vô mua ngoµi TK 352
- Chi phÝ b»ng tiÒn kh¸c
TK 133 Hoµn nhËp dù phßng ph¶i
ThuÕ tr¶ vÒ chi phÝ b¶o hµnh
GTGT s¶n phÈm, hµng hãa
TK 333
ThuÕ m«n bµi, tiÒn thuª ®Êt ph¶i
nép NSNN
S¬ ®å sè 121:
H¹ch to¸n thu nhËp kh¸c

TK 911 TK 711 TK 111, 112
Thu ph¹t kh¸ch hµng vi ph¹m H§KT,
tiÒn c¸c tæ chøc b¶o hiÓm båi th-êng

TK 338, 344..
TiÒn ph¹t tÝnh trõ vµo kho¶n nhËn
ký quü, ký c-îc ng¾n h¹n, dµi h¹n
KÕt chuyÓn thu nhËp
kh¸c vµo TK 911 TK 152, 156, 211
NhËn tµi trî, biÕu tÆng vËt t-,
hµng hãa, TSC§
TK 333
TK 111, 112
C¸c kho¶n thuÕ trõ Thu ®-îc kho¶n ph¶i

vµo thu nhËp kh¸c thu khã ®ßi ®· xãa sæ
TK 331, 338
TÝnh vµo thu nhËp kh¸c kho¶n nî
ph¶i tr¶ kh«ng x¸c ®Þnh ®-îc chñ

TK 3387
§Þnh kú ph©n bæ doanh thu
ch-a ®-îc thùc hiÖn nÕu ®-îc
tÝnh vµo thu nhËp kh¸c
TK 352
Hoµn nhËp sè dù phßng chi phÝ
b¶o hµnh x©y l¾p kh«ng sö dông
hoÆc chi b¶o hµnh thùc tÕ nhá
h¬n sè ®· trÝch tr-íc
TK 111, 112
C¸c kho¶n thuÕ XNK, thuÕ TT§B
ng©n s¸ch nhµ n-íc hoµn l¹i
S¬ ®å sè 122:
H¹ch to¸n chi phÝ kh¸c
TK 111, 112 TK 811 TK 911
C¸c chi phÝ kh¸c b»ng tiÒn (chi ho¹t
®éng thanh lý, nh-îng b¸n TSC§

TK 338, 331 KÕt chuyÓn chi phÝ
kh¸c ®Ó x¸c ®Þnh kÕt
Khi nép Kho¶n tiÒn ph¹t do qu¶ KD
tiÒn ph¹t vi ph¹m hîp ®ång


TK 211, 213 TK 214
Nguyªn gi¸ Gi¸ trÞ hao mßn
TSC§ gãp
vèn liªn
doanh, liªn TK 222, 223
kÕt Gi¸ trÞ vèn gãp liªn
doanh, liªn kÕt

Chªnh lÖch gi÷a ®¸nh gi¸ l¹i nhá
h¬n gi¸ trÞ cßn l¹i cña TSC§
S¬ ®å sè 123:
H¹ch to¸n chi phÝ thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp

TK 333 (3334) TK 821 (8211) TK 911

Sè thuÕ thu nhËp hiÖn hµnh ph¶i KÕt chuyÓn chi phÝ thuÕ
nép trong kú do doanh nghiÖp tù TNDN hiÖn hµnh
x¸c ®Þnh
TK 3334
Sè chªnh lÖch gi÷a thuÕ
TNDN t¹m ph¶i nép lín
h¬n sè ph¶i nép


TK 911 TK 821 (8211) TK 347
Sè chªnh lÖch gi÷a sè thuÕ thu Sè chªnh lÖch gi÷a sè thuÕ thu
nhËp ho·n l¹i ph¸t sinh lín h¬n sè nhËp ho·n l¹i ph¸t sinh nhá h¬n
thuÕ thu nhËp ho·n l¹i ph¶i tr¶ sè thuÕ thu nhËp ho·n l¹i ph¶i
®-îc hoµn nhËp trong n¨m tr¶ ®-îc hoµn nhËp trong n¨m

TK 243 TK 243
Sè chªnh lÖch gi÷a sè tµi s¶n Sè chªnh lÖch gi÷a sè tµi s¶n
thuÕ thu nhËp ho·n l¹i ph¸t sinh thuÕ thu nhËp ho·n l¹i ph¸t sinh
nhá h¬n sè thuÕ thu nhËp ho·n lín h¬n sè thuÕ thu nhËp ho·n
l¹i ®-îc hoµn nhËp trong n¨m l¹i ®-îc hoµn nhËp trong n¨m

TK 911 TK 243
KÕt chuyÓn chªnh lÖch sè KÕt chuyÓn chªnh lÖch sè
ph¸t sinh Cã lín h¬n sè ph¸t sinh Cã nhá h¬n sè
ph¸t sinh Nî TK 82812 ph¸t sinh Nî TK 82812
L·i tr¶
chËm
S¬ ®å sè 124:
H¹ch to¸n x¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh

TK 632, 635 TK 511, 512
641, 642, 811 TK 911 515, 711

KÕt chuyÓn chi phÝ KÕt chuyÓn doanh thu vµ
thu nhËp kh¸c

TK 8211, 8212 TK 8212

KÕt chuyÓn chi phÝ thuÕ KÕt chuyÓn gi¶m chi phÝ
TNDN hiÖn hµnh vµ chi phÝ thuÕ TNDN ho·n l¹i
thuÕ TNDN ho·n l¹i

TK 421 TK 421

KÕt chuyÓn l·i sau thuÕ KÕt chuyÓn lç ho¹t ®éng
ho¹t ®éng KD trong kú kinh doanh trong kú
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản