TÀI LIỆU DÙNG MỘT HỆ ĐIỀU HÀNH CHO NHIỀU MÁY TÍNH_PHẦN 3

Chia sẻ: lananh27109

Tham khảo tài liệu 'tài liệu dùng một hệ điều hành cho nhiều máy tính_phần 3', công nghệ thông tin, phần cứng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Nội dung Text: TÀI LIỆU DÙNG MỘT HỆ ĐIỀU HÀNH CHO NHIỀU MÁY TÍNH_PHẦN 3

Dùng m t c ng cho nhi u máy tính (Ph n 3)
Sau khi cài t BXP trên máy ch , b n s ti n hành cài ph n m m này
cho các máy con. th c hi n, ngư i dùng c n m t c ng tham kh o
có s n h i u hành và nh ng ng d ng c n thi t.
B n s ph i i qua các bư c sau:

- T o m t tài kho n ngư i dùng trên máy con.

- Khai báo và ki m tra k t n i m ng gi a máy con và máy ch .

- Cài BXP 3.1 Client lên máy con.

ĩa v t lí c a máy con vào ĩ a o ã t o.
- Sao phân khu h th ng trên

1. T o m t tài kho n ngư i dùng trên máy con

ăng nh p vào h th ng sau khi máy con kh i ng xong.
Tài kho n này s dùng
ĩa o thì tài kho n này cũng ư c nhi u máy s
N u nhi u máy dùng chung m t
có quy n qu n tr tương ương Administrator c a máy con.
d ng và nên t ch
T o tài kho n v i quy n qu n tr tương ương Administrator


Vào menu Start > Control Panel > User Accounts > Creat a new account > nh p tên tài
kho n trong m c Name the new account (ví d Sinhvien) > Computer Administrator >
Creat Account.

Chú ý: khi ã t o xong tài kho n Sinhvien v i quy n qu n tr tương ương
Administrator, b n nên ăng nh p b ng tài kho n này m i hành các bư c ti p theo.
Trư c khi th c hi n công vi c ti p theo, ta c n ki m tra vi c k t n i m ng gi a máy
tr m và máy ch .

2. Khai báo và ki m tra k t n i m ng gi a máy con và máy ch

ư c c p trong m c IP Address.
Start > Run > gõ l nh cmd > ipconfig xem a ch

3. Cài BXP 3.1 Client trên máy con

- Ch y setup.exe c a BXP 3.1.
- H p tho i Setup type m ra, ch n Client > Next.
Ch n m c Client h p tho i này cài BXP cho máy con


H i u hành thông báo có thêm ph n c ng m i ( ĩa o c a BXP). Nh n Next
chương trình xác nh n cài t này. Nh n Continue anyway và ti p t c cho n khi cài
t BXP máy con hoàn thành.

4. Sao d li u h th ng trên máy con vào ĩa o

nh d ng ĩa o

Vào My Computer ho c Windows Explorer c a máy con v a cài t BXP Client, b n
s th y thêm m t c ng m i.

nh d ng cho ĩa o này, b m chu t ph i vào bi u tư ng > Format > khai báo các
nh d ng c n thi t > Start > OK.
tham s

ĩa o
Sao d li u h th ng trên máy con vào

- Vào menu Start > All Programs > Venturcom BXP > Image Builder.

- Trong h p tho i BXP Client Image Builder, nh n vào ĩa o trong Destination Path
lưu Windows XP và các ng d ng c n sao t c ngt ham kh o c a máy con. Nh p
ĩa m i xu t hi n trong My Computer ho c nh n Browse và ch ra tên ĩa
tên kí t
này.

ĩa o trư c khi sao chép, ánh d u m c Delete all
- Mu n xoá n i dung hi n có trên
files and Folder in ...

- Nh n Build bt u sao chép, ch n khi hoàn thành (t 10-20 phút)

ĩ a c ng
- T t máy, tháo máy con và cho máy này kh i ng t BootRom.

Chú ý: Trư c khi cho máy con kh i ng ch nào trư c ( c ng tham kh o hay
o), b n vào BXP Administrator và thi t l p trong m c Boot order.

Th c hi n tương t v i các máy con còn l i.
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản