Tài liệu: Cấu trúc di truyền của quần thể

Chia sẻ: heoxinhkute2

quần thể Quần thể là một tổ chức của các cá thể cùng loài, sống trong cùng một khoảng không gian xác định, ở vào một thời điểm xác định và có khả năng sinh ra các thế hệ con cái để duy trì nòi giống.

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Tài liệu: Cấu trúc di truyền của quần thể

CẤU TRÚC DI TRUYỀN
CỦA QUẦN THỂ

I. Các đặc trưng di truyền của quần
thể
1. Định nghĩa quần thể
Quần thể là một tổ chức của các cá
thể cùng loài, sống trong cùng một
khoảng không gian xác định, ở vào
một thời điểm xác định và có khả
năng sinh ra các thế hệ con cái để duy
trì nòi giống.
2. Đặc trưng di truyền của quần thể
* vốn gen : tập hợp tất cả các alen có
trong quần thể ở một thời điểm xác
định, các đặc điểm của vốn gen thể
hiện thông qua các thông số là tần số
alen và tần số kiểu gen
* Tần số alen:
- Tỉ lệ giữa số lượng alen đó trên tổng
số alen của các loại alen khác nhau
của gen đó trong quần thể tại một thời
điểm xác định.
Tổng số alen A = (500 x 2) + 200 =
1200.
Tổng số alen A và a là: 1000 x 2 =
2000.
Vậy tần số alen A trong quần thể là:
1200 . 2000 = 0.6
* Tần số kiểu gen của quần thể:
Tần số của một loại kiểu gen nào đó
trong quần thể được tính bằng tỉ lệ
giữa số cá thể có kiểu gen đó trên
tổng số cá thể có trong quần thể.
Tần số KG AA trong quần thể là 500 .
1000 = 0.5
Chú ý: Tùy theo hình thức sinh sản
của từng loài mà các đặc trưng của
vốn gen cũng như các yếu tố làm biến
đổi vốn gen của quần thể ở mỗi loài
có khác nhau.
II. Cấu trúc di truyền của quần thể
tự thụ phấn và giao phối gần.
1. Quần thể tự thụ phấn.
* Công thức tổng quát cho tần số kiểu
gen ở thế hệ thứ n của quần thể tự thụ
phấn là:
Tần sốKG AA=(1 - 1/2^n)/2
Tần số KG Aa =1/2^n
Tần sốKG aa =(1 - 1/2^n).2
* Kết luận:
Thành phần kiểu gen của quần thể cây
tự thụ phấn qua các thế hệ sẽ thay đổi
theo hướng tăng dần tần số kiểu gen
đồng hợp tử và giảm dần tần số kiểu
gen dị hợp tử.
2. Quần thể giao phối gần
* Khái niệm:
Đối với các loài động vật, hiện tượng
các cá thể có cùng quan hệ huyết
thống giao phối với nhau thì được gọi
là giao phối gần.
- Cấu trúc di truyền của quần thể giao
phối gần sẽ biến đổi theo hướng tăng
tần số kiểu gen đồng hợp tử và giảm tỉ
lệ kiểu gen dị hợp tử.
III. Cấu trúc di truyền của quần thể
ngẫu phối
1. Quần thể ngẫu phối
- Quần thể được gọi là ngẫu phối khi
các cá thể trong quần thể lựa chọn bạn
tình để giao phối một cách hoàn toàn
ngẫu nhiên
* Đặc điểm di truyền của quần thể
ngẫu phối :
- Trong QT ngẫu phối các cá thể có
kiểu gen khác nhau kết đôi với nhau 1
cách ngẫu nhiên tạo nên 1 lượng biến
dị di truyền rất lớn trong QT làm
nguồn nguyên liệu cho tiến hoá và
chọn giống
- Duy trì được sự đa dạng di truyền
của quần thể
2. Trạng thái cân bằng di truyền của
quần thể
* Một quần thể được gọi là đang ở
trạng thái cân bằng di truyền khi tỉ lệ
các kiểu gen (thành phần kiểu gen )
của quần thể tuân theo công thức sau:
P2 + 2pq + q2 = 1
 Định luật hacđi vanbec
* Nội dung : trong 1 quần thể lớn ,
ngẫu phối ,nếu không có các yếu tố
làm thay đổi tần số alen thì thành
phần kiểu gen của quần thể sẽ duy trì
không đổi từ thế hệ này sang thế hệ
khác theo công thức :
P2 + 2pq +q2 =1
* Bài toán :
Nếu trong 1 QT, lôcut gen A chỉ có 2
alen Avà a nằm trên NST thường
Gọi tấn số alen A là p, a là q
- Tổng p và q =1
- Các kiểu gen có thể có : Aa, AA, aa
- Giả sử TP gen của quần thể ban đầu
là :0.64 AA : 0,32 Aa : 0,04 aa
- Tính dc p=0.8, q=0.2
→ Công thức tống quát về thành phần
KG : p2AA + 2pqAa + q2aa
- Nhận xét : tần số alen và thành phần
KG không đổi qua các thế hệ
* Điều kiện nghiệm đúng:
- Quần thể phải có kích thước lớn
- Các cá thể trong quần thể phải có
sức sống và khả năng sinh sản như
nhau( ko có chọn lọc tự nhiên )
- Không xảy ra đột biến ,nếu có thì
tần số đột biến thuận bằng tần số đột
biến nghịch
- Không có sự di - nhập gen
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản