TÀI LIỆU DÙNG MỘT HỆ ĐIỀU HÀNH CHO NHIỀU MÁY TÍNH_PHẦN 3

Chia sẻ: Nguyen Phuong Anh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
51
lượt xem
7
download

TÀI LIỆU DÙNG MỘT HỆ ĐIỀU HÀNH CHO NHIỀU MÁY TÍNH_PHẦN 3

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'tài liệu dùng một hệ điều hành cho nhiều máy tính_phần 3', công nghệ thông tin, phần cứng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: TÀI LIỆU DÙNG MỘT HỆ ĐIỀU HÀNH CHO NHIỀU MÁY TÍNH_PHẦN 3

  1. Dùng m t c ng cho nhi u máy tính (Ph n 3) Sau khi cài t BXP trên máy ch , b n s ti n hành cài ph n m m này cho các máy con. th c hi n, ngư i dùng c n m t c ng tham kh o có s n h i u hành và nh ng ng d ng c n thi t. B n s ph i i qua các bư c sau: - T o m t tài kho n ngư i dùng trên máy con. - Khai báo và ki m tra k t n i m ng gi a máy con và máy ch . - Cài BXP 3.1 Client lên máy con. ĩa v t lí c a máy con vào ĩ a o ã t o. - Sao phân khu h th ng trên 1. T o m t tài kho n ngư i dùng trên máy con ăng nh p vào h th ng sau khi máy con kh i ng xong. Tài kho n này s dùng ĩa o thì tài kho n này cũng ư c nhi u máy s N u nhi u máy dùng chung m t có quy n qu n tr tương ương Administrator c a máy con. d ng và nên t ch T o tài kho n v i quy n qu n tr tương ương Administrator Vào menu Start > Control Panel > User Accounts > Creat a new account > nh p tên tài kho n trong m c Name the new account (ví d Sinhvien) > Computer Administrator > Creat Account. Chú ý: khi ã t o xong tài kho n Sinhvien v i quy n qu n tr tương ương Administrator, b n nên ăng nh p b ng tài kho n này m i hành các bư c ti p theo. Trư c khi th c hi n công vi c ti p theo, ta c n ki m tra vi c k t n i m ng gi a máy tr m và máy ch . 2. Khai báo và ki m tra k t n i m ng gi a máy con và máy ch ư c c p trong m c IP Address. Start > Run > gõ l nh cmd > ipconfig xem a ch 3. Cài BXP 3.1 Client trên máy con - Ch y setup.exe c a BXP 3.1.
  2. - H p tho i Setup type m ra, ch n Client > Next. Ch n m c Client h p tho i này cài BXP cho máy con H i u hành thông báo có thêm ph n c ng m i ( ĩa o c a BXP). Nh n Next chương trình xác nh n cài t này. Nh n Continue anyway và ti p t c cho n khi cài t BXP máy con hoàn thành. 4. Sao d li u h th ng trên máy con vào ĩa o nh d ng ĩa o Vào My Computer ho c Windows Explorer c a máy con v a cài t BXP Client, b n s th y thêm m t c ng m i. nh d ng cho ĩa o này, b m chu t ph i vào bi u tư ng > Format > khai báo các nh d ng c n thi t > Start > OK. tham s ĩa o Sao d li u h th ng trên máy con vào - Vào menu Start > All Programs > Venturcom BXP > Image Builder. - Trong h p tho i BXP Client Image Builder, nh n vào ĩa o trong Destination Path lưu Windows XP và các ng d ng c n sao t c ngt ham kh o c a máy con. Nh p ĩa m i xu t hi n trong My Computer ho c nh n Browse và ch ra tên ĩa tên kí t này. ĩa o trư c khi sao chép, ánh d u m c Delete all - Mu n xoá n i dung hi n có trên files and Folder in ... - Nh n Build bt u sao chép, ch n khi hoàn thành (t 10-20 phút) ĩ a c ng - T t máy, tháo máy con và cho máy này kh i ng t BootRom. Chú ý: Trư c khi cho máy con kh i ng ch nào trư c ( c ng tham kh o hay o), b n vào BXP Administrator và thi t l p trong m c Boot order. Th c hi n tương t v i các máy con còn l i.
Đồng bộ tài khoản