TÀI LIỆU ĐIỆN TỬ CÔNG SUẤT

Chia sẻ: Dinh Quang Hieu Hieu | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:17

0
102
lượt xem
24
download

TÀI LIỆU ĐIỆN TỬ CÔNG SUẤT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mạch ĐTCS giới hạn ở các sơ đồ sử dụng linh kiện điện tử làm việc ở chế độ đóng ngắt, gọi là Ngắt Điện Điện Tử (NĐBD) hay Bán Dẫn dùng cho biến đổi năng lượng điện. Bộ ĐIềU KHIểN = Mạch điều khiển vòng kín (nếu có) + Mạch phát xung. Mạch phát xung cung cấp dòng, áp điều khiển các NĐBD để chúng có thể đóng ngắt theo trình tự mong muốn.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: TÀI LIỆU ĐIỆN TỬ CÔNG SUẤT

 1. Dàn bài điện tử c¬ng suất 1 M«n häc §IÖN Tö C¤NG SUÊT ( M¹ch ®iÖn tö c«ng suÊt, ®iÒu khiÓn vµ øng dông ) Tµi liÖu tham khaœo: - tiÕng Anh: - POWER ELECTRONICS - Circuits, devices and applications , M.H. Rashid Pearson Education Inc. Pearson Prentice Hall 2004. - tiÕng ViÖt: - Bµi gi¶ng §iÖn tñ c”ng suÊt 1 & Bµi tËp, PTS. NguyÔn v¨n Nhê, Khoa §iÖn & §iÖn tö, §HBK TP HCM - §iÖn tñ c”ng suÊt, NGUYÔN BÝNH, Hµnéi, nhµ xuÊt b¶n KHKT - §iÖn tö c”ng suÊt vµ ®iÒu khiÓn ®éng c¬ ®iÖn, ( dÞch tõ tiÕng Anh ) Ch¬ng 1 : Më §ÇU I.1 C¸C KH¸I NIÖM: - C¸c tªn gäi cña m”n häc: §iÖn tö c”ng suÊt (Power Electronics) §iÖn tö c”ng suÊt lín. Kü thuËt biÕn ®æi ®iÖn n¨ng. - §TCS lµ mét bé phËn cña §iÖn tö øng dông hay §iÖn tö c”ng nghiÖp. BB§ H×nh 1.0 : S¬ ®å khèi thiÕt bÞ §TCS - Ph©n lo¹i c¸c bé BiÕn §æi (BB§ - Converter) theo môc ®Ých: AC --> DC: chØnh lu AC --> AC: BB§ ¸p AC, BiÕn tÇn. DC --> DC: BB§ ¸p DC DC --> AC: NghÞch lu - Bé BiÕn §æi = M¹ch §TCS + bé §IÒU KHIÓN M¹ch §TCS giíi h¹n ë c¸c s¬ ®å sö dông linh kiÖn ®iÖn tö lµm viÖc ë chÕ ®é ®ãng ng¾t, gäi lµ Ng¾t §iÖn §iÖn Tö (N§BD) hay B¸n DÉn dïng cho biÕn ®æi n¨ng lîng ®iÖn. Bé §IÒU KHIÓN = M¹ch ®iÒu khiÓn vßng kÝn (nÕu cã) + M¹ch ph¸t xung. M¹ch ph¸t xung cung cÊp dßng, ¸p ®iÒu khiÓn c¸c N§BD ®Ó chóng cã thÓ ®ãng ng¾t theo tr×nh tù mong muèn.
 2. VÝ dô Ng¾t §iÖn B¸n DÉn: Diod, Transistor, SCR ... - BB§ cßn cã thÓ ph©n lo¹i theo ph¬ng thøc ho¹t ®éng cña N§BD. I.2 NG¾T §IÖN B¸N DÉN: Cßn gäi lµ ng¾t ®iÖn ®iÖn tö ( N§§T ), lµ c¸c linh kiÖn ®iÖn tö dïng trong m¹ch §TCS ®îc lý tëng hãa ®Ó c¸c kh¶o s¸t cña m¹ch §TCS cã gi¸ trÞ tæng qu¸t bao gåm ( h×nh 1.1 ): - DIODE ( chØnh lu ): PhÇn tö dÉn ®iÖn mét chiÒu cã hai tr¹ng th¸i: Trang 1/ Chương 1_Mở đầu © Huỳnh Văn Kiểm
 3. Học k× 2 năm học 2004-2005 ON : khi ph©n cùc thuËn: VAK > 0, cã thÓ xem sôt ¸p thuËn VF = 0, dßng qua m¹ch phô thuéc nguån vµ c¸c phÇn tö thô ®éng kh¸c. OFF : khi ph©n cùc ngîc: VAK < 0, cã thÓ xem nh hë m¹ch. G Diode NDBDMC SCR H×nh 1.1: C¸c lo¹i ng¾t ®iÖn b¸n dÉn. - SCR ( ChØnh lu cã ®iÒu khiÓn ): Ho¹t ®éng nh sau: OFF : Cã thÓ ng¾t m¹ch c¶ hai chiÒu ( VAK > 0 vµ VAK < 0 ) khi kh”ng cã tÝn hiÖu ®iÒu khiÓn : G = 0. ON : SCR trë nªn dÉn ®iÖn ( ®ãng m¹ch ) khi cã tÝn hiÖu ®iÒu khiÓn: G ≠ 0 vµ ph©n cùc thuËn VAK > 0. §iÓm ®Æt biÖt lµ SCR cã kh¶ n¨ng tù gi÷ tr¹ng th¸i dÉn ®iÖn: nã kh”ng cÇn tÝn hiÖu G khi ®· ON, SCR chØ trë vÒ tr¹ng th¸i ng¾t khi dßng qua nã gi¶m vÒ 0. - Ng¾t ®iÖn b¸n dÉn mét chiÒu ( N§BDMC ), gäi t¾t lµ ng¾t ®iÖn hay TRANSISTOR cã ho¹t ®éng nh sau: OFF : Ng¾t m¹ch khi kh”ng cã tÝn hiÖu ®iÒu khiÓn : G = 0. Còng nh c¸c TRANSISTOR, N§BDMC kh”ng cho phÐp ph©n cùc ngîc ( VS lu”n lu”n > 0 ) . ON : N§BDMC trë nªn dÉn ®iÖn ( ®ãng m¹ch ) khi cã tÝn hiÖu ®iÒu khiÓn: G ≠ 0 vµ trë vÒ tr¹ng th¸i ng¾t m¹ch khi mÊt tÝn hiÖu G. N§BDMC cã hai lo¹i chÝnh : BJT t ¬ng øng tÝn hiÖu G lµ dßng cùc B, vµ MOSFET c”ng suÊt víi G lµ ¸p VGS . C¸c N§BD lý thuyÕt trªn chØ lµm viÖc víi mét chiÒu cña dßng ®iÖn, trong khi c¸c linh kiÖn ®iÖn tö c”ng suÊt thùc tÕ cã thÓ dÉn ®iÖn c¶ hai chiÒu, lóc ®ã m¹ch kh¶o s¸t sÏ biÓu diÔn b”ng tæ hîp c¸c N§BD lý thuyÕt. I.3 NéI DUNG KH¶O S¸T M¹CH §TCS: §Çu vµo kh¶o s¸t : M¹ch §TCS + tÝn hiÖu ®iÒu khiÓn N§BD + ®Æc tÝnh t¶i. §Çu ra: ho¹t ®éng cña m¹ch: u(t), i(t) c¸c phÇn tö => C¸c ®Æc trng ¸p, dßng, c”ng suÊt 1. C¸c ®Æc trng ¸p, dßng: - Gi¸ trÞ cùc ®¹i: - Gi¸ trÞ trung b×nh VO, IO - Gi¸ trÞ hiÖu dông VR, IR C¸c biÓu thøc cho dßng ®iÖn trung b×nh vµ hiÖu dông:
 4. Trang 2/ Chương 1_Mở đầu
 5. Dàn bài điện tử c¬ng suất 1 1 1 2 dt I 0 ∫ i ( t ) dt I R  ∫ T T T T i ( t  )  C¸c biÓu thøc cho ®iÖn ¸p VO, VR còng cã d¹ng t¬ng tù. 2. Sãng hµi bËc cao vµ hÖ sè h×nh d¸ng: ∞ ∞ v ( t )  V 0  n t B n ) 0 V  ∑v víi v n V sin( n  ) ∑( A n sin n n 1 n t − ϕ n n 1    2 ) ⋅ 2 cos n t B n v ( cos dt v An  t µ n t v(t  T ∫T T ∫T ) ⋅ sin n t ⋅ dt ⋅ 2 2 −1 ⎡ A n ⎤ 2 1 ∞ 2 Vn  A n B  tg ⎢ ⎥ V R  V o ∑V n n ϕn  ⎣B n ⎦ 2 n 1 trong ®ã : V0 : trÞ sè trung b×nh ( thµnh phÇn mét chiÒu ) cña v(t)  : tÇn sè gãc cña v(t), chu kú T=/2 vn: song hai bac n - cã tan so n An , Bn : c¸c thµnh phÇn sin, cos cña sãng hµi bËc n Vn , ϕn : biªn ®é vµ lÖch pha cña sãng hµi bËc n . VR : TrÞ hiÖu dông cña v(t). HÖ sè h×nh d¹ng ( form factor ): tØ sè gi÷a gi¸ trÞ h÷u dông vµ gi¸ trÞ hiÖu dông, vÝ dô víi bé biÕn ®æi cã ngá ra mét chiÒu: V VO : trÞ sè trung b×nh ¸p KF DC o V R ra VR : trÞ sè hiÖu dông ¸p ra  vÝ dô víi bé biÕn ®æi cã ngá ra xoay chiÒu: V V1 : trÞ sè hiÖu dông sãng hµi bËc 1 (c¬ b¶n) ¸p KF AC 1V R ra VR : trÞ sè hiÖu dông ¸p ra  §é biÕn d¹ng (THD - Total harmonic distortion): 2 2 §èi víi ngá ra DC: THD R V V −o  o §èi víi ngá ra AC: THD
 6. R V V −1 2 2  V1: sãng hµi bËc 1 (c¬ b¶n) 1V 3. C”ng suÊt vµ hÖ sè c”ng suÊt: Bao gåm: - C”ng suÊt t¸c dông P : biÓu thÞ n¨ng lîng sö dông trong mét ®¬n vÞ thêi gian. - C”ng suÊt biÓu kiÕn S : tÝnh b”ng tÝch sè gi¸ trÞ hiÖu dông dßng vµ ¸p, biÓu thÞ n¨ng lîng sö dông trong mét ®¬n vÞ thêi gian nÕu xem t¶i lµ thuÇn trë. - HÖ sè c”ng suÊt HSCS hay cos ϕ : cho biÕt hiÖu qu¶ sö dông n¨ng lîng. Khi t¶i lµ thuÇn trë , nguån ®iÖn h×nh sin hay mét chiÒu sÏ cã HSCS b”ng 1. 1 P v ( ⋅ i ( t ⋅ dt S V IR HSCS ϕ  P  ∫ t )  )  S T T  R ⋅  co    s Cã nhiÒu biÓu thøc tÝnh c”ng suÊt trong m¹ch §TCS, phô thuéc vµo môc ®Ých sö dôïng: Trang 3/ Chương 1_Mở đầu © Huỳnh Văn Kiểm
 7. Học k× 2 năm học 2004-2005 1V 1 P1 :Khi quan t©m ®Õn thµnh phÇn c¬ b¶n cña ngá ⋅ I 1 cos ϕ1  P o  V 0 ⋅ I 0 ra ( h×nh sin tÇn sè  ), cã ®iÖn ¸p vµ dßng ®iÖn P 1  2 1
 8. P  v t ) ⋅ i t ) ⋅ dt biªn ®é V1, I1 , gãc lÖch ϕ1 . ( (  T ∫T ∞ PO hay PDC: c”ng suÊt mét chiÒu (t¶i ®iÖân mét  1 V ⋅ I co ϕ chiÒu) víi V0, I0 lµ c¸c trÞ sè ¸p, dßng trung  P  2 n  n s n b×nh. ∑o n  1 P : c”ng suÊt toµn phÇn ë ngá ra, gåm thµnh phÇn mét chiÒu vµ sãng hµi bËc cao. ë c¸c BB§ ngá ra ¸p mét chiÒu, V0, I0 , PDC lµ c¸c thµnh phÇn mong muèn, sãng hµi bËc cao (c¸c thµnh phÇn h×nh sin ) lµ kh”ng mong muèn, chØ t¹o ra c¸c t¸c dông phô. - Trêng hîp thêng gÆp: ¸p nguån h×nh sin hiÖu dông V, dßng kh”ng sin, gi¸ trÞ hiÖu dông thµnh phÇn c¬ b¶n lµ IR1 : P VI R 1 cos I cos ϕ1 HSCS ϕ1  R 1 IR  S   R VI KÕt qu¶: ChØ cã trêng hîp dßng mét chiÒu ph¼ng ë nguån mét chiÒu ph¼ng, vµ dßng h×nh sin ®ång pha víi ¸p nguån(còng h×nh sin) lµ cã HSCS b”ng 1. H×nh vd1: Trêng hîp nguån h×nh sin, dßng lµ xung 4. Ph¬ng ph¸p nghiªn cøu m¹ch: vu”ng HSCS kh”ng thÓ b”ng 1. a. M¹ch ®iÖn tö c”ng suÊt = tæ hîp nhiÒu m¹ch tuyÕn tÝnh thay ®æi theo tr¹ng th¸i cña c¸c ng¾t ®iÖn: Suy ra ®Ó gi¶i m¹ch §TCSù, ta lu”n ph¶i kiÓm tra c¸c ®iÒu kiÖn ®Ó t×m ra tr¹ng th¸i cña c¸c ng¾t ®iÖn ®Ó chän ra s¬ ®å nèi m¹ch. VÝ dô 0: M¹ch chØnh lu h×nh (a) cã thÓ lµ c¸c m¹ch h×nh (b), (c), (c) tïy thuéc vµo dßng ®iÖn t¶i iO: D1 i i i i o o o o R v R R R D2 v v v v o o o o v L L L L (a) (b) (c) (d)
 9. M¹ch chØnh lu b¸n sãng ë b¸n kú v > 0, D1 Khi D2 dÉn ®iÖn, Khi dßng iO = 0 cã diod phãng ®iÖn D2, v lµ dÉn dßng iO > 0 D1 kh”ng dÉn: v 0. diod dÉn ®iÖn. b. Gi¶i trùc tiÕp QTQ§ m¹ch §TCS b”ng PT vi ph©n hay biÕn ®æi Laplace: Trang 4/ Chương 1_Mở đầu
 10. Dàn bài điện tử c¬ng suất 1 Víi ®iÒu kiÖn dÇu ®îc biÕt ë t = 0, ta gi¶i m¹ch ®iÖn theo t khi lu ý tr¹ng th¸i cña c¸c ng¾t ®iÖn. KÕt qu¶ thu ®îc c¸c ph¬ng tr×nh m” t¶ dßng , ¸p c¸c phÇn tö m¹ch theo t. VÝ dô1: Kh¶o s¸t chØnh lu 1 diod t¶i RL cã D phãng ®iÖn cña vÝ dô 0, m” t¶ ho¹t ®éng cña m¹ch vµ tÝnh trÞ trung b×nh ¸p. ¸p nguån v 2 sinV wt , ®iÒu kiÖn ®Çu t = 0, iO = 0 Gi¶ sö ta ®ãng nguån ë t = 0 : v > 0, D1 dÉn ®iÖn, m¹ch ®iÖn t¬ng ®¬ng h×nh (b): ph¬ng tr×nh vi ph©n m” t¶ m¹ch ®iÖn lµ: di o V 2 ⎡ −⎤  ®iÒu kiÖn i o 0 => i  ⋅ v Ri L o o ⎢sin( t t   dt ®Çu  Z −)sin e ⎥  ⎣     ⎦  víi  L R , tæng trë t¶i Z  2  2 L vµ gãc  1 -wL R  pha tg  R Khi t, dßng io  Io  0 phãng qua diod phãng ®iÖn D2. Thùc vËy, nÕu D1 tiÕp tùc dÉn ®iÖn sÏ lµm D2 còng dÉn ®iÖn: v” lý. D2 dÉn ®iÖn lµm D1 ph©n cùc ngîc vµ m¹ch ®iÖn trë thµnh (c): di 0 ®iÒu kiÖn i ( 0 ) I khi lÊy l¹i gèc thêi gian. Gi¶i ptvp nµy: o Ri  ®Çu o o  L  dt −t io  oI e  . ë ®Çu chu kú kÕ io  oI e.w  I1  0 Chu kú kÕ tiÕp ®iÔn ra t¬ng tù víi dßng ban ®Çu qua t¶i I1 > 0. Sau thêi gian qu¸ ®é, HÖ thèng ®¹t tr¹ng th¸i tùa x¸c lËp: d¹ng dßng ¸p trong m¹ch lËp l¹i theo chu kú. NhËn xÐt: Ph¬ng ph¸p nµy cho ta c¸i nh×n chÝnh x¸c ho¹t ®éng cña m¹ch nhng kh”ng thÓ cho ta ph¬ng tr×nh dßng ¸p qua c¸c phÇn tö ë chÕ ®é tùa x¸c lËp. c. Gi¶i chu kú tùa x¸c lËp m¹ch §TCS b”ng PT vi ph©n hay biÕn ®æi Laplace: §Æc tÝnh m¹ch ®iÖn ë chÕ ®é tùa x¸c lËp cã thÓ ®îc tÝnh khi ta kh¶o s¸t ho¹t ®éng trong mét chu kú víi gi¶ sö c¸c gi¸ trÞ ban ®Çu cña biÕn tr¹ng th¸i cña m¹ch ®îc biÕt. KÕt qu¶ cho ta mét hÖ ph¬ng tr×nh ®Ó tÝnh c¸c gi¸ trÞ ban ®Çu nµy khi cho gi¸ trÞ ®Çu b”ng gi¸ trÞ cuèi. VÝ dô 2: Gi¶i tiÕp tôc vÝ dô 1 ë chÕ ®é tùa x¸c lËp.
 11. Gi¶ sö ta ®ãng nguån ë t = 0 : D1 dÉn ®iÖn, ph¬ng tr×nh vi ph©n m” t¶ m¹ch ®iÖn lµ: di v Ri L o  ®iÒu kiÖn i o I 1  dt ®Çu V 2 ⎡ V 2 ⎤ − t ⋅ => i o Z sin( t −)  sin  e −  ⎢I 1 Z ⎥  ⎣  ⎦  ë b¸n kú kÕ, D2 còng dÉn ®iÖn, ph¬ng tr×nh vi ph©n m” t¶ m¹ch ®iÖn lµ: di 0  o Ri L   V 2 ⎡ V 2 ⎤ − ®iÒu kiÖn ®Çu io( ) I o , víi sin( −)  ⎢I 1 − ⋅ sin ⎥ e w  dt Io= Z ⎣ Z ⎦ Trang 5/ Chương 1_Mở đầu © Huỳnh Văn Kiểm
 12. Học k× 2 năm học 2004-2005 −t => i o o I e vµ ë cuèi chu I I e o .w kú , cho phÐp ta tÝnh I1 vµ Io tõ ®ã vÏ ®îc d¹ng dßng iO . NhËn xÐt: Ph¬ng ph¸p nµy cho phÐp ta tÝnh ®Æc tÝnh m¹ch trong chÕ ®é x¸c lËp, nh- ng viÖc rót ra c¸c ®Æc trng dßng, ¸p cña m¹ch rÊt khã kh¨n, ®ßi hái tÝch ph©n nh÷ng hµm lîng gi¸c cã c¶ hµm mò. d. Kh¶o s¸t dßng ¸p trªn t¶i b”ng nguyªn lý xÕp chång: Nguyªn lý xÕp chång ®îc ph¸t biÓu nh sau: T¸c dông cña mét tÝn hiÖu cã chu kú trªn hÖ thèng tuyÕn tÝnh cã thÓ ®îc x¸c ®Þnh b”ng tæng c¸c t¸c dông trªn hÖ tuyÕn tÝnh nµy cña c¸c thµnh phÇn Fourier hîp thµnh tÝn hiÖu ®ã. VËy nguyªn lý xÕp chång cho thÊy ý nghi· cña c¸c thµnh phÇn Fourier vµ cho ta mét ph¬ng ph¸p kh¶o s¸t c¸c m¹ch ®iÖn tö c«ng suÊt ë chÕ ®é x¸c lËp, vÝ dô dßng t¶i cã thÓ tÝnh nh sau: - Gi¸ trÞ trung b×nh dßng qua t¶i cã thÓ x¸c ®Þnh b”ng c¸ch tÝnh dßng qua t¶i khi ®Æt lªn t¶i ®iÖn ¸p mét chiÒu b”ng gi¸ trÞ trung b×nh ¸p trªn t¶i. - C¸c sãng hµi (h×nh sin) bËc cao cña ®iÖn ¸p nguån sÏ t¹o ra dßng ®iÖn h×nh sin cã cïng tÇn sè ch¹y qua t¶i. Vµ dßng ®iÖn thùc sù ch¹y qua m¹ch sÏ lµ tæng cña c¸c thµnh phÇn nµy. Ph ¬ng ph¸p nµy kh”ng cho ta kÕt kÕt qu¶ chÝnh x¸c v× kh”ng thÓ tÝnh hÕt c¸c sãng hµi còng nh tæng chóng l¹i. Thùc tÕ ta chØ cÇn tÝnh t¸c dông cña nh÷ng thµnh phÇn cã ¶nh hëng lín mµ th”i. R1 100 ohm v C1 R2 1 microF 100 ohm H×nh vd2: M¹ch RC cung cÊp b»ng xung vu«ng VÝ dô 3: TÝnh dßng vµ ¸p trung b×nh qua ®iÖn trë R2 cña m¹ch ®iÖn h×nh Vd2. ¸p nguån v cã d¹ng trªn h×nh Vd2.a, V = 200 volt. 1T 12 / T V dt  V Gi¶i: TrÞ trung b×nh ¸p V  vdt 6 ra: o ∫  T ∫ 3 T   0 0 => trÞ trung b×nh dßng ra IO =
 13. t¶i Vo1 = Vo/ 2 = 33.3 V (200/3)/200 = 1/3 A vµ trÞ trung b×nh ¸p trªn mçi ®iÖn trë Io R1 100 ohm Vo R2 Vo1 100 ohm Trang 6/ Chương 1_Mở đầu
 14. Dàn bài điện tử c¬ng suất 1 V H×nh Vd2.b: M¹ch t¬ng ®¬ng víi thµnh phÇn v mét chiÒu t T H×nh Vd2.a: d¹ng ¸p nguån tÝnh b”ng sè e. Dïng biÕn ®æi Laplace rêi r¹c. f. Kh¶o s¸t m” h×nh to¸n m¹ch §TCS b”ng m¸y tÝnh (dïng ch¬ng tr×nh m” pháng) hay kh¶o s¸t m” h×nh thùc tÕ trong phßng thÝ nghiÖm: ThuËt to¸n tæng qu¸t ®Ó kh¶o s¸t m¹ch §TCS b”ng m¸y tÝnh: Bíc më ®Çu: X¸c ®Þnh dßng ¸p qua c¸c NhËn xÐt: ViÖc kh¶o s¸t b”ng m¸y tÝnh øng dông ph¬ng phÇn tö ë thêi gian t = ph¸p sè ®Ó gi¶i ph¬ng tr×nh vi ph©n cho ta dßng ¸p qua c¸c 0+ phÇn tö theo tõng sai ph©n thêi gian t. Bíc 1: Dùa vµo I.4 TãM T¾T C¸C ý CHÝNH: tÝn hiÖu ®iÒu khiÓn vµ Sau khi häc ch¬ng 1, cÇn n¾m v÷ng c¸c néi dung sau: dßng, ¸p qua c¸c ng¾t ®iÖn, - C”ng thøc tÝnh to¸n trÞ trung b×nh, hiÖu dông cña dßng ®iÖn (®iÖn ¸p) vµ ý nghi· cña nã. - Nguyªn lý ho¹t ®éng cña c¸c ng¾t ®iÖn ®iÖn tö, c¸ch vËn dông vµo kh¶o s¸t mét m¹ch ®iÖn tö c”ng suÊt. I.5 BµI TËP: i 1. TÝnh vµ vÏ d¹ng dßng iO qua t¶i. Cho biÕt qu¸ o K tr×nh lµm viÖc cña m¹ch nh sau: v R + R v - t = 0: khãa K ®ãng víi dßng ban ®Çu qua t¶i iO = 0. _ D o e L - Sau khi K ®ãng ®ñ l©u ®Ó dßng qua t¶i iO xem nh ®¹t v gi¸ trÞ x¸c lËp, ta më khãa K. L ¸p nguån mét chiÒu e = E. v 2. TÝnh vµ vÏ d¹ng dßng qua t¶i iO, ¸p trªn tô i C o vC theo thêi gian trong c¸c ®iÒu kiÖn ®Çu (khi K ®ãng): K C v=v oR a. L vµ C kh”ng tÝch tr÷ n¨ng lîng. + R _ e=E b. vC (0) = - E; iO (0) = 0. v L L
 15. Trang 7/ Chương 1_Mở đầu © Huỳnh Văn Kiểm
 16. Học k× 2 năm học 2004-2005 v 3. Gi¶i l¹i bµi 2 khi cã diod D nèi i C o tiÕp víi nguån. K C D v= v R ®ñ nhá ®Ó dßng ¸p cã tÝnh dao + R oR ®éng. _ e=E v L L v C 4. Gi¶i l¹i bµi 2 khi cã diod D song song ngîc o víi RLC. Kh¶o s¸t thªm trêng hîp c: K C v = v oR c. vC (0) = - E; iO (0) = I1 khi khãa K ®ãng. + R _e=E D R ®ñ nhá ®Ó dßng ¸p cã tÝnh dao ®éng. v LL I.6 C¸C T¹P CHÝ Vµ WEBSITE CñA C¸C Tæ CHøC KHKT QUèC TÕ:
 17. Trang 8/ Chương 1_Mở đầu
Đồng bộ tài khoản