TÀI LIỆU 9: MẪU PHÁT BIỂU KHAI MẠC ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG

Chia sẻ: HUYNH KHANH QUOC | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

1
1.701
lượt xem
227
download

TÀI LIỆU 9: MẪU PHÁT BIỂU KHAI MẠC ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo về mẫu phát biểu khai mạc cuộc họp thường niên của đại hội cổ đông thường niên của công ty cổ phần. Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: TÀI LIỆU 9: MẪU PHÁT BIỂU KHAI MẠC ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG

  1. PHÁT BIỂU KHAI MẠC TẠI CUỘC HỌP THƯỜNG NIÊN 2011 CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ________________________________ (Tổ chức ngày Thứ …… __/__/2011) Kính thưa Quý vị cổ đông; Kính thưa Quý vị thành viên HĐQT và thành viên BKS; Kính thưa Quý vị thành viên Ban Giám đốc Công ty Cổ phần _____________ Căn cứ quy định tại khoản … Điều …. Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần ______________________, Hội đồng Quản trị Công ty đã quyết định triệu tập cuộc họp thường niên của Đại hội đồng Cổ đông Công ty vào ngày hôm nay, Thứ ……, ngày tháng năm 2011 để Đại hội xem xét, quyết định một số công việc chủ yếu thuộc thẩm quyền của Đại hội như được quy định tại Điều …. Điều lệ Công ty và được ghi trong Chương trình nghị sự của Đại hội đã được gởi cho Quý vị cổ đông kèm theo Thông báo mời họp đề ngày __/__/2011. Tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2011 được tổ chức ngày hôm nay có sự hiện diện của : - Các cổ đông của Công ty Cổ phần ___________________________ có tên trên “Danh sách cổ đông có quyền tham dự và biểu quyết tại cuộc họp thường niên 2011 của Đại hội đồng cổ đông” được chốt ngày __/__/2011; - Quý vị thành viên HĐQT và thành viên BKS của Công ty; - Và Quý vị thành viên Ban Giám đốc Công ty. Chương trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2011 của Công ty được tổ chức ngày hôm nay dự kiến có các nội dung chủ yếu như sau - Sau phần nghi thức khai mạc, Đại hội sẽ được nghe Tổng Giám đốc Công ty trình Đại hội : “Báo cáo tổng kết hoạt động của Công ty năm 2010 và kế hoạch hoạt động của Công ty năm 2011”; Báo cáo tóm tắt báo cáo tài chính năm 2010 của Công ty đã được kiểm toán. - Tiếp theo, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty sẽ trình Đại hội : “Phương án phân chia lợi nhuận năm 2010 của Công ty”; “Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2010 và kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2011”;“Báo cáo thực hiện chi phí của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2010” và “Kế hoạch chi phí của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2011”; “Tờ trình ĐHĐCĐ về việc chọn Công ty kiểm toán năm 2011”. - Trưởng BKS của Công ty sẽ trình Đại hội “Báo cáo hoạt động của BKS năm 2010 và kế hoạch hoạt động của BKS năm 2011”
  2. - Đại diện Hội đồng quản trị Công ty trình Đại hội xem xét, phê chuẩn việc Chủ tịch HĐQT tiếp tục kiêm nhiệm chức Tổng Giám đốc Công ty trong năm 2011. Sau các nội dung báo cáo nêu trên, kính mời Quý vị cổ đông nghỉ giải lao trong 15 phút, sau đó Đại hội sẽ thảo luận, góp ý kiến và biểu quyết thông qua từng vấn đề trong nội dung chương trình họp. Kết quả kiểm phiếu biểu quyết của các cổ đông đối với từng vấn đề sẽ được công bố ngay trước khi bế mạc cuộc họp. Tiếp theo, Thư ký Đại hội sẽ trình Đại hội “Dự thảo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp thường niên năm 2011” để Đại hội biểu quyết thông qua. - Cuối cùng, Chủ tọa sẽ phát biểu tổng kết và tuyên bố bế mạc Đại hội. Chương trình nghị sự này sẽ được Chủ toạ Đại hội trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua trong vài phút tới đây. Căn cứ quy định tại khoản …., Điều ….. Điều lệ hiện hành của Công ty thì Chủ tịch HĐQT là người Chủ toạ các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông của Công ty do Hội đồng quản trị triệu tập. Vì vậy, thay mặt Ban tổ chức, tôi trân trọng kính mời Ông (Bà) ____________________, Chủ tịch HĐQT Công ty lên Chủ toạ Đại hội. Trước khi dứt lời, thay mặt Ban tổ chức, tôi xin chuyển đến Quý vị cổ đông lời chúc sức khoẻ; xin chúc cuộc họp thường niên năm 2011 của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần _____________________________________ thành công tốt đẹp. ********************************************************************

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản