Vui lòng download xuống để xem tài liệu đầy đủ.

TÀI LIỆU DÙNG MỘT HỆ ĐIỀU HÀNH CHO NHIỀU MÁY TÍNH_PHẦN 3

Chia sẻ: | Ngày: pdf 2 p | 6

0
21
views

Tham khảo tài liệu 'tài liệu dùng một hệ điều hành cho nhiều máy tính_phần 3', công nghệ thông tin, phần cứng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

TÀI LIỆU DÙNG MỘT HỆ ĐIỀU HÀNH CHO NHIỀU MÁY TÍNH_PHẦN 3
Nội dung Text

  1. Dùng m t c ng cho nhi u máy tính (Ph n 3) Sau khi cài t BXP trên máy ch , b n s ti n hành cài ph n m m này cho các máy con. th c hi n, ngư i dùng c n m t c ng tham kh o có s n h i u hành và nh ng ng d ng c n thi t. B n s ph i i qua các bư c sau: - T o m t tài kho n ngư i dùng trên máy con. - Khai báo và ki m tra k t n i m ng gi a máy con và máy ch . - Cài BXP 3.1 Client lên máy con. ĩa v t lí c a máy con vào ĩ a o ã t o. - Sao phân khu h th ng trên 1. T o m t tài kho n ngư i dùng trên máy con ăng nh p vào h th ng sau khi máy con kh i ng xong. Tài kho n này s dùng ĩa o thì tài kho n này cũng ư c nhi u máy s N u nhi u máy dùng chung m t có quy n qu n tr tương ương Administrator c a máy con. d ng và nên t ch T o tài kho n v i quy n qu n tr tương ương Administrator Vào menu Start > Control Panel > User Accounts > Creat a new account > nh p tên tài kho n trong m c Name the new account (ví d Sinhvien) > Computer Administrator > Creat Account. Chú ý: khi ã t o xong tài kho n Sinhvien v i quy n qu n tr tương ương Administrator, b n nên ăng nh p b ng tài kho n này m i hành các bư c ti p theo. Trư c khi th c hi n công vi c ti p theo, ta c n ki m tra vi c k t n i m ng gi a máy tr m và máy ch . 2. Khai báo và ki m tra k t n i m ng gi a máy con và máy ch ư c c p trong m c IP Address. Start > Run > gõ l nh cmd > ipconfig xem a ch 3. Cài BXP 3.1 Client trên máy con - Ch y setup.exe c a BXP 3.1.
  2. - H p tho i Setup type m ra, ch n Client > Next. Ch n m c Client h p tho i này cài BXP cho máy con H i u hành thông báo có thêm ph n c ng m i ( ĩa o c a BXP). Nh n Next chương trình xác nh n cài t này. Nh n Continue anyway và ti p t c cho n khi cài t BXP máy con hoàn thành. 4. Sao d li u h th ng trên máy con vào ĩa o nh d ng ĩa o Vào My Computer ho c Windows Explorer c a máy con v a cài t BXP Client, b n s th y thêm m t c ng m i. nh d ng cho ĩa o này, b m chu t ph i vào bi u tư ng > Format > khai báo các nh d ng c n thi t > Start > OK. tham s ĩa o Sao d li u h th ng trên máy con vào - Vào menu Start > All Programs > Venturcom BXP > Image Builder. - Trong h p tho i BXP Client Image Builder, nh n vào ĩa o trong Destination Path lưu Windows XP và các ng d ng c n sao t c ngt ham kh o c a máy con. Nh p ĩa m i xu t hi n trong My Computer ho c nh n Browse và ch ra tên ĩa tên kí t này. ĩa o trư c khi sao chép, ánh d u m c Delete all - Mu n xoá n i dung hi n có trên files and Folder in ... - Nh n Build bt u sao chép, ch n khi hoàn thành (t 10-20 phút) ĩ a c ng - T t máy, tháo máy con và cho máy này kh i ng t BootRom. Chú ý: Trư c khi cho máy con kh i ng ch nào trư c ( c ng tham kh o hay o), b n vào BXP Administrator và thi t l p trong m c Boot order. Th c hi n tương t v i các máy con còn l i.
Đồng bộ tài khoản