TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN VIẾT KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH

Chia sẻ: tronghuunguyen

Việc làm khóa luận tốt nghiệp nhằm mục đích giúp sinh viên hình thành ý tưởng về vấn đề nghiên cứu, biết cách tổng hợp và vận dụng lý thuyết để giải quyết vấn đề trong thực tiễn sản xuất kinh doanh của các tổ chức, doanh nghiệp. Đây cũng là dịp để sinh viên tiếp cận với thực tế và xác định hướng công việc cho mình sau khi tốt nghiệp.

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN VIẾT KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH

TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ TP. HCM
KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH
__________________
TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN


VIẾT KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP

NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH

(dành cho sinh viên hệ vừa làm vừa học và đào tạo từ xa)
Năm 20071
THƯ NGỎ CỦA TRƯỞNG KHOA QUẢN TRỊ KINH
DOANH

Chào các Anh, Chị đang theo học ngành Quản trị kinh doanh, hệ đào tạo từ
xa và vừa làm vừa học của Trường Đại học Mở TP. Hồ Chí Minh.

Thực hiện chủ trương nâng cao chất lượng đào tạo của Ban Giám Hiệu nhà
trường, Khoa Quản trị kinh doanh đã và đang tiến hành đổi mới phương
pháp giảng dạy đại học. Để giúp sinh viên chủ động tự học và để khuyến
khích sự sáng tạo vận dụng lý thuyết vào thực tiễn quản lý doanh nghiệp,
kể từ năm 2007 Khoa thay thế việc thi tốt nghiệp hai môn cơ sở ngành và
ngành bằng việc viết khoá luận tốt nghiệp.

Khoá luận tốt nghiệp là một học phần tốt nghiệp 15 đơn vị học trình. Để
hoàn thành học phần này, sinh viên phải đến thực tập tại một doanh nghiệp
hay một cơ sở sản xuất kinh doanh. Với sự hướng dẫn của giảng viên phụ
trách, sinh viên phải hoàn thành khoá luận tốt nghiệp khi kết thúc thời gian
thực tập (12 tuần).

Hy vọng là với những kiến thức và kinh nghiệm đã tích lũy được, các Anh,
Chị sẽ hoàn thành tốt khoá luận tốt nghiệp.

Chúc các Anh, Chị thành công.TS. Đoàn Thị Mỹ Hạnh
2
MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU CỦA KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP

Việc làm khóa luận tốt nghiệp nhằm mục đích giúp sinh viên hình thành ý tưởng về
vấn đề nghiên cứu, biết cách tổng hợp và vận dụng lý thuyết để giải quyết vấn đề
trong thực tiễn sản xuất kinh doanh của các tổ chức, doanh nghiệp. Đây cũng là dịp
để sinh viên tiếp cận với thực tế và xác định hướng công việc cho mình sau khi tốt
nghiệp.
Khóa luận tốt nghiệp cần đáp ứng các yêu cầu cơ bản như sau :
1. Về hình thức : theo đúng hướng dẫn trình bày khóa luận của Khoa (xem từ
trang 9 đến trang 12 của tài liệu này).
2. Về nội dung : (sẽ có giảng viên thuộc lĩnh vực nghiên cứu hướng dẫn cụ
thể).
 Có mục đích, mục tiêu nghiên cứu rõ ràng, cụ thể.
 Nêu được cơ sở lý thuyết liên quan đến vấn đề nghiên cứu.
 Phân tích hiện trạng của vấn đề cần nghiên cứu tại doanh nghiệp
một cách cụ thể.
 Đưa ra một số giải pháp cụ thể để giải quyết những tồn tại của hiện
trạng nói trên. Các giải pháp cần thể hiện rõ đã giải quyết được mục
tiêu đặt ra như thế nào.
3. Có xác nhận của đơn vị thực tập : sau khi hoàn thành khoá luận sinh viên
phải lấy xác nhận của đơn vị thực tập về những số liệu sử dụng và về tinh
thần, thái độ trong thời gian thực tập ở đơn vị.


LỰA CHỌN CHỦ ĐỀ KHÓA LUẬN
Tùy theo năng lực, sở thích của cá nhân và điều kiện của nơi thực tập, mỗi sinh viên
có thể lựa chọn một trong những lĩnh vực thuộc chuyên môn ngành học để làm đề
tài khóa luận. Những lĩnh vực có thể nghiên cứu bao gồm :
1. Tài chính : Phân tích tài chính ; Quản trị tài chính ; Tạo lập và huy động vốn ;
Đánh giá hiệu quả sử dụng vốn trong doanh nghiệp ; Quản trị vốn cố định, vốn
lưu động ; Lập kế hoạch ngân sách vốn trong doanh nghiệp ; Ngân sách đầu tư ;
Vấn đề đầu tư ngắn hạn và dài hạn trong doanh nghiệp…
3
2. Nhân sự : Tổ chức bộ máy quản lý ; Quản trị nhân sự, tiền lương ; Công tác
tuyển dụng và đào tạo ; Đánh giá và phát triển nhân sự trong doanh nghiệp ;
Chiến lược phát triển nhân lực ; …
3. Marketing : Điều tra và phân tích hành vi khách hàng ; Triển khai nghiên cứu
Marketing doanh nghiệp ; Lập kế hoạch Marketing ; Chính sách Marketing ;
Chiến lược Marketing ; Xây dựng chính sách giá, sản phẩm, phân phối, xúc tiến
hỗn hợp ; Xây dựng và phát triển thương hiệu sản phẩm/dịch vụ/hãng ; Tổ chức
sự kiện, xây dựng các chương trình khuyến mãi sản phẩm…
4. Chiến lược : Công tác lập kế hoạch và chiến lược ; Chiến lược kinh doanh của
doanh nghiệp…
5. Dự án : Phân tích dự án ; Lập và thẩm định dự án ; Đánh giá tác động xã hội –
môi trường của dự án ; Hiệu quả tài chính và kinh tế xã hội của dự án ; Lập kế
hoạch tiến độ dự án ; Điều hành và giám sát quá trình triển khai thực hiện dự án ;
Quản trị chi phí dự án ; Quản trị chất lượng dự án ; Quản trị rủi ro dự án…
6. Tổ chức và quản trị sản xuất : Tổ chức và quản trị dây chuyền sản xuất ; Hoạch
định nhu cầu và bố trí nguồn lực phục vụ sản xuất ; Thiết kế quy trình và sản
phẩm ; Quản trị hàng tồn kho ; Bố trí thiết bị, phân xưởng và vận hành… các
chủ đề nghiên cứu phải đi sâu vào đặc thù cụ thể của doanh nghiệp.
7. Chất lượng và công nghệ : Quản trị chất lượng sản phẩm ; Hoạch định và kiểm
soát chất lượng ; Quản trị công nghệ và phát triển sản phẩm ; Quản trị khoa học
công nghệ trong doanh nghiệp ; Quản trị chuyển giao công nghệ…
8. Các chủ đề khác như : Hệ thống thông tin quản lý trong doanh nghiệp ; Kinh
doanh xuất nhập khẩu ; Thanh toán quốc tế, đánh giá hiệu quả hoạt động sản
xuất kinh doanh của doanh nghiệp…


QUY TRÌNH LÀM KHÓA LUẬN
Quy trình làm khóa luận tốt nghiệp được thực hiện qua các bước như sau :

Chọn chủ Lập đề Nghiên cứu , tổng Phân tích thực trạng
đề nghiên cương hợp lý thuyết vấn đề nghiên cứu
cứuĐề xuất giải pháp cho
vấn đề nghiên cứu
4
 Khi chọn chủ đề nghiên cứu của khóa luận tốt nghiệp, sinh viên cần trao
đổi với giảng viên hướng dẫn để tìm chủ đề phù hợp với khả năng của mình cũng
như tình hình và điều kiện thực tế của doanh nghiệp nơi sinh viên thực tập.
 Sau khi xác định được chủ đề nghiên cứu, sinh viên sẽ lập đề cương và
tiến hành thu thập số liệu, tài liệu có liên quan đến chủ đề lựa chọn ;
 Tiến hành nghiên cứu lý thuyết, tổng hợp và tìm hiểu xem về mặt cơ sở lý
luận chủ đề lựa chọn đã được các nhà khoa học bàn luận như thế nào ;
 Vận dụng lý thuyết, mô tả và phân tích hiện trạng tại doanh nghiệp.
 Trên cơ sở phân tích hiện trạng, đề xuất những giải pháp để cải thiện và
giải quyết những tồn tại của hiện trạng.
Chú ý : ba phần lý thuyết, phân tích hiện trạng và giải pháp cần có sự liên hệ và phù
hợp với nhau.
Trong quá trình làm khóa luận, sinh viên sẽ thường xuyên liên hệ với giảng viên
hướng dẫn để nắm bắt đúng vấn đề cần nghiên cứu cũng như đảm bảo việc tự
nghiên cứu là không bị lệch hướng so với chủ đề đã lựa chọn ; mặt khác giảng viên
hướng dẫn cũng giúp sinh viên nghiên cứu đạt hiệu quả cao hơn.
Các phương pháp tổng hợp ; so sánh ; phân tích định tính ; phân tích định lượng ;
thống kê ; xác suất ; suy luận logic… có thể được dùng để nghiên cứu thực hiện
khóa luận tốt nghiệp.

KẾT CẤU CỦA KHÓA LUẬN
Một khóa luận tốt nghiệp nên gồm có các phần sau :
Phần mở đầu :
- Lý do lựa chọn chủ đề nghiên cứu.
- Mục tiêu nghiên cứu hay các câu hỏi nghiên cứu.
- Phương pháp và phạm vi nghiên cứu.
- Giới thiệu kết cấu của khóa luận.
Phần lý thuyết : trình bày cô đọng cơ sở lý luận liên quan đến chủ đề nghiên cứu.
Phần hiện trạng : đánh giá tình hình thực tế về chủ đề nghiên cứu tại một doanh
nghiệp/tổ chức cụ thể. Nêu được những mặt mạnh, yếu của vấn đề nghiên cứu, lý
giải được nguyên nhân và yếu tố ảnh hưởng đến sự tăng trưởng/suy thoái về tình
hình kinh doanh cũng như các vấn đề liên quan đến chủ đề nghiên cứu.
5
Phần giải pháp : đề xuất các giải pháp cải thiện tình hình thực tế. Các giải pháp
cần cụ thể, tránh các giải pháp chung chung và không rõ ràng, hoặc các giải pháp chỉ
mang tính lý thuyết.
Kết luận : có thể viết kết luận đóng lại vấn đề (tóm tắt những gì khóa luận đã làm
được) hoặc mở vấn đề (những hướng nghiên cứu có thể tiếp tục để phát triển vấn
đề).

KẾ HOẠCH LÀM KHOÁ LUẬN

GIAI ĐOẠN CHUẨN BỊ (4 tuần)

Lịch trình Công việc của SV Công việc của GV

Trước buổi hướng Nghiên cứu tài liệu và
dẫn (2 tuần) định hướng lĩnh vực nghiên
cứu

Trong buổi hướng Nêu những câu hỏi và trao Hướng dẫn cho SV những
dẫn (5 tiết) đổi với GV về phương yêu cầu và cách thực hiện
pháp nghiên cứu, lĩnh vực khoá luận.
dự định nghiên cứu. Gợi ý cho SV đăng ký lĩnh vực
Đăng ký lĩnh vực nghiên nghiên cứu.
cứu. Nhận bản đăng ký của SV


Ghi chú :
1. Sau buổi hướng dẫn 2 tuần Khoa sẽ thông báo đến sinh viên tên giảng
viên hướng dẫn và những thông tin cần thiết để sinh viên liên lạc với
giảng viên.
2. Hình thức liên lạc với giảng viên chủ yếu là qua email hoặc thư gửi
qua bưu điện.
6
GIAI ĐOẠN THỰC HIỆN KHOÁ LUẬN (12 tuần)

Lịch trình Công việc của SV Công việc của GV

Tuần thứ 1 Liên lạc với GV để xác định đề Hướng dẫn SV chọn đề tài phù
tài khoá luận và đề cương sơ hợp với năng lực và nơi thực
bộ tập.

Tuần thứ 2 Tập hợp tư liệu để viết khoá Sửa đề cương sơ bộ, hướng
luận dẫn viết đề cương chi tiết.

Tuần thứ 3 Viết và nộp đề cương chi tiết

Tuần thứ 4 Tập hợp tư liệu để viết khoá Sửa đề cương chi tiết
luận

Tuần thứ 5 – 9 Viết bản thảo, trao đổi với GV Hướng dẫn SV viết bản thảo
để được hướng dẫn.

Tuần thứ 10 Nộp bản thảo Góp ý chỉnh sửa bản thảo

Tuần thứ 11 Chỉnh sửa bản thảo và hoàn
thành bản chính

Tuần thứ 12 Nộp khoá luận tại Trung tâm
liên kết hoặc TTĐTTX


GIAI ĐOẠN ĐÁNH GIÁ KHOÁ LUẬN (4 tuần)

Lịch trình Công việc

Tuần 1 – 2 TTLK nhận KL và chuyển về TTĐTTX, phân loại, gửi GV chấm

Tuần thứ 3 – 4 GV chấm và báo điểm cho TTĐTTX

Tuần thứ 5 – 6 TTĐT TX báo điểm cho SV


Ghi chú : GV chấm khoá luận không phải là GV hướng dẫn khoá luận.
7
THANG ĐIỂM CHẤM KHÓA LUẬN

Tiêu chí Điểm
Điểm Liên hệ với giảng viên hướng dẫn đúng theo kế hoạch 1
chuyên cần làm việc, được giảng viên hướng dẫn đánh giá là có cố
gắng trong việc thu thập tài liệu, số liệu, phân tích số
liệu và viết khóa luận đáp ứng các yêu cầu của GV
hướng dẫn.
Điểm chất Hình thức trình bày đúng theo hướng dẫn quy định, không 1
lượng khóa có lỗi chính tả trong văn bản, hình ảnh bảng biểu rõ ràng.
luận Văn phong trong sáng, không có câu tối nghĩa, số trang tối
đa là 50 trang.
Phần lý thuyết : nêu được cơ sở lý luận về vấn đề 2
nghiên cứu
Phần phân tích hiện trạng : giới thiệu khái quát về doanh 3
nghiệp, phân tích sâu vào 1 lĩnh vực chuyên môn hẹp (như
tên khóa luận đặt ra)
Phần giải pháp : nêu được các giải pháp phù hợp và có 2
các đề xuất, kiến nghị phù hợp có liên quan với phần lý
thuyết và phần thực trạng.
Mở đầu và kết luận : đáp ứng các yêu cầu về giới thiệu 1
khóa luận, bao gồm giới thiệu mục đích, ý nghĩa (tính cấp
thiết của việc nghiên cứu), phương pháp và phạm vi
nghiên cứu, các đóng góp của khóa luận (nếu có thể). Kết
luận về những gì khóa luận đã làm được, các hướng
nghiên cứu xa hơn (nếu có thể)
Tổng điểm 10


Ghi chú : Điểm chuyên cần sẽ được chấm qua nhận xét của giảng viên
hướng dẫn.
8
CÁCH TRÌNH BÀY KHOÁ LUẬN


(1) Trang bìa (xem trang 11 của tài liệu hướng dẫn này)
(2) Trang bìa phụ (xem trang 12 của tài liệu hướng dẫn)
(3) Trang “Lời cảm ơn”
(4) Trang “Xác nhận của đơn vị thực tập”
(5) Trang “Nhận xét của giảng viên hướng dẫn”
(6) Trang Mục lục
(7) Phần nội dung của khoá luận (tối đa 50 trang)
(8) Phần Phụ lục (nếu có) :
(9) Tài liệu tham khảo

Sinh viên lưu ý :
1. Trang bìa : in trên giấy bìa.
2. Trang bìa phụ : in trên giấy thường.
3. Trang “Lời cảm ơn” : Lời cảm ơn cần chân thành, không khuôn sáo, chỉ nên
dành cho những người thực sự giúp đỡ việc hoàn thành khoá luận này, do đó không
nên liệt kê ra quá nhiều người, làm mất ý nghĩa của lời cảm ơn.
4. Mục lục : nên trình bày trong giới hạn khoảng 2 trang.
Sinh viên nên dùng chức năng Insert + Index anh Tables + Table of Contents của
phần mềm MS-Word để tạo bảng mục lục này.
5. Phần nội dung : không nên viết quá 50 trang (không kể phần phụ lục).
6. Phần Phụ lục : ghi các nội dung có liên quan đến nội dung khoá luận hoặc các tài
liệu gốc được dùng để làm khoá luận.
7. Hình thức trình bày và đánh số chương mục :
- Giấy khổ A4, in một mặt.
- Font chữ : Times New Roman, size : 13, line spacing : 1,5 lines (trừ các tiêu đề).
- Định lề trang giấy :
Top : 2,5 cm Bottom : 2,5 cm
Left : 3,5 cm Right : 2,5 cm
Header : 1,5 cm Footer : 1,5 cm
- Số thứ tự trang : đánh máy ở chính giữa và phía dưới mỗi trang. Được tính
là 1 khi bắt đầu vào nội dung chính (7), còn các phần trước đó (từ (3) đến (6))
đánh số thứ tự trang theo i, ii, …9
- Cách đánh chương mục : Nên đánh số ả rập (1, 2, 3, …) (tránh dùng số la mã I,
II, III, …) nhiều cấp (thường tối đa 3 cấp) như sau :
Chương 1 : TIÊU ĐỀ CẤP 1 SIZE 16
1.1 Tiêu đề cấp 2 size 16
1.1.1 Tiêu đề cấp 3 size 13 như văn bản nhưng in đậm

Phụ lục (nếu có)
Nếu có nhiều hơn 2 phụ lục thì các phụ lục phải được phân biệt hoặc bằng số
(Phụ lục 1, Phụ lục 2, …) hoặc bằng chữ cái (Phụ lục A, Phụ lục B, …) và có tên.
Ví dụ :
PHỤ LỤC 1 : Chiến lược phát triển của doanh nghiệp

Tài liệu tham khảo
Tài liệu tham khảo chỉ liệt kê các tài liệu đã được người viết thực sự tham khảo để
thực hiện BCTTTN và được ghi theo thứ tự abc với chuẩn là tên. Ví dụ :
Nếu là sách :
Họ tên tác giả, tên sách (chữ nghiêng), nhà xuất bản, nơi xuất bản, năm xuất bản.
Nếu là bài báo trong tạp chí hoặc tập san :
Họ tên tác giả, tên bài báo (trong ngoặc kép), tên tạp chí (in nghiêng), năm xuất bản,
số tạp chí.
Nếu là Nhật báo hoặc tuần báo :
Cũng giống như cách ghi ở b), chỉ đảo ngược về thời gian xuất bản và số báo.
Có thể tham khảo thêm quyển “Phương pháp nghiên cứu khoa học” của các tác
giả Đinh Thị Liên và Hoàng Đinh Thảo Vy, tài liệu lưu hành nội bộ của
Trường Đại học Mở TP. Hồ Chí Minh
10
TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH

 
(HỌ VÀ TÊN)
MSSV : ..............
(TÊN KHOÁ LUẬN TỐT NGHIỆP)
KHOÁ LUẬN TỐT NGHIỆP

NGÀNH……………………………………………
Thành phố Hồ Chí Minh - Năm 2007
11
TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH

 
(HỌ VÀ TÊN)
MSSV : ............(TÊN KHOÁ LUẬN TỐT NGHIỆP)
KHOÁ LUẬN TỐT NGHIỆP
NGÀNH………………………………………
Chuyên ngành :………………………………
Lớp……………………………………………
NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC

…………………………………………
Thành phố Hồ Chí Minh - Năm 2
13

Top Download Quản Trị Kinh Doanh

Xem thêm »

Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản