Tài liệu hướng dẫn sử dụng Vportal

Chia sẻ: nguyen8

Là một ứng dụng Web viết dưới dạng kênh chạy trên nền tảng VPortal. Kênh này cung cấp thông tin cập nhật cho người sử dụng duyệt và xem các thông tin như tin tức, văn bản, tài liệu. Và tuỳ theo quyền được cấp có thể gửi tin cũng như cập nhật thông tin. Kênh cũng hỗ trợ cơ chế xác thực thông tin để xuất bản thông tin. Kênh cũng cho phép điều khiển quyền truy nhập (quyền xem, quyền gửi tin, quyền quản trị) trên hệ thống tin thông qua...

Bạn đang xem 10 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Tài liệu hướng dẫn sử dụng Vportal

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Giới thiệu VPortal trên web site VietSoftware
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tài liệu hướng dẫn sử dụng VPortal


I. Kênh cung cấp và quản lý tin tức, văn bản, tài liệu


Là một ứng dụng Web viết dưới dạng kênh chạy trên nền tảng VPortal. Kênh này cung cấp thông
tin cập nhật cho người sử dụng duyệt và xem các thông tin như tin tức, văn bản, tài liệu. Và tuỳ theo
quyền được cấp có thể gửi tin cũng như cập nhật thông tin. Kênh cũng hỗ trợ cơ chế xác thực thông
tin để xuất bản thông tin. Kênh cũng cho phép điều khiển quyền truy nhập (quyền xem, quyền gửi
tin, quyền quản trị) trên hệ thống tin thông qua dịch vụ quản lý quyền truy nhập của hệ thống.


Một tin khi hiển thị có dạng sau
Trang chính hiển thị các tin
Tại trang chính, thông tin được hiển thị theo từng nhóm tin với mỗi nhóm tin (còn gọi là chủ đề), và
với mỗi chủ đề thì chỉ có một tin mới nhất được hiển thị trên trang chính. Để xem thêm các tin có
trong chủ đề nào đó, nhấp chuột lên tên của chủ đề hoặc vào Danh sách đầy đủ.
Address: 01 Yet Kieu St., Hanoi, Vietnam
P.O. BOX 426 BOHO, HANOI 10000 VIETNAM;
Phone: (84-4) 9420708; Fax: (84-4) 9420709 1
E-mail: contact@vietsoftware.com; www.vietsoftware.com.vn
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Giới thiệu VPortal trên web site VietSoftware
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Trang chính với các chủ đề (và tin mới nhất của chủ đề) được minh họa bằng hình ảnh sau:
Màn hình hiển thị danh sách tin trong chủ đề

Tại màn hình này, các tin trong chủ đề được liệt kê và phân trang tự động. Từ đây người sử dụng
có thể lựa chọn xem nội dung chi tiết của từng tin, duyệt xem toàn bộ tin của nhóm theo từng trang
cũng như có thể tìm kiếm tin theo tiêu đề tin hoặc tóm tắt nội dung tin. Nếu người sử dụng có quyền
quản trị thì có thể lựa chọn để thực hiện cập nhật nhóm tin. Nếu người sử dụng có quyền gửi tin mới
thì có thể gửi tin mới. Ghi chú: Trừ những thành viên có quyền quản trị ra (được xem toàn bộ tin
trong nhóm) thì chỉ những tin đã được xác thực mới được hiển thị.
Address: 01 Yet Kieu St., Hanoi, Vietnam
P.O. BOX 426 BOHO, HANOI 10000 VIETNAM;
Phone: (84-4) 9420708; Fax: (84-4) 9420709 2
E-mail: contact@vietsoftware.com; www.vietsoftware.com.vn
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Giới thiệu VPortal trên web site VietSoftware
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Màn hình xem thông tin chi tiết


Từ đây người dùng có thể xem thông tin chi tiết cũng như có thể tải xuống tài liệu đính kèm. Nếu có
quyền quản trị, người sử dụng có thể thực hiện xác thực (nếu tin chưa xác thực) hoặc huỷ xác thực
nếu tin đã được xác thực trước đó. Nếu người sử dụng là người gửi tin hiện hành hoặc có quyền
quản trị thì có thể thực hiện soạn sửa tin hoặc xoá bỏ tin.
Address: 01 Yet Kieu St., Hanoi, Vietnam
P.O. BOX 426 BOHO, HANOI 10000 VIETNAM;
Phone: (84-4) 9420708; Fax: (84-4) 9420709 3
E-mail: contact@vietsoftware.com; www.vietsoftware.com.vn
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Giới thiệu VPortal trên web site VietSoftware
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Gửi tin mới

Tại màn hình gửi tin mới, người sử dụng có thể nhập các thông tin chi tiết cho tin cũng như thực
hiện upload ảnh và tài liệu tham khảo gắn kèm.
Address: 01 Yet Kieu St., Hanoi, Vietnam
P.O. BOX 426 BOHO, HANOI 10000 VIETNAM;
Phone: (84-4) 9420708; Fax: (84-4) 9420709 4
E-mail: contact@vietsoftware.com; www.vietsoftware.com.vn
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Giới thiệu VPortal trên web site VietSoftware
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Soạn sửa tin

Cho phép người sử dụng thực hiện sửa lại các thông tin cũng như upload lại ảnh và tài liệu đính
kèm. Giao diện và cách sử dụng giống như với trường hợp gửi tin mới.

Cập nhật nhóm tin

Giao diện này cho phép người sử dụng có thể thực hiện thêm nhóm tin mới, soạn sửa thuộc tính của
một nhóm tin đã có và xoá một nhóm tin.
Điểu khiển quyền truy cập

Hệ thống cho phép gán cho ai có quyền làm gì trên hệ thống tin của kênh. Kênh thông tin này hỗ trợ
ba hành động có thể trên hệ thống tin:
• Quyền đọc tin: Người có quyền này có thể xem duyệt thông tin.
• Quyền gửi tin: Người có quyền này có thể gửi tin mới
• Quyền quản trị: Người có quyền này có quyền xem duyệt tin, quyền cập nhật nhóm tin và quyền
xác thực xuất bản tin. Để thực hiện chức năng này, người sử dụng thông qua kênh quản lý
nhóm và quyền của hệ thống (Lưu ý: Chỉ những thành viên có quyền sử dụng kênh Quản lý
quyền mới có thể thực hiện được chức năng này) tức là phải đăng nhập vào hệ thống với tài
khoản Admin.
• Chuyển đến mục Quản lý nhóm và quyền - Dánh dấu vào hộp chọn thông tin cập nhật rồi nhắp
chuột lên nút Đồng ý.
Address: 01 Yet Kieu St., Hanoi, Vietnam
P.O. BOX 426 BOHO, HANOI 10000 VIETNAM;
Phone: (84-4) 9420708; Fax: (84-4) 9420709 5
E-mail: contact@vietsoftware.com; www.vietsoftware.com.vn
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Giới thiệu VPortal trên web site VietSoftware
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Màn hình sẽ hiện ra danh sách các hoạt động có thể trên hệ thống như sau:
Address: 01 Yet Kieu St., Hanoi, Vietnam
P.O. BOX 426 BOHO, HANOI 10000 VIETNAM;
Phone: (84-4) 9420708; Fax: (84-4) 9420709 6
E-mail: contact@vietsoftware.com; www.vietsoftware.com.vn
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Giới thiệu VPortal trên web site VietSoftware
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Giao diện để thực hiện gán quyền truy nhập cho những thành viên được lựa chọn trên hành động đã
chọn:
Address: 01 Yet Kieu St., Hanoi, Vietnam
P.O. BOX 426 BOHO, HANOI 10000 VIETNAM;
Phone: (84-4) 9420708; Fax: (84-4) 9420709 7
E-mail: contact@vietsoftware.com; www.vietsoftware.com.vn
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Giới thiệu VPortal trên web site VietSoftware
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


II. Kênh bản tin, thông báo (Announcements)

a. Màn hình xuất phát
b. Đăng ký các chủ đề
Màn hình chủ đề
Address: 01 Yet Kieu St., Hanoi, Vietnam
P.O. BOX 426 BOHO, HANOI 10000 VIETNAM;
Phone: (84-4) 9420708; Fax: (84-4) 9420709 8
E-mail: contact@vietsoftware.com; www.vietsoftware.com.vn
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Giới thiệu VPortal trên web site VietSoftware
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Màn hình cập nhật chủ đề
c. Soạn thảo tin
Cho phép người sử dụng gõ thông tin (nội dung chính), đặt mức độ ưu tiên, thời điểm thông báo
xuất hiện và hết hạn, cũng như là một link đến một URL ngoài (ví dụ để xem thêm chi tiết).
Address: 01 Yet Kieu St., Hanoi, Vietnam
P.O. BOX 426 BOHO, HANOI 10000 VIETNAM;
Phone: (84-4) 9420708; Fax: (84-4) 9420709 9
E-mail: contact@vietsoftware.com; www.vietsoftware.com.vn
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Giới thiệu VPortal trên web site VietSoftware
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
d. Gán quyền truy nhập
Các thao tác cho phép đối với 1 chủ đề bao gồm:
• Đăng ký vào chủ đề.
• Soạn các thông báo phác thảo (draft) - thông báo phác thảo thì sẽ chưa được hiển thị.
• Gửi các thông báo.
• Sửa các thông báo
• Xóa thông báo
• Soạn xửa chủ đề
• Xoá chủ đề
• Gán quyền lên chủ đề
Address: 01 Yet Kieu St., Hanoi, Vietnam
P.O. BOX 426 BOHO, HANOI 10000 VIETNAM;
Phone: (84-4) 9420708; Fax: (84-4) 9420709 10
E-mail: contact@vietsoftware.com; www.vietsoftware.com.vn
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Giới thiệu VPortal trên web site VietSoftware
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


III. Diễn đàn


e. Các màn hình phổ biến của kênh diễn đàn

Màn hình liệt kê các diễn đàn
Màn hình các chủ đề của diễn đàn
Address: 01 Yet Kieu St., Hanoi, Vietnam
P.O. BOX 426 BOHO, HANOI 10000 VIETNAM;
Phone: (84-4) 9420708; Fax: (84-4) 9420709 11
E-mail: contact@vietsoftware.com; www.vietsoftware.com.vn
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Giới thiệu VPortal trên web site VietSoftware
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Màn hình chi tiết của một chủ đề
Màn hình trả lời/gửi bài cho một chủ đề
Address: 01 Yet Kieu St., Hanoi, Vietnam
P.O. BOX 426 BOHO, HANOI 10000 VIETNAM;
Phone: (84-4) 9420708; Fax: (84-4) 9420709 12
E-mail: contact@vietsoftware.com; www.vietsoftware.com.vn
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Giới thiệu VPortal trên web site VietSoftware
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Màn hình tạo một chủ đề
Màn hình tìm kiếm
Address: 01 Yet Kieu St., Hanoi, Vietnam
P.O. BOX 426 BOHO, HANOI 10000 VIETNAM;
Phone: (84-4) 9420708; Fax: (84-4) 9420709 13
E-mail: contact@vietsoftware.com; www.vietsoftware.com.vn
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Giới thiệu VPortal trên web site VietSoftware
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------IV. Cá nhân hoá


f. Giới thiệu chung
Cá nhân hóa là kênh tiêu biểu của VPortal, qua việc sử dụng kênh cá nhân hóa người sử dụng có thể
tùy chọn việc hiển thị các thông tin được sử dụng. Việc cá nhân hóa bao gồm thêm bớt kênh, lựa
chọn hiển thị các skin khác nhau, lựa chọn việc thêm hoặc bớt các tab và thêm bớt các column khác
nhau.
Màn hình chính của cá nhân hóa:
g. Tùy biến tab
Từng người dùng của Portal có thể tùy chọn việc hiển thị các tab. Khi muốn thao tác với tab nào,
người sử dụng chọn bằng cách ấn vào tab đó:• Khi người sử dụng đã chọn tab cần thao tác, hệ thống sẽ hiện ra màn hình cho phép sửa các
thông tin liên quan đến tab đó:
Address: 01 Yet Kieu St., Hanoi, Vietnam
P.O. BOX 426 BOHO, HANOI 10000 VIETNAM;
Phone: (84-4) 9420708; Fax: (84-4) 9420709 14
E-mail: contact@vietsoftware.com; www.vietsoftware.com.vn
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Giới thiệu VPortal trên web site VietSoftware
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
• Bằng cách thay đổi nội dung trong các textbox:
và ấn vào nút để thay đổi tên tiếng Anh và tiếng Việt của tab hiện tại.

• Khi người sử dụng không muốn thể hiện tab này trên màn hình thì chỉ cần ấn để
xóa tab hiện tại, hành động này sẽ không làm ảnh hưởng đến các kênh của hệ thống.
• Khi muốn di chuyển tab đến vị trí mới, người sử dụng trước tiên chọn vị trí mới của tab:

Sau
đó ấn vào nút để chuyển tab đến vị trí mới.

• Ngoài ra, người sử dụng còn có thể ấn vào hoặc để di chuyển tuần tự tab.
• Khi người sử dụng muốn đặt chế độ cho tab hiện tại là tự kích hoạt khi lần đầu tiên đăng nhập,
chỉ cần ấn vào nút:
• Khi người dùng không muốn thao tác tiếp, có thể ấn vào để quay lại trang chính.Address: 01 Yet Kieu St., Hanoi, Vietnam
P.O. BOX 426 BOHO, HANOI 10000 VIETNAM;
Phone: (84-4) 9420708; Fax: (84-4) 9420709 15
E-mail: contact@vietsoftware.com; www.vietsoftware.com.vn
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Giới thiệu VPortal trên web site VietSoftware
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. Tùy biến column

• Tương tự như đối với tab, khi muốn làm việc với column, người sử dụng ấn vào nút ở
phần trên cùng của column hiện tại. Khi muốn thêm cột người sử dụng sẽ chọn nút
ở vị trí tương ứng trên màn hình:

• Sau khi đã chọn cột xong, người sử dụng có thể xóa cột hiện hành, hoặc thay đổi độ rộng của
cột, tương ứng với số cột trong một tab sẽ là số textbox cho hiển thị độ rộng:
Address: 01 Yet Kieu St., Hanoi, Vietnam
P.O. BOX 426 BOHO, HANOI 10000 VIETNAM;
Phone: (84-4) 9420708; Fax: (84-4) 9420709 16
E-mail: contact@vietsoftware.com; www.vietsoftware.com.vn
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Giới thiệu VPortal trên web site VietSoftware
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
i. Thêm kênh mới

• Người sử dụng Portal có thể thêm một kênh mới trong phạm vi sử dụng kênh của mình, kênh
này có thể đặt ở bất kỳ vị trí nào tùy thuộc vào ý thích của người sử dụng. Người sử dụng chọn

việc thêm kênh bằng việc ấn vào nút ở vị trí thích hợp:
Address: 01 Yet Kieu St., Hanoi, Vietnam
P.O. BOX 426 BOHO, HANOI 10000 VIETNAM;
Phone: (84-4) 9420708; Fax: (84-4) 9420709 17
E-mail: contact@vietsoftware.com; www.vietsoftware.com.vn
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Giới thiệu VPortal trên web site VietSoftware
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
• Màn hình chọn kênh để hiển thị:
• Chọn một kênh để hiển thị:
Address: 01 Yet Kieu St., Hanoi, Vietnam
P.O. BOX 426 BOHO, HANOI 10000 VIETNAM;
Phone: (84-4) 9420708; Fax: (84-4) 9420709 18
E-mail: contact@vietsoftware.com; www.vietsoftware.com.vn
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Giới thiệu VPortal trên web site VietSoftware
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
• Một số kênh yêu cầu nhập các thông tin thêm. Các thông tin này được nhập vào theo từng cá
nhân:
Chú ý: Không nên hiển thị cùng một kênh ở hai vị trí khác nhau trên cùng một người sử dụng. Khi
trường hợp này xảy ra hệ thống có thể chạy không ổn định hoặc không thể thêm kênh thành công
j. Lựa chọn mầu nền, chữ, kiểu chữ, v.v cho màn hình hiển thị (skin)

Hệ thống Portal cho phép từng người dùng có thể lựa chọn các skin được định nghĩa sẵn để hiển
thị. Khi muốn tùy chọn skin, từ ngoài trang chính, người sử dụng ấn , khi
đó hệ thống sẽ hiện ra các form cho phép chọn các skin.
Address: 01 Yet Kieu St., Hanoi, Vietnam
P.O. BOX 426 BOHO, HANOI 10000 VIETNAM;
Phone: (84-4) 9420708; Fax: (84-4) 9420709 19
E-mail: contact@vietsoftware.com; www.vietsoftware.com.vn
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Giới thiệu VPortal trên web site VietSoftware
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Lựa chọn skin và đưa vào hiển thị:
Address: 01 Yet Kieu St., Hanoi, Vietnam
P.O. BOX 426 BOHO, HANOI 10000 VIETNAM;
Phone: (84-4) 9420708; Fax: (84-4) 9420709 20
E-mail: contact@vietsoftware.com; www.vietsoftware.com.vn
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Giới thiệu VPortal trên web site VietSoftware
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


V. Các kênh quản lý người dùng


k. Giới thiệu chung về các kênh quản lý người dùng

Quản lý người dùng là các kênh sử dụng để thay đổi thông tin về người dùng. Đối với người dùng
bình thường, họ có thể sử dụng kênh quản lý người dùng để thay đổi mật khẩu và thay đổi các thông
tin cá nhân khác. Đối với người dùng là quản trị hệ thống, họ có thể xác thực người dùng mới đăng
ký, thay đổi mật khẩu của bất kỳ người dùng nào và xóa người dùng khỏi danh sách thông qua các
kênh quản lý người dùng. Ngoài ra người quản trị hệ thống còn có thể khóa một người sử dụng và
nhập lại mật khẩu đối với những người sử dụng quên mật khẩu.l. Người dùng bình thường có thể thay đổi các thông tin cá nhân và mật khẩu:
Address: 01 Yet Kieu St., Hanoi, Vietnam
P.O. BOX 426 BOHO, HANOI 10000 VIETNAM;
Phone: (84-4) 9420708; Fax: (84-4) 9420709 21
E-mail: contact@vietsoftware.com; www.vietsoftware.com.vn
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Giới thiệu VPortal trên web site VietSoftware
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
m. Quản lý nhóm người dùng
n. Thực hiện gán quyền
Address: 01 Yet Kieu St., Hanoi, Vietnam
P.O. BOX 426 BOHO, HANOI 10000 VIETNAM;
Phone: (84-4) 9420708; Fax: (84-4) 9420709 22
E-mail: contact@vietsoftware.com; www.vietsoftware.com.vn
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản