Tài liệu hướng dẫn các thao tác cơ bản trên Power Point 2003

Chia sẻ: bienhoclavobo

Tài liệu tham khảo về Power Point 2003

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Tài liệu hướng dẫn các thao tác cơ bản trên Power Point 2003

Tài liệu hướng dẫn các thao tác cơ bản trên Power Point 2003

A- Khởi động Power Point (xin được viết tẳt là PwP)
Sau khi đã khởi động Mycomputer, chúng ta dễ dàng kích hoạt PwP.

Có 02 cách:
+ Cách 1: (như hình dưới đây)
Start\Programt\Microsoft Office\Microsoft Office PwP.
+ Cách 2: (Như hình dướ đây)
Mr Thuong 1
Kích đúp trái chuột
vào biểu tượng PwP
B- Làm quen với màn hình PwP:


Thanh tiêu đề

Thanh thực đơn

Thanh công cụ

Thanh định dạng
Ngăn Outline/Slides
Ngăn công việc
Chế độ hiển thị
Thanh Drawing
(không có sẵn)
Mr Thuong 2
C- Các thao tác cơ bản
I / T¹ o m Fi l e m i , Lu, t ho¸t , m m Fi l e cã s½
ét í ë ét n,
t ho¸ t khái Pw P: Nh W d or
I I / C¸ c t hao t ¸ c t hi Õt kÕ c¬ b¶n t r ª n Sl i des
1- T¹ o nÒn cho Sl i des:
+ C¸ ch 1:
KÝch vµo
®y
©
+ C¸ch 2:
Mr Thuong 3
KÝch ph¶i
chuét vµo nÒn
Sl i des
 C¶ 2 c¸ch ®Òu cho kÕt qu¶ sau:
KÝch vµo ® y ® l ùa chän c¸c
© Ó
chÕ ®é

Ta ®îc:


Mr Thuong 4
ChÕ ® m chuÈn
é µu
hoÆ l ùa chän
c
t r én mµu
ChÕ ® m nÒn
é µu
mc ®
Æ Þnh t heo
m¸y, t r anh ¶nh
l µm nÒn…

VÝ dô: nÕu dïng tranh (¶nh) ®Ó t¹o nÒn cho Slides
ta lµm nh sau:
KÝch chuét vµo
®y
©
Mr Thuong 5
KÝch vµo ® y
©
KÝch vµo ® y
©
Mr Thuong 6
KÝch vµo ® y ® t ×
© Ó m
® t h­ m cã chøa
Õn ôc
t r anh ( ¶nh)
Lùa chän mét tranh (¶nh) cã s½n trong m¸y hoÆc
thiÕt bÞ ngo¹i vi…

Gi¶ sö:
Chän xong t r anh ( ¶nh)
r åi kÝch vµo ® y©
Mr Thuong 7
KÝch vµo
®y ®
© Ó
chÊp nhËn
KÝch vµo ® y ®
© Ó
¸p dông nÒn ® ·
chän cho m äi
Sl i des
KÝch vµo ® y ®
© Ó
¸p dông nÒn ® ·
chän cho Sl i des
hi Ön t ¹ i
Mr Thuong 8
2- ChÌn v¨n b¶n (text) vµo Slides: ta dïng c«ng cô
Text Box ®Ó chÌn (khuyÕn c¸o kh«ng nªn dïng khung
Text mµ m¸y tÝnh m ®Þnh)
Æc
3- ChÌn tranh, ¶nh, biÓu ®å, … nh Word
4- T¹o hiÖu øng:
B1. Chän ®èi t îng cÇn t¹o hiÖu øng.
B2. T¹o hiÖu øng
+ KÝch ho¹t c«ng cô t¹o hiÖu øng (cã 2 c¸ch)
- C¸ch 1:
KÝch vµo ® y
©
- C¸ch 2:


KÝch vµo ® y r åi
©
chän Cust om
Ani m i on
at
Mr Thuong 9
 C¶ 2 c¸ch ®Òu cho kÕt qu¶:
+ Chän hiÖu øng:
KÝch vµo
®y
©
Mr Thuong 10
Cã 4 nhãm hiÖu øng nh h×nh dí i ®©y:
Nhãm hi Öu øng xuÊt
hi Ön
Nhãm hi Öu øng t hay
®i
æ

Nhãm hi Öu øng Èn,
khuÊt

Nhãm hi Öu øng chuyÓn
®éngTuú ý ®Þnh cña ngêi thiÕt kÕ mµ lùa chän ®Ó g¸n
hiÖu øng cho ®èi t îng ®· chän.
Lu ý: Mét ®èi t îng cã thÓ g¸n nhiÒu hiÖu øng

KÕt qu¶: khi ® g¸n hiÖu øng, ®èi t îng sÏ ® mang
îc îc
sè thø tù ë gãc tr¸ i trªn. §©y còng lµ thø tù xuÊt
hiÖn khi tr×nh chiÕu xem h×nh minh ho¹ dí i ®©y).
Mr Thuong 11
Lu ý: Cã thÓ thay ® thø tù hiÖu øng cho ®èi t îng
æi
N¬ l i Öt kª t hø
i
t ù xuÊt hi Ön
cña c¸c ® t ­
èi
î ng

Nót ® Òu chØnh cho ®
i èi
t ­î ng l ª n t r ­í c ® t ­
èi
î ng kÒ t r ª n

Nót ® Òu chØnh cho ®
i èi
t ­î ng xuèng sau ® t ­èi
î ng kÒ d­í i

D- Mét sè vÊn ®Òmë réng:
I - T¹o Slides Master
I I - C«ng viÖc chuÈn bÞ cho thiÕt kÕ PwP
I I I - Liªn kÕt Slides; l i ªn kÕt Fi les PwP, mét sè
bµi tËp m« pháng… (qua mét sè vÝ dô cô thÓ).
IV- T¹o « ch÷:
- T¹o « ch÷ nhê hiÖu øng trong PwP
- T¹o « ch÷ nhê lËp tr×nh Visual Basic Editor
Mr Thuong 12

Mr Thuong 13
Mr Thuong 14
Mr Thuong 15
Mr Thuong 16
Mr Thuong 17
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản