Tài liệu Indefinite and demonstrative pronouns

Chia sẻ: vanhoc1111

Nhóm kết hợp với any để cho anything, anyone, anybody. Nhóm kết hợp với every để cho everything, everyone, everybody. Nhóm kết hợp với no để cho nothing, no one, nobody. Nhóm độc lập gồm các từ all, one, none, other, another, much, less, (a) few, (a) little, enough, each, either, neither. Cũng như tính từ nghi vấn, một số trong các đại từ trên đây cũng có thể được dùng như tính từ.

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản