Tài liệu hướng dẫn tin học văn phòng

Chia sẻ: yuki_baby

Bài 1 : Các thao tác với chuột và bàn phím 1. Các thao tác với chuột Thông thường khi sử dụng chuột hiện nay chung ta sử dụng loại chuột có ba nút. Hai nút nhấn hai bên và một nút cuộn ở giữa. Nút bên phải của chuột gọi tắt là chuột phải thông thường nút này thường dùng để mở một thực đơn, nút bên trái của chuột gọi tắt là chuột trái thông thường nút này dùng để kích hoạt vào đối tượng còn nút cuộn ở giữa gọi tắt là nút cuộn nút này dùng để dịch...

Nội dung Text: Tài liệu hướng dẫn tin học văn phòng

Bµi 10 X¾p xÕp ®Æt läc d÷ liÖu tham chiÕu ba chiÒuCHƯƠNG I: HỆ ĐIỀU HÀNH WINDOWS
Bµi 1 : C¸c thao t¸c víi chuét vµ bµn phÝm
1. C¸c thao t¸c víi chuét

Th«ng thêng khi sö dông chuét hiÖn nay chung ta sö dông
lo¹i chuét cã ba nót. Hai nót nhÊn hai bªn vµ mét nót cuén ë gi÷a.
Nót bªn ph¶i cña chuét gäi t¾t lµ chuét ph¶i th«ng thêng nót nµy
thêng dïng ®Ó më mét thùc ®¬n, nót bªn tr¸i cña chuét gäi t¾t lµ
chuét tr¸i th«ng thêng nót nµy dïng ®Ó kÝch ho¹t vµo ®èi tîng cßn
nót cuén ë gi÷a gäi t¾t lµ nót cuén nót nµy dïng ®Ó dÞch chuyÓn
tÇm nh×n cña mµn h×nh lµm viÖc.
Trong qu¸ tr×nh lµm viÖc ta cã thÓ nhËn ra vÞ trÝ thao t¸c cña chuét t¹i mµn
h×nh th«ng qu¸ c¸c biÓu tîng cña chuét gäi lµ con trá, (®©y lµ mét d¹ng
con trá cña chuét trong qu¸ tr×nh thao t¸c) ngoµi ra cßn cã nhiÒu biÓu t-
îng kh¸c nh»m diÔn ®¹t nhiÒu tr¹ng th¸i kh¸c.
Ta cã c¸c thao t¸c c¬ b¶n sau ®èi víi chuét.
• Click ®¬n: Lµ viÖc ta nhÊn mét lÇn vµo nót chuét tr¸i hoÆc chuét ph¶i.
• Click ®óp: Lµ viªc ta nhÊn hai lÇn liªn tiÕp vµo nót chuét tr¸i víi thêi gian gi÷a
hai lÇn kÝch kho¶ng 1-2 gi©y.
• Cuén chuét: Lµ viÖc ta sö dông nót cuén cña chuét ®Ó di chuyÓn mµn h×nh
lµm viÖc.
• KÐo vµ th¶: Lµ viÖc ta click chuét tr¸i vµo ®èi tîng gi÷ chuét tr¸i sau ®ã di
chuyÓn con trá tíi mét vÞ trÝ míi sau ®ã th«i kh«ng nhÊn chuét tr¸i n÷a.

2. Bµn phÝm

Bµn phÝm cã chøc n¨ng ®Ó nhËp néi dung th«ng tin vµo m¸y tÝnh hoÆc
thao t¸c víi m¸y tÝnh, bµn phÝm cã ba nhãm phÝm sau: PhÝm chøc n¨ng, phÝm ch÷
c¸i, phÝm sè.
PhÝm chøc n¨ng: gåm c¸c phÝm tõ F1 ®Õn F12 tuú vµo tõng trêng hîp c¸c
phÝm nµy cã c¸c chøc n¨ng kh¸c nhau. PhÝm “Esc” dïng ®Ó tho¸t khái c¸c ch¬ng
tr×nh ®ang sö dông, PhÝm “Tab” dïng ®Ó di chuyÓn con trá tíi mét vÞ trÝ kh¸c (tïy
vµo tõng øng dông mµ nã cã thÓ di chuyÓn tíi c¸c vÞ trÝ, kho¶ng c¸ch kh¸c nhau).
PhÝm “Caps Lock” dïng ®Ó khëi ®éng hoÆc t¾t chÕ ®é gâ ch÷ hoa, khi
phÝm “Caps Lock” ®îc bËt (®Ìn “Caps Lock” s¸ng) th× ta cã thÓ gâ ®îc ch÷ hoa ng-
îc l¹i khi ta nhÊn phÝm “Caps Lock” mét lÇn n÷a ®Ìn “Caps Lock” t¾t lóc nµy ta
®ang ë chÕ ®é gâ ch÷ thêng. Ba phÝm “Shift”, “Ctrl”, “Alt” thêng ®îc dïng kÕt hîp víi
c¸c phÝm kh¸c (gäi lµ tæ hîp phÝm) ba phÝm nµy mçi lo¹i cã hai phÝm trªn bµn
CHƯƠNG IV: MICROSOFT EXCEL 1
Bµi 10 X¾p xÕp ®Æt läc d÷ liÖu tham chiÕu ba chiÒu

phÝm ®Ó ngêi sö dông cã thÓ sö dông ®îc b»ng tay tr¸i hoÆc tay ph¶i. PhÝm
“Spase” lµ phÝm dµi nhÊt trªn bµn phÝm dïng ®Ó ®ang ký tù trèng (kho¶ng tr¾ng).
PhÝm “Insert” dïng ®Ó bËt t¾t chÕ ®é chÌn hoÆc ®Ì, c¸ch sö dông t¬ng tù
nh phÝm “Caps Lock”. PhÝm “Home” dïng ®Ó chuyÓn con trá vÒ ®Çu dßng v¨n
b¶n, phÝm “End” dïng ®Ó di chuyÓn con trá vÒ cuèi dßng v¨n b¶n, phÝm “Page
Up” dïng ®Ó di chuyÓn con trá lªn ®Çu trang v¨n b¶n, phÝm “Page Down” dïng ®Ó
di chuyÓn con trá tíi cuèi trang v¨n b¶n. PhÝm “Delete” dïng ®Ó xo¸ ký tù ®øng
®»ng sau con trá, PhÝm “Space Back” – “ 100 v¨n b¶n ®îc xem ë d¹ng phãng lín.
• Sè < 100 v¨n b¶n ®îc xem ë d¹ng thu nhá.
• Page width : tû lÖ Zoom tù ®éng sao cho xem ®ñ chiÒu réng cña
trang giÊy trong cöa sæ v¨n b¶n.
• Text Width : tû lÖ Zoom tù ®éng sao cho xem ®ñ chiÒu réng cña ch÷ trong
cöa sæ v¨n b¶n.
• Whole : tû lÖ Zoom tù ®éng sao cho xem ®ñ toµn bé trang giÊy trong cöa sæ
v¨n b¶n( thêng lµ thu nhá ®Ó xem ®îc c¸ch tr×nh bµy v¨n b¶n trªn trang giÊy
vµ sÏ kh«ng ®äc ®îc ch÷ nµo).
• Two page : tû lÖ Zoom tù ®éng sao cho xem ®ñ toµn bé 2 trang giÊy trong
cöa sæ v¨n b¶n.
 C¸ch 2 :
NhÊp thùc ®¬n View chän Zoom xuÊt hiÖn hép tho¹i vµ chän c¸c tuú chän
( nh trªn)
H× 2-5 Hép tho¹i lÖnh Zoom
nh
 Show/Hide :

NhÊp chuét vµo biÓu tîng cã t¸c dông hiÖn ra hoÆc Èn ®i c¸c ký tù kh«ng
in ra trong cöa sæ v¨n b¶n ( nh c¸c phÝm Enter, Spacebar, Tab...) gióp chóng nhËn
d¹ng ®îc c¸ch tr×nh bµy v¨n b¶n chÝnh x¸c h¬n.


CHƯƠNG IV: MICROSOFT EXCEL 18
Bµi 10 X¾p xÕp ®Æt läc d÷ liÖu tham chiÕu ba chiÒu
3.4 Lu v¨n b¶n

 Ghi v¨n b¶n víi tªn cò

§Ó lu v¨n b¶n hiÖn hµnh víi tªn cò, b¹n chØ cÇn nhÊp chuét vµo biÓu tîng
Save trªn thanh c«ng cô Standard hoÆc nhÊp chän Menu File chän lÖnh Save
hoÆc gâ tæ hîp phÝm Ctrl+S. NÕu cöa sæ v¨n b¶n hiÖn hµnh ®ang chøa mét file
v¨n b¶n cò th× v¨n b¶n sÏ ®îc lu l¹i víi tªn cò, cßn nÕu v¨n b¶n hiÖn hµnh lµ v¨n b¶n
míi th× lÖnh Save sÏ hiÓn thÞ ra hép tho¹i Save as ®Ó yªu cÇu b¹n ®Æt tªn file.

 Lu v¨n b¶n víi tªn míi:

NhÊp Menu File chän Save as...
H× 2-6 Hép tho¹i lÖnh Save
nh


• Save in: T×m chän æ ®Üa hoÆc Folder cÇn thiÕt ®Ó lu.
• File name: Xo¸ tªn file cò gâ tªn file míi .
• Save as type: Chän lo¹i file ®Ó lu, th«ng thêng nªn chän Word Document( *.
Doc)
CHƯƠNG IV: MICROSOFT EXCEL 19
Bµi 10 X¾p xÕp ®Æt läc d÷ liÖu tham chiÕu ba chiÒu
 §Æt Password cho v¨n b¶n

Më file v¨n b¶n cÇn lu Password:
Vµo File / Save as: XuÊt hiÖn hép tho¹i nh trªn/ Chän Options.
XuÊt hiÖn hép tho¹i:
Cã hai lo¹i Password:
• Password to Open:
Gâ tõ kho¸ chèng
më file, lo¹i tõ kho¸
nµy khi b¹n më file
ph¶i gâ ®óng th×
míi më ®îc file.
• Password to Modify:
Gâ tõ kho¸ chèng
hiÖu chØnh File, khi
më file b¹n cã thÓ
kh«ng biÕt tõ kho¸
th× vÉn cã thÓ më ®îc file nµy ®Ó xem nhng kh«ng hiÖu chØnh ®îc
H×nh 2-7 Hép tho¹i ®Æt Password
Sau khi gâ tõ kho¸ vµo Password to Open hoÆc Password to Modify nhÊp
nót OK . Hép héi tho¹i hiÖn ra yªu cÇy b¹n gâ l¹i tõ kho¸:
B¹n gâ l¹i ®óng tõ kho¸ th× Word míi c«ng nhËn, nÕu gâ sai tõ kho¸ th× word
sÏ huû bá.
Khi b¹n dïng lÖnh Open ®Ó më v¨n b¶n ®· ®Æt tõ kho¸, hép tho¹i hiÖn ra yªu
cÇu b¹n gâ ®óng tõ kho¸:
CHƯƠNG IV: MICROSOFT EXCEL 20
Bµi 10 X¾p xÕp ®Æt läc d÷ liÖu tham chiÕu ba chiÒu
3.5 §ãng cöa sæ
• C¸ch 1: NhÊp thùc ®¬n File chän Close
• C¸ch 2: NhÊp biÓu tîng ®ãng cöa sæ
• C¸ch 3: NhÊp tæ hîp phÝm Alt + F4
 NÕu b¹n më file v¨n b¶n ra vµ cã hiÖu chØnh cho v¨n b¶n th× khi ®ãng file mét
hép tho¹i sÏ hiÖn ra ®Ó yªu cÇu x¸c ®Þnh lu v¨n b¶n:
Chän Yes ®Ó lu thªm phÇn ®· hiÖu chØnh vµo trong v¨n b¶n, Chän No ®Ó
kh«ng lu phÇn hiÖu chØnh trong v¨n b¶n, chän Cancel ®Ó huû bá lÖnh ®ãng cöa
sæ.
Cöa sæ v¨n b¶n hiÖn hµnh ë líp trªn cïng ®ãng l¹i th× cöa sæ v¨n b¶n
líp díi lµ hiÖn hµnh. NÕu tríc ®ã ®· më nhiÒu cöa sæ th× ph¶i Close nhiÒu lÇn.
CHƯƠNG IV: MICROSOFT EXCEL 21
Bµi 10 X¾p xÕp ®Æt läc d÷ liÖu tham chiÕu ba chiÒuBµi 2: So¹n th¶o v¨n b¶n
1. So¹n th¶o v¨n b¶n

1.1 Kh¸i niÖm
• Character ( ký tù) :
Khi gâ mét phÝm trªn bµn phÝm th× mµn h×nh sÏ hiÖn ra mét ký tù t¬ng øng
vµ in ®îc ra giÊy ®ã lµ mét ký tù.
• Word ( tõ) :
Mét nhãm ký tù ®îc ph©n c¸ch b»ng mét kho¶ng tr¾ng ®îc gäi lµ mét tõ.
• Paragraph ( ®o¹n)
Paragraph ®îc ®Þnh nghÜa lµ mét ®o¹n v¨n b¶n ®îc kÕt thóc b»ng dÊu
Enter.
• Word wrap :
Khi gâ mét ®o¹n v¨n b¶n qu¸ dµi, b¹n sÏ thÊy v¨n b¶n tù ®éng xuèng hµng mçi
khi gÆp lÒ ph¶i cña trang in, ®ã lµ Word wrap.

1.2 NhËp v¨n b¶n th«
V¨n b¶n th« lµ v¨n b¶n cha ®îc tr×nh bµy nã chØ cÇn cã ®ñ néi dung vµ ®óng
chÝnh t¶. Nh vËy sau khi khëi ®éng ch¬ng tr×nh Microsoft Word, b¹n ®· s½n cã mét
cöa sæ v¨n b¶n míi lµ b¹n cã thÓ b¾t tay ngay vµo nhËp v¨n b¶n th«.
NhËp v¨n b¶n th« b¹n nªn chän font ch÷ râ rµng, dÔ ®äc, kiÓu ch÷ thêng.
 Qu¸ tr×nh dïng nhËp v¨n b¶n th« b¹n cã thÓ dïng:
• Shift – Enter: Xuèng dßng kh«ng t¹o Paragraph míi.
• Enter: Xuèng dßng t¹o Paragraph míi.
• Ctrl – Enter: Xuèng dßng vµ ng¾t sang mét trang míi

1.3 NhËp v¨n b¶n b»ng tiÕng viÖt
Cã nhiÒu ch¬ng tr×nh øng dông hç trî gâ tiÕng viÖt nh VietKey, ABC... ngoµi
ra còng cã nhiÒu c¸ch gâ cã dÊu nh TCVN3 – ABC hoÆc Unicode... nh vËy trong
Windows ph¶i cµi s½n mét ch¬ng tr×nh øng dông hç trî gâ tiÕng viÖt ®Ó gâ ch÷ cã
dÊu vµ mét bé font ch÷ dµnh cho tiÕng viÖt th× b¹n míi gâ ®îc ch÷ cã dÊu.
CHƯƠNG IV: MICROSOFT EXCEL 22
Bµi 10 X¾p xÕp ®Æt läc d÷ liÖu tham chiÕu ba chiÒu
• KiÓu ch÷ TCVN3 – ABC cña VietKey qui íc chän:
H×nh 2-8 Hép tho¹iVietKey
DÊu ®îc ®¸nh nh sau:


DÊu ký tù KÕt qu¶

DÊu s¾c S ¸

DÊu huyÒn F µ

DÊu hái R ¶

DÊu ng· X ·

DÊu nÆng J ¹

DÊu mò aa ©

DÊu mãc aw ¨

DÊu cña ch÷ § DD §
CHƯƠNG IV: MICROSOFT EXCEL 23
Bµi 10 X¾p xÕp ®Æt läc d÷ liÖu tham chiÕu ba chiÒu
1.4 KiÓm tra v¨n b¶n ®· so¹n th¶o
Mét v¨n b¶n ®· so¹n th¶o xong b¹n cã
thÓ kiÓm tra l¹i kÕt qu¶ cña m×nh ®· lµm b»ng
c¸ch nhÊp chuét vµo menu Tools / Word Count
®Ó më hép tho¹i bªn:
Microsoft Word cho biÕt v¨n b¶n cña b¹n
cã bao nhiªu trang, bao nhiªu tõ, bao nhiªu ký
tù, bao nhiªu ®o¹n, bao nhiªu dßng...

2. HiÖu chØnh v¨n b¶n
H×nh 2-8 Hép tho¹i Word Count

2.1 §¸nh dÊu chän v¨n b¶n
Tríc khi b¹n thi hµnh mét lÖnh, b¹n cÇn ph¶i chän ®o¹n v¨n b¶n.
 Chän 1 tõ: NhÊp ®óp chuét vµo tõ cÇn t¹o
 Chän 1 ®o¹n v¨n b¶n :
• C¸ch 1 : KÐo chuét tõ ®iÓm ®Çu ®Õn ®iÓm cuèi v¨n b¶n cÇn chän
• C¸ch 2 : NhÊp chuét ®Ó ®Æt con trá Text ë ®iÓm ®Çu, gi÷a Shift vµ nhÊp
chuét ®Õn ®iÓm cuèi ®o¹n v¨n b¶n cÇn chän.
• C¸ch 3 : Dïng phÝm Home vµ End vµ phÝm mòi tªn trªn bµn phÝm vµ di
chuyÓn con trá tíi ®iÓm ®Çu, gi÷ Shift vµ gâ c¸c phÝm mòi tªn thÝch hîp ®Ó
di chuyÓn con trá text ®Õn ®iÓm cuèi ®o¹n v¨n b¶n cÇn chän.
 Bá chän: NhÊp chuét vµo mét vÞ trÝ bÊt kú trong v¨n b¶n ®Ó con trá Text hiÖn
ra, vïng v¨n b¶n ®îc chän sÏ bÞ mÊt.

2.2 C¸c lÖnh Edit

 Cut: Di chuyÓn ®o¹n v¨n b¶n ®· chän vµo vïng ®Öm)

• C¸ch 1: Ên tæ hîp phÝm Ctrl +X

• C¸ch 2: NhÊp biÓu tîng trªn thanh c«ng cô
• C¸ch 3: NhÊp menu Edit chän Cut

 Copy: ( ChÐp ®o¹n v¨n b¶n ®· chän vµo
vïng ®Öm)
CHƯƠNG IV: MICROSOFT EXCEL 24
Bµi 10 X¾p xÕp ®Æt läc d÷ liÖu tham chiÕu ba chiÒu


• C¸ch 1: Ên tæ hîp phÝm Ctrl +C
• C¸ch 2: NhÊp biÓu tîng trªn thanh c«ng cô
• C¸ch 3: NhÊp menu Edit chän Copy

 Paste: (D¸n ®o¹n v¨n b¶n cã trong vïng
®Öm vµo vÞ trÝ con trá Text)

• C¸ch 1: Ên tæ hîp phÝm Ctrl +V

• C¸ch 2: NhÊp biÓu tîng trªn thanh
c«ng cô
• C¸ch 3: NhÊp menu Edit chän Paste

 Di chuyÓn mét ®o¹n v¨n b¶n tõ n¬i nµy sang n¬i kh¸c

• Bíc 1: §¸nh dÊu ®o¹n v¨n b¶n cÇn di chuyÓn

• Bíc 2: Menu Edit chän Cut( Ctrl –X) hoÆc Toolbar nhÊp biÓu tîng
• Bíc 3: §Æt con trá text t¹i vÞ trÝ cÇn di chuyÓn tíi

• Bíc 4:Menu Edit chän lÖnh Paste(Ctrl-V)hoÆc toolbar chän biÓu tîng

 ChÐp mét ®o¹n v¨n b¶n tõ n¬i nµy sang n¬i kh¸c

• Bíc 1: §¸nh dÊu ®o¹n v¨n b¶n cÇn copy

• Bíc 2: Menu Edit chän Copy(Ctrl – C) hoÆc Toolbar nhÊp biÓu tîng
• Bíc 3: §Æt con trá text t¹i vÞ trÝ cÇn di chuyÓn tíi
• Bíc 4: Menu Edit chän lÖnh Paste(Ctrl-V)hoÆc
toolbar chän biÓu tîng

 Clear: Xo¸ mét ký tù bªn ph¶i vÞ trÝ con trá
®ang ®øng hoÆc xo¸ ®o¹n v¨n b¶n ®îc b«i ®en

2.3 C¸c lÖnh phôc vô so¹n th¶o v¨n b¶n

2.3.1 Find – Replace - Goto: T×m kiÕm vµ thay thÕ v¨n b¶n
Trong lóc so¹n th¶o v¨n b¶n, nÕu b¹n thÊy nhãm tõ nµo cã kh¶ n¨ng
lÆp ®i lÆp l¹i nhiÒu lÇn( vÝ dô nh Microsoft word), b¹n nªn gâ t¾t nhãm tõ ®ã b»ng
vµi ký tù riªng( vÝ dô nh msw), nhê vËy b¹n sÏ gâ v¨n b¶n mét c¸ch nhanh h¬n. Sau

CHƯƠNG IV: MICROSOFT EXCEL 25
Bµi 10 X¾p xÕp ®Æt läc d÷ liÖu tham chiÕu ba chiÒu

khi gâ xong v¨n b¶n, b¹n cã thÓ dïng lÖnh Replace ®Ó thay thÕ ký tù ®· viÕt t¾t
b»ng nhãm lÖnh thÝch hîp.
C¸ch dïng:
• NhÊp menu Edit chän lÖnh Replace: Hép tho¹i hiÖn ra cã 3 thÎ lµ Find –
Replace – Goto, thÎ Replace ®ang ®îc chän:
H×nh 2-9 Hép tho¹i Find and Replace

• Find what: Gâ néi dung cÇn t×m: VÝ dô msw
• Replace with: Gâ néi dung cÇn thay thÕ: VÝ dô Microsoft word
Sau ®ã nhÊp Find next , word b¾t ®Çu qu¸ tr×nh t×m kiÕm tõ vÞ trÝ con trá
text trong v¨n b¶n, nÕu t×m ra tõ tho¶ m·n ®iÒu kiÖn th× tõ ®ã ®îc b«i ®en trong
v¨n b¶n vµ chê b¹n quyÕt ®Þnh:
NÕu kh«ng muèn thay thÕ tõ nµy th× nhÊp chuét vµo nót Find Next vµ Word
sÏ tiÕp tôc t×m
kiÕm.
NÕu muèn
thay thÕ tõ nµy
th× ph¶i nhÊp chét
vµo Replace, sau
®ã word tiÕp tôc
t×m tõ kÕ tiÕp vµ
l¹i chê b¹n quyÕt
®Þnh.
NÕu muèn
thay thÕ tÊt c¶ c¸c
CHƯƠNG IV: MICROSOFT EXCEL 26
H×nh 2-9 Hép tho¹i Find and Replace
Bµi 10 X¾p xÕp ®Æt läc d÷ liÖu tham chiÕu ba chiÒu

tõ mµ word t×m thÊy th× b¹n nhÊp vµo Replace all vµ sau khi lµm xong word sÏ
th«ng b¸o kÕt qu¶ ngay
 Nót Cancel ®Ó huû bá lÖnh nµy
 Nót Close ®Ó ®ãng hép tho¹i.
§Ó dïng lÖnh Replace mét c¸ch chi tiÕt b¹n nhÊp nót More, nót nµy cã t¸c
dông cho hép tho¹i cao h¬n vµ xuÊt hiÖn mét sè lÖnh míi:

 Search: Chän ph¹m vi t×m kiÕm:

• Down: Ph¹m vi t×m kiÕm tõ vÞ trÝ con trá text tíi cuèi v¨n b¶n
• Up: Ph¹m vi t×m kiÕm tõ vÞ trÝ con trá text ngîc lªn cho tíi ®Çu v¨n b¶n
• All: Ph¹m vi t×m kiÕm lµ toµn bé v¨n b¶n
• Match case: Ph©n biÖt ch÷ in vµ ch÷ thêng
• NÕu cã dïng th× lÖnh Replace xem c¸ch viÕt ch÷ hoa vµ ch÷
thêng lµ kh¸c nhau :
VÝ dô: msw ≠ Msw ≠ MSW
Find whole words only: Ph©n biÖt cÊu tróc tõ
• NÕu cã dïng th× lÖnh Replace cã ph©n biÖt cÊu tróc
tõ.
VÝ dô: msw ≠ msword ≠ mswin
• use wildcards: Sö dông c¸c ký tù thÕ ch©n

2.3.2 LÖnh Auto Correct:
LÖnh Auto Correct
cã kh¶ n¨ng tù ®éng hiÖu
chØnh mét sè lçi th«ng th-
êng trong lóc b¹n ®ang
nhËp v¨n b¶n b»ng c¸ch
thay thÕ tõ gâ sai chÝnh
t¶ b»ng tõ ®óng chÝnh t¶ (
¸p dông b»ng tiÕng anh).

 C¸ch lµm:
NhÊp Menu Tool /
Auto Correct:

• Correct TWo INitial
CApitals: lµm ®óng
cho ký tù ®Çu tiªn
CHƯƠNG IV: MICROSOFT EXCEL 27

H×nh 2-10 Hép tho¹i AutoCorrect
Bµi 10 X¾p xÕp ®Æt läc d÷ liÖu tham chiÕu ba chiÒu


cña mét tõ khi gâ b»ng ch÷ in (VÝ dô nÕu  th× trong mét tõ mµ cã hai ký tù
®Çu tiªn b¨ng ch÷ IN th× lÖnh nµy thay ®æi ký tù thø hai thµnh ch÷ thêng.
Correct TWo INitial CApitals: => Correct Two Initial Capitals).
• Capitalize first letter of sentences: NÕu dïng lÖnh  th× sau dÊu chÊm hÕt
c©u biÕn thµnh ch÷ hoa.
• Capitalize names of days: NÕu dïng lÖnh  th× ký tù ®Çu tiªn cña thø
( ngµy trong tuÇn ®îc gâ b»ng tiÕng anh ) ®îc biÕn ®æi thµnh ch÷ in
VÝ dô: saturday => Saturday
• Correct accidental usage of cAPS LOCK key: NÕu dïng lÖnh  th× nã cã t¸c
dông ®Õn phÝm Caps Lock, ®Ìn Caps Lock trªn bµn phÝm s¸ng, lóc nµy b¹n
cã thÓ gâ nhÇm tr¹ng th¸i bµn phÝm b»ng c¸ch gi÷ phÝm Shift gâ ký tù ®Çu
tiªn cña tõ, sau ®ã nh¶ phÝm Shift gâ c¸c ký tù cßn l¹i cña tõ, sau khi gâ xong
tõ nµy Word sÏ tù ®éng ®æi tõ ®· gâ vÒ ®óng tr¹ng th¸i ®ång thêi lµm t¾t
lu«n ®Ìn Capslock
VÝ dô : correct => Correct
• Replace text as you type : Thay thÕ v¨n b¶n trong khi c¸c b¹n ®ang gâ ( nÕu
lùa chän  th× Word sÏ tù ®éng thay thÕ nh÷ng tõ gâ sai thµnh nh÷ng tõ
®óng dùa vµo danh s¸ch ®· cã s½n).
VÝ dô: ADN => AND

 Thªm mét tõ trong danh s¸ch: gâ tõ sai vµo môc
Replace vµ tõ ®óng vµo môc With sau ®ã nhÊn Add.

 Xo¸ mét tõ trong danh s¸ch: NhÊp vµo tõ cÇn xo¸ vµ
nhÊn Delete.

2.3.3 LÖnh AutoText:

 Thay thÕ mét ®o¹n ký tù
b»ng mét vµi ký tù b¹n chän

LÖnh Autotext cho phÐp ®o¹n b¹n
®Þnh nghÜa tríc mét ®o¹n v¨n b¶n dµi
b»ng mét vµi ký tù vµ chØ khi nµo cÇn
thiÕt th× b¹n míi cho ®o¹n v¨n b¶n dµi ®·
®îc ®Þnh nghÜa hiÖn ra nèi tiÕp ®o¹n v¨n
b¶n b¹n võa gâ

 ChuÈn bÞ:

• Bíc 1: §¸nh dÊu ®o¹n v¨n b¶n b¹n cÇn ®Þnh
nghÜa:
CHƯƠNG IV: MICROSOFT EXCEL 28
Bµi 10 X¾p xÕp ®Æt läc d÷ liÖu tham chiÕu ba chiÒu

VÝ dô
• Bíc 2: NhÊp menu insert, trá vµo Autotext ®Ó hiÖn ra menu phô, nhÊp chän
New( hoÆc gâ Alt + F3)
Hép tho¹i Autotext hiÖn ra:
H×nh 2-11 Hép tho¹i Creat AutoText
Trong «: Please name your Autotext entry: trong môc nµy b¹n xo¸ c¸c ký tù
trong hép tho¹i vµ gâ mét vµi ký tù b¹n cÇn nhí vµ nhÊp nót OK
vÝ dô sÏ g¸n L= LÖnh Autotext
Cã thÓ b¹n lÆp ®i lÆp l¹i nhiÒu lÇn víi nhiÒu ®o¹n v¨n b¶n kh¸c nhau
• Thùc hiÖn
Trong khi gâ v¨n b¶n, b¹n muèn chÌn ®o¹n v¨n b¶n võa ®Æt vµo n¬i con trá
®ang ®øng c¸c b¹n thao t¸c nh sau:
Gâ ký tù b¹n võa g¸n cho ®o¹n v¨n b¶n trªn: vÝ dô ch÷ L nh trªn sau ®ã Ên
phÝm F3 vµ tiÕp tôc gâ v¨n b¶n b×nh thêng.

2.3.4 Change Case:
LÖnh nµy dïng ®Ó thay ®æi ch÷ IN víi ch÷
thêng.

 Bíc 1: §¸nh dÊu chän ®¹on v¨n b¶n

 Bíc 2: Vµo Format / Change Case:
®Ó më hép tho¹i:

• Sentences case: §æi ký tù ®Çu c©u thµnh
ch÷ In.
• Lowercase: §æi CH÷ IN thµnh ch÷ thêng.
• Uppercase: §æi ch÷ thêng thµnh ch÷ in H×nh 2-12 Hép tho¹i Change Case

• Title Case: §æi ký tù ®Çu thµnh Ch÷ In
• tOGGLE cASE: §æi ký tù ®Çu thµnh ch÷ thêng vµ c¸c ký tù sau thµnh ch÷ in
CHƯƠNG IV: MICROSOFT EXCEL 29
Bµi 10 X¾p xÕp ®Æt läc d÷ liÖu tham chiÕu ba chiÒu


2.4 KiÓm tra lçi chÝnh t¶:
Word cã tÝnh n¨ng tù ®éng
kiÓm tra lçi chÝnh t¶ vµ lçi v¨n ph¹m
trong lóc gâ, tõ gâ sai chÝnh t¶ sÏ ®-
îc g¹ch díi b»ng ®êng r¨ng ca mÇu
®á, c©u v¨n sai v¨n ph¹m sÏ ®îc g¹ch
díi b»ng ®êng r¨ng ca mÇu xanh
( ¸p dông trong v¨n b¶n b»ng tiÕng
anh)
NÕu chóng ta thêng xuyªn gâ
v¨n b¶n b»ng tiÕng viÖt th× ta nªn
t¾t chøc n¨ng nµy ®i b»ng c¸ch:
NhÊp thù ®¬n Tools/ Options:
xuÊt hiÖn hép tho¹i: chän thÎ
Spelling and Grammar bá check ë 2
môc Check Spelling as you Type vµ môc Check Grammar as you Type. Sau ®ã
nhÊp OK H×nh 2-13 Hép tho¹i Options
CHƯƠNG IV: MICROSOFT EXCEL 30
Bµi 10 X¾p xÕp ®Æt läc d÷ liÖu tham chiÕu ba chiÒubµi 3:Tr×nh bµy Font ch÷
1. ChÌn ký tù ®Æc biÖt

• Bíc 1: §Æt con trá t¹i vÞ trÝ cÇn chÌn ký tù ®Æc biÖt
• Bíc 2: Vµo thùc ®¬n insert chän Symbol XuÊt hiÖn hép tho¹i:
H×nh 2-14 Hép tho¹i Symbol

 Font: Dïng ®Ó thay ®æi font ch÷, vÝ dô nh font Wingdings cã mét
sè s¬ ®å t¬ng øng hiÖn ra

 NhÊp chuét vµo s¬ ®å b¹n muèn chÌn vµ « ®ã ®îc phãng lín h¬n
nh h×nh minh ho¹ trªn

 Sau ®ã Ên insert ®Ó chÌn s¬ ®å ®îc chän

VÝ dô chÌn ký tù ®Æc biÖt cho ®o¹n v¨n b¶n sau:
 Trêng THCN ViÖt Hung 
 Khoa Tin Häc 
 Xu©n Khanh – S¬n T©y – Hµ T©y 
 034.839928 
-------------
H×nh 2-13 Hép tho¹i Options
CHƯƠNG IV: MICROSOFT EXCEL 31
Bµi 10 X¾p xÕp ®Æt läc d÷ liÖu tham chiÕu ba chiÒu


2. Tr×nh bµy Font ch÷

2.1 Dïng lÖnh trªn thanh c«ng cô Formatting
§¸nh dÊu mét ®o¹n v¨n b¶n cÇn tr×nh bµy, nhÊp biÓu tîng lÖnh:

Font

 LÖnh Font dïng ®Ó thay ®æi font ch÷.

 NhÊp nót tam gi¸c ®Ó cã b¶ng liÖt kª c¸c font ch÷, nhÊp chän mét
tªn font ch÷ thÝch hîp

 Font Size: LÖnh nµy dïng ®Ó thay ®æi kÝch thíc
font ch÷

• NhÊp nót tam gi¸c ®Ó hiÓn thÞ c¸c sè ®o kÝch thíc font ch÷, nhÊp
chän sè ®o thÝch hîp. Ngoµi ra b¹n cã thÓ chän tuú ý, b¹n cã thÓ
gâ sè ®o cÇn thiÕt vµo trong « sè råi Ên phÝm Enter.
• §¬n vÞ thêng dïng cho sè ®o kÝch thíc font ch÷ lµ Point, cã thÓ
®æi sang c¸c ®¬n vÞ kh¸c theo quy t¾c: 72Point = 1 inches =2.54
cm

 Font Style: LÖnh nµy dïng ®Ó thay ®æi kiÓu ch÷, gåm c¸c biÓu t-
îng sau

• Bold: ch÷ BÐo

• Italic: Ch÷ nghiªng

• Under line: Ch÷ g¹ch ch©n
C¸c biÓu tîng Bold, Italic, Underline cã tr¹ng th¸i nh lµ mét nót Ên ( on/off),
nhÊp chuét ®Ó biÓu tîng lâm xuèng lµ lÖnh cã t¸c dông (on), nhÊp chuét ®Ó biÓu
tîng låi lªn lµ lÖnh mÊt t¸c dông (off)

 Font Color: LÖnh nµy dïng ®Ó thay ®æi
mµu ch÷

• NhÊp chuét vµo nót tam gi¸c, b¹n thÊy b¶ng mÇu hiÖn
ra, nhÊp chän mµu cÇn t«.
CHƯƠNG IV: MICROSOFT EXCEL 32
Bµi 10 X¾p xÕp ®Æt läc d÷ liÖu tham chiÕu ba chiÒu

Trªn mµn h×nh, b¹n sÏ thÊy ch÷ hiÖn ra ®óng víi mµu mµ b¹n ®· chän. NÕu
dïng m¸y in mµu, b¹n sÏ in ®îc ch÷ cã mµu ®· chän. NÕu dïng m¸y in ®en tr¾ng th×
khi in ra mµu s¾c sÏ chuyÓn thµnh mµu x¸m..

MÇu mÆc ®Þnh cña font ch÷ lµ ch÷ mÇu ®en

2.2 Dïng lÖnh trong menu
Tr×nh bµy font ch÷ dïng thanh c«ng cô Formatting gióp b¹n lµm viÖc ®-
îc nhanh h¬n nhng gÆp ph¶i nh÷ng h¹n chÕ lµ dïng mét sè lÖnh tr×nh bµy kh¸c th×
kh«ng cã ë trªn thanh c«ng cô, lóc nµy b¹n ph¶i sö dông menu, menu Format chän
Font… ®Ó hiÓn thÞ hép tho¹i font, hép tho¹i nµy cã 3 thÎ, trong mçi thÎ cã c¸c lÖnh
tr×nh bµy kh¸c nhau

 ThÎ Font:

• NhÊp thùc ®¬n Format chän Font xuÊt hiÖn hép tho¹i:
H×nh 2-15 Hép tho¹i Font
 C¸c lÖnh Font, Font Style, Size, Color cã c¸ch dïng t¬ng tù nh ®· dïng c¸c
biÓu tîng lÖnh.

 §Ó hiÓu râ ý nghÜa cña tõng lÖnh, b¹n cã thÓ xem ë môc Preview trong
hép tho¹i.
CHƯƠNG IV: MICROSOFT EXCEL 33
Bµi 10 X¾p xÕp ®Æt läc d÷ liÖu tham chiÕu ba chiÒu


 Underline: Dïng ®Ó g¹ch díi ký tù, khi nhÊp vµo nót tam gi¸c cña môc nµy
b¹n chØ chän ®îc mét lÖnh mµ th«i:

• None: Kh«ng g¹ch díi
• Words Only: ChØ g¹ch díi tõng tõ
• Cßn l¹i: Chän c¸c mÉu g¹ch díi thÝch hîp

 Underline Color: Dïng ®Ó chän mµu cho ®êng g¹ch díi:

 Effects: C¸c lÖnh trong môc nµy cã tÝnh on /off,

• Strikethrough: G¹ch säc d¹ng bá ®i mét g¹ch
• Double Strikethrough: G¹ch säc d¹ng hai g¹ch
• Superscript: ChØ sè trªn (a2)
• Supscript: ChØ sè díi (a2)
• Hidden: Che dÊu ký tù
• Small Caps: Ch÷ hoa
• All caps: Ch÷ in hoa
• Shadow: T¹o bãng mê
• Outline: D¹ng nÐt ngoµi
• Emboss: T¹o ch÷ næi
• Engrave: T¹o d¹ng ch¹m chæ kh¾c

 ThÎ Character
Spacing

• Scale: Co gi·n ch÷ theo chiÒu
ngang. NÕu dïng sè tû lÖ lín
h¬n 100 th× ch÷
“MËp” ra, nÕu dïng tû lÖ
nhá h¬n 100 th× ch÷ “èm” l¹i .
• Spacing: Kho¶ng c¸ch gi÷a
c¸c ký tù
• Normal: Kho¶ng c¸ch thêng
• Expanded: Kho¶ng c¸ch tha
• Condensed: Kho¶ng c¸ch
nÐn
CHƯƠNG IV: MICROSOFT EXCEL 34
Bµi 10 X¾p xÕp ®Æt läc d÷ liÖu tham chiÕu ba chiÒu


• Position: VÞ trÝ cña c¸c ký tù:

 Normal: VÞ trÝ thêng
H×nh 2-16 Hép tho¹i Font
 Raised: §a ch÷ lªn trªn

 Lowered: §a ch÷ xuèng díi ThÎ Text
effects

C¸c lÖnh
trong thÎ nµy lµm cho ®o¹n
v¨n b¶n trªn mµn h×nh cã
tÝnh chÊt s¸ng lung linh,
nhÊp nh¸y…, gåm c¸c
lÖnh nh: Blinking
Background, Las Vegas
Lights, Marching Black
Ants, Marching Red Ants,
Shimmer, Sparkle Text.
C¸c lÖnh trong thÎ Text Exffects chØ cã t¸c dông trªn mµn h×nh chø kh«ng cã
t¸c dông khi in ra giÊy.

1.3 T¹o Font ch÷ mÆc nhiªn( Default) H×nh 2-17 Hép tho¹i Font
Trong qu¸ tr×nh lµm viÖc ngêi ViÖt Nam sÏ thêng xuyªn gâ ch÷ cã dÊu, nh
vËy cÇn ph¶i t¹o ra font ch÷ mÆc nhiªn (Default) sao cho mçi lÇn t¹o ra v¨n b¶n míi
lµ gâ ®îc ch÷ cã dÊu.
VÝ dô: §Ó t¹o font ch÷ mÆc nhiªn lµ Vn. Time, kiÓu ch÷ thêng vµ cã kÝch th-
íc 12pt b¹n cã thÓ nhÊp menu Format chän Font. Trong thÎ Font tiÕn hµnh chän c¸c
lÖnh cÇn thiÕt nh: Font=Vn.Time, Font Style=Normal, Font Size =14pt. Underline
kh«ng dïng nªn chän None, Color nªn chän Automatic, c¸c lÖnh Effect kh«ng dïng
nªn t¾t tÊt c¶ c¸c lÖnh trong môc nµy, trong thÎ Character spacing vµ thÎ Text Effect
kh«ng dïng lÖnh nµo c¶. Sau khi chän xong c¸c lÖnh cÇn thiÕt trong hép tho¹i Font,
nhÊp nót chän Default… mét hép tho¹i hiÖn ra yªu cÇu x¸c nhËn Font mÆc nhiªn.
CHƯƠNG IV: MICROSOFT EXCEL 35
Bµi 10 X¾p xÕp ®Æt läc d÷ liÖu tham chiÕu ba chiÒu

NhÊp nót Yes, lÖnh nµy tr×nh bÇy Font ch÷ mÆc nhiªn cã t¸c dông ngay,
®ång thêi cßn lu tr÷ l¹i trong file NORMAL.DOT cña word ®Ó cã hiÖu lùc trong c¸c
lÇn so¹n th¶o tiÕp theo.

bµi 4 :Tr×nh bµy Paragragh
1. Tr×nh bµy Paragragh

Paragragh lµ mét ®o¹n v¨n b¶n kÕt thóc b»ng dÊu Enter. Ngoµi viÖc tr×nh
bµy Font ch÷ sao cho ®Ñp, tr×nh bµy Paragragh lµm cho h×nh thøc v¨n b¶n trë lªn
phong phó h¬n mang l¹i tÝnh thuyÕt phôc cao cho ngêi ®äc.

1.1 Dïng biÓu tîng lÖnh trong thanh Formatting

 Aligment: Aligment lµ c¸c lÖnh dïng ®Ó tr×nh bµy tÝnh so hµnh gi÷a c¸c
dßng ch÷ trong mét paragragh chiÒu ngang

 §¸nh dÊu ®o¹n chän paragragh vµ nhÊp mét trong c¸c biÓu tîng
lÖnh:

• Align Left: paragragh cã c¸c dßng ch÷ c¨n th¼ng bªn lÒ tr¸i
• Center: paragragh cã c¸c dßng ch÷ c¨n th¼ng ë gi÷a
• Right: paragragh cã c¸c dßng ch÷ c¨n th¼ng bªn lÒ ph¶i

• Justify: paragragh cã c¸c dßng ch÷ c¨n th¼ng ®Òu hai bªn

 Indentation: Tr×nh bµy lÒ cña Paragraph

Mét trang giÊy sau khi ®· chän lÒ trªn, lÒ díi, lÒ tr¸i, lÒ ph¶i th× phÇn cßn l¹i
chÝnh lµ ph¹m vi thÓ hiÖn cña v¨n b¶n, ®iÒu nµy ®îc thÓ hiÖn ë vïng mÇu tr¾ng
trªn hai thíc ®o trong cöa sæ v¨n b¶n. Nh vËy, lÒ bªn tr¸i cña Paragraph ®îc tÝnh tõ
®iÓm b¾t ®Çu vïng tr¾ng cña thíc ®o n»m ngang
LÒ tr¸i cña Paragraph cã thÓ ®îc ®iÒu chØnh nhanh b»ng c¸c biÓu tîng lÖnh:
• LÒ tr¸i cña Paragraph ®îc di chuyÓn sang bªn ph¶i mét bíc Tab.
• LÒ tr¸i cña Paragraph ®îc di chuyÓn sang bªn tr¸i mét bíc Tab.
Mçi khi nhÊp biÓu tîng lÖnh Increase Indent hoÆc Decrease Indent, b¹n sÏ
thÊy trªn thíc ®o n»m ngang cã biÓu tîng lÒ tr¸i di chuyÓn theo vµ ch÷ trong
Paragraph còng tù ®éng hiÖu chØnh theo.

 Dïng Ruler ®Ó tr×nh bµy lÒ cña Paragraph: LÒ cña Paragraph
®ang ®îc ®¸nh dÊu chän lµ vÞ trÝ t¬ng ®èi cña c¸c biÓu tîng lÖnh trªn
Ruler. Dïng chuét ®Ó kÐo c¸c biÓu tîng lÖnh ®Ó chØnh lÒ cho Paragraph.
CHƯƠNG IV: MICROSOFT EXCEL 36
Bµi 10 X¾p xÕp ®Æt läc d÷ liÖu tham chiÕu ba chiÒu
• C¸c mÉu tr×nh bÇy cña paragraph

 None: MÉu tr×nh bµy b×nh thêng
 First line: Thôt ®Çu dßng
 Hanging: Treo ®Çu dßng:
CHƯƠNG IV: MICROSOFT EXCEL 37
Bµi 10 X¾p xÕp ®Æt läc d÷ liÖu tham chiÕu ba chiÒu2.2 Tr×nh bÇy Paragraph dïng menu
§¸nh dÊu chän paragraph, vµo menu Format chän lÖnh Paragraph:
H×nh 2-18 Hép tho¹i Paragraph

 Alignment: LÖnh tr×nh bÇy tuyÕn tÝnh ngang cña paragraph
gåm: Left – Centered – Right – Justify.

 Indentation: LÖnh ®Æt lÒ cho paragraph b»ng c¸ch cho sè ®o
kho¶ng c¸ch lÒ tr¸i vµo left vµ sè ®o kho¶ng c¸ch lÒ ph¶i vµo Right.

• Special: lµ 3 mÉu tr×nh bÇy gåm c¸c lÖnh:
• None: MÉu tr×nh bÇy b×nh thêng
• First line: MÉu tr×nh bÇy thôt ®Çu dßng. By – sè ®o kho¶ng c¸ch gi÷a First
line hoÆc left
• Hanging: MÉu tr×nh bµy treo dßng. By – sè ®o kho¶ng c¸ch gi÷a First line
hoÆc left
• Spacing: LÖnh vÒ kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c paragraph.
• Before: Kho¶ng c¸ch so víi paragraph trªn
• After: Kho¶ng c¸ch so víi paragraph díi

 Line spacing: Kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c dßng trong mét paragraph.
Gåm c¸c lÖnh sau:

• Single: Kho¶ng c¸ch b×nh thêng lµ 1 dßng

CHƯƠNG IV: MICROSOFT EXCEL 38
Bµi 10 X¾p xÕp ®Æt läc d÷ liÖu tham chiÕu ba chiÒu


• 1,5 line: kho¶ng c¸ch 1,5 dßng
• Double: Kho¶ng c¸ch lµ 2 dßng
• At least: Kho¶ng c¸ch t¹o lín h¬n mét dßng b»ng c¸ch cho sè ®o vµo môc At
( ®¬n vÞ lµ Point)
• Exactly: Kho¶ng c¸ch chÝnh x¸c ( tuú chän) theo sè ®· chän vµo môc At( ®¬n
vÞ lµ Point)
• Multiple: Kho¶ng c¸ch tÝnh theo sè dßng ®· cho trong môc At ( ®¬n vÞ lµ
Lines)

2. Tr×nh bµy v¨n b¶n d¹ng liÖt kª

2.1 Dïng biÓu tîng lÖnh

 Tr×nh bµy v¨n b¶n b»ng sè thø tù hoÆc c¸c ký tù ®Æc biÖt ®Çu
dßng

 §¸nh dÊu chän c¸c Paragraph liªn tiÕp, trªn thanh c«ng cô Formatting nhÊp
biÓu tîng lÖnh:

• Numbering: ®Çu mçi dßng paragraph sÏ ®îc chÌn thªm mét sè thø tù.

• Bullets: ®Çu mçi dßng paragraph sÏ ®îc chÌn thªm mét ký tù ®Æc biÖt.

2.1 Dïng b»ng menu
NhÊp thùc ®¬n Format chän Butllets and Numbering: xuÊt hiÖn hép tho¹i
H×nh 2-19 Hép tho¹iBullets and
CHƯƠNG IV: MICROSOFT EXCEL 39
Bµi 10 X¾p xÕp ®Æt läc d÷ liÖu tham chiÕu ba chiÒu


 ThÎ Butlled:

• Chän mét mÉu Butllets vµ nhÊp OK. KÕt qu¶ ë ®Çu mçi ®o¹n v¨n b¶n cã
g¾n thªm mét mÉu Butllets ta võa chän.

 Ngoµi ra nÕu trong 8 mÉu ta
kh«ng ng mÉu nµo th× ta cã thÓ bæ
xung thªm mÉu butllets nh sau:

• NhÊp vµo nót Customize trong hép
tho¹i butlles and numbering : XuÊt
hiÖn hép tho¹i ( h×nh bªn)
• Nót Font : Chän font ch÷ cho Butllets
• Nót Character : Chän 1 ký tù míi cho
Butllets trong hép tho¹i Symbol vµ
nhÊp OK.
• Nót Picture : Chän 1 bøc tranh cho
Bullets trong hép tho¹i picture vµ
nhÊp OK.
• Butllets position :
• Indent at : X¸c ®Þnh lÒ tr¸i cña Butllets.
• Text position : H×nh 2-20 Hép tho¹iBullets and

• Tab space after : X¸c ®inh kho¶ng tab gi÷a Butllets víi ch÷ ®Çu tiªn cña
®o¹n.
• Indent at : X¸c ®Þnh kho¶ng c¸ch gi÷a ch÷ vµ Butllets.

 ThÎ Numbered:

• Chän mét mÉu Butllets sè vµ nhÊp OK. KÕt qu¶ ë ®Çu mçi ®o¹n v¨n b¶n cã
g¾n thªm mét mÉu Butllets sè ta võa chän.
• Ngoµi ra nÕu trong 8 mÉu ta kh«ng ng mÉu nµo th× ta cã thÓ bæ xung thªm
mÉu butllets sè nh sau:
CHƯƠNG IV: MICROSOFT EXCEL 40
Bµi 10 X¾p xÕp ®Æt läc d÷ liÖu tham chiÕu ba chiÒu
H×nh 2-20 Hép tho¹iBullets and
H×nh 2-21 Hép tho¹iBullets and


 NhÊp vµo nót Customize trong hép tho¹i butlles and numbering :
XuÊt hiÖn hép tho¹i:

• Number format: C¸ch thÓ hiÖn sè thø
tù, trong môc nµy cã thÓ gâ thªm ký
tù vµo tríc hoÆc sau sè thø tù.
• VÝ dô: 1) => §iÒu 1)
• Ghi chó: kh«ng ®îc xo¸ ký tù cã s½n
trong Number format.
• Number Style: Chän kiÓu ®¸nh sè thø
tù 1,2,3 hoÆc a,b,c hoÆc I, II, III...
• Font: Thay ®æi Font ch÷ cho STT.
Khi nhÊp vµo sÏ më ra mét hép tho¹i
Font xuÊt hiÖn ®Ó b¹n chän.
• Start at: Sè b¾t ®Çu.
• Number position: VÞ trÝ cña sè thø tù
®îc thÓ hiÖn th«ng qua c¸c lÖnh nh
Left, Right, Center vµ nót Aligned at
®Ó b¹n chän kho¶ng lÒ cho
Paragraph.
• Text position: VÞ trÝ cña ch÷
Paragraph ®îc thôt vµo so víi sè thø tù thÓ hiÖn trong môc Indent at.
H×nh 2-21 Hép tho¹iBullets and
CHƯƠNG IV: MICROSOFT EXCEL 41
Bµi 10 X¾p xÕp ®Æt läc d÷ liÖu tham chiÕu ba chiÒu


3. §Æt Tab

3.1 Dïng biÓu tîng lÖnh
PhÇn nµy khi thùc hµnh rÊt dÔ sai sãt do ®ã b¹n cÇn ph¶i cÈn thËn lµm theo
tõng bíc :

 Tr×nh bµy Tab

• Bíc 1 : Chän c¸c Paragraph cÇn tr×nh bµy.
• Bíc 2 : Chän lo¹i Tab b»ng c¸ch nhÊp chuét ë gãc bªn tr¸i cña thíc ®o n»m
ngang, mçi khi nhÊp vµo sÏ cã mét biÓu tîng Tab hiÖn ra, ®ã lµ c¸c lo¹i tab
cña WORD.
• Left tab: V¨n b¶n nhËp vµo ®îc s¾p xÕp n»m bªn ph¶i Tab
VÝ dô :
Tab
HÖ ®iÒu hµnh Windows HÖ ®iÒu hµnh
Windows
Xö lý v¨n b¶n Xö lý v¨n b¶n
Xö lý b¶ng tÝnh Xö lý b¶ng tÝnh
Qu¶n lý c¬ së d÷ liÖu Qu¶n lý c¬ së d÷ liÖu
• Center tab: V¨n b¶n nhËp vµo ®îc s¾p xÕp n»m gi÷a Tab
VÝ dô :
Tab
HÖ ®iÒu hµnh Windows HÖ ®iÒu hµnh Windows
Xö lý v¨n b¶n Xö lý v¨n b¶n
Xö lý b¶ng tÝnh Xö lý b¶ng tÝnh
Qu¶n lý c¬ së d÷ liÖu Qu¶n lý c¬ së d÷ liÖu
• Right: V¨n b¶n nhËp vµo ®îc s¾p xÕp n»m bªn tr¸i Tab. VÝ dô :

CHƯƠNG IV: MICROSOFT EXCEL 42
Bµi 10 X¾p xÕp ®Æt läc d÷ liÖu tham chiÕu ba chiÒu


Tab
HÖ ®iÒu hµnh Windows HÖ ®iÒu hµnh Windows
Xö lý v¨n b¶n Xö lý v¨n b¶n
Xö lý b¶ng tÝnh Xö lý b¶ng tÝnh
Qu¶n lý c¬ së d÷ liÖu Qu¶n lý c¬ së d÷ liÖu
• Decimal tab: Gi¸ trÞ nhËp vµo phÇn lÎ n»m bªn ph¶i, phÇn nguyªn n»m
bªn tr¸i tab :
VÝ dô :
464546456.64646
45645646446464.46464
6787897.456464454

 HiÖu chØnh Tab

§¸nh dÊu chän c¸c Paragraph ®· ®îc ®Æt Tab, thíc ®o trªn sÏ thÓ hiÖn ®îc
kho¶ng c¸ch vµ vÞ trÝ cña Tab ®îc ký hiÖu lµ mÇu ®en trªn thíc ( c¸c ký hiÖu nµy
cã thÓ mê ®i nÕu cã paragraph cã c¸ch ®Æt Tab kh¸c nhau:
• Thay ®æi to¹ ®é ®iÓm dõng cña Tab : KÐo mét ký hiÖu Tab trªn thíc sang
mét vÞ trÝ míi th× ®o¹n v¨n b¶n sÏ ®îc kÐo theo.
• Gì bá Tab ®· ®Æt ( Clear) : KÐo mét ký hiÖu tab xuèng díi thíc ®o, ®o¹n v¨n
b¶n cã bÊm Tab t¬ng øng di chuyÓn sang vÞ trÝ Tab dõng kÕ tiÕp.
• Gì bá tÊt c¶ c¸c tab : KÐo tÊt c¶ c¸c ký hiÖu Tab xuèng díi thanh Rule

 Thay ®æi mÉu tr×nh bµy Tab

• Chän Paragraph ®· ®îc tr×nh bµy Tab
• Gì bá Tab trë vÒ mÆc nhiªn
• Thùc hiÖn ®Æt Tab

3.2 Dïng menu
§Æt Tab lµ viÖc thiÕt lËp nh÷ng
kho¶ng c¸ch cè ®Þnh cho con trá mçi khi
bÊm phÝm TAB
Vµo Format \ Tab:
• Trong môc Tab Stop posittion
nhËp vµo kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c
mèc Tab
CHƯƠNG IV: MICROSOFT EXCEL 43
Bµi 10 X¾p xÕp ®Æt läc d÷ liÖu tham chiÕu ba chiÒu


• Alignment cho phÐp x¸c ®Þnh h×nh thøc s¾p xÕp v¨n b¶n bªn trong theo cét
tab
• Left: V¨n b¶n nhËp vµo ®îc s¾p xÕp n»m bªn ph¶i Tab
• Right: V¨n b¶n nhËp vµo ®îc s¾p xÕp n»m bªn tr¸i Tab
• Center: V¨n b¶n nhËp vµo ®îc s¾p xÕp n»m gi÷a Tab
• Decimal: Gi¸ trÞ nhËp vµo phÇn lÎ n»m bªn ph¶i, 2-23 Hép tho¹iTabs
H×nh phÇn nguyªn n»m bªn tr¸i
tab
• Leader: Chän d¹ng lÊp ®Çy kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c Tab
• Default tab stops: Cho phÐp thay ®æi c¸c kho¶ng c¸ch mÆc nhiªn gi÷a c¸c
nót tab
• Set: Khi khai b¸o song ph¶i nhËp vµo nót nµy ®Ó nhËp phÇn tab vµo v¨n b¶n
• Clear: xo¸ mét tab Stop hiÖn hµnh
• Clear all: Xo¸ tÊt c¶ c¸c tab ®· t¹o tríc ®ã.
4. Trang trÝ Paragraph

4.1 Dïng biÓu tîng lÖnh
C¸c lÖnh n»m trªn thanh c«ng cô Tables and borders. NhÊp biÓu tîng
lÖnh Tables and borders trªn thanh c«ng cô Standard sÏ hiÖn lªn thanh c«ng cô
Tables and borders. Chän chøc n¨ng vµ thùc hiÖn

D¹ng nÐt §é dµy nÐt mµu nÐt

T¹o ®­êng cho
®o¹n
nÒn cho ®o¹n

T¹o b¶ng


Merge Cells
Split C¨n chØnh Text
Cells
4.2 Dïng menu


CHƯƠNG IV: MICROSOFT EXCEL 44
Bµi 10 X¾p xÕp ®Æt läc d÷ liÖu tham chiÕu ba chiÒu

Dïng khi ta in ra nh÷ng ®êng kÎ däc ngang hay mµu nÒn t¹i mét vÞ trÝ nµo
®ã theo yªu cÇu. Chän vÞ trÝ cÇn kÎ hoÆc t« mµu nÒn råi chän Format \ Borders
and Shading:
 T
r ong
môc
H× 2-24 Hép tho¹iBorders and Shading
nh

Border: KÎ b¶ng

• Setting: lùa chän d¹ng ®êng kÎ
• Style: Chän kiÓu ®êng kÎ
• Color: Chän mµu ®êng kÎ

 Apply to: Nh÷ng tuú chän nµy ®îc ¸p dông cho

• Table: B¶ng
• Cell: ¤
• Paragraph: §o¹n v¨n b¶n
• Text: V¨n b¶n

 Trong môc Shading: T¹o mµu nÒn

• Style: Chän kiÓu mÇu nÒn cÇn t¹o (®Ëm hay nh¹t)
• Color: Chän mµu nÒn
CHƯƠNG IV: MICROSOFT EXCEL 45
Bµi 10 X¾p xÕp ®Æt läc d÷ liÖu tham chiÕu ba chiÒu
H×nh 2-25 Hép tho¹iBorders and Shading
CHƯƠNG IV: MICROSOFT EXCEL 46
Bµi 10 X¾p xÕp ®Æt läc d÷ liÖu tham chiÕu ba chiÒuBµi 5 : tr×nh bµy trang in
1. §Þnh d¹ng trang in

1.1 Chän lo¹i giÊy - ThÎ Paper Size
NhÊp chän thùc ®¬n File: chän Page setup. XuÊt hiÖn hép tho¹i

a) Chän lo¹i giÊy:

Trong hép tho¹i Page setup nhÊp chän thÎ Paper size ®Ó chän lo¹i giÊy:
H×nh 2-26 Hép tho¹i Page Setup

 Paper size: Chän lo¹i giÊy:

Mçi lo¹i giÊy sÏ cã kÝch thíc t¬ng øng hiÖn ra trong lÖnh Width vµ
Height( réng vµ dµi cña trang giÊy), nÕu chän Custom th× ph¶i gâ kÝch thíc
giÊy trong môc Width vµ Height.
Th«ng thêng, c¸c v¨n b¶n tiÕng viÖt dïng lo¹i giÊy A4 víi Width =21 cm
vµ Height=29,7cm.

 Orientation: Chän híng giÊy:

• Portrait: Xoay giÊy theo chiÒu däc
• Lanscape: Xoay giÊy theo chiÒu ngang

 Apply to: Chän ph¹m vi ¸p dông.


CHƯƠNG IV: MICROSOFT EXCEL 47
Bµi 10 X¾p xÕp ®Æt läc d÷ liÖu tham chiÕu ba chiÒu


1.2 §Æt lÒ cho trang in - ThÎ Margins
Trong hép tho¹i Page setup nhÊp chän thÎ Margins ®Ó ®Æt lÒ
cho trang giÊy:
§Ó giíi h¹n ph¹m vi thÓ hiÖn cña v¨n b¶n trong trang giÊy b¹n cÇn ph¶i
®Æt lÒ cña trang giÊy sao cho phï hîp. LÒ cña trang giÊy ®îc x¸c ®Þnh b»ng c¸c
lÖnh:
• Top: LÒ ®Ønh cña H×nh 2-26 Hép tho¹i Page Setup
trang in
• Bottom: LÒ ®¸y cña trang in.
• Left: LÒ tr¸i cña trang in.
• Right: LÒ ph¶i cña trang in
• Gutter: Kho¶ng c¸ch giµnh ®Ó ®ãng g¸y s¸ch
• From edge: Kho¶ng c¸ch tõ mÐp cña tê giÊy ®Õn Header hoÆc Footer.
• Mirror margins: §Æt lÒ ®èi xøng nhau. NÕu lÖnh nµy cã dïng, giÊy sÏ ®îc
ph©n biÖt lµ cã trang lÎ vµ trang ch½n( odd and even), thêng ¸p dông ®Ó in
s¸ch vµ lÒ cña trang giÊy sÏ trë thµnh inside vµ outside
• Apply to: Ph¹m vi ¸p dông cña v¨n b¶n.
CHƯƠNG IV: MICROSOFT EXCEL 48
Bµi 10 X¾p xÕp ®Æt läc d÷ liÖu tham chiÕu ba chiÒu
2. Header – Footer

2.1 T¹o Header - Footer
Là một đoạn văn bản ngắn có khả năng lặp đi lặp lại trên t ất cả các
trang in. Header nằm ở đầu trang còn footer nằm ở cuối trang
• Tạo Header and footer: Vào View chọn Header and f ooter.


§Þ §Þnh d¹ng
nh d¹ng ngµy th¸ng

ChÌ
n sè trang ChuyÓn
§Þnh
qua Footer
d¹ng thêi gian

Gâ néi dung Header – Footer vµo môc Header vµ Footer
§Ó tr×nh bµy cho hîp lý ta cã thÓ sö dông thªm c¸c c«ng cô ®iÒu chØnh Font
ch÷ hoÆc kÎ ®êng ng¨n c¸ch gi÷a phÇn tiªu ®Ò trªn, tiªu ®Ò díi víi phÇn so¹n th¶o.

2.2 HiÖu chØnh Header – Footer
Muèn hiÖu chØnh Header – Footer b¹n ph¶i quay l¹i cöa sæ Header –
Footer. trong cöa sæ nµy b¹n hiÖu chØnh b×nh thêng nh Paragraph
Sau khi hiÖu chØnh xong Ên nót Close

3. §¸nh sè trang:
Chän thùc ®¬n Insert/
PageNumbers…
 Position: Chän lÒ ®Ó ®¸nh sè
trang:
• Bottom of page ( Footer):
§¸nh sè trang bªn lÒ díi.
• Top of page ( Header): §¸nh sè trang ë lÒ trªn. Hép tho¹i Page Numbers
H×nh 2-27CHƯƠNG IV: MICROSOFT EXCEL 49
Bµi 10 X¾p xÕp ®Æt läc d÷ liÖu tham chiÕu ba chiÒu Aligment: Chän vÞ trÝ ®¸nh sè trang


• Right: §¸nh sè trang phÝa ph¶i
cña trang
• Left: §¸nh sè trang phÝa tr¸i cña
trang
• Center: §¸nh sè trang ë gi÷a
trang


• Inside: hai trang liÒn nhau ®îc
®¸nh sè trang nh h×nh bªn( sè
trang ®îc minh ho¹ b»ng dÊu
chÊm ®en phÝa díi hai trang).


• Outside: hai trang liÒn nhau ®îc
®¸nh sè trang nh h×nh bªn( sè
trang ®îc minh ho¹ b»ng dÊu
chÊm ®en phÝa díi hai trang).• Trong trêng hîp c¸c b¹n muèn ®¸nh sè trang kiÓu sè kh¸c hoÆc trang kh«ng
b¾t ®Çu tõ sè 1 th× nhÊp vµo nót Format ®Ó xuÊt hiÖn hép tho¹i.


 Chän kiÓu ch÷ sè cÇn ®¸nh trang trong
môc Number Format.
 Chän sè trang cÇn b¾t ®Çu trong môc
Start at.
 NhÊp OK ®Ó chÊp nhËn tuú chän.
CHƯƠNG IV: MICROSOFT EXCEL 50
Bµi 10 X¾p xÕp ®Æt läc d÷ liÖu tham chiÕu ba chiÒu
3. In v¨n b¶n

C¸ch 1: NhÊp biÓu tîng trªn thanh c«ng cô chuÈn
C¸ch 2: NhÊp chän thùc ®¬n file chän Print: XuÊt hiÖn hép tho¹i trªn


 Print name: Chän
tªn m¸y in

 Page range: Chän
ph¹m vi in c¸c trang v¨n b¶n.

• All: In tÊt c¶ c¸c trang
trong v¨n b¶n
• Current page: In trang v¨n
b¶n hiÖn hµnh
• Selection: ChØ in v¨n b¶n
®· ®îc ®¸nh dÊu chän tríc
®ã
• Pages: In theo sè trang ®îc chän lùa b»ng c¸ch gâ c¸c sè trang vµo, dïng dÊu
“,” ®Ó ph©n c¸ch c¸c trang rêi r¹c, dïng
dÊu “ –“ ®Ó in c¸c trang liªn tiÕp H×nh 2-28 Hép tho¹i Print


 Number of copies: chän sè b¶n in

 Page per Sheet: sè trang cÇn in ra trªn mét
tê giÊy Scale to paper size:Chän lo¹i giÊy

 Print :

• All pages in range : in toµn bé c¸c trang
trong v¨n b¶n
• Odd pages : In toµn trang lÎ
• Even pages : In toµn trang ch½n
CHƯƠNG IV: MICROSOFT EXCEL 51
Bµi 10 X¾p xÕp ®Æt läc d÷ liÖu tham chiÕu ba chiÒu
Bµi 6 : B¶ng biÓu
1. T¹o b¶ng biÓu

1.1 ChÌn b¶ng biÓu
§a con trá tíi vÞ trÝ cÇn chÌn thùc hiÖn Table\InsertTable hép tho¹i insert
table xuÊt hiÖn. Chän sè cét trong hép
Number of columm chän sè dßng trong
« Number of row chän chiÒu réng cña
cét trong « Columm width sau ®ã chän
OK ®Ó x¸c nhËn.

1.2 NhËp néi dung trong b¶ng
biÓu
§Ó di chuyÓn con trá trªn c¸c «
sö dông cã c¸c c¸ch sau:
H×nh 2-29 Hép tho¹i Insert Table
 Chuét: Click chuét vµo « muèn di chuyÓn ®Õn

 PhÝm Tab: Mçi lÇn Ên phÝm Tab con trá sÏ di chuyÓn ®Õn « kÕ
tiÕp bªn ph¶i « hiÖn hµnh. NÕu ®Õn cuèi dßng th× con trá sÏ nhÈy ®Õn «
®Çu tiªn cña dßng tiÕp theo.

 Sö dông c¸c phÝm lªn xuèng ®Ó di chuyÓn tíi c¸c « theo chiÒu mòi
tªn.

 NhËp d÷ liÖu b×nh thêng. NÕu d÷ liÖu gåm nhiÒu ®o¹n th× Ên
Enter ®Ó xuèng dßng kÕt thóc ®o¹n vµ më réng hµng.

2. HiÖu chØnh b¶ng biÓu

2.1 §¸nh dÊu chän
• §¸nh dÊu mét «: §a con trá vµo bªn tr¸i cña « khi xuÊt hiÖn mòi tªn th× nhÊn
chuét.
• §¸nh dÊu hµng: §u con trá chuét ®Õn ®Çu hµng khi xuÊt hiÖn mòi tªn th×
nhÊn chuét
• §¸nh dÊu cét: ®a con trá tíi ®Çu cét khi xuÊt hiÖn mòi tªn th× nhÊn chuét
CHƯƠNG IV: MICROSOFT EXCEL 52
Bµi 10 X¾p xÕp ®Æt läc d÷ liÖu tham chiÕu ba chiÒu


• §¸nh dÊu vïng: §u con trá tíi « ®Çu tiªn nhÊn vµ rª chuét tíi « cuèi cïng
• §¸nh dÊu toµn b¶n: §u con trá vµo thùc ®¬n chän thùc ®¬n Table\Select table

2.2 C¸c lÖnh chÌn - xo¸

 ChÌn hoÆc xo¸ cét

• ChÌn thªm mét cét tríc cét ®¸nh dÊu b»ng lÖnh Table\Insert columm
• Xo¸ cét: ®¸nh dÊu cét chän Table\Delete columm

 ChÌn thªm hoÆc xo¸ dßng

• ChÌn thªm dßng sau dßng ®· ®¸nh dÊu b»ng lÖnh Table\insert row
• Xo¸ dßng: §¸nh dÊu dßng sau ®ã thùc hiÖn Table\Delete row

 ChÌn thªm «

§¸nh dÊu « n¬i muèn chÌn thùc hiÖn lÖnh table\insert cells chän shift cells
Right nÕu muèn ®Èy « ®¸nh dÊu sang bªn ph¶i. HoÆc Shift Cells Right Down nÕu
muèn ®Èy « ®¸nh dÊu xuèng díi cïng cét.

 Xo¸ bít «

§¸nh dÊu « cÇn xo¸ thùc hiÖn lÖnh Table\Delete Cells chän Shift Cells Left
nÕu muèn c¸c « bªn ph¶i « bÞ ®¸nh dÊu dÞch sang bªn ph¶i
Chän Shift Cells Left nÕu b¹n muèn c¸c « n»m phÝa díi cña « bÞ ®¸nh dÊu
xuèng phÝa díi cïng cét

2.3 HiÖu chØnh b¶ng biÓu

 Thay ®æi ®é réng cña cét

§a con trá tíi ®êng kÎ hµng hoÆc cét khi con trá biÕn thµnh hai ®êng song
song cã mòi tªn th× nh¾p vµ kÐo chuét.

 Thay ®æi cÊu tróc b¶ng

• KÕt hîp c¸c « : Chän c¸c « cÇn kÕt hîp =>Thùc hiÖn Table\Merge cells
• Ph©n chia dßng
§¸nh dÊu « cÇn ph©n chia

CHƯƠNG IV: MICROSOFT EXCEL 53
Bµi 10 X¾p xÕp ®Æt läc d÷ liÖu tham chiÕu ba chiÒu

Thùc hiÖn Table\Split Cells
NhËp sè dßng trong Number of Row

 Ph©n chia cét

§¸nh dÊu cét
Thùc hiÖn Table\Spilit Cells
NhËp sè cét trong Number of Columm

2. Tr×nh bµy vµ trang trÝ b¶ng biÓu

3.1 Tr×nh bµy b¶ng biÓu
• B«i ®en c¸c « cÇn c¨n chØnh ch÷
• Ên ph¶i chuét vµo « võa b«i ®en : vµ chän
Cell Aligment nh h×nh vÏ.
• Chän 1 mÉu c¨n chØnh hiÖn ra
• Text Direction : Font ch÷ cã thÓ ®æi híng

3.2 Trang trÝ b¶ng biÓu
Mét b¶ng biÓu khi míi chÌn vµo ®· ®îc tù
®éng trang trÝ bëi lÖnh Border víi nÐt 1/2pt. §Ó
trang trÝ b¶ng biÓu ®îc ®Ñp h¬n, chóng ta cÇn
trang trÝ thªm cho b¶ng biÓu
Dïng lÖnh Borders and shading trong thùc ®¬n Format :
Nh÷ng khi ta in ra nh÷ng ®êng kÎ däc ngang hay mµu nÒn t¹i mét vÞ trÝ nµo
®ã theo yªu cÇu. Chän vÞ trÝ cÇn kÎ hoÆc t« mµu nÒn råi chän Format \ Borders
and Shading

 Trong môc Border: KÎ
b¶ng

• Setting: Lùa chän d¹ng ®êng

• Style: Chän kiÓu ®êng kÎ
• Color: Chän mµu ®êng kÎ

 Apply to: Nh÷ng tuú
chän nµy ®îc ¸p dông cho
CHƯƠNG IV: MICROSOFT EXCEL 54
Bµi 10 X¾p xÕp ®Æt läc d÷ liÖu tham chiÕu ba chiÒu


• Table: B¶ng
• Cell: ¤
• Paragraph: §o¹n v¨n b¶n
• Text: V¨n b¶n H×nh 2-30 Hép tho¹i Borders and Shading

 Trong môc Shading: T¹o mµu nÒn

• Style: Chän kiÓu mÇu nÒn cÇn t¹o (®Ëm hay nh¹t)
• Color: Chän mµu nÒn

3.3 Sö dông c«ng cô Draw Table
Trong b¶ng biÓu phøc t¹p, ®«i khi chóng ta cÇn cã nh÷ng ®êng kÎ vµ nh÷ng
kho¶ng tr¾ng bÊt thêng, viÖc sö dông c«ng cô Draw Table sÏ gióp ta vÏ b¶ng biÓu,
bæ sung c¸c ®êng kÎ vµo mét b¶ng biÓu. Thùc hiÖn theo c¸c bíc:
Trªn thanh c«ng cô Tables and Borders, chän d¹ng ®êng kÎ, ®é dµy vµ mÇu
s¾c cña ®êng kÎ.

Chän c«ng cô Draw Table, con trá d¹ng c©y bót ch×, kÐo chuét vµ vÏ ra
mét b¶ng ( chØ cã mét «).
§Æt con trá chuét vµo trong b¶ng biÓu ®· vÏ, kÐo chuét tõ c¹nh nµy sang c¹nh
kh¸c ®Ó vÏ c¸c ®êng kÎ trong b¶ng biÓu, hay t¹o thªm mét « míi th«ng qua ®êng kÎ
®· vÏ. C¸ch lµm nµy t¬ng tù nh Split Cells.
Sau khi vÏ xong b¶ng biÓu nhÊp biÓu tîng Draw Table ®Ó t¾t tÝnh n¨ng vÏ
b¶ng.

3.4 Sö dông c«ng cô Eraser
Dïng c«ng cô Eraser ®Ó xo¸ c¸c ®êng kÎ trong b¶ng t¬ng tù nh lÖnh Merge
Cells

NhÊp chuét vµo biÓu tîng Eraser , con trá chuét ë d¹ng côc tÈy.
Trá chuét tíi ®êng cÇn xo¸, kÐo chuét ®Ó ®¸nh dÊu ®êng cÇn xo¸( mÇu
x¸m), nh¶ chuét, ®êng kÎ ®· bÞ xo¸.

3.5 Autoformat
§Ó trang trÝ b¶ng biÓu nhanh, cã thÓ dïng lÖnh Table Format :
Table / Table Auto Format ®Ó më hép tho¹i :
Chän 1 mÉu b¶ng biÓu vµ chän c¸c lÖnh thÝch hîp. NhÊp nót OKCHƯƠNG IV: MICROSOFT EXCEL 55
Bµi 10 X¾p xÕp ®Æt läc d÷ liÖu tham chiÕu ba chiÒu
H×nh 2-31 Hép tho¹i Table AutoFormat
CHƯƠNG IV: MICROSOFT EXCEL 56
Bµi 10 X¾p xÕp ®Æt läc d÷ liÖu tham chiÕu ba chiÒubµi 7 : Cét ch÷ ( Column)
1. D¹ng cét ch÷ ®¬n gi¶n

1.1 T¹o cét ch÷
X¸c ®Þnh vÞ trÝ cÇn chia chän Format \ Columns
Presets: Chän c¸ch chia theo d¹ng trong khung tr×nh bÇy

• ONE: mét cét
• TWO: Hai cét
• THREE: Ba cét
• Left, Right: Chia hai cét lÖch
tr¸i hoÆc lÖch ph¶i

 Number of Columns:
Sè cét chia trong trang giÊy

 Width and Spacing: BÒ
réng vµ kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c cét

• Col#: Cét thø mÊy
• Width: BÒ réng cét ®ã
• Spacing: Kho¶ng c¸ch víi cét kÕ H×nh 2-32 Hép tho¹i Columns

 Equal Column Width: C¸c cét cã bÒ réng cét b»ng nhau

 Line Between: T¾t më ®êng kÎ ng¨n c¸ch gi÷a c¸c cét

 Apply to: Chän ph¹m vi ¶nh hëng cña ®Þnh d¹ng

• Whole Document: Chia toµn bé v¨n b¶n
• Selected Text: Trong ph¹m vi khèi ®· x¸c ®Þnh
• This Point Fowward: Tõ vÞ trÝ con trá tíi cuèi v¨n b¶n

1.2 ChÌn ®iÓm ng¾t cét

 §iÓm ng¾t cét cã t¸c dông di
chuyÓn ®o¹n v¨n b¶n phÝa sau ®o¹n text
sang cét kÕ tiÕp :

CHƯƠNG IV: MICROSOFT EXCEL 57
Bµi 10 X¾p xÕp ®Æt läc d÷ liÖu tham chiÕu ba chiÒu


 Vµo thùc ®¬n Insert / Break : xuÊt hiÖn hép tho¹i vµ chän Columns
Break / OK H×nh 2-33 Hép tho¹i Break

 Cã thÓ xo¸ tuú chän trªn b»ng c¸ch Ên phÝm Delete.

2. D¹ng cét ch÷ phøc t¹p - cét b¸o chÝ

V¨n b¶n cã sè cét thay ®æi trong cïng mét trang lµ d¹ng cét b¸o phøc t¹p.
Trong d¹ng cét ch÷ phøc t¹p cã nhiÒu Section liªn tiÕp nhau, mçi section lµ
mét ®o¹n v¨n b¶n cã sè cét riªng.
Chia cét cho ®o¹n v¨n b¶n ®· chän : §¸nh dÊu ®o¹n v¨n b¶n cÇn chia cét sau
®ã lµm thao t¸c chia cét nh môc t¹o cét trªn môc 1. Cø lµm nh vËy ®Õn khi hÕt ®o¹n
v¨n b¶n cÇn chia cét.

3. HiÖu chØnh cét ch÷

3.1 HiÖu chØnh l¹i c¸ch chia cét cho toµn bé v¨n b¶n
Khi mét v¨n b¶n ®· ®îc chia cét theo d¹ng phøc t¹p . ViÖc ®Çu tiªn lµ b¹n ph¶i
xo¸ c¸c ranh giíi cña section vµ Column break b»ng c¸ch :
NhÊp menu View chän Normal, cöa sæ v¨n b¶n chØ cßn thíc ®o n»m ngang
vµ v¨n b¶n lóc nµy chØ cã mét cét ch÷ ®ång thêi b¹n sÏ thÊy c¶ c¸c ®êng Column
break vµ section break
§Æt con trá text ë ®Çu mçi ®êng, gâ phÝm Delete, sau khi xo¸ hÕt c¸c ®êng
hiÖn th× lóc nµy v¨n b¶n chØ dßng l¹i 1 section.
NhÊp vµo menu View chän Page Layout ®Ó cöa sæ v¨n b¶n trë vÒ d¹ng
trang in, tiÕn hµnh ®¸nh dÊu chän l¹i tõng ®o¹n v¨n b¶n vµ chia cét.

3.2 HiÖu chØnh cho tõng Section
§Æt con trá text ë mét vÞ trÝ bÊt kú trong section cÇn hiÖu chØnh, dßng
tr¹ng th¸i sÏ b¸o sè hiÖu cña section vµ nh×n vµo thíc ®o n»m ngang b¹n sÏ biÕt ®îc
sè cét ®· ®îc chia. ¸p dông l¹i c¸c c¸ch chia cét ®· biÕt cho section nµy.
CHƯƠNG IV: MICROSOFT EXCEL 58
Bµi 10 X¾p xÕp ®Æt läc d÷ liÖu tham chiÕu ba chiÒu
bµi 8 : H×nh vÏ
1. Microsoft WordArt

1.1 T¹o WordArt ChÌn ch÷ nghÖ thuËt:

 NhÊp chän thùc ®¬n Insert chän Picture vµ nhÊp chän Wordart:
XuÊt hiÖn hép tho¹i:( hoÆc nhÊp biÓu tîng trªn thanh c«ng cô
Drawing)

 Chän kiÓu ch÷ nghÖ thuËt trong hép tho¹i nhÊp OK. XuÊt hiÖn
hép tho¹i tiÕp theo:
 Chän font ch÷ trong thÎ
Font( vÝ dô Vn TimeH)

 Chän cì ch÷ trong thÎ Size
( VÝ dô nh 36)

 Xo¸ dßng ch÷ Your text
here vµ gâ néi dung cÇn t¹o ch÷
nghÖ thuËt( vÝ dô nh tin häc v¨n
phßng bªn trªn)

 NhÊp OK ®Ó kÕt thóc
viÖc ®¸nh ch÷ nghÖ thuËt H×nh 2-34 Hép tho¹i Edit WordArt Text

1.2 HiÖu chØnh WordArt

 KÝch thíc: §Æt chuét ë
mét handle, con trá chuét ë d¹ng
mòi tªn hai chiÒu ®Ó hiÖu
chØnh.
CHƯƠNG IV: MICROSOFT EXCEL 59
Bµi 10 X¾p xÕp ®Æt läc d÷ liÖu tham chiÕu ba chiÒu


 Di chuyÓn: §Æt chuét vµo WordArt, con trá chuét cã mòi tªn 4
chiÒu, kÐo chuét ®Ó di chuyÓn.

 Di chuyÓn ®Ó l¹i b¶n sao: Ên phÝm Ctrl vµ di chuyÓn WordArt
sang chç míi.

 Xo¸ WordArt: NhÊp chuét vµo
WordArt Ên phÝm Delete. H×nh 2-35 Hép tho¹i WordArt Gallery
 Thay ®æi mÉu tr×nh bµy: NhÊp chuét vµo Word Art vµ
chän biÓu tîng trªn thanh c«ng cô Word Art Gallery, chän 1 mÉu cÇn thay
®æi / OK.

 Thay ®æi néi dung vµ Font ch÷:
NhÊp ®óp chuét vµo WordArt cÇn thay
®æi vµ xo¸ dßng ch÷ cò gâ l¹i thµnh ch÷
míi sau ®ã chän Font ch÷ vµ cì ch÷ thÝch
hîp / OK.

 Thay ®æi h×nh d¸ng cña
WordArt :

NhÊp biÓu tîng xuÊt hiÖn c¸c kiÓu mÉu h×nh d¸ng. Chän 1 mÉu tuú ý nh
h×nh bªn

 Xoay WordArt: §a con trá chuét vµo ®óng « vßng trong mÇu xanh
sau ®ã xoay theo ý thÝch.

 §Þnh d¹ng WordArt:
NhÊp ph¶i chuét vµo WordArt
chän Format WordArt:

• ThÎ Colors and Lines: Chän mÇu
t« cho h×nh WordArt, chän mÇu
vµ ®Þnh d¹ng ®êng viÒn cho
WordArt .
• ThÎ Size: X¸c ®Þnh kÝch thíc,
gãc xoay vµ tû lÖ co gi·n cho
h×nh.
• ThÎ Layout: X¸c ®Þnh vÞ trÝ cña
Word Art trong trang giÊy:

CHƯƠNG IV: MICROSOFT EXCEL 60
Bµi 10 X¾p xÕp ®Æt läc d÷ liÖu tham chiÕu ba chiÒu


• In line with text: H×nh vÏ nèi tiÕp trong dßng ch÷.
• Square: H×nh vÏ ®Èy v¨n b¶n bao quanh theo h×nh ch÷ nhËt.
• Tight: h×nh vÏ ®Èy v¨n b¶n bao quanh theo d¹ng h×nh vÏ.
• Behind: H×nh vÏ n»m ch×m díi v¨n b¶n.
• In front of text : H×nh vÏ næi lªn trªn
v¨n b¶n. H×nh 2-36 Hép tho¹i Format WordArt
2. Microsoft Draw

2.1 VÏ h×nh - T¹o ®èi tîng
Auto shapes: ChÌn c¸c h×nh vÏ ®Æc biÖt
• Chän vÞ trÝ cÇn chÌn h×nh vÏ ®Æc biÖt
• NhÊp chän thùc ®¬n Insert chän Picture vµ nhÊp chän Autoshapes : XuÊt
hiÖn thanh c«ng cô Autoshapes:


• NhÊp chän nhãm c¸c h×nh vÏ ®Æc biÖt sÏ hiÓn thÞ c¸c h×nh muèn vÏ.
• NhÊp chän h×nh muèn vÏ vµ vÏ t¹i n¬i cÇn thiÕt.

2.2 HiÖu chØnh ®èi tîng
• Chän ®èi tîng: Di chuyÓn chuét tíi gÇn ®èi tîng, con trá chuét cã d¹ng mòi
tªn 4 ®Çu – nhÊp chuét – bao quanh ®èi tîng ®îc chän hiÖn ra c¸c handle ( «
vu«ng nhá). Gi÷ Shift nhÊp chuét ®Ó chän nhiÒu ®èi tîng.
• Gâ ch÷ cho ®èi tîng: NhÊp chän ®èi tîng b»ng nót ph¶i cña chuét cã menu
hiÖn ra chän Add Text, con trá ®îc ®a vµo trong ®èi tîng sau ®ã gâ néi dung
vµo vµ c¨n chØnh c¸c tuú chän kh¸c nh Text bªn ngoµi.
• HiÖu chØnh kÝch thíc : §Æt con trá chuét vµo mét trong c¸c handle cña ®èi
tîng sao cho cã mòi tªn 2 chiÒu th× kÐo ra hoÆc vµo tuú theo t¨ng hay gi¶m
kÝch thíc. Gi÷ phÝm ctrl ®Ó kÐo nh»m môc ®Ých chØnh ®îc kÝch thíc theo
kiÓu co gi·n tõ t©m cña ®èi tîng.
• Di chuyÓn ®èi tîng: §Æt con trá chuét vµo bªn trong ®èi tîng – con trá chuét
cã d¹ng mòi tªn 4 chiÒu th× kÐo chuét di chuyÓn ®èi tîng sang chç kh¸c. NÕu
gi÷ phÝm Ctrl th× cã t¸c dông copy thµnh mét ®èi tîng míi sang vÞ trÝ kh¸c.
CHƯƠNG IV: MICROSOFT EXCEL 61
Bµi 10 X¾p xÕp ®Æt läc d÷ liÖu tham chiÕu ba chiÒu


• Xoay ®èi tîng: Chän mét ®èi tîng nhÊp ®a con trá chuét vµo ®óng « trßn
mÉu xanh sao cho con trá chuét thµnh cung trong th× di chuyÓn chuét ®Ó
xoay ®èi tîng theo híng tuú thÝch.

• T« mÇu cho ®èi tîng: NhÊp chuét chän ®èi tîng sau ®ã chän biÓu tîng
nhÊp nót tam gi¸c trong biÓu tîng nµy ®Ó chän mÇu tïy ý.
• T« mÇu viÔn cho ®èi tîng: NhÊp chuét chän ®èi tîng sau ®ã chän biÓu tîng
trªn thanh Drawing vµ nhÊp nót tam gi¸c chän 1 mÇu viÒn thÝch hîp.

• MÇu ch÷ : NhÊp chuét chän ®èi tîng sau ®ã chän biÓu tîng trªn thanh
Drawing vµ nhÊp nót tam gi¸c chän 1 mÇu viÒn thÝch hîp.
• Chän ®êng viÒn cho ®èi tîng : NhÊp chän ®èi tîng sau ®ã nhÊp biÓu tîng
®Ó chän lo¹i ®êng viÒn thÝch hîp.

• Chän nÐt ®øt : NhÊp chän ®êng viÒn ®îc chän sau ®ã chän biÓu t¬ng
chän lo¹i nÐt ®øt phï hîp.
• Chän ®¹ng mòi tªn : Mét ®èi tîng hë hoÆc ®Çu gÊp khóc th× b¹n cã thÓ
chän ®Çu mòi tªn khi nhÊp vµo biÓu tîng .

• T¹o bãng : NhÊp chuét vµo ®èi tîng vµ chän biÓu tîng hoÆc nÕu
muèn t¹o bãng 2D hoÆc 3D.
• ThÓ hiÖn c¸c ®èi tîng : C¸c ®èi
tîng sau khi ®· vÏ xong, mçi ®èi t-
îng sÏ t¹o ra mét líp. Vµ vÞ trÝ
cña líp nµy nh thÕ nµo tuú thuéc
ta c¨n chØnh xÕp líp c¸c ®èi tîng.
NhÊp ph¶i chuét vµo ®èi tîng chän
Order xuÊt hiÖn menu nh trªn :
 Bring to front: ChuyÓn ®èi tîng
lªn líp trªn cïng.
 Send to back: ChuyÓn ®èi tîng
lªn líp díi cïng.
 Bring forward :ChuyÓn ®èi tîng
lªn trªn mét líp.
 Send forward :ChuyÓn ®èi tîng xuèng díi mét líp.
 Bring in front of text : ChuyÓn ®èi tîng lªn trªn v¨n b¶n ( che v¨n b¶n).CHƯƠNG IV: MICROSOFT EXCEL 62
Bµi 10 X¾p xÕp ®Æt läc d÷ liÖu tham chiÕu ba chiÒu


 Send behind text : ChuyÓn ®èi tîng xuèng díi v¨n b¶n ( ®èi tîng ch×m xuèng
díi v¨n b¶n).
• T¹o nhãm cho ®èi tîng : Chän c¸c ®èi tîng cÇn t¹o nhãm víi nhau sau ®ã
nhÊp Draw trªn thanh c«ng cô Drawing chän lÖnh Group. NÕu muèn huû
nhãm th× nhÊp chuét vµo nhãm vµ chän Ungroup trªn nót Draw.
• Xo¸ ®èi tîng : NhÊp vµo ®èi tîng cÇn xo¸ Ên Delete.
CHƯƠNG IV: MICROSOFT EXCEL 63
Bµi 10 X¾p xÕp ®Æt läc d÷ liÖu tham chiÕu ba chiÒu
3. ChÌn h×nh ¶nh

3.1 ChÌn h×nh ¶nh tõ ClipArt
 Clip art: ChÌn tranh ®· cã
s½n trong Microsoft Office
• §a con trá tíi vÞ trÝ cÇn
chÌn tranh
• NhÊp chän thùc ®¬n
Insert chän Picture vµ
nhÊp chän ClipArt:
XuÊt hiÖn hép tho¹i:• NhÊp chän thÎ Clip Art H×nh 2-37 Hép tho¹i Clip Garllery

• Chän lo¹i tranh ¶nh: NÕu chän All Categories nh trªn th× sÏ hiÖn tÊt c¶ c¸c
tranh
• NhÊp chän bøc tranh muèn chÌn vµo v¨n b¶n
• NhÊp phÝm Insert ®Ó chÌn

3.2 ChÌn h×nh vÏ tõ File
 ChÌn tranh ¶nh ®îc quÐt tõ
bªn ngoµi
• §a con trá tíi vÞ trÝ cÇn
chÌn ¶nh
• NhÊp chän thùc ®¬n
Insert chän Picture vµ
nhÊp chän From file:
XuÊt hiÖn hép tho¹i:
• NhÊp chuét vµo tªn file
¶nh cÇn chÌn( vÝ dô nh file
Khoa tin 1 nh trªn) vµ néi
dung bøc ¶nh ®îc hiÓn
thÞ bªn ph¶i cña hép tho¹i
H×nh 2-38 Hép tho¹i Insert Picture
• NhÊp nót Insert ®Ó chÌn bøc ¶nh vµo
v¨n b¶n
CHƯƠNG IV: MICROSOFT EXCEL 64
Bµi 10 X¾p xÕp ®Æt läc d÷ liÖu tham chiÕu ba chiÒu
3.3HiÖu chÝnh tranh :
C¨n chØnh, di chuyÓn, copy : Gièng nh hiÖu chØnh WordArt bªn trªn
C¾t xÐn h×nh : NhÊp chän tranh sao
®ã nhÊp biÓu tîng vµ ®Æt con trá
chuét ®Õn ®óng handle cÇn c¾t
h×nh vµ kÐo vµo ®Õn ®óng yªu cÇu.

4. C¸c øng dông

4.1 Drop Cap b»ng ch÷
 Chän Format \ Drop Cap:
• Dropped: Cho phÐp t¹o ch÷ c¸i bªn tr¸i tr×nh
bµy cã ®é cao b»ng víi sè dßng v¨n b¶n mµ
b¹n chän
• In margin: Cho phÐp t¹o ch÷ c¸i vµ phÇn v¨n
b¶n cßn l¹i n»m phÝa trong hoÆc bªn ph¶i
cña ch÷
• Lùa chän Font ch÷ ¸p dông cho nh÷ng ch÷ c¸i
lín
• Lines to Drop: Chän sè dßng chiÒu cao cña
ch÷ vît cÊp
• Distance From text: §a vµo sè ký tù trèng
ng¨n c¸ch gi÷a ch÷ c¸i lín víi phÇn v¨n b¶n cßn
l¹i.


4.2 ChÌn ch÷ trong h×nh vÏ
H×nh 2-39 Hép tho¹i Drop Cap
Bªn trong bøc tranh cã thÓ chÌn mét ®o¹n v¨n
b¶n b»ng c¸ch thùc hiÖn c¸c thao t¸c sau :
ChÌn mét h×nh vÏ vµo trong v¨n b¶n.
Dïng lÖnh Text Wrapping thÝch hîp ( thêng dïng Internet
lµ None), hiÖu chØnh kÝch thíc cña h×nh, ®Þnh vÞ kÕt nèi
h×nh vÏ ë mét vÞ trÝ æn ®Þnh trong v¨n b¶n. toµn cÇu

CHƯƠNG IV: MICROSOFT EXCEL 65
Bµi 10 X¾p xÕp ®Æt läc d÷ liÖu tham chiÕu ba chiÒu


Dïng c«ng cô Textbox ®Ó t¹o mét hép ch÷ ngay trªn h×nh vÏ vµ nhËp néi
dung cÇn thiÕt vµo. Chän néi dung ®· gâ, tr×nh bµy font, paragraph.
Chän hép ch÷ ( 8 handle ) chØnh kÝch thíc vµ vÞ trÝ cña hép ch÷ sao cho
phï hîp.

NhÊp biÓu tîng Fill color chän No fill vµ nhÊp biÓu tîng Line color
chän No line. Hép ch÷ nhËt ®· bÞ Èn ®i vµ chØ cßn l¹i ch÷ hiÖn ra trong h×nh vÏ
nh trªn.


4.3 VÏ h×nh lµm nÒn cho v¨n b¶n

Trong mét h×nh vÏ, cã thÓ chÌn thªm c¸c h×nh vÏ kh¸c vµo, cÇn thùc hiÖn c¸c
bíc sau:
ChÌn h×nh vÏ vµo trong v¨n b¶n
Dïng lÖnh Text Wrapping thÝch hîp ( thêng dïng lµ None ), hiÖu chØnh kÝch
thíc cña h×nh, ®Þnh vÞ h×nh vÏ ë mét vÞ trÝ æn ®Þnh trong v¨n b¶n.
ChÌn thªm mét h×nh vÏ kh¸c, dïng lÖnh Text Wrapping = none ( ®Ó h×nh nµy
kh«ng thÊy v¨n b¶n vµ ®îc di chuyÓn tù do ).
Dïng chuét chØnh kÝch thíc vµ vÞ trÝ cña h×nh thø hai cho phï hîp.
VÝ dô:
4.4 VÏ h×nh lµm nÒn cho v¨n b¶n


H×nh vÏ cã thÓ cho ch×m xuèng díi v¨n b¶n nh h×nh nÒn, thùc hiÖn c¸c bíc
sau:
ChÌn h×nh vÏ vµo trong v¨n b¶n.
NhÊp chän h×nh vÏ trong v¨n b¶n vµ chØnh b»ng c¸ch nhÊp biÓu tîng Image
Control chän lÖnh hoÆc nhÊp biÓu tîng lÖnh moro Brightnees nhiÒu lÇn.


CHƯƠNG IV: MICROSOFT EXCEL 66
Bµi 10 X¾p xÕp ®Æt läc d÷ liÖu tham chiÕu ba chiÒu

NhÊp biÓu tîng lÖnh Text Wrapping chän behind h×nh ¶nh ch×m xuèng v¨n
b¶n.
HiÖu chØnh kÝch thíc vµ vÞ trÝ cña h×nh vÏ sao cho phï hîp.

4.5 Lång h×nh Word Art vµo h×nh vÏ

ChÌn h×nh vÏ vµo trong v¨n b¶n
Dïng lÖnh Text Wrapping thÝch hîp (thêng dïng lµ None), hiÖu chØnh kÝch
thíc cña h×nh, ®Þnh vÞ h×nh vÏ ë mét vÞ trÝ æn ®Þnh trong v¨n b¶n.
ChÌn h×nh Word Art víi Text Wrapping lµ In front of text, chØnh vÞ trÝ vµ
kÝch thíc sao cho phï hîp.
5. Microsoft Graph Chart

5.1 ChÌn ®å thÞ vµo v¨n b¶n
VÝ dô : T¹o ®å thÞ so s¸nh sè lîng häc viªn c¸c líp qua mçi kho¸ häc cña trung
t©m tin häc thùc hµnh:

Kho¸ 24 Kho¸ 25 Kho¸ 26 Kho¸ 27
Win 97 920 1120 1250 980

Word 97 750 520 730 820

excel 97 610 680 450 590

 C¸c bíc ®Ó vÏ biÓu ®å:
• Bíc 1: Cöa sæ v¨n b¶n hiÖn hµnh ®Æt con trá text t¹i n¬i thÝch hîp cÇn vÏ ®å
thÞ trong v¨n b¶n.
• Bíc 2: NhÊp chän thùc ®¬n Insert chän Picture vµ nhÊp chän Chart
• Bíc 3: Cöa sæ Datasheet nhËp d÷ liÖu nh trªn vµo c¸c « cña b¶ng biÓu. Hµng
®Çu tiªn lµ c¸c Kho¸( Kho¸ 24...). Cét ®Çu tiªn lµ vïng biÓu diÔn (
Win 97...)

• Bíc 4: NhÊp biÓu tîng
 Chän d¹ng biÓu ®å cÇn vÏ: nh h×nh bªn (vÝ dô biÓu ®å h×nh cét)
 KÕt qu¶: Nh h×nh díi

CHƯƠNG IV: MICROSOFT EXCEL 67
Bµi 10 X¾p xÕp ®Æt läc d÷ liÖu tham chiÕu ba chiÒu


5.2 HiÖu chØnh

 HiÖu chØnh kÝch thíc vµ vÞ trÝ cña ®å thÞ. 1500

• Trong cöa sæ v¨n b¶n, nhÊp chuét vµo 1000
Win 97
®å thÞ, bao quanh th× sÏ næi lªn 8 «
500 Word 97
vu«ng nhá ( handle ).
0 excel 97
• §Æt chuét ë mçi handle, con trá sÏ cã Kho¸ Kho¸
d¹ng mòi tªn hai ®Çu, kÐo chuét ®Ó thay 24 26

®æi kÝch thíc theo chiÒu ngang hoÆc
chiÒu däc.
• §Æt chuét trong ®å thÞ, con trá chuét cã d¹ng mòi tªn 4 ®Çu, kÐo chuét ®Ó
thay ®æi vÞ trÝ cña ®å thÞ.
 HiÖu chØnh chi tiÕt.
• NhÊp ®óp chuét vµo ®å thÞ, cöa sæ Microsoft Graph 2000 chart ®îc më ra,
tiÕn hµnh hiÖu chØnh nh÷ng môc cÇn thiÕt víi c¸ch lµm nh chÌn ®å thÞ.


Bµi 9: Microsoft equation
Microsoft Equation lµ mét ch¬ng tr×nh phô trî cña Microsoft Word, nã gióp ta
tr×nh bµy dÔ dµng c¸c biÓu thøc to¸n häc b»ng c¸ch chän tõng mÉu cho tríc.

1. ChÌn Microsoft Equation vµo v¨n b¶n

§Æt con trá vµo vÞ trÝ cÇn ®Æt c«ng thøc to¸n häc. NhÊp lÖnh Insert / chän
Object / Microsoft Equation 3.0
H×nh 2-40 Hép tho¹i ObjectCHƯƠNG IV: MICROSOFT EXCEL 68
Bµi 10 X¾p xÕp ®Æt läc d÷ liÖu tham chiÕu ba chiÒu

Cöa sæ Equation xuÊt hiÖn ®îc thÓ hiÖn th«ng qua hai phÇn ®ã lµ vïng viÕt
biÓu thøc vµ thanh c«ng cô Equation.
Vïng ® viÕt biÓu thøc
Ó Thanh c«ng cô Equation


Trong vïng viÕt biÓu thøc cã thÓ kÕt hîp gâ néi dung vµ chia c¸c ký tù ®Æc
biÖt ë vÞ trÝ con trá text ®ang nhÊp nh¸y.
Tõng thanh c«ng cô Equation c¸c mÉu ®îc tËp trung thµnh tõng nhãm, nhÊp
vµo biÓu tîng nhãm ®Ó tr×nh bµy c¸c biÓu thøc.
Quy íc: Mét biÓu tîng ®îc gäi tªn theo nhãm vµ thø tù hµng cét. VÝ dô : biÓu
tîng c¨n bËc hai n»m trong nhãm N12 - Fraction and radial templates, hµng 4 cét 1
®îc gäi tªn lµ ( N12, 4,1).
a c ad + bc
 VÝ dô ®Ó tr×nh bµy biÓu thøc: + =
b d bb
• Bíc 1: Chän N(12,1,1) gâ ch÷ a vµo tö sè vµ ch÷ b vµo mÉu sè.
• Bíc 2: §Æt con trá chuét vµo bªn ph¶i ph©n sè vµ gâ dÊu céng.
• Bíc 3: T¬ng tù nh bíc 1 víi tö sè lµ c vµ mÉu sè lµ d
• Bíc 4: T¬ng tù nh bíc 2 nhng gâ dÊu =
• Bíc 5: Gâ t¬ng tù bíc 1 nhng tö sè lµ ad+bc vµ mÉu sè lµ bd
 NhÊp chuét vµo v¨n b¶n ®Ó trë vÒ v¨n b¶n

2. HiÖu chØnh

 Söa biÓu thøc
• NhÊp ®óp chuét vµo biÓu thøc cÇn söa sau ®ã nhÊp chuét vµo vÞ
trÝ cÇn söa vµ gâ l¹i cho ®óng.
 KÐo to, thu nhá biÓu thøc: Nh bøc tranh.
 Xo¸ biÓu thøc: nhÊp chuét vµo biÓu thøc cÇn xo¸ vµ Ên phÝm DeleteCHƯƠNG IV: MICROSOFT EXCEL 69
Bµi 10 X¾p xÕp ®Æt läc d÷ liÖu tham chiÕu ba chiÒu
CHƯƠNG IV: MICROSOFT EXCEL 70
Bµi 10 X¾p xÕp ®Æt läc d÷ liÖu tham chiÕu ba chiÒuBµi 10: tr×nh bµy v¨n b¶n nhanh
1. Tr×nh bµy v¨n b¶n dïng Style

1.1 Kh¸i niÖm
Style lµ kiÓu tr×nh bµy ®Æc trng cña mét paragraph, bao gåm tÊt c¶ c¸c
thuéc tÝnh ®· tr×nh bµy cho paragraph nh: font ch÷, c¸c lÖnh tr×nh bµy cña
paragraph, Tab, Border and Shading...
Style Name: tªn riªng cña mét paragraph, tîng trng cho kiÓu tr×nh bµy
cña paragraph ®ã, c¸c paragraph trïng tªn sÏ cã cïng kiÓu tr×nh bµy (cïng
Style ).
§èi víi v¨n b¶n cã quy m« lín (nh tr×nh bµy s¸ch ) ¸p dông c¸ch tr×nh
bµy paragraph, Style c«ng viÖc sÏ ®¬n gi¶n h¬n, nhanh h¬n vµ hiÖu qu¶
h¬n .
VÝ dô: trong mét quyÓn s¸ch , chóng ta cã thÓ rót ra nhËn xÐt:
• C¸c paragraph « " Ch¬ng..." ®îc tr×nh bµy gièng nhau.
• C¸c môc sè ( 1...,2...,3...) ®îc tr×nh bµy gièng nhau.
• C¸c môc nhá ( a...,b...,c... ) ®îc tr×nh bµy gièng nhau.

1.2 Sö dông Style box
tham kh¶o c¸ch tr×nh bµy ë trang môc lín.


 T¹o Style name míi:
Khi t¹o míi mét v¨n b¶n, c¸c paragraph ®Òu cã chung mét tªn Style name ®ã
lµ Normal. §Ó t¹o mét Style name míi , cÇn thùc hiÖn c¸c bíc sau:
• Bíc 1: §¸nh dÊu chän mét paragraph ®Æc trng. VÝ dô: chØ chän mét
paragraph: Bµi 1... cña v¨n b¶n (tham kh¶o trang môc lôc)
• Bíc 2: tiÕn hµnh tr×nh bµy thËt chi tiÕt cho paragraph ®ã.
VÝ dô: Font = VNI-Helve, Bold, 10pt
Format - paragraph, Indentation = Justify, Indentation Left = 1cm,
Space Before = 10 pt.
Format - Tabs, Tab top possition = 11cm, Aliggment chän Right.
• Bíc 3: Sau khi tr×nh bµy xong, nhÊp chuét vµo Style box ®Ó chän text hiÖn
ra trong hép xo¸ tªn Style cò ( Normal ) gâ tªn


CHƯƠNG IV: MICROSOFT EXCEL 71
Bµi 10 X¾p xÕp ®Æt läc d÷ liÖu tham chiÕu ba chiÒu

Style míi trong Stylebox vµ gâ phÝm enter ®Ó thªm tªn míi vµo danh s¸ch cña
Style ( tªn ph¶i ®Æt cã tÝnh gîi nhí).
VÝ dô: tªn lµ Bai
• LÆp l¹i c¸c bíc nµy cho nh÷ng paragraph ®Æc trng kh¸c ...
 G¸n tªn Style cho mét paragraph
• Bíc 1: §¸nh dÊu ®o¹n paragraph cÇn tr×nh bµy.
VÝ dô: chon paragraph Bai 2...
• Bíc 2: nhÊp cña Style box ®Ó liÖt kª c¸c
Style name ®· cã, nhÊp chän Style name thÝch
hîp trong b¶ng liÖt kª
VÝ dô: NhÊp chän tªn Heading 2
 HiÖu chØnh Style:
Sau khi ®· tr×nh bµy xong paragraph ( mçi
paragraph cã mét Style riªng ), nÕu muèn thay ®æi c¸c
c¸ch tr×nh bµy cho hµng loËtccs paragraph trung tªn ,
tiÕn hµnh c¸c bíc sau:
• Bíc 1: ChØ cÇn ®¸nh dÊu chän 1 paragraph ®·
®îc tr×nh bµy Style name cña paragraph hiÖn ra trong Style box.
• Bíc 2: Tr×nh bµy paragraph ®ã b»ng c¸ch nhÊp ph¶i
chuét vµo tªn Style trªn thanh c«ng cô Styles and
formatting... vµ chän Modify.
• Sau ®ã hiÓn thÞ lªn
hép tho¹i: (h×nh bªn)
• NhÊp chän môc
Format ®Ó hiÓn thÞ
lªn menu nhá nh hép
tho¹i sau ®ã cÇn
chØnh Tab...
Paragraph, font... nh
b×nh thêng. Vµ Ên
OK.
CHƯƠNG IV: MICROSOFT EXCEL 72
H×nh 2-41 Hép tho¹i Modify Style
Bµi 10 X¾p xÕp ®Æt läc d÷ liÖu tham chiÕu ba chiÒu2. Template:

2.1. Kh¸i niÖm:
Trong qu¸ tr×nh lµm viÖc víi v¨n b¶n, chóng ta thêng gÆp nhiÒu v¨n b¶n cã
d¹ng t¬ng tù nhau vµ chóng ta muèn ®Þnh d¹ng paragraph, font ch÷ theo chuÈn
mùc chung. Trong trêng hîp nµy, Template lµ c¸ch dÔ dµng nhÊt ®Ó t¹o ra c¸c mÉu
v¨n b¶n cã c¸ch tr×nh bµy thèng nhÊt.
VÝ dô: Ngµy nay khi ta muèn viÕt b¶n s¬ yÕu lý lÞch ngêi viÕt chØ cÇn dïng
mÉu in s½n vµ gâ vµo chç trèng lµ xong. Ngêi viÕt kh«ng cÇn suy nghÜ c¸ch tr×nh
bµy trong mÉu ®ã. Nh vËy trong thùc tÕ cã rÊt nhiÒu nh÷ng mÉu ®ã nh ®¬n xin
viÖc, b¸o c¸o... Chóng ta dïng Template ®Ó t¹o nh÷ng mÉu s½n. Mçi khi nhÊp vµo
menu file chän New... ®Ó t¹o mét b¶n míi, hép tho¹i New hiÖn ra , trong hép tho¹i
nµy cã rÊt nhiÒu thÎ tîng trng cho mÉu v¨n b¶n, ta chän 1 thÎ vµ 1 mÉu thÝch hîp lµ
xong.
H×nh 2-42 Hép tho¹i New Template
2.2 T¹o Template
§Ó t¹o Template ta lµm c¸c bíc sau:
• Bíc 1: NhÊp menu File chän New... Trong hép tho¹i New chän môc Create
New nhÊp chän nót Template.
• Bíc 2: ThiÕt kÕ mÉu Template. NhËp néi dung chÝnh hoÆc h×nh vÏ liªn quan
®Õn tÝnh cè ®Þnh cña mÉu v¨n b¶n. PhÇn néi dung nµy cè dÞnh sÏ hiÓn thÞ
tù ®éng mçi khi më v¨n b¶n cã sö dông ®Õn Template nµy.CHƯƠNG IV: MICROSOFT EXCEL 73
Bµi 10 X¾p xÕp ®Æt läc d÷ liÖu tham chiÕu ba chiÒu
2.3 ¸p dông
• B¹n cã thÓ t¹o s½n mÉu v¨n b¶n vµ lu trong Template. Mçi khi muèn t¹o mét
v¨n b¶n míi theo mÉu s½n b»ng c¸ch t¹o Template.
• Cöa sæ v¨n b¶n më vµ b¹n ®iÒn néi dung vµo v¨n b¶n ®ã. VÝ dô nh ®iÒn
th«ng tin vµo mÉu ®¬n.

3. Trén v¨n b¶n

3.1 Giíi thiÖu:
Trong thùc tÕ ®«i khi chóng ta cÇn ph¶i in nhiÒu v¨n b¶n gëi cho nhiÒu ngêi
nhng chØ tho 1 mÉu chung. VÝ dô nh giÊy míi häp th× theo c¸ch gâ th«ng thêng th×
ta gâ giÊy mêi kho¶ng 100 giÊy mêi kh¸c nhau, nh vËy rÊt mÊt c«ng. Microsoft
Word trang bÞ mét chøc n¨ng ®ã lµ trén v¨n b¶n. Theo chøc n¨ng nµy ta chØ cÇn
mét file v¨n b¶n nguån lµ danh s¸ch nh÷ng thµnh viªn ®îc mêi viÕt díi d¹ng b¶ng vµ 1
file v¨n b¶n ®Ých gäi lµ mÉu giÊy mêi chung. Ta sö dông thao t¸c trén ®Ó
trén hai v¨n b¶n nµy víi nhau t¹o thµnh nh÷ng giÊy mêi cô thÓ cho c¸c thµnh
viªn cã trong danh s¸ch cña file nguån.
VÝ dô:File nguån:

Häc viªn N¨m sinh N¬i sinh Häc líp Qua kú thi XÕp lo¹i

NguyÔn A 1985 Hµ T©y 28 Tin1 TN Kh¸

Ph¹m B 1986 Hµ Néi 29 Tin2 TN TBK

L¬ng C 1986 Phó Thä 30 Tin1 TN Kh¸

File §Ých: bé c«ng nghiÖp
trêng c®cn viÖt - hung
-----***-----
giÊy chøng nhËn
Häc viªn:........................................................
N¨m sinh:.........................................................
N¬i sinh:.........................................................
Häc líp:..........................................................
Qua kú thi:......................................................
CHƯƠNG IV: MICROSOFT EXCEL 74
Bµi 10 X¾p xÕp ®Æt läc d÷ liÖu tham chiÕu ba chiÒu

XÕp lo¹i:.........................................................
Hµ T©y, ngµy 10 th¸ng 07 n¨m 2006
Trëng Trung T©m

3.2 C¸ch trén:
 T¹o file nguån vµ file ®Ých nh trªn
 Trén file:
• Bíc 1: Më file v¨n b¶n
®Ých vµ chän thùc ®¬n
Tools/Lettes and
Mailing / chän Mail
Merge Wizard....
Ên Next: Starting document NhÊp Use the Current Document vµ
chän
Next : Select recipients
CHƯƠNG IV: MICROSOFT EXCEL 75
Bµi 10 X¾p xÕp ®Æt läc d÷ liÖu tham chiÕu ba chiÒuNhÊp nót Browse ®Ó chän ®Õn file nguån/ NhÊp Open
XuÊt hiÖn hép tho¹i:
H×nh 2-43 Hép tho¹i Select Data SoureH×nh 2-44 Hép tho¹i Mail Merge

NhÊp Select all dÓ chän
tÊt c¶ c¸c trêng cÇn trén
NhÊp Next: Write your
letter
CHƯƠNG IV: MICROSOFT EXCEL 76
Bµi 10 X¾p xÕp ®Æt läc d÷ liÖu tham chiÕu ba chiÒu


NhÊp More Items... ®Ó chän vÞ trÝ c¸c trêng ®îc chÌn.
§a con trá tíi vÞ
trÝ vµ trêng cô thÓ
cÇn chÌn sau ®ã
nhÊp trêng cô thÓ
trong b¶ng sau/
NhÊp Insert. Cø lµm
tiÕp tôc nh vËy cho
tíi khi chÌn hÕt c¸c tr-
êng.
CHƯƠNG IV: MICROSOFT EXCEL 77
Bµi 10 X¾p xÕp ®Æt läc d÷ liÖu tham chiÕu ba chiÒu


TiÕp tôc nhÊp Next trong Step 4 of 6 vµ Step 5 of
6.
Sau ®ã nhÊp Edit indiviual letters... xuÊt hiÖn
hép tho¹i:
• From lµ muèn hiÓn thÞ ra bao nhiªu giÊy
míi tõ giÊy míi thø bao nhiªu ®Õn bao nhiªu.
• Current record: hiÓn thÞ b¶n ghi hiÖn thêi
( kh¸ch mêi hiÖn htêi ).
• All:hiÓn thÞ tÊt c¶ c¸c b¶n ghi trong danh s¸ch thµnh viªn ®îc mêi.
• NhÊp OK ®Ó hoµn thµnh thao t¸c trén
CHƯƠNG IV: MICROSOFT EXCEL 78
Bµi 10 X¾p xÕp ®Æt läc d÷ liÖu tham chiÕu ba chiÒuCHƯƠNG III: MICROSOFT POWERPOINT
Bµi 1 khëi ®éng Vµ ®a c¸c ®èi tîng vµo ch¬ng tr×nh
1 C«ng dông

§©y lµ phÇn mÒn dïng ®Ó thuyÕt minh c¸c dù ¸n ta cã thÓ sö dông c¸c h×nh
¶nh ®éng, ©m thanh ,... ®Ó cho phÇn thuyÕt minh thªm sinh ®éng.

2 Khëi ®éng Power point

NhÊp ®óp vµo biÓu tîng
Powerpoint trªn mµn h×nh hoÆc thùc
hiÖn Start\Program\Microsoft Power
point trong hép tho¹i Powerpoint chän
Blank Presentation chän OK Hép tho¹i
New Slide xuÊt hiÖn chän kiÓu Slide
®Þnh thiÕt kÕ chän song nhÊn OK

3 Thao t¸c víi Power point H×nh 3-1 Hép tho¹i Blank Presentation


• Thªm mét trang míi
Vµo Insert \ New slide Chän biÓu tîng kiÓu slide nhÊn OK
H×nh 3-2 Hép tho¹i New Slide


• Thªm mét bøc tranh (hay ®a mét bøc tranh)
Chän Insert\Picture\Clip art
HoÆc Insert\Picture\From file
CHƯƠNG IV: MICROSOFT EXCEL 79
Bµi 10 X¾p xÕp ®Æt läc d÷ liÖu tham chiÕu ba chiÒu


• Xö lý tranh vÏ ®· ®îc lÊy ra
§a con trá tíi c¸c ®iÓm nãng sau ®ã rª vµ th¶ con trá
Khi thao t¸c víi tranh vÏ thanh c«ng cô Picture hiÖn ra. T¹i thanh nµy cã thÓ
thay ®æi mµu, ®é s¸ng tèi cña tranh cho phï hîp víi yªu cÇu

• Copy tranh
• Chän tranh vµ chän Ctrl + C sau ®ã ®a con trá chuét ®Õn n¬i cÇn
®Æt tranh vµ Ên Ctrl+V
• Tranh lÊy ra thêng kh«ng söa ®îc v× tån t¹i khung. Muèn ph¸ bá khung ta lµm
nh sau:
• Ên vµo Draw díi ®¸y mµn h×nh vµ chän Ungroup. NÕu muèn nhãm
nhiÒu tranh nhÊn chuét vµo biÓu tîng mòi tªn ë gãc ph¶i cuèi mµn
h×nh sau ®ã nhãm c¸c h×nh muèn gép nhãm l¹i vµ chän Draw\Group
• ViÕt ch÷ trong Slide: VÏ textbox vµ viÕt ch÷ trong ®ã. C¨n chØnh vµ chän
Font ch÷ nh Word.
• C¸c thao t¸c ®a c¸c ®èi tîng ( Graph, Picture, Autoshape…) vµo Slide gièng
nh Word
CHƯƠNG IV: MICROSOFT EXCEL 80
Bµi 10 X¾p xÕp ®Æt läc d÷ liÖu tham chiÕu ba chiÒuBµi 2 HiÖu øng Power point
1 Action settings

§©y lµ hiÖu øng thùc hiÖn khi di chuét qua hoÆc hµnh
®éng click chuét
Chän ®èi tîng cÇn thùc hiÖn hiÖu øng, click chuét ph¶i
vµo ®èi tîng. Chän Action settings hép tho¹i Action settings
hiÖn ra
Trong hép tho¹i nµy cã hai Tab:
 Mouse click vµ Mouse over hai Tab nµy cã c¸c thuéc tÝnh
gièng nhau. X¸c ®Þnh c¸c thuéc tÝnh cho
mçi thñ tôc
• None: kh«ng thùc hiÖn g×
• Hyper link to: më ®Õn mét kÕt nèi
• Run Program: Ch¹y mét ch¬ng
tr×nh
• Run Macro: Ch¹y mét Macro
• Play sound: Më mét ®o¹n nh¹c


2 Custom Aminiation

§©y lµ phÇn thôc hiÖn tæng hîp tõng
phÇn trong toµn bé øng dông. Chän ®èi tîng H×nh 3-3 Hép tho¹i Action Settings
nhÊp chuét ph¶i chän Custom Aminiation
xuÊt hiÖn thùc ®¬n
Trong thùc ®¬n nµy nhÊp chän nót
Add Effect vµ chän 1 trong 4 nhãm hiÖu
øng nh trªn sau ®ã nhËp vµo 1 hiÖu øng
phï hîp cho ®èi tîng. Cø tiÕp tôc nh vËy cho
c¸c hiÖu øng tiÕp theo. NÕu muèn nhiÒu
®èi tîng ch¹y 1 hiÖu øng cïng mét lóc th×
nhÊn phÝm Ctrl vµ chän c¸c ®èi tîng ®ã sau
®ã chän hiÖu øng tuú ý.CHƯƠNG IV: MICROSOFT EXCEL 81
Bµi 10 X¾p xÕp ®Æt läc d÷ liÖu tham chiÕu ba chiÒu
3. Slide Transtion

3.1 HiÖu øng cho nÒn Slide:
NhÊp chän thùc ®¬n SlideShow chän Slide
Transtion xuÊt hiÖn hép tho¹i nh h×nh bªn:
Trong môc Apply to selected slides chän 1
hiÖu øng bªn díi th× toµn bé silde cã hiÖu øng mang
hiÖu øng ®ã.

3.2 §Æt tèc ®é ch¹y cho hiÖu øng :
Trong hép héi tho¹i nh bªn ta cã môc Speed ta
nhÊp vµo nót tam gi¸c vµ chän 1 trong 3 tuú chän bªn
díi (ChËm, b×nh thêng, nhanh)
3.3 §Æt chÕ ®é ch¹y tù ®éng khi chuyÓn tiªp c¸c hiÖu øng.
• NhÊp chän chuét vµo th× hiÖu øng tiªp theo th× ph¶i bÊm
chuét ®Ó ch¹y.
• NÕu muèn ®Ó ch¹y tù ®éng th× nhÊp chuét vµo môc Automatically after vµ
gâ sè gi©y ch¹y hiÖu øng tiÕp theo vµo « bªn díi.
• NhÊp Apply to all Slides th× tÊt c¶ c¸c slide ®îc ¸p dông c¸c tuú chän trªn.
• Slide Show: ®Ó ch¹y thö c¸c hiÖu øng.

3. Ch¹y øng dông

Ên phÝm F5 ®Ó ch¹y ch¬ng tr×nh.
CHƯƠNG IV: MICROSOFT EXCEL 82
Bµi 10 X¾p xÕp ®Æt läc d÷ liÖu tham chiÕu ba chiÒuBÀI TẬP LỚN
Kho¸ luËn vÒ Microsoft PowerPoint
• ChuÈn bÞ lµm trang chiÕu ®iÖn tö
T¹o 1 PowerPoint Presentation vÒ mét c«ng ty nµo ®ã mµ em biÕt vµ t×m hiÓu vÒ nã
• C«ng viÖc 1:
Dµnh 10 phót ®Ó t×m ra mét tæ chøc hoÆc mét c«ng ty mµ b¹n thÝch
• C«ng viÖc 2:
Lªn kÕ ho¹ch cho trang chiÕu cña b¹n. B¹n nªn t¹o tõ 7-10 Slide. Hái qua gi¸o viªn tr íc khi
lµm c¸c c«ng viÖc tiÕp theo.
• C«ng viÖc 3:
 NhËp d÷ liÖu vµ tu©n theo c¸c yªu cÇu sau :
 C¸c môc cÇn kiÓm tra trong tõng Slide

Lo¹i Slide C¸c th«ng tin hiÓn thÞ

Tªn tiªu ®Ò Tªn tæ chøc c«ng ty
Môc ®Ých cña Slide

T¹o Bullet cho v¨n b¶n trong Slide Yªu cÇu t¹o tõ 3-4 bullte cho mçi Slide

C¸c bøc tranh phï hîp víi c¸c néi dung Yªu cÇu tiªu ®Ò tranh vµ h×nh ho¹ thÝch hîp
cña v¨n b¶n

§a c¸c v¨n b¶n phï hîp trong biÓu ®å BiÓu ®å thÝch hîp vµ nhËp d÷ liÖu cho tõng
biÓu ®å

§a c¸c text phï hîp víi biÓu ®å cña c«ng DiÔn gi¶i biÓu ®å
ty

§a c¸c Table phï hîp víi v¨n b¶n trong NhËp c¸c th«ng sè vµo b¶n vµ c¨n chØnh phï
Slide hîp

T¹o c¸c c«ng cô vÏ trong Slide T¹o c¸c AutoShapes vµ c¨n chØnh thÝch hîp
cho Slide

Lµm t¨ng sù hÊp dÉn cho Slide Cã slide chuyÓn tiÕp tù ®éng
C¸c hiÖu øng tù ®éng ch¹y trong 3 gi©y
Cã ©m thanh trong Slide
Cã sù liªn kÕt gi÷a c¸c Slide kh«ng liÒn nhau


CHƯƠNG IV: MICROSOFT EXCEL 83
Bµi 10 X¾p xÕp ®Æt läc d÷ liÖu tham chiÕu ba chiÒu


C¸c yªu cÇu thªm Mçi 1 Slide ph¶i cã môc ®Ých vµ t¹o ®îc sù
thó vÞ cho ngêi nghe

Chó thÝch c¸c Slide vµ thêi gian tr×nh
chiÕu cho slide


• C¸c yªu cÇu
 B¹n cÇn ph¶i cã phÇn giíi thiÖu, néi dung cña trang, th©n vµ kÕt luËn.
 Phèi hîp mÇu s¾c, kiÓu ch÷, tranh minh ho¹ phï hîp cho c«ng ty.
 Tiªu ®Ò cña Slide cÇn cã tªn c«ng ty vµ ngêi thiÕt kÕ trang chiÕu.
 Logo cña c«ng ty ®Æt trong Silde Master.
 Slide thø hai ph¶i sinh ®éng nhÊt.
 Ghi l¹i vµo ®Üa vµ nép l¹i cho gi¸o viªn.
• VÝ dô vµ c¸ch tr×nh bµy Slide
• Tiªu ®Ò trang
• Néi dung
• Th©n Slide
 Giíi thiÖu.
 LÞch sö.
 S¶n phÈm vµ dÞch vô cung cÊp.
 CÊu tróc c«ng ty vµ tiªu chÝ b¸n hµng cña c«ng ty.
• - KÕt luËn: §Þa chØ liªn hÖ.
CHƯƠNG IV: MICROSOFT EXCEL 84
Bµi 10 X¾p xÕp ®Æt läc d÷ liÖu tham chiÕu ba chiÒuCHƯƠNG IV: MICROSOFT EXCEL
Bµi 1 giíi thiÖu vÒ excel
1. C¸ch khëi ®éng

• Thùc hiÖn lÖnh:
Start\Programs\Microsoft Excel
2. Mµn h×nh excel H×nh 4-1 Hép tho¹i Microsoft Excel


Mµn h×nh giao diÖn Excel gåm nh÷ng thµnh phÇn chÝnh sau:

2.1 Thanh menu (Menu bar)
Thanh menu lu«n xuÊt hiÖn mÆc ®Þnh khi khëi ®éng excel. ë chÕ ®é mÆc
®Þnh ta cã tæng céng 9 menu ngang (trõ trêng hîp ngêi dïng thªm vµo ta cã thÓ cã
nhiÒu h¬n). Mçi mét menu trªn menu ngang chøa nhiÒu môc c¸c môc nµy ®îc nhãm
víi nhau theo tõng nhãm rÊt hîp lý.

CHƯƠNG IV: MICROSOFT EXCEL 85
Bµi 10 X¾p xÕp ®Æt läc d÷ liÖu tham chiÕu ba chiÒu

§Ó më c¸c môc nµy cã thÓ thùc hiÖn theo mét trong hai c¸ch:
• Dïng chuét chØ vµo c¸c menu sau ®ã ®a con trá chuét vµo vÞ trÝ c¸c môc vµ
kÝch ho¹t chóng b»ng c¸ch click chuét.
• Sö dông c¸c phÝm ®¹i diÖn (lµ c¸c phÝm ch÷ c¸i ®îc g¹ch ch©n t¹i mçi menu
ngang) VÝ dô muèn truy cËp tíi Menu File ta sö dông tæ hîp phÝm Alt + F

2.2 Thanh c«ng cô (Tool bar)
Th«ng thêng theo chÕ ®é mÆc ®Þnh ta cã hai thanh Tool bar lµ Standard
bar (thanh c«ng cô chuÈn) vµ Formatting bar (Thanh c«ng cô ®Þnh d¹ng) ®Ó hiÓn
thÞ hoÆc kh«ng cho hiÓn thÞ c¸c thanh c«ng cô cßn l¹i click chuét ph¶i vµo thanh
menu bar sau ®ã thiÕt lËp hoÆc gì bá c¸c ®¸nh dÊu ®èi víi c¸c thanh Tool bar
muèn thao t¸c.
Thùc chÊt thanh Tool bar lµ c¸c hµng nót nhá nh÷ng lÖnh nµy lµ biÓu tîng ®¹i
diÖn cho c¸c hµm, c¸c lÖnh kh¸c nhau. ViÖc sö dông c¸c thanh Tool bar chÝnh lµ
viÖc thùc hiÖn nhanh c¸c lÖnh mµ kh«ng ph¶i thùc hiÖn thao t¸c më c¸c menu vµ
chän lÖnh.
ë ®©y ta t×m hiÓu hai thanh c«ng cô ®iÓn h×nh hay ®îc sö dông nhÊt lµ
Standard bar vµ Formatting bar

 Standard bar (thanh c«ng cô chuÈn)

BiÓu tîng Tªn M« t¶

New Më mét WorkBook míi

Open file Më mét WorkBook cã s½n trªn ®Üa

Save Lu mét workBook

Print In tµi liÖu hiÖn hµnh

Print preview Tr×nh bµy mét tµi liÖu nh khi nã ®îc in ra
Check
KiÓm tra ng÷ ph¸p
Grammar
Cut C¾t phÇn ®îc chän vµo Clipboard

Copy Sao chÐp phÇn ®îc chän vµo Clipboard

Paste D¸n phÇn néi dung vµo phÇn Clipboard

CHƯƠNG IV: MICROSOFT EXCEL 86
Bµi 10 X¾p xÕp ®Æt läc d÷ liÖu tham chiÕu ba chiÒu


BiÓu tîng Tªn M« t¶
Gióp chÐp nhanh ®Þnh d¹nh cña mét ®èi tîng
Format Printer
kh¸c
Undo Ho·n thi hµnh mét lÖnh

Redo Thi hµnh mét lÖnh ®· ho·n
Insert
TrÌn vµo mét siªu kÕt nèi
Hyperlink
HiÓn thÞ hoÆc kh«ng hiÓn thÞ thanh c«ng cô
Web Toolbar
Web
Auto Sum Tù ®éng tÝnh tæng

Paste Funtion ChÌn c¸c hµm to¸n häc

Sort ascending X¾p xÕp theo thø tù t¨ng dÇn
Sort
X¾p xÕp theo thø tù gi¶m dÇn
deascending
Chart Wizard Thao t¸c víi biÓu ®å

Drawing Më t¾t chÕ ®é vÏ ®å ho¹

Zoom control Phãng to thu nhá chÕ ®é xem

Office assistant Cung cÊp chÕ ®é chî gióp cña office
CHƯƠNG IV: MICROSOFT EXCEL 87
Bµi 10 X¾p xÕp ®Æt läc d÷ liÖu tham chiÕu ba chiÒu Formatting bar (thanh c«ng cô ®Þnh d¹ng)

BiÓu tîng Tªn M« t¶

Font Chän Font ch÷


Font size Chän cì ch÷


Bold KiÓu ch÷ bÐo


Italic KiÓu ch÷ nghiªng


Under line KiÓu ch÷ g¹ch ch©n


Align Left C¨n lÒ tr¸i


Align Center C¨n lÒ gi÷a


Align Right C¨n lÒ ph¶i

Mergin and
Gom « vµ c¨n lÒ gi÷a
center

Current Style ChÕ ®é tiÒn tÖ


Persent Style ChÕ ®é phÇn tr¨m


Comma Style ChÕ ®é sè cã dÊu phÈy

Increase
T¨ng s« sau dÊu phÈy
Decimal

CHƯƠNG IV: MICROSOFT EXCEL 88
Bµi 10 X¾p xÕp ®Æt läc d÷ liÖu tham chiÕu ba chiÒu


BiÓu tîng Tªn M« t¶

Decrease
Gi¶m sè sau dÊu phÈy
Decimal

Increase Indent C¨n lÒ vµo mét Tab


Decrease Indent C¨n lÒ ra mét Tab


Borders KÎ b¶ng


Fill corlor Mµu nÒn


Font corlor Mµu ch÷


3. Name box vµ Formua bar (hép ®Þa chØ vµ thanh c«ng thøc)
Thanh ®Þa Thanh C«ngthøc
• Thanh ®Þa chØ cho biÕt ®Þa chØ « hiÖn hµnh ®ang thao t¸c vÝ dô D2 «
®ang thao t¸c lµ « ë cét D dßng 2
CHƯƠNG IV: MICROSOFT EXCEL 89
Bµi 10 X¾p xÕp ®Æt läc d÷ liÖu tham chiÕu ba chiÒu


• Thanh c«ng thøc hiÓn thÞ c«ng thøc t¹i « hiÖn hµnh ®ang thao t¸c VÝ dô D2
t¹i « nµy cã gi¸ trÞ 20000 nhng trªn thanh c«ng thøc l¹i hiÓn thÞ c«ng thc tÝnh
to¸n cña « D2 lµ B2*C2
• §Ó söa c«ng thøc nµy cã thÓ ®a con trá chuét vµo « c«ng thøc vµ thùc hiÖn
thao t¸c söa hoÆc click ®óp chuét vµo « chøa c«ng thøc vµ söa trùc tiÕp.

4. B¶ng tÝnh

Bao gåm c¸c « ®îc qu¶n lý qua c¸c hµng vµ cét gåm tèi ®a 256 cét vµ 16384
dßng c¸c « nµy ®îc ®Æt trong mét Sheet c¸c Sheet ®îc ®Æt trong mét Work Sheet.
§Ó di chuyÓn ®Õn c¸c « trong b¶ng tÝnh ta cã thÓ thùc hiÖn mét trong c¸c c¸ch sau
• Dïng bµn phÝm:
 Sö dông c¸c phÝm mòi tªn ®Ó di chuyÓn theo c¸c híng.
 Sö dông phÝm Enter vµ phÝm Tab.
• Dïng chuét: Click chuét vµo « muèn thao t¸c.
• Dïng phÝm t¾t: Sö dung tæ hîp phÝm Ctrl + G sau ®ã nhËp ®Þa chØ « cÇn
thao t¸c.
• Dïng thanh trît: Sö dông c¸c thanh trît vµ quËn tíi « cÇn thao t¸c.
§Ó c¨n chØnh ®é réng cña c¸c hµng vµ cét ®a con trá tíi viÒn chØ sè hµng
hoÆc cét lóc nµy biÓu tîng cña con trá biÕn thµnh h×nh hai ®êng th¼ng song song
gi÷ chuét tr¸i vµ kÐo tíi vÞ trÝ thÝch hîp. HoÆc ®¸nh dÊu cét hoÆc hµng cÇn c¨n
chÝnh vµo thùc ®¬n Format chän Row/Height hoÆc Column/Width sau ®ã nhËp
®é réng theo yªu cÇu.

5. Lu b¶ng tÝnh vµ tho¸t khái EXCEL

• Lu b¶ng tÝnh vµo Thùc ®¬n File/Save{Save as}
• Tho¸t khái EXCEL vµo thùc ®¬n File/Exit.
CHƯƠNG IV: MICROSOFT EXCEL 90
Bµi 10 X¾p xÕp ®Æt läc d÷ liÖu tham chiÕu ba chiÒuBµi 2 lµm viÖc víi b¶ng tÝnh
1. NhËp th«ng tin

Khi nhËp c¸c th«ng tin vµo b¶ng tÝnh ta cã c¸ kiÓu d÷ liÖu kh¸c nhau nh: kiÓu
v¨n b¶n, kiÓu sè, kiÓu ngµy th¸ng... Muèn ®Þnh d¹ng kiÓu v¨n b¶n nµo ta thùc hiÖn
viÖc ®Þnh d¹ng chóng b»ng c¸ch ®¸nh dÊu vïng cÇn thao t¸c Click chuét ph¶i chän
Format cell chän Tab Number vµ lùa chän c¸c kiÓu d÷ liÖu thÝch hîp.
• NhËp v¨n b¶n
ViÖc nhËp v¨n b¶n ®îc tiÕn hµnh nhËp b×nh thêng c¸c v¨n b¶n khi nhËp vµo
®îc EXCEL c¨n lÒ tr¸i
• NhËp sè
C¸c sè sau khi nhËp ®îc EXCEL c¨n lÒ ph¶i muèn nhËp sè díi d¹ng v¨n b¶n
VÝ dô khi nhËp sè 00789 vµo b¶ng tÝnh sau khi nhËp song ta sÏ thÊy hiÓn
thÞ sè 789 khi nµy muèn hiÓn thÞ c¶ day sè nh ban ®Çu ta nhËp theo c¸ch sau
‘00789
• NhËp thêi gian vµ ngµy th¸ng
NhËp thêi gian t¬ng tù nh thoa t¸c nhËp v¨n b¶n nÕu sau khi nhËp song thÊy
kÕt qu¶ hiÓn thÞ kh«ng nh ý muèn th× tiÕn hµnh ®Þnh d¹ng l¹i kiÓu d÷ liÖu
• NhËp c«ng thøc
T¹i « chøa kÕt qu¶ cÇn tÝnh nhËp c«ng thøc víi quy t¾c mét c«ng thøc ®îc
nhËp b¾t ®Çu b»ng mét dÊu “=” cã hai c¸ch ®Ó nhËp mét c«ng thøc:
 NhËp c«ng thøc trùc tiÕp:
VÝ dô: T¹i « C10 ta nhËp c«ng thøc nh sau “= SUM(C2:C9)” ®©y lµ c¸ch
nhËp trùc tiÕp c«ng thøc tÝnh tæng cña khèi C2 ®Õn C9 c¸ch nµy cã u ®iÓm khi ta
sö dông c¸c c«ng thøc phøc t¹p
mµ trong nã cã chøa nhiÒu
hµm lång nhau nhng cã nhîc
®iÓm lµ hay g©y nªn c¸c lçi vÒ
có ph¸p hoÆc ng÷ ph¸p c¸c
hµm ch¼ng h¹n víi c«ng thøc
trªn ta cã thÓ ®¸nh nhÇm
“SUN(C2:C9)” víi lçi nµy m¸y sÏ
b¸o lçi #NAME vµ kh«ng tr¶ ®îc
kÕt qu¶.
Chý ý: Cïng víi mét hµm
cña EXCEL nhng ë c¸c m¸y
tÝnh kh¸c nhau ta cã thÓ nhËp
CHƯƠNG IV: MICROSOFT EXCEL 91
H×nh 4-2 Hép tho¹i paste Function
Bµi 10 X¾p xÕp ®Æt läc d÷ liÖu tham chiÕu ba chiÒu

c«ng thøc kh¸c nhau nh trªn vÝ dô trªn ë hai m¸y kh¸c nhau ta cã thÓ nhËp c«ng
thøc trªn b»ng mét trong hai c¸ch tuú theo m¸y “=SUM(C2:C9)” hoÆc
“=SUM(C2;C9)” ®Ó biÕt c¸ch nµo lµ c¸ch ®óng ta cã thÓ thùc hiÖn c¸ch thø hai
 NhËp c«ng thøc th«ng qua c¸c hµm cã s½n
T¹i « nhËp c«ng thøc ta nhËp dÊu “=” sau ®ã ®a con trá chuét tíi
biÓu tîng trªn thanh c«ng cô chuÈn cña sæ c¸c hµm cña EXCEL sÏ xuÊt
hiÖn chän hµm cÇn
sö dông vÝ dô trong
trêng hîp trªn ta
chän hµm SUM sau
®ã nhÊn nót OK
cña sæ hµm SUM sÏ
hiÖn ra ®Ó nhËp
c¸c gi¸ trÞ ®èi sè
cña hµm sau khi
nhËp song nhÊn nót
OK ®Ó kÕt thóc khi
H×nh 4-3 Hép tho¹i hµm If
nµy t¹i « nhËp c«ng thøc sÏ cho kÕt qu¶ cÇn tÝnh
Ph¬ng ph¸p nµy cã u ®iÓm lµ Ýt bÞ sai vÒ phÇn có ph¸p vµ lçi chÝnh t¶ khi
nhËp c«ng thøc, Ýt bÞ thiÕu c¸c tham sè cña c¸c hµm nhng cã nhîc ®iÓm lµ khi
nhËp c¸c c«ng thøc phøc t¹p th× kh¶ n¨ng linh ®éng cña nã lµ thÊp.

2. §Þa chØ tham chiÕu

Trong EXCEL khi thùc hiÖn tÝnh to¸n m¸y tÝnh sÏ dùa vµo ®Þa chØ cña c¸c «
cã liªn quan ®Ó lÊy gi¸ trÞ cña c¸c « ®ã
VÝ dô: T¹i « C2 cã gi¸ trÞ lµ “5”, t¹i « C3 cã gi¸ trÞ lµ “6”, t¹i « C4 ta nhËp c«ng
thøc “=C2*C3” c«ng thøc nµy EXCEL sÏ hiÓu lµ lÊy gi¸ trÞ ë « C2 nh©n víi gi¸ trÞ ë
« C3 do ®ã nã sÏ dùa vµo ®Þa chØ cña « C2 ®Ó tham chiÕu tíi « ®ã vµ lÊy gi¸ trÞ
cña « tham chiÕu trong trêng hîp nµy sÏ ®îc gi¸ trÞ lµ “5” Do vËy khi thay ®æi gi¸ trÞ
ë c¸c « tham chiÕu trong c«ng thøc th× kÕt qu¶ t¹i « c«ng thøc sÏ tù ®éng ®îc cËp
nhËt mµ kh«ng ph¶i nhËp l¹i c«ng thøc.
EXCEL cã c«ng cô hç chî ngêi dïng lµ c«ng cô Auto Fill (c«ng cô tù ®éng sao
chÐp c«ng thøc)
VÝ dô: T¹i « D4 ta còng muèn cã kÕt qu¶ tõ viÑc lÊy gi¸ trÞ cña « D2 nh©n víi
gi¸ trÞ « D3 thay v× tiÕp tôc phaØ nhËp c«ng thøc t¹i « D4 ta sö dông c«ng cô Auto
Fill b»ng c¸ch ®a con trá chuét vµo gãc « bªn ph¶i phÝa díi khi ®ã con trá chuét
biÕn thµnh h×nh dÊu ch÷ thËp mÇu ®en Click chuét tr¸i vµ kÐo sang « D4 khi nµy
t¹i « D4 EXCEL sÏ tù ®éng ®iÒn c«ng thøc “=D2*D3” theo nguyªn lý tù ®éng t¨ng
®Þa chØ tham chiÕu lªn mét ®¬n vÞ tøc lµ tõ “C” t¨ng lªn mét ®¬n vÞ lµ “D”.


CHƯƠNG IV: MICROSOFT EXCEL 92
Bµi 10 X¾p xÕp ®Æt läc d÷ liÖu tham chiÕu ba chiÒu

Tuy nhiªn trong qu¸ tr×nh sao chÐp c«ng thøc ta muèn cã nh÷ng ®Þa chØ
kh«ng thay ®æi mµ ®îc gi÷ nguyªn. §Ó gi¶ quyÕt vÊn ®Ò nµy EXCEL ®a ra hai lo¹i
®Þa chØ lµ ®Þa chØ t¬ng ®èi vµ ®Þa chØ tuyÖt ®èi
• §Þa chØ tuyÖt ®èi lµ ®Þa chØ kh«ng thay ®æi khi sao chÐp c«ng thøc vµ ®-
¬c viÕt díi d¹ng sau ${chØ sè hµng}${chØ sè cét}
VÝ dô: $D$4 ®©y lµ ®Þa chØ tuyÖt ®èi cña « D4 ®Þa chØ nµy sÏ kh«ng thay
®æi khi sao chÐp c«ng thøc
• §Þa chØ t¬ng ®èi lµ ®Þa chØ ®îc thay ®æi khi sao chÐp c«ng thøc vµ ®îc
viÕt b×nh thêng
VÝ dô: D4 ®Þa chØ nµy sÏ ®îc thay ®æi khi sao chÐp c«ng thøc
• EXCEL cßn ®a ra mét lo¹i ®Þa chØ n÷a ®ã lµ ®Þa chØ hçn hîp lµ sù kÕt hîp
gi½ ®Þa chØ t¬ng ®èi vµ ®Þa chØ tuyÖt ®èi ®Þa chØ nµy sÏ thay ®æi phÇn
dÞa chØ t¬ng ®èi vµ gi÷ nguyªn phÇn ®Þa chØ tuyÖt ®èi
VÝ dô: $D4 khi sao chÐp c«ng thøc phÇn ®Þa chØ cét sÏ kh«ng thay ®æi
cßn ®Þa chØ dßng sÏ ®îc thay ®æi
D$4 phÇn ®Þa chØ cét sÏ thay ®æi cßn phÇn ®Þa chØ dßng kh«ng
thay ®æi
• C¸ch ®¸nh ®Þa chØ theo « A1 vµ « C1R1
Theo mÆc ®Þnh EXCEL tham chiÕu tíi « b»ng c¸ch sö dông tham chiÕu
theo kiÓu A1 trong ®ã A lµ ký hiÖu biÓu diÔn cét (tõ AA ®Õn IV gåm 256 cét) 1 ký
hiÖu biÓu diÔn dßng (tõ 1 ®Õn 16384)
EXCEL cßn sö dông mét ph¬ng ph¸p tham chiÕu n÷a ®ã lµ ph¬ng ph¸p C1R1
chØ sè C1 lµ chØ sè cét trêng hîp nµy lµ cét 1 vµ chØ sè R1 lµ chØ sè dßng trêng
hîp nµy lµ dßng 1
§Ó thay ®æi hai ph¬ng ph¸p tham chiÕu nµy ta thùc hiÖn nh sau:
Tool/Options/General sau ®ã tÝch vµo lùa chä C1R1 Referencel Style hoÆc gì bá
lùa chän ®ã nÕu muèn sö dông ph¬ng ph¸p tham chiÕu A1

3. §Þnh d¹ng b¶ng tÝnh

3.1 §¸nh dÊu hµng, cét,
vïng (khèi)
• §¸nh dÊu hµng hoÆc
cét ®a con trá tíi chØ
sè hµng hoÆc cét Click
chuét tr¸i
• §¸ng dÊu vïng (khèi):


CHƯƠNG IV: MICROSOFT EXCEL 93
Bµi 10 X¾p xÕp ®Æt läc d÷ liÖu tham chiÕu ba chiÒu


 B»ng chuét: §a con trá chuét tíi « ®Çu tiªn Click chuét tr¸i d÷ vµ kÐ têi
vÞ trÝ « cuèi cïng cña khæi vµ nh¶ chuét
 B»ng bµn phÝm: Da con trá
tíi vÞ trÝ « ®Çu tiªn gi÷ phÝm Shifl H×nh 4-4 Hép tho¹i Format Cells
dïng c¸c phÝm mòi tªn di chuyÓn ®Õn « cuèi cïng cña vïng cÇn ®¸nh dÊu.

3.2 Thay ®æi ®é réng cña hµng vµ cét
§a con trá tíi chØ sè hµng hoÆc cét sau ®ã Click chuét tr¸i vµ kÐo tíi vÞ trÝ
cÇn thiÕt hoÆc ®¸nh dÊu hµng hoÆc cét cÇn c¨n chÝnh sau ®ã vµo thùc ®¬n
Format/Row{Col}/Hight{Width} sau ®ã nhËp ®é réng cÇn thiÕt

3. 3 ChÌn thªm, xo¸ bá hµng hoÆc cét
• §Ó chÌn thªm hµng hoÆc cét ®¸nh dÊu dµng hoÆc cét sau vÞ trÝ cét hÆc
hµng muèn chÌn vµo thùc ®¬n Insert/Row{Cell}
• §Ó xo¸ hµng hoÆc cét ®¸nh dÊu hµng hoÆc cét cÇn xo¸ Click chuét ph¶i t¹i
vÞ trÝ hµng hoÆc cét ®· ®¸nh dÊu chän Delete tõ thùc ®¬n ®îc ®æ xuèng.

3.4 Gép « vµ gì bá gép «
• Gép « ®¸ng dÊu c¸c « cÇn gép Click biÓu tîng Center and Mergin hoÆc Click
chuét ph¶i chän Format cell/Generel tÝch ®¸ng dÊu vµo môc Mergin cells
• Gì bá gép « ®¸nh dÊu « ®· gép Click chuét ph¶i chän Format cell/Generel bá
®¸nh dÊu môc Mergin cells.

3.5 KÎ b¶ng
§¸nh dÊu vïng cÇn kÎ b¶ng Click chuét ph¶i chän Format cells/Border lùa
chän d¹ng ®êng kÎ vµ chän c¸c ®êng kÎ cho b¶ng.

3.6 Lµm viÖc víi d÷ liÖu
 Sao chÐp d÷ liÖu
• Chän vïng d÷ liÖu
• Edit\Copy Ctrl+ C
• Edit\Cut Ctrl + X
• Edit\Pasete Ctrl + V
(Sau khi chän sÏ xuÊt hiÖn mét ®êng viÒn nhÊp nh¸y bao quanh vïng d÷ liÖu
®· chän lóc nµy míi thùc hiÖn ®îc.)
 Xo¸ d÷ liÖu

CHƯƠNG IV: MICROSOFT EXCEL 94
Bµi 10 X¾p xÕp ®Æt läc d÷ liÖu tham chiÕu ba chiÒu

Chän vïng d÷ liÖu cÇn xo¸ nhÊn phÝm Delete trªn bµn phÝmBµi 3 thùc ®¬n File vµ c¸c hµm thêi gian
1 Thùc ®¬n file

• New – Ctrl + N :T¹o mét Book míi
• Open – Ctrl + O :Më mét Book ®·
tån t¹i
• Close : §ãng mét Book ®ang më
• Save – Ctrl + S : Lu Book
• Save as :Lu file víi tªn míi
• Page setup : §Þnh d¹ng trang in
• Print area :§Þnh d¹ng vïng in
• Print preview :Xem trang tríc khi in
• Print : In trang
• Properties : Thuéc tÝnh cña Book
• Exit : Tho¸t khái øng dông

2. C¸c hµm thêi gian

2.1 Hµm DATE
Chøc n¨ng: Tr¶ vÒ sè tuÇn tù cña ngµy
Có ph¸p: DATE(Year, Month, Day)
Tham sè: Mçi tham sè lµ mét con sè biÓu diÔn n¨m, th¸ng, ngµy. NÕu gi¸ trÞ
ngµy cña tham sè Day lín h¬n gi¸ trÞ ngµy trong tham sè Month th× gi¸ trÞ cña tham
sè Month sÏ t¨ng lªn 1 vµ nh÷ng ngµy thõa ra sÏ ®a vµo tham sè Day.
VÝ dô: DATE(02,1,43) sÏ cho mét con sè tuÇn tù lµ DATE(02,2,12)

2.2 Hµm DATEVALUE
Chøc n¨ng: Tr¶ vÒ sè ngµy tuÇn tù cho mét ngµy ®îc viÕt nh lµ mét v¨n b¶n
khi ngµy nµy r¬i vµo kho¶ng gi÷a 1/1/1900 vµ 31/12/9999
Có ph¸p: DATEVALUE(date_text)
Tham sè: ChØ cã mét tham sè lµ ngµy ®îc viÕt díi d¹ng v¨n b¶n nÕu phÇn
n¨m kh«ng cã EXCEL gi¶ thiÕt r»ng lÊy n¨m lµ n¨m hÖ thèng. NÕu cã phÇn n¨m th×
CHƯƠNG IV: MICROSOFT EXCEL 95
Bµi 10 X¾p xÕp ®Æt läc d÷ liÖu tham chiÕu ba chiÒu

®îc ng¨n c¸ch b»ng dÊu “,” . D¹ng biÓu diÔn tèt nhÊt lµ DATEVALUE(month day,
year) trong ®ã month ph¶i chøa Ýt nhÊt ba ký tù ®Çu cña th¸ng, day chØ ngµy
trong th¸ng,Year th× hoÆc sö dông hai hoÆc bèn ký sè ®Ó chØ n¨m.
Chó ý: Víi có ph¸p kh¸c cña riªng chóng ta kh«ng cã dÊu phÈy d÷a Month vµ
Day
VÝ dô:

=DATEVALUE("22-AUG-2008") Serial number of the text date, using the 1900 date system
(39682)
=DATEVALUE("2008/02/23") Serial number of the text date, using the 1900 date system
(39501

2.3 Hµm DAY
• Chøc n¨ng: §æi mét sè tuÇn tù ra mét ngµy trong th¸ng
• Có ph¸p: DAY(serial_number)
• Tham sè: Serial_number lµ con sã tuÇn tù muèn ®æi ra ngµy
• VÝ dô: Day(10/20/1999) => 20

2.4 Hµm DAYS360
• Chøc n¨ng: TÝnh to¸n sè ngµy gi÷a hai ngµy cho tríc dùa trªn mét n¨m lµ 360
ngµy (mêi hai th¸ng mçi th¸ng ba m¬i ngµy). Hµm nµy ®îc sö dông cho nh÷ng
hÖ thèng kÕ to¸n dùa trªn 12 th¸ng mçi th¸ng ba m¬i ngµy.
• Có ph¸p: DAYS360(start_date,end_date,method)
• Tham sè: start_date vµ end_date lµ nh÷ng chuèi v¨n b¶n vÝ dô “03/02/96”
hay mét sè tuÇn tù. Method lµ 1 nÕu muèn sö dông ph¬ng ph¸p mü NASD lµ
2 nÕu sö dông ph¬ng ph¸p ch©u ©u. NÕu bá qua tham sè nµy EXCEL sÏ
mÆc ®Þnh lµ1.
• VÝ dô: Days360(9/15/2000,7/20/2002) =>665 ngµy

2.5 Hµm EDATE
• Chøc n¨ng: Cho mét con sè tuÇn tù cña mét ngµy ®îc chØ ra tríc hay sau
mét sè th¸ng nµo ®ã
• Có ph¸p: EDATE(Start_date, number_of_month)
• Tham sè: Start_date lµ con sè tuÇn tù cña mét ngµy ®ang hái,
number_of_month lµ sè th¸ng sau Start_date. Cã thÓ sö dông sè ©m ®Ó
tÝnh to¸n sè th¸ng tríc mét ngµy.
• VÝ dô: Edate(10/20/1999,2) => (12/20/1999)
CHƯƠNG IV: MICROSOFT EXCEL 96
Bµi 10 X¾p xÕp ®Æt läc d÷ liÖu tham chiÕu ba chiÒu


2.6 Hµm EOMONTH
• Chøc n¨ng: Cho mét sè ruÇn tù cña mét ngµy cÇn hái vµo cuèi th¸ng ®Ó
chØ ra sè th¸ng tríc hoÆc sau nã.
• Có ph¸p: EMONTH(start_date,number_of_month)
• Tham sè: Start_date lµ con sè tuÇn tù cho ngµy trong c©u hái,
number_of_month lµ sè th¸ng sau Start_date. Cã thÓ sö dông sè ©m ®Ó
tÝnh to¸n sè th¸ng tríc mét ngµy.

• VÝ dô:

A

1 Date

2 01/01/2008

3 Formula Description (Result)
4 =EOMONTH(A2,1) Date of the last day of the month, one month after the date above
(February 29, 2008)
5 =EOMONTH(A2,-3) Date of the last day of the month, three months before the date
above (October 31, 2007)

2.7 Hµm HOUR
• Chøc n¨ng: ChuyÓn ®æi mét sè tuÇn tù trong mét ngµy sang d¹ng giê biÓu
diÔn nh mét sè nguyªn tõ 0 ®Õn 23
• Có ph¸p: HOUR(serial_number)
• Tham sè: Serial_number lµ mét con sè tuÇn tù biÓu hiÖn m· ngµy giê. Cã
thÓ cho vµo mét chuçi giê nh mét v¨n b¶n.
• VÝ dô: Hour(15:30) => 15

2.8 Hµm MINUTE
• Chøc n¨ng: ChuyÓn ®æi mét sè tuÇn tù trong mét ngµy sang d¹ng phót
biÓu diÔn nh mét sè nguyªn tõ 0 tíi 59
• Có ph¸p: MINUTE(serial_number)
• Tham sè: Serial_number lµ mét con sè tuÇn tù biÓu diÔn m· ngµy giê. Cã
thÓ thªm vµo mét chuçi giê nh mét v¨n b¶n.
• VÝ dô: Minute(15:30) => 30

CHƯƠNG IV: MICROSOFT EXCEL 97
Bµi 10 X¾p xÕp ®Æt läc d÷ liÖu tham chiÕu ba chiÒu


2.9 Hµm MONTH
• Chøc n¨ng: ChuyÓn ®æi mét sè tuÇn tù trong mét ngµy sang d¹ng phót biÓu
diÔn nh lµ mét sè nguyªn tõ 1 tíi 12
• Có ph¸p: MONTH(serial_number)
• Tham sè: Serial_number lµ mét con sè tuÇn tù biÓu diÔn m· ngµy giê. Cã
thÓ nhËp mét chuçi ngµy giê nh mét v¨n b¶n.
• VÝ dô: Month(10/20/1999) => 10

2.10 Hµm NETWORKDAYS
• Chøc n¨ng: TÝnh to¸n sè ngµy lµm viÖc bá qua nh÷ng ngµy nghØ cuèi tuÇn
vµ nh÷ng ngµy lÔ (®îc x¸c ®Þnh tríc) gi÷a hai ngµy.
• Có ph¸p: NETWORKDAYS(start_date,end_date,holidays)
• Tham sè: start_date vµ end_date lµ hai sè tuÇn tù biÓu diÔn ngµy cÇn hái,
Holidays lµ dang s¸ch c¸c sè tuÇn tù cÇn bá qua khi ®Õm sè ngµy lµm viÖc.
• VÝ dô:
A B
1 Date Description
2 10/01/2008 Start date of project
3 3/01/2009 End date of project
4 11/26/2008 Holiday
5 12/4/2008 Holiday
6 1/21/2009 Holiday
Formula Description (Result)
7 =NETWORKDAYS(A2,A3) Number of workdays between the start and end date above
(108)

2.11 Hµm NOW
• Chøc n¨ng: Cho sè tuÇn tù cña ngµy giê hiÖn hµnh
• Có ph¸p: NOW()
• Tham sè: Kh«ng. ngµy giê hiÖn hµnh ®îc x¸c ®Þnh tõ ®ång hå bªn trong hÖ
thèng.
• VÝ dô: Now() =>
• 12/27/2006
7:02


CHƯƠNG IV: MICROSOFT EXCEL 98
Bµi 10 X¾p xÕp ®Æt läc d÷ liÖu tham chiÕu ba chiÒu


2.12 Hµm SECOND
• Chøc n¨ng: ChuyÓn ®æi mét sè tuÇn tù cho mét giê sang d¹ng gi©y gi¸ trÞ
tr¶ vÒ mét sè nguyªn tõ 0 tíi 60.
• Có ph¸p: SECOND(serial_number)
• Tham sè: Serial_number lµ mét sè tuÇn tù biÓu diÔn m· ngµy giê. Cã thÓ
thªm vµo mét chuçi giê nh mét chuçi v¨n b¶n.
• VÝ dô: Second(13:30:45) => 45

1.13 Hµm TIME
• Chøc n¨ng: Cho sè tuÇn tù cña mét giê x¸c ®Þnh mét sè tuÇn tù cña mét giê
®îc biÓu diÔn nh lµ mét phÇn thËp ph©n (phÇn sè lÎ)
• Có ph¸p: TIME(hour, minute, second)
• Tham sè: Hour lµ mét con sè tõ 0 ®Õn 23 chØ giê, minute lµ mèt con sè tõ 0
®Õn 59 chØ phót, second lµ con sè chØ gi©y.
• VÝ dô: TIME(20,30,45) => 8:30 PM

1.14 Hµm TIMEVALUE
• Chøc n¨ng: Cho mét con sè tuÇn tù cña giê biÓu diÔn díi d¹ng v¨n b¶n
• Có ph¸p: TIMEVALUE(time_text)
• Tham sè: time_text lµ mét chuçi giê biÓu diÔn giê cÇn hái
• VÝ dô: TIMEVALUE("2:24 AM") => Decimal part of a day, for the time (0.1)

1.15 Hµm TODAY
• Chøc n¨ng: Cho sè tuÇn tù cña ngµy hiÖn hµnh
• Có ph¸p: TODAY()
• Tham sè: Kh«ng, ngµy giê ®îc x¸c ®Þnh lµ ngµy giê hÖ thèng
• VÝ dô: Today() => 28/12/2006

1.16 Hµm WEEKDAY
• Chøc n¨ng: §æi mét sè tuÇn tù sang ngµy trong tuÇn
• Có ph¸p: WEEKDAY(serial_number,return_type)
• Tham sè: serial_number lµ sè tuÇn tù cÇn ®æi hoÆc biÓu diÔn d¹ng chuèi
cña mét ngµy, return_type lÊy gi¸ trÞ trong b¶ng sauCHƯƠNG IV: MICROSOFT EXCEL 99
Bµi 10 X¾p xÕp ®Æt läc d÷ liÖu tham chiÕu ba chiÒu
Return type D·y cho c¸c sè tr¶ vÒ

1(hay kh«ng cã) 1(Sunday) – 7 (Saturday)

2 1(Monday) – 7 (Sunday)

3 0(Monday) – 7 (Sunday)

• VÝ du:

A

1 Data

2 2/14/2008

3 Formula Description (Result)
4 =WEEKDAY(A2) Day of the week, with numbers 1 (Sunday) through 7 (Saturday) (5)
5 =WEEKDAY(A2,2) Day of the week, with numbers 1 (Monday) through 7 (Sunday) (4)

1.17 Hµm YEAR
• Chøc n¨ng: TÝnh n¨m (1900 – 2087) t¬ng øng víi sè tuÇn tù
• Có ph¸p: YEAR(serial_number)
• Tham sè: Serial_number lµ mét sè tuÇn tù cÇn ®îc chuyÓn ®æi còng cã
thÓ sö dông mét chuçi v¨n b¶n ®Ó biÓu diÔn ngµy.
• VÝ dô: Year(12/20/1999) => 1999
CHƯƠNG IV: MICROSOFT EXCEL 100
Bµi 10 X¾p xÕp ®Æt läc d÷ liÖu tham chiÕu ba chiÒuBµi 4 Thùc ®¬n edit c¸c hµm to¸n häc
1 Thùc ®¬n Edit

• Undo – Ctrl + Z : Ho·n thi hµnh mét lÖnh
• Redo – Ctrl + Y : Thi hµnh l¹i mét lÖnh
• Cut – Ctrl + X : Cut vïng d÷ liÖu
• Copy – Ctrl + C : Copy vïng d÷ liÖu
• Paste – Ctrl +V : D¸n vïng d÷ liÖu
• Clear : Xo¸ c¸c ®Þnh d¹ng nh format, comment
• Delete : Xo¸ vïng d÷ liÖu
• Delete Sheet : Xo¸ b¶ng tÝnh
• Move or copy sheet :Di chuyÓn hoÆc copy
b¶ng tÝnh
• Find – Ctrl + F : T×m kiÕm mét ®o¹n th«ng tin
• Goto – Ctrl + G : Nh¶y ®Õn mét ®Þa chØ

2) C¸c hµm to¸n häc

2.1 Hµm ABS
• Chøc n¨ng: LÊy gi¸ trÞ tuyÖt ®èi cña mét sè
• Có ph¸p: ABS(number)
• Tham sè: Number lµ mét sè thùc mµ ta muèn lÊy gi¸ trÞ tuyÖt ®èi
• VÝ dô: Abs(-4) = 4

2.2 Hµm ACOS
• Chøc n¨ng: TÝnh arcos cña mét sè
• Có ph¸p: ACOS(number)
• Tham sè: Number lµ cos cña mét gãc cÇn tÝnh l¸y gi¸ trÞ tõ trong kho¶ng –1
®Õn 1
• VÝ dô: Acos(1/2) => 1.047198

2.3 Hµm ASIN
• Chøc n¨ng: tÝnh to¸n arcsin cña mét sè
CHƯƠNG IV: MICROSOFT EXCEL 101
Bµi 10 X¾p xÕp ®Æt läc d÷ liÖu tham chiÕu ba chiÒu


• Có ph¸p: ASIN(number)
• Tham sè: Number lµ sin cña mét gãc lÊy gi¸ trÞ tõ –1 ®Õn 1
• VÝ dô: Asin(1/3) = 0.339837

2.4 Hµm ATAN
• Chøc n¨ng: TÝnh to¸n arctang cña mét sè
• Có ph¸p: ATAN(number)
• Tham sè: Number lµ tang cña gãc cÇn tÝnh
• VÝ dô: atan( 1/4) => 0.244979

2.5 Hµm ATAN2
• Chøc n¨ng: TÝnh to¸n arctang trong to¹ ®é xy
• Có ph¸p: ATAN2(x_number, y_number)
• Tham sè: x_number lµ to¹ ®é x, y_number lµ to¹ ®é y cña ®iÓm cÇn tÝnh
• VÝ dô: Atan2(1,4) => 1.325878

2.6 Hµm CEILING
• Chøc n¨ng: Lµ trßn trªn tíi con sè nguyªn gÇn ngÊt hay lµ theo d¹ng ®· cho
• Có ph¸p: CEILING(number, significance)
• Tham sè: Number lµ gi¸ trÞ muèn lµm trßn, significance lµ gi¸ trÞ muèn lµm
trßn
• VÝ dô: CEILING(423,7) sÏ lµ 427

2.7 Hµm COS
• Chøc n¨ng: TÝnh cos cña mét sè
• Có ph¸p: COS(number)
• Tham sè: Number lµ gãc cÇn tÝnh theo ®¬n vÞ ®o Radian
• VÝ dô: Cos(1/4) => 0.968912

2.8 Hµm COUNTIF
• Chøc n¨ng: §Õm sè « kh«ng chonãg tho¶ m·n ®iÒu kiÖn cho tríc
• Có ph¸p: COUNTIF(range, criteria)
• Tham sè: Range lµ tËp hîp c¸c « cÇn ®Õm. Criteria lµ mét con sè biÓu thøc
nµy lµ mét v¨n b¶n x¸c ®Þnh xem sÏ ®Õm « nµo. Víi nh÷ng « v¨n b¶n ®ãng

CHƯƠNG IV: MICROSOFT EXCEL 102
Bµi 10 X¾p xÕp ®Æt läc d÷ liÖu tham chiÕu ba chiÒu

c¸c v¨n b¶n cÇn so s¸nh trong ngoÆc vÝ dô: “B¸n” ®Ó ®Õm tÊt c¸ c¸c « trong
d·y cã chøa tõ “B¸n”. Víi nh÷ng « sè cã thÓ sö dông c¸c to¸n tö so s¸nh nh: “+”,
“>”, “ 1.609438

2.18 Hµm LOG
• Chøc n¨ng: TÝnh Logarit c¬ sè cña mét sè
• Cóph¸p: LOG(Number, base)
• Tham sè: Number lµ sè cÇn tÝnh logarit, base c¬ sè cÇn tÝnh
• VÝ dô:
A B
Formula Description (Result)
=LOG(10) Logarithm of 10 (1)
=LOG(8, 2) Logarithm of 8 with base 2 (3)


CHƯƠNG IV: MICROSOFT EXCEL 105
Bµi 10 X¾p xÕp ®Æt läc d÷ liÖu tham chiÕu ba chiÒu


2.19 Hµm LOG10
• Chøc n¨ng: tÝnh Logarit c¬ sè 10 cña mét sè
• Có ph¸p: LOG10(Number)
• Tham sè: Number lµ sè cÇn tÝnh logarit c¬ sè 10
• VÝ dô:
A B
Formula Description (Result)
=LOG10(86) Base-10 logarithm of 86 (1.934498451)
=LOG10(10) Base-10 logarithm of 10 (1)
=LOG10(1E5) Base-10 logarithm of 1E5 (5)
=LOG10(10^5) Base-10 logarithm of 10^5 (5)

2.20 Hµm MOD
• Chøc n¨ng: LÊy phÇn d cña phÐp chia hai sè
• Có ph¸p: MOD(number,divisor)
• Tham sè: Number sè bÞ chia, divisor sè chia
• VÝ dô: Mod(11/2) => 1

2.21 Hµm MROUND
• Chøc n¨ng: Lµ trßn ®Õn mét sè cho tríc
• Có ph¸p: MROUND(number,multiply)
• Tham sè: Number lµ sè cÇn lµm trßn, multiply lµ sè muèn lµm trßn ®Õn
• VÝ dô
Formula Description (Result)
=MROUND(10, 3) Rounds 10 to a nearest multiple of 3 (9)
=MROUND(-10, -3) Rounds 10 to a nearest multiple of 3 (-9)
=MROUND(1.3, 0.2) Rounds 1.3 to a nearest multiple of 0.2 (1.4)
=MROUND(5, -2) Returns an error, because -2 and 5 have different signs (#NUM!)

2.22 Hµm ODD
• Chøc n¨ng: Lµ trßn trªn tíi mét sè nguyªn lÎ gÇn nhÊt
• Có ph¸p: ODD(number)

CHƯƠNG IV: MICROSOFT EXCEL 106
Bµi 10 X¾p xÕp ®Æt läc d÷ liÖu tham chiÕu ba chiÒu


• Tham sè: Number lµ sè cÇn lµm trßn
• VÝ dô:
Formula Description (Result)
=ODD(1.5) (3)
=ODD(3) (3)
=ODD(2) (3)
=ODD(-1) (-1)
=ODD(-2) (-3)

2.23 Hµm PI
• Chøc n¨ng: Cho gi¸ trÞ PI víi 15 ký sè
• Có ph¸p: PI()
• Tham sè: Kh«ng
• VÝ dô: PI() = 3.141592654

2.24 Hµm POWER
• Chøc n¨ng: TÝnh luü thõa cña mét sè theo sè mò nµo ®ã
• Có ph¸p: POWER(number,power)
• Tham sè: Number lµ c¬ sè, power lµ luü thõa
• VÝ dô:
Formula Description (Result)
=POWER(5,2) 5 mũ 2 = (25)
=POWER(98.6,3.2) 98.6 mũ 3.2 = (2401077)
=POWER(4,5/4) 4 mũ 5/4 = (5.656854)
CHƯƠNG IV: MICROSOFT EXCEL 107
Bµi 10 X¾p xÕp ®Æt läc d÷ liÖu tham chiÕu ba chiÒu2.25 Hµm PRODUCT
• Chøc n¨ng: Nh©n mét d·y sè víi nhau
• Có ph¸p: PRODUCT(number1, number2,....)
• Tham sè: Numberi lµ c¸c sè trong d·y sè, cã thÓ nh©n tíi 30 sè
• VÝ dô

A

1 Data

2 5

3 15

4 30

5 Formula Description (Result)
6 =PRODUCT(A2:A4) =5 * 15* 30 = (2250)
7 =PRODUCT(A2:A4, 2) =(5*15*30)*2= (4500)

2.26 Hµm QUOTIENT
• Chøc n¨ng: LÊy phÇn nguyªn cña mét phÐp chia
• Có ph¸p: QOUTIENT(numberator,demominator)
• Tham sè: Numberator lµ sè bÞ chia, demominator lµ sè chia
• VÝ dô:
Formula Description (Result)
=QUOTIENT(5, 2) (2)
=QUOTIENT(4.5, 3.1) (1)
=QUOTIENT(-10, 3) (-3)

2.27 Hµm RAND
• Chøc n¨ng: Cho mét sè ngÉu nhiªn trong kho¶ng tõ 0 tíi 1 vµ cho gi¸ trÞ míi
mçi khi b¶ng tÝnh tÝnh to¸n l¹i
• Có ph¸p: RAND()
• Tham sè: Kh«ng

CHƯƠNG IV: MICROSOFT EXCEL 108
Bµi 10 X¾p xÕp ®Æt läc d÷ liÖu tham chiÕu ba chiÒu


VÝ dô:
Formula Description (Result)
=RAND() Lấy 1 số ngẫu nhiên trong khoảng 0 -1
=RAND()*100 Lấy 1 số ngẫu nhiên trong khoảng 0 đến dưới 100

2.28 Hµm ROUND
• Chøc n¨ng: Lµ trßn mét sè theo ký sè ®· chØ ra viÖc lÇm trßn lªn hay suèng
phô thuéc vµo sè ®øng ngay sau sè lµm trßn ®Õn
• Có ph¸p: ROUND(number,num_digits)
• Tham sè: Number sè cÇn lµ trßn, num_digits lµ sè ký sè muèn lµm trßn ( (4)

2.4 Hµm COUNTA
• Chøc n¨ng: X¸c ®Þnh xem cã bao nhiªu gi¸ trÞ trèng trong d·y c¸c tham sè
• Có ph¸p: COUNTA(value1, value2,...)
• Tham sè: Valuei lµ d·y c¸c « cÇn ®Õm nã còng cã thÓ tham chiÕu ®Õn h¬n
30 vïng d÷ liÖu kh¸c nhau cña b¶ng tÝnh tuy nhiªn chØ cã nh÷ng « trèng míi
®îc ®Õm
• VÝ dô: D÷ liÖu nh phÇn hµm Count ta cã kÕt qu¶ sau:
Formula Description (Result)
=COUNTA(A2:A8) Đếm các giá trị không trống trong danh sách A2:A8 => (6)
=COUNTA(A5:A8) Đếm các giá trị không trống trong danh sách A5:A8 =>(4)
=COUNTA(A1:A7,2) Đếm các giá trị không trống trong danh sách A2:A8 và số 2 => (7)
=COUNTA(A1:A7,"Two") Đếm các giá trị không trống trong danh sách A2:A8 và two => (7)

CHƯƠNG IV: MICROSOFT EXCEL 118
Bµi 10 X¾p xÕp ®Æt läc d÷ liÖu tham chiÕu ba chiÒu


2.5 Hµm DEVSQ
• Chøc n¨ng: tÝnh tæng b×nh ph¬ng c¸c ph©n cùc cña c¸c d÷ liÖu ®èi víi trÞ
b×nh qu©n
• Có ph¸p: DEVSQ(number1, number2,....)
• Tham sè: Numberi lµ d·y sè cÇn lÊy tæng b×nh ph¬ng c¸c ph©n cùc
• VÝ dô :

A

1 Data

2 4

3 5

4 8

5 7

6 11

7 4

8 3

9 Formula Description (Result)
10 =DEVSQ(A2:A8) Sum of squares of deviations of data above from their sample mean (48)

2.6 Hµm MAX
• Chøc n¨ng: LÊy gi¸ trÞ lín nhÊt cña danh s¸ch tham sè
• Có ph¸p: MAX(number1, number2,....)
• Tham sè: Numberi lµ d·y danh s¸ch cÇn lÊy gi¸ trÞ lín nhÊt
• VÝ dô: Max(12,45,78,2,14) => 78

2.7 Hµm MIN
• Chøc n¨ng: LÊy gi¸ trÞ lín nhÊt cña d·y c¸c tham sè
• Có ph¸p: MIN(number1,number2,...)
• Tham sè: Numberi lµ d·y tham sè cÇn lÊy gi¸ trÞ nhá nhÊt

CHƯƠNG IV: MICROSOFT EXCEL 119
Bµi 10 X¾p xÕp ®Æt läc d÷ liÖu tham chiÕu ba chiÒu


• VÝ dô: Min(12,45,78,2,14) => 2

2.8 Hµm RANK
• Chøc n¨ng: X¸c ®Þnh thø tù mét sè trong mét d·y cho tríc
• Có ph¸p: RANK(number, ref, order)
• Tham sè: Number lµ con sè cÇn biÕt thø h¹ng, ref lµ d·y danh s¸ch c¸c sè,
order lµ 0 hoÆc kh«ng cã nÕu d·y sè ®· ®îc x¾p xÕp theo thø tù t¨ng dÇn vµ
kh¸c 0 nÕu d·y sè ®îc x¾p xÕp theo thø tù gi¶m dÇn
• VÝ dô :

A

1 Data

2 7

3 3.5

4 3.5

5 1

6 2

7 Formula Description (Result)
8 =RANK(A3,A2:A6,1) Rank of 3.5 in the list above (3)
9 =RANK(A2,A2:A6,1) Rank of 7 in the list above (5)

2.9 Hµm SMALL
• Chøc n¨ng: Cho mét gi¸ trÞ nhá nhÊt thø k trong mét tËp d÷ liÖu
• Có ph¸p: SMALL(array, k)
• Tham sè: array lµ d·y d÷ liÖu mµ ta muèn chän, k lµ thø h¹ng vÞ trÝ ®Ó trän
• VÝ dô :
A B
1 Data Data
2 3 1
3 4 4
4 5 8
CHƯƠNG IV: MICROSOFT EXCEL 120
Bµi 10 X¾p xÕp ®Æt läc d÷ liÖu tham chiÕu ba chiÒu


5 2 3
6 3 7
7 4 12
8 6 54
9 4 8
10 7 23
11 Formula Description (Result)
12 =SMALL(A2:A10,4) 4th smallest number in first column (4)
13 =SMALL(B2:B10,2) 2nd smallest number in the second column (3)

2.10 Hµm TRIMMEAN
• Chøc n¨ng: TÝnh b×nh qu©n cña mét tËp d÷ liÖu
• Có ph¸p: TRIMMEAN(array,percent)
• Tham sè: array lµ d·y sè liÖu nh÷ng gi¸ trÞ cÇn sö dông, percent lµ tû lÖ c¸c
sè liÖu ®îc lo¹i bá tõ d·y d÷ liÖu
• VÝ dô :

Data

1 4

2 5

3 6

4 7

5 2

6 3

7 4

8 5

9 1

10 2


CHƯƠNG IV: MICROSOFT EXCEL 121
Bµi 10 X¾p xÕp ®Æt läc d÷ liÖu tham chiÕu ba chiÒu


11 3

12 Formula Description (Result)
13 =TRIMMEAN(A2:A12,0.2) Mean of the interior of a data set above, with 20 percent
excluded from calculation (3.777778)
Bµi 6 Thùc ®¬n insert c¸c hµm v¨n b¶n
1. Thùc ®¬n insert

• Cells : Thao t¸c chÌn thªm «
• Rows : Thao t¸c chÌ thªm dßng
• Columns : Thao t¸c chÌn thªm cét
• Worksheet : ChÌn thªm Sheet
• Chart : VÏ b¶n ®å
• Page break : ChÌn ng¾t trang
• Funtion : ChÌn hµm to¸n häc
• Comment : ChÌn lêi chó thÝch
• Picture :ChÌn tranh ¶nh
• Hyperlink : ChÌn liªn kÕt

2. C¸c hµm v¨n b¶n

2.1 Hµm CHAR
• Chøc n¨ng:Cho mét ký tù t¬ng øng víi m· cña chóng
• Có ph¸p: CHAR(number)
• Th¸m sè: Number lµ m· ASCII cña ký tù mµ b¹n muèn
• VÝ dô:

CHƯƠNG IV: MICROSOFT EXCEL 122
Bµi 10 X¾p xÕp ®Æt läc d÷ liÖu tham chiÕu ba chiÒu


B
Formula Description (Result)
=CHAR(65) Displays the 65 character in the set (A)
=CHAR(33) Displays the 33 character in the set (!)

2.2 Hµm CLEAN
• Chøc n¨ng: Lo¹i bá c¸c ký tù kh«ng in ®îc ra khái v¨n b¶n
• Có ph¸p: CLEAR(text)
• Tham sè: Text ®o¹n v¨n b¶n mµ ta muèn xo¸ bá c¸c ký tù kh«ng in ®îc
• VÝ dô :

A

1 Data

2 =CHAR(7)&"text"&CHAR(7)

3 Formula Description (Result)
4 =CLEAN(A2) Removes the nonprintable character, CHAR(7), from
the string above (text)

2.3 Hµm CODE
• Chøc n¨ng: Cho m· t¬ng øng víi ký tù ®Çu tiªn trong v¨n b¶n
• Có ph¸p: CODE(text)
• Tham sè: Text ®o¹n v¨n b¶n cÇn lÊy m· ký tù ®Çu tiªn
• VÝ dô: Code(A) => 65

2.4 Hµm CONCATENATE
• Chøc n¨ng: Nèi kÕt c¸c chuçi v¨n b¶n l¹i thµnh mét chuçi
• Có ph¸p: CONCATENATE(text1,text2,....)
• Tham sè: Texti lµ c¸c chuçi v¨n b¶n cÇn nèi kÕt
• VÝ dô :

A

1 Data


CHƯƠNG IV: MICROSOFT EXCEL 123
Bµi 10 X¾p xÕp ®Æt läc d÷ liÖu tham chiÕu ba chiÒu


2 brook trout

3 species

4 32

5 Formula Description
6 =CONCATENATE("Stream population for Concatenates a sentence from the data above
",A2," ",A3," is ",A4,"/mile") (Stream population for brook trout species is
32/mile)

2.5 Hµm DOLLAR
• Chøc n¨ng: §æi mét sè sang mét chuçi víi ®Þnh d¹ng tiÒn tÖ t¬ng øng
• Có ph¸p: DOLLAR(number,decimals)
• Tham sè: Number lµ mét gi¸ trÞ sè, mét c«ng thøc mµ gi¸ trÞ tr¶ vÒ lµ gi¸ trÞ
sè hay mét tham chiÕu ®Õn mét « chøa c¸c gi¸ trÞ sè, Decimals lµ sè c¸c con
sè thËp ph©n sau dÊu chÊm nÕu bá qua EXCEL sÏ mÆc ®Þnh lµ 2.
• VÝ dô :

A

1 Data

2 1234.567

3 -1234.567

4 -0.123

5 99.888

6 Formula Description (Result)
7 =DOLLAR(A2, 2) Displays the first number in a currency format, 2 digits to the right of
the decimal point ($1,234.57)
8 =DOLLAR(A2, -2) Displays the first number in a currency format, 2 digits to the left of
the decimal point ($1,200)
9 =DOLLAR(A3, -2) Displays the second number in a currency format, 2 digits to the left
of the decimal point (($1,200))
10 =DOLLAR(A4, 4) Displays the third number in a currency format, 4 digits to the right
of the decimal point(($0.1230))


CHƯƠNG IV: MICROSOFT EXCEL 124
Bµi 10 X¾p xÕp ®Æt läc d÷ liÖu tham chiÕu ba chiÒu


11 =DOLLAR(A5) Displays the fourth number in a currency format, 2 digit to the left of
the decimal point ($99.89)

2.6 Hµm EXACT
• Chøc n¨ng: Tr¶ vÒ kÕt qu¶ khi so s¸nh hai chuçi v¨n b¶n. NÕu gièng nhau
nhËn ®îc gi¸ trÞ TRUE nÕu kh¸c nhau nhËn gi¸ trÞ FALE
• Có ph¸p: EXACT(text1, text2)
• Tham sè: Text1, Text2 lµ hai d·y v¨n b¶n cÇn so s¸nh víi nhau.
CHƯƠNG IV: MICROSOFT EXCEL 125
Bµi 10 X¾p xÕp ®Æt läc d÷ liÖu tham chiÕu ba chiÒu


VÝ dô :
A B
1 First string Second string
2 word word
3 Word word
4 w ord word
5 Formula Description (Result)
6 =EXACT(A2,B2) Checks whether the strings in the first row match (TRUE)
7 =EXACT(A3,B3) Checks whether the strings in the second row match (FALSE)
8 =EXACT(A4,B4) Checks whether the strings in the third row match (FALSE)

2.7 Hµm FIND
• Chøc n¨ng: T×m mét chuçi v¨n b¶n trong mét v¨n b¶n kh¸c. Gi¸ trÞ tr¶ vÒ lµ
vÞ trÝ ®Çu tiªn cña ký tù ®Çu tiªn trong chuçi t×m. Hµm nµy ph©n biÖt ch÷
c¸i hoa vµ ch÷ thêng vµ kh«ng chÊp nhËn tªn ®¹i diÖn (“*” , “ .” , “?”)
• Có ph¸p: FIND(Find_text, within_text, start_number)
• Tham sè: Find_Text lµ v¨n b¶n muèn t×m, within_text lµ v¨n b¶n trong ®ã cÇn
t×m, start_number lµ vÞ trÝ b¾t ®Çu t×m.
• VÝ dô 1:

A

1 Data

2 Miriam McGovern

3 Formula Description (Result)
4 =FIND("M",A2) Position of the first "M" in the string above (1)
5 =FIND("m",A2) Position of the first "m" in the string above (6)
6 =FIND("M",A2,3) Position of the first "M" in the string above, starting with the third character
(8)
CHƯƠNG IV: MICROSOFT EXCEL 126
Bµi 10 X¾p xÕp ®Æt läc d÷ liÖu tham chiÕu ba chiÒu


• VÝ dô 2:

A

1 Data

2 Ceramic Insulators #124-TD45-87

3 Copper Coils #12-671-6772

4 Variable Resistors #116010

5 Formula Description (Result)
6 =MID(A2,1,FIND(" #",A2,1)-1) Extracts text from position 1 to the position of "#" in
the first string above (Ceramic Insulators)
7 =MID(A3,1,FIND(" #",A3,1)-1) Extracts text from position 1 to the position of "#" in
the second string above (Copper Coils)
8 =MID(A4,1,FIND(" #",A4,1)-1) Extracts text from position 1 to the position of "#" in
the third string above (Variable Resistors)

2.8 Hµm FIXED
• Chøc n¨ng: Lµm trßn mét sè tíi mét sè chÝnh x¸c cho tríc vµ ®æi mét sè
sang d¹ng v¨n b¶n víi nh÷ng dÊu chÊm vµ dÊu phÊy t¬ng øng
• Có ph¸p: FIXED(number, decimals, no_commas)
• Tham sè: Number lµ con sè cÇn lµm trßn vµ chuyÓn ®æi, decimals lµ sè c¸c
con sè cau dÊu thËp ph©n, no_commas lµ gi¸ trÞ luËn lý tr¶ vÒ trong v¨n b¶n
nÕu TRUE sÏ cã dÊu phÈy trong sè chuyÓn ®æi nÕu FALE hoÆc kh«ng sÏ
kh«ng cã dÊu phÈy trong v¨n b¶n.
• VÝ dô :

A

1 Data

2 1234.567

3 -1234.567

4 44.332

5 Formula Description (Result)

CHƯƠNG IV: MICROSOFT EXCEL 127
Bµi 10 X¾p xÕp ®Æt läc d÷ liÖu tham chiÕu ba chiÒu


6 =FIXED(A2, 1) Rounds the first number 1 digit to the right of the decimal
point (1,234.6)
7 =FIXED(A2, -1) Rounds the first number 1 digit to the left of the decimal
point (1,230)
8 =FIXED(-1234.567, -1, TRUE) Rounds the second number 1 digit to the left of the
decimal point, without commas (-1230)
9 =FIXED(44.332) Rounds the third number 2 digits to the left of the decimal
point (44.33)

2.9 Hµm LEFT
• Chøc n¨ng: Tr¶ vÒ mét hoÆc mét chuèi ký tù lÊy tõ mét chuçi ký tù kh¸c ®îc
x¸c ®Þnh tõ bªn tr¸i.
• Có ph¸p: LEFT(text, num_char)
• Tham sè: Text chuçi ký tù ®Ó lÊy c¸c ký tù ra, num_char lµ ®é dµi cña chuçi
cÇn lÊy ra nÕu bá qua sÏ mÆc ®Þnh gi¸ trÞ lµ 1. VÝ dô :

A

1 Data

2 Sale Price

3 Sweden

4 Formula Description (Result)
5 =LEFT(A2,4) First four characters in the first string (Sale)
6 =LEFT(A3) First character in the second string (S)

2.10 Hµm LEN
• Chøc n¨ng: Cho biÕt ®é dµi cña mét chuçi hµm nµy ®Õm c¶ kho¶ng tr¾ng
vµ ký tù
• Có ph¸p: LEN(text)
• Tham sè: Text lµ chuçi ký tù cÇn ®Õm. VÝ dô :

A

1 Data

2 Phoenix, AZ


CHƯƠNG IV: MICROSOFT EXCEL 128
Bµi 10 X¾p xÕp ®Æt läc d÷ liÖu tham chiÕu ba chiÒu


3

4 One

6 =LEN(A2) Length of the first string (11)
7 =LEN(A3) Length of the second string (0)
8 =LEN(A4) Length of the third string, which includes 5 spaces (8)

2.11 Hµm LOWER
• Chøc n¨ng: §æi mét chuçi v¨n b¶n ra ch÷ thêng
• Có ph¸p: LOWER(text)
• Tham sè: Text lµ chuçi v¨n b¶n cÇn ®æi
• VÝ dô :

A

1 Data

2 E. E. Cummings

3 Apt. 2B

4 Formula Description (Result)
5 =LOWER(A2) Lower case of first string (e. e. cummings)
6 =LOWER(A3) Lower case of last string (apt. 2b)

2.12 Hµm MID
• Chøc n¨ng: C¾t mét chuçi ký tù tõ mét chuçi ký tù b¾t ®Çu tùi mét vÞ trÝ ®îc
chØ ra vµ cã ®é dµi ®îc cho tríc
• Có ph¸p: MID(text, num_text1, num_text2)
• Tham sè: text lµ chuçi ký tù ®Ó lÊy ra, num_text1 lµ vÞ trÝ b¾t ®Çu c¾t,
num_text2 lµ ®é dµi chuçi ký tù cÇn c¾t.
• VÝ dô :

A

1 DataCHƯƠNG IV: MICROSOFT EXCEL 129
Bµi 10 X¾p xÕp ®Æt läc d÷ liÖu tham chiÕu ba chiÒu


2 Fluid Flow

3 Formula Description (Result)
4 =MID(A2,1,5) Five characters from the string above, starting at the first character (Fluid)
5 =MID(A2,7,20) Twenty characters from the string above, starting at the seventh (Flow)
6 =MID(A2,20,5) Because the starting point is greater than the length of the string, empty text is
returned ()
CHƯƠNG IV: MICROSOFT EXCEL 130
Bµi 10 X¾p xÕp ®Æt läc d÷ liÖu tham chiÕu ba chiÒu2.13 Hµm PROPER
• Chøc n¨ng: ®æi sang ch÷ hoa c¸c ký tù ®Çu trong mét tõ c¸c ký tù kh¸c trong
tõ ®æi sang ch÷ thêng
• Có ph¸p: PROPER(text)
• Tham sè: text lµ chuçi ký tù cÇn ®æi
• VÝ dô :

A

1 Data

2 this is a TITLE

3 2-cent's worth

4 76BudGet

5 Formula Description (Result)
6 =PROPER(A2) Proper case of first string (This Is A Title)
7 =PROPER(A3) Proper case of second string (2-Cent'S Worth)
8 =PROPER(A4) Proper case of third string (76Budget)

2.14 Hµm REPLACE
• Chøc n¨ng: Thay thÕ mét sè c¸c ký tù b¾t ®Çu t¹i mét vÞ trÝ cho tríc b»ng
mét tËp c¸c ký tù cho tríc
• Có ph¸p: REPLACE(old_text, Start_number, num_char, new_text)
• Tham sè: Old_text lµ chuçi v¨n b¶n cò, Start_number lµ vÞ trÝ b¾t ®Çu cÇn
ph¶i thay, num_char lµ sè c¸c ký tù ph¶i thay (®é dµi chuçi míi), new_text lµ
®o¹n ký tù míi thay thÕ cho ®o¹n ký tù cò
• VÝ dô :

A

1 Data

2 abcdefghijk

3 2009


CHƯƠNG IV: MICROSOFT EXCEL 131
Bµi 10 X¾p xÕp ®Æt läc d÷ liÖu tham chiÕu ba chiÒu


4 123456

5 Formula Description (Result)
6 =REPLACE(A2,6,5,"*") Replaces five characters, starting with the sixth character (abcde*k)
7 =REPLACE(A3,3,2,"10") Replaces the last two digits of 2009 with 10 (2010)
8 =REPLACE(A4,1,3,"@") Replaces the first three characters with @ (@456)

2.15 Hµm REPT
• Chøc n¨ng: LÆp l¹i mét chuçi v¨n b¶n mét sè lÇn hµm nµy cã thÓ lÊp ®Çy
mét « b»ng mét sè cè ®Þnh c¸c « tõ c¸c thÓ hiÖn cña cïng mét chuçi v¨n b¶n
• Có ph¸p: REPT(text, num_times)
• Tham sè: text lµ v¨n b¶n cÇn lÆp l¹i, num_times lµ sè lÇn cÇn lÆp l¹i
• VÝ dô :
A B
Formula Description (Result)
=REPT("*-", 3) Displays the string 3 times (*-*-*-)
=REPT("-",10) Displays a dash 10 times (----------)

2.16 Hµm RIGHT
• Chøc n¨ng: LÊy mét sè c¸c ký tù tõ bªn ph¶i cña mét chuçi c¸c ký tù
• Có ph¸p: RIGHT(text, num_char)
• Tham sè: Text chuçi ký tù mµ cÇn lÊy mét chuçi ký tù tõ ®©y ra, num_text
®é dµi chuçi ký tù cÇn lÊy.
• VÝ dô :

A

1 Data

2 Sale Price

3 Stock Number

4 Formula Description (Result)
5 =RIGHT(A2,5) Last 5 characters of the first string (Price)
6 =RIGHT(A3) Last character of the second string (r)


CHƯƠNG IV: MICROSOFT EXCEL 132
Bµi 10 X¾p xÕp ®Æt läc d÷ liÖu tham chiÕu ba chiÒu2.17 Hµm TEXT
• Chøc n¨ng: ChuyÓn ®æi mét gi¸ trÞ sè sang mét v¨n b¶n theo ®Þnh d¹ng sè
®· x¸c ®Þnh
• Có ph¸p: TEXT(value, format_text)
• Tham sè: value gi¸ trÞ cÇn chuyÓn ®æi, format_text ®Þnh d¹ng v¨n b¶n
muèn sö dông
• VÝ dô :
A B
1 Salesperson Sales
2 Buchanan 2800
3 Dodsworth 40%
4 Formula Description (Result)
5 =A2&" sold "&TEXT(B2, "$0.00")&" Combines contents above into a phrase (Buchanan
worth of units." sold $2800.00 worth of units.)
6 =A3&" sold "&TEXT(B3,"0%")&" of the Combines contents above into a phrase (Dodsworth
total sales." sold 40% of the total sales.)

2.18 Hµm TRIM
• Chøc n¨ng: ChuÈn ho¸ c¸c kho¶ng trèng trong mét v¨n b¶n vµ chØ ®Ó l¹i c¸c
kho¶ng tr¾ng gi÷a c¸c tõ
• Có ph¸p: TRIM(text)
• Tham sè: text v¨n b¶n cÇn chuÈn ho¸
• VÝ dô :
A B
Formula Description (Result)
=TRIM(" First Quarter Removes leading and trailing spaces from the text in the formula
Earnings ") (First Quarter Earnings)

2.19 Hµm UPPER
• Chøc n¨ng: §æi mét chuçi v¨n b¶n sang ch÷ hoa
• Có ph¸p: UPPER(text)
• Tham sè: Text chuçi v¨n b¶n cÇn chuyÓn ®æi
• VÝ dô :

CHƯƠNG IV: MICROSOFT EXCEL 133
Bµi 10 X¾p xÕp ®Æt läc d÷ liÖu tham chiÕu ba chiÒu


A

1 Data

2 total

3 Yield

4 Formula Description (Result)
5 =UPPER(A2) Upper case of first string (TOTAL)
6 =UPPER(A3) Upper case of second string (YIELD)

2.20 Hµm VALUE
• Chøc n¨ng: §æi mét chuçi v¨n b¶n ra mét sè
• Có ph¸p: VALUE(text)
• Tham sè: Text lµ chuçi v¨n b¶n cÇn chuyÓn ®æi
• VÝ dô: Value(10/20/2006) => 39010
CHƯƠNG IV: MICROSOFT EXCEL 134
Bµi 10 X¾p xÕp ®Æt läc d÷ liÖu tham chiÕu ba chiÒuBµi 7 Thùc ®¬n format c¸c hµm luËn lý vµ th«ng
tin
1. Thùc ®¬n Format

1.1 Cells (Ctrl + 1)
Bao gåm c¸c ®Þnh
d¹ng cña mét « hay mét
nhãm c¸c «
 Format cells number
Trong Tab nµy gåm
c¸c ®Þnh d¹ng kiÓu d÷ liÖu
trong mét « hoÆc mét
nhãm c¸c «

• General ®Þnh d¹ng
kiÓu b×nh thêng
• Number ®Þnh d¹ng
kiÓu sè
• Currency ®Þnh d¹ng
kiÓu tiÒn tÖ
• Date ®Þnh d¹ng kiÓu H×nh 4-6 Hép tho¹i Format Cells
ngµy th¸ng
• Time ®Þnh d¹ng kiÓu
thêi gian
• Text ®Þnh d¹ng kiÓu
v¨n b¶n
 Format cells Alignment
• Horizontal x¸c ®Þnh
kho¶ng c¸c lÒ gi÷a hai
c¹nh bªn cña «
• Vertical x¸c ®Þnh
kho¶ng c¸ch lÒ gi÷a hai
c¹nh ®¸y cña «
CHƯƠNG IV: MICROSOFT EXCEL 135
Bµi 10 X¾p xÕp ®Æt läc d÷ liÖu tham chiÕu ba chiÒu


• Wrap text x¸c lËp hoÆ gì bá chÕ ®é hiÓn thÞ nhiÒu dßng trong mét «
• Shrink to fit x¸c lËp hoÆc gì bá chÕ ®é tù ®éng Hép tho¹i Format cì ch÷ cho phï
H×nh 4-7 ®iÒu chØnh Cells
hîp víi ®é réng cña «
• Merge cells x¸c lËp hoÆc gì bá chÕ ®é gép «
• Orientation hiÓn thÞ
v¨n b¶n díi c¸c gãc
kh¸c nhau gãc nµy ®-
îc x¸c lËp qu¸ tuú
chän Degrees
 Format cells border
Lµm viÖc víi chÕ ®é
kÎ vÏ khung viÒn cho c¸c «
®· chän. Lùa chän c¸c lo¹i
®êng kÎ trong khung Style
vµ mµu ®êng kÎ trong
khung Color sau ®ã click
chuét vµo c¸c biÓu tîng ®-
êng kÎ cña b¶ng trong phÇn
Border

1.2 Format rows
(t¬ng tù nh format
columns)
H×nh 4-8 Hép tho¹i Format Cells
1.3 Format colmns
• Width X¸c ®Þnh ®é réng cho cét
• Autofit selection tù ®éng x¸c
®Þnh ®é réng c¶ cét b»ng víi
chiÒu dµi cña d·y ký tù trong «
• Hide Èn cét
• Unhide gì bá x¸c lËp viÖc Èn cét
• Standard width x¸c lËp ®é réng tiªu chuÈn

2. C¸c hµm luËn lý

2.1 Hµm AND
• Chøc n¨ng: Lîng gi¸ trÞ lµ TRUE nÕu tÊt c¶ c¸c tham sè lµ TRUE ngîc l¹i lµ
FALSE nÕu mét trong c¸c gi¸ trÞ lµ FALSE

CHƯƠNG IV: MICROSOFT EXCEL 136
Bµi 10 X¾p xÕp ®Æt läc d÷ liÖu tham chiÕu ba chiÒu


• Có ph¸p: AND(logic1, logic2, logic3,....)
• Tham sè: Logici lµ c¸c gi¸ trÞ c¸c gi¸ trÞ nµy cã thÓ nhËn gi¸ trÞ TRUE hoÆc
FALSE
2.2 Hµm FALSE
• Chøc n¨ng: Tr¶ vÒ gi¸ trÞ FALSE
• Có ph¸p: FALSE()
• Tham sè: 0

2.3 Hµm IF
• Chøc n¨ng: Tr¶ vÒ mét lîng gi¸ trÞ nÕu lîng gi¸ luËn lý lµ TRUE vµ mét lîng gi¸
trÞ kh¸c nÕu lîng gi¸ luËn lý lµ FALSE
• Có ph¸p: IF(logic_test, value_true, value_false)
• Tham sè: Logic_test lµ biÓu thøc logic kiÓm tra, value_true gi¸ trÞ tr¶ vÒ khi
kiÓm tra ®óng, value_false lµ gi¸ trÞ tr¶ vÒ khi kiÓm tra logic lµ sai
• VÝ dô: If( DiemTB >8, “duoc hoc bong”, “0”);

2.4 Hµm NOT
• Chøc n¨ng: §æi ngîc gi¸ trÞ cña mét tham sè
• Có ph¸p: NOT(logical)
• Tham sè: Logical lµ mét biÓu thøc luËn lý bÊt kú cã thÓ ®¸nh gi¸ TRUE hay
FALSE

2.5 Hµm OR
• Chøc n¨ng: Tr¶ vÒ gi¸ trÞ TRUE nÕu mét tham sè lîng gi¸ lµ TRUE vµ lîng gi¸
lµ FALSE nÕu tÊt c¶ c¸c tham sè cã gi¸ trÞ lµ FALSE
• Có ph¸p: OR(logical1, logical2,...)
• Tham sè: Logicali lµ c¸c gi¸ trÞ logic cÇn kiÓm tra

2.6 Hµm TRUE
• Chøc n¨ng: Tr¶ vÒ gi¸ trÞ TRUE
• Có ph¸p: TRUE()
• Tham sè:0

CHƯƠNG IV: MICROSOFT EXCEL 137
Bµi 10 X¾p xÕp ®Æt läc d÷ liÖu tham chiÕu ba chiÒu3. C¸c hµm th«ng tin

3.1 Hµm COUNTBLANK
• Chøc n¨ng: §Õm mét sè c¸c « kh¸c trèng trong d·y
• Có ph¸p: COUNTBLANK(range)
• Tham sè: Range lµ d·y c¸c « trong ®ã muèn ®Õm c¸c « kh¸c
• VÝ dô :
A B
1 Data Data
2
3 6 =IF(B410
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản