TÀI LIỆU LẬP KẾ HOẠCH GIÁO DỤC SỨC KHOẺ

Chia sẻ: Nguyen Uyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:22

0
223
lượt xem
28
download

TÀI LIỆU LẬP KẾ HOẠCH GIÁO DỤC SỨC KHOẺ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo dành cho giáo viên, sinh viên chuyên ngành y khoa - Bài tập trắc nghiệm giúp củng cớ và rèn luyện kỹ năng đánh trắc nghiệm cách nhanh và chính xác.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: TÀI LIỆU LẬP KẾ HOẠCH GIÁO DỤC SỨC KHOẺ

 1. LẬP KẾ HOẠCH GIÁO DỤC SỨC KHOẺ Lập kế hoạch GDSK ( LKHGDSK ) có ý nghĩa rất quan trọng trong việc : 1. @A. Bảo đảm thành công của chương trình GDSK B. Nâng cao trình độ của nhân viên y tế C. Tiết kiệm nguồn lực cho cộng đồng D. Huy động sự tham gia của cộng đồng trong GDSK E. Chuẩn bị cho công tác đánh giá chương trình Lập kế hoạch GDSK là để làm việc theo : 2. A. Tiến độ công việc đã đề ra B. Sự chỉ đạo của ngành y tế C. Sự giám sát của cộng đồng @D. Kế hoạch công việc đã đề ra E. Mục tiêu đã đề ra 33
 2. Kế hoạch GDSK cần được xây dựng trên : 3. A. Sự chỉ đạo của ngành y tế @B. Nhu cầu chăm sóc sức khoẻ của địa phương C. Nhu cầu hoàn thiện công tác của nhân viên y tế D. Nguồn lực sẵn có của cộng đồng E. Cơ sở mục tiêu đã đề ra Để xác định rõ vấn đề cần phải giáo dục thì nên : 4. A. Tìm hiểu sổ sách ở trạm y tế B. Thảo luận với lãnh đạo cộng đồng thập thông tin C. Thu thập, phân tích thông tin và thảo luận với cộng đồng để xác định các vấn đề sức khoẻ @D. Tìm hiểu nhu cầu ở cộng đồng E. Thảo luận với đối tượng đích Dự kiến tất cả các nguồn lực có thể sử dụng trong GDSK bằng cách tìm hiểu về: 5. @A. Nhân lực, cơ sở vật chất và kinh phí trong cộng đồng 34
 3. B. Số lượng các dịch vụ y tế trong cộng đồng C. Số cán bộ y tế trong cộng đồng D. Sự đóng góp nguồn lực của cộng đồng E. Nguồn tài nguyên sẵn có của cộng đồng Dự trù kinh phí trong LKHGDSK tức là dự kiến các nguồn kinh phí từ , ngoại 6. trừ: A. Hoạt động dịch vụ của trạm B. Địa phương cấp C. Huy động từ cộng đồng D. Nguồn hỗ trợ bên ngoài khác @E. Ngân sách của chính ngành y tế bao cấp toàn bộ Dự trù cơ sở vật chất trong LKHGDSK tức là dự kiến về : 7. A. Cán bộ y tế B. Ngân sách hoạt động GDSK @C. Phương tiện và trang bị 35
 4. D. Số lượng dịch vụ y tế tư nhân E. Nhân lực và vật lực Sắp xếp thời gian hợp lý trong LKHGDSK để : 8. @A. Tránh trùng lắp chương trình GDSK với các hoạt động khác B. Tránh sự phân công chồng chéo cán bộ y tế trong GDSK C. Tiết kiệm nhân lực, kinh phí trong GDSK D. Cán bộ y tế tranh thủ làm các chương trình y tế khác E. Tiết kiệm thời gian trong GDSK Để xác định thời gian có thể huy động cộng đồng tham gia với chương trình 9. GDSK hiệu quả nhất, thường sử dụng : A. Bảng phân công cán bộ ở văn phòng uỷ ban nhân dân @B. Lịch thời vụ trong nghiên cứu định tính C. Nghiên cứu khí tượng thuỷ văn D. Hỏi các nhà lãnh đạo cộng đồng E. Hỏi các cán bộ lãnh đạo ngành y tế 36
 5. Các nguyên lý CSSKBĐ nên đưa vào GDSK là, ngoại trừ : 10. A. Tính thích hợp B. Lồng ghép C. Tham gia của cộng đồng D. Giới tính và công bằng @E. Tính hiệu quả Những nguyên tắc hướng dẫn việc LKHGDSK là, ngoại trừ : 11. A. Điều tra trước tại cộng đồng theo phương pháp dịch tễ học B. Lồng ghép kế hoạch GDSK vào các kế hoạch chương trình y tế - xã hội @C. Tìm kiếm nguồn ngân sách hỗ trợ cho hoạt động GDSK D. Hợp tác chặt chẽ với cơ quan ngoài y tế E. Tham gia của cộng đồng trong LKHGDSK Lập kế hoạch GDSK tổng thể (Comprehensive planning ) có : 12. A. 10 bước 37
 6. B. 8 bước C. 5 bước @D. 7 bước E. 4 bước Lập KHGDSK chương trình( program planning ) có : 13. A. 2 bước B. 8 bước C. 4 bước D. 3 bước @E. 5 bước Phải chọn vấn đề sức khoẻ ưu tiên cần phải giáo dục vì: 14. A. Người dân quá bận rộn với các công việc khác B. Khả năng của cán bộ y tế không giải quyết được quá nhiều vấn đề sức khoẻ C. Kinh phí không cho phép làm quá nhiều hoạt động GDSK D. Vấn đề sức khoẻ ưu tiên là được chọn từ lãnh đạo địa phương 38
 7. @E. Không thể cùng một lúc mà giải quyết được mọi vấn đề sức khoẻ Một mục tiêu cụ thể trong lập kế hoạch GDSK bao gồm , ngoại trừ: 15. A. Một hành động hay việc làm cụ thể B. Một đối tượng nhân dân được hưởng thành quả của hành động đó mang lại C. Một mức độ hoàn thành mong muốn đối tượng đạt được D. Các điều kiện cần thiết cho việc hoàn thành đó @E. Một quyết định quan trọng của lãnh đạo cộng đồng Xác định các mục tiêu giáo dục cụ thể tức là sau khi đã lựa chọn được vấn đề 16. sức khoẻ ưu tiên hàng đầu cần tiến hành GDSK, cần phải : @A. Phân tích những khía cạnh của những vấn đề đó để chọn ra một vài khía cạnh cần tập trung giải quyết trước B. Tính toán nguồn lực để thực hiện C. Cân nhắc tính đạo đức trong thực hiện GDSK D. Loại bỏ những khó khăn trước mắt E. Đề ra những yêu cầu cần đạt được 39
 8. Các điều kiện cần thiết cho việc hoàn thành thực hiện một mục tiêu GDSK bao 17. gồm, ngoại trừ : A. Thời gian dự kiến,địa điểm tiến hành @B. Thời gian dự kiến,địa điểm tiến hành và các điều kiện phương tiện vật chất C. Các điều kiện phương tiện vật chất và thời gian dự kiến D. Vấn đề sức khoẻ đã ưu tiên lựa chọn, các điều kiện phương tiện vật chất và thời gian dự kiến E. Nguồn nhân lực sẵn có Để xác định đúng mục tiêu GDSK phải biết rõ : 18. A. Nguồn lực sẵn có B. Mục đích chung của công tác GDSK C. Nhu cầu sức khỏe của cộng đồng D. Vấn đề sức khỏe ưu tiên của cộng đồng @E. Đối tượng cần giáo dục Mục tiêu GDSK cũng được dựa vào để : 19. 40
 9. A. Biết nhu cầu sức khỏe của cộng đồng B. Xác định mục đích của chương trình GDSK C. Sử dung nguồn lực cho GDSK D. Điều chỉnh các hoạt động chăm sóc sức khỏe cho cộng đồng @E. Đánh giá sự thành công của chương trình GDSK Lựa chọn chiến lược thích hợp trong lập kế hoạch GDSK là : 20. A. Tính toán nguồn lực sử dụng hiệu quả nhất @B. Cách tiếp cận tới mục tiêu, là cách chỉ đạo các hoạt động bảo đảm cho sự bố trí và phối hợp mọi nguồn lực thuận lợi nhất để đạt được mục tiêu đề ra C. Cách tiếp cận tới mục tiêu, tức là áp dụng 5 nguyên tắc của CSSKBĐ D. Lựa chọn cán bộ có năng lực để thực hiện kế hoạch GDSK E. Sử dung đúng phương pháp GDSK Lựa chọn chiến lược tối ưu cần tính đến , ngoại trừ : 21. A. Chọn nhóm đối tượng tiếp nhận hoặc nhóm mục tiêu B. Lựa chọn nội dung GDSK phù hợp với mục tiêu và loại đối tượng giáo dục 41
 10. C. Lựa chọn các phương pháp để chuyển tải nội dung GDSK D. Bố trí và sử dụng hợp lý các nguồn lực @E. Xác định vấn đề sức khoẻ ưu tiên Có 3 loại hoạt động trong xây dựng chương trình hoạt động GDSK : 22. A. Các hoạt động chủ yếu, các hoạt động hỗ trợ và các hoạt động hợp tác truyền thông B. Các hoạt động tìm ngu ồn ngân sách địa phương, các hoạt động hỗ trợ và các hoạt động quản lý và điều hành @C. Các hoạt động chủ yếu, các hoạt động hỗ trợ và các hoạt động quản lý và điều hành D. Các hoạt động chủ yếu, các hoạt động đánh giá và các hoạt động quản lý và điều hành E. Các hoạt động tìm nguồn ngân sách địa phương, các hoạt động đánh giá và các hoạt động quản lý và điều hành Các hoạt động chủ yếu của kế hoạch GDSK gồm : 23. A. Các hoạt động truyền thông-GDSK tương ứng với các hoạt động hợp tác liên 42
 11. ngành ở địa phương về một chương trình sức khoẻ đang được triển khai B. Các hoạt động truyền thông -GDSK tương ứng với các dịch vụ xã hội của một chương trình sức khoẻ đang được triển khai C. Các hoạt động truyền thông -GDSK tương ứng với các hoạt động của tổ chức phi chính phủ của một chương trình sức khoẻ đang được triển khai @D. Các hoạt động truyền thông -GDSK tương ứng với các dịch vụ y tế của một chương trình sức khoẻ đang được triển khai E. Các hoạt động truyền thông -GDSK tương ứng với các dịch vụ y tế và xã hội của một chương trình sức khoẻ đang được triển khai Các hoạt động hỗ trợ của chương trình GDSK nhằm : 24. @A. Tạo thuận lợi cho việc thực hiện được các hoạt động chủ yếu, đạt hiệu quả tối ưu. B. Tạo thuận lợi cho việc thực hiện được các hoạt động giám sát , đạt hiệu quả tối ưu. C. Tạo thuận lợi cho việc thực hiện được các hoạt động quản lý tài chính, đạt hiệu quả tối ưu. D. Tạo thuận lợi cho việc thực hiện được các hoạt động liên kết với lãnh đạo địa phương, đạt hiệu quả tối ưu. 43
 12. E. Tạo thuận lợi cho việc đạt mục tiêu chương trình đề ra Các hoạt động quản lý và điều hành trong GDSK nhằm : 25. @A. Bảo đảm cho mọi hoạt động đi đúng hướng B. Bảo đảm cho ngân sách chi đúng kế hoạch C. Làm cho mọi người đoàn kết trong công việc D. Đạt chỉ tiêu kế hoạch đề ra theo từng giai đ oạn và định hướng tương lai E. Đẩy mạnh tiến độ của chương trình GDSK Thực hiện các hoạt động là : 26. A. Việc sắp xếp các bước phải đảm bảo sao cho đúng ý định của người lãnh đạo. B. Việc tổ chức mọi người toàn tâm toàn ý trong công việc. @C. Việc sắp xếp các bước phải đảm bảo sao cho chúng phát triển và bổ sung cho nhau, từ khi bắt đầu cho đến kết thúc một cách liên hoàn và hợp lý D. Kêu gọi nguồn đầu tư phát triển cho GDSK tại cộng đồng E. Điều chỉnh và đẩy mạnh các họat động theo từng thời điểm 44
 13. Xây dựng lịch hoạt động trong lập kế hoạch GDSK là vô cùng cần thiết và để: : 27. A. Thấy ai là người chịu trách nhiệm chính công việc B. Thấy được mục tiêu hoạt động C. Thấy được chỉ tiêu công việc được giao @D. Làm rõ sự phân bố công việc. E. Theo dõi tiến độ của công việc Khi tìm nguồn kinh phí cho các hoạt động nào đó, phải tính đến , ngoại trừ: 28. A. Kinh phí cho đào tạo/ huấn luyện/ bổ túc cán bộ làm truyền thông-GDSK B. Vận chuyển các trang thiết bị cần thiết, đi lại của cán bộ C. Mua sắm vật tư kỹ thuật, làm các phương tiện và thử nghiệm trước và phân phát các phương tiện, phát thanh, báo chí @D. Kêu gọi nguồn đầu tư phát triển cho GDSK tại cộng đồng E. Chi phí cho việc đánh giá và thời gian cũng là một chi phí quan trọng. Cần chuẩn bị trước các công cụ trong đánh giá kết quả truyền thông -GDSK bao 29. gồm, ngoại trừ: 45
 14. A. Các phiếu quan sát đánh giá có thang điểm kèm theo B. Bộ câu hỏi thăm dò C. Câu hỏi để phỏng vấn D. Máy ghi âm, máy quay phim, máy chụp ảnh @E. Bảng kiểm đóng vai Trong đánh giá truyền thông - GDSK, có thể mời một số cán bộ chuyên trách 30. bên ngoài đi đánh giá để: @A. Đảm bảo tính khách quan và chính xác trên cơ sở các tiêu chuẩn đánh giá đã quy định B. Tăng chất lượng chuyên môn trong đánh giá C. Cộng đồng thích mời người bên ngoài đến đánh giá D. Cán bộ TT-GDSK bên trong thường không đủ trình độ chuyên môn E. Học tập những kinh nghiệm về đánh giá một chương trình GDSK Kế hoạch cần được xây dựng trên nhu cầu chăm sóc sức khoẻ của địa phương 31. trong lập kế hoạch giáo dục sức khoẻ @A. Đúng. 46
 15. B. Sai. Muốn xác định rõ vấn đề cần phải giáo dục sức khoẻ thì phải dựa vào kết quả 32. thu thập, phân tích thông tin và thảo luận với cộng đồng để xác định các vấn đề sức khoẻ cần giáo dục @A. Đúng. B. Sai. Dự kiến tất cả các nguồn lực có thể sử dụng trong GDSK bao gồm nhân lực, 33. kinh phí và cơ sở vật chất @A. Đúng. B. Sai. Khi lập kế hoạch GDSK việc sắp xếp thời gian phải hợp lý và có thể trùng lắp 34. với các hoạt động khác A. Đúng. @B. Sai. 47
 16. Các hoạt động y tế khác cũng như hoạt động GDSK th ường có liên quan và 35. không nên được lồng ghép với nhau A. Đúng. @B. Sai. Lịch thời vụ hay được sử dụng trong nghiên cứu định tính sẽ xác định thời gian 36. có thể huy động cộng đồng tham gia với chương trình GDSK hiệu quả nhất @A. Đúng. B. Sai. Kết hợp chương trình GDSK với các hoạt động CSSKBĐ khác để đảm bảo tính 37. đặc thù của các chương trình GDSK theo các chủ đề và phù hợp với địa phương @A. Đúng. B. Sai. Đưa các nguyên lý CSSKBĐ vào GDSK như như tính ưu việt, khẩn trương, hiệu 38. quả, kinh tế và tin cậy . A. Đúng. 48
 17. @B. Sai. Lồng ghép kế hoạch chương trình GDSK vào các kế hoạch ch ương trình y tế - 39. xã hội như một phần không thể tách rời trong sự nghiệp phát triển chung @A. Đúng. B. Sai. Bàn bạc lập kế hoạch GDSK không nhất thiết cần phải có sự tham gia của cộng 40. đồng A. Đúng. @B. Sai. Việc lập kế hoạch GDSK bao gồm những bư ớc nối tiếp nhau theo một trình tự 41. lô gic nhất định nhằm đạt được mục đích đề ra. @A. Đúng. B. Sai. Lập kế hoạch GDSK bao gồm 5 bước lập kế hoạch tổng thể và 7 bước lập kế 42. hoạch chương trình 49
 18. A. Đúng. @B. Sai. Xây dựng kế hoạch GDSK gắn với chương trình mục tiêu là cách làm mang lại 43. kết quả thiết thực nhờ tập trung các nguồn lực để sử dụng thích đáng. @A. Đúng. B. Sai. Phải chọn vấn đề sức khoẻ ưu tiên cần phải giáo dục vì không thể cùng một lúc 44. chúng ta phải đi đến lập kế hoạch cho tất cả vấn đề sức khoẻ của cộng đồng do thiếu thời gian là chủ yếu A. Đúng. @B. Sai. Vấn đề chọn ưu tiên phải được dịch vụ y tế chấp nhận thì mới huy động được 45. người dân tham gia giải quyết A. Đúng. @B. Sai. 50
 19. Mức độ phổ biến của vấn đề sức khoẻ lựa chọn dựa vào tỉ lệ mới mắc và hiện 46. mắc @A. Đúng. B. Sai. Mức độ trầm trọng của vấn đề sức khoẻ lựa chọn chủ yếu dựa vào tỷ suất mắc 47. bệnh và tỷ suất tử vong của từng bệnh theo lứa tuổi @A. Đúng. B. Sai. Một mục tiêu GDSK phải hết sức rộng , có thể chỉ nhằm làm thay đổi nhận thức, 48. thái độ hoặc kỹ năng, hoặc tổng hợp cả 3 mặt đó. A. Đúng. @B. Sai. Mục tiêu GDSK cũng được dựa vào để lựa chọn phương pháp, phương tiện và 49. vật liệu truyền thông GDSK phù hợp và đề ra các chỉ số (indicator) đánh giá kết quả đạt được @A. Đúng. 51
 20. B. Sai. Chiến lược là cách tiếp cận tới mục tiêu, là cách chỉ đạo các hoạt động bảo đảm 50. cho sự bố trí và phối hợp mọi nguồn lực thuận lợi nhất để đạt được mục tiêu đề ra @A. Đúng. B. Sai. Có thể tính điểm để chọn ưu tiên : cho điểm mỗi tiêu chuẩn kể trên 4 mức : 0-1- 51. 2-3, nếu vấn đề sức khoẻ nào đạt trên 9 điểm (tổng số 12 điểm) hoặc vấn đề nào đạt tổng số điểm cao nhất thì được chọn ưu tiên. @A. Đúng. B. Sai. Các tiêu chuẩn căn cứ để chọn lựa vấn đề sức khoẻ ưu tiên là: tính phổ biến, 52. mức độ trầm trọng, được cộng đồng chấp nhận và tính khả thi @A. Đúng. B. Sai. Trong xây dựng chương trình hoạt động của 01 kế hoạch GD SK có 3 loại hoạt 53. 52

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản