Tài liệu hướng dẫn kỹ thuật Kỹ thuật làm mạ sân

Chia sẻ: Nguyễn Bắc Kiều Phong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
210
lượt xem
54
download

Tài liệu hướng dẫn kỹ thuật Kỹ thuật làm mạ sân

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu hướng dẫn kỹ thuật Kỹ thuật làm mạ sân. Pha nước 3 sôi cộng 2 lạnh ngâm hạt giống trong 5 phút, sau đó vớt ra.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tài liệu hướng dẫn kỹ thuật Kỹ thuật làm mạ sân

  1. Trung t©m khuyÕn n«ng S¬n la Dù ¸n PTLNXH S«ng §µ (GTZ - GFA) Tµi liÖu h−íng dÉn kü thuËt Pha n−íc 3 s«i céng 2 l¹nh ng©m h¹t gièng Kü thuËt lµm m¹ s©n trong 5 phót, sau ®ã vít ra.
  2. H¹t ng©m n−íc 24 giê ®èi víi lóa lai, Trén 10 phÇn bïn ao víi 1 phÇn 48 giê ®èi víi lóa thuÇn, sau ®ã vít ra ®·i hÕt ph©n chuång hoai môc, luèng réng tõ 1 – 1,2m, n−íc chua, ®em ñ tõ 36 – 48 giê, hµng ngµy ®¶o ®Òu san ®Òu mÆt luèng dµy b»ng 2 ®èt ngãn tay. t−íi n−íc Êm, ®em gieo khi mÇm dµi b»ng 1/3 h¹t
  3. T−íi n−íc vµo buæi sím vµ chiÒu mçi ngµy, nÕu trêi rÐt R¾c h¹t gièng ®Òu trªn mÆt luèng, cÇn dïng n−íc Êm. Khi trêi cã s−¬ng muèi dïng ni lon dïng tay vç nhÑ cho ch×m hÕt mÇm hoÆc phªn tranh, tre… ®Ó ®Ëy, ch¾n giã. Tr−íc khi ®ªm (0,3kg h¹t gièng trªm m2) cÊy cÇn phun thuèc ®Ó phßng trõ s©u bÖnh.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản