TÀI LIỆU 14: MẪU BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

Chia sẻ: hkquoc

Tài liệu tham khảo về mẫu biên bản kiểm phiếu tiến hành tại đại hội cổ đông thường niên của công ty cổ phần bầu cử các thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần.

Nội dung Text: TÀI LIỆU 14: MẪU BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
(Bầu cử các thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần XYZ nhiệm kỳ ( - )

Hôm nay, ngày tháng năm , tại Đại hội cổ đông thường niên năm của Công ty
Cổ phần XYZ, tổ chức tại ………………………..., được sự ủy nhiệm của Đại hội, Ban bầu cử
gồm có:
1.- Ông (Bà) , Trưởng ban bầu cử;
2.- Ông (Bà) , thành viên;
3.- Ông (Bà) , thành viên;
Đã tiến hành kiểm tra phiếu bầu cử thành viên HĐQT Công ty Cổ phần XYZ nhiệm kỳ
( - ) của các cổ đông hiện diện hoặc được đại diện hợp lệ tại Đại hội cổ đông thường niên
năm của Công ty với kết quả như sau :
1). Tổng số cổ đông của Công ty Cổ phần XYZ, theo danh sách cổ đông được chốt ngày
__/__/____ là ………. cổ đông; là người sở hữu hoặc đại diện cho …………………………cổ
phần;
2). Số cổ đông hiện diện hoặc được đại diện hợp lệ tại Đại hội là. ……. cổ đông, sở hữu đại
diện cho ……………………cổ phần; tương ứng với tổng số phiếu bầu là
………………………….
3). Số lá phiếu được phát ra : …… phiếu; tương ứng với số phiếu bầu là……………….. ……..
4). Số lá phiếu thu hồi được : … …phiếu; tương ứng với số phiếu bầu là……………………….
5). Số lá phiếu hợp lệ : ……. …phiếu; tương ứng với số phiếu bầu là……………………….
6). Số lá phiếu bất hợp lệ : ……….phiếu, tương ứng với số phiếu bầu là ………………………
7). Số lá phiếu trắng : ……….. phiếu, tương ứng với số phiếu bầu là ………………………

Danh sách những người được đề cử làm thành viên HĐQT Công ty Cổ phần XYZ nhiệm kỳ
( - ) đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua (xếp theo mẫu tự) gồm :
1).-
2).-
3).-
4).-
5).-
6).-
7).-

Kết quả kiểm phiếu như sau :

STT Họ và tên ứng cử viên Số phiếu bầu
(xếp theo mẫu tự)
01

02

03
04

05

06

07


Căn cứ thể lệ bầu cử đã được công bố và kết quả kiểm phiếu, Ban bầu cử xin công bố kết
quả bầu cử các thành viên HĐQT Công ty Cổ phần XYZ nhiệm kỳ ( - ) như sau (xếp theo số
phiếu được bầu từ cao xuống thấp) :

STT Tên họ ứng cử viên Kết quả
01 Trúng cử.

02 Trúng cử.

03 Trúng cử.

04 Trúng cử.

05 Trúng cử.

06 Trúng cử.

07 Không trúng cử.


Với kết quả nêu trên, Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần XYZ nhiệm kỳ ( - ) gồm
các Ông có tên dưới đây (xếp theo mẫu tự) :


1.-
2.-
3.-
4.-
5.-
6.-

Biên bản này được lập xong vào lúc ….giờ …. cùng ngày và đã được Đại hội đồng cổ đông
nhất trí thông qua.

BAN BẦU CỬ
BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
(Bầu cử các thành viên Ban kiểm sóat Công ty Cổ phần XYZ nhiệm kỳ ( - )

Hôm nay, ngày tháng năm , tại Đại hội cổ đông thường niên năm của Công ty
Cổ phần XYZ, tổ chức tại ………………………..., được sự ủy nhiệm của Đại hội, Ban bầu cử
gồm có:
1.- Ông (Bà) , Trưởng ban bầu cử;
2.- Ông (Bà) , thành viên;
3.- Ông (Bà) , thành viên;
Đã tiến hành kiểm tra phiếu bầu cử thành viên Ban kiểm sóat Công ty Cổ phần XYZ nhiệm
kỳ ( - ) của các cổ đông hiện diện hoặc được đại diện hợp lệ tại Đại hội cổ đông
thường niên năm của Công ty với kết quả như sau :
1). Tổng số cổ đông của Công ty Cổ phần XYZ, theo danh sách cổ đông được chốt ngày
__/__/____ là ………. cổ đông; là người sở hữu hoặc đại diện cho …………………………cổ
phần;
2). Số cổ đông hiện diện hoặc được đại diện hợp lệ tại Đại hội là. ……. cổ đông, sở hữu đại
diện cho ……………………cổ phần; tương ứng với tổng số phiếu bầu là
………………………….
3). Số lá phiếu được phát ra : …… phiếu; tương ứng với số phiếu bầu là……………….. ……..
4). Số lá phiếu thu hồi được : … …phiếu; tương ứng với số phiếu bầu là……………………….
5). Số lá phiếu hợp lệ : ……. …phiếu; tương ứng với số phiếu bầu là………………………
6). Số lá phiếu bất hợp lệ : ……….phiếu, tương ứng với số phiếu bầu là ……………………..
7). Số lá phiếu trắng : ……….. phiếu, tương ứng với số phiếu bầu là ……………………..

Danh sách những người được đề cử làm thành viên BKS Công ty Cổ phần XYZ nhiệm kỳ
( - ) đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua (xếp theo mẫu tự) gồm :
1).-
2).-
3).-
4).-

Kết quả kiểm phiếu như sau :

STT Họ và tên ứng cử viên Số phiếu bầu
(xếp theo mẫu tự)
01

02

03

04
Căn cứ thể lệ bầu cử đã được công bố và kết quả kiểm phiếu, Ban bầu cử xin công bố kết
quả bầu cử các thành viên BKS Công ty Cổ phần XYZ nhiệm kỳ ( - ) như sau (xếp theo số
phiếu được bầu từ cao xuống thấp) :STT Tên họ ứng cử viên Kết quả
01 Trúng cử.

02 Trúng cử.

03 Trúng cử.

04 Không trúng cử.


Với kết quả nêu trên, Ban kiểm sóat Công ty Cổ phần XYZ nhiệm kỳ ( - ) gồm các
Ông có tên dưới đây (xếp theo mẫu tự) :


1.-
2.-
3.-

Biên bản này được lập xong vào lúc ….giờ …. cùng ngày và đã được Đại hội đồng cổ đông
nhất trí thông qua.

BAN BẦU CỬ
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản