Tài liệu đặc tả yêu cầu phần mềm

Chia sẻ: boomer

Tài liệu này nhằm đặc tả các yêu cầu cơ bản cần thực hiện đối với hệ thống Website, là cơ sở thỏa thuận của hợp đồng giữa nhóm thiết kế và khách hàng.

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Tài liệu đặc tả yêu cầu phần mềm

NAVIS GROUP PROCESS 2008
Tài liệu đặc tả yêu cầu phần 
mềm

Dự án
SMMS Website
Phiên bản 1.0
Người viết


Nguyễn Trung Kiên
NAVIS GROUP PROCESS 2008


NAVIS GROUP
11032008


Chữ ký xác nhận
Giám đốc Quản lý Quản lý dự án Đảm bảo chất
lượng
Ngày :

Lịch sử xét duyệt
Ngày Phiên bản Mô tả Người duyệt
NAVIS GROUP PROCESS 2008Mục lục

................................................................................................................................1
Giới thiệu.................................................................................................................5
0.0.0.0.0Mục đích tài liệu..........................................................................5
0.0.0.0.1Phạm vi sản phẩm......................................................................5
Mô tả chung............................................................................................................5
0.0.0.0.0Các ràng buộc về thiết kế và thực hiện.....................................5
0.0.0.0.1Môi trường hoạt động.................................................................5
Các Thuật Ngữ.......................................................................................................5
Mô hình yêu cầu phần mềm...................................................................................6
1.0Mô hình yêu cầu..............................................................................................6
1.1Yêu cầu chức năng.........................................................................................6
1.2Website...........................................................................................................7
1.2.0.0. REQ-0001 : Xếp hạng thành viên.....................................................7
1.2.0.1. REQ-0002 : Xếp hạng sản phẩm.....................................................7
1.2.0.2. FEAT-0001 : Đăng ký thành viên......................................................8
1.2.0.3. FEAT-0002 : Đăng nhập hệ thống....................................................8
1.2.0.4. FEAT-0003 : Hiển thị Banner quảng cáo..........................................8
1.2.0.5. FEAT-0004 : Thông tin liên hệ Feedbacks........................................8
1.2.0.6. FEAT-0005 : Chức năng tìm kiếm thông tin sản phẩm....................9
1.2.0.7. FEAT-0006 : Bảng xếp hạng............................................................9
1.2.0.8. FEAT-0007 : Chức năng hiển thị đa ngôn ngữ.................................9
1.2.0.9. FEAT-0008 : Gallery..........................................................................9
1.2.0.10. FEAT-0009 : Thống kê hệ thống....................................................9
1.2.0.11. FEAT-0010 : Bài viết đánh giá sản phẩm.....................................10
1.2.0.12. FEAT-0010 : Chức năng đặt hàng................................................10
1.2.0.13. FEAT-0011 : Download và Upload sản phẩm..............................11
1.2.0.14. FEAT-0012 : Cung cấp thông tin về sản phẩm............................11
1.2.0.15. FEAT-0013 : Quản lý thông tin cá nhân........................................11
1.3Quản trị.........................................................................................................12
1.3.0.0. FEAT-0001 : Quản lý Banner quảng cáo........................................13
1.3.0.1. FEAT-0002 : Quản trị Feedback.....................................................13
1.3.0.2. FEAT-0003 : Quản trị Hỗ trợ trực tuyến.........................................13
1.3.0.3. FEAT-0004 : Quản trị bài viết, đánh giá sản phẩm của Members.14
1.3.0.4. FEAT-0005 : Thống kê hệ thống....................................................14
1.3.0.5. FEAT-0006 : Quản trị Bảng xếp hạng............................................14
1.3.0.6. FEAT-0007 : Quản trị hệ thống......................................................15
1.3.0.7. FEAT-0008 : Quản trị người dùng...................................................15
1.3.0.8. FEAT-0009 : Quản trị sản phẩm.....................................................16
1.4Yêu cầu phi chức năng.................................................................................16
1.5Giao diện.......................................................................................................16
1.5.0.0. Giao diện phải thiên về mỹ thuật và dễ sử dụng...........................17
1.6Nội dung........................................................................................................17
NAVIS GROUP PROCESS 2008


1.6.0.0. Nội dung phải đồng nhất xuyên suốt toàn bộ website...................17
NAVIS GROUP PROCESS 2008Giới thiệu
0.0.0.0.0 Mục đích tài liệu

Tài liệu này nhằm đặc tả các yêu cầu cơ bản cần thực hiện đối với hệ thống
Website, là cơ sở thỏa thuận của hợp đồng giữa nhóm thiết kế và khách hàng.

0.0.0.0.1 Phạm vi sản phẩm

Hệ thống Website SMMS cung cấp thông tin giới thiệu về sản phẩm là hình ảnh,
nhạc chuông… mà phía SMMS cung cấp, bao gồm 2 Module lớn là Trang thông tin
chủ và trang quản trị Website.

Mô tả chung
0.0.0.0.0 Các ràng buộc về thiết kế và thực hiện

Trang chủ website phải trang nhã , thân thiện, có tốc độ mở nhanh, website cũng
phải đảm bảo được các cơ chế bảo mật cơ bản. Trang quản trị phải đơn giản dễ sử
dụng và cập nhập thông tin.

0.0.0.0.1 Môi trường hoạt động

Hệ thống hoạt động trên môi trường Internet và WAP gateway.

Các Thuật Ngữ

Thuật ngữ Kiểu Y nghĩa
FEAT Techical Mô tả chức năng
REQ Technical Mô tả yêu cầu
NAVIS GROUP PROCESS 2008


Mô hình yêu cầu phần mềm
1.0 Mô hình yêu cầu

c u s to m M ô h ì n h y ê u c .. .

Yêu cầu chứ c năng Yêu cầu phi chứ c năng
+ Website + Giao diện
+ Quản trị + Nội dung
Hình: Mô hình yêu cầu
1.1 Yêu cầu chức năng

c u s to m C á c y ê u c ầ u c h ứ c ...

Website
+ FEAT-0001 : Đăng ký thành viên
+ FEAT-0002 : Đăng nhập hệ thống
+ FEAT-0003 : Hiển thị Banner quảng cáo
+ FEAT-0004 : Thông tin liên hệ Feedbacks
+ FEAT-0005 : Chứ c năng tìm kiếm thông tin sản phẩm
+ FEAT-0006 : Bảng xếp hạng
+ FEAT-0007 : Chứ c năng hiển thị đa ngôn ngữ
+ FEAT-0008 : Gallery
+ FEAT-0009 : Thống kê hệ thống
+ FEAT-0010 : Bài viết đánh giá sản phẩm
+ FEAT-0010 : Chứ c năng đặt hàng
+ FEAT-0011 : Download và Upload sản phẩm
+ FEAT-0012 : Cung cấp thông tin về sản phẩm
+ FEAT-0013 : Quản lý thông tin cá nhân
+ REQ-0001 : Xếp hạng thành viên
+ REQ-0002 : Xếp hạng sản phẩm

Quản trị
+ FEAT-0001 : Quản lý Banner quảng cáo
+ FEAT-0002 : Quản trị Feedback
+ FEAT-0003 : Quản trị Hỗ trợ trự c tuyến
+ FEAT-0004 : Quản trị bài viết, đánh giá sản phẩm của Members
+ FEAT-0005 : Thống kê hệ thống
+ FEAT-0006 : Quản trị Bảng xếp hạng
+ FEAT-0007 : Quản trị hệ thống
+ FEAT-0008 : Quản trị ngườ i dùng
+ FEAT-0009 : Quản trị sản phẩm


Hình: Các yêu cầu chức năng
NAVIS GROUP PROCESS 20081.2 Website

re q C h ứ c n ă n g W e b ...

FEAT-0003 : REQ-0003: FEAT-0010 : FEAT-0009 :
Chứ c năng FEAT-0002 :
Hiển thị Đăng nhập Thống kê hệ
đặt hàng Đăng nhập
Banner vào tài khoản thống
quảng cáo hệ thống
sử dụng

FEAT-0004 :
Thông tin liên REQ-0004 : REQ-0006 :
hệ REQ-0005 : FEAT-0006 :
Tạo gi ỏ hàng Đăng ký đơ n Bảng xếp
Feedbacks Thêm sản
hàng hạng
phẩm vào gi ỏ
hàng
FEAT-0001 :
Đăng ký
thành viên FEAT-0012 : FEAT-0008 :
Cung cấp Gallery REQ-0002 : REQ-0001 :
thông tin về Xếp hạng sản Xếp hạng
sản phẩm phẩm thành viên
FEAT-0011 :
Download và
Upload sản
phẩm REQ-0009 :
FEAT-0010 : FEAT-0005 : FEAT-0013 : Quản lý sản
Bài viết đánh Chứ c năng Quản lý thông phẩm
giá sản phẩm tìm ki ếm tin cá nhân
thông tin sản
phẩm


REQ-0008 :
Quản lý
REQ-0007 :
comments
Quản lý cá
nhân
Hình: Chức năng Website
1.2.0.0 . REQ-0001 : Xếp hạng thành viên
Thuộc tính Mô tả
Tổng quát Trạng thái : Proposed Ưu tiên : Medium
Stereotype : «Functional» Độ khó : Medium
Loại : Requirement Phạm vi: Public Mới : True

Nội dung Phần này sẽ có một trang riêng dành cho phần xếp hạng, các thông tin xếp
hạng cũng như công thức tính như sau: 1. Top 10 SMMSers tích cực (thành
viên upload nhiều sản phẩm nhất) 2. Top 10 SMMSers uy tín(dựa vào số sản
phẩm được đánh giá là tốt nhất và có nhiều comments nhất) 3. Top 10
SMMSers có level cao(dựa vào số sao mà các thành viên khác chọn - Mỗi
thành viên ứng với mỗi IP sẽ chỉ được chọn 1 lần dù cho có click nhiều lần
chọn)

1.2.0.1 . REQ-0002 : Xếp hạng sản phẩm
Thuộc tính Mô tả
Tổng quát Trạng thái : Proposed Ưu tiên : Medium
Stereotype : «Functional» Độ khó : Medium
Loại : Requirement Phạm vi: Public Mới : True

Nội dung Phần này sẽ có một trang riêng dành cho phần xếp hạng, các thông tin xếp
hạng cũng như công thức tính như sau: 1. Top 10 SMMSers Sản phẩm thông
dụng nhiều nhấttích cực (sản phẩm có số lượng download nhiều nhấtthành
viên upload nhiều sản phẩm nhất) 2. Top 10 SMMSers sản phẩm chất lượng
nhất uy tín(dựa vào số điểm đánh giá của thành viên đối với sản phẩmsản
phẩm được đánh giá là tốt nhất và có nhiều comments nhất) 3. Top 10 sản
phẩm thu hút nhất SMMSers có level cao( dựa vào số lần thành viên xem sản
NAVIS GROUP PROCESS 2008
1.2.0.2 . FEAT-0001 : Đăng ký thành viên
Thuộc tính Mô tả
Tổng quát Trạng thái : Proposed Ưu tiên : Medium
Stereotype : «Functional» Độ khó : Medium
Loại : Feature Phạm vi: Public Mới : True

Nội dung Người dùng có thể đăng ký trực tuyến ngay trực tiếp trên website, các thông
tin đăng ký bao gồm: - Tên thành viên - Tên đăng nhập* - Mật khẩu đăng
nhập* - Tỉnh thành* (hiện list các tỉnh thành của VN + mục khác) - Giới tính -
Loại mobile* (có list sẵn các nhà cung cấp điện thoại phổ biến + mục khác)-
Dòng Mobile (list sẵn các đời điện thoại sử dụng + dòng khác cho mỗi loại; ví
dụ khi khách hàng lựa chọn là Nokia thì phần này sẽ hiện các đời máy của
Nokia) - Số mobile* - Mã kích hoạt thành viên được sinh tự động*(gắn với tên
đăng nhập và số mobile)(*) là các thông tin bắt buộc.

1.2.0.3 . FEAT-0002 : Đăng nhập hệ thống
Thuộc tính Mô tả
Tổng quát Trạng thái : Proposed Ưu tiên : Medium
Stereotype : «Functional» Độ khó : Medium
Loại : Feature Phạm vi: Public Mới : True

Nội dung Sau khi đã đăng ký là thành viên của hệ thống SMMS. Để sử dụng được các
tính năng nâng cao của website thì người dùng bắt buộc phải đăng nhập vào
hệ thống, các thông tin đăng nhập bao gồm: - Username - Password

1.2.0.4 . FEAT-0003 : Hiển thị Banner quảng cáo
Thuộc tính Mô tả
Tổng quát Trạng thái : Proposed Ưu tiên : Medium
Stereotype : «Functional» Độ khó : Medium
Loại : Feature Phạm vi: Public Mới : True

Nội dung Chức năng này hiển thị Banner quảng cáo trên trang chi tiết sản phẩm, ngay
phía dưới ảnh chi tiết sản phẩm.Hiển thị danh sách đặt Banner quảng cáo
của khách hàng bên menu phải của màn hình ở tất cả các trang.

1.2.0.5 . FEAT-0004 : Thông tin liên hệ Feedbacks
Thuộc tính Mô tả
Tổng quát Trạng thái : Proposed Ưu tiên : Medium
Stereotype : «Functional» Độ khó : Medium
Loại : Feature Phạm vi: Public Mới : True

Nội dung Hệ thống cho phép khách hàng nhập thông tin phản hồi, ý kiến về website
bao gồm các thông tin: - Tiêu đề - Nội dung Feedback - Mã bằng hình ảnh
(chống spam) (sử dụng loại mã đơn giản không quá phức tạp)(Phần này cho
phép các khách viếng thăm chưa phải là thành viên có thể đăng ý kiến phản
NAVIS GROUP PROCESS 2008
1.2.0.6 . FEAT-0005 : Chức năng tìm kiếm thông tin sản phẩm
Thuộc tính Mô tả
Tổng quát Trạng thái : Proposed Ưu tiên : Medium
Stereotype : «Functional» Độ khó : Medium
Loại : Feature Phạm vi: Public Mới : True

Nội dung Hệ thống yêu cầu nhập từ khóa tìm kiếm, kết quả trả về được hiển thị theo
danh sách trên trang kết quả theo phân loại sản phẩm

1.2.0.7 . FEAT-0006 : Bảng xếp hạng
Thuộc tính Mô tả
Tổng quát Trạng thái : Proposed Ưu tiên : Medium
Stereotype : «Functional» Độ khó : Medium
Loại : Feature Phạm vi: Public Mới : True

Nội dung Chức năng bao gồm 2 phần xếp hạng: - Xếp hạng thành viên - Xếp hạng sản
phẩm

1.2.0.8 . FEAT-0007 : Chức năng hiển thị đa ngôn ngữ
Thuộc tính Mô tả
Tổng quát Trạng thái : Proposed Ưu tiên : Medium
Stereotype : «Functional» Độ khó : Medium
Loại : Feature Phạm vi: Public Mới : True

Nội dung Hệ thống cho phép khách hàng lựa chọn hiển thị nội dung website theo 2
ngôn ngữ: - Tiếng Việt (Mặc định khi vào trang web) - Tiếng AnhChức năng
này sẽ không bao gồm trong website và báo giá. Sẽ bổ sung sau.

1.2.0.9 . FEAT-0008 : Gallery
Thuộc tính Mô tả
Tổng quát Trạng thái : Proposed Ưu tiên : Medium
Stereotype : «Functional» Độ khó : Medium
Loại : Feature Phạm vi: Public Mới : True

Nội dung Chức năng này sẽ đưa người dùng tới 1 trang show các sản phẩm tiêu biểu,
danh sách các sản phẩm theo phân loại và dòng điện thoại, theo các danh
mục như: Wallpapers, Ringtones, Software, Themes

1.2.0.10 . FEAT-0009 : Thống kê hệ thống
Thuộc tính Mô tả
Tổng quát Trạng thái : Proposed Ưu tiên : Medium
Stereotype : «Functional» Độ khó : Medium
Loại : Feature Phạm vi: Public Mới : True
NAVIS GROUP PROCESS 2008Nội dung Chức năng cho phép các SMMSers cũng như người dùng có thể xem được
các thống kê của website như: - Tổng số thành viên (SMMSers) - Tổng số lần
Downloaded - Tổng số sản phẩm Free - Tổng số sản phẩm tính phí (cái này
có lẽ chỉ cần cho chung 1 loại là tổng số sản phẩm đối với phần public, chi
tiết này chỉ cần cho hiện trong phần quản trị hệ thống) - Tổng số Uploaded

1.2.0.11 . FEAT-0010 : Bài viết đánh giá sản phẩm
Thuộc tính Mô tả
Tổng quát Trạng thái : Proposed Ưu tiên : Medium
Stereotype : «Functional» Độ khó : Medium
Loại : Feature Phạm vi: Public Mới : True

Nội dung Chức năng cho phép các SMMSers có thể tự viết một bài đánh giá cho sản
phẩm (bài viết sẽ được kiểm duyệt trước khi đưa lên website).Cũng như các
sản phẩm, tương ứng sẽ cho phép các SMMSers khác có thể viết comments
cho bài đánh giá đó.

1.2.0.12 . FEAT-0010 : Chức năng đặt hàng
Thuộc tính Mô tả
Tổng quát Trạng thái : Proposed Ưu tiên : Medium
Stereotype : «Functional» Độ khó : Medium
Loại : Feature Phạm vi: Public Mới : True

Nội dung Hệ thống cung cấp giỏ hàng cho members, members có thể đặt hàng các sản
phẩm trên SMMS - Đăng ký để download các sản phẩm tính phí trên SMMS(
phần này có thể làm rõ việc khác nhau giữa đặt hàng với ko đặt hàng được ko
vì thực chất thì chỉ các thành viên mới có thể download và upload được)
: REQ-0003: Đăng nhập vào tài khoản sử dụng
Mới True
Trạng thái Proposed
Mức độ khó Medium
Ưu tiên Medium
Nội dung Thành viên phải thực hiện đăng nhập tài khoản sử dụng trước khi sử dụng
các tiện ích của hệ thống. Hệ thống phải kiểm tra được tài khoản có đúng
hay không, sau đó mới cho phép đăng nhập vào website, Nếu không đúng ,
hệ thống phải cho phép người dùng lấy lại pasword thông qua email. Khi
đăng nhập, hệ thống hỏi người dùng có muốn lưu lại thông tin đăng nhập
không, Thông tin đăng nhập sẽ được lưu lại nếu đồng ý.

Mới True
Trạng thái Proposed
Mức độ khó Medium
Ưu tiên Medium
Nội dung Thành viên có thể tạo giỏ hàng để thêm sản phẩm cần mua., Khi khách
hàng chọn một sản phẩm, và click thêm vào giỏ hàng, website phải lưu lại
thông tin sản phẩm vào session cụ thể, session này được duy trì khi thành
viên vẫn còn duyệt website (phần này có cần thiết ko vì bản chất là khách
NAVIS GROUP PROCESS 2008


hàng có download ngay, phần này nên chuyển mục đích là ghi nhớ (đánh
dấu) sản phẩm này - để có thể xem hoặc download ở các lần login sau)

Mới True
Trạng thái Proposed
Mức độ khó Medium
Ưu tiên Medium
Nội dung Khách hàng lựa chọn sản phẩm và lưu vào giỏ hàng, Hệ thống phải đảm
bảo lưu lại thông tin giỏ hàng . (Nt)

Mới True
Trạng thái Proposed
Mức độ khó Medium
Ưu tiên Medium
Nội dung Sau khi có giỏ hàng, thành viên có thể tạo một đơn mua hàng, và lưu thông
tin đơn hàng, hệ thống phải lưu đơn hàng cùng với sản phẩm đặt mua: -
Thời gian thanh toán - Chi phí vận chuyển (những sản phẩm này không bán
mà chỉ download, bên cạnh các sản phẩm cho download thì sẽ có 1 số sản
phẩm sử dụng để bán, nhung khi phát sinh nhu cầu mua thì sẽ chỉ dẫn
khách hàng lựa chọn đến phần hướng dẫn nhắn tin qua sms để lấy sản
phẩm về trực tiếp về máy hoặc có thể nhắn tin để gửi tới email cho khách
hàng)

1.2.0.13 . FEAT-0011 : Download và Upload sản phẩm
Thuộc tính Mô tả
Tổng quát Trạng thái : Proposed Ưu tiên : Medium
Stereotype : «Functional» Độ khó : Medium
Loại : Feature Phạm vi: Public Mới : True

Nội dung Download: Dành cho thành viên đăng ký và kháchUpload: Chỉ người dùng đã
đăng ký là thành viên mới có thể sử dụng được chắc năng này.

1.2.0.14 . FEAT-0012 : Cung cấp thông tin về sản phẩm
Thuộc tính Mô tả
Tổng quát Trạng thái : Proposed Ưu tiên : Medium
Stereotype : «Functional» Độ khó : Medium
Loại : Feature Phạm vi: Public Mới : True

Nội dung Hệ thống hiển thị danh sách thông tin về các sản phẩm theo phân loại của
từng sản phẩm. Các thông tin chi tiết bao gồm: - Tên sản phẩm - Tác giả -
Ngày upload - Ảnh sản phẩm - Ảnh banner (nếu có) (trong trường hợp có
quảng cáo) - Các ảnh sản phẩm có thể xem thêm - Mã download - Số lần
download - Số lần ưa thích - Kiểu file - Dung lượng file - Thuộc danh mục -
Thuộc dòng điện thoại cũng như cấu hình - Tags (từ khóa để phân loại tìm
kiếm) - Thông tin mô tả thêm (có thể là các comment của người dùng)

1.2.0.15 . FEAT-0013 : Quản lý thông tin cá nhân
Thuộc tính Mô tả
Tổng quát Trạng thái : Proposed Ưu tiên : Medium
NAVIS GROUP PROCESS 2008


Stereotype : «Functional» Độ khó : Medium
Loại : Feature Phạm vi: Public Mới : True

Nội dung Chức năng cho phép mỗi SMMSer có quyền được sửa đổi thông tin cá nhân,
thay đổi các xem các thông tin về sản phẩm đã upload, download.
: REQ-0007 : Quản lý cá nhân
Mới True
Trạng thái Proposed
Mức độ khó Medium
Ưu tiên Medium
Nội dung SMMSer có thể thay đổi thông tin cá nhân ngay trực tiếp trên web cũng như
WAP.Các thông tin thay đổi như trong quá trình đăng ký. (các thông tin khi
khách hàng sửa đổi sẽ có thêm 1 số thông tin bổ sung thêm khi đăng ký
như: năm sinh, nghề nghiệp, sở thích, trang chủ...)

Mới True
Trạng thái Proposed
Mức độ khó Medium
Ưu tiên Medium
Nội dung SMMSers có thể xóa các comments do các SMMSers khác đánh giá cho
sản phẩm cũng như bài viết của mình. (phần này không nên cho xoá mà chỉ
có admin mới được xoá vì như vậy sẽ gây ra việc không khách quan đối với
sản phẩm)

Mới True
Trạng thái Proposed
Mức độ khó Medium
Ưu tiên Medium
Nội dung SMMSers có thể quản lý thêm mới, sửa các sản phẩm mà mình đã upload
lên website SMMS. (có track lại : sản phẩm đã được sửa đổi lần ... vào...
(thời gian sửa))

1.3 Quản trị
NAVIS GROUP PROCESS 2008


r e q C h ứ c n ă n g Q u ả n trị S ...

FEAT-0001 : FEAT-0002 : FEAT-0003 :
Quản lý Quản trị Quản trị Hỗ
Banner quảng Feedback trợ trự c tuyến REQ-0002 :
cáo Xếp hạng
thành viên

FEAT-0004 : FEAT-0005 : FEAT-0006 :
Quản trị bài Thống kê hệ Quản trị Bảng
viết, đánh giá thống xếp hạng REQ-0003 :
sản phẩm của
Xếp hạng
Members
sản phẩm

FEAT-0007 : FEAT-0008 :
Quản trị hệ Quản trị
REQ-0001 : thống ngườ i dùng
Quản lý
comments bài
đánh giá
FEAT-0009 :
Quản trị sản REQ-0004 :
phẩm Quản trị
Template của
thành viên


Hình: Chức năng Quản trị SMMS
1.3.0.0 . FEAT-0001 : Quản lý Banner quảng cáo
Thuộc tính Mô tả
Tổng quát Trạng thái : Proposed Ưu tiên : Medium
Stereotype : «Functional» Độ khó : Medium
Loại : Feature Phạm vi: Public Mới : True

Nội dung Chức năng cho phép người quản trị và người quản lý riêng của từng Banner
có thể thêm mới thay đổi thông tin, hình ảnh banner. Xem các thông số thông
kê như: - Lượng truy cập hàng ngày, tháng, năm. - Số click qua liên kết.Ngoài
ra người quản trị cao cấp còn có thể thay đổi vị trí đặt banner trên trang
SMMS tùy theo nhu cầu sử dụng.

1.3.0.1 . FEAT-0002 : Quản trị Feedback
Thuộc tính Mô tả
Tổng quát Trạng thái : Proposed Ưu tiên : Medium
Stereotype : «Functional» Độ khó : Medium
Loại : Feature Phạm vi: Public Mới : True

Nội dung Chức năng quản lý Feedback cho phép người quản trị có thể: Sửa, xóa nội
dung và phản hồi ý kiến, đóng góp của members trực tiếp trên website
SMMS. Thông tin phản hồi từ members bao gồm: - Tiêu đề - Nội dung - Nhập
mã bằng hình ảnh(Chống spam) (phần này quản trị thì ko cần mã này, có địa
chỉ email hoặc điện thoại nếu ko phải là thành viên)

1.3.0.2 . FEAT-0003 : Quản trị Hỗ trợ trực tuyến
Thuộc tính Mô tả
Tổng quát Trạng thái : Proposed Ưu tiên : Medium
Stereotype : «Functional» Độ khó : Medium
NAVIS GROUP PROCESS 2008


Loại : Feature Phạm vi: Public Mới : True

Nội dung Chức năng quản lý Hỗ trợ trực tuyến cho phép người quản trị có thể: Thêm
mới,sửa, xóa các nick hỗ trợ trực tuyến được đặt phía bên phải của website.
Các nick hỗ trợ này có thể là MSN, Yahoo, Skype...tùy vào cấu hình của
người sử dụng.

1.3.0.3 . FEAT-0004 : Quản trị bài viết, đánh giá sản phẩm của
Members
Thuộc tính Mô tả
Tổng quát Trạng thái : Proposed Ưu tiên : Medium
Stereotype : «Functional» Độ khó : Medium
Loại : Feature Phạm vi: Public Mới : True

Nội dung Chức năng cho phép người quản trị: Sửa, xóa, đánh dấu bài viết bình luận
của members và tất cả các comments cho bài viết đó.
: REQ-0001 : Quản lý comments bài đánh giá
Mới True
Trạng thái Proposed
Mức độ khó Medium
Ưu tiên Medium
Nội dung Yêu cầu này cho phép người quản trị hoặc SMMSers: Sửa, xóa các
comments trong một bài viết đánh giá sản phẩm hay(Có thể tham khảo
thêm trên trang Aha.com.vn)

1.3.0.4 . FEAT-0005 : Thống kê hệ thống
Thuộc tính Mô tả
Tổng quát Trạng thái : Proposed Ưu tiên : Medium
Stereotype : «Functional» Độ khó : Medium
Loại : Feature Phạm vi: Public Mới : True

Nội dung Chức năng cho phép người quản trị có thể xem thống kê của hệ thống
SMMS, các thông số thống kê bao gồm: 1. Tổng số sản phẩm theo phân
loại(Sản phẩm đánh giá tốt nhất, kém nhất, tổng sản phẩm là free, tổng sản
phẩm trả phí) 2. Tổng số thành viên(thành viên uy tín, thành viên bị phản ảnh
nhiều nhất) 3. Tổng số bài viết đánh giá về sản phẩm(Bài viết có chất lượng
nhất...) 4. Tổng số lượt truy cập website (có thể phân loại thêm về việc người
dùng đăng nhập bằng trình duyệt gì, là thuê bao internet của ISP nào không?
vì mỗi 1 ISP sẽ có 1 dải IP riêng. Nếu được có thể có cả biểu đồ hoặc bảng
phân tích tần suất truy cập theo thời gian hoặc theo giờ trong ngày để biết
được các thời gian có truy nhập nhiều) 5. Tổng số Downloaded 6. Tổng
Uploaded.

1.3.0.5 . FEAT-0006 : Quản trị Bảng xếp hạng
Thuộc tính Mô tả
Tổng quát Trạng thái : Proposed Ưu tiên : Medium
NAVIS GROUP PROCESS 2008


Stereotype : «Functional» Độ khó : Medium
Loại : Feature Phạm vi: Public Mới : True

Nội dung Chức năng cho phép người quản trị quản lý các danh mục bảng xếp hạng,
đánh giá do hệ thống tự động chấm điểm: 1. Xếp hạng thành viên 2. Xếp
hạng sản phẩm
: REQ-0002 : Xếp hạng thành viên
Mới True
Trạng thái Proposed
Mức độ khó Medium
Ưu tiên Medium
Nội dung Yêu cầu này sẽ cho phép quản trị xem được thống kê chi tiết về bảng xếp
hạng của thành viên.(Các thông tin về cách tính xem trong phần Yêu cầu
của Website)

Mới True
Trạng thái Proposed
Mức độ khó Medium
Ưu tiên Medium
Nội dung Yêu cầu này sẽ cho phép quản trị xem được thống kê chi tiết về bảng xếp
hạng của sản phẩm.(Các thông tin về cách tính xem trong phần Yêu cầu
của Website)

1.3.0.6 . FEAT-0007 : Quản trị hệ thống
Thuộc tính Mô tả
Tổng quát Trạng thái : Proposed Ưu tiên : Medium
Stereotype : «Functional» Độ khó : Medium
Loại : Feature Phạm vi: Public Mới : True

Nội dung Chức năng cho phép người quản trị có thể thay đổi các thông tin hệ thống
như sau: 1. Thêm mới, sửa, xóa title và content giới thiệu ngoài trang chủ 2.
Thêm mới, sửa, xóa thông tin Footer.

1.3.0.7 . FEAT-0008 : Quản trị người dùng
Thuộc tính Mô tả
Tổng quát Trạng thái : Proposed Ưu tiên : Medium
Stereotype : «Functional» Độ khó : Medium
Loại : Feature Phạm vi: Public Mới : True

Nội dung Chức năng cho phép người quản trị cao cấp SP (Super Administrator) có thể
quản lý các cấp thành viên thấp hơn, SP có thể thêm mới sửa xóa account,
phân quyền cho từng thành viên, phân quyền nhóm thành viên. Các nhóm
thành viên bao gồm: 1. Members (Thành viên thông thường, đăng ký thông
qua trang SMMS) 2. Moderators (Quản trị theo Module và chức năng, được
tạo bởi SP) 3. Aders (Quản trị banner quảng cáo hay còn gọi là chủ của
banner quảng cáo, được tảo bởi SP). Nhóm này có các chức năng và quyền
như đã được nói ở phần Quản trị Banner (đối với người dùng nếu được có thể
NAVIS GROUP PROCESS 2008


thêm phần quản trị về thời gian online của thành viên - bao nhiêu giờ, các khu
vực, nội dung hay xem, tổng số download, tổng số upload, tổng số sản phẩm
đã mua - trường hợp này chỉ thống kê được khi khách hàng gửi sms mua sản
phẩm và số điện thoại gửi trùng với số điện thoại đăng ký của khách hàng
-định kỳ hoặc thường xuyên hệ thống tổng đài sms sẽ gửi dữ liệu bao gồm 1
số thông tin cơ bản như số điện thoại mua sản phẩm và mã sản phẩm tương
ứng để hệ thống update và quản lý...)
Hệ thống cần cho phép gửi email tới được các khách hàng đăng ký theo khu
vực địa lý, theo giới tính hoặc các khách hàng có cùng sở thích, làm cùng
nghề nghiệp.
: REQ-0004 : Quản trị Template của thành viên
Mới True
Trạng thái Proposed
Mức độ khó Medium
Ưu tiên Medium
Nội dung ??? phần này có phải là hệ thống sẽ cho phép thành viên đưa các sản
phẩm tạm thời lên mạng nhưng chưa publish ra không?

1.3.0.8 . FEAT-0009 : Quản trị sản phẩm
Thuộc tính Mô tả
Tổng quát Trạng thái : Proposed Ưu tiên : Medium
Stereotype : «Functional» Độ khó : Medium
Loại : Feature Phạm vi: Public Mới : True

Nội dung Chức năng cho phép người quản trị: tìm kiếm,thêm mới, sửa, xóa thông tin
sản phẩm. Phân loại, comments cho sản phẩm đó. Người quản trị cao cấp
còn có quyền cho phép sản phẩm đó có được hiển thị ngoài trang hay không,
kiểm duyệt sản phẩm trước khi đăng.

1.4 Yêu cầu phi chức năng

custom Các yêu c ầu phi chức năng


Giao di ện Nội dung
Hình: Các yêu cầu phi chức năng
1.5 Giao diện
NAVIS GROUP PROCESS 2008


req Giao diện thân thiện dễ s ử d...


Giao diện phải
thiên về mỹ thuật
và dễ sử dụng
Hình: Giao diện thân thiện dễ sử dụng
1.5.0.0 . Giao diện phải thiên về mỹ thuật và dễ sử dụng
Thuộc tính Mô tả
Tổng quát Trạng thái : Proposed Ưu tiên : Medium
Stereotype : «Functional» Độ khó : Medium
Loại : Issue Phạm vi: Public Mới : True

Nội dung Giao diện phải mang đặc trưng của một trang chuyên về giải trí, download và
upload hình ảnh, video, file nhạc thông qua SMS tới máy di động. Cách thể
hiện liệt kê hay chi tiết một thông tin nào đó cũng phải mang đặc trưng riêng.
Giao diện sáng sủa, thân thiện và ngộ nghĩnh, nhằm tạo cho người dùng cảm
giác dễ chịu khi duyệt bằng PC hay bằng các loại thiết bị di động khác.

1.6 Nội dung

req Nội dung đồng nhất v à xuyê...


Nội dung phải
đồng nhất xuyên
suốt toàn bộ
website
Hình: Nội dung đồng nhất và xuyên suốt toàn bộ website
1.6.0.0 . Nội dung phải đồng nhất xuyên suốt toàn bộ website
Thuộc tính Mô tả
Tổng quát Trạng thái : Proposed Ưu tiên : Medium
Stereotype : «Functional» Độ khó : Medium
NAVIS GROUP PROCESS 2008


Loại : Issue Phạm vi: Public Mới : True

Nội dung Thông tin về nội dung phải được đảm bảo đồng nhất, liên kết xuyên suốt toàn
bộ website, các dữ liệu phải chuẩn và chính xác về mặt thông tin.
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản