Tài liệu máy lạnh

Chia sẻ: pdt_ntth

Chọn sơ bộ tỉ số truyền của toàn bộ hệ thống là usb. Theo bảng 2.4, truyền động bánh răng trụ hộp giảm tốc phân đôi cấp chậm, truyền động xích (bộ truyền ngoài)

Nội dung Text: Tài liệu máy lạnh

Vò Anh Tïng - M¸y l¹nh 2 - K46
§å ¸n chi tiÕt m¸y


PHÇN THUYÕT MINH
PhÇn 1: TÝNH TO¸N HÖ DÉN §éNG
I Chän ®éng c¬:
1.1.X¸c ®Þnh c«ng suÊt cÇn thiÕt cña ®éng c¬
C«ng suÊt cÇn thiÕt Pct :
Pct =Plv/η
F.v 5500115
.,
Ta cã: P lv = = =5,175
1000 1000
(KW)
HiÖu suÊt hÖ dÉn ®éng η :
Theo ®Ò bµi th× : η = η mol. η tv-bv. η k.η x.
m : Sè cÆp æ l¨n (m = 2);
Tra b¶ng 2.3, ta ®îc c¸c hiÖu suÊt:
η ol = 0,99 ( v× æ l¨n ®îc che kÝn).
η tv-bv= 0,82(Bé truyÒn trôc vÝt kh«ng tù h·m víi
z=2).
η k= 1(Khíp nèi).
η x = 0,92 (bé truyÒn xÝch ®Ó hë ).
η = 0,993. 0,82.1. 0,92 = 0,74
=> Pct =Plv/η =5,775/0,74=6,99 KW
1.2.X¸c ®Þnh tèc ®é ®ång bé cña ®éng c¬.
Chän s¬ bé tØ sè truyÒn cña toµn bé hÖ thèng lµ
usb. Theo b¶ng 2.4, truyÒn ®éng b¸nh r¨ng trô hép gi¶m
tèc ph©n ®«i cÊp chËm, truyÒn ®éng xÝch (bé truyÒn
ngoµi):
usb= usbh. usbx = 12,5.2 = 25
Sè vßng quay cña trôc m¸y c«ng t¸c lµ nlv :
60000v 600001,
. . 15
nlv = = =
∏.D 3, .
14 380
57,83 vg/ph
Trong ®ã : v : VËn tèc xÝch t¶i(m/s)
D: §êng kÝnh tang (mm)
Sè vßng quay s¬ bé cña ®éng c¬ nsb®c:
1
Vò Anh Tïng - M¸y l¹nh 2 - K46
§å ¸n chi tiÕt m¸y

n sb®c = nlv . usb = 57,83.25
= 1445,75 vg/ph
Chän sè vßng quay s¬ bé cña ®éng c¬ lµ n®b = 1450
vg/ph.
Quy c¸ch ®éng c¬ ph¶i tháa m·n ®ång thêi : P®c ≥
Pct , n®c ≈ nsb
Ta cã : Pct = 8,6kW ; n sb = 2884,1vg / ph .
Theo b¶ng phô lôc P 11. Ta chän ®îc kiÓu ®éng c¬
lµ : K160S4
C¸c th«ng sè kÜ thuËt cña ®éng c¬ nh sau :
Pdc = 7, .
5 kW ; ndc = 1450vg/ph.
.

KÕt luËn ®éng c¬ K160S4 cã kÝch thíc phï hîp víi
yªu cÇu thiÕt kÕ.

1.3 PH¢N Phèi Tû Sè TRUYÒN
Ta ®· biÕt u sb = u sbh .u sbx . Tû sè truyÒn chung :


ndc 1450 25,1
uc = = = 25, ⇒ uh =
1 = 12,
05
nlv 57,
83 2
Ta tÝnh tØ sè truyÒn:
UC−Usb
=
25,1−25 ×100 = 0,004% < 4% .
Uc 25
KÕt luËn : VËy ®éng c¬ ®· chän tho¶ m·n
nh÷ng yªu cÇu bµi to¸n.
X¸c ®Þnh c«ng suÊt, m«men vµ sè vßng quay trªn c¸c
trôc.
1.4.TÝnh c«ng suÊt, m« men, sè vßng quay trªn c¸c
trôc cña hÖ dÉn ®éng.
TÝnh c«ng suÊt vµ sè vßng quay cho c¸c trôc trong
hép gi¶m tèc :
Pct =6,99 (kW)
nlv =57,83 (vg/ph).
2
Vò Anh Tïng - M¸y l¹nh 2 - K46
§å ¸n chi tiÕt m¸y


PI = Pct .η olη k =6,99.0,99.1=6,92 (kW); nI=n®c=1450(vg/ph)
1450
PII = PI .η olη tv −bv =6,92.0,99.0,82=5,617(kW);nII=nI/uh=
12,5
=116 (vg/ph)
η η = 617 0 99 0 92 116
PIII = PII. ol x  5, . , . , = 5, (kW) ; nIII = nlv = 57,83
(vg/ph)
TÝnh m« men cho c¸c trôc trong hép gi¶m tèc :
T ®c = 9,55. 106.
Pdc 7,5
= 9,55.10 6. = 49396 (Nmm).
ndc 1450
TI = 9,55. 106.
PI 6,92
= 9,55.10 6. = 45576 (Nmm).
nI 1450
TII = 9,55. 106.
PII 5,617
= 9,55.10 6. = 518663,8 (Nmm).
nII 116

T III = 9,55. 106.
PIII 5,116
= 9,55.10 6. = 844852 (Nmm).
n III 57,83
Ta lËp ®îc b¶ng kÕt qu¶ tÝnh to¸n sau:


§éng c¬ I II III
Trôc
Th«ng


U u®c = 1 utv = 12,5 Ux = 2
3
Vò Anh Tïng - M¸y l¹nh 2 - K46
§å ¸n chi tiÕt m¸y


P (kw) 7,5 6,92 6,617 5,116

n (v/p) 1450 1450 116 57,83

T (Nmm) 49396 45576 518663 844852


PhÇn 2 :TÝnh to¸n vµ thiÕt kÕ
bé truyÒn trong
A.THIÕT KÕ Bé TRUYÒN TRôC VÝT-B¸NH VÝT:
M« men xo¾n trªn trôc B¸nh VÝt T2=518663
(N.mm)
Sè vßng quay cña Trôc VÝt
n1=1450(v/ph)
Tû sè truyÒn U=25,05
Thêi h¹n sö dông Ih=15000(giê)


2.1.TÝnh s¬ bé vËn tèc trît
theo c«ng thøc (7.1 trang 147)

Vsb=4,5.10-5n1. 3 T2

Trong ®ã N1: lµ sè vßng quay cña trôc vÝt (v/ph)
T2: lµ m« men xo¾n max trªn trôc B¸nh VÝt
(N.mm)
Do ®ã: Vsb= 4,5.10-5.1450. 3 518663 = 4,9(m/s)
Víi Vsb= 4,9(m/s) ta dïng ®ång thanh nh«m- s¾t -
niken  БpAЖH 10-4-4 t«i bÒ mÆt t¹o ®é r¾n HRC 45 cã:
σ b = 600 (MPa), σ ch = 200 (MPa)
4
Vò Anh Tïng - M¸y l¹nh 2 - K46
§å ¸n chi tiÕt m¸y

Theo b¶ng (7.2) víi cÆp vËt liÖu БpAЖH 10-4-4 vµ
thÐp t«i c¶i thiÖn
Cã: [σ H] = 206,4 MPa.
2.2 X¸c ®Þnh ¦S uèn cho phÐp cña B¸nh VÝt
¸p dông c«ng thøc: [ σ F ] = [σ F ]. FL
o
K

Trong ®ã:
[σ Fo]: lµ ¦S uèn cho phÐp øng víi 106 chu kú, do bé
truyÒn quay mét chiÒu nªn theo c«ng thøc:
[σ Fo] = 0,25.σ b + 0,08.σ ch = 0,25*600 + 0,08*200 = 166
(MPa)

106
KF L =
lµ hÖ sè tuæi thä theo CT: K F     
L 9
N FE

Do bé truyÒn chÞu t¶i träng tÜnh: N FE = 60.C.n 2 .t
Trong ®ã: NFE: lµ sè chu kú chÞu t¶i
C: lµ sè lÇn ¨n khíp trong mét vßng quay
(C = 1)
n2: lµ sè vßng quay cña b¸nh vÝt trong
mét phót (v/p)
t: lµ tæng thêi gian lµm viÖc (giê)

1450
 NFE = 60.1. .15000 = 104,4. 106 < 25.107
12,5
 VËy NF E =104,4.106

10 6
VËy K FE = 9 = 0,596
104,4.10 6
5
Vò Anh Tïng - M¸y l¹nh 2 - K46
§å ¸n chi tiÕt m¸y

=> [σ F] = 166.0,54 =99 (MPa)
2.2.1.Ta x¸c ®Þnh ¦S cho phÐp khi qu¸ t¶i
¸p dông c«ng thøc:
¦STX max cho phÐp: [σ H] max = 2.σ ch= 4*600 = 1200
(MPa)
¦S uèn max cho phÐp: [σ F] max = 0,8. σ ch= 0,8.600 =
480 (MPa)


2.3.X¸c ®Þnh c¸c th«ng sè cña bé truyÒn
2.3.1.Ta x¸c ®Þnh kho¶ng c¸ch trôc aw
Theo CT (7.16 trang 150) ta cã:
2
 170  T2 .K H
aw= (z2 +q). 3 
 z .[σ ]  . q

 2 H 
Trong ®ã: KH lµ hÖ sè t¶i träng, ta chän
s¬ bé KH= 1,1
Chän z1=2 => z2= u1.z1=12,05.2 = 25,1
VËy chän z2 = 25
q lµ hÖ sè ®êng kÝnh Trôc VÝt, ta cã
q= 0,25.z2= 0,3.25 = 7,5 theo d·y tiªu chuÈn
ë b¶ng (7.3) ta chän q=8 u tiªn d·y 1.
Thay sè vµo ta cã aw = (25+10).
2
 170  518663.1
3   . = 136 (mm)
 25.206,4  8
6
Vò Anh Tïng - M¸y l¹nh 2 - K46
§å ¸n chi tiÕt m¸y

Theo d·y tiªu chuÈn ta chän aw =136 (mm)
2.3.2X¸c ®Þnh m« ®un däc cña Trôc VÝt
2.a w
Theo CT (7.17 trang 151) ta cã m= =
( z2 + q)
2.136
=8,2
( 25 + 8)
Theo b¶ng (7.3 trang 150) ta chän m« ®un
tiªu chuÈn m= 10
aW = (z2 + q ).5 =5.(25 +8) =160
Theo d·y tiªu chuÈn ta chän aw =160 (mm)
X¸c ®Þnh hÖ sè dÞch chØnh
Theo CT (7.18 trang 151) ta cã:

 aw  160
x =   - 0,5. (q+z2) = - 0,5.(8+25) =-
 m 10
0.5 tho¶ m·n n»m trong kho¶ng ( -0,70 0,7 )


2. 4. kiÓm nghiÖm l¹i ®é bÒn
2.4.1.KiÓm nghiÖm ®é bÒn tiÕp xóc
VËn tèc trît vs theo CT (7.20) ta cã Vs=
π .d w1 .n1
60000. cos γ w
Víi dw1 lµ ®êng kÝnh Trôc VÝt theo CT (7.20 trang
151) ta cã:
dw1= (q+2.x).m = 8.10= 80(mm)
7
Vò Anh Tïng - M¸y l¹nh 2 - K46
§å ¸n chi tiÕt m¸y

γ w lµ gãc vÝt l¨n theo CT (7.21 trang 151) ta
cã:

 z  2
γ w= arctg 
 q + 2.  = arctg  8  = arctg(4) =14
1 0

 x  
3,14.80.1450
≈ 6,25(m/s)
Do ®ã Vs=
( )
60000. cos 14 0
Theo b¶ng (7.6 trang 153) ta chän cÊp chÝnh x¸c cho
bé truyÒn Trôc VÝt lµ cÊp 7 tõ ®ã ta tra ®îc ra hÖ sè
t¶i träng ®éng KHV =1
HÖ sè t¶i träng KH = KHV. KHF = 1.1,2 =1,2
Ta x¸c ®Þnh l¹i ¦STX xuÊt hiÖn trªn mÆt r¨ng
B¸nh VÝt cña bé truyÒn
3
 170  z + q  T2 . H
K
3
170   25 + 8  518663.1,2
σH =  .  2
 z   a  . = 
 .   .
 2   w  q  25   165  8

≈ 154,86 (MPa) Chän b2 = 70 mm

z2
=>Sè r¨ng t¬ng ®¬ng cña B¸nh VÝt zv=
cos γ
3
γ lµ gãc vÝt ta ®· tÝnh ®îc tõ tríc víi γ =140
25
zv= =27,36 => tra b¶ng (7.8) ta x¸c ®Þnh ®-
cos 3 14 0
îc hÖ sè d¹ng r¨ng YF=1,8
HÖ sè t¶i träng theo ®é bÒn uèn KF=KFβ .KFV
Do KFV=KHV : HÖ sè xÐt ®Õn ¶nh hëng cña t¶i
träng ®éng ®Õn ®é bÒn tiÕp xóc
KFβ = KHβ : HÖ sè ph©n bè kh«ng ®Òu t¶i träng
trªn vµnh r¨ng =>KF=KH=1,2
§êng kÝnh vßng chia B¸nh VÝt d2=m.z2 =10.25 =250
(mm)
M« ®un ph¸p cña r¨ng B¸nh VÝt mn=m.cos(140)=
10,3(mm)
Thay vµo c«ng thøc ta cã :
1,4.518663,8.1,2
σ F = = 7,45 (MPa) < [σ F]
70.250.10,3
b1 > (8 + 0,06.z2).m = (8+ 0,06.25)10 =95=>
chän b1 = 100 mm
9
Vò Anh Tïng - M¸y l¹nh 2 - K46
§å ¸n chi tiÕt m¸y

VËy ®iÒu kiÖn uèn ®îc tho¶ m·n
VËy ta cã c¸c th«ng sè c¬ b¶n cña bé truyÒn
Kho¶ng c¸ch trôc :
aw=160 (mm)
M« ®un ph¸p : m=10(mm)
HÖ sè ®êng kÝnh : q= 8
Tû sè truyÒn
: U1=12,5
HÖ sè dÞch chØnh B¸nh VÝt : x=
0
Gãc VÝt
: γ =140
ChiÒu dµi phÇn c¾t ren cña Trôc VÝt : b1= 100
(mm)
ChiÒu réng B¸nh VÝt : b2= 70 (mm)
§êng kÝnh ngoµi B¸nh VÝt : daM2=285 (mm)
§êng kÝnh chia : d1= 80mm, d2
= 250 mm
§êng kÝnh
®Ønh :da1= 100mm,
da2= 260 mm
§êng kÝnh ®¸y
: df1 = 52mm, df2=220mmB.ThiÕt kÕ bé truyÒn xÝch
Ta thiÕt kÕ bé truyÒn víi c¸c th«ng sè sau:
10
Vò Anh Tïng - M¸y l¹nh 2 - K46
§å ¸n chi tiÕt m¸y

P1 =5,617 (kw)
U =2
n2 =116 (vßng/phót)
Gãc nghiªng ®êng nèi t©m víi bé truyÒn ngoµi
0
= 30
2.5.Chän lo¹i xÝch :
Do vËn tèc thÊp, t¶i träng nhá ta chän bé
truyÒn lµ xÝch con l¨n
2.6.X¸c ®Þnh c¸c th«ng sè cña xÝch vµ bé
truyÒn
Tõ b¶ng 5.4 víi tû sè truyÒn lµ U= 2 ta chän sè
r¨ng ®Üa nhá
Z1= 27,5=> sè r¨ng ®Üa xÝch lín Z2 = U.Z1 =
2.27,5 = 55 < Zmax =120 r¨ng
X¸c ®Þnh bíc xÝch ®Ó ®¶m b¶o chØ tiªu vÒ ®é
bªn mßn cña bé truyÒn xÝch theo (5.3)
Pt = P.k.kz.kn < [ P]
Víi Pt ,P,[ P] lµ c«ng suÊt tÝnh to¸n, c«ng
suÊt cÇn truyÒn, c«ng suÊt cho phÐp (kw)
Z 01 25
kz: HÖ sè sè r¨ng : kz= = = 0,91
Z1 27,5

N 01 200
kn : HÖ sè sè vßng quay :kn= = = 1,72
N 1 116
k : HÖ sè xÐt ®Õn ¶nh hëng cña c¸c yÕu tè kh¸c
Theo CT (5.4) ta cã
11
Vò Anh Tïng - M¸y l¹nh 2 - K46
§å ¸n chi tiÕt m¸y

k = k0.ka.k®c.kbt.k®. tra b¶ng (5.6) ta cã
c¸c gi¸ trÞ
k0 : HÖ sè kÓ ®Õn ¶nh hëng cña vÞ trÝ bé truyÒn,
do ®êng t©m lµm víi ph¬ng ngang 1 gãc 300 nªn k0 =1
ka : HÖ sè kÓ ®Õn kho¶ng c¸ch trôc vµ chiÒu dµi
xÝch ta chän a = 40p nªn
ka =1
k®c : HÖ sè kÓ ®Õn ¶nh hëng cña viÖc ®iÒu chØnh
lùc c¨ng cña xÝch do ta ®iÒu chØnh b»ng mét trong c¸c
®Üa xÝch nªn k®c =1
kbt : HÖ sè kÓ ®Õn ¶nh hëng cña viÖc b«i tr¬n, tra
b¶ng 5.7 vµ5.6 ta chän m«i trêng b«i tr¬n cã bôi =>
kbt=1,3
k® : HÖ sè t¶i träng ®éng, do t¶i träng va ®Ëp võa
nªn ta chän k® =1,2
kc : hÖ sè kÓ ®Õn chÕ ®é lµm viÖc cña bé truyÒn,
do bé truyÒ lµm viÖc hai ca =>chän kc =1,25
k =1.1.1.1,3.1,2.1,25 =1,95
C«ng suÊt tÝnh to¸n Pt =5,617.1,95.0,91.1,72 =
18,83(kw)
Tra b¶ng 5.5 víi N01 = 22 (vßng/phót) => ta chän
bé truyÒn xÝch 1 d·y cã bíc xÝch px=31,75 (mm) tho¶
m·n ®iÒu kiÖn bÒn mßn
Pt = 18,83 (kw) < [P] =19,3 (kw)
Theo b¶ng 5.8 ta cã bíc xÝch px=31,75
Ta x¸c ®Þnh kho¶ng c¸ch trôc theo CT 5.11
a= 30.p = 30.31,75 = 952,5 (mm)
12
Vò Anh Tïng - M¸y l¹nh 2 - K46
§å ¸n chi tiÕt m¸y

Theo CT (5.12) ta cã sè m¾t xÝch lµ

2.  Z1 + Z2  ( Z2 − Z1 ) .
2
a p
X= + +
p  2  π a
4. 2 .

2.952,5  27,5 + 55  ( 55 − 27,5) .31,75
2
= + + = 101,8
31,75  2  4.3,14 2.1952,5
Ta chän sè m¾t xÝch ch½n x= 102 => Theo CT (5.13)
ta x¸c ®Þnh l¹i
kho¶ng c¸ch trôc
a*= 0,25.p.

  2 
  Z2 − Z1   
 x − 0, .Z1 + Z2 ) +
5( [ X c − 0, ( Z1 + Z2 ) ] − 2.
2
5   
 
  π   

a*= 0,25.31,75.

  2 
  55 − 27,5   
102 − 0,5.( 27,5 + 55) + [102 − 0,5( 27,5 + 55) ] − 2.
2
  =954
 
  3,.14    

(mm)
§Ó xÝch kh«ng chÞu lùc c¨ng qu¸ lín ta gi¶m a ®i 1
kho¶ng b»ng
∆a= 0,0035.a =0,0035.954 ≈ 2,86(mm)
VËy kho¶ng c¸ch trôc lµ a = 954- 2,86=951 (mm)
Theo CT (5.14) ta x¸c ®Þnh ®îc sè lÇn va ®Ëp cña
b¶n lÒ xÝch trong mét gi©y lµ
Z1 .n1 27,5.116
i = = = 2,08 < [i] =20 Tho¶ m·n.
15. X 15.102
2.7. KiÓm nghiÖm xÝch vÒ ®é bÒn
13
Vò Anh Tïng - M¸y l¹nh 2 - K46
§å ¸n chi tiÕt m¸y

Theo CT (5.15) ta cã hÖ sè an toµn S =
Q
≥ [S]
( kd . t + F0 + Fv )
F
Trong ®ã
Q : T¶i träng ph¸ háng (kN) tõ b¶ng 5.2 ta cã
Q= 88,5 (kN)
k® : HÖ sè t¶i träng ®éng ta lÊy k® =1,2

1000.6,3
Ft : lùc vßng ta cã Ft = = 3750 (N)
1,68
Fv : Lùc c¨ng do lùc li t©m g©y ra
Ta cã Fv =q.v2
q: khèi lîng 1m xÝch tra b¶ng 5.2 ta cã q=
3,8(kg)
v : VËn tèc cña xÝch
Z1 . p x .n1 27,5.31,75.116
v= = = 1,68 (m/s)
60000 60000
Thay vµo ta cã Fv =3,8.1,682 =10,7 (N)
F0 : Lùc c¨ng do träng lîng nh¸nh xÝch bÞ
®éng sinh ra
Theo CT (5.16) ta cã F0 =9.81.kf.q.a
kf: lµ hÖ sè phô thuéc ®é vâng cña xÝch vµ vÞ
trÝ bé truyÒn ,do bé truyÒn n»m nghiªng 300 nªn
kf=6
Thay vµo ta cã F0 =9,81.3.3,8.0,95 =106 (N)
VËy hÖ sè an toµn
14
Vò Anh Tïng - M¸y l¹nh 2 - K46
§å ¸n chi tiÕt m¸y

88,5.10 3
S= =19,1
1,2.3570 + 106 + 10,7
Tõ b¶ng 5.10 ta cã hÖ sè an toµn cho phÐp [S] =8,5
=>S > [S]
2.8.X¸c ®Þnh ®êng kÝnh ®Üa xÝch
Theo CT (5.17) ta x¸c ®Þnh ®îc ®êng kÝnh vßng
chia cña ®Üa xÝch
P 31,75
= =
d1= π   180  278 (mm)
sin   sin 
Z  
 1  27,5 
P 31,75
= =
d2=  π  sin  3,14  556 (mm)
sin  
Z   
 2  55 

§êng kÝnh vßng ®Ønh cña ®Üa xÝch
Theo CT (5.17) vµ b¶ng 13.4 ta cã

  π 
da1 = P. 0, + C ot   =292 (mm)
5 g 
  Z1 

  π 
da2= P. 0, + C ot   =585 (mm)
5 g Z 
  2 
§êng kÝnh vßng ®¸y cña ®Üa xÝch df1 = d1 - 2.r
Víi r= 0,5025 d1+0,05= 0,5025.19,05+0,05 = 9,62
df1 = 278-2.9,62 =258,76 (mm)
df2= d2- 2.r =556-2.9,62 =536,76(mm)
Trong ®ã dc lµ ®êng kÝnh cña con l¨n tra b¶ng 5.2
2.9.KiÓm nghiÖm ®é bÒn ¦STX trªn mÆt r¨ng ®Üa xÝch
15
Vò Anh Tïng - M¸y l¹nh 2 - K46
§å ¸n chi tiÕt m¸y

kr.Ft. d + Fvd ) .
( k E
Theo CT (5.18) ta cã σH =0,47. ≤ [σ H]
A. d
k

Trong ®ã Ft :lùc vßng ®· tÝnh ®îc Ft = 3750 (N)
Fvd : Lùc va ®Ëp trªn 1 d·y xÝch (m=1)
Theo CT (5.19) ta cã
Fvd =13.10-7.n1.p3.m = 13.10-
7
.116.31,753.1 =5 (N)
Kd lµ hÖ sè ph©n bè kh«ng ®Òu t¶i träng cho c¸c
d·y, do bé truyÒn chØ cã 1 d·y nªn k® =1
K® lµ hÖ sè t¶i träng ®éng, ta ®· tra K®=1,4 do
t¶i träng lµ va ®Ëp võa
Kr lµ hÖ sè kÓ ®Õn ¶nh hëng cña sè r¨ng ®Üa xÝch
tra trang 87 ra
ta cã Kr =0,45
E lµ m« ®un ®µn håi ®îc tÝnh theo c«nh thøc
E1 + E 2
E= víi E1,E2 lµ m« ®un ®µn håi cña vËt
E1.E 2
liÖu lµm con l¨n vµ ®Üa xÝch tÝnh ra E=2,1.107
(MPa)
A : DiÖn tÝch h×nh chiÕu cña b¶n lÒ tra b¶ng
5.12 ta cã A=262 (mm2)
Thay vµo ta cã

0,45.( 3750.1,4 + 5).2,1.10 5
σ H =0,47. =647 (MPa)
262.1
VËy ta dïng thÐp 45 t«i ram ®¹t ®é r¾n HRC45 sÏ
®¹t ®îc
16
Vò Anh Tïng - M¸y l¹nh 2 - K46
§å ¸n chi tiÕt m¸y

¦STX cho phÐp [σ H] =805 (MPa) sÏ ®¶m b¶o ®îc ®é
bÒn tiÕp xóc cho c¶ r¨ng vµ ®Üa
Víi ®Üa 2 ta còng chän thÐp 45 t«i ram ®¹t ®é r¾n
HRC45
f. Lùc t¸c dông lªn trôc
Theo CT (5.20) ta cã Fr =kx.Ft-
Do bé truyÒn n»m nghiªng 1 gãc 300 so víi ph¬ng
ngang
Nªn kx =1,15
k x .P
Fr = 6.107. = k.Ft= 1,15.3750 = 4312,5(N)
Z .P.n
VËy ta cã th«ng sè bé truyÒn xÝch:
a = 952,5 mm
d1= 278 mm
d2 = 556 mm
da1 = 292 mm
da2 = 585 mm
df1 = 258,76 mm
df2 = 536,76 mm
phÇn iii . ThiÕt kÕ
trôc:
Cho c«ng suÊt trôc vµo cña hép gi¶m tèc P1= 6,92 (kw)
Sè vßng quay n1 = 1450 (vßng/phót)
17
Vò Anh Tïng - M¸y l¹nh 2 - K46
§å ¸n chi tiÕt m¸y

Tû sè truyÒn u1 = 12,5; u2 = 2
Trªn ®Çu vµo cña trôc I l¾p b¸nh ®ai chÞu lùc t¸c dông
tõ b¸nh ®ai lªn trôc
Fr = 4312(N)
§êng kÝnh vßng chia cña Trôc VÝt d1 = 80(mm)
§êng kÝnh vßng chia cña B¸nh VÝt d2 =
240(mm)
3.1 . Chän vËt liÖu chÕ t¹o c¸c trôc
Chän vËt liÖu chÕ t¹o trôc lµ thÐp 45 t«i
c¶i thiÖn cã:
σ b =750 (MPa), σ ch = 450 MPa; ¦S xo¾n cho phÐp [τ ]
=12... 20 (MPa)


3.2 . X¸c ®Þnh s¬ bé ®êng kÝnh trôc :

T
¸p dông c«ng thøc: dsb = 3 trong ®ã:
0, [τ ]
2
- X¸c ®Þnh ®êng kÝnh trªn trôc cña trôc vÝt: víi T1
= 45576,5 (N)
[τ] = 20 (MPa)

45576,5
⇒ d1sb = 3
  = 22, m m ). LÊy theo tiªu chuÈn dI = 25
5(
0, ∗ 20
2
(mm)
- X¸c ®Þnh ®êng kÝnh s¬ bé cña trôc b¸nh vÝt: víi T2
= 518663,8 (Nmm)
18
Vò Anh Tïng - M¸y l¹nh 2 - K46
§å ¸n chi tiÕt m¸y

518663, 8
⇒ d2sb = 3 = 50 m m ). LÊy theo tiªu chuÈn dII = 50
(
0, ∗ 20
2
(mm).
3.3. X¸c ®Þnh kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c gèi ®ì vµ ®iÓm ®Æt
lùc:
dùa vµo ®êng kÝnh trôc d1sb vµ d2sb ta x¸c ®Þnh ®îc chiÒu
réng cña æ l¨n vµ tra b¶ng 10.2
d1sb = 25 mm => b01 = 17 mm
d2sb = 50 mm => b02 = 27 mm
a, X¸c ®Þnh chiÒu dµi may¬ cña ®Üa xÝch:
¸p dông c«ng thøc: lm23 = (1,2 ÷ 1,5)dII = (1,2 ÷
1,5)*50 = 60 ÷ 75 mm
chän lm23 =65mm
b, X¸c ®Þnh chiÒu dµi may¬ cña b¸nh vÝt:
¸p dông c«ng thøc: lm22 = (1.2 ÷ 1,8)dII = (1.2 ÷
1,8)*50 = 60 ÷ 90 mm
chän lm22 = 70 mm
c, X¸c ®Þnh chiÒu dµi cña nöa khíp nèi:
¸p dông c«ng thøc: lm12 = (1,4 ÷ 2,5)dI = (1,4 ÷
2,5)*25 = 35 ÷ 62,5 mm
chän lm12 = 50 mm
d, X¸c ®Þnh ®Þnh kho¶ng c¸ch c«ng x«n trªn trôc
I:
- ¸p dông c«ng thøc: lC12 = 0,5(lm12 + b0I) + K3 + hn
19
Vò Anh Tïng - M¸y l¹nh 2 - K46
§å ¸n chi tiÕt m¸y

trong ®ã: lm12: lµ chiÒu dµi may ¬ cña nöa khíp nèi
(lm12 = 50mm)
b0I: lµ chiÒu réng cña æ l¨n (b0I = 17
mm)
k3: lµ kho¶ng c¸ch tõ mÆt nót cña chi tiÕt
quay ®Õn n¾p æ (k3 = 10)
hn: lµ chiÒu cao cña n¾p æ vµ bu l«ng (hn =
16)
 lC12 = 0,5(50+ 17) + 10 +16 = 59,5 (mm)
l12 = - lC12 = - 59,5 (mm)
- Kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c gèi ®ì 0 vµ 1 trªn trôc I:
l11 = (0,9 ÷ 1)d aM 2 = (0,9 ÷ 1).285 = 256,5 ÷ 285 (mm)

chän l11 = 270 (mm)
- Kho¶ng c¸ch tõ gèi ®ì 0 ®Õn tiÕt diÖn 3:
l 270
l =
13
11
= = 135( m )
 m
2 2
e, Kho¶ng c¸ch c«ng x«n trªn trôc II:
l 23 + b0I
- ¸p dông c«ng thøc: l =
c23
m I
+ k3 + hn
2
trong ®ã: lm23: lµ chiÒu dµi may¬ cña b¸nh ®ai
(lm23 = 65 mm)
b0II: lµ chiÒu réng cña æ l¨n trªn trôc II
(b0II = 27 mm )
k3 = 10 mm
hn = 16 mm
20
Vò Anh Tïng - M¸y l¹nh 2 - K46
§å ¸n chi tiÕt m¸y

65 + 27
l =
c23 + 10 + 16 = 72( m )
m
2
- Kho¶ng c¸ch tõ gèi ®ì 0 ®Õn tiÕt diÖn 2 trªn trôc
II:
l 22 + b0II
- Ap dông c«ng thøc: l =
22
m
+ k1 + k2
2
trong ®ã: lm22: lµ chiÒu dµi may ¬ cña b¸nh vÝt
(lm22 = 70 mm)
b0II = 27 mm
k1: lµ kho¶ng c¸ch tõ mÆt mót cña b¸nh
®ai ®Õn thµnh trong
cña hép gi¶m tèc (k1 = 10 mm)
k2 : lµ kho¶ng c¸ch tõ mÆt mót cña æ ®Õn
thµnh trong cña hép
gi¶m tèc (k2 = 10 mm)
70 + 27
l =
22 + 10 + 10 = 68.  m m )
5(
2
- Kho¶ng c¸ch tõ gèi ®ì 0 ®Õn gèi ®ì 1 trªn trôc II:
l21= 2l22 = 2.68,5 = 137 (mm)
- Kho¶ng c¸ch tõ tiÕt diÖn 1 ®Õn tiÕt diÖn 3 trªn trôc
II:
l23 = l21 + lc23 = 137 + 72= 209(mm)
VËy kho¶ng c¸ch trªn c¸c trôc lµ:


l23 = 209 mm
Trôc I: lm12 = 50 mm Trôc II lm22 = 70 mm
21
Vò Anh Tïng - M¸y l¹nh 2 - K46
§å ¸n chi tiÕt m¸y

l11 = 2l13 = 2*135 = 270 mm lc23 = 72mm
l12 = - lC12 = -59,5 mm l22 = 68,5
mm


3.4. X¸c ®Þnh trÞ sè vµ chiÒu cña c¸c lùc t¸c dông
lªn trôc:
a, Trôc I:
- Lùc tõ b¸nh vÝt t¸c dông lªn trôc:
+ lùc däc trôc:
2T2
¸p dông c«ng thøc: Fa1 =
d2

trong ®ã: T2: lµ m« men xo¾n trªn trôc cña b¸nh vÝt
(T2 = 518663,8 N)
d2 : lµ ®êng kÝnh vßng chia cña b¸nh vÝt (d2 =
250 mm)
2 ∗ 518663
Fa1 = = 4149 (N)
250
+ lùc vßng:
¸p dông c«ng thøc: Ft = Fa1 ∗ t γ w ± ϕ ) do ϕ < 3o
1 g(

Ft1 = Fa1 ∗ t γ w = 4149∗ t = 1034 N )
g g14 (
+ Lùc híng t©m:
ϕ
Fa1 ∗ cos
¸p dông c«ng thøc: Fr1 = g γ
∗ t α ∗ cos w do ϕ Dt = 130 mm
2 ∗ 518663
Fx12 = ( 2 ÷ 0, ∗
0, 3) = 1595÷ 2393( )
 N
130
V©y Fx12 = 2393 N
c.Ph¶n lùc t¸c dông lªn trôc
*) Víi trôc I
ChiÒu cña lùc khíp nèi t¸c dông lªn trôc ngîc víi
chiÒu lùc vßng t¸c dông lªn trôc
23
Vò Anh Tïng - M¸y l¹nh 2 - K46
§å ¸n chi tiÕt m¸y

X¸c ®Þnh ph¶n lùc t¹i c¸c æ ®ì (Gi¶ sö c¸c ph¶n lùc
cã chiÒu nh h×nh vÏ)
¸p dông c¸c ph¬ng tr×nh c©n b»ng lùc ta cã
d1
∑Mx10 =Ry11.l11 –Fa1. -Fr1.l13 = 0
2

1  d 
Ry11 = .  Fa1 . 1 + Fr1 .13 
l
l11  2 
1  80 
=  4149. + 1510.135  = 1369 (N)
270  2 
d1
∑Mx13 =Ry10.l13 + Fa1. -Ry11.l13 = 0
2
d1 80
=> Ry11- Ry10 = Fa1. = 4149. = 1229
2.13
l 2.
135
(N)
Ry10 = Ry11 – 1229 = 1369 –1229= 140 (N)
∑My10 =Fx12.l12 - Ft1.l13 –Rx11.l11 = 0
1
Rx11 = .Fx12.12 − Ft1.13 ) = 1 .239352 − 1034135) = 56
( l l ( . .
l
11 270
(N)
∑Fx = Fx12 + Rx10+ Rx11 + Ft1 = 0
=> Rx10 =- Ft1- Rx11- Fx12 = - 1034 - 56 -
2393 = - 3483 (N)
VËy chiÒu thùc tÕ Rx10 ngîc chiÒu ta chän.
VËy chiÒu thùc tÕ Rx11, Ry10 , Ry11 cïng chiÒu
ta chän.
Mx10 = 0 (N)
24
Vò Anh Tïng - M¸y l¹nh 2 - K46
§å ¸n chi tiÕt m¸y

My10 = Fx12.l12 =2393.52 = 124436 (N)
Mx11 = 0 (N)
My11 = 0 (N)
Mx12 = 0 (N)
My12 = 0 (N)
Mx13 = Ry10.l13 = 140.135 = 18900 (N)
My13 = Fx12.(l12 + l13) – Rx10.l13 = 2393.(52+135) –
3483.135 = -22,7(N)
f f
TõY1®ã taX1vÏ fY1 biÓu ®å mm« men uèn My ,Mx vµ m« men
®îc Y1 f
2 a 1
2
xo¾n nh h×nh vÏ 0
1
F X1
1

0 1
fX1 fX1
0 3
fY1
3

l =
1 l =13
1 l =13
1
59,5 5 5
m +
X
-
51925
88957Nmm Nmm

256565
Nmm
130510
Nmm
34565
m + Nmm
Y
-
45576Nm
T m25


d1 d1 d1 d1
Vò Anh Tïng - M¸y l¹nh 2 - K46
§å ¸n chi tiÕt m¸y
* TÝnh m« men uèn vµ m« men t¬ng ®¬ng :
Ta ¸p dông c«ng thøc tÝnh:

M j= M yj +
2
M 2
xj Trong ®ã Mj : lµ m«
men uèn tæng

M t =
dj M 2 + 0, ∗ Tj
j 75 2 Mt®j : lµ m« men t¬ng
®¬ng

⇒M t =
dj M yj +
2
M xj +
2
0, ∗ Tj
75 2

M t
d10 = M 2
y10 +M 2
x10 + 0, ∗ T10
75 2

      124436 + 0 + 0, ∗ 455765   = 130545( m m )
    = 2
75 , 2  N

M t
d11 = M 2
y11 +M 2
x11 + 0, ∗ T11 = 0 + 0 + 0, ∗ 0   = 0( m m )
75 2 75 2 N

M td12 = M 2 + M 2 + 0,75 ∗ T12 = 0 + 0 + 0,75 ∗ 45576,5
y12 x12
2 2
= 394700(Nmm)

M td13 = M 2 + M 2 + 0,75 ∗ T13
y13 x13
2= 189000 2 − 22,7 2 + 0,75 ∗ 45576,5 2
= 189120( Nmm)
26
Vò Anh Tïng - M¸y l¹nh 2 - K46
§å ¸n chi tiÕt m¸y

M td1i
Ta cã d1i = 3
0, . ]
1 [σ

[σ] : ¦S cho phÐp cña thÐp chÕ t¹o trôc tra b¶ng
10.5 ta cã [σ]=63 (MPa)
Mtd1i : M« men t¬ng ®¬ng t¹i c¸c tiÕt diÖn
0,1,2,3 cña trôc.

130545
d13 = 3 ≈ 27, (mm)
4
0, .
1 63

0
d11 = 3 ≈ 0 (mm)
0, .
1 63

394700
d12 = 3 ≈ 45,4 (mm)
0,1.63

189120
d10 = 3 ≈ 31 (mm)
0,1.63

VËy ta chän l¹i kÕt cÊu trôc d12= 46 (mm) , d10 = d11
=40mm) , d13 = 34mm)
*) Víi trôc II
Ta x¸c ®Þnh lùc tõ B¸nh VÝt vµ Trôc VÝt t¸c dông lªn
trôc nh h×nh vÏ vµ gi¶ sö ph¶n lùc t¹i c¸c æ cã ph¬ng
chiÒu nh h×nh vÏ.
X¸c ®Þnh c¸c ph¶n lùc t¹i c¸c æ
¸p dông c¸c ph¬ng tr×nh c©n b»ng ta cã :
d2
∑Mx21 = Ry20.l21 +Fr2.l22 - Fa2 = 0
2
27
Vò Anh Tïng - M¸y l¹nh 2 - K46
§å ¸n chi tiÕt m¸y

1 d 1 250
=> Ry20= .[Fa2 2 - Fr2.l22] = .[1034. -1510.68,5]
l
21 2 137 2
=188 (N)
∑Fy = Fr2 + Ry20+Ry21 + Fy23= 0
Ry21 = -(Ry20+ Fr2 +Fy23) = -(188+1510+2156) = -
3854(N)
∑My21 = Rx20.l21 –Ft2.l22 = 0
1 1
=> Rx20 = .Ft2.l22 = .4149.68,5 = 2074,5(N)
l
21 137
∑Fx = -Ft2 + Rx20+ Fx23 +Rx21= 0
Rx21 = Ft2 - Rx20 - Fx23= 4149-2074 - 3734 = -
1659(N)
VËy chiÒu Ry21 , Rx21 ngîc chiÒu ta chän, Ry20, Rx20
cïng chiÒu ta chän.
Mx20 = 0(Nmm)
My20 = 0(Nmm)
My21 =Rx20 .l21 – Ft2.l22=2074.137 – 4149.68,5 =-
68,5 (Nmm)
My22 = Rx20 .l22 =2074.68,5 = 142069 (Nmm)
Mx21 = Ry20 .l21 +Fr2.l22=188.137+ 1510.68,5
=129191 (Nmm)
Mx22 = Ry20 .l22 = 188.68,5 = 12878(Nmm)
My23 = 0 (N)
Mx23 = 0 (N)
Tõ ®ã ta vÏ ®îc biÓu ®å m« men nh h×nh vÏ:
28
Vò Anh Tïng - M¸y l¹nh 2 - K46
§å ¸n chi tiÕt m¸y
Tõ biÓu ®ån m« men ta x¸c ®Þnh ®îc kÕt cÊu cña trôc
nh sau:29
Vò Anh Tïng - M¸y l¹nh 2 - K46
§å ¸n chi tiÕt m¸y

3 2 3
Mt®20 = M x20 + M y20 + . 20 =
2 2
T 0 + 0 + . = 0(Nmm)
0
4 4

3 2 3
129191 + 68, 2 + .5186635)
( 2
Mt®21= M 2
x21 + M y21 + . 21 =
2
T 2
5 ,
4 4
=467385 (Nmm)

3 2 3
12878 + 142069 + .5186635) =
( 2
Mt®22=M x22 + M y22 + . 22 =
2 2
T 2 2
,
4 4
491283(Nmm)

3 2 3
Mt®23 = M x23 + M y23 + . 23 =
2 2
T 0+ 0+ .51866352 =
,
4 4
449175(Nmm)
Theo CT (10.17) ta cã:

M td20
d20 = = 0 (mm)
0, . ]
1 [σ
3
M td21 467385
d21 = =3 = 42 (mm)
0, . ]
1 [σ
3
0, .
1 63

M td22 491283
d22 = =3 = 48,1 (mm)
0, . ]
1 [σ
3
0,1.63

M td22 449175
d23 = = = 41,4 (mm)
0, . ]
1 [σ
3 3
0, .
1 63
XuÊt ph¸t tõ c¸c yªu cÇu vÒ ®é bÒn, l¾p ghÐp vµ
c«ng nghÖ ta chän ®êng kÝnh t¹i c¸c ®o¹n trôc nh
sau:
d20 = d21 = 40 (mm)
d22 = 50 (mm)
30
Vò Anh Tïng - M¸y l¹nh 2 - K46
§å ¸n chi tiÕt m¸y

d23 = 36 (mm)


3.5.TÝnh kiÓm nghiÖm trôc vÒ ®é bÒn mái
Ta tiÕn hµnh kiÓm nghiÖm ®èi víi trôc II cña hép
gi¶m tèc

Theo CT (10.19) ta cã Sj = Sσj . Sτ j / Sσ2i + Sτ2 ≥ [S]
j


Trong ®ã Sj : HÖ sè an toµn xÐt t¹i tiÕt diªn thø j
cña trôc
[S] : HÖ sè an toµn cho phÐp ta chän [S] =1,6
Sσj, Sτ j : HÖ sè an toµn chØ xÐt riªng ¦S ph¸p
vµ ¦S tiÕp t¹i tiÕt diªn thø j cña trôc
Theo CT (10.20) vµ CT(10.21) ta cã
Sσj =σ -1/(Kσdj.σ aj+ Ψσ.σ mj)

Sτ j = τ -1 /( Kτ dj .τ aj+ Ψτ .τ mj)

Trong ®ã σ -1, τ -1 lµ giíi h¹n mái uèn vµ mái xo¾n
øng víi chu kú ®èi xøng , ®èi víi thÐp ta cã thÓ lÊy
gÇn ®óng σ -1= 0,436σ b

σ -1 = 0,436.600 = 261,6 (MPa)

τ -1 = 0,58. σ -1 =0,58.261,6 = 151,728 (MPa)

σ aj , τ aj, σ mj , τ mj lµ biªn ®é vµ trÞ sè trung
b×nh cña øng suÊt ph¸p vµ øng suÊt tiÕp t¹i tiÕt diÖn
thø j
σ aj = (σ maxj-σ minj)/2

σ mj = (σ maxj+σ minj)/2
31
Vò Anh Tïng - M¸y l¹nh 2 - K46
§å ¸n chi tiÕt m¸y

do c¸c trôc ®Òu quay, ¦S uèn thay ®æi theo chu
k× ®èi xøng
σ mij =0

σ aj =σ maxj = Mj/wj

Mj = M 2
j
x +M 2
j
y


Do trôc quay 1 chiÒu, øng suÊt xo¾n thay ®æi
theo chu k× m¹ch ®éng
τ aj =τ mj =τ max/2 = Tj/(2.woj)
woj , wj lµ m« men c¶n uèn vµ m« men c¶n xo¾n t¹i
tiÕt diÖn thø j cña trôc ®îc x¸c ®Þnh theo b¶ng 10.6
Ψσ , Ψτ lµ hÖ sè kÓ ®Õn ¶nh hëng cña trÞ sè øng
suÊt trung b×nh ®Õn ®é bÒn mái, do σ b =600 (MPa) tra
b¶ng 10.7 ta cã
Ψσ = 0,05, Ψτ =0

Kσdj , Kτ dj lµ hÖ sè ®îc x¸c ®Þnh bëi CT

Kσdj = (Kσ/ε σ + Kx -1)/Ky

Kτ dj = (Kτ /ε τ + Kx -1)/Ky
Kx lµ hÖ sè tËp trung ¦S do tr¹ng th¸i bÒ mÆt trôc
tra b¶ng 10.8 ta chän ph¬ng ph¸p gia c«ng bÒ mÆt lµ
tiÖn Ra 2,5..0,63 nªn Kx= 1,05
Ky lµ hÖ sè t¨ng bÒn bÒ mÆt trôc do ta kh«ng t¨ng bÒ
bÒ mÆt trôc nªn Ky =1
ε σ , ε τ lµ hÖ sè kÝch thíc kÓ ®Õn ¶nh hëng cña kÝch
thíc tiÕt diÖn trôc ®Õn giíi h¹n mái tra b¶ng 10.10
3.6.Chän then vµ kiÓm nghiÖm ®é bÒn then
32
Vò Anh Tïng - M¸y l¹nh 2 - K46
§å ¸n chi tiÕt m¸y

a.Chän then
Ta chän ph¬ng ph¸p gia c«ng then b»ng dao phay ngãn
Kσ , Kτ lµ hÖ sè tËp trung ¦S thùc tÕ khi uèn vµ
khi xo¾n
Kσ =1,76

Kτ =1,54
Chän l¾p ghÐp c¸c æ l¨n, B¸nh R¨ng, B¸nh §ai,
Nèi Trôc ta chän l¾p theo k6 kÕt hîp víi l¾p then
Tra b¶ng 9.1 ta cã c¸c th«ng sè ë b¶ng sau

TiÕt §êng kÝnh t1
Bxh W(mm3) W0 (mm3)
diÖn trôc (mm)

1-2 45 14x9 5,5 6271,87 16323

12265,6 24531,2
2-2 50 14x9 5,5
2 4

2-3 42 12x8 5 6878,74 12584

Dùa vµo b¶ng 10.6 ta cã CT ®èi víi trôc cã 2
r·nh then nh sau

π . 3 bt.dj − t )
( 1 2
dj
Wj = − 1
32 dj

π . j bt.dj − t )
( 1 2
d3
Woj = − 1
16 dj
33
Vò Anh Tïng - M¸y l¹nh 2 - K46
§å ¸n chi tiÕt m¸y

T¹i c¸c tiÕt diÖn 2-1 vµ 2-2 ta lËp ®îc b¶ng sau

D σ aj τ aj Tû sè Tû sè Kσds Kτ dj Sσ Sτ S
(m Kσ/ε σ Kτ /ε τ
Ti
m) L¾ L¾
Õt R·n R·n
di p p
h h
Ön cã cã
the the
®é ®é
n n
d«i d«i

2- 66, 8,8 2,0 2, 1,9 1, 2,0 1,8 1, 9,0
1,9
1 53 8 3 06 4 64 1 9 95 4
34
2- 57, 7,3 2,0 2, 1,9 1, 2,0 1,9 1, 10, 1,6
2 3 5 2 06 2 64 2 25 71 58 7

VËy trôc II tho¶ m·n ®iÒu kiÖn bÒn
b. Ta kiÓm nghiÖm ®é bÒn cña then
Ta cÇn kiÓm nghiÖm then vÒ ®é bÒn dËp vµ ®é bÒn
c¾t
Theo CT (9.1) vµ (9.2) ta cã
σ d = 2.T / [ d. lt . (h-t1)] ≤ [σ d]

τc = 2.T / ( d. lt .b) ≤ [ τ c ]

Trong ®ã σ d , τ c lµ ¦S dËp vµ ¦S c¾t tÝnh to¸n
(MPa)
d lµ ®êng kÝnh cña trôc
b, lt , h, t1 lµ chiÒu dµi, chiÒu réng,
chiÒu cao chiÒu s©u r·nh cña then (mm)
[σ d], [ τ c ] lµ ¦S dËp vµ ¦S c¾t cho phÐp
tra b¶ng 9.5, do d¹ng l¾p cè ®Þnh, vËt liÖu may¬ b»ng34
Vò Anh Tïng - M¸y l¹nh 2 - K46
§å ¸n chi tiÕt m¸y

thÐp, t¶i träng va ®Ëp võa nªn ta tra ra [σ d] =100
(MPa),
Ta chän [ τ c ]= 80 (MPa)
1.§iÒu kiÖn bÒn dËp
*)Trôc I
T¹i tiÕt diÖn (1-0) tra b¶ng 9.2 ta cã lt =21,6 (mm)
2.78742
,
σd = = 4,37 (MPa) ≤ [σ d] =100
24. .7 − 4)
50 (
(MPa)
*) Trôc II
T¹i tiÕt diÖn (2-1) tra b¶ng 9.2 ta cã lt =27,3 (mm)
2. , . 5
115 10
σd = = 88,4 (MPa) ≤ [σ d] =100
34. , .8 − 5)
27 3 (
(MPa)
T¹i tiÕt diÖn (2-2) tra b¶ng 9.2 ta cã lt =31,4 (mm)
2. , . 5
115 10
σd = = 67,8 (MPa) ≤ [σ d] =100 (MPa)
36. , .8 − 5)
31 4 (
2.KiÓm ta ®iÒu kiÖn c¾t
*)Trôc I
2.78742
,
T¹i tiÕt diÖn (1-0) ta cã τc = =1,64 ≤ [τ c] =80
24. .
50 8
(MPa)
*)Trôc II
2. , . 5
1 05 10
T¹i tiÕt diÖn (2-1) ta cã τc = =21,56 ≤ [τ c]
34. , .
31 4 10
=80 (MPa)
35
Vò Anh Tïng - M¸y l¹nh 2 - K46
§å ¸n chi tiÕt m¸y

PhÇn 4 tÝnh chän æ l¨n
4.1 . Chän æ l¨n cho trôc vµo cña hép gi¶m tèc
N= 1450(vßng/phót)
Thêi h¹n phôc vô Lm =15000 (giê)
T¶i träng va ®Ëp võa
Ph¶n lùc t¹i c¸c æ:

Rx10 = 3483(N) , Ry10 = 140(N) =>Fr10 = Rx10 + Ry10 =
2 23485,8(N)

Rx11 = 56(N) , Ry11 = 1369 (N) =>Fr11 = Rx11 + Ry11
2 2=1370 (N)
Lùc däc trôc Fa =4149 (N)
4.1.1.Chän lo¹i æ cho trôc vÝt
§¬ng kÝnh ngâng trôc: d10 = d11 = 40m
do lùc däc trôc t¸c dông lªn æ l¨n trªn trôc I lµ Fa1 =
4149N t¬ng ®èi lín =>
Trôc VÝt ta l¾p 2 æ ®òa c«n ®èi nhau ®Ó h¹n chÕ sù di
chuyÓn däc trôc c¶ vÒ hai phÝa cßn trªn gèi ®ì cßn
l¹i ta dïng gèi ®ì tuú ®éng lµ æ bi ®ì.
1.S¬ ®å bè trÝ æ vµ ngo¹i lùc
æ 0 ta dïng æ bi ®ì 1 d·y cì nÆng.
Tõ d=40mm) tra b¶ng P2.7 ta chän lo¹i æ cã kÝ hiÖu 408
Cã c¸c th«ng sè sau:
D = 110mm)
B=27mm)
r = 3m)

Fr0
Fr1
36
∑Fat
F F
Vò Anh Tïng - M¸y l¹nh 2 - K46
§å ¸n chi tiÕt m¸y

C = 50,3
C0 = 37
§èi víi æ 1 ta chän æ ®òa tõ b¶ng P2.11 lo¹i æ cì
trung réng 7608 c¸c th«ng sè:
D = 90(mm)
D1 = 70,5(mm)
d1 = 64 (mm)
B = 33(mm)
C1 = 28,5 (mm)
T = 35,25 (mm)
r = 2,5(mm)
r1 = 0,8 (mm)
α = 11,170
C = 80(kN)
C0 = 67,2(kN)
4.1.2.TÝnh kh¶ n¨ng t¶i ®éng cña æ l¨n:
¸p dông c«ng thøc tÝnh kh¶ n¨ng t¶i ®éng cña æ l¨n
cã:

C d = Q m L E Trong ®ã: Cd: lµ kh¶ n¨ng t¶i ®éng cña æ
l¨n
Q: lµ t¶i träng ®éng quy íc KN
LE: lµ tuæi thä tÝnh b¨ng triÖu vßng
quay
37
Vò Anh Tïng - M¸y l¹nh 2 - K46
§å ¸n chi tiÕt m¸y

m: lµ bËc cña ®êng cong mái thö vÒ æ
l¨n (m = 10/3)
*)X¸c ®Þnh t¶i träng ®éng quy íc:
¸p dông c«ng thøc tÝnh t¶i träng ®éng quy íc ®èi víi æ
®òa c«n:
Q = (XVFR + YFa)*kt*k®
Trong ®ã: X: lµ hÖ sè t¶i träng híng t©m
Y: lµ hÖ sè t¶i träng däc trôc
V: hÖ sè kÓ ®Õn vßng nµo quay( vßng trong
quay V= 1)
FR: lµ t¶i träng híng t©m
Fa : lµ t¶i träng däc trôc
kt : lµ hÖ sè kÓ ®Õn cña nhiÖt ®é (kt = 1)
k® : lµ hÖ sè kÓ ®Õn ®Æc tÝnh t¶i träng (k® =
1)

*)X¸c ®Þnh t¶i träng däc trôc :
FS10 = 0,83*e*FR10
FS11 = 0,83*e*FR11 Víi e = 1,5tgα
= 1,5*tg12 = 0,32
=> FS10 = 0,83*0,32*3485= 925,6 N
FS11 = 0,83*0,32*1370= 363,8 N

∑F a10 = FS11 − Fa1 = 363,8 − 4149 = −3785 < FS10 = 925.6 N
VËy Fa10 = 925.6 N

∑F a11 = FS10 + Fa1 = 925.6 + 4149 = 5074,6 N > FS11 = 363 8N
38
Vò Anh Tïng - M¸y l¹nh 2 - K46
§å ¸n chi tiÕt m¸y

VËy Fa11 = 5074,6 N

=> VËy Fa11 = 5074,6 N
- X¸c ®Þnh c¸c hÖ sè X vµ Y:
Fa10 925,6
= = 0, < e =  32
265 0,
VFR 10 1∗ 3485

Fa11 5074,6
= = 3, > e =  32
7 0,
VFR 11 1∗ 1370
=> X = 0,4
Y = 0,4cotgα = 0,4*cotg12 = 1,88
Q10 = (0,4*1*3485+ 1,88*925,6)*1*1 = 3134 N
Q11 = (0,4*1*1370+ 1,88*5074,6)*1*1= 8087N
=> VËy Q = 8087N
* )X¸c ®Þnh LE :
60∗ n1 ∗ L hE
LE = víi LhE = kHE*Lh = 0,18*15000 = 2700
10  6

giê

60 ∗1450 ∗ 2700
LE = = 234,9 (triÖu vßng)
10 6
10
=> C d = 8087. 234,9 = 41596 N = 41,596KN < C =45,5
34.1.3TÝnh kh¶ n¨ng t¶i tÜnh cña æ :
¸p dông c«ng thøc tÝnh kh¶ n¨ng t¶i tÜnh cña æ l¨n:
Q t = ( 0FR + Y 0Fa )< C 0
X
Trong ®ã: X0: lµ hÖ sè t¶i träng híng t©m
Y0: lµ hÖ sè t¶i träng däc trôc
39
Vò Anh Tïng - M¸y l¹nh 2 - K46
§å ¸n chi tiÕt m¸y

X0 = 0,5
Y0 = 0,22cotgα = 0,22cotg12 = 1,035

Q t = 0,5 ∗ 3485 + 1,035 ∗ 5074,6 = 6,994KN < C 0 = 36,6 KN
=> VËy æ l¨n ®· chän tho¶ m·n ®iÒu kiÖn bÒn
4.2.Chän æ l¨n cho b¸nh vÝt


Ta cã: Fa2 = 1034N
d = 40 mm
lùc híng t©m:

FR20 = Fx20 + Fy20 = 2074,5 2 + 188 2 = 2083 N
2 2
FR21 = Fx21 + Fy21 = 1659 2 + 3854 2 = 4195 N
2 24.2.1Chän lo¹i æ l¨n:
Do lùc däc trôc Fa2 = 1034 N ta chän æ l¨n ®òa c«n cì
®Æc biÖt nhÑ cã ký hiÖu: 2007108 cã c¸c th«ng sè
sau :F R20 FR21

F S20 Fa2 FS21


0 1

D =68 (mm)
D1 = 64(mm)
d1 = 59,5 (mm)
40
Vò Anh Tïng - M¸y l¹nh 2 - K46
§å ¸n chi tiÕt m¸y

B = 18 (mm)
C1 = 16 (mm)
T = 19 (mm)
r = 1,5 (mm)
r1 = 0,5 (mm)
α = 11,330
C = 31,90 (kN)
C0 = 28,4 (kN)
4.2.2TÝnh kh¶ n¨ng t¶i ®éng cña æ l¨n:
¸p dông c«ng thøc tÝnh kh¶ n¨ng t¶i ®éng cña æ l¨n cã:

C d = Q m L E Trong ®ã: Cd: lµ kh¶ n¨ng t¶i ®éng cña æ
l¨n
Q: lµ t¶i träng ®éng quy íc KN
LE: lµ tuæi thä tÝnh b¨ng triÖu vßng
quay
m: lµ bËc cña ®êng cong mái thö vÒ æ
l¨n (m = 10/3)
*)X¸c ®Þnh t¶i träng ®éng quy íc:
¸p dông c«ng thøc tÝnh t¶i träng ®éng quy íc ®èi víi æ
®òa c«n:
Q = (XVFR + YFa) .kt .k®
Trong ®ã: X: lµ hÖ sè t¶i träng híng t©m
Y: lµ hÖ sè t¶i träng däc trôc
V: hÖ sè kÓ ®Õn vßng nµo quay( vßng trong
quay V= 1)
41
Vò Anh Tïng - M¸y l¹nh 2 - K46
§å ¸n chi tiÕt m¸y

FR: lµ t¶i träng híng t©m
Fa : lµ t¶i träng däc trôc
kt : lµ hÖ sè kÓ ®Õn cña nhiÖt ®é (kt = 1)
k® : lµ hÖ sè kÓ ®Õn ®Æc tÝnh t¶i träng (k® =
1)
*) X¸c ®Þnh t¶i träng däc trôc :
FS20 = 0,83*e*FR20
FS21 = 0,83*e*FR21 Víi e = 1,5tgα = 1,5*tg12,5 =
0,333
=> FS20 = 0,83*0,333*2083= 575,7N
FS21 = 0,83*0,333*4195=1159 N

∑F a20 = FS21 + Fa2 = 1159 + 1034 = 2193 N > FS20 = 575,7 N

VËy Fa20 = 2193N

∑F a21 = FS20 − Fa2 = 575,7 − 1034 = −458,3 < FS21 = 1159 N

VËy Fa21 = 1159N
=> VËy Fa20 = 2193N
- X¸c ®Þnh c¸c hÖ sè X vµ Y:
Fa20 2306,84
= = 0, < e =  333
27 0,
VFR 20 1∗ 8358,
12
Fa21 1200,97
= > e = 0,333
VFR21 1 ∗ 533,94

=> X = 0,4
Y = 0,4cotgα = 0,4*cotg12,5 = 1,67
Q20 = (0,4*1*2083+ 1,67*2193)*1*1 = 4495,5N
42
Vò Anh Tïng - M¸y l¹nh 2 - K46
§å ¸n chi tiÕt m¸y

Q21 = (0,4*1*4195+ 1,67*1159)*1*1 = 3613,5N
=> VËy Q = 4495,5N
*) X¸c ®Þnh LE :
60∗ n1 ∗ L hE
LE = víi LhE = kHE*Lh = 0,18*15000 = 2700
10  6

giê
60 ∗ 57,8 ∗ 2700
LE = = 9,36 triÖu vßng
10 6
=> C d = 4495, * 9, 0,3 = 8,   < C  40 
5 36 793KN = KN

4.2.3.TÝnh kh¶ n¨ng t¶i tÜnh cña æ :
¸p dông c«ng thøc tÝnh kh¶ n¨ng t¶i tÜnh cña æ l¨n:
Q t = ( 0FR + Y 0Fa )< C 0
X
Trong ®ã: X0: lµ hÖ sè t¶i träng híng t©m
Y0: lµ hÖ sè t¶i träng däc trôc
X0 = 0,5
Y0 = 0,22cotgα = 0,22cotg12,5 = 0,9924
Q t =  5∗ 4195+ 0,
0, 9924∗ 2193= 4,   < C 0 = 34,  
273KN 8 KN
=> VËy æ l¨n ®· chän tho¶ m·n ®iÒu kiÖn bÒn
phÇn 5 :chän khíp nèi
Ta cã c«ng thøc :
TtÝnh =k.T®
víi T® =45576,5 (N.mm ) ; k=1,5
43
Vò Anh Tïng - M¸y l¹nh 2 - K46
§å ¸n chi tiÕt m¸y

=> TtÝnh =68364,75
5.1.Chän khíp nèi
Do m« men xo¾n cÇn truyÒn tõ trôc ®éng c¬ kh«ng
lín l¾m, ®Ó gi¶m va ®Ëp vµ chÊn ®éng, ®Ò phßng céng h-
ëng do dao ®éng xo¾n g©y nªn vµ bï l¹i ®é lÖch trôc
=> Tõ ®ã ta chän nèi trôc lµ nèi trôc vßng ®µn håi do
nã cã cÊu t¹o ®¬n gi¶n, dÔ chÕ t¹o, dÔ thay thÕ, lµm
viÖc tin cËy.
Víi ®êng kÝnh trôc ®éng c¬ d=38 (mm), tõ b¶ng 16-
10a ta tra ra ®îc kÝch thíc c¬ b¶n cña nèi trôc vßng
®µn håi.
d = 20(mm)
D =100(mm)
dm=50(mm)
L=124 (mm)
l=60(mm)
D0=71 (mm)
z=6
nmax=5700
B =4 (mm)
B1=28(mm)
l1=21 (mm)
D3=20 (mm)
l2=20(mm)
5.2.Ta tiÕn hµnh kiÓm nghiÖm ®iÒu kiÖn bÒn cña vßng
®µn håi vµ chèt
44
Vò Anh Tïng - M¸y l¹nh 2 - K46
§å ¸n chi tiÕt m¸y

5.2.1§iÒu kiÖn søc bÒn dËp cña vßng ®µn håi
2. T
k.
σd = ≤ [σ d ]
z. 0 . c.3
D d l
Víi z lµ sè chèt
D0 = 71 (mm)
l3 = l1 +l2 = 21 + 20 =41 (mm)
l 20
l =l+
0 1
2
= 21+ = 31m m
 
2 2
T lµ m« men xo¾n trªn trôc (T2 = 45576,5 Nmm)
dc lµ ®êng kÝnh chèt dc =D3 =20 (mm)
σ d lµ øng suÊt dËp tÝnh to¸n

[σ d ] lµ øng suÊt dËp cho phÐp ta cã [σ d ]=(2÷ 4)
(MPa)
ta chän [σ d] =3 (MPa)
k lµ hÖ sè chÕ ®é lµm viÖc phô thuéc vµo m¸y c«ng
t¸c ë ®©y lµ b¨ng t¶i nªn k = 1,4
Thay sè vµo ta cã


2 ∗ 1, ∗ 45576,
4 5
σd = = 0,  M Pa) [ σ d ]
365( ≤
6 ∗ 71∗ 20∗ 41


5.2.2.§iÒu kiÖn søc bÒn cña chèt
k. l
T.0
σu = ≤ [ σu ]
0, z. 0 . 3
1. D dc

σ u lµ ¦S tÝnh to¸n cña chèt
45
Vò Anh Tïng - M¸y l¹nh 2 - K46
§å ¸n chi tiÕt m¸y

[σ u] lµ ¦S cho phÐp cña chèt ta lÊy [σ u] =70 (MPa)
Thay sè vµo ta cã
1, ∗ 45576, ∗ 31
4 5
σu = = 5, ( Pa) [ σ u ]
8M ≤
0, ∗ 6 ∗ 71∗ 203
1
VËy nèi trôc vßng ®µn håi ®¶m b¶o bÒn.
PhÇn 6:TÝnh kÕt cÊu vá hép vµ c¸c chi
tiÕt.
Do vá hép gi¶m tèc cã h×nh d¹ng phøc t¹p, chôi øng
suÊt nhá nªn ta chÕ t¹o vá hép gi¶m tèc b»ng ph¬ng
ph¸p ®óc.
6.1TÝnh kÕt cÊu vá hép vµ c¸c chi tiÕt.
Do vá hép gi¶m tèc cã h×nh d¹ng phøc t¹p, chôi
øng suÊt nhá nªn ta chÕ t¹o vá hép gi¶m tèc b»ng
ph¬ng ph¸p ®óc.
6.1.1.KÕt cÊu vá hép gi¶m tèc ®óc.
ChØ tiªu c¬ b¶n cña vá hép gi¶m tèc lµ ®é cøng cao
vµ khèi lîng nhá. Chän vËt liÖu ®Ó ®óc hép gi¶m tèc
lµ gang x¸m GX15-32 do cã tÝnh ®óc cao, cã tÝnh chèng
mµi mßn vµ gi¸ thµnh rÎ.
Chän bÒ mÆt ghÐp n¾p vµ th©n lµ bÒ mÆt ®i qua trôc
b¸nh vÝt ®Ó viÖc l¾p b¸nh vÝt vµ c¸c chi tiÕt kh¸c
lªn trôc ®îc dÔ dµng
C¸c kÝch thíc c¬ b¶n cña vá hép ®îc tr×nh bµy ë trang
sau: ®îc tra tõ b¶ng 16-1
Mét sè kÕt cÊu liªn quan ®Õn cÊu t¹o vá hép
46
Vò Anh Tïng - M¸y l¹nh 2 - K46
§å ¸n chi tiÕt m¸y

- Cöa th¨m (tra b¶ng 18-5)
- Nót th«ng h¬i (tra b¶ng 18-6)
- Nót th¸o dÇu (tra b¶ng 18-7 vµ 18-8)
- KiÓm tra møc dÇu (tra b¶ng 18-9)
6.1.2 L¾p b¸nh r¨ng lªn trôc vµ ®iÒu chØnh sù ¨n
khíp:
a, L¾p b¸nh r¨ng lªn trôc
Ta dïng mèi ghÐp then
Chän kiÓu l¾p chÆt H7\K6 v× nã chÞu t¶i võa vµ va ®Ëp
võa
b, §iÒu chØnh sù ¨n khíp theo ph¬ng däc trôc
Do lµ bé truyÒn trôc vÝt sai sè vÒ chÕ t¹o vµ l¾p
ghÐp lµm sai lÖch vÞ trÝ t¬ng ®èi trôc vÝt vµ b¸nh
vÝt, lµ nguyªn nh©n t¨ng mßn, t¨ng ma s¸t vµ øng suÊt
tËp trung däc theo chiÒu dµi cña r¨ng do ®ã ta cÇn
ph¶i ®¶m b¶o kho¶ng c¸ch trôc, gãc trôc vÝt vµ b¸nh
vÝt, ®¶m b¶o mÆt trung b×nh cña b¸nh vÝt ®i qua trôc
cña trôc vÝt
DÞch chuyÓn trôc cïng víi c¸c b¸nh r¨ng ®· cè
®Þnh trªn nã nhê bé ®Öm ®iÒu chØnh l¾p gi÷a n¾p æ vµ
vá hép .
ChiÒu dµi hép
B1 17
L=l +l +
12 11 + hn = 52 + 270+ + 15 = 3455  m
,m
2 2
ChiÒu réng hép
B2 27
B = k1 + δ + + l + l 23 =  + 10 +
21 C 60 + 137+ 72 = 
292,  m
5m
2 2
47
Vò Anh Tïng - M¸y l¹nh 2 - K46
§å ¸n chi tiÕt m¸y

Trong ®ã
hn: lµ chiÒu cao cña n¾p æ
B1: lµ chiÒu réng cña æ l¨n trªn trôc I
B2: lµ chiÒu réng cña æ l¨n trªn trôc II
6.2.B¶ng kÝch thíc cña hép
gi¶m tèc

Tªn gäi BiÓu thøc tÝnh to¸n

ChiÒu dµy : Th©n hép δ = 0,03*atv +3 >6 => δ =
δ 10(mm)


N δ 1 = 0,9*δ = 0,9*10 = 9 (mm)
¾p hép δ 1

G©n t¨ng cøng : ChiÒu e = (0,8 ÷ 1)*δ = (0,8 ÷
dµy e 1)*10 = (8 ÷ 10)
Ta chän e = 10 (mm)
h 0,04*atv + 10 = 0,04*190
+ 10 = 17,6

Bul«ng c¹nh æ :d2 Chän bul«ng M18=> d1 = 18m
d2 = (0,7 ÷ 0,8)*d1 = (0,7 ÷
0,8)*18
= (12,6 ÷ 14,4) => Chän
48
Vò Anh Tïng - M¸y l¹nh 2 - K46
§å ¸n chi tiÕt m¸y


Bul«ng ghÐp n¾p bÝch vµ bul«ng M14
th©n d3
d3 = (0,8 ÷ 0,9)*d2 = (0,8 ÷
0,9)*14
VÝt ghÐp n¾p æ d4 = (11,2 ÷ 12,6) mm =>
Chän bul«ng M12
VÝt ghÐp n¾p cöa th¨m d4 = (0,6 ÷ 0,7)*d2=
d5 (0,6÷ 0,7*14

= (8,4 ÷ 9,8) mm =>
Chän bul«ng M8
d5 = (0,5 ÷ 0,6)*d2 = (0,5 ÷
0,6)*14
= (7 ÷ 8,4) (mm) => Chän
bul«ng M8

MÆt bÝch ghÐp n¾p vµ
then:
S3 = (1,4 ÷ 1,8)*d3 = (1,4 ÷
ChiÒu dµybÝch th©n hép 1,8)*12
S3
= (16,8 ÷ 21,6) Ta chän
S3 = 20 (mm)
ChiÒu dµybÝch th©n hép
S4 = (0,9 ÷ 1)*S3 = (0,9 ÷
S4
1)*20 = (18 ÷ 20)
Ta chän S4 = 18 (mm)
ChiÒu dµy bÝch th©n
hép K3 K3 = K2 - (3 ÷ 5) = 45 -
(3 ÷ 5)
Ta chän K3 = 40 (mm)
49
Vò Anh Tïng - M¸y l¹nh 2 - K46
§å ¸n chi tiÕt m¸y


KÝch thíc gèi trôc:
§êng kÝnh ngoµi vµ t©m Tra b¶ng 18-2
lç vÝt
D2, D3
K2 = E2 + R2 + (3 ÷ 5) = 45 mm
BÒ réng mÆt ghÐp
E2 = 1,6*d2 = 1,6*14 = 22,4
bul«ng c¹nh æ K2
(mm)
T©m lç bu l«ng c¹nh
R2 = 1,3* d2 = 1,3*14 = 16,8
æ:E2 ,c
(mm)
c ≈ D3/2

k ≥ 1,2*d2 = 1,2*14 = 16,8
k: kho¶ng c¸ch tõ t©m
(mm)
bul«ng ®Õn mÐp lç
=> ta chän k = 20 (mm)
h: chiÒu cao
X¸c ®Þnh theo kÕt cÊu phô
thuéc t©m lç bul«ng vµ kÝch
thíc mÆt tùa

MÆt ®Õ hép:
ChiÒu dµy khi kh«ng cã S1 = (1,3÷ 1,5)*d1 = (1,3 ÷
phÇn låi S1 1,5)*18 = (23,4÷ 27) ta chän
S1 = 25 (mm)
BÒ réng mÆt ®Õ hép K1 ≈ 3*d1 = 3*18 = 54 (mm)

q ≥ K1 + 2* δ = 54 + 2*10 =
74 (mm)

Khe hë gi÷a c¸c chi
tiÕt:
∆ ≥ (1 ÷ 1,2)* δ = (1 ÷
Gi÷a B¸nh R¨ng vµ 1,2)*10 = 10 ÷ 12
50
Vò Anh Tïng - M¸y l¹nh 2 - K46
§å ¸n chi tiÕt m¸y


thµnh trong hép ta chän ∆ = 10 (mm)

∆ 1 ≥ (3 ÷ 5)*δ = (3 ÷ 5)*10
Gi÷a ®Ønh Trôc VÝt víi = (30 ÷ 50)
®¸y hép
Ta chän ∆ 1 = 40 (mm)

∆2 ≥ δ = 10 (mm)
Gi÷a mÆt bªn B¸nh R¨ng
vµ B¸nh Vit

Sè lîng bul«ng nÒn z = (L + B)/(200 ÷ 300)

= (399 + 287,5)/(200 ÷
300)
= (3,4 ÷ 2,29)
Ta chän z=4
L, B: ChiÒu dµi vµ chiÒu réng
hép gi¶m tèc ta ®· tÝnh ë
phÇn trªn

Nhng trong qu¸ tr×nh tÝnh to¸n vµ thiÕt kÕ ®Ó phï
hîp ta ph¶i thay ®æi l¹i mét sè kÝch thíc nh kho¶ng
c¸ch trôc do ®ã kÝch thíc cña vá hép cã mét sè thay
®æi so víi tÝnh to¸n
6.3B¶ng kª c¸c kiÓu l¾p, trÞ sè cña sai lÖch
giíi h¹n vµ dung sai kiÓu l¾p

Trôc I Trôc II

Dung
KiÓu Dung KiÓu
KiÓu l¾p sai(µm
l¾p sai(µm) l¾p
)
51
Vò Anh Tïng - M¸y l¹nh 2 - K46
§å ¸n chi tiÕt m¸y


+ 30
B¸nh vÝt – 0
Trôc H7
∅55
k6 + 21
+2

+ 30

Nèi trôc – H7 0
∅52
Trôc k6 + 21
+2

B¸nh vÝt – H7 + 30
∅60
Trôc k6 0

+ 21
+2

+35

Vá hép - H7 0
∅84
Cèc lãt k6 +25
+3

+25
Vßng H7 0
∅34
Vung -Trôc k6 +18
+2

B¹c ChÆn - E8 +53
∅25
Trôc d9 +20
52
Vò Anh Tïng - M¸y l¹nh 2 - K46
§å ¸n chi tiÕt m¸y


-65
-117

+64
Vßng
E8 +25
Ch¾n dÇu - ∅30
d9 -80
Trôc
-142

+35 +30

N¾p - vá H7 0 0
∅84 H7
hép d8 -120 ∅62 -100
d8
-174 -146

0 0
R·nh then -36 - 43
N9 N9
trªn trôc - 8 10
h9 0 h9 0
then
-36 - 43


æ l¨n - cèc +30
∅72H7
lãt
0
53
Vò Anh Tïng - M¸y l¹nh 2 - K46
§å ¸n chi tiÕt m¸y
Môc lôc
B¶n thuyÕt minh
Trang
PHÇN 1:TÝnh to¸n hÖ dÉn ®éng
2
1.1. Chän ®éng c¬
2
1.2. X¸c ®Þnh ®éng c¬
2
1.3. Ph©n phèi tØ sè truyÒn
3
1.4. X¸c ®Þnh m« men , c«ng suÊt , vßng quay trªn
c¸c trôc 3
PhÇn 2 : TÝnh to¸n thiÕt kÕ bé truyÒn trong
4
A ThiÕt kÕ bé truyÒn trôc vÝt - b¸nh vÝt
4
2.1 TÝnh s¬ bé vËn tèc trît
5
2.2 X¸c ®Þnh øng suÊt cho phÐp cña b¸nh vÝt
5
54
Vò Anh Tïng - M¸y l¹nh 2 - K46
§å ¸n chi tiÕt m¸y

2.3 X¸c ®Þnh c¸c th«ng sè cña bé truyÒn
6
2.4 KiÓm nghiÖn ®é bÒn
6
B ThiÕt kÕ bé truyÒn xÝch
8
2.5 Chän lo¹i xÝch
8
2.6 X¸c ®Þnh c¸c th«ng sè cña bé truyÒn xÝch
8
2.7 KiÓm nghiÖm ®é bÒn xÝch
12
2.8 X¸c ®Þnh ®êng kÝnh ®Üa xÝch
13
2.9 KiÓm nghiÖm ®é bÒn øng suÊt tiÕp xóc
14
PhÇn 3 thiÕt kÕ trôc
16
3.1 Chän vËt liÖu chÕ t¹o trôc
16
3.2 X¸c ®Þnh s¬ bé ®êng kÝnh trôc
16
3.3 X¸c ®Þnh ®iÓm ®Æt lùc
17
3.4 X¸c ®Þnh trÞ sè vµ chiÒu c¸c lùc t¸c dông lªn
trôc 19
3.5 KiÓm nghiÖm ®é bÒn mái
28
55
Vò Anh Tïng - M¸y l¹nh 2 - K46
§å ¸n chi tiÕt m¸y

3.6 Chän then vµ kiÓm nghiÖm ®é bÒn then
29
PhÇn 4 tÝnh chän æ l¨n
32
4.1 TÝnh chän æ l¨n cho trôc vÝt
32
4.2 TÝnh chän æ l¨n cho b¸nh vÝt
36
PhÇn 5 tÝnh chän khíp nèi
39
5.1 Chän khíp nèi
39
5.2 KiÓm nghiÖm ®é bÒn cña vßng ®µn håi
40
PhÇn 6 x¸c ®Þnh kÕt cÊu vµ c¸c chi tiÕt
41
6.1 KÕt cÊu vá hép vµ c¸c chi tiÕt
41
6.2 B¶ng kÝch th¬c hép gi¶m tèc
43
6.3 B¶ng kª c¸c kiÓu l¾p vµ tri sè
dung sai 45
56
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản