Tài liệu: Di truyền liên kết với giới tính

Chia sẻ: Thảo My My | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:34

2
301
lượt xem
115
download

Tài liệu: Di truyền liên kết với giới tính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo chuyên đề sinh học về Di truyền liên kết với giới tính

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tài liệu: Di truyền liên kết với giới tính

 1. BÀI 10. DI TRUYỀN LIÊN KẾT VỚI GIỚI TÍNH
 2. Organism Survival cont. sự tôn tai của sinh vật sống ̀ ̣ Growth, maintenance & reproduction III phát triển, nuôi dưỡng và tái tạo
 3. Bộ nhiễm sắc thể người
 4. Human Genome Project - Sequence Progress (2/11/01) Bản đồ gen người - chuỗi tiến hóa Draft = 61.0% Finished = 32.5% Total = 93.5%
 5. Fig. 43.2 (NST thực vật) Đơn bội n Lưỡng bội 2n Đa bội
 6. Giant chromosomes NST khổng lồ • (Tìm thấy trong nhiều nơi: tuyến nước bọt của ấu trùng,mô ruột, và nhiều cá thể lớn…) • Những NST này rất dài và dày. (Nó gấp 200 lần so với NST ở kì giữa của ruồi giấm)
 7. Phase­contrast and fluorescent  micrographs of  lampbrush chromosome (NST chổi đèn)
 8. Bacterial Chromosome (NST vi khuẩn) • Single, circular DNA molecule located in the nucleoid region of cell
 9. Mechanism of folding of a bacterial chromosome There are many supercoiled loops (~100 in E. coli) attached to a central core. Each loop can be independently relaxed or condensed. Topoisomerase enzyme – (Type I and II) that introduce or remove supercoiling.
 10. Chromosome Structure Cấu trúc của NST Đầu chống dính (gene poor regions) (heavily staining regions) Vùng chứa ít gen hoạt động (gene rich regions) (poorly staining regions) Vùng chứa nhiều gen hoạt động
 11. Đột biến của các gen trên nhiễm sắc thể
 12. XY sex determination X-Y chromosomes autosomes Nhiễm sắc thể giới tính SRY locus
 13. Nhiễm sắc thể giới tính và sự di truyền • Many genes are carried on the X and not the Y chromosome • Recessive alleles on the X will appear dominant in males (no other allele present to mask the recessive phenotype) Example: red-green color blindness is X-linked
 14. How do sex chromosomes pair during X meiosis? NST giới tính tạo ra trong giảm phân như thế nào? Y PAR1 SRY PAR: pseudo-autosomal regions (pairng and recombining regions) PAR2
 15. Nhiễm sắ c thể giới tính ở một số loài
 16. • Sex determination in humans • ( Cơ chế NST xác định giới tính ở người) Fig. 4.3b
 17. Discovery of X-linked inheritance Sự khám phá NST X- mang gen liêm kết Thomas Morgan (1866-1845) w+ w White-eye mutant of Drosophila melanogaster: w First mutant individual isolated in 1910 was a male • Cơ thể đực có một NST X từ mẹ và một NST Y từ bố • Cơ thể cái có một NST X từ mẹ và một NST X từ bố
 18. Hình ảnh liên hệ mắt của ruồi giấm
Đồng bộ tài khoản