TÀI LIỆU: LỊCH SỬ CHIẾN THẮNG BIÊN GIỚI THU ĐÔNG 1950

Chia sẻ: muchapgung

1. Kiến thức: - Học sinh biết: Tại sao ta mở chiến dịch Biên giới thu đông 1950. - Thời gian, địa điểm, diễn biến sơ giản và ý nghĩa của chiến dịch Biên giới 1950. 2. Kĩ năng: - Rèn sử dụng lược đồ chiến dịch biên giới để trình bày diễn biến. 3. Thái độ: - Giáo dục học sinh về tinh thần chịu đựng gian khổ trong mọi hoàn cảnh.

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: TÀI LIỆU: LỊCH SỬ CHIẾN THẮNG BIÊN GIỚI THU ĐÔNG 1950

LỊCH SỬ

CHIẾN THẮNG BIÊN GIỚI THU ĐÔNG 1950


I. Mục tiêu:

1. Kiến thức: - Học sinh biết: Tại sao ta mở chiến dịch
Biên giới thu đông 1950.

- Thời gian, địa điểm, diễn biến sơ giản và ý nghĩa của
chiến dịch Biên giới 1950.

2. Kĩ năng: - Rèn sử dụng lược đồ chiến dịch biên giới để
trình bày diễn biến.

3. Thái độ: - Giáo dục học sinh về tinh thần chịu đựng
gian khổ trong mọi hoàn cảnh.

II. Chuẩn bị:

+ GV: Bản đồ hành chính Việt Nam. (chỉ biên giới Việt-
Trung).

Lược đồ chiến dịch biên giới.

Sưu tầm tư liệu về chiến dịch biên giới.

+ HS: SGV, sưu tầm tư liệu chiến dịch biên giới.
III. Các hoạt động:

TG HOẠT ĐỘNG CỦA HOẠT ĐỘNG CỦA
GIÁO VIÊN HỌC SINH

1’ 1. Khởi động: - Hát
4’ 2. Bài cũ: Thu Đông - Hoạt động lớp.
1947, Việt Bắc “Mồ chôn
giặc Pháp”.
- 2 em trả lời  Học sinh
- Nêu diễn biến sơ lược về
nhận xét.
chiến dịch Việt Bắc thu
đông 1947?

- Nêu ý nghĩa của chiến
thắng Việt Bắc thu đông
1’ 1947?

- Giáo viên nhận xét bài
30’ cũ.

10’ 3. Giới thiệu bài mới:

Chiến thắng biên giới
thu đông 1950. Họat động lớp.
4. Phát triển các hoạt
động:

1. Nguyên nhân địch bao
vây Biên giới

 Hoạt động 1: (làm việc
cả lớp)
- Học sinh lắng nghe và
Mục tiêu: Học sinh tìm
quan sát bản đồ.
hiểu lí do địch bao vây
biên giới.

Phương pháp: Thực
hành, giảng giải.

- Giáo viên sử dụng bản
đồ, chỉ đường biên giới
Việt – Trung, nhấn mạnh
âm mưu của Pháp trong
- 3 em học sinh xác định
việc khóa chặt biên giới
trên bản đồ.
nhằm bao vây, cô lập căn
- Học sinh thảo luận theo
cứ địa Việt Bắc, cô lập
nhóm đôi.
cuộc kháng chiến của
nhân dân ta. Lưu ý chỉ
cho học sinh thấy con
đường số 4.
 1 số đại diện nhóm xác
- Giáo viên cho học sinh định lược đồ trên bảng
xác định biên giới Việt – lớp.
Trung trên bản đồ.

- Hoạt động nhóm đôi:
- Học sinh nêu
Xác định trên lược đồ
những điểm địch chốt
quân để khóa biên giới tại

12’ đường số 4.
 Giáo viên treo lược đồ
bảng lớp để học sinh xác
định. Sau đó nêu câu hỏi: Hoạt động lớp, nhóm.
+ Nếu không khai thông
biên giới thì cuộc kháng
chiến của nhân dân ta sẽ
ra sao?

 Giáo viên nhận xét +
chốt: Địch bao vây biên
giới để tăng cường lực
lượng cô lập căn cứ Việt
- Học sinh thảo luận nhóm
Bắc.
đôi.
2. Tạo biểu tượng về
→ Đại diện 1 vài nhóm trả
chiến dịch Biên Giới.
lời.
 Hoạt động 2: (làm việc
→ Các nhóm khác bổ
theo nhóm)
sung.
Mục tiêu: Học sinh nắm
thời gian, địa điểm, diễn
biến và ý nghĩa chiến - Học sinh thảo luận nhóm

dịch. Biên Giới thu đông bàn.

1950.  Gọi 1 vài đại diện

Phương pháp: Hỏi đáp, nhóm nêu diễn biến trận

thảo luận. đánh.

- Để đối phó với âm mưu
của địch, TW Đảng dưới  Các nhóm khác bổ
sự lãnh đạo của Bác Hồ sung.
đã quyết định như thế
nào? Quyết định ấy thể - Quá trình hình thành
hiện điều gì? cách đánh cho thấy tài trí
+ Trận đánh tiêu biểu nhất thông minh của quân đội
trong chiến dịch Biên ta.
Giới thu đông 1950 diễn - Học sinh nêu.
ra ở đâu?
- Ý nghĩa:
+ Hãy thuật lại trận đánh
+ Chiến dịch đã phá tan kế
ấy?
hoạch “khóa cửa biên
 Giáo viên nhận xét + giới” của giặc.
nêu lại trận đánh (có chỉ + Giải phóng 1 vùng rộng
lược đồ). lớn.
+ Em có nhận xét gì về
+ Căn cứ đi a Việt Bắc
cách đánh của quân đội được mở rộng.
ta?
+ Tình thế giữa ta và địch
thay đổi: ta chủ động, địch
+ Kết quả của chiến dịch bị động.
Biên Giới thu đông 1950?
- Học sinh bốc thăm làm
+ Nêu ý nghĩa của chiến phần câu hỏi bài tập theo
dịch Biên Giới thu đông nhóm.
1950?  Đại diện các nhóm
3’ trình bày.

 Nhận xét lẫn nhau.
- Giáo viên hướng dẫn
1’ học sinh làm bài tập. Làm
theo 4 nhóm.

+ Nêu điểm khác nhau
chủ yếu nhất giữa chiến
dịch Việt Bắc thu đông
1947 và chiến dịch Biên
Giới thu đông 1950?

+ Em có suy nghĩ gì về
tấm gương anh La Văn
Cầu?
+ Hình ảnh Bác Hồ trong Hoạt động lớp.
chiến dịch Biên Giới gơi
cho em suy nghĩ gì?

+ Việc bộ đội ta nhường
- Hai dãy thi đua.
cơm cho tù binh địch
trong chiến dịch Biên
Giới thu đông 1950 giúp
em liên tưởng đến truyền
thống tốt đẹp nào của dân
tộc Việt nam?

 Giáo viên nhận xét.

 Rút ra ghi nhớ.

 Hoạt động 3: Củng cố.

Mục tiêu: Khắc sâu kiến
thức.

Phương pháp: Hỏi đáp,
động não.

- Thi đua 2 dãy chỉ lược
đồ, thuật lại chiến dịch
Biên Giới thu đông 1950.

 Giáo viên nhận xét 
tuyên dương.

5. Tổng kết - dặn dò:

- Học bài.

- Chuẩn bị: “Hậu phương
những năm sau chiến dịch
Biên Giới”.

- Nhận xét tiết học
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản