Tài liệu học 3DS Max cơ bản

Chia sẻ: augi15

Autodesk® 3ds Max® đã từng được biết đến với tên 3D Studio MAX là một phần mềm đồ họa vi tính ba chiều (tiếng Anh:3D graphics application) của công ty Autodesk Media & Entertainment, hoạt động trên hệ điều hành Windows Win32 hoặc Win64. Phiên bản của 3ds Max vào năm 2006 là 3ds Max 9. Tên khởi đầu của phần mềm này là 3d Studio, được nhóm Yost xây dựng trên nền tảng của hệ điều hành DOS, được hãng Autodesk phát hành. Sau này Autodesk mua lại bản quyền, được Studio Kinetix (là một bộ phận nằm trong...

Bạn đang xem 20 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Tài liệu học 3DS Max cơ bản

! ! % &(
" #$ '

) *(
$+
! ,- ! ! &, ' 0 % &(
" ./ " &
-

1* ' !
'2 3 4 5' , ) * ( 7 8 9 : $ "
6 $+ 5 4 ( (9
7$ ' 5
; ! < +7! =
! > 2 ?' ! %;
' ( $" &
: (9
S u t m: Weblog:
Kienthanh@live.com http://kienthanh07.spaces.live.com.
@ !0 + ( + 9
1 0"A

B&C
! "#
$% & '( )' * + , %-.
/0 1)' %2 -

D& " + , EF
( ,(
3.4 5 6 .$ 5
1( % 2 $, 3 %2 7 ) 8 4 5 % 9(
% $ ! %2 7 ) 8 :7; - %8 ! "#
&< % = %6

; > + ? @A % B( C )' ? @D% B( C

& "+ ' EF '
%# ;6 E 3
; % &< / %

;F > + ? @A % G% C )' ? @D%
G% C

G ( ' 8' )
2 3 H! ; 1 6 3 ; 3 ! 4
)' ; 6 # 2 4 H $* H 9( 1

G ( I J +' 8' )
2! 3 H! ; 1 6 3 3 4 F ;


S u t m: Weblog:
Kienthanh@live.com http://kienthanh07.spaces.live.com.
1 ! +0 ' " +
'J KL !

MN "O "
$"
I JK + (L( 9 9 ;) ' 9 / 1

M 0 5 (( -
-$ "(
M ( %+ N H /1
E % + H = (O / 1
BP PP + Q
E R+ 1 0 S

P ! 58
" Q H ! ' R ' "8
! LS
%+ T
D %+ K
G ;H
+ O T

U B( V% %+ ' $Q 3
W (+ 3 %X / 1
DP3 P+ ); 4 /1
BR + 8; 3 /1
%B + 1)' Y * ) ! 09
E% + 1 %Y
Z +1 '
[( + \& $ '
] (P + ' ^ !0 %3 0 (

M !9:O "
"( " 0
S u t m: Weblog:
Kienthanh@live.com http://kienthanh07.spaces.live.com.
_ 0 +3 ' $ #
_ R (+ 0 9
_ % ;% R+ 0 % $

Ánh sáng Studio

Ánh sáng studio là lo i ánh sáng gi l p ánh èn chi u trong các trung tâm studio (ch p
nh và video). R t có l i t o ra nh ng i m sáng n t ng trên hình.

T t nhiên là b n cài Vray r i nhé .

1. B n vào Cutomize > unit setup và thi t l p giá tr s o là milimeters trong ô Metric ,
sau ó kích nút Sphere , trên khung nhìn Front v 3 trái c u .
2. Trên khung nhìn Front v m t cylinder , sau ó chuy n qua Modify ch n l nh Bend và
MeshSmooth
Tham s Modify c a Cylinder , bend và meshsmooth nh hình d i

S u t m: Weblog:
Kienthanh@live.com http://kienthanh07.spaces.live.com.
3. Nào, bây giwof b n t o m t camera lo i Target và t chi u chi u nh hình d i.
Trong khung nhìn Perspective b n kích ph i chu t vào ch Perspective ch n View >
Camera 01 và Show Safe
Frame
S u t m: Weblog:
Kienthanh@live.com http://kienthanh07.spaces.live.com.
4. Áp v t li u cho trái banh en và nh tham s sau :
5. Nh n F10 m b ng thi t l p Vray , và thi t l p theo các tham s sau:
Trích:
- output size là 480*360px
- global switches: T t nút default lights
- image sampler to adaptive QMC
- antialising filter "mitchell-netravali"
- indirect illumination "ON"
- Secondary bounces multiplier to 0.8
- Irradiance map settings:
- "low" preset
- hsph subdivs = 20
- environment:
- skylight pure white color, 1.0 multiplier
- reflection/refraction pure black, 1.0 multiplier
- system:
- render region division 50*50 px
- frame stamp: delete all except rendertime part.
Render b n s có k t qu sau:
S u t m: Weblog:
Kienthanh@live.com http://kienthanh07.spaces.live.com.
6. Nào, bây gi chúng ta t 2 t m chi u sáng Vray light . Ch n Vray light và t o ra 2
t m chi u sáng v i kích th c là :
- T m trái: 400*350 mm with tham s 3.5 multiplier
- T m ph i 360*500mm v i tham s 5.5 multiplier.
t chúng nh hình
S u t m: Weblog:
Kienthanh@live.com http://kienthanh07.spaces.live.com.
7. Render b n có k t qu
B n có th i u ch nh t l sáng gi a 2 t m sáng thông qua tham s Multiflier v i các t l
sau:
left=3.5 and right=5.5

left=2 and right=7

B n có v i t l 2/7 :
ó là ánh sáng Studio trong 3dsmax b n có th hi u nh v y
S u t m: Weblog:
Kienthanh@live.com http://kienthanh07.spaces.live.com.
1! 2
' ( T ' = U 2 8;
!'


` Da
Z )b MK> :T 2 c ^ % 4de

A) 6 A ( 8 S !(( ? [ I E
.
IBI] % H ) $ H( )?
T ! + f Kf Kh
g g i
U +hj
i +hW
i
+
h E ) (O H $ ! 5
k lE % A +lk lE %A
J 0 V; l

m (? n 8( H & o
V;

A ) 6 A(. ) H ' '
6 02
nE ) (O Hk ) ' ' /
]
fA 4 9(' $ 6 % ) p qr
s] ^ ! 6 ;

m S !(( ? [ I ] ) 4
H& o V;
S u t m: Weblog:
Kienthanh@live.com http://kienthanh07.spaces.live.com.
t A4 #
( % (T H =/e

A) 6 P8
. S !(( ? [ I E
IBk E; %% % H E; %
)? 6 02

B ; 4 *%? 6
uE ) (O H ) 6D%
)? ) 6D%

UE ) E; %5 k8 ( ? v
$ ! ; m S !(( ? [
Iw )? 4 Hlx B l

UE ) (O Hk l
E % A +lk
lE %AJ 0 V;l

U m (? 4H & o
@` % KC

UE ) H I %2 H y
b ( ? 02 ( O

UE ) (O Hk B

U m (? D> 09 H( lB
A% P% A; x lk Xf
( g 'l P +
P
B% l% 8 ( ? %k ) c pKr
H( ;

zA4 #
( 9$
; {;
( ? 02 %

] ^ ! 6 ;

m S !(( ? [ I ] ) 4
H& o
gE ) cl
JK x M l
) 4H ;
S u t m: Weblog:
Kienthanh@live.com http://kienthanh07.spaces.live.com.
]7 -
; % | d e
@) ' 0 4 02 )} 9 6~ C
~

A) 6 P 8 S !(( ? [ I E
.
IBIB % ) $ %# )?
B Q o b) 6D%
6 02

>E$3 c ^ % e

A) 6 P. % H ) $ H(
)?
:Q o *%? / ( 3 !(hE ) H l%
W ;l

E ) H 0 K> @
g e 5
C

UE ) p[ P
P V ;r

m (? [ I [ "# &[ k8
( ? W kV ) B( % g k ) p qr
nq V ^ *%? 6 02

E ) H A k[ ;
%%

A 49(' $ %# v z g $
= 0O nk ) p qr
S u t m: Weblog:
Kienthanh@live.com http://kienthanh07.spaces.live.com.
f] ^ ! 6 ;

@A% 0 9( ;' o $ &
0 % H 4e
&=O 8 E? 6 9 ;
e / ' %' %8 0 -.
Q )' e % .Qe %
Qe % 0 9(; 0
y 6 H 4e &
• $)' '€ Q: •
H 0C
s W{; . T c ^
4e & ; H


1 ! A R ! ; ' '! ! D I W 9
' 1V !
]6 -. 6 >G 3 6 =b & )$ 9 ]
5 O% ; H• b Q 4 )4 ;0‚ ' #^6 >G ƒ
?" 6 ^ % ! $. ; 2 Q - 4 )4 4
e % 8 & 6 c 8 8. D
8 z „ 8;
6 5 4 )4 O
:5 .{; 0 70
; ^ ! 6 $+

` Da Z )b MK
>A ) 6 A (0 {; % H 6 08 )•
@4 0 e ' #^6 >G 6{6; (T & ^>GC
hm (? D K
z ")4 e O@0 ! C
nE ) H H6 08 )• . …M P
; ' $ +
f = y 9; 6 Y
s ]7 - {
; ;8D zK @0 ^ ! 6 $C
W e0 ;0 ^ % 6 ! Q 6 $
S u t m: Weblog:
Kienthanh@live.com http://kienthanh07.spaces.live.com.
" "

hB
G MK 8( ;e ;( @ %C +

B& " + ;e ;( # 2@ ? d H # % ) OC
; ;" # † & eO A ; *%? / ;
? d 6 ! H *%? $ * 6 O ! ?K =

@$ ) 5K 0 5 ; *%?
C

D&F ;e ;( y .'
) $* @$ ) 0 K ''
6% " )? C

; ' X! 1 U " * + Z U "
! 5 5Y ' ;e ;( ) ! & o
( 3 !( = 0‚ ' # ; @ C. ; ' #e ;@
% C

; ' X!
! 1 U" ,
5 5 ! * +!
Y " 0K ;e ; T & o b 0O M P
;
6 4 0O H V% %% +

I + 2 y/$ )? @ %* $ ; % H %H / e;. ! & 0b '
$D ` 4 6D` C

[H ? + '
9 \" "' 2 ! ( 8 ] + 9
!5 ^

` Da
Z )b MK

A% ) 6 A( {
.; % HA ( % . H ] K H B( %
. ; B( % g
‡A (% g ]K b
g 02

>` E% a
B ( a%
E % H 6 %Y 0 e h9 5 m
(? ˆ d -
hE ) H E% a
E % a%
A E % H % 6
n` 0O M @ 6 0 KC

A6 4 0O H )[V % % E ) H c pV % r8 ( ? W
.
B( % g ) p qr

f A6 4 0O H[ E % %. ) H V
S u t m: Weblog:
Kienthanh@live.com http://kienthanh07.spaces.live.com.
sA4 #
( ) H p~r b 0O [ V E % % Uk V E % U
kE ) p qr

t A6 4 0O HV V% %E ) H p[ ( r 8 ( ? W.
. E% g
) p qr c ;E % { ! d E% g

uE ) H (O ) 6 V%( . (? E
8 09 E %

z m (? ~ ) % y H / %

" "' 5 8 + A
!4 T +U " ! %6!4


` E% a
B % V% a (%
A % H
8 % )? 3;•@ '. '
) T dC
> A 4 #.
( E% a B (a KW -
6 @0 3 ' #B M
; $! Qc *%? / C
S u t m: Weblog:
Kienthanh@live.com http://kienthanh07.spaces.live.com.
hE ) H (O ) 6 A( )? )
6 ;

` E% a
E % a%
A E %
n ]8 H …M

A6 4 … )[V % %. ) H pV ) % r
%2 H%) 6 A( ) 8 % 5
fE ) 8 H I/ …[ E % % b %H
… ;@ 4 T C

E) H V +V H( &
2

A4 #
( ) H p~r b 0O [ V
E % % Uk V E % UkE ) p qrs :‰ 0O
; H 2 ( ? %2 . 6 4 0O HV
V% %E) H p[ ( r %2 H%
) 6 A( ) H - @ KC
- ; - Š E %
t m (? ~ K "K % { ; H

4 8; ; H 60 (O 50 f
u m (? E 09 E % g ]7 - { )?
; ; )
6 V%( 8~ b < eO / 6
z 4 $ H ( 60 {;
[ a ) V%
M R ) p qr 4 0 { H
( %€
S u t m: Weblog:
Kienthanh@live.com http://kienthanh07.spaces.live.com.
C n b n v modeling c th ng i


Theo mình bi t thì trong các trang di n àn c a VN ch a có các bài tut c b n h ng d n
v Modeling ng i t! gót n cái chân tóc, nên mình s giúp ai quan tâm n vi c t o
hình 3d c th ng i, hy v ng m i ng i b qua cho n u 1 s l"i l i di n t trong tut b
l ng c ng.

Theo b n thì modeling ng i hay modeling chi c xe h i cái nào khó h n ? M"i cái u
có cái khó, vì khi modeling ng i b n ph i t o t!ng c b p c a các chi, còn trong vi c
modeling xe h i b n ph i t o các chi ti t 1 cách chính xác, ví d nh các góc c nh, các
ng rãnh,... cho khung xe. Còn trong vi c làm cho chuy n ng v t th , thì t o chuy n
ng cho ng i là khó nh t vì b n ph i quan tâm n các c , chúng ph i c c # ng
nh th nào cho phù h p, khó nh t là c m t, r i n các kh p x ng,...Còn xe h i thì
kh e h n, b n ch t o chuy n ng cho bánh xe thôi.

Có nhi u cách b n Modeling c th ng i, nh b n Tydieu có làm 1 tut v modeling
u ng i, ó là 1 cách t o t! polygons, b n có th n n nhân v t t! 1 box nh ang n n
t ng, hay b n dùng Nurbs,... Mình s h ng d n b n t o hình t! 1 box và d$a theo các
Template(hình m u) ngh%a là b n v lên gi y 1 c th ng i(chính di n và ngang) sau ó
d$a vào nó b n dùng box n n t! t! các polygon hay vertex. Vi c modeling ng i òi
h i b n ph i kiên nh n, và t m t!ng c b p cho ra 1 k t qu & p.Th t s$ mà nói khi
mình m i b t tay vào vi c Modeling ng i khi mình ch a n m v ng các công c trong
Max nên t o hình r t v t v , làm i làm l i, ch nh t i ch nh lui, làm cái chân ng i xong
nhìn l i gi ng cái chân ...gà , vì a s mình toàn mò m m các công c và d$a theo 1 s
tut, mà 3D VN l i ko có bài nào h ng d n modeling ng i b'ng ti ng Vi t m i au,
nh ng khi b n mò c(ng có cái hay, vì b n s nh lâu h n là vi c b n ng i h c thu c lý
thuy t, các công c th m chí có cái mình ch)ng bao gi ng n. Nói s cho các b n
bi t th thôi, mình khuyên b n là công vi c modeling ng i i v i ai m i b t u là r t
v t v và t n nhi u th i gian, nh ng mình s c g ng vi t Tut sao cho b n d hi u nh t,
v i i u ki n là b n ph i quy t tâm và theo dõi hình minh h a 1 cách t m t!ng Edges,
vertexs, polygons vì nh th m i cho ra k t qu nh ý c. Hy v ng sau khi hoàn thành
tut v ng i mình có th i gian h ng d n các b n modeling 1 chi c xe h i hoàn ch nh.

Nói nhi u r i, chúng ta b t tay vào vi c thôi, mình s h ng d n b n t o Templates,
Tydieu có h ng d n làm cái này t! 1 Box r i, nh ng mình s h ng d n b n làm cái
Template b'ng cách khác, t! Plane.

This is simply the best tutorial I have seen and I based on originally written by
www.escultopintura.com in Brazin. ( T t h n nên ghi rõ ngu n g c c a tut mình ã d$a
vào cái ã vì tut này mình có dùng Templates c a h ).

Tut này mình d$a theo 1 tut c a Brazin , mình ã làm l i hoàn toàn hình minh h a sao
cho b n d hi u nh t.
- B n save as 2 hình này l i, ây là hình có th hi n các c rõ và chu*n nh t, !ng thu
nh hình khi b n ã save as, hãy yên cho nó . Sau khi save as chúng, cho ch c, b n
xem size c a nó có ph i là 600x650 không, sai 1 tí c(ng ko sao.
S u t m: Weblog:
Kienthanh@live.com http://kienthanh07.spaces.live.com.
X+n tay áo lên, lon bia v i b ch khô bò bên c nh , xong ch a? chúng ta b t u.
- !ng quên Reset Max.
- vi c Modeling hi u qu chúng ta thi t l p thông s sao cho Templates c th hi n
rõ trong Max, b n làm theo hình Costomize => Preferences, b n làm theo b c 1-2. sau
ó OK.S u t m: Weblog:
Kienthanh@live.com http://kienthanh07.spaces.live.com.
S u t m: Weblog:
Kienthanh@live.com http://kienthanh07.spaces.live.com.
- B n ch n Creat => Geometry => Plane và v 1 hình t i c#a s, Front View sau ó thi t
l p thông s cho Plane là Length=600 và Width=545.
S u t m: Weblog:
Kienthanh@live.com http://kienthanh07.spaces.live.com.
Sau ó nh n M g i ra b ng Material Editor, nh hình mô t b n ch n b t k- 1 hình
c u nào c(ng c, sau ó m h p Maps ra => click None c a Diffuse Colour => click
úp vào Bitmap => ch n hình chính di n => Open.
S u t m: Weblog:
Kienthanh@live.com http://kienthanh07.spaces.live.com.
S u t m: Weblog:
Kienthanh@live.com http://kienthanh07.spaces.live.com.
- Làm theo các b c 1-2-3
-T ng t$ nh v y b n v thêm 1 Plane n a và áp hình nhìn theo chi u ngang cho nó ,

b n dùng di chuy n sao cho có k t qu nh hình.
S u t m: Weblog:
Kienthanh@live.com http://kienthanh07.spaces.live.com.
- Th là xong khâu chu*n b cho vi c Modeling. ây là Templates cho vi c Modeling 1
c th nam gi i.
!= $
'1

A% 2 {; R >6 ;Q ;/0
S u t m: Weblog:
Kienthanh@live.com http://kienthanh07.spaces.live.com.
>` M Da Z )b MK
hA ) 6 A( % H , („ V )? 08 )•@
E% a B % V% aV C
nm (? M b " SM % J %
f A% ] ] V% %
E ) H '' / GP P ^ " SM % a (]% R
M &%
A% ]% R D % + ) R
A% 9 & &%. ) c ( H ] ( 6 4P B
` l – >
! 40 k> ^& Y ‡’ ` %
K B “b 7 K
; $!
0

! I :7
+ ; ' #l l3 & -. o & y) 0 )'
0H 9 @{ ; "8 E % I [ ) c pB % )rK . H
(T / 9 % ) c pB % )r0 ^0 4 ; # / C

N(: ! B % ). 4 0 )' 6 ^) ' 6 K ;% )
O
) ˆ R. {
% ; H % ) ˆ RK
%

W + % ( , {0* ' &
7( .o & y) 0 b 4 HJ ] %@ ^6
' #; .' # ;F %8 ‡ # 8; C
S u t m: Weblog:
Kienthanh@live.com http://kienthanh07.spaces.live.com.
D& i + ' T (q $' ( eZ ' r
$" ! gl
: "# ! 4 H B PB .0 T )? c) 02 l
_ BP
B l ˆ O "0 H ) d/ ^0 *< HO b
/ (L Q
( o H 2

E) c) _ B PB 2.0 {; ) H b ( ? %2 o
/)$T% "M *%?) K 0 ^ 8;) $ T %' 0‚
9;

& i +' T c9[ '0
W (% 3 K )' T 4

"+ 4
I (# & ; ! . ^l %-l %
) $ q 8 ]% ) 0 ^) ' 8;)4 e O 6 O.
@3 ‚ %2 H , („ C ! .0‚ H
$ ‡

W (% 0 $ 9[
(" '0 K ‚ = H H 6

W (% 09 " [
, ' 0 ' *. '
) 04 ( # 4 . "02 (9
& M(F )' K € €

s i +' T c
& 9 N( 5

" % . |T ) H 0 { ! H .4 ) ' 09
4 HB (@0d ? C 6 %8 0 ^ % )' $

( $,
$0
" # $ j . 0 $ Uk 8E ( 8 O
^# H

"! ^
' % H6 ) H96
( F6
. ; % ^ 8; H (T
/ 6 F E' # ;) ' ?d% 4 H` % K

9 $' 9 - 9 $-
$ 9 0 $' 9 ‰ y a‰8
0 O
a
˜ 8 O %5 !

& man c Nc MC oc !; ' X!8
! K ` + ' p ' =8 ' !
( ! T2

B& i + ' T $' ( ($
$M(
S u t m: Weblog:
Kienthanh@live.com http://kienthanh07.spaces.live.com.
q H() 5[ A ! .0 ^ ! $ 0 )
H

WH() +( " I " + %8
' q' ;)
. 0 ) 60 ^) ' T
(O b (? /6 )$

! I ˆO T 3 @ & $ `% KC

N ( AN
: T 3 @ & $ `% KC

W +" 9 ( , Z
( 0 T. (
= 0 T
E H % ) pZ r

EY 4' H % 8 (+
S u t m: Weblog:
Kienthanh@live.com http://kienthanh07.spaces.live.com.
D& i + ' T c9 c+
9
W (% K {
,$ „ 04 c ; 6. ) „ 8; c ?6O

0 [ A 2

)$W
9 .'
) # 6. { 8;) %€


c A 9 )L ' a$
K 8( ! :7; )4 e O % )
JK%
"+ )$)'
9 8; 3 6O$
. 8 )' 3

!q
" U H > % ,
S u t m: Weblog:
Kienthanh@live.com http://kienthanh07.spaces.live.com.
( ' $ .0‚ H $ % / 0
T
& man CW cW MC oc !; ' X!8
! K ` + ' p' , 8 ] + * (
( R "
U " !%6 !&
4

A% 4H ;F ' # b 4 H` % KJ
. ; 2)' ‡
# d ) ' (O c F "# !' #; 2 ') ' &b
7;

x EW™:š V
` ‘ˆ B_]U ]›
JEA+ & o $ ! b 8( H ,

B& i + ' T $' (
WH() 5[ A3 o 0 ) H
o / . 6 … (< (Y 6 %8 †0 {; "K ^
;'
WH() +( " I " + %8
' q' ;)
. 0 ) 60 ^) ' T
(O b (? /6 )$

! I% N (
7 : = yb 4 H` % K b 7 (#
; (; GY ‡
l;
V fB
f l• –= y b 4 H` % K

D& i + ' T c9 , $+
(5 (
S u t m: Weblog:
Kienthanh@live.com http://kienthanh07.spaces.live.com.
0 [ A2 - 3 H *%? $ %2
H , :5 3 % M /0 .o2 3 " & '

c A9 )L ' , ‰ K$
; H(= ((; 4 / , ,
,] K% H ?K 0‚ K9( %*: !
Q ;0 {; ) H ' ' c JK% ) 0 h K% +

Uˆ% ( K%
+ , 3 H % / (( ;4 / ,
! K%
U % + K% , y 2 )4 ‡ ,. | , ! K%
(= ((; 4/
U ];V ; + K% ,H H 9.
( (= H 9(
U JK% W + Q ' , ‰ K$
; / ,
:7; )4 e O = < / +ˆ% (. % ];V ;
A' , 02 / H %# g ,.% K% h %2 + ˆ% (.
% ];V ; +

S u t m: Weblog:
Kienthanh@live.com http://kienthanh07.spaces.live.com.
C $ ( , , &

%$ y)4 !( / JK% +
0 ' # ;T $ . o) ,

9 +A
+ T $ ‡ ,
F,
$ O ! , @) ' 04 (# & 6 7~
;C
S u t m: Weblog:
Kienthanh@live.com http://kienthanh07.spaces.live.com.
+ F( c+
9 ' # ;K ; H ,e H U = y ) 0 b
" S9;

cA 9 $+,
( $ )L ' H (; H - B( ƒ

”7'
; % H B( . HV; 08 )• . ) c pJK%
[ B( r ' ! 6 ] 7; 6 6 ) ' ~A' F ) ' 0 4
6‡
`Š B( 5% T ;' ( # H (; / ] K] 04 7;
6 6) ' ~
S u t m: Weblog:
Kienthanh@live.com http://kienthanh07.spaces.live.com.
& i +' T c9 N( 5
" % , .; 2 ') ' "# !~~

( $,
$0
" 04 ,

"! 4 0
' H , @( ; Cb H *%?) $ d 9 &
6 { (#
; ' #;

"! A
' , @( ; C% ) $! & @$ % 6 (O
% b%2 9C E
; H (; . 8 G 3; 0 $
I [ ( + (; $ !
I AJ + c %b H (T @ C/
I G [ E + H 0H ( ; . ‡ ;2 (; F

$ O"
'$ :7; H% ‡ ' #e % 8 % 4 H( ; 0U

:T 2 , $ d Uk 8 pB V rUk 0 ^ 8; H , („
• U , („ d.K; ; - d $ Uk 8 pB r
S u t m: Weblog:
Kienthanh@live.com http://kienthanh07.spaces.live.com.
$' Ay && d { b %2

W0 O"
$ A%O , ( „ d *%?0 T . y )6 ‡ #€

t '0'
I$ y &d ,. )' T 4V ˆ• .; 2
% T Š) d0 o2 y &' # ;b ) 6 '
A( PD
. .%

$ ) 0 d ‡ 6 ƒ 3 %7 {; d 8;
& - ƒ9;

0$
0$" d( ; /0 n ( T 0‚
s i + ' T O $+ O (
& (5 ( , 0
" "$ (; H $* @x
GC 3 K * {$/ 9&
;" # % 9& % 9 & M UB 0 0Ž

$' *5 E (; 3 Hx
G
S u t m: Weblog:
Kienthanh@live.com http://kienthanh07.spaces.live.com.
( ! +N ( , ) '
( 0 ~~

u& i + ' T * %0(
9 q'
"
:7; H (L M
( B ! ? !( ' (; 0U 0Ž

0 W * %0(
9 E ) c) 3 a'
) 3
( !W 0 $
( $ H (L( )' ;S ,

0 $5
," "(0 $ ! H ;a Q 3 *5
@ $kf ;
/0 ^0* =
ll KC

0 $5
," (!
( 00 O0 $! , / (L(

W 9 "(0 ( # ) 0 % %

W 9 (!
( 00 (# ) % %

[& man c c c MC oc !; ' X!8
! K ` + p' , 8 $
RT e2 9'
f!
$ ! !,
77 ! lv
v

E ; „ 04 3 6O . 4H ;% ) $ !
' O) $ EY ' #b 0O H 6F < N ` % KJ
. .
V;

S u t m: Weblog:
Kienthanh@live.com http://kienthanh07.spaces.live.com.
cA 9
V ? %2 + 6 Š >G
V? 02 % ++ ( # JK% E (J d
V? 02 ( O+ ( # JK% E (J 09

P 1 * b ! '! ;
' 'Z

y 6 Š

>` M P% a M J aJK%

A% 0O H V% % +

U[ + Q /)$
UB + $( 7 Q /)$
UE ((+
I E (B % + dT
(
I E (J + d($
U (+
IV + K8 % 8
IM + K8 %

`? # QJK%

A ) 6 A( .) H E% a
B % V% a
V % H
V )? 08 )•. B +fj
i B +f
>E ) H (O V 5 . E % +a
E % J 0 V;

h m ( ? n. 4Hy V; /J 0 V;


S u t m: Weblog:
Kienthanh@live.com http://kienthanh07.spaces.live.com.
nE ) H 'b ‡ n 'K e 6
fE ) H ( O. ' ' ( ? 02 % / Y JK% . ^K 8 & " SJK%
V; . ' $ , * . 8 p qr
%

q4 e O +
@4 $ = 6{; ) c p[ (;
(r TC
; ' X!8
! K ` +M (q
95
] 4 S @M PC
;

` |$ ! ) ! % ' $ =0O . c 04 S %b
6 ) • / O@ ? #] % H eO $. 5
H 6 T. Y Q ` M P% a %
V % G P% %a R
B)

E $ / (L &
( o B) R

I[ +H 2 / 9

IG% +K ; 2 e %# •@0 ^ 9% ) 6 5) 6
A(C

I B) R K + %# ! 2 @K ;
. , •@
C ! & %Xb ) 6D% C
S u t m: Weblog:
Kienthanh@live.com http://kienthanh07.spaces.live.com.
`? #+

A ) $ %#E; % @Z + tiW + uC
g

> • ( L B) R
( ( ' $[
+ œs iG %
g œg B) R [ œ•
i K i

W{;" ; SG% œsg e ) 6 A (0 ^ ! 0O 8 /
G%

;! "&
5&
&

& [;
%% - 3 % $ ! $ $ ! =b

` Da Z )b MK
>A ) 6 A ( @8 S !(( ? [ I E I B I BC
. % H)$T )? .*
%?08 )•
h` A a %% ;
[ Uk " S[ ; & % ”
%% 7; Te 7 4 (T
l%
x l $ H %# Œ ‘ v
.. (= G. G
h $ ! ^ !
%b O Q.> Q hQ
I `G+ G3 $ 7; % H O h Q nK K
h>
n` & [ ;0
%% ! Q = 4‡
+ w 0 + \ U " +M O ( (
1 ' ! '+!

] % ;' e E% a a
V %
% H =
% y +

Ij Ra
E% + y ;) ^H 3 oT H (T / $ !
‚% 3 ^6$ ! ^!

Ij Ra
E% + 4)' ! % ;6
. $ ! $ !
(O ‚ 3 % 3
D& $' *5"

G3 $ ! 2q ) H cB 0; 6 ^K 8 & H(
B 0; % +

UE ) H $ ! T

U 8 E% Q $ !

UE ) c[ 8 O

S u t m: Weblog:
Kienthanh@live.com http://kienthanh07.spaces.live.com.
UE ) cx % O ! $ ! !

UE )c \0 &

@( ? d8 E% I[C

& $' " 9 (%

G3 ; $ ! %# K ; , • q
. { ! $ ! 6 ‡
% H %2 H *%? %# K ; • ,
.. Oh

4 $ ?K 6 T (O H( M A% P% A; U x
( 9(
%* = < : & H( ;6 ) H (O ; %2 c B M

s& $' " 9 W "
(

G3 K ;$ ! . = y B M

4 $e ;$ ! H ?K 6 T (O H( Z A% P%
A; U x 0‚
( ) (O H ; %2 cZ M 9( %*
=
A ) 6 A( . % H6 %Y
)? 0 )? + Z œ g @8 S
g
!(( ? [ IEIWIE ^6 %Y .
% )L %2 H % 6 %Y . ( ?
8
b 0O M ;;%P X g b (T
g
Z C
hA % H ) $ T B( % 0 )?
Z œ > @8 S !(( ? [ IEIBIB.)L
%2 H ) $ T. (?
8 ;
S0 )? C
nEd d B( % Š ! .
[ a E % a
V E %
) H E% g c ;) $
T {! (L ( ; H 0
+

ˆX u$ W .

s ]9 h+

ˆX u$ W MD

[H ? % , y
9 g !, %$

A ) 6 A( .) H E% a
B % V% a
V % H
V )? 08 )•. B +fj
i B +f
>E ) H (O V 5 . E % +a
E % J 0 V;

h m ( ? n. 4Hy V; /J 0 V;
S u t m: Weblog:
Kienthanh@live.com http://kienthanh07.spaces.live.com.
nE ) H 'b ‡ n 'K e 6
fE ) H ( O. ' ' ( ? 02 % / Y ] . ^K 8 & " S]
V;
sE ) p[ (; )
(r O uT. ) p qr

0 ! 6 ;€
t m D.
z K )4 e O

Oy 2 IK
!, ( ! (q

:7 .
; 9 6 7K
;4$ B (@6 =0O C V @ - Š C. $ ! / >;4
$ ; k>
S u t m: Weblog:
Kienthanh@live.com http://kienthanh07.spaces.live.com.
b7; 6B ( 6 %Y . Y ( - @4 O ! 6^ H )4
eO ) C

[H ?
9

A ) 6 A({; % 6 %Y @ E% a
B ( a%
E C3 B (.
H - „@ E% a B (a C h & o !
6 %2

@ $ ! 6 %2 60 ) ! H- „ h 6{ ;
) (O H )4 c - 8 (? & o 5 W{; )
H cb ‡ . ) H (O ] •% ; -
!( • 4 #
.( %2 3 ] •% % ) 8 68
E% I] %) 4H & oC

>E ) H E% g

h` E% a
E ( aP

A% 0O H E% M ) H ˆ V ) H -
5 0 ^ % ! ) $ %#0* $

nE ) H …M P
;

U A6 4 0O H G P% .08 8 H b %H %

UE ) H c]

U A% " S & % .{; ; cT/ - „ 2 %2 ( ?
%2 H c.0 ^! 6 ] {;" ; S *%? / > T. $ /
- „ ! )4 e O)
I:Q ;F K ;%
O $ cY .{; "K A ; 2 )4 e O / |c
) .08 0 ! 40 1 09ad (L &
( o
O y K ' +M
!, ( 9
S u t m: Weblog:
Kienthanh@live.com http://kienthanh07.spaces.live.com.
E $ ! T (# (L &
( o ]

>` M P% a V% % G P% % a]

h A%2 0O H V% % %# T (# @K ;
. , •@
C %# ; ;
S ;

nˆX $ % '[ .$ ! ^ ! $ 9;

fW / (L &
( o ^ ! 49 %
( 'G %

P [H ? 1 9 + , y ! ; ' X !
9 ,? !, ! 9

` E% a B % V% a
E; % % H ) $ %# 3;•

>Ed d %‚ ) $ %# 5 ^ ! .4 ) ' 6 08 H ) $ %#


h` M P% a V% % G P% % a]

n A% 0O H V% % UA '[ +X sg 8 (? A 0

f A% 'G % +X ug 8 (? A 0
,, "5


A %2 h Ku ` Da
Z
>A ) 6 A(. % 0K )?
08 )•@8 S !(( ? [ IEIBI]C@b
7'
; 0K )? + + ui
g
R + gig +fC


> A4 #
( % H ) $ %#E; % @8 S
!(( ? [ IEIB % E; %C )?
+Z + >g W
i + g@)?
)' T ? K dC

UA % H ) $ %# ‡ )?
=+ % +fi +g

W6 5 o ‚ '( H
( . 2 =K8 H c
hA ) 6 A(

` E% a%V a (% [ ;
B %% )
H . )L %2
% H % $!
B ( % [ ;@)?
%% /$! ;
)' e % C ; $!
7 $( @) $ %#
8C ) $! ) (O
H Uk M
S u t m: Weblog:
Kienthanh@live.com http://kienthanh07.spaces.live.com.
n A6 4 0O H p] V% %r

:, $ B(
+ % T ! gz
ig
! "#$

% & ' (
fE d d %‚ B ( % [ ; Š
( %%
! . (?
8 b …M P;

A6 4 0O H pV A; r )
(
E .0 )

E) H A P ; 4 *%? g
h
% 8 (? Dz K )4 e O@ K
O 8 (? ~ CsA ) 6 A( . ) H
E% aB( j %( a %
D a%
ˆ ;

UE ) H% )L %2K $ . ˆ% ;

UE ) H B (% [ ;
%% . ) 0


! 8 ( ? W. )
ˆ% ;% ) p] r

m (? j d 0 ! ]
B( j %(
tE ) $! ˆ% ;8 (?
.
…M P. ,
; $B %
gf

B% + 6H ( 2
8(
S u t m: Weblog:
Kienthanh@live.com http://kienthanh07.spaces.live.com.
uG ; - 4 *%? g 8
f.
(? Dz K )4 e O
2 $+ O
(((


` Da
Z )b K
>` E% a
B ( a%
[ &
^ %Y

UA ) 6D% % H %Y
6 02h E ) (O H M . ‡( ? B P
I ) [g 5
% ;
2 ( ? %2 H c) { •6 O
H Uk K 8 & " SE ( W{;
E( ; ) c p qr
n[g Š
%> ! . ) (O H
E % +a
E % J 0 B(

UE ) (O H [ )
[g
%

U m (? B 09 B (. ) (O H
E% %S ^ 4( - 02
Y
f` M P% a
M J a%
JK

UA ;S %*[ +2 H %*
4) 0 6 b) 6 A(
6 ' !

] ^ ! 6 02

U 4)' )4 e O 6 02
6b0 n0 c. –
0* b. c (O
@R C c


S u t m: Weblog:
Kienthanh@live.com http://kienthanh07.spaces.live.com.
I] { )L %2
; H 6 '
0 e T 2 %
) (O H j %

I = y h Y

6K b) 6 V%( {&
c @ (O ) H (L (
JK% b 0O &MP6 ; & )4
eO C

s m ( ? W. [g@
%> , [ gC
% )
pB r

` A a %% %
M " S %% % &
%+
) %# ‘ E (
. ; ) p qr

] ^ ! H 0O / [ g 07 -
% >. ;
{; ; 6 02
t q? ) 6 A(

U m ( ? W. ‡( ? B P I ) [g
%>
[g
%h ) c pB r

U ˆ ‡( ? B P % ; 2 ( ? %2 .
O H% " SE ( &%+
E) E ( aq
;

] ! 6 02
u q? ) 6 V%( ! 6
02
z ]7 - 4
; ' ‹(

U] {T
; ! 5 (T /
%S @40 3 ŒV 6
{ 4 d K$
; cB % KC

Uq { ! % .T (O
1 4 +

W{; E% a a
B %
a


S u t m: Weblog:
Kienthanh@live.com http://kienthanh07.spaces.live.com.
UA %h *%? 6
gE $ 3 .5 e2 8 Dz b
< eO / 6
2'= 5
(!'
E ) H % ) 6D% . 8 [ Ij
( ) 6
>` 0O & E% . B (. @ ,8 S !(
( [ IEIWI C
^6 7. '
;) T $ d
hE ) $! 08 H (O E % Uk
E % J 0 B(
S u t m: Weblog:
Kienthanh@live.com http://kienthanh07.spaces.live.com.
n 8 (? %2 0 (?. . ) H (O
] • % @b CAy & = y$ >.h

G ; 4 *%? . ;S H /
- 4( ;4 6 !‹= (
f` M P% a
V UB( J a

:! 6 ;=
. 8 H c 6 7)'
; (O ;€
)' .{; 4 (
s A% 0O H V% %+

Iˆ f
Xg 'B

I A% [ { 08
; +M

A ! 6 02 `Š ‹ d€
(t A4 #
( (# (L &
( o B $ !

I` M P% a %
V % G P% %a B
@4 9) ' ! 6) B ^0* - C

8Dz Z %. "K {$ €
S u t m: Weblog:
Kienthanh@live.com http://kienthanh07.spaces.live.com.
u 4 $ $ 6 02 6 ( 9 & ZP •%
E
4; , 3;• W{; "K €
2 '{
(!
1 * b ! '! ;
' 'ZE ) H 0O E% B (
> E )A K
h 9H
( K H( K 0 K
n E 1 ‡ ) O
• E) ) 6 =T 1 ‡
• Z2 H4 *%? T 1% ) 6 08 H

Ÿ M‹ + ] 9( )• y , 0 & ) ' %2 0 ( ? 0‚

ˆ ‡( ? [ A % ) XK
> B 9( { $ / )• y@ +0 ‡( ? [ A X $s œ ¡C
n

•+ { ;( O X0‚ (? $b (? $02 ( O

2 ! !' = *
(V !'1 J


` Da
Z )b MK
>A ) 6 A(. % ; %

Z + u iW
g + f iW
g B +fE (
i
B +uB + u
ih m ( ? W. E; %g ) p qr

E ) H ( O. E % +a
E %
J 0 V;
n q? H (O ) 6D%

m (? %2 0 (? 4 H` % K
S u t m: Weblog:
Kienthanh@live.com http://kienthanh07.spaces.live.com.
m (? Z ' #B B

m (? v ( . ) 6
f qL %2 H b 3

m [ Ij ( ) 6D%
sG ; H `
) H% ; K$ (?
H c
t A 4 #.
( )L %2 H b
T 02 %2 ) ; H K$
0 - )? /T ;
u A 4 #.
( T T %2 3 .
; c 2 ( ? %2
m ( ? >. 4 HJ

E ) H H - 02. 6 02

A% …B ) H c pZ r

E ) H ( O. E
S u t m: Weblog:
Kienthanh@live.com http://kienthanh07.spaces.live.com.
>E ) H 6 02

A% …B ) H c pZ r

E ) H ( O. E
h] ^ ! 6 ;
n m (? . 4 H` % K

E 6 02 @)L %2 H
6 ' 0 f 4)'
. ^
)' ! ( ? 02 ) /
) $C

m (? Z. ' #B B
fE ) H ; 2 ( ? %2
sE ) (O H M .% ;
K$
tE b %2 3 % M c
K$ 6 02
um ) 6D% @[ I jC

)? ) 6 A(

m ( ? n. ‡E % I ) H y
(; 02 % 4)
4 (; 6'
S u t m: Weblog:
Kienthanh@live.com http://kienthanh07.spaces.live.com.
z m (? Z %
. ; H 2 %2
( (; 2 H c‡
z q? H (O ) 6 V%(

m (? v. ) (O H JK%

E ) H (O ) 6D% .(
) 6 ;2 B ) H (O
) 6 V%(
>g E ) H )L K $

E ) (O H. ]

@] (O H ; QT e C

4 0* { 8 E% Iv
; _

] (O 8 O> T JK% . hT
] % ! 6 02

@ < 83 JK% .
3 ] . h3 JK% .
Y 3 ] C> E ; Q) 6D % .(
) 6 ;2 m E % I ) H
>( ; Q

E ) (O H ' ' / Y ]

:Q ' $W
+ +fi [ +
Uf
>> = y$ >( ; (? $
&

] ! 6 ;
S u t m: Weblog:
Kienthanh@live.com http://kienthanh07.spaces.live.com.
>h E $ 3 .` M P% a 0
B
B %P M B . A %0 B

A4 K .D
mz K )4 e O

E ! $ d. Q )'
e % 60 ; & 0 04
< l, H 9l % hG K2 ! !'
(V ( _

` DaZ
@A %2 h KugC )b M K@ 4
TC
>B P ;Q ;
/0
h q? H (O
) 6D % )?
) 6D%
m S !(( ? [ I ] U
k ) c pD r

E) l
M
] (l )
l )v a lUk
V )
p qr
n m S !(( ? [ I
j ( )
6D %
U m (? ˆ d -

UA 0)%
0‚ (? H /
H 4) &
4 (T T/ {


f m S !(( ? [ I E
IWI )? &
^-l l

A6 4 pE%
M r
E B 6
02


s ]d T ^ 5( ?
0# % / {
4) 0 e
47/
q ) T %3
$ ^ 0O
'0 Uk ) p‘ r

S u t m: Weblog:
Kienthanh@live.com http://kienthanh07.spaces.live.com.
m (? 4H
& o / -
( 5


t ˆ ‡( ? E % % )
c 6 Uk
) (O H Uk
l • % E % %l
]

W& o
)( 6 $

Z2 b% 0#
6 c o
l • % E % %l
] )'
(O & o 6OuA …M P 6
; 4
pˆ %;r
) lE l%
.
) pZ P r

zE ) b S%
) b 02 ( O
Uk ) pE ;r
@4)' $ &b
T 60
8 #lG
Rl C )
( ? 02 ( O Uk
) (O H )4
c

0 ! 6 02

@ET |T
HK H - 6
) (O H )4
cC
gA4 #
( ) c
pZ P r ^ -
Y

@E c• ' '
+
(7 0& T
$. T2
) H^ ' 'C

4 '6 5
60 .'
‡E % % ) >
%


S u t m: Weblog:
Kienthanh@live.com http://kienthanh07.spaces.live.com.
A6 4
pB rUk )
l%
[ l
> ˆ ‡( ? E % I E )
ž %2 H
02 %
h m (? [ I j
) 6. )
(O H )
6 A(
E ) (O H
lM l% ;
H K$
%# ‘n E ) (O H
) 6D % Uk E
> H ( T S%
) (O ) P

G ; > 5
% %# Œ
H) O

A4 #
( n
( T 0# . % ;
02 ( O H c

S u t m: Weblog:
Kienthanh@live.com http://kienthanh07.spaces.live.com.
$ 6 02
!
f q? ) 6
D% .%
(? / {
%5 %2 o
T

E ) (O H
l •%E %
] %l

q? ) 6
A (%
. o " $
6 02

@ ) 6
o " b) 6 A(
' LC
sA4 = y
$ b (?
%
t A4 = y$
b ( ? %2
S u t m: Weblog:
Kienthanh@live.com http://kienthanh07.spaces.live.com.
uE ) H '
lM P% lUk
B %P

E )l (
D % lzE ) H '
lM P% lUk
B; %;

E ) %# v
>g ] ! 6 ;

@ 4 (T C
”( T c ^
& o 4(@A %2 h KugC Mb P { b (T
> q? ) 6D% Uk )
6 {5 . (?
8 b
0O M P
;

E ) ` % KI
hE ) b (T X % 0# U
k ) (O H l •%
] %l
S u t m: Weblog:
Kienthanh@live.com http://kienthanh07.spaces.live.com.
n q? ) 6 A ( 8 (? [
.
Ij ( ) 6 ;

E ) I %2 H ; S *%? / '
' K &X
{

= y$ 02

@]‚ ;0 %y
aX / { • $C
f Q c0 ^ ! )4 e O
= y 6 02 † c 6
{; T E% Iv T% 5
0 h
s q? ) 6 V%( @8
( ? [ I jC ( ) 6
G3 ' #l % Z
[ l K;
6 $ 6 02
t :‰ 0O
; H M P 2 ( ? %2 . 6
;
4¢ ˆ %; Uk
£ ) lE lU
k ) pZ P rUk ) pE
;r

E ) H %2 o T. % 4
4( H -
T - b Uk ) )4
3 6 ) H (O )4
c &

A% e %6 ) H
.0 3 (? H /
H ( a $ !
% ) 6
S u t m: Weblog:
Kienthanh@live.com http://kienthanh07.spaces.live.com.
uE ) H lM P
; lUk
l
J V l@J V ‚ b ( ? %2
/ l %P l
B (? /
l
B; %; C
l

Uk E ) (L &
( o l
V l
zA ) 6 l%(
V l ‡( ?
E% I ) H (T 5 5
%2 o T K$ 3
g A6 0O Hl ˆ %; 6
l 4
l%
JK ž] % ( Uk
l )
pJK% r

q ! H 5 (T
6 ) H )4 c

@E o H T . E ) H (O $! . E %
+a
E % J 0 V;


h m ( ? $n. ) %2 H
6 '0 e ]K. O
H y (; / ] K@ 4
c 6 0H ] K ^ %b
C
nE ) H (O 08 ' ' /]
S u t m: Weblog:
Kienthanh@live.com http://kienthanh07.spaces.live.com.
fA 4 9( ' $ 6 02 8
p[ (;
(r
sB ; SW œfi [ œg
8 p qr

] ! 6 ;

A4 K .D
8 z K )4 e O
2 ((
(+
W{; R 6 02 Q ; y

] 8; 6 3; ? 6 =O $.)
{e % 6 6 ) ^†=

”7'
; 6 ; †
> ]8 H ) 6 P )? ) 6
;

8 S !(( ? [ I ] Uk % ] )ˆ% B %
) P 6 Š

A% [( Z M ] (

E G ( ;] )% )v a
V @ g 3
' #B Z e ;) O Inf H A 4 #
(
; 4 *%? ng e ;) O nf H ‡ . = y
*%? g u F
s. g 9@
; = , )L F ! . 4 (7
)' Q 6$ ! e ;) ' !d
)' C
uE $ 3 {4 c b < e O%

W{ 08 ( ? ~ K
; )4 e O@ • T )? )
6 V%( 6 8; ! OCS u t m: Weblog:
Kienthanh@live.com http://kienthanh07.spaces.live.com.
2 $+ O
(((


` Da
Z )b K
>` E% a
B ( a%
[ &
^ %Y

UA ) 6D% % H %Y
6 02h E ) (O H M . ‡( ? B P
I ) [g 5
% ;
2 ( ? %2 H c) { •6 O
H Uk K 8 & " SE ( W{;
E( ; ) c p qr
n[g Š
%> ! . ) (O H
E % +a
E % J 0 B(

UE ) (O H [ )
[g
%

U m (? B 09 B (. ) (O H
E% %S ^ 4( - 02
Y
f` M P% a
M J a%
JK

UA ;S %*[ +2 H %*
4) 0 6 b) 6 A(
6 ' !

] ^ ! 6 02

U 4)' )4 e O 6
02
6b0 n0 c. –
0* b. c (O
@R C c

I] { )L %2
; H 6 '
0 e T 2 %
) (O H j %

I = y h Y

6K b) 6 V%( {&
c @ (O ) H (L (
JK% b 0O &MP6 ; & )4
eO C

s m ( ? W. [g@
%> , [ gC
% )
pB r

` A a %% %
M " S %% % &
%+
) %# ‘ E (
. ; ) p qr

] ^ ! H 0O / [ g 07 -
% >. ;
{; ; 6 02
S u t m: Weblog:
Kienthanh@live.com http://kienthanh07.spaces.live.com.
t q? ) 6 A(

U m ( ? W. ‡( ? B P I ) [g
%>
[g
%h ) c pB r

U ˆ ‡( ? B P % ; 2 ( ? %2 .
O H% " SE ( &%+
E) E ( aq
;

] ! 6 02
u q? ) 6 V%( ! 6
02
z ]7 - 4
; ' ‹(

U] {T
; ! 5 (T /
%S @40 3 ŒV 6
{ 4 d K$
; cB % KC

Uq { ! % .T (O
1 4 +

W{; E% a a
B %
a

UA %h *%? 6
gE $ 3 .5 e2 8 Dz b
< eO / 6
S u t m: Weblog:
Kienthanh@live.com http://kienthanh07.spaces.live.com.
2!
(3 8 K ` + ' !' X!8
z" ! K `+
A $!
ˆ (&
% + ; ( L )4 !( 5> $ !
( %b 2 ;! $ !
! , 2 %2 !K•" $! ' - 4 $ & o 5
$! % 6 ( O %{ %
Ÿ: + ) H ˆ( % a & ˆ (^
% H( ˆ% ( &%.
0 { X2
; 'ˆ (
% 8 q
Ÿ: & o 5 $! % 60 T (O b + ) H
ˆ(% a (c ;0 ^& o ! $! % q &
o K 0 T (O 9( 0‚ ) H ˆ % (a E
Ÿ : %{ + ) H ˆ(
% a _ % (@ & ; o %{ 8( %
C 40 Q T $ %{ c 6 (O
3 & JK ( + ˆ(% a JK (

" !' X!
!
3; o U[ (L ( ) ( *%? / $ !
ET ( O $ ! ?
@4 6 /0 f¤
¤ H (7 O ugsg 6
gKg )' 8; ! '
#; . 3 ! 0 T H 4 *%? % H ;


6 0 ; 0 08 H % )L 02 % .
) ' #Y / ' #^ &%C
U :$ ! @B % C $ ! T* ; ! 0d T e %6
o
U :$ ! ? @A % C ! 3 ! 3 7
E0 3; o +[ .[ % V W

$+
+ o $ ! ; $ ! ) . - (L( o
H ; Q %# / $ ! ?

$+ ( "0
$+ o , ‰ @D % C ‡ $ !

O"
$' + $ !0
!+ + o E % , $ ! ) K
* %2 H$!

" "+ o E % H , ‰

[ :+ o & %# H # 0H / $ ! , („ ) 6 &


2 % $ ,i ' = ' *
(6 ; ! ! |i

E) DaZ )b MK
”) 6 A( +
IE ) H E% a
B % V% a
V
B % H , („ V
IA4 #( E% a
B % V% a (%
A
A % H8 % )? 08 )•
S u t m: Weblog:
Kienthanh@live.com http://kienthanh07.spaces.live.com.
G ; 8 % 2 ( ? %2 / , („
> m ( ? W. V g ) p qr 8 ( ? M
. b 0O 9&
h m (? ˆ %
. " S&26 4 ]% R D % + ) R
n A% 9 & & % 02 ( O. ) c ( H 9 &Z % . "
SM % a (]% R
M
f` M % a R M ( ` R( %
B

sE ) H '' / ZP ." S&2 )c( H ˆ% m F
( ? 2 2 %2 @ ( %% RC
tE ) H 0 ! (# 9& V g
u: 0O 9& .D
mz K )4 e O

[6 $ N$0 ' *
; "0 | i


` Da
Z>A ) 6 A( % H0K
@8 S !(( ? [ I E I B I ]C
)? +
I + ng
Ij + >u
IW +g f
h A 4 #.
( % H E; % )?
+

IZ +>
IW + >g
E ' $) , *C

B ; 6 02
S u t m: Weblog:
Kienthanh@live.com http://kienthanh07.spaces.live.com.
n E; %8 ! . ‡( ?
B PI Z2 H %# Π02
%. O H

E ) p qr) !
fA4 #
( 7 0O 2>; %
‡.% ; 6 02
s m ( ? W. ]Kg ) H
pB r

U m ( ? M. b 0O M % J %

UE ) H wOT T 2

UE ) cB %.Uk )c(
[% %

A …A ( ) ˆ UE %

A% (T GP P E %+
Z >f iˆ >f i]+ >f
+ f+ f f

` M % a )B R M (x
R( %

` M % a )[
B


t m (? Dz K )4 e O

A; 2.)4 e O ! )' %X
d

: *0
%X T % HV
@[ I E I B I E ) V C
; K$ (?
[6 $; " "$

S u t m: Weblog:
Kienthanh@live.com http://kienthanh07.spaces.live.com.
k 0 *< 6 ' R $
"Q ,! ;
: $! 6 %' 9= 60 (O ( 9 & q $ (9
& $! 60 $! 8 (? M ^ H 0O &%
A% 0O HB %] V% %0 ) 0 (L 0
(
9 &) +[ % (.] .M
[ % ( i> ] ih M in M U ; %if % U ; %U] is V it B % iu
A%

q ) H % ) %2 6 ^K 8 & 0O H K K]
K V% % @K K
K
] ;M 40 ] ;M C=< % $T
c•+

P 7 ' "' R $
L! ;
U[ 0 + 6 8; 5 ‡ 3 $
UGP +
P 6 8; 5 3 % 06 /9 @3 ) 4 C
U B( %+ 6 8; 5 3 @3 C

P( *
2g h ' "' R $
L! ;
8& H0 ) @[ % (.] .M .M U ;% C
B & o ' $
B( %+ H 0
ˆ + H %=
B P + H * @ c 7 0‚
( H0 H %= C

S u t m: Weblog:
Kienthanh@live.com http://kienthanh07.spaces.live.com.
P7 % $ 6 ; Z, 1 0 +
! 1
W{; 8 # B PU ( @$ y(
/0 1 •e .1 - %N
. C
P [6 $ ' 8
; 3 T ( +0 K e ! A 5 U "
V < l O ( ;K $
P [6 $ ' 9 + I
; 32 ! +9 5 )
}z 0 )? ) 7%
; 0O H JK
V% % aj % aB •
P DM09 9 8 & &b O ,/ 9
ŸF' 9 ( #
" 8& 5)

GP +
P 0 ( (2 $ ! H 06 - @G PP & 0O
8/$!C
V? / 0O H K K]
K V% % 0O H M (. (L 0( 2
3; &) 9& +
] (+ y X 3 6 %2 $ ! ;2d' $ ^X ( (
# 2 %2 $ ! . ! ' ^ &% 06 -
(; + y% $. = ' $ %2 ( $ ! .Y '
^‡ $! & 8& !( (T GPP
ZP + & y( O 4/ 2$! ; 2 ^0* $
(T GP P &
ZP% + &y 4 ) c K %2 $ ! . 3; o $ 4e xZ
@x K P P Z% C ! 49( 4 . y4 ^O b )
2 %2 9

[6 $ ; CW
` @ 7 ) ' C+ g
[% @) ' ) ? C + gg
gh
j %@ C + hh
h
ˆ @/ ; C + fU t
G @) = C+ >n t

@40 y Q) ( 6 o $[ ^ &y =
'e %* / c .y = ;^ 2 … 9 $ ! C

q0 { 8
&y ' $ 6 {4 c (# 9& $! ] (#
9& $ ! 0‚ ) H% 6 e O T %Y % " SM %
J % )L O $! T (9 & W,0 ) H 0 !

b (? eO T 9 &. ; )4 e O) $ ! T (# 9
& !

[H ? 2 % $ , i ' =
9 (6 ; ! !
E) DaZ )b MK
”) 6 A( +
IE ) H E% a
B % V% a
V
B % H , („ V
IA4 #( E% aB % V% a (%
A
A % H8 % )? 08 )•
G ;8 % 2 ( ? %2 / , („
>m ( ? W. V
g ) p qr 8 ( ? M
. b 0O 9&
hm (? ˆ %
. " S&26 4 ]% R D % + ) R
n A% 9 & & % 02 ( O. ) c ( H 9 &Z % . "
SM % a (]% R
M
f` M % a R M ( ` R( %
B
sE ) H '' / ZP ." S & 2 )c( H ˆ% m F
(? 2 2 %2 @ ( %% RC

S u t m: Weblog:
Kienthanh@live.com http://kienthanh07.spaces.live.com.
tE ) H 0 ! (# 9& V g
u: 0O 9& .D
mz K )4 e O
[6 $ % '
; ~"
P b 02 # %2 ;/0

>A ) 6 A({; % H ) $ T B( % @ 8 S !(( ? [ I E I B I BC
)? 08 )•

h m (? M b 0O 02 9 9 &
(
E) H '' 6 S) .) K8 &" SM % a (]% R %.
M 0
{; )c( H ] (6
. - Š PO 5 b0

m (? F 2 2 %2 @ ( %% RC

:‰ 0O
; H 26 4 M (. ) H M( @ %
¥ ŽC
( %2 H 2
cp r/ Y ] (% O H Uk ) cE ( %
; ) p qr
nA ;S %*[ Us @
g , = C. %*7 6 )4 e O ! ^
4 X .Y 4 %* = 6 ^ ! 4
S u t m: Weblog:
Kienthanh@live.com http://kienthanh07.spaces.live.com.
f` M % ) l
B R M (x ` R( % l

A4 #
( M % )l
[ l

s ]7 - {
; ; 0O 02 9 9 &
( % 8 (? Dz
] 6 H eO % 9& ; eO /0 .2 H
c ‡ 0 { eO *%

[6 $ ; " "$
k 0 *< 6 ' R $
"Q ,! ;
: $! 6 %' 9= 60 (O ( 9 & q $ (9
& $! 60 $! 8 (? M ^ H 0O &%
A% 0O HB %] V% %0 ) 0 (L 0
(
9 &) +[ % (.] .M
S u t m: Weblog:
Kienthanh@live.com http://kienthanh07.spaces.live.com.
[ % ( i> ] ih M in M U ; %if % U ; %U] is V it B % iu
A%

q ) H % ) %2 6 ^K 8 & 0O H K K]
K V% % @K K
K
] ;M 40 ] ;M C=< % $T
c•+

P 7 ' "' R $
L! ;
U[ 0 + 6 8; 5 ‡ 3 $
UGP +
P 6 8; 5 3 % 06 /9 @3 ) 4 C
U B( %+ 6 8; 5 3 @3 C

P( *
2g h ' "' R $
L! ;
8& H0 ) @[ % (.] .M .M U ;% C
B & o ' $
B( %+ H 0
ˆ + H %=
B P + H * @ c 7 0‚
( H0 H %= C

P7 % $ 6 ; Z, 1 0 +
! 1
W{; 8 # B PU ( @$ y(
/0 1 •e .1 - %N
. C
P [6 $ ' 8
; 3 T ( +0 K e ! A 5 U "
V < l O ( ;K $
P [6 $ ' 9 + I
; 32 ! +9 5 )
}z 0 )? ) 7%
; 0O H JK
V% % aj % aB •
P DM09 9 8 & &b O ,/ 9
ŸF' 9 ( #
" 8& 5)

GP +
P 0 ( (2 $ ! H 06 - @G PP & 0O
8/$!C
V? / 0O H K K]
K V% % 0O H M (. (L 0( 2
3; &) 9& +
] (+ y X 3 6 %2 $ ! ;2d' $ ^X ( (
# 2 %2 $ ! . ! ' ^ &% 06 -
(; + y% $. = ' $ %2 ( $ ! .Y '
^‡ $! & 8& !( (T GPP
ZP + & y( O 4/ 2$! ; 2 ^0* $
(T GP P &
ZP% + &y 4 ) c K %2 $ ! . 3; o $ 4e xZ
@x K P P Z% C ! 49( 4 . y4 ^O b )
2 %2 9

[6 $ ; CW
` @ 7 ) ' C+ g
[% @) ' ) ? C + gg
gh
j %@ C + hh
h
ˆ @/ ; C + fU t
G @) = C+ >n t

@40 y Q) ( 6 o $[ ^ &y =
'e %* / c .y = ;^ 2 … 9 $ ! C

q0 { 8
&y ' $ 6 {4 c (# 9& $! ] (#
9& $ ! 0‚ ) H% 6 e O T %Y % " SM %
J % )L O $! T (9 & W,0 ) H 0 !

b (? eO T 9 &. ; )4 e O) $ ! T (# 9
& !

[H ? 2 % $ , i ' =
9 (6 ; ! !
E) DaZ )b MK
”) 6 A( +
IE ) H E% a
B % V% a
V
B % H , („ V
IA4 #
( E% aB % V% a (%
A
S u t m: Weblog:
Kienthanh@live.com http://kienthanh07.spaces.live.com.
A % H8 % )? 08 )•
G ; 8 % 2 ( ? %2 / , („
>m ( ? W. V
g ) p qr 8 ( ? M
. b 0O 9&
hm (? ˆ %
. " S&26 4 ]% R D % + ) R
n A% 9 & & % 02 ( O. ) c ( H 9 &Z % . "
SM % a (]% R
M
f` M % a R M ( ` R( %
B
sE ) H '' / ZP ." S & 2 )c( H ˆ% m F
(? 2 2 %2 @ ( %% RC
tE ) H 0 ! (# 9& V g

u: 0O 9& .D
mz K )4 e O
! ' ! !' +
> 7 J•
S u t m: Weblog:
Kienthanh@live.com http://kienthanh07.spaces.live.com.
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản