Tài liệu máy lạnh

Chia sẻ: Phan Duong Tien | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:0

0
219
lượt xem
66
download

Tài liệu máy lạnh

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chọn sơ bộ tỉ số truyền của toàn bộ hệ thống là usb. Theo bảng 2.4, truyền động bánh răng trụ hộp giảm tốc phân đôi cấp chậm, truyền động xích (bộ truyền ngoài)

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tài liệu máy lạnh

 1. Vò Anh Tïng - M¸y l¹nh 2 - K46 §å ¸n chi tiÕt m¸y PHÇN THUYÕT MINH PhÇn 1: TÝNH TO¸N HÖ DÉN §éNG I Chän ®éng c¬: 1.1.X¸c ®Þnh c«ng suÊt cÇn thiÕt cña ®éng c¬ C«ng suÊt cÇn thiÕt Pct : Pct =Plv/η F.v 5500115 ., Ta cã: P lv = = =5,175 1000 1000 (KW) HiÖu suÊt hÖ dÉn ®éng η : Theo ®Ò bµi th× : η = η mol. η tv-bv. η k.η x. m : Sè cÆp æ l¨n (m = 2); Tra b¶ng 2.3, ta ®îc c¸c hiÖu suÊt: η ol = 0,99 ( v× æ l¨n ®îc che kÝn). η tv-bv= 0,82(Bé truyÒn trôc vÝt kh«ng tù h·m víi z=2). η k= 1(Khíp nèi). η x = 0,92 (bé truyÒn xÝch ®Ó hë ). η = 0,993. 0,82.1. 0,92 = 0,74 => Pct =Plv/η =5,775/0,74=6,99 KW 1.2.X¸c ®Þnh tèc ®é ®ång bé cña ®éng c¬. Chän s¬ bé tØ sè truyÒn cña toµn bé hÖ thèng lµ usb. Theo b¶ng 2.4, truyÒn ®éng b¸nh r¨ng trô hép gi¶m tèc ph©n ®«i cÊp chËm, truyÒn ®éng xÝch (bé truyÒn ngoµi): usb= usbh. usbx = 12,5.2 = 25 Sè vßng quay cña trôc m¸y c«ng t¸c lµ nlv : 60000v 600001, . . 15 nlv = = = ∏.D 3, . 14 380 57,83 vg/ph Trong ®ã : v : VËn tèc xÝch t¶i(m/s) D: §êng kÝnh tang (mm) Sè vßng quay s¬ bé cña ®éng c¬ nsb®c: 1
 2. Vò Anh Tïng - M¸y l¹nh 2 - K46 §å ¸n chi tiÕt m¸y n sb®c = nlv . usb = 57,83.25 = 1445,75 vg/ph Chän sè vßng quay s¬ bé cña ®éng c¬ lµ n®b = 1450 vg/ph. Quy c¸ch ®éng c¬ ph¶i tháa m·n ®ång thêi : P®c ≥ Pct , n®c ≈ nsb Ta cã : Pct = 8,6kW ; n sb = 2884,1vg / ph . Theo b¶ng phô lôc P 11. Ta chän ®îc kiÓu ®éng c¬ lµ : K160S4 C¸c th«ng sè kÜ thuËt cña ®éng c¬ nh sau : Pdc = 7, . 5 kW ; ndc = 1450vg/ph. . KÕt luËn ®éng c¬ K160S4 cã kÝch thíc phï hîp víi yªu cÇu thiÕt kÕ. 1.3 PH¢N Phèi Tû Sè TRUYÒN Ta ®· biÕt u sb = u sbh .u sbx . Tû sè truyÒn chung : ndc 1450 25,1 uc = = = 25, ⇒ uh = 1 = 12, 05 nlv 57, 83 2 Ta tÝnh tØ sè truyÒn: UC−Usb = 25,1−25 ×100 = 0,004% < 4% . Uc 25 KÕt luËn : VËy ®éng c¬ ®· chän tho¶ m·n nh÷ng yªu cÇu bµi to¸n. X¸c ®Þnh c«ng suÊt, m«men vµ sè vßng quay trªn c¸c trôc. 1.4.TÝnh c«ng suÊt, m« men, sè vßng quay trªn c¸c trôc cña hÖ dÉn ®éng. TÝnh c«ng suÊt vµ sè vßng quay cho c¸c trôc trong hép gi¶m tèc : Pct =6,99 (kW) nlv =57,83 (vg/ph). 2
 3. Vò Anh Tïng - M¸y l¹nh 2 - K46 §å ¸n chi tiÕt m¸y PI = Pct .η olη k =6,99.0,99.1=6,92 (kW); nI=n®c=1450(vg/ph) 1450 PII = PI .η olη tv −bv =6,92.0,99.0,82=5,617(kW);nII=nI/uh= 12,5 =116 (vg/ph) η η = 617 0 99 0 92 116 PIII = PII. ol x  5, . , . , = 5, (kW) ; nIII = nlv = 57,83 (vg/ph) TÝnh m« men cho c¸c trôc trong hép gi¶m tèc : T ®c = 9,55. 106. Pdc 7,5 = 9,55.10 6. = 49396 (Nmm). ndc 1450 TI = 9,55. 106. PI 6,92 = 9,55.10 6. = 45576 (Nmm). nI 1450 TII = 9,55. 106. PII 5,617 = 9,55.10 6. = 518663,8 (Nmm). nII 116 T III = 9,55. 106. PIII 5,116 = 9,55.10 6. = 844852 (Nmm). n III 57,83 Ta lËp ®îc b¶ng kÕt qu¶ tÝnh to¸n sau: §éng c¬ I II III Trôc Th«ng sè U u®c = 1 utv = 12,5 Ux = 2 3
 4. Vò Anh Tïng - M¸y l¹nh 2 - K46 §å ¸n chi tiÕt m¸y P (kw) 7,5 6,92 6,617 5,116 n (v/p) 1450 1450 116 57,83 T (Nmm) 49396 45576 518663 844852 PhÇn 2 :TÝnh to¸n vµ thiÕt kÕ bé truyÒn trong A.THIÕT KÕ Bé TRUYÒN TRôC VÝT-B¸NH VÝT: M« men xo¾n trªn trôc B¸nh VÝt T2=518663 (N.mm) Sè vßng quay cña Trôc VÝt n1=1450(v/ph) Tû sè truyÒn U=25,05 Thêi h¹n sö dông Ih=15000(giê) 2.1.TÝnh s¬ bé vËn tèc trît theo c«ng thøc (7.1 trang 147) Vsb=4,5.10-5n1. 3 T2 Trong ®ã N1: lµ sè vßng quay cña trôc vÝt (v/ph) T2: lµ m« men xo¾n max trªn trôc B¸nh VÝt (N.mm) Do ®ã: Vsb= 4,5.10-5.1450. 3 518663 = 4,9(m/s) Víi Vsb= 4,9(m/s) ta dïng ®ång thanh nh«m- s¾t - niken  БpAЖH 10-4-4 t«i bÒ mÆt t¹o ®é r¾n HRC 45 cã: σ b = 600 (MPa), σ ch = 200 (MPa) 4
 5. Vò Anh Tïng - M¸y l¹nh 2 - K46 §å ¸n chi tiÕt m¸y Theo b¶ng (7.2) víi cÆp vËt liÖu БpAЖH 10-4-4 vµ thÐp t«i c¶i thiÖn Cã: [σ H] = 206,4 MPa. 2.2 X¸c ®Þnh ¦S uèn cho phÐp cña B¸nh VÝt ¸p dông c«ng thøc: [ σ F ] = [σ F ]. FL o K Trong ®ã: [σ Fo]: lµ ¦S uèn cho phÐp øng víi 106 chu kú, do bé truyÒn quay mét chiÒu nªn theo c«ng thøc: [σ Fo] = 0,25.σ b + 0,08.σ ch = 0,25*600 + 0,08*200 = 166 (MPa) 106 KF L = lµ hÖ sè tuæi thä theo CT: K F      L 9 N FE Do bé truyÒn chÞu t¶i träng tÜnh: N FE = 60.C.n 2 .t Trong ®ã: NFE: lµ sè chu kú chÞu t¶i C: lµ sè lÇn ¨n khíp trong mét vßng quay (C = 1) n2: lµ sè vßng quay cña b¸nh vÝt trong mét phót (v/p) t: lµ tæng thêi gian lµm viÖc (giê) 1450  NFE = 60.1. .15000 = 104,4. 106 < 25.107 12,5  VËy NF E =104,4.106 10 6 VËy K FE = 9 = 0,596 104,4.10 6 5
 6. Vò Anh Tïng - M¸y l¹nh 2 - K46 §å ¸n chi tiÕt m¸y => [σ F] = 166.0,54 =99 (MPa) 2.2.1.Ta x¸c ®Þnh ¦S cho phÐp khi qu¸ t¶i ¸p dông c«ng thøc: ¦STX max cho phÐp: [σ H] max = 2.σ ch= 4*600 = 1200 (MPa) ¦S uèn max cho phÐp: [σ F] max = 0,8. σ ch= 0,8.600 = 480 (MPa) 2.3.X¸c ®Þnh c¸c th«ng sè cña bé truyÒn 2.3.1.Ta x¸c ®Þnh kho¶ng c¸ch trôc aw Theo CT (7.16 trang 150) ta cã: 2  170  T2 .K H aw= (z2 +q). 3   z .[σ ]  . q   2 H  Trong ®ã: KH lµ hÖ sè t¶i träng, ta chän s¬ bé KH= 1,1 Chän z1=2 => z2= u1.z1=12,05.2 = 25,1 VËy chän z2 = 25 q lµ hÖ sè ®êng kÝnh Trôc VÝt, ta cã q= 0,25.z2= 0,3.25 = 7,5 theo d·y tiªu chuÈn ë b¶ng (7.3) ta chän q=8 u tiªn d·y 1. Thay sè vµo ta cã aw = (25+10). 2  170  518663.1 3   . = 136 (mm)  25.206,4  8 6
 7. Vò Anh Tïng - M¸y l¹nh 2 - K46 §å ¸n chi tiÕt m¸y Theo d·y tiªu chuÈn ta chän aw =136 (mm) 2.3.2X¸c ®Þnh m« ®un däc cña Trôc VÝt 2.a w Theo CT (7.17 trang 151) ta cã m= = ( z2 + q) 2.136 =8,2 ( 25 + 8) Theo b¶ng (7.3 trang 150) ta chän m« ®un tiªu chuÈn m= 10 aW = (z2 + q ).5 =5.(25 +8) =160 Theo d·y tiªu chuÈn ta chän aw =160 (mm) X¸c ®Þnh hÖ sè dÞch chØnh Theo CT (7.18 trang 151) ta cã:  aw  160 x =   - 0,5. (q+z2) = - 0,5.(8+25) =-  m 10 0.5 tho¶ m·n n»m trong kho¶ng ( -0,70 0,7 ) 2. 4. kiÓm nghiÖm l¹i ®é bÒn 2.4.1.KiÓm nghiÖm ®é bÒn tiÕp xóc VËn tèc trît vs theo CT (7.20) ta cã Vs= π .d w1 .n1 60000. cos γ w Víi dw1 lµ ®êng kÝnh Trôc VÝt theo CT (7.20 trang 151) ta cã: dw1= (q+2.x).m = 8.10= 80(mm) 7
 8. Vò Anh Tïng - M¸y l¹nh 2 - K46 §å ¸n chi tiÕt m¸y γ w lµ gãc vÝt l¨n theo CT (7.21 trang 151) ta cã:  z  2 γ w= arctg   q + 2.  = arctg  8  = arctg(4) =14 1 0   x   3,14.80.1450 ≈ 6,25(m/s) Do ®ã Vs= ( ) 60000. cos 14 0 Theo b¶ng (7.6 trang 153) ta chän cÊp chÝnh x¸c cho bé truyÒn Trôc VÝt lµ cÊp 7 tõ ®ã ta tra ®îc ra hÖ sè t¶i träng ®éng KHV =1 HÖ sè t¶i träng KH = KHV. KHF = 1.1,2 =1,2 Ta x¸c ®Þnh l¹i ¦STX xuÊt hiÖn trªn mÆt r¨ng B¸nh VÝt cña bé truyÒn 3  170  z + q  T2 . H K 3 170   25 + 8  518663.1,2 σH =  .  2  z   a  . =   .   .  2   w  q  25   165  8 ≈ 154,86 (MPa)
 9. Vò Anh Tïng - M¸y l¹nh 2 - K46 §å ¸n chi tiÕt m¸y da2 = m.(z2 + 2 +2x) = 10(25 + 2 +2(-0.5)) = 260 mm víi daM2 ≤ da2 + 1,5.m = 216,4 + 1,5.8 = 239 ChiÒu réng B¸nh VÝt b2 ≤ 0,75.da1 do z2=25 ≤ 0,75.100 = 75(mm) => Chän b2 = 70 mm z2 =>Sè r¨ng t¬ng ®¬ng cña B¸nh VÝt zv= cos γ 3 γ lµ gãc vÝt ta ®· tÝnh ®îc tõ tríc víi γ =140 25 zv= =27,36 => tra b¶ng (7.8) ta x¸c ®Þnh ®- cos 3 14 0 îc hÖ sè d¹ng r¨ng YF=1,8 HÖ sè t¶i träng theo ®é bÒn uèn KF=KFβ .KFV Do KFV=KHV : HÖ sè xÐt ®Õn ¶nh hëng cña t¶i träng ®éng ®Õn ®é bÒn tiÕp xóc KFβ = KHβ : HÖ sè ph©n bè kh«ng ®Òu t¶i träng trªn vµnh r¨ng =>KF=KH=1,2 §êng kÝnh vßng chia B¸nh VÝt d2=m.z2 =10.25 =250 (mm) M« ®un ph¸p cña r¨ng B¸nh VÝt mn=m.cos(140)= 10,3(mm) Thay vµo c«ng thøc ta cã : 1,4.518663,8.1,2 σ F = = 7,45 (MPa) < [σ F] 70.250.10,3 b1 > (8 + 0,06.z2).m = (8+ 0,06.25)10 =95=> chän b1 = 100 mm 9
 10. Vò Anh Tïng - M¸y l¹nh 2 - K46 §å ¸n chi tiÕt m¸y VËy ®iÒu kiÖn uèn ®îc tho¶ m·n VËy ta cã c¸c th«ng sè c¬ b¶n cña bé truyÒn Kho¶ng c¸ch trôc : aw=160 (mm) M« ®un ph¸p : m=10(mm) HÖ sè ®êng kÝnh : q= 8 Tû sè truyÒn : U1=12,5 HÖ sè dÞch chØnh B¸nh VÝt : x= 0 Gãc VÝt : γ =140 ChiÒu dµi phÇn c¾t ren cña Trôc VÝt : b1= 100 (mm) ChiÒu réng B¸nh VÝt : b2= 70 (mm) §êng kÝnh ngoµi B¸nh VÝt : daM2=285 (mm) §êng kÝnh chia : d1= 80mm, d2 = 250 mm §êng kÝnh ®Ønh :da1= 100mm, da2= 260 mm §êng kÝnh ®¸y : df1 = 52mm, df2=220mm B.ThiÕt kÕ bé truyÒn xÝch Ta thiÕt kÕ bé truyÒn víi c¸c th«ng sè sau: 10
 11. Vò Anh Tïng - M¸y l¹nh 2 - K46 §å ¸n chi tiÕt m¸y P1 =5,617 (kw) U =2 n2 =116 (vßng/phót) Gãc nghiªng ®êng nèi t©m víi bé truyÒn ngoµi 0 = 30 2.5.Chän lo¹i xÝch : Do vËn tèc thÊp, t¶i träng nhá ta chän bé truyÒn lµ xÝch con l¨n 2.6.X¸c ®Þnh c¸c th«ng sè cña xÝch vµ bé truyÒn Tõ b¶ng 5.4 víi tû sè truyÒn lµ U= 2 ta chän sè r¨ng ®Üa nhá Z1= 27,5=> sè r¨ng ®Üa xÝch lín Z2 = U.Z1 = 2.27,5 = 55 < Zmax =120 r¨ng X¸c ®Þnh bíc xÝch ®Ó ®¶m b¶o chØ tiªu vÒ ®é bªn mßn cña bé truyÒn xÝch theo (5.3) Pt = P.k.kz.kn < [ P] Víi Pt ,P,[ P] lµ c«ng suÊt tÝnh to¸n, c«ng suÊt cÇn truyÒn, c«ng suÊt cho phÐp (kw) Z 01 25 kz: HÖ sè sè r¨ng : kz= = = 0,91 Z1 27,5 N 01 200 kn : HÖ sè sè vßng quay :kn= = = 1,72 N 1 116 k : HÖ sè xÐt ®Õn ¶nh hëng cña c¸c yÕu tè kh¸c Theo CT (5.4) ta cã 11
 12. Vò Anh Tïng - M¸y l¹nh 2 - K46 §å ¸n chi tiÕt m¸y k = k0.ka.k®c.kbt.k®. tra b¶ng (5.6) ta cã c¸c gi¸ trÞ k0 : HÖ sè kÓ ®Õn ¶nh hëng cña vÞ trÝ bé truyÒn, do ®êng t©m lµm víi ph¬ng ngang 1 gãc 300 nªn k0 =1 ka : HÖ sè kÓ ®Õn kho¶ng c¸ch trôc vµ chiÒu dµi xÝch ta chän a = 40p nªn ka =1 k®c : HÖ sè kÓ ®Õn ¶nh hëng cña viÖc ®iÒu chØnh lùc c¨ng cña xÝch do ta ®iÒu chØnh b»ng mét trong c¸c ®Üa xÝch nªn k®c =1 kbt : HÖ sè kÓ ®Õn ¶nh hëng cña viÖc b«i tr¬n, tra b¶ng 5.7 vµ5.6 ta chän m«i trêng b«i tr¬n cã bôi => kbt=1,3 k® : HÖ sè t¶i träng ®éng, do t¶i träng va ®Ëp võa nªn ta chän k® =1,2 kc : hÖ sè kÓ ®Õn chÕ ®é lµm viÖc cña bé truyÒn, do bé truyÒ lµm viÖc hai ca =>chän kc =1,25 k =1.1.1.1,3.1,2.1,25 =1,95 C«ng suÊt tÝnh to¸n Pt =5,617.1,95.0,91.1,72 = 18,83(kw) Tra b¶ng 5.5 víi N01 = 22 (vßng/phót) => ta chän bé truyÒn xÝch 1 d·y cã bíc xÝch px=31,75 (mm) tho¶ m·n ®iÒu kiÖn bÒn mßn Pt = 18,83 (kw) < [P] =19,3 (kw) Theo b¶ng 5.8 ta cã bíc xÝch px=31,75 Ta x¸c ®Þnh kho¶ng c¸ch trôc theo CT 5.11 a= 30.p = 30.31,75 = 952,5 (mm) 12
 13. Vò Anh Tïng - M¸y l¹nh 2 - K46 §å ¸n chi tiÕt m¸y Theo CT (5.12) ta cã sè m¾t xÝch lµ 2.  Z1 + Z2  ( Z2 − Z1 ) . 2 a p X= + + p  2  π a 4. 2 . 2.952,5  27,5 + 55  ( 55 − 27,5) .31,75 2 = + + = 101,8 31,75  2  4.3,14 2.1952,5 Ta chän sè m¾t xÝch ch½n x= 102 => Theo CT (5.13) ta x¸c ®Þnh l¹i kho¶ng c¸ch trôc a*= 0,25.p.   2    Z2 − Z1     x − 0, .Z1 + Z2 ) + 5( [ X c − 0, ( Z1 + Z2 ) ] − 2. 2 5        π     a*= 0,25.31,75.   2    55 − 27,5    102 − 0,5.( 27,5 + 55) + [102 − 0,5( 27,5 + 55) ] − 2. 2   =954     3,.14      (mm) §Ó xÝch kh«ng chÞu lùc c¨ng qu¸ lín ta gi¶m a ®i 1 kho¶ng b»ng ∆a= 0,0035.a =0,0035.954 ≈ 2,86(mm) VËy kho¶ng c¸ch trôc lµ a = 954- 2,86=951 (mm) Theo CT (5.14) ta x¸c ®Þnh ®îc sè lÇn va ®Ëp cña b¶n lÒ xÝch trong mét gi©y lµ Z1 .n1 27,5.116 i = = = 2,08 < [i] =20 Tho¶ m·n. 15. X 15.102 2.7. KiÓm nghiÖm xÝch vÒ ®é bÒn 13
 14. Vò Anh Tïng - M¸y l¹nh 2 - K46 §å ¸n chi tiÕt m¸y Theo CT (5.15) ta cã hÖ sè an toµn S = Q ≥ [S] ( kd . t + F0 + Fv ) F Trong ®ã Q : T¶i träng ph¸ háng (kN) tõ b¶ng 5.2 ta cã Q= 88,5 (kN) k® : HÖ sè t¶i träng ®éng ta lÊy k® =1,2 1000.6,3 Ft : lùc vßng ta cã Ft = = 3750 (N) 1,68 Fv : Lùc c¨ng do lùc li t©m g©y ra Ta cã Fv =q.v2 q: khèi lîng 1m xÝch tra b¶ng 5.2 ta cã q= 3,8(kg) v : VËn tèc cña xÝch Z1 . p x .n1 27,5.31,75.116 v= = = 1,68 (m/s) 60000 60000 Thay vµo ta cã Fv =3,8.1,682 =10,7 (N) F0 : Lùc c¨ng do träng lîng nh¸nh xÝch bÞ ®éng sinh ra Theo CT (5.16) ta cã F0 =9.81.kf.q.a kf: lµ hÖ sè phô thuéc ®é vâng cña xÝch vµ vÞ trÝ bé truyÒn ,do bé truyÒn n»m nghiªng 300 nªn kf=6 Thay vµo ta cã F0 =9,81.3.3,8.0,95 =106 (N) VËy hÖ sè an toµn 14
 15. Vò Anh Tïng - M¸y l¹nh 2 - K46 §å ¸n chi tiÕt m¸y 88,5.10 3 S= =19,1 1,2.3570 + 106 + 10,7 Tõ b¶ng 5.10 ta cã hÖ sè an toµn cho phÐp [S] =8,5 =>S > [S] 2.8.X¸c ®Þnh ®êng kÝnh ®Üa xÝch Theo CT (5.17) ta x¸c ®Þnh ®îc ®êng kÝnh vßng chia cña ®Üa xÝch P 31,75 = = d1= π   180  278 (mm) sin   sin  Z    1  27,5  P 31,75 = = d2=  π  sin  3,14  556 (mm) sin   Z     2  55  §êng kÝnh vßng ®Ønh cña ®Üa xÝch Theo CT (5.17) vµ b¶ng 13.4 ta cã   π  da1 = P. 0, + C ot   =292 (mm) 5 g    Z1    π  da2= P. 0, + C ot   =585 (mm) 5 g Z    2  §êng kÝnh vßng ®¸y cña ®Üa xÝch df1 = d1 - 2.r Víi r= 0,5025 d1+0,05= 0,5025.19,05+0,05 = 9,62 df1 = 278-2.9,62 =258,76 (mm) df2= d2- 2.r =556-2.9,62 =536,76(mm) Trong ®ã dc lµ ®êng kÝnh cña con l¨n tra b¶ng 5.2 2.9.KiÓm nghiÖm ®é bÒn ¦STX trªn mÆt r¨ng ®Üa xÝch 15
 16. Vò Anh Tïng - M¸y l¹nh 2 - K46 §å ¸n chi tiÕt m¸y kr.Ft. d + Fvd ) . ( k E Theo CT (5.18) ta cã σH =0,47. ≤ [σ H] A. d k Trong ®ã Ft :lùc vßng ®· tÝnh ®îc Ft = 3750 (N) Fvd : Lùc va ®Ëp trªn 1 d·y xÝch (m=1) Theo CT (5.19) ta cã Fvd =13.10-7.n1.p3.m = 13.10- 7 .116.31,753.1 =5 (N) Kd lµ hÖ sè ph©n bè kh«ng ®Òu t¶i träng cho c¸c d·y, do bé truyÒn chØ cã 1 d·y nªn k® =1 K® lµ hÖ sè t¶i träng ®éng, ta ®· tra K®=1,4 do t¶i träng lµ va ®Ëp võa Kr lµ hÖ sè kÓ ®Õn ¶nh hëng cña sè r¨ng ®Üa xÝch tra trang 87 ra ta cã Kr =0,45 E lµ m« ®un ®µn håi ®îc tÝnh theo c«nh thøc E1 + E 2 E= víi E1,E2 lµ m« ®un ®µn håi cña vËt E1.E 2 liÖu lµm con l¨n vµ ®Üa xÝch tÝnh ra E=2,1.107 (MPa) A : DiÖn tÝch h×nh chiÕu cña b¶n lÒ tra b¶ng 5.12 ta cã A=262 (mm2) Thay vµo ta cã 0,45.( 3750.1,4 + 5).2,1.10 5 σ H =0,47. =647 (MPa) 262.1 VËy ta dïng thÐp 45 t«i ram ®¹t ®é r¾n HRC45 sÏ ®¹t ®îc 16
 17. Vò Anh Tïng - M¸y l¹nh 2 - K46 §å ¸n chi tiÕt m¸y ¦STX cho phÐp [σ H] =805 (MPa) sÏ ®¶m b¶o ®îc ®é bÒn tiÕp xóc cho c¶ r¨ng vµ ®Üa Víi ®Üa 2 ta còng chän thÐp 45 t«i ram ®¹t ®é r¾n HRC45 f. Lùc t¸c dông lªn trôc Theo CT (5.20) ta cã Fr =kx.Ft- Do bé truyÒn n»m nghiªng 1 gãc 300 so víi ph¬ng ngang Nªn kx =1,15 k x .P Fr = 6.107. = k.Ft= 1,15.3750 = 4312,5(N) Z .P.n VËy ta cã th«ng sè bé truyÒn xÝch: a = 952,5 mm d1= 278 mm d2 = 556 mm da1 = 292 mm da2 = 585 mm df1 = 258,76 mm df2 = 536,76 mm phÇn iii . ThiÕt kÕ trôc: Cho c«ng suÊt trôc vµo cña hép gi¶m tèc P1= 6,92 (kw) Sè vßng quay n1 = 1450 (vßng/phót) 17
 18. Vò Anh Tïng - M¸y l¹nh 2 - K46 §å ¸n chi tiÕt m¸y Tû sè truyÒn u1 = 12,5; u2 = 2 Trªn ®Çu vµo cña trôc I l¾p b¸nh ®ai chÞu lùc t¸c dông tõ b¸nh ®ai lªn trôc Fr = 4312(N) §êng kÝnh vßng chia cña Trôc VÝt d1 = 80(mm) §êng kÝnh vßng chia cña B¸nh VÝt d2 = 240(mm) 3.1 . Chän vËt liÖu chÕ t¹o c¸c trôc Chän vËt liÖu chÕ t¹o trôc lµ thÐp 45 t«i c¶i thiÖn cã: σ b =750 (MPa), σ ch = 450 MPa; ¦S xo¾n cho phÐp [τ ] =12... 20 (MPa) 3.2 . X¸c ®Þnh s¬ bé ®êng kÝnh trôc : T ¸p dông c«ng thøc: dsb = 3 trong ®ã: 0, [τ ] 2 - X¸c ®Þnh ®êng kÝnh trªn trôc cña trôc vÝt: víi T1 = 45576,5 (N) [τ] = 20 (MPa) 45576,5 ⇒ d1sb = 3   = 22, m m ). LÊy theo tiªu chuÈn dI = 25 5( 0, ∗ 20 2 (mm) - X¸c ®Þnh ®êng kÝnh s¬ bé cña trôc b¸nh vÝt: víi T2 = 518663,8 (Nmm) 18
 19. Vò Anh Tïng - M¸y l¹nh 2 - K46 §å ¸n chi tiÕt m¸y 518663, 8 ⇒ d2sb = 3 = 50 m m ). LÊy theo tiªu chuÈn dII = 50 ( 0, ∗ 20 2 (mm). 3.3. X¸c ®Þnh kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c gèi ®ì vµ ®iÓm ®Æt lùc: dùa vµo ®êng kÝnh trôc d1sb vµ d2sb ta x¸c ®Þnh ®îc chiÒu réng cña æ l¨n vµ tra b¶ng 10.2 d1sb = 25 mm => b01 = 17 mm d2sb = 50 mm => b02 = 27 mm a, X¸c ®Þnh chiÒu dµi may¬ cña ®Üa xÝch: ¸p dông c«ng thøc: lm23 = (1,2 ÷ 1,5)dII = (1,2 ÷ 1,5)*50 = 60 ÷ 75 mm chän lm23 =65mm b, X¸c ®Þnh chiÒu dµi may¬ cña b¸nh vÝt: ¸p dông c«ng thøc: lm22 = (1.2 ÷ 1,8)dII = (1.2 ÷ 1,8)*50 = 60 ÷ 90 mm chän lm22 = 70 mm c, X¸c ®Þnh chiÒu dµi cña nöa khíp nèi: ¸p dông c«ng thøc: lm12 = (1,4 ÷ 2,5)dI = (1,4 ÷ 2,5)*25 = 35 ÷ 62,5 mm chän lm12 = 50 mm d, X¸c ®Þnh ®Þnh kho¶ng c¸ch c«ng x«n trªn trôc I: - ¸p dông c«ng thøc: lC12 = 0,5(lm12 + b0I) + K3 + hn 19
 20. Vò Anh Tïng - M¸y l¹nh 2 - K46 §å ¸n chi tiÕt m¸y trong ®ã: lm12: lµ chiÒu dµi may ¬ cña nöa khíp nèi (lm12 = 50mm) b0I: lµ chiÒu réng cña æ l¨n (b0I = 17 mm) k3: lµ kho¶ng c¸ch tõ mÆt nót cña chi tiÕt quay ®Õn n¾p æ (k3 = 10) hn: lµ chiÒu cao cña n¾p æ vµ bu l«ng (hn = 16)  lC12 = 0,5(50+ 17) + 10 +16 = 59,5 (mm) l12 = - lC12 = - 59,5 (mm) - Kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c gèi ®ì 0 vµ 1 trªn trôc I: l11 = (0,9 ÷ 1)d aM 2 = (0,9 ÷ 1).285 = 256,5 ÷ 285 (mm) chän l11 = 270 (mm) - Kho¶ng c¸ch tõ gèi ®ì 0 ®Õn tiÕt diÖn 3: l 270 l = 13 11 = = 135( m )  m 2 2 e, Kho¶ng c¸ch c«ng x«n trªn trôc II: l 23 + b0I - ¸p dông c«ng thøc: l = c23 m I + k3 + hn 2 trong ®ã: lm23: lµ chiÒu dµi may¬ cña b¸nh ®ai (lm23 = 65 mm) b0II: lµ chiÒu réng cña æ l¨n trªn trôc II (b0II = 27 mm ) k3 = 10 mm hn = 16 mm 20
Đồng bộ tài khoản