Tài liệu môn phân tích báo cáo tài chính.

Chia sẻ: quynhlemin

Chương 1 1. Khái niệm về phân tích báo cáo tài chính ? Phân tích báo cáo tài chính là quá trình xem xét, kiểm tra , đối chiếu và so sánh số liệu về tài chính trong kì hiện tại với các kì kinh doanh đã qua. Thông qua việc phân tích BCTC sẽ cung cấp cho người sư dụng thông tin có thể đánh giá tiềm năng, hiệu quả kinh doanh cũng như những rủi ro về tài chính trong tương lai của doanh nghiệp

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản