Tài liệu hướng dẫn sử dụng LOGO của SIEMEN

Chia sẻ: thanhtam08dn

Tài liệu hướng dẫn sử dụng LOGO của SIEMEN Trước khi sử dụng một Logo , ta phải biết một số thông tin cơ bản về sản phẩm như cấp điện áp sử dụng , ngõ ra là relay hay transistor . . . Các thông tin cơ bản đó có thể tìm thấy ngay ở góc dưới bên trái của sản phẩm.việc đi dây cho các đầu vào được chia thành 2 nhóm, mỗi nhóm 4 ngõ vào.

Bạn đang xem 20 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Tài liệu hướng dẫn sử dụng LOGO của SIEMEN

Höôùng daãn söû duïng LOGO! – Coâng ty TNHH TM&DVKT S.I.S


I/ Giôùi thieäu chung:
1/ Caùch nhaän daïng LOGO:
Tröôùc khi söû duïng moät LOGO, ta phaûi bieát moät soá thoâng tin cô baûn veà saûn phaåm
nhö caáp ñieän aùp söû duïng, ngoõ ra laø relay hay transistor…. Caùc thoâng tin cô baûn ñoù coù
theå tìm thaáy ngay ôû goùc döôùi beân traùi cuûa saûn phaåm.
Ví duï: LOGO! 230RC


Saûn phaåm coù tích hôïp
Teân saûn phaåm
caùc haøm thôøi gian thöïc
Ñieän aùp caáp: 115…240
VAC/DC Ngoõ ra laø relay

Moät soá kí hieäu duøng ñeå nhaän bieát caùc ñaëc tính cuûa saûn phaåm:
• 12: nguoàn cung caáp laø 12 VDC
• 24: nguoàn cung caáp laø 24 VDC
• 230: nguoàn cung caáp trong khoaûng 115…240 VAC/DC
• R: ngoõ ra laø relay. Neáu doøng thoâng tin khoâng chöùa kí töï naøy nghóa laø ngoõ ra cuûa
saûn phaåm laø transistor
• C: saûn phaåm coù tích hôïp caùc haøm thôøi gian thöïc.
• o: saûn phaåm khoâng coù maøn hình hieån thò.
• DM: Modul digital.
• AM: modul analog.
• CM: modul truyeàn thoâng.
2/ Toång quan veà caùc version cuûa hoï LOGO:

Version coù maøn hình hieån thò, 8 ngoõ vaøo soá vaø 4 ngoõ ra soá


Version khoâng coù maøn hình hieån thò, 8 ngoõ vaøo soá vaø 4 ngoõ ra soá


Modul soá, 4 ngoõ vaøo vaø 4 ngoõ ra


Modul soá, 8 ngoõ vaøo vaø 8 ngoõ ra


Modul analog, 2 ngoõ vaøo analog vaø 2 ngoõ ra analog


Modul truyeàn thoâng


1
Höôùng daãn söû duïng LOGO! – Coâng ty TNHH TM&DVKT S.I.S
3/ Khaû naêng môû roäng cuûa LOGO!:
3.1/ Ñoái vôùi version LOGO! 12/24 RC/RCo vaø LOGO! 24/24o:
Khaû naêng môû roäng: 4 modul digital vaø 3 modul analog:
3.2/ Ñoái vôùi version LOGO! 24 RC/RCo vaø LOGO! 230 RC/Rco:
Khaû naêng môû roäng: 4 modul digital vaø 4 modul analog:
2
Höôùng daãn söû duïng LOGO! – Coâng ty TNHH TM&DVKT S.I.S


4/ Caùch ñaáu daây cho caùc saûn phaåm hoï LOGO!:
4.1/ LOGO! 230…
Vieäc ñi daây cho caùc ñaàu vaøo ñöôïc chia thaønh hai nhoùm, moãi nhoùm 4 ngoõ vaøo. Caùc
ñaàu vaøo trong cuøng moät nhoùm chæ coù theå caáp cuøng moät pha ñieän aùp. Caùc ñaàu vaøo trong
hai nhoùm coù theå caáp cuøng pha hoaëc khaùc pha ñieän aùp.
4.2/ LOGO! AM 2:
1: Noái ñaát baûo veä
2: Voû boïc giaùp cuûa daây caùp tín hieäu
3: thanh ray
Doøng ño löôøng 0…20mA Aùp ño löôøng 0…10V
Keát noái caûm bieán 2 daây vôùi modul LOGO! AM 2:
Ta laøm theo caùc böôùc sau:
• Keát noái ngoõ ra cuûa sensor vaøo coång U (0…10V) hoaëc ngoõ I (0…20mA) cuûa
modul AM2.
• Keát noái ñaàu döông cuûa sensor vaøo 24 V (L+)
• Keát noái daây ground cuûa sensor (M) vaøo ñaàu M1 hoaëc M2 cuûa modul AM2.
3
Höôùng daãn söû duïng LOGO! – Coâng ty TNHH TM&DVKT S.I.S

4.3/ LOGO! AM 2 PT100:
Kyõ thuaät 2 daây Kyõ thuaät 3 daây
Khi ñaáu noái nhieät ñieän trôû PT100 vaøo modul AM 2 PT 100, ta coù theå söû duïng kó
thuaät 2 daây hoaëc 3 daây.
Ñoái vôùi kyõ thuaät ñaáu 2 daây, ta noái taét 2 ñaàu M1+ vaø IC1 ( hoaëc M2+ vaø IC2).
Khi duøng kyõ thuaät naøy thì ta seõ tieát kieäm ñöôïc 1 daây noái nhöng sai soá do ñieän trôû cuûa
daây gaây ra seõ khoâng ñöôïc buø tröø. Trung bình ñieän trôû 1Ω daây daãn seõ töông öùng vôùi sai
soá 2.50C.
Vôùi kyõ thuaät ñaáu 3 daây, ta caàn theâm 1 daây noái töø caûm bieán PT100 veà ngoõ IC1
cuûa modul AM 2 PT 100. vôùi caùch ñaáu noái naøy thì sai soá do ñieän trôû daây daãn gaây ra seõ
bò trieät tieâu.
Chuù yù:
Ñeå traùnh tình traïng giaù trò ñoïc veà bò dao ñoäng, ta neân thöïc hieän theo caùc qui taéc sau:
• Chæ söû duïng daây daãn coù boïc giaùp.
• Chieàu daøi daây khoâng vöôït quaù 10m.
• Keïp giöõ daây treân moät maët phaúng.
• Noái voû boïc giaùp cuûa daây daãn vaøo ngoõ PE cuûa modul.
• Trong tröôøng hôïp modul khoâng ñöôïc noái ñaát baûo veä, ta coù theå noái voû boïc giaùp
vaøo ñaàu aâm cuûa nguoàn cung caáp.
4.4/ Keát noái ngoõ ra:
* Ñoái vôùi ngoõ ra daïng relay:
Ta coù theå keát noái nhieàu daïng taûi khaùc nhau vaøo ngoõ ra. Ví duï: ñeøn, motor,
contactor, relay…
Taûi thuaàn trôû: toái ña 10A
Taûi caûm: toái ña 3A.
Sô ñoà keát noái nhö sau:4
Höôùng daãn söû duïng LOGO! – Coâng ty TNHH TM&DVKT S.I.S
* Ñoái vôùi ngoõ ra daïng transistor:
Taûi keát noái vaøo ngoõ ra cuûa LOGO phaûi thoaû ñieàu kieän sau: doøng ñieän khoâng vöôït
quaù 0.3 A.
Sô ñoà keát noái nhö sau:
5
Höôùng daãn söû duïng LOGO! – Coâng ty TNHH TM&DVKT S.I.S


4.5/ Keát noái vôùi modul analog output LOGO! AM 2 AQ:1: noái ñaát baûo veä
2: thanh ray
V1, V2: 0-10 VDC
R: nhoû nhaát 5KΩ
II/ Laäp trình vôùi LOGO:
1/ Caùc haøm trong LOGO:
Caùc haøm laäp trình trong LOGO ñöôïc chia thaønh 4 danh saùch sau ñaây:
Co: danh saùch caùc ñieåm lieân keát (bit M, caùc ngoõ input, output…), caùc haèng soá.
GF: danh saùch caùc haøm cô baûn nhö AND, OR…
SF: danh saùch caùc haøm cô baûn.
BN: danh saùch caùc block ñaõ ñöôïc söû duïng trong sô ñoà maïch.
1.1/ Danh saùch Co:
* Ngoõ vaøo soá:
Ngoõ vaøo soá ñöôïc xaùc ñònh bôûi kí töï baét ñaàu laø I. Soá thöù töï cuûa caùc ngoõ vaøo ( I1,
I2, …) töông öùng vôùi ngoõ vaøo keát noái treân LOGO.
* Ngoõ vaøo analog:
Ñoái vôùi caùc version LOGO! 24, LOGO! 24o, LOGO! 12/24RC vaø LOGO!
12/24Rco, caùc ngoõ vaøo I7, I8 coù theå ñöôïc laäp trình ñeå söû duïng nhö hai keânh vaøo analog
AI1, AI2.
* Ngoõ ra soá:
Ngoõ ra soá ñöôïc xaùc ñònh bôûi kí töï baét ñaàu laø Q (Q1, Q2, … Q16).
* Ngoõ ra analog:
Ngoõ ra analog ñöôïc baét ñaàu bôûi kyù töï AQ, LOGO chæ cho pheùp toái ña 2 ngoõ vaøo
analog laø AQ1 vaø AQ2.6
Höôùng daãn söû duïng LOGO! – Coâng ty TNHH TM&DVKT S.I.S
* Côø Start up:
Trong LOGO, bit M8 töï ñoäng ñöôïc set leân 1 trong chu kyø queùt ñaàu tieân. Vì vaäy,
ta coù theå söû duïng bit naøy nhö 1 côø Start up. Sau chu kyø queùt ñaàu tieân, bit M8 seõ ñöôïc
reset veà 0. Ngoaøi ra, bit M8 cuõng coù theå ñöôïc söû duïng nhö moät bit nhôù thoâng thöôøng
trong chöông trình.
* Thanh ghi dòch bit:
LOGO! cung caáp 8 thanh ghi dòch bit töø S1 ñeán S8. Ñaây laø caùc thanh ghi chæ
ñoïc. Noäi dung cuûa thanh ghi dòch bit chæ coù theå ñöôïc ñònh nghóa laïi baèng haøm ñaëc bieät
(SF) “shift register”.
* Möùc haèng soá:
Möùc tín hieäu ñöôïc thieát keá ôû 2 möùc: hi vaø lo vôùi:
Hi = 1: möùc cao
Lo = 0: möùc thaáp.
* Hôû keát noái:
Caùc keát noái khoâng söû duïng coù theå ñöôïc ñònh nghóa bôûi x
2/ Caùc haøm cô baûn (BF):
LOGO! coù caùc haøm cô baûn sau:
7
Höôùng daãn söû duïng LOGO! – Coâng ty TNHH TM&DVKT S.I.S
8
Höôùng daãn söû duïng LOGO! – Coâng ty TNHH TM&DVKT S.I.S

Coång AND:ngoõ ra cuûa haøm AND baèng 1 khi taát caû caùc ngoõ vaøo baèng 1.
Baûng logic coång AND nhö sau:
Coång AND laáy caïnh xung leân:Ngoõ ra baèng 1 trong 1 chu kyø queùt taïi thôøi ñieåm ñaàu tieân maø caû 4 ngoõ vaøo cuøng
baèng 1.
Ngoõ vaøo khoâng söû duïng ta coù theå söû duïng kyù hieäu x (x=1).
Giaûn ñoà thôøi gian:
Coång NAND:Ngoõ ra coång NAND chæ baèng 0 khi taát caû ngoõ vaøo cuøng baèng 1.
Baûng logic coång NAND:
9
Höôùng daãn söû duïng LOGO! – Coâng ty TNHH TM&DVKT S.I.S
Coång NAND laáy caïnh xung leân:Ngoõ ra cuûa coång NAND laáy caïnh xung leân baèng 1 trong 1 chu kyø maùy taïi thôøi
ñieåm ñaàu tieân maø moät trong caùc ngoõ vaøo baèng 0.
Giaûn ñoà thôøi gian:
Coång OR:Ngoõ ra baèng 1 neáu coù ít nhaát moät ngoõ vaøo baèng 1.
Ngoõ vaøo khoâng söû duïng ta coù theå duøng kyù hieäu x (x=0).
Baûng logic coång OR:
10
Höôùng daãn söû duïng LOGO! – Coâng ty TNHH TM&DVKT S.I.S
Coång NOR:Ngoõ ra coång NOR baèng 1 neáu taát caû ngoõ vaøo cuøng baèng 0.
Ngoõ vaøo khoâng söû duïng ta coù theå duøng kyù hieäu x (x=0).
Baûng logic coång NOR:
Coång XOR:Ngoõ ra coång XOR baèng 1 khi möùc logic cuûa 2 ngoõ vaøo khaùc nhau.
Ngoõ vaøo khoâng söû duïng ta coù theå duøng kyù hieäu x (x=0).
Baûng logic coång XOR:
11
Höôùng daãn söû duïng LOGO! – Coâng ty TNHH TM&DVKT S.I.S
Coång NOT:Baûng logic coång NOT:
3/ Caùc haøm ñaëc bieät (SF: special functions):
Caùc haøm ñaëc bieät coù trong LOGO ñöôïc lieät keâ trong baûng sau:
12
Höôùng daãn söû duïng LOGO! – Coâng ty TNHH TM&DVKT S.I.S
13
Höôùng daãn söû duïng LOGO! – Coâng ty TNHH TM&DVKT S.I.S


Boä giaùm saùt tín
hieäu analog

Boä khueách ñaïi
analog
Ghi chuù:
Rem: thoâng soá naøy duøng ñeå choïn ñaëc tính retentive (nhôù) on hay off
On: retentive
Off: non retentive
Neáu ñaëc tính retentive ñöôïc choïn thì khi coù nguoàn laïi, traïng thaùi tín hieäu tröôùc khi
maát nguoàn ñöôïc ñaët trôû laïi vaøo ngoõ ra.
14
Höôùng daãn söû duïng LOGO! – Coâng ty TNHH TM&DVKT S.I.S

3.1/ On-delay:

Kyù hieäu LOGO Keát noái Moâ taû
Input Trg Ngoõ vaøo khôûi ñoäng thôøi gian
delay on
Parameter T Khoaûng thôøi gian delay
Output Q Ngoõ ra seõ leân 1 sau thôøi gian T
keå töø khi ngoõ Trg leân 1.

Giaûn ñoà thôøi gian:
Ta

Moâ taû:
Thôøi gian Ta ñöôïc khôûi ñoäng khi ngoõ vaøo Trg chuyeån töø 0 leân 1. (Ta: thôøi gian
hieän haønh cuûa LOGO)
Neáu traïng thaùi ngoõ vaøo Trg duy trì möùc 1 trong suoát khoaûng thôøi gian T thì ngoõ
ra Q ñöôïc leân möùc 1 cho ñeán khi ngoõ vaøo chuyeån töø 1 xuoáng 0.
Neáu trong khoaûng thôøi gian T maø ngoõ vaøo chuyeån töø 1 xuoáng 0 thì thì ngoõ ra
cuõng xuoáng 0 vaø timer bò reset.
Neáu tính naêng retentive khoâng ñöôc set thì khi maát nguoàn, ngoõ ra Q vaø thôøi
gian Ta bò reset.
3.2/ Off-delay:

Kyù hieäu LOGO Keát noái Moâ taû
Input Trg Caïnh aâm ngoõ vaøo khôûi ñoäng thôøi gian
delay off T
Input R Caïnh leân ngoõ vaøo naøy seõ reset thôøi
gian delay vaø ngoõ out
Parameter T Thôøi gian delay off
Output Q Ngoõ ra ñöôïc set khi Trg leân 1 vaø ñöôïc
giöõ cho ñeán heát thôøi gian T.
Giaûn ñoà thôøi gian:
Moâ taû:15
Höôùng daãn söû duïng LOGO! – Coâng ty TNHH TM&DVKT S.I.S

Ngoõ ra Q ñöôïc set ngay laäp töùc khi Trg thay ñoåi töø 0 leân 1.
Thôøi gian hieän haønh Ta seõ ñöôïc khôûi ñoäng laïi khi Trg chuyeån töø 1 xuoáng 0, ngoõ
ra Q vaãn coøn ñöôïc set. Ngoõ ra Q seõ ñöôïc reset veà 0 khi Ta ñaït tôùi thôøi gian T (Ta=T).
Thôøi gian Ta bò reset khi coù moät caïnh leân ôû chaân Trg.
Khi ngoõ vaøo R chuyeån töø leân 1 thì thôøi gian Ta vaø ngoõ ra seõ bò reset.
Neáu tính naêng retentive khoâng ñöôc choïn thì khi maát nguoàn, ngoõ ra Q vaø thôøi
gian Ta bò reset.
3.3/ On_off-delay:

Kyù hieäu LOGO Keát noái Moâ taû
Input Trg Caïnh döông (0 leân 1) cuûa ngoõ vaøo trg
seõ khôûi ñoäng thôøi gian delay-on TH
Caïnh döông (0 leân 1) cuûa ngoõ vaøo trg
seõ khôûi ñoäng thôøi gian delay-on TL
Parameter TH : thôøi gian delay-on
TL: thôøi gian delay-off
Output Q Ngoõ ra ñöôïc set khi ñuû thôøi gian TH sau
khi ngoõ vaøo Trg leân vaø giöõ ôû möùc 1.
Ngoõ ra ñöôïc reset khi ñuû thôøi gian TL
sau khi ngoõ vaøo Trg xuoáng vaø giöõ ôû
möùc 0.
Giaûn ñoà thôøi gian:
Moâ taû:
Thôøi gian TH ñöôïc khôûi ñoäng khi ngoõ vaøo Trg chuyeån töø 0 leân 1. Neáu ngoõ Trg
ñöôïc giöõ cho ñeán heát thôøi gian TH thì ngoõ ra Q seõ ñöôïc set leân 1.
Thôøi gian TH seõ bò reset khi ngoõ vaøo Trg chuyeån xuoáng möùc 0 khi chöa heát thôøi
gian TH.
Söï chuyeån möùc töø 1 xuoáng 0 seõ khôûi ñoäng TL . Neáu ngoõ Trg ñöôïc giöõ cho ñeán
heát thôøi gian TL thì ngoõ ra Q seõ ñöôïc reset veà 0.
Thôøi gian TL seõ bò reset khi ngoõ vaøo Trg chuyeån leân möùc 1 khi chöa heát thôøi
gian TL.
Neáu tính naêng retentive khoâng ñöôc choïn thì khi maát nguoàn, ngoõ ra Q vaø thôøi
gian TH, TL bò reset.


16
Höôùng daãn söû duïng LOGO! – Coâng ty TNHH TM&DVKT S.I.S
3.4/ On-delay coù nhôù:

Kyù hieäu LOGO Keát noái Moâ taû
Input Trg Caïnh döông ngoõ vaøo khôûi ñoäng thôøi
gian delay on T
Input R Tín hieäu 1 ngoõ vaøo naøy seõ reset thôøi
gian delay vaø ngoõ out
Parameter T Thôøi gian delay on
Output Q Ngoõ ra ñöôïc set khi heát thôøi gian T.
Giaûn ñoà thôøi gian:
Moâ taû:
Thôøi gian Ta ñöôïc khôûi ñoäng khi ngoõ vaøo Trg chuyeån töø 0 leân 1. Ngoõ ra Q ñöôïc
set khi Ta=T. Töø luùc naøy, söï thay ñoåi giaù trò ôû Trg khoâng aûnh höôûng ñeán giaù trò cuûa ngoõ
ra.
Ngoõ ra vaø thôøi gian Ta bò reset khi coù tín hieäu 1 ôû chaân R.
Neáu tính naêng retentive khoâng ñöôc choïn thì khi maát nguoàn, ngoõ ra Q vaø thôøi
gian Ta bò reset.
3.5/ Relay xung coù trì hoaõn:

Kyù hieäu LOGO Keát noái Moâ taû
Input Trg Caïnh döông (0 leân 1) cuûa ngoõ vaøo trg
seõ khôûi ñoäng thôøi gian delay T
Parameter T T: thôøi gian delay
Output Q Ngoõ ra ñöôïc set ngay khi Trg leân 1.
Ngoõ ra ñöôïc reset khi ñuû thôøi gian T vaø
ngoõ Trg vaãn coøn ôû möùc 1.
Giaûn ñoà thôøi gian:
Moâ taû:


17
Höôùng daãn söû duïng LOGO! – Coâng ty TNHH TM&DVKT S.I.S

Ngoõ vaøo Trg chuyeån töø 0 leân 1 seõ set ngoõ ra Q vaø khôûi ñoäng thôøi gian Ta.
Ngoõ ra Q bò reset khi Ta=T hoaëc ngoõ vaøo Trg chuyeån xuoáng 0 maø chöa heát thôøi
gian T.
Neáu tính naêng retentive khoâng ñöôc choïn thì khi maát nguoàn, ngoõ ra Q vaø thôøi
gian Ta bò reset.
3.6/ Relay thôøi gian laáy caïnh xung leân:

Kyù hieäu LOGO Keát noái Moâ taû
Input Trg Caïnh leân ngoõ vaøo Trg khôûi ñoäng chu
trình ( khôûi ñoäng TL).
Input R Tín hieäu 1 ngoõ vaøo naøy seõ reset thôøi
gian Ta vaø ngoõ out
Parameter TH: thôøi gian ngoõ ra ôû möùc 1.
TL: thôøi gian ngoõ ra ôû möùc 0.
N: soá xung vôùi chu kyø TH/TL
Output Q Ngoõ ra ñöôïc reset trong thôøi gian TL vaø
set trong thôøi gian TH
Giaûn ñoà thôøi gian:
Söï chuyeån möùc töø 0 leân 1 cuûa ngoõ vaøo Trg seõ khôûi ñoäng thôøi gian TL . Heát thôøi
gian TL, ngoõ ra ñöôïc set vaø khôûi ñoäng thôøi gian TH . Heát thôøi gian TH, ngoõ ra bò reset
vaø chu kyø TL/TH ñöôïc khôûi ñoäng laïi neáu soá xung ñaët N>1.
Neáu chöa heát chu trình maø ngoõ Trg ñöôïc kích trôû laïi thì thôøi gian Ta bò reset vaø
chu trình ñöôïc khôûi ñoäng laïi.
Neáu tính naêng retentive khoâng ñöôc choïn thì khi maát nguoàn, ngoõ ra Q vaø thôøi
gian Ta bò reset.
3.7/ Boä phaùt xung khoâng ñoàng boä:

Kyù hieäu LOGO Keát noái Moâ taû
Input En Cho pheùp chöùc naêng cuûa haøm
Input INV Tín hieäu 1 ngoõ vaøo naøy seõ chuyeån ñoåi
traïng thaùi xung phaùt ôû ngoõ ra


18
Höôùng daãn söû duïng LOGO! – Coâng ty TNHH TM&DVKT S.I.S


Parameter TH, TL: chu kyø phaùt xung
Output Q Ngoõ ra ñöôïc set/reset vôùi chu kyø TH/TL
(INV=0)
Ngoõ ra ñöôïc reset/set vôùi chu kyø TH/TL
(INV=1)
Giaûn ñoà thôøi gian:
Moâ taû:
Khi ngoõ En =1 thì ngoõ ra Q seõ phaùt xung vôùi chu kyø TH/TL.
Ngoõ INV coù theå ñöôïc söû duïng ñeå chuyeån ñoåi traïng thaùi cuûa xung ñöôïc phaùt ra.
Neáu tính naêng retentive khoâng ñöôc choïn thì khi maát nguoàn, ngoõ ra Q vaø thôøi
gian Ta bò reset.
3.8/ Boä phaùt xung ngaàu nhieân:

Kyù hieäu LOGO Keát noái Moâ taû
Input En Caïnh döông (0 leân 1) cuûa ngoõ vaøo En
seõ khôûi ñoäng thôøi gian delay on cuûa boä
phaùt xung ngaãu nhieân.
Caïnh aâm (1 xuoáng 0) cuûa ngoõ vaøo En
seõ khôûi ñoäng thôøi gian delay off cuûa boä
phaùt xung ngaãu nhieân.
Parameter T Thôøi gian delay on ñöôïc set ngaãu nhieân
giöõa 0s vaø TH
Thôøi gian delay off ñöôïc set ngaãu
nhieân giöõa 0s vaø TL
Output Q Ngoõ ra ñöôïc set ngaãu nhieân giöõa 0s vaø
TH vaø ñöôïc reset ngaãu nhieân giöõa 0s
vaø TL
Giaûn ñoà thôøi gian:
Moâ taû:19
Höôùng daãn söû duïng LOGO! – Coâng ty TNHH TM&DVKT S.I.S

Khi ngoõ vaøo En chuyeån töø 0 leân 1, thôøi gian delay on ñöôïc set ngaãu nhieân giöõa
0s vaø TH. Heát thôøi gian delay on, ngoõ ra seõ ñöôïc set.
Khi ngoõ vaøo En chuyeån töø 1 xuoáng 0, thôøi gian delay off ñöôïc set ngaãu nhieân
giöõa 0s vaø TL. Heát thôøi gian delay off, ngoõ ra seõ ñöôïc reset.
Thôøi gian ñöôïc reset neáu tín hieäu ngoõ En chuyeån leân 1 trôû laïi khi chöa heát thôøi
gian delay off.
Thôøi gian ñöôïc reset khi maát nguoàn.
3.9/ Coâng taéc duøng cho ñeøn caàu thang:

Kyù hieäu LOGO Keát noái Moâ taû
Input Trg Caïnh xuoáng (1 xuoáng 0) cuûa ngoõ vaøo
trg seõ khôûi ñoäng thôøi gian delay off cho
coâng taéc ñeøn caàu thang.
Parameter T: thôøi gian delay off
T!: thôøi gian kích caûnh baùo
T!L: xaùc ñònh ñoä daøi cuûa tín hieäu caûnh
baùo
Output Q Ngoõ ra ñöôïc reset khi heát thôøi gian
delay off T. tröôùc khi heát thôøi gian T seõ
coù 1 tín hieäu caûnh baùo ngoõ ra chuyeån töø
1 xuoáng 0.
Giaûn ñoà thôøi gian:
Moâ taû:
Ngoõ ra ñöôïc set ngay khi ngoõ Trg leân 1. Khi ngoõ vaøo Trg chuyeån xuoáng 0 thì
thôøi gian delay off T ñöôïc khôûi ñoäng. Heát thôøi gian delay off, ngoõ ra seõ ñöôïc reset.
Ta coù theå taïo moät tín hieäu caûnh baùo tröôùc khi heát thôøi gian delay off baèng caùch
ñònh giaù trò cho thoâng soá T! vaø T!L. Khi ñoù, tröôùc khi heát thôøi gian delay off, ngoõ ra seõ
xuoáng 0 trong khoaûng thôøi gian ( T-T! ; T-T!+T!L).
Chöa heát thôøi gian T maø ngoõ Trg ñöôïc kích trôû laïi thì thôøi gian delay off seõ
ñöôïc khôûi ñoäng laïi.
Neáu tính naêng retentive khoâng ñöôc choïn thì khi maát nguoàn, ngoõ ra Q vaø thôøi
gian Ta bò reset.
20
Höôùng daãn söû duïng LOGO! – Coâng ty TNHH TM&DVKT S.I.S
3.10/ Coâng taéc ña chöùc naêng:

Kyù hieäu LOGO Keát noái Moâ taû
Input Trg Tín hieäu kích ngoõ naøy seõ khôûi ñoäng chu
trình.
Input R Tín hieäu 1 ngoõ vaøo naøy seõ reset thôøi
gian Ta vaø ngoõ out
Parameter T: thôøi gian delay off
TL: qui ñònh khoaûng thôøi gian maø ngoõ
vaøo Trg phaûi ñöôïc giöõ ôû möùc cao ñeå
ngoõ ra luoân ôû möùc 1.
T!: thôøi gian kích caûnh baùo
T!L: xaùc ñònh ñoä daøi cuûa tín hieäu caûnh
baùo
Output Q Tín hieäu ôû ngoõ Trg seõ kích ngoõ Q. tuyø
thuoäc vaøo chieàu daøi cuûa tín hieäu ngoõ
Trg maø ngoõ ra coù theå ñöôïc baät lieân tuïc
hay chæ keùo daøi trong moät thôøi gian.
Giaûn ñoà thôøi gian:
Moâ taû:
Ngoõ ra ñöôïc set ngay khi ngoõ Trg leân 1.
Neáu ngoõ Q=0, ngoõ vaøo Trg =1 trong khoaûng thôøi gian > TL, ngoõ Q seõ ñöôïc baät
leân lieân tuïc. Ngöôïc laïi, neáu ngoõ vaøo Trg=1 trong khoaûng thôøi gianNo2>No1).
3.12/ Boä ñònh ngaøy trong naêm:

Kyù hieäu LOGO Keát noái Moâ taû
Thoâng soá No Ñònh gian thôøi ñieåm On vaø Off vaøo 2
ngaøy khaùc nhau trong naêm.
Output Q Ngoõ ra ñöôïc set leân khi ngaøy hieän taïi
rôi vaøo vuøng ngaøy ñònh tröôùc.
22
Höôùng daãn söû duïng LOGO! – Coâng ty TNHH TM&DVKT S.I.S
Ví duï:
Chuù thích:
MM: Month (thaùng)
DD: Day (ngaøy)
Moâ taû:
Thôøi ñieåm On vaø Off ñöôïc ñaët vaøo ngaøy naøo ñoù trong naêm. Khi ngaøy hieän taïi trong
naêm rôi vaøo khoaûng thôøi gian naøy thì ngoõ ra seõ ñöôïc set leân 1.
3.13/ Boä ñeám leân xuoáng:

Kyù hieäu LOGO Keát noái Moâ taû
Input R Tín hieäu möùc 1 ngoõ R seõ reset giaù trò
ñeám veà 0.
Input Cnt Caïnh leân cuûa chaân naøy seõ thöïc hieän
chöùc naêng ñeám.
Söû duïng:
Ngoõ vaøo I5/I6 ñöôïc duøng cho ñeám toác
ñoä cao ( chæ ñoái vôùi version LOGO!
12/24 RC/RCo vaø LOGO! 24/24o), toái
ña 2Khz.
Caùc ngoõ vaøo coøn laïi ñöôïc duøng cho
ñeám taàn soá thaáp ( trong voøng 4Hz)
Input Dir Choïn chieàu ñeám:
0: ñeám leân
1: ñeám xuoáng
Parameter On: ngöôõng On cuûa ngoõ ra Q (giaù trò töø
0...999999)
Off: ngöôõng Off cuûa ngoõ ra Q (giaù trò töø
0...999999)
23
Höôùng daãn söû duïng LOGO! – Coâng ty TNHH TM&DVKT S.I.S


Output Q Ngoõ ra ñöôïc set hay reset phuï thuoäc
vaøo giaù trò ñeám vaø caùc ngöôõng ñaët.
Ví duï:
Moâ taû:
Giaù trò ñeám seõ ñöôïc taêng hoaëc giaûm moät ñôn vò öùng vôùi moãi caïnh leân cuûa ngoõ vaøo
Cnt vaø ngoõ vaøo Dir. Giaù trò ñeám ñöôïc reset veà 0 khi ngoõ vaøo R leân 1. ngoõ ra ñöôïc set
hoaëc reset theo quy luaät sau ñaây:
Tröôøng hôïp ngöôõng On >= ngöôõng Off
Q = 1, neáu Cnt >= On
Q = 0, neáu Cnt < Off.
Tröôøng hôïp ngöôõng On < ngöôõng Off, ngoõ ra Q =1 khi :
On < Cnt < Off
3.14/ Boä ñeám giôø:

Kyù hieäu LOGO Keát noái Moâ taû
Input R Moät caïnh leân cuûa ngoõ vaøo R (0 leân 1)
seõ reset ngoõ ra Q vaø ñaët giaù trò MI vaøo
boä ñeám giôø MN
Input EN Cho pheùp boä ñeám giôø hoaït ñoäng
Input Ral Moät caïnh leân cuûa ngoõ vaøo naøy seõ reset
taát caû. Ñoù laø:
• Ngoõ ra Q=0
• Boä ñeám giôø OT=0
• MN=MI
Parameter MI: giaù trò ñaët cho boä ñeám giôø. Giaù trò
töø 0000…9999 giôø.
OT: toång thôøi gian ñaõ troâi qua keå töø laàn
sau cuøng Ral chuyeån töø 1 xuoáng 0.
MN: soá giôø ñaõ troâi qua.


24
Höôùng daãn söû duïng LOGO! – Coâng ty TNHH TM&DVKT S.I.S


Output Q Ngoõ ra ñöôïc set khi MN=0
Ngoõ ra ñöôïc reset khi:
• “Q→0:R+En”, R=1 hoaëc Ral=1
hoaëc En=0
• “Q→0:R”, R=1 hoaëc Ral=1


Giaûn ñoà thôøi gian:
Moâ taû:
Boä ñeám giôø seõ hoaït ñoäng khi En=1. Khi ñoù, thôøi gian ñöôïc tính vaø ngoõ ra ñöôïc
set leân khi MN=0.
Moät tín hieäu reset ôû chaân R seõ reset ngoõ ra Q vaø gaùn laïi giaù trò ñaët MI vaøo MN
(MN=MI), boä ñeám giôø OT khoâng bò aûnh höôûng.
Moät tín hieäu ôû chaân Ral seõ reset ngoõ ra Q vaø gaùn laïi giaù trò ñaët MI vaøo MN
(MN=MI), vaø reset caû boä ñeám giôø OT.
Phuï thuoäc vaøo vieäc ñònh daïng ngoõ ra Q maø noù coù theå ñöôïc reset vôùi moät tín
hieäu möùc 1 ôû chaân R hoaëc Ral (“Q→0:R+En”), hay ñöôïc reset vôùi tín hieäu möùc 1 ôû
chaân R hoaëc Ral hoaëc En ôû möùc thaáp (“Q→0:R+En”)
Giôùi haïn cuûa giaù trò OT:
Giaù trò cuûa boä ñeám giôø OT khoâng bò aûnh höôûng bôûi tín hieäu reset ôû chaân R. giaù
trò naøy seõ ñöôïc giöõ laïi khi En=0 vaø tieáp tuïc ñeám khi En=1.
Giaù trò toái ña cuûa OT laø 99999h. Boä ñeám seõ ngöng laïi khi ñaït giaù trò naøy.
25
Höôùng daãn söû duïng LOGO! – Coâng ty TNHH TM&DVKT S.I.S

Khi laäp trình, ta coù theå khôøi taïo moät giaù trò khaùc 0 cho OT. MN seõ töï ñoäng ñöôïc
tính luùc START, phuï thuoäc vaøo giaù trò cuûa MI vaø OT.
3.15/ Boä phaùt xung phuï thuoäc taàn soá:

Kyù hieäu LOGO Keát noái Moâ taû
Input Fre Chöùc naêng ñeám ñöôïc thöïc hieän vôùi
caïnh leân ôû ngoõ vaøo Fre.
Söû duïng:
• I5/I6 ñöôïc söû duïng ñeå ñeám toác
ñoä cao (chæ coù ôû LOGO!12/24
RC/RCo vaø LOGO!24/24o):
max. 2 kHz.
• Caùc ngoõ vaøo khaùc ñöôïc duøng
cho ñeám taàn soà thaáp (4Hz)
Parameter On: ngöôõng On. Giaù trò: 0000…9999
Off: ngöôõng Off. Giaù trò: 0000…9999
G_T: thôøi gian môû coång ñeå ñeám soá
xung ngoõ vaøo. Giaù trò: 00:05 s...99:99 s
Output Q Ngoõ ra Q ñöôïs set hoaëc reset phuï thuoäc
giaù trò ngöôõng.
Giaûn ñoà thôøi gian:
Moâ taû:
Soá xung trong khoaûng thôøi gian môû coång G_T ( fa ) ñöôïc ño ôû chaân Fre. Ngoõ ra
ñöôïc set hoaëc reset theo quy luaät sau ñaây:
Tröôøng hôïp ngöôõng On >= ngöôõng Off:
• Q = 1, neáu fa > On
• Q = 0, neáu fa On
• Q = 0, neáu Ax On
• Q = 0, neáu Ax On
• Q = 0, neáu S8
Dir = 1: S8 >>S1
Parameter Bit naøo trong thanh ghi dòch töø S1…S8 seõ
ñöôïc xuaát ra ngoõ Q.
Output Q Ngoõ ra
Giaûn ñoà thôøi gian:
Moâ taû:
Moãi caïnh leân cuûa ngoõ vaøo Trg, giaù trò In seõ ñöôïc ñoïc vaø cheøn vaøo thanh ghi dòch theo
chieàu ñöôïc quy ñònh ôû ngoõ Dir.
3.26/ Boä choïn keânh analog:

Kyù hieäu LOGO Keát noái Moâ taû
Input En Tín hieäu möùc 1 ôû ngoõ naøy seõ cho pheùp
chöùc naêng choïn keânh.
37
Höôùng daãn söû duïng LOGO! – Coâng ty TNHH TM&DVKT S.I.S


Input En Tín hieäu möùc 1 ôû ngoõ naøy seõ cho pheùp
chöùc naêng choïn keânh.
Parameter
Input S1 vaø S2 V1…V4:n4 keânh: analog
Maõ choï keânh
Taà = giaù trò: = 0: choïn keânh 1
S1 m 0 vaø S2–32768...+32767
Output AQ S1 = ra vaø S2 = 1: choïn keânh 2
Ngoõ 0 analog
S1 = 1 vaø S2 = 0: choïn keânh 3
S1 = 1 vaø S2 = 1: choïn keânh 4
Giaûn ñoà thôøi gian:
Ngoõ ra analog:
Ta coù theå keát noái ngoõ ra AQ cuûa haøm choïn keânh vaøo moät ngoõ ra analog thöïc söï.
Tuy nhieân, caàn chuù y laø giaù trò cuûa ngoõ ra analog thöïc söï chæ naèm trong khoaûng 0…1000
(töông öùng 0…10V). Ta coù theå duøng boä khueách ñaïi analog ñeå chuyeån sang taàm giaù trò
hôïp lyù tröôùc khi ñöa ra ngoõ ra analog thöïc söï.

2.27/Haøm doác:

Kyù hieäu LOGO Keát noái Moâ taû
Input En Caïnh leân ôû chaân naøy seõ baét ñaàu cho xuaát
giaù trò analog ra ngoõ AQ#.
Moät caïnh xuoáng ôû ngoõ naøy seõ xuaát ngay
laäp töùc giaù trò Offset (B) ra ngoõ AQ# vaø
xuaát giaù trò 0 ra AQ


38
Höôùng daãn söû duïng LOGO! – Coâng ty TNHH TM&DVKT S.I.S


Input Sel Sel = 0: möùc 1 ñöôïc khôûi ñoäng
Sel = 1: möùc 2 ñöôïc khôûi ñoäng
Input St V1…V4: 4 keânh analog
Taàm giaù trò: –32768...+32767
Parameter Level1 vaø Level2: caùc muùc analog
Giaù trò töø –10,000 tôùi +20,000
MaxL: giaù trò toái ña maø khoâng ñöôïc vöôït
quaù trong baát kyø tình huoáng naøo
StSp: Start/Stop offset
Rate: xuaát taêng giaù trò analog .
A: Gain. Taàm giaù trò : 0 ñeán 10.00
B: Offset. Taàm giaù trò : -10,000 ñeán
+10,000
p: soá thaäp phaân. Giaù trò : 0, 1, 2, 3
Output AQ# AQ# laø giaù trò analog sô caáp.
Taàm giaù trò: –32767...+32767
Output AQ AQ laø giaù trò analog thöù caáp.
AQ = (AQ# – Offset) / Gain
Taàm giaù trò: 0...+32767
Giaûn ñoà thôøi gian:
Moâ taû:
Khi input En ñöôïc set, giaù trò StSp + B ñöôïc xuaát ra AQ# trong 100ms. Sau ñoù,
tuyø thuoäc vaøo giaù trò möùc ñöôïc ñaët trong Sel maø giaù trò analog seõ taêng tuyeán tính ñeán
möùc 1 hoaëc möùc 2.
Neáu St ñöôïc set thì haøm seõ giaûm giaù trò AQ# ñeán StSp + B. Sau ñoù, giöõ giaù trò
naøy trong 100ms roài giaûm ngay laäp töùc ñeán giaù trò offset (B). Luùc naøy, ngoõ ra giaù trò
analog xuaát ra ôû ngoõ AQ# chæ coù theå ñöôïc taêng trôû laïi khi ngoõ St vaø ngoõ En ñaõ ñöôïc
reset 1 laàn.39
Höôùng daãn söû duïng LOGO! – Coâng ty TNHH TM&DVKT S.I.S

Neáu ngoõ Sel thay ñoåi giaù trò thì giaù trò analog seõ chuyeån sang möùc môùi.
Neáu ngoõ En chuyeån töø 1 xuoáng 0 thì ngay laäp töùc giaù trò offset (B) seõ ñöôïc ñöa
ra ngoõ AQ#.
Ngoõ ra thöïc söï AQ ñöôïc tính theo coâng thöùc: AQ = (AQ# – Offset) / Gain.
3.28/ Bo ñieàu khieån PI:

Kyù hieäu LOGO Keát noái Moâ taû
Input A/M Caøi ñaët cheá ñoä ñieàu khieån
1: cheá ñoä töï ñoäng (automatic)
0: cheá ñoä baèng tay (manual)
Input R Khi ngoõ naøy ñöôïc set thì ngoõ ra Q seõ
ñöôïc reset vaø ngoõ vaøo A/M bò boû qua.
Input PV Giaù trò analog hoài tieáp
Parameter SP: giaù trò ñaët
Giaù trò töø –10,000 tôùi +20,000
KC: Gain. Taàm giaù trò:00.00 to 99.99
TI: Integral time. Taàm giaù trò: 00:01 tôùi
99:59 m
Dir: höôùng hoaït ñoäng cuûa boä ñieàu khieån.
Giaù trò: + hoaëc -
Mq: giaù trò töø AQ trong cheá ñoä ñieàu
khieån baèng tay. . Taàm giaù trò:0 tôùi 1000
Min: giaù trò nhoû nhaát cuûa PV. Taàm giaù
trò: –10,000 tôùi +20,000
Max: giaù trò lôùn nhaát cuûa PV. Taàm giaù
trò: –10,000 tôùi +20,000
A: Gain. Taàm giaù trò : -10.00 ñeán 10.00
B: Offset. Taàm giaù trò : -10,000 ñeán
+10,000
p: soá thaäp phaân. Giaù trò : 0, 1, 2, 3
Output AQ Ngoõ ra analog coù theå ñöôïc lieân keát vôùi
ngoõ ra thöïc AQ1 hoaëc AQ2
Taàm giaù trò: 0…1000

Giaûn ñoà thôøi gian:
40
Höôùng daãn söû duïng LOGO! – Coâng ty TNHH TM&DVKT S.I.S
Moâ taû:
Khi giaù trò cuûa ngoõ A/M ñöôïc ñaët baèng 0, giaù trò Mq ñöôïc gaùn cho ngoõ ra AQ.
Khi giaù trò cuûa ngoõ A/M ñöôïc set baèng 1, chöông trình töï ñoäng seõ ñöôïc khôûi ñoäng.
Giaù trò thöïc söï cuûa PV ñöôïc tính theo bieåu thöùc sau:
Giaù trò thöïc PV = (PV _ gain) + offset
Neáu PV=SP, haøm seõ khoâng thay ñoåi giaù trò AQ.
Khi Dir = +:
• Neáu PV > SP: haøm seõ giaûm giaù trò AQ
• Neáu PV < SP: haøm seõ taêng giaù trò AQ
Khi Dir = -:
• Neáu PV < SP: haøm seõ giaûm giaù trò AQ
• Neáu PV > SP: haøm seõ taêng giaù trò AQ
Khi coù söï khaùc bieät giöõa PV vaø SP, haøm seõ ñieàu khieån sao cho PV phuø hôïp vôùi SP. Toác
ñoä thay ñoåi cuûa ngoõ AQ phuï thuoäc vaøo thoâng soá KC vaø KI.
Neáu PV vöôït quaù giaù trò Max thì PV seõ ñöôïc gaùn giaù trò Max. Ngöôïc laïi, neáu PV nhoû
hôn giaù trò Min thì PV seõ ñöôïc gaùn giaù trò Min
Khi ngoõ R leân 1 thì ngoõ ra AQ seõ ñöôïc reset vaø giaù trò ngoõ vaøo A/M seõ bò boû qua.
41
Höôùng daãn söû duïng LOGO! – Coâng ty TNHH TM&DVKT S.I.S


III/ Moät soá ví duï:
1/ Töôùi caây trong nhaø kính:
Yeâu caàu:
LOGO! coù theå söû duïng cho vieäc ñieàu khieån töôùi caây trong nhaø kính. Coù 3 loaïi
caây khaùc nhau. Loaïi 1 soáng trong nöôùc, caàn phaûi duy trì möïc nöôùc trong 1 khoaûng coá
ñònh. Loaïi 2 caàn ñöôïc töôùi nöôùc trong khoaûng 3 phuùt vaøo moãi buoåi saùng vaø toái. Loaïi 3
töôùi vaøo moãi toái caùch nhau 2 ngaøy.
Giaûi phaùp:
Ñoái vôùi loaïi 1: ta duøng 2 ngoõ I1 vaø I2 ñeå nhaän bieát möùc cao vaø thaáp cuûa möïc
nöôùc.
Ñoái vôùi loaïi 2: ta duøng haøm “ñònh ngaøy giôø trong tuaàn” ñeå caøi ñaët thôøi gian (cho
taát caû caùc ngaøy) nhö sau:
Buoåi saùng: ON 6:00 OFF 6:03
Buoåi toái : ON 20:00 OFF 20:03
Ñoái vôùi loaïi 3: ta cuõng duøng I3 ñeå caûm nhaän buoåi toái (duøng caûm bieán aùnh saùng).
Caùc bieán duøng trong LOGO nhö sau:
I1: caûm bieán möùc cao cuûa möïc nöôùc ( coâng taéc thöôøng ñoùng)
I2: caûm bieán möùc thaáp cuûa möïc nöôùc ( coâng taéc thöôøng hôû)
I3: caûm bieán aùnh saùng (coâng taéc thöôøng hôû)
I4: switch choïn cheá ñoä töï ñoäng.
Q1: ñieàu khieån van selenoid cho möïc nöôùc cho loaïi 1
Q2: ñieàu khieån van selenoid cho vieäc töôùi nöôùc loaïi 2
Q3: ñieàu khieån van selenoid cho vieäc töôùi nöôùc loaïi 3
42
Höôùng daãn söû duïng LOGO! – Coâng ty TNHH TM&DVKT S.I.S

Chöông trình:
2/ Ñieàu khieån baêng taûi:
Yeâu caàu:
3 baêng taûi ñöôïc ñieàu khieån bôûi LOGO!. Heä thoáng lieân keát vôùi baêng taûi seõ cung
caáp haøng cho baêng taûi moãi 30s. Moãi kieän haøng di chuyeån treân baêng taûi maát heát 1 phuùt.
Heä thoáng lieân keát vôùi baêng taûi coù theå cung caáp haøng chaäm hôn 30s. Heä thoáng
baêng taûi seõ töï ñoäng chaïy hoaëc döøng phuï thuoäc vaøo treân ñoù coù haøng hay khoâng.
Giaûi phaùp:
Heä thoáng hoaït ñoäng thoâng qua nuùt ON (I2) vaø döøng thoâng qua nuùt OFF (I2). Ba
baêng taûi ñöôïc ñieàu khieån thoâng qua Q1, Q2, Q3. Ba proximity ñöôïc duøng ñeå kieåm tra
haøng treân ba baêng taûi (I4, I5, I6). Moät proximity thöù tö ñöôïc ñaët ôû ñaàu baêng taûi thöù
nhaát ñeå kieåm tra haøng vaøo.
Khi nuùt ON ñöôïc nhaán vaø coù haøng treân baêng taûi thì baêng taûi hoaït ñoäng. Haøng seõ
di chuyeån tuaàn töï töø baêng taûi 1 sang baêng taûi 2 roài ñeán baêng taûi 3. Neáu sau hôn 1 phuùt
maø ñaàu vaøo baêng taûi 1 khoâng coù haøng thì caùc baêng taûi seõ döøng theo thöù töï 1→2→3.
Neáu sau 100 giaây maø ñaàu vaøo vaãn khoâng coù haøng thì moät thôøi gian chôø 15 phuùt
ñöôïc khôûi ñoäng. Sau khoaûng thôøi gian naøy thì moät ñeøn caûnh baùo (ñöôïc ñieàu khieån bôûi
Q4) seõ ñöôïc baät.
43
Höôùng daãn söû duïng LOGO! – Coâng ty TNHH TM&DVKT S.I.SChöông trình:
44
Höôùng daãn söû duïng LOGO! – Coâng ty TNHH TM&DVKT S.I.S
Caùc bieán duøng trong chöông trình LOGO!:
I1: nuùt OFF (thöôøng hôû)
I2: nuùt ON (thöôøng hôû)
I3: caûm bieán haøng ñaàu vaøo baêng taûi 1 (thöôøng hôû)
I4: caûm bieán haøng treân baêng taûi 1 (thöôøng hôû)
I5: caûm bieán haøng treân baêng taûi 2 (thöôøng hôû)
I6: caûm bieán haøng treân baêng taûi 3 (thöôøng hôû)
Q1: ñieàu khieån baêng taûi 1.
Q2: ñieàu khieån baêng taûi 2.
Q3: ñieàu khieån baêng taûi 3.
Q4: ñieàu khieån ñeøn baùo.
45
Höôùng daãn söû duïng LOGO! – Coâng ty TNHH TM&DVKT S.I.S

3/ Ñieàu khieån ñeøn trong cöûa haøng:
Yeâu caàu:
Trong cöûa haøng coù 4 nhoùm ñeøn sau:
Nhoùm 1: saùng lieân tuïc trong thôøi gian cöûa haøng môû cöûa.
Nhoùm 2: chæ saùng vaøo nhöõng buoåi toái sau khi caûm bieán aùnh saùnh taùc ñoäng (I1).
Nhoùm 3: saùng nheï trong luùc caùc nhoùm ñeøn khaùc taét vaø coâng taét switch (I2) ñöôïc
baät On.
Nhoùm 4: saùng khi söï chuyeån ñoäng ñöôïc phaùt hieän ôû chaân I4.
Ngoaøi ra, khi coâng taét test switch ñöôïc baät On (I3) thì taát caû caùc nhoùm ñeøn ñeàu
saùng trong voøng 1 phuùt ñeå kieåm tra heä thoáng ñeøn sau khi laép ñaët.
Caùc bieán duøng trong chöông trình LOGO!:
I1: Caûm bieán aùnh saùng (thöôøng hôû)
I2: On Switch (thöôøng hôû)
I3: Test switch (thöôøng hôû)
I4: Caûm bieán chuyeån ñoäng (thöôøng hôû).
Q1: ñeøn nhoùm 1
Q2: ñeøn nhoùm 2
Q3: ñeøn nhoùm 3
Q4: ñeøn nhoùm 4
46
Höôùng daãn söû duïng LOGO! – Coâng ty TNHH TM&DVKT S.I.S

4/ Chuoâng baùo giôø trong tröôøng hoïc:
Yeâu caàu:
Chuoâng baùo giôø hoaït ñoäng ba laàn trong ngaøy: ñaàu buoåi hoïc, giöõa buoåi hoïc vaø
cuoái buoåi hoïc. Moãi laàn hoaït ñoäng khoaûng 2 giaây.
Chuoâng chæ hoaït ñoäng töø thöù hai ñeán thöù saùu trong tuaàn.
Ngoõ Q1 ñöôïc duøng ñeå ñieàu khieån chuoâng.
Chöông trình:
5/ Giaùm saùt xe trong baõi ñoå xe:
Yeâu caàu:
Soá löôïng khoaûng troáng trong baõi ñoå xe coù giôùi haïn. Khi baõi ñoå xe ñaày thì ñeøn
baùo seõ chuyeån töø xanh sang ñoû ñeå khoâng cho caùc xe khaùc vaøo.
Ngay khi coù khoaûng troáng trong baõi thì ñeøn seõ ñöôïc chuyeån trôû laïi xanh cho xe
khaùc vaøo.
Giaûi phaùp:
Soá löôïng xe vaøo vaø ra khoûi baõi seõ ñöôïc ñeám thoâng qua caûm bieán I1 vaø I2 ñaët taïi
barrier. Khi coù moät xe vaøo baõi (ñöôïc xaùc ñònh bôûi caûm bieán I1), toång soá xe seõ ñöôïc
coäng theâm 1. Khi coù moät xe ra khoûi baõi (ñöôïc xaùc ñònh bôûi caûm bieán I2), toång soá xe seõ
ñöôïc tröø bôùt 1.
Khi boä ñeám ñaït ñeán giaù trò töông öùng vôùi baõi xe ñaõ ñaày thì ñeøn seõ ñöôïc chuyeån
töø xanh sang ñoû (ñöôïc ñieàu khieån bôûi ngoõ ra Q1).
Giaù trò boä ñeám vaø ngoõ ra Q1 seõ ñöôïc reset khi khi nuùt nhaán reset (I3) ñöôïc
nhaán.
47
Höôùng daãn söû duïng LOGO! – Coâng ty TNHH TM&DVKT S.I.S

Chöông trình:
6/ Ñieàu khieån hoaït ñoäng luaân phieân giöõa 3 taûi:
Yeâu caàu:
LOGO! ñieàu khieån 3 taûi töông töï. Taïi moãi thôøi ñieåm, 2 trong 3 taûi phaûi hoaït
ñoäng. Ñeå ñaûm baûo ñoä beàn cho caùc taûi, chuùng phaûi ñöôïc hoaït ñoäng luaân phieân vaø ñeàu
nhau.
Thöù töï hoaït ñoäng giöõa caùc taûi nhö sau: taûi 1-2 → taûi 2-3 → taûi 3-1 → taûi 1-2 ……
Moãi taûi ñeàu coù moät ngaét. Khi coù loãi treân taûi thì taûi seõ ñöôïc ngaét ra vaø 2 taûi coøn
laïi seõ hoaït ñoäng.
Khi heát loãi thì chu trình hoaït ñoäng luaân phieân giöõa caùc taûi seõ ñöôïc kích hoaït trôû
laïi.
Caùc bieán söû duïng trong chöông trình:
I1: baùo ngaét taûi 1 (thöôøng hôû).
I2: baùo ngaét taûi 2 (thöôøng hôû).
I3: baùo ngaét taûi 3 (thöôøng hôû).
I4: nuùt xaùc nhaän ñaõ heát loãi treân taûi (thöôøng hôû).
Q1: taûi 1.
Q2: taûi 2.
Q3: taûi 3.
Chöông trình:


48
Höôùng daãn söû duïng LOGO! – Coâng ty TNHH TM&DVKT S.I.S
49
Höôùng daãn söû duïng LOGO! – Coâng ty TNHH TM&DVKT S.I.S
7/ Ñieàu khieån toác ñoä boä thoâng gioù:
Yeâu caàu:
LOGO! ñöôïc söû duïng ñeå ñieàu khieån 4 möùc toác ñoä cuûa boä thoâng gioù.
Söï chuyeån möùc toác ñoä ñöôïc thöïc hieän thoâng qua 2 nuùt taêng (I1) vaø giaûm (I2).
Khi nhaán nuùt taêng laàn ñaàu tieân thì boä thoâng gioù hoaït ñoäng ôû möùc 1. Nhaán nuùt taêng laàn
nöõa thì boä thoâng gioù chaïy ôû möùc toác ñoä thöù hai…. Vieäc ñieàu khieån boä thoâng gioù töông töï
cho nuùt giaûm. Khi boä thoâng gioù ñang chaïy ôû möùc 1 maø nhaán nuùt giaûm thì boä thoâng gioù
ngöøng hoaït ñoäng.
Trong tröôøng hôïp ngöôøi söû duïng nhaán nuùt taêng hoaëc giaûm 2 laàn trôû leân thì soá
möùc seõ taêng hoaëc giaûm theo soá laàn nhaán. Ñeå kieåm tra tröôøng hôïp naøy thì khi coù tín
hieäu taêng hoaëc giaûm thì ta cho delay 2 giaây ñeå chôø xem coù tín hieäu keá tieáp hay khoâng.
Caùc bieán söû duïng trong chöông trình:
I1: taêng möùc toác ñoä.
I2: giaûm möùc toác ñoä.
Q1: möùc toác ñoä 1.
Q2: möùc toác ñoä 2.
Q3: möùc toác ñoä 3.
Q4: möùc toác ñoä 4.50
Höôùng daãn söû duïng LOGO! – Coâng ty TNHH TM&DVKT S.I.S

Chöông trình:
51
Höôùng daãn söû duïng LOGO! – Coâng ty TNHH TM&DVKT S.I.S

8/ Ñieàu khieån loø nung Gas:
Yeâu caàu:
Coù 4 loø nung, moãi loø nung coù 2 möùc nhieät ñoä ñöôïc ñieàu khieån bôûi caùc ngoõ töø Q1
ñeán Q8. Neáu nhieät ñoä nhoû hôn 700C, möùc ñaàu tieân cuûa loø nung 1 seõ ñöôïc baät. Naêm
phuùt sau, möùc thöù hai cuûa loø nung 1 seõ ñöôïc baät. Neáu sau 5 phuùt maø nhieät ñoä vaãn chöa
ñaït ñeán thì möùc keá tieáp ñöôïc baät. Chu trình cöù tieáp tuïc nhö vaäy cho ñeán khi nhieät ñoä
ñaït ñöôïc 80 ñoä. Khi ñoù, caùc ngoõ ra seõ ñöôïc taét. Khi nhieät ñoä xuoáng döôùi 700C thì chu
trình laïi ñöôïc baét ñaàu vôùi vieäc baät caùc möùc sau moãi 5 phuùt.
Caùc bieán söû duïng trong chöông trình:
Q1: möùc 1, loø nung 1.
Q2: möùc 2, loø nung 1.
Q3: möùc 1, loø nung 2.
Q4: möùc 2, loø nung 2.
Q5: möùc 1, loø nung 3.
Q6: möùc 2, loø nung 3.
Q7: möùc 1, loø nung 4.
Q8: möùc 2, loø nung 4.
I1: do boä ñieàu khieån nhieät ñoä taùc ñoäng. Bit naøy On khi nhieät ñoä trong khoaûng
70 C – 800C.
0
52
Höôùng daãn söû duïng LOGO! – Coâng ty TNHH TM&DVKT S.I.S
9/ Ñieàu khieån Gas dieät vi truøng:
Yeâu caàu:
LOGO! ñöôïc söû duïng ñeå ñieàu khieån Gas tieâu dieät vi truøng trong buoàng aáp tröùng.
Trong moät buoàng aáp, gas phaûi ñöôïc ñoát trong 1 khoaûng thôøi gian ñònh tröôùc. Sau ñoù,
buoàng aáp ñöôïc laøm saïch bôûi 1 quaït hôi nöôùc.
Giaûi phaùp:
Chu trình ñöôïc baét ñaàu khi nhaán I1. Vieäc ñoát noùng baèng Gas ñöôïc thöïc hieän
thoâng qua ngoõ Q1. Sau khi nhaán I1, Gas ñöôïc ñoát ngay laäp töùc. Chu kyø ñoát Gas phuï
thuoäc vaøo kích thöôùc buoàng aáp. Khí Gas phaûi ñöôïc ñoát trong 1 khoaûng thôøi gian naøo ñoù
trong voøng 10 giaây ñeå ñaûm baûo tieâu dieät heát vi truøng. Sau 10 giaây keá tieáp, quaït hôi53
Höôùng daãn söû duïng LOGO! – Coâng ty TNHH TM&DVKT S.I.S

nöôùc ñöôïc baät ñeå laøm thoâng thoaùng buoàng aáp. Quaït cuõng hoaït ñoäng trong khoaûng 10
giaây thì taét. Quaït ñöôïc ñieàu khieån thoâng qua ngoõ Q2.
Khi chu trình hoaït ñoäng thì moät ñeøn baùo ñöôïc baät ñeå ngöôøi söû duïng bieát chu
trình ñang dieãn ra. Ñeøn baùo ñöôïc ñieàu khieån bôûi ngoõ Q3.
Chu trình coù theå döøng baát kyø luùc naøo neáu ta nhaán vaø giöõ nuùt I1 trong thôøi gian >
3s.
Quaït coù theå ñöôïc baät On hoaëc Off baát kyø luùc naøo phuï thuoäc vaøo vieäc nhaán nuùt
I2.
Caùc bieán söû duïng trong LOGO!:
I1: On/Off chu trình.
I2: On/Off quaït.
Q1: ñieàu khieån Gas.
Q2: ñieàu khieån quaït.
Q3: ñeøn baùo.
Chöông trình:
54
Höôùng daãn söû duïng LOGO! – Coâng ty TNHH TM&DVKT S.I.S
55
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản