TÀI LIỆU 3: MẪU THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN

Chia sẻ: HUYNH KHANH QUOC | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:5

0
1.047
lượt xem
155
download

TÀI LIỆU 3: MẪU THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo về mẫu thông báo về việc mời họp đại hội cổ đông thường niên của công ty cổ phần.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: TÀI LIỆU 3: MẪU THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN

  1. STT :______ Số : /MH/ĐHCĐ.2011 _____________, ngày tháng năm 2011 THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2011 Kính gởi :___________________________________________ Địa chỉ : ___________________________________________ MSCĐ :_______ - Số CP : ________ Căn cứ quy định tại khoản … Điều …… Điều lệ của Công ty Cổ phần ……………, Hội đồng Quản trị Công ty quyết định triệu tập Đại hội cổ đông thường niên năm 2011 của Công ty để Đại hội xem xét, quyết định một số công việc chủ yếu thuộc thẩm quyền của Đại hội như được quy định tại Điều …… Điều lệ Công ty và được ghi trong Chương trình nghị sự của Đại hội kèm theo Thông báo mời họp này. Thời gian : Ngày Thứ ____ __/ __/2011, khai mạc lúc ____giờ____. Địa điểm : _________________________________________________________ Kính mong Quý vị cổ đông sắp xếp thời gian để tham dự Đại hội Trân trọng. TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ________ CHỦ TỊCH Đính kèm : - Mẫu Văn bản ủy quyền và Chương trình nghị sự của ĐHCĐTN 2011. * Đề nghị Quý cổ đông mang theo Thông báo mời họp này và Giấy chứng minh nhân dân (hoặc hộ chiếu) khi đến dự Đại hội cổ đông thường niên 2010
  2. VĂN BẢN ỦY QUYỀN STT:_____ (Dành cho cổ đông là cá nhân) Tôi ký tên dưới đây là______________________, địa chỉ:________________________ _____________, là cổ đông của Công ty Cổ phần ________, hiện đang sở hữu ______ CP. Do bận công việc nên tôi không thể đến dự họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2011 do Công ty tổ chức vào ngày Thứ _____ __/__/2011 theo Thơ mời họp đề ngày __/__/2011. Bằng văn bản này, tôi ủy quyền cho Ông/Bà_____________________________ thay mặt tôi dự họp Đại hội cổ đông thường niên và tham gia biểu quyết tại Đại hội. ________, ngày tháng năm 2011 Người được ủy quyền Người ủy quyền (ký tên và ghi rõ họ tên) (ký tên và ghi rõ họ tên) VĂN BẢN ỦY QUYỀN STT:_____ (Dành cho cổ đông là đại diện theo ủy quyền của tổ chức) Tôi ký tên dưới đây là_____________________, là đại diện theo ủy quyền cho phần vốn góp của ______________________, có trụ sở chính tại __________________ ____________ với số cổ phần mà tổ chức chúng tôi hiện đang sở hữu là ________ CP. Do bận công tác nên tôi không thể đến dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2011 do Công ty tổ chức vào ngày Thứ ____ __/__/2011 theo Thơ mời họp đề ngày __/__/2011. Bằng văn bản này, tôi ủy quyền cho Ông/Bà_____________________ chức vụ : __________________thay mặt tôi tham dự Đại hội và tham gia biểu quyết tại Đại hội. __________, ngày tháng năm 2011 Người được ủy quyền Người đại diện theo pháp luật Người ủy quyền dự họp (ký tên và ghi rõ họ tên) (ký tên và đóng dấu) (ký tên và ghi rõ họ tên)
  3. (MẪU) CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ. ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2011 8:00 – 8:30 – Tiếp đón và mời các cổ đông tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2011 ký tên trên danh sách cổ đông hiện diện và nhận tài liệu Đại hội. 8:30 – 8:35 – Trưởng Ban tổ chức phát biểu khai mạc Đại hội, giới thiệu thành phần tham dự Đại hội, giới thiệu chương trình nghị sự (dự kiến), giới thiệu Chủ tọa Đại hội. 8:35 – 8:40 – Chủ tọa giới thiệu để Đại hội biểu quyết thông qua các nhân sự được đề cử tham gia điều hành công việc của Đại hội, gồm : Thư ký Đại hội; Ban kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội; Ban kiểm phiếu. 8:40 – 8:45 – Ban kiểm tra tư cách cổ đông trình Đại hội “Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2011 của Công ty Cổ phần _____” 8:45 – 9:45 – Tổng Giám đốc Công ty trình Đại hội : “Báo cáo tổng kết hoạt động của Công ty năm 2010 và kế hoạch hoạt động của Công ty năm 2011”; Báo cáo tóm tắt báo cáo tài chính năm 2010 của Công ty đã được kiểm toán. 9:45 – 10:15 –Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty trình Đại hội : “Phương án phân chia lợi nhuận năm 2010 của Công ty”; “Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2010 và kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2011”;“Báo cáo thực hiện chi phí của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2010” và “Kế hoạch chi phí của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2011”; “Tờ trình ĐHĐCĐ về việc chọn Công ty kiểm toán năm 2011”. 10:15 – 10:25 – Trưởng Ban kiểm soát trình Đại hội “Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2010 và kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát năm 2011” 10:25 – 10:30 – Đại diện Hội đồng quản trị Công ty trình Đại hội xem xét, phê chuẩn việc Chủ tịch HĐQT tiếp tục kiêm nhiệm chức Tổng Giám đốc Công ty trong năm 2011. 10:30 – 10:45 - Nghỉ giải lao 10:45 – 11:30 – Đại hội thảo luận, góp ý kiến và biểu quyết thông qua từng nội dung đã được báo cáo tại Đại hội hoặc trình xin ý kiến của Đại hội. 11:30-11:40- Thư ký Đại Hội trình Đại hội “Dự thảo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp thường niên 2011 và Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua. 11:40 – 11:50 - Chủ tọa tổng kết và tuyên bố bế mạc Đại hội. ---------------------------------------------------------------------------

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản