Tài liệu ôn tập môn “Tư tưỏng Hồ Chí Minh”

Chia sẻ: fbiit9x

Câu 1: Trình bày nguồn gốc hình thành Tư tưởng Hồ Chí Minh Đáp án: Bất cứ một TT nào cũng phải có nguồn gốc, cơ sở hình thành, đó chính là tuân theo qui luật hình thành TT từ ít đến nhiều, từ hình thức đến nội dung, bản chất. Vì vậy, TTHCM cũng ko nằm ngoài qui luật đó.

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Tài liệu ôn tập môn “Tư tưỏng Hồ Chí Minh”

Ôn tập “Tư tửơng Hồ Chí Minh”


Tài liệu ôn tập môn “Tư tưỏng Hồ Chí Minh”
Diễn đàn dientuvienthong.net sưu tầm

Câu 1: Trình bày nguồn gốc hình thành Tư tưởng Hồ Chí Minh

Đáp án:
Bất cứ một TT nào cũng phải có nguồn gốc, cơ sở hình thành, đó chính là tuân theo
qui luật hình thành TT từ ít đến nhiều, từ hình thức đến nội dung, bản chất. Vì
vậy, TTHCM cũng ko nằm ngoài qui luật đó.
1. Nguồn gốc:
a. Truyền thống tốt đẹp của dân tộc:
Lòng yêu nước và chủ nghĩa yêu nước được hình thành từ rất sớm và tr ở thành
-
một tính chất của mọi người dân Việt và đây là m ột yếu t ố quan tr ọng nh ất đ ể
Nguyễn Tất Thành đi vào con đường cách mạng (Lòng yêu n ước là cái v ốn có
của người dân Việt. Vấn đề đặt ra là Đảng phải khơi gợi).
Cho đến nay, mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam kể c ả th ắng l ợi công
-
cuộc đổi mới đều có cội nguồn từ lòng yêu nước, với học thuyết được du nhập
vào Việt Nam đều phải thông qua lòng yêu nước và chủ nghĩa yêu n ước c ủa
người dân Việt.
Truyền thống đoàn kết, đoàn kết là sự gắn bó hợp tác với nhau để tạo nên sức
-
mạnh. Truyền thống đoàn kết được hình thành cùng với sự hình thành c ủa dân
tộc Việt và cũng là cội nguồn của sức mạnh dân tộc Vi ệt. Có 4 hình th ức đoàn
kết cơ bản:
+ Đoàn kết gia đình
+ Đoàn kết trong cộng đồng và dòng họ
+ Đoàn kết trong cộng đồng làng xã.
+ Đoàn kết quốc gia dân tộc thể hiện ở chỗ: Có tính nội dung, có văn hóa
chung và có ngày giỗ tổ chung (10/3. âm lịch)
Truyền thống nhân văn nhân ái quý trọng con người, hướng con người vào làm
-
điều thiện, đồng thời xử lý tinh tế các mối quan hệ, gia đình, vợ chồng, anh em,
họ hàng và đề cao tình nghĩa, quy tắc ứng xử trong xã hội. Do đó người Vi ệt
sống tình cảm hơn, nhân nghĩa hơn, thông minh hơn.
Trong lối sống của người Việt: giản dị, khiêm nhường, c ởi mở và đặc bi ệt
-
không cực đoan, cố chấp. Vì vậy có thể tiếp thu những cái hay, cái tốt, cái đẹp
của dân tộc khác.
Truyền thống văn hiến: Văn hiến là sự kết hợp nhuần nhuyễn c ủa 3 yếu tố sau
-
đây. Tri thức, đạo đức, cái đẹp.
Dân tộc Việt có khả năng học, hiếu học, coi trọng sự học, luôn luôn tôn vinh
-
những người học cao, đỗ đạt.
b. Tinh hoa nhân loại:
Tinh hoa văn hoá phương Đông: Người tiếp thu Đạo phật và Nho giáo
-
+ HCM ra đời trong 1 gia đình Nho giáo nên Người đã ti ếp thu nh ững quan
điểm tốt đẹp của Nho giáo. Người đánh giá rất cao Khổng T ử. Ngày 19/5/1966,-1-
Ôn tập “Tư tửơng Hồ Chí Minh”


Người đến thăm Khổng Tử, khắc chữ lên bia đá: “Khổng Tử là người th ầy vĩ đ ại
nhất của nhân loại”.
+ Người dùng rất nhiều những khái niệm, phạm trù nho giáo như: “Vì l ợi
ích mười năm trồng cây, vì lợi ích trăm năm trồng người” (Th ập niên th ụ m ộc,
bách niên thụ nhân)
+ Người đánh giá rất cao tư tưởng bình đẳng của nhà Phật: “Ta là Phật đã
thành còn chúng sinh là Phật sẽ thành”
- Trong tinh hoa văn hóa phương Tây.
+ HCM đã nghiên cứu tiếp thu TT văn hoá dân chủ và CM c ủa CM Pháp,
CM Mỹ, trong đó có Tuyên ngôn nhân quyền và dân quyền của Pháp và Tuyên ngôn
độc lập năm 1776 của Mỹ.
+ Người đánh giá rất cao về chúa Jêsu. Người tiếp thu những tư tưởng c ủa
những nhà khai sáng Pháp.
c. Chủ nghĩa Mác-Lênin
Chủ nghĩa Mác-Lênin là nguồn gốc lý luận trực tiếp, quyết định bản chất
tư tưởng Hồ Chí Minh. Hồ Chí Minh khẳng định: “Chủ nghĩa Lênin đối với chúng
ta, những người cách mạng và nhân dân Việt Nam, không những là cái “c ẩm nang”
thần kỳ, không những là cái kim chỉ nam mà còn là m ặt tr ời soi sáng đ ường chúng
ta đi tới thắng lợi cuối cùng, đi tới chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản”
Đối với chủ nghĩa Mác-Lênin, Hồ Chí Minh đã n ắm vững cái cốt lõi, linh
hồn sống của nó, là phương pháp biện chứng duy vật, h ọc t ập, lập tr ường quan
điểm, phương pháp biện chứng của chủ nghĩa Mác-Lênin để giải quyết các vấn đề
thực tiễn của cách mạng Việt Nam.
Các tác phẩm, bài viêt của Hồ Chí Minh phản ánh bản chất t ư t ưởng cách
mạng của Người theo thế giới quan, phương pháp luận của chủ nghĩa Mác-Lênin.
Là yếu tố quan trọng nhất, quyết định việc hình thành tư tưởng Hồ Chí
Minh.
d. Những phẩm chất cá nhân riêng của Hồ Chí Minh
Hồ Chí Minh có một tư duy độc lập, tự chủ, sáng tạo cùng với một đầu óc phê
-
phán tinh tường sáng suốt trong việc tìm hiểu tinh hoa tư tưởng văn hoá cách
mạng trong nước và trên thế giới.
Sự khổ công rèn luyện học tập để chiếm lĩnh những tri thức phong phú c ủa
-
thời đại và với kinh nghiệm đấu tranh trong phong trào gi ải phóng dân t ộc và
phong trào công nhân quốc tế để tiếp cận với chủ nghĩa Mác Lênin m ột cách
khoa học.
Có một tâm hồn của nhà yêu nước chân chính, một chiến sĩ cộng sản nhi ệt
-
thành và một trái tim yêu nước thương nòi, yêu thương những người cùng kh ổ,
sãn sàng chịu đựng hi sinh cao nhất vì độc lập c ủa tổ qu ốc, vì hạnh phúc c ủa
đồng bào.
Kết luận: Tóm lại, TTHCM là sản phẩm của sự tổng hoà và phát tri ển bi ện
chứng TT văn hoá truyền thống của dân tộc, tinh hoa TT văn hoá c ủa ph ương Đông
và phương Tây với chủ nghĩa M-L làm nền tảng, cùng với th ực ti ễn c ủa dân t ộc và
thời đại qua sự tiếp biến và phát triển của HCM - một con người có t ư duy sáng
tạo, có PP biện chứng, có nhân cách, phẩm chất CM cao đẹp tạo nên. TTHCM là
TT VN hiện đại


-2-
Ôn tập “Tư tửơng Hồ Chí Minh”Câu 2: Trình bày nội dung cơ bản của tư t ưởng Hồ Chí Minh v ề v ấn đ ề dân
tộc, ý nghĩa của tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đ ề dân t ộc trong giai đo ạn
hiện nay.
Dân tộc là vấn đề rộng lớn. Mác-Ănghen không đi sâu gi ải quyết v ấn đề
dân tộc vì thời đó ở Tây Âu vấn đề dân tộc đã được giải quyết trong cách mạng tư
sản. Trong giai đoạn quốc tế chủ nghĩa, cách mạng giải phóng dân tộc tr ở thành
một bộ phận của cuộc cách mạng vô sản thế giới. Mác, Ănghen và Lênin đã nêu
những quan điểm biện chứng giữa vấn đề dân tộc và vấn đề giai c ấp, t ạo c ơ s ở lý
luận và phương pháp luận cho việc xác định chiến lược, sạh lược của các Đảng
Cộng sản về vấn đề dân tộc và thuộc địa. Nhưng trong điều ki ện từ đầu thế kỷ
XX trở đi, cần vận dụng và phát triển sáng tạo lý lu ận Mác-Lênin cho phù h ợp v ới
thực tiễn, chính Hồ Chí Minh là người đáp ứng yêu cầu đó.
1. Độc lập, tự do là quyền thiêng liêng, bất kh ả xâm ph ạm c ủa t ất c ả
các dân tộc.
1.2 Tất cả các dân tộc trên TG đều bình đẳng
- TT này của HCM thể hiện rõ trong hành động và trg rất nhi ều bài nói, bài vi ết
của mình, song rõ nhất và tập trung nhất là ở “Tuyên ngôn đ ộc lâp” khai sinh ra
nước VNDCCH năm 1945. Mở đầu bản Tuyên ngôn, HCM đã trích 1 đoạn của bản
Tuyên ngôn năm 1776 của Mỹ nói về quyền bình đẳng: “Tất c ả m ọi người đ ều
sinh ra có quyền bình đẳng. Tạo hoá cho họ những quyền ko ai có th ể xâm ph ạm
được. Trg những quyền ấy có quyền đc sống, quyền tự do và quyền m ưu c ầu
hạnh phúc”. Người nhận định đây là lời bất hủ, suy r ộng ra câu ấy có nghĩa là: T ất
cả các dân tộc trên TG đều bình đẳng, dân tộc nào cũng có quyền sống, quyền sung
sướng và quyền tự do. Đồng thời Người còn trích dẫn Bản Tuyên ngôn nhân
quyền và dân quyền của CMTS Pháp năm 1791: “Người ta sinh ra có quy ền t ự do
và bình đẳng về quyền lợi và phải luôn luôn được tụ do và bình đẳng”. Người
khẳng định: “Đó là những lẽ phải ko ai chối cãi được”.
- Thiên tài HCM là người đã sử dụng Tuyên ngôn TS để đ ấu tranh cho l ợi ích c ủa
dân tộc mình, biến quyền tự do, bình đẳng, hạnh phúc cá nhân theo ki ểu TS thành
quyền bình đẳng của cả dân tộc VN, của các dân tộc trên TG, ko phân bi ệt màu da,
chủng tộc.
=> TT vĩ đại này của HCM mang tính quốc tế, tính thời đại và tính nhân văn sâu
sắc.
1.2 Độc lập dân tộc phải là độc lập thật sự, độc lập hoàn toàn.
- Một dân tộc không những có quyền bình đẳng với các dân tộc khác trên thê gi ới
mà còn phải được hửong nền độc lập thật sự, độc lập hoàn toàn. Ch ỉ khi nào
được hưởng độc lập thật sự thì dân tộc đó mới thật sự bình đẳng.
Độc lập thật sự, độc lập hoàn toàn theo Hồ Chí Minh phải đảm bảo những
-
nguyên tắc sau:
+ Dân tộc đó có đầy đủ chủ quyền quốc gia về chính trị, kinh t ế, an ninh và
toàn vẹn lãnh thổ.
+ Mọi vấn đề chủ quyền quốc gia Việt Nam phải do người Vi ệt Nam gi ải
quyết. Mọi sự ủng hộ giúp đỡ Việt Nam đấu tranh giành độc lập t ự do đ ều đ ược
nhân dân Việt Nam hoan nghênh ghi nhớ song nhân dân Việt Nam không chấp nhận
bất cứ sự can thiệt thô bạo nào.


-3-
Ôn tập “Tư tửơng Hồ Chí Minh”


+ Giá trị và ý nghĩa thật sự của độc lập dân tộc phải thể hiện ở quyền tự do
hanh phúc của nhân dân. Theo Người, quyền độc lập, t ự do là quy ền thiêng liêng,
là trên hết. Dù có phải hy sinh đến đâu cũng phải giành và giữ cho được độc lập.
1.3 Độc lập dân tộc trong hòa bình chân chính
+ Hồ Chí Minh luôn giơ cao ngọn cờ đấu tranh giành đ ộc l ập, b ảo v ệ ch ủ
quyền quốc gia.
+ Hồ Chí MInh là hiện thân của khát vọng hòa bình, tư tưởng này của
Người được thể hiện rất rõ mỗi khi nên độc lập dân tộc bị đe dọa.
2. Chủ nghĩa dân tộc là một động lực lớn ở các n ước đ ấu tranh giành đ ộc
lập.
Theo Hồ Chí Minh, do kinh tế còn lạc hậu, chưa phát tri ển nên sự phân hóa
giai cấp ở Đông Dương chưa triệt để, vì thế cuộc đấu tranh giai cấp diễn ra gi ống
như ở phương Tây. Từ sự phân tích đó, Người kiến nghị về Cương lĩnh hành đ ộng
của Quốc tế cộng sản là: “Phát động chủ nghĩa dân tộc bản xứ nhân danh Qu ốc t ế
cộng sản.....Khi chủ nghĩa dân tộc của họ thắng lợi...nhận định chủ nghĩa dân t ộc
ấy sẽ biến thành chủ nghĩa Quốc tế.
Như vậy, xuất phát từ sự phân tích quan hệ giai cấp trong xã hội thuộc địa,
từ truyền thống dân tộc Việt Nam, Hồ Chí Minh đã đánh giá cao sức m ạnh c ủa chủ
nghĩa dân tộcmà những người cộng sản phải n ắm lấy và phát huy và Ng ười cho đó
là “một chính sách cách mạng mang tính hiện thực tuyệt vời”.
3. Kết hợp nhuần nhuyễn dân tộc với giai cấp, độc lập dân t ộc và ch ủ nghĩa
xã hội, chủ nghĩa yêu nước với chủ nghĩa quốc tế.
Ngay từ khi lựa chọn con đường cách mạng vô sản, ở Hồ Chí Minh đã có
sự gắn bó thống nhất giữa dân tộc và giai cấo, dân tộc và qu ốc t ế, đ ộc l ập dân t ộc
và chủ nghĩa xã hội. Năm 1930, trong Cương lĩnh chính tr ị đầu tiên c ủa Đ ảng,
Người xã định phương hướng chiến lược của cách mạng Vi ệt Nam là: “T ư s ản
dân quyền cách mạng” (tức là cách mạng dân chủ tư sản) và “Thổ địa cách m ạng”
(tức là cách mạng ruộng đất) để đi tời xã hội cộng sản.
Tư tưởng Hồ Chí Minh vừa phản ánh quy luật khách quan c ủa sự nghi ệp
giải phóng dân tộc trong thời đại cách mạng vô sản, vừa phản ánh m ối quan h ệ
khăng khít giữa mục tiêu giải phóng giai cấp, giải phóng con người. Xóa b ỏ ách áp
bức dân tộc mà không xoá bỏ tình trạng bóc lột và áp bức giai c ấp thì nhân dân lao
động vẫn chưa giải phóng được. Chỉ có xóa bỏ tận gốc tình tr ạng áp b ức bóc l ột,
chỉ có thiết lập một nhà nước thực sự của dân, do dân và vì dân mới đ ảm b ảo cho
người lao động quyền làm chủ, độc lập dân tộc với tự do và hạnh phúc c ủa con
người.
Theo Hồ Chí Minh, độc lập tự do là quyền thiêng liêng, bất khả xâm phạm
của các dân tộc. Là một chiến sĩ quốc tế chân chính, Hồ Chí Minh không ch ỉ đ ấu
tranh cho độc lập của dân tộc mà còn đấu tranh cho độc lập dân t ộc c ủa tất c ả các
dân tộc bị áp bức.
Nêu cao tinh thần dân tộc tự quyết, nhưng Hồ Chí Minh không quên nghĩa
vụ quốc tế trong việc ủng hộ các cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc trên th ế gi ới.
Người nhiệt liệt ủng hộ kháng chiến chống Nhật của nhân dân Trung Qu ốc, cu ộc
kháng chiến chống Pháp của nhân dân Lào và Campuchia, đề ra khẩu hi ệu: “giúp
bạn là tự giúp mình và chủ trương phải bằng thắng lợi c ủa cách m ạng m ỗi n ước
mà đóng góp vào thắng lợi chung của cách mạng thế giới.


-4-
Ôn tập “Tư tửơng Hồ Chí Minh”


Kết luận: Tóm lại, TTHCM về vấn đề dân tộc là hệ thống quan đi ểm vừa mang
tính KH đúng đắn, vừa có tính CM sâu sắc thể hiện sự kết hợp nhuần nhuyễn gi ữa
vấn đề dân tộc với giai cấp, độc lập dân tộc với CNXH, ch ủ nghĩa yêu n ước v ới
chủ nghĩa quốc tế. TT này ko chỉ có giá trị trg lịch sử CMVN mà còn có ý nghĩa lớn
lao đối với CMTG trg thời đại ngày nay.

Câu 3: Trình bày nội dung cơ bản của Tư tưởng Hồ Chí Minh về Cách m ạng
giải phóng dân tộc, chỉ ra sự sáng tạo và sự phát tri ển c ủa ch ủ nghĩa Mác-
Lênin và của Hồ Chí Minh.

Đáp án:
Tư tưởng Hồ Chí Minh về Cách mạng giải phóng dân tộc là hệ thống những quan
điểm toàn diện và sâu sắc về con đường cứu nước, chi ến lược CM, sách l ược CM
và PPCM nhằm giải phóng ách áp bức, nô dịch, XD m ột n ước VN hoà bình th ống
nhất, độc lập và CNXH.

* Cơ sở hình thành
- Lý luận: Theo chủ nghĩa M-L: CM là sự nghi ệp c ủa quần chúng, còn ở VN:
“Giặc đến nhà đàn bà cũng đánh”, “Ở đâu có áp bức, ở đó có đấu tranh”.
- Thực tiễn: Khảo sát những PTCM GPDT (CM Pháp, Mỹ, Nga).
=> Muốn thoát khỏi ách áp bức phải tiến hành CMTS.
* Nội dung
1. CMGPDT muốn thắng lợi phải đi theo con đường CMVS
Ngay từ khi mới ra đời, gc TS đóng vai trò là người lãnh đ ạo các t ầng l ớp ND
-
đấu tranh chống chế độ PK, chống ách áp bức bóc lột PK đ ối v ới các dân t ộc,
góp phần hình thành nên các QG dân tộc cơ bản.
Khi CNTB chuyển sang giai đoạn ĐQCN chính nó đã tr ở thành k ẻ áp b ức bóc
-
lột các dân tộc khác một cách dã man và tàn bạo, ngọn cờ dân tộc đã chuyển
sang tay gc VS, người đại diện cho LLSX tiên tiến của thời đại.
Gc VS là gc lãnh đạo CMGPDT vì mang những phẩm chất:
-
+ Là người CM triệt để nhất
+ Có tính kỷ luật và đoàn kết cao
+ Đại diện cho LLSX mới
+ Có hệ tư tưởng riêng
Sau khi khảo sát các PT trg nước và trên TG, Người th ấy sau CM ng ười dân
-
vẫn chưa được hưởng tự do, hạnh phúc, Người đã gọi đó là cuộc CM chưa đến
nơi. Còn ở CM Nga, Người đã gọi đó là cuộc CM đ ến n ơi. Vì th ế VN ph ải đi
theo con đường CM Nga. HCM khẳng định: Sự nghiệp GPDTVN phải đặt dưới
sự lãnh đạo của gc CN, phải đi theo con đường CMVS, phải đặt CMDTDCND
trong quĩ đạo của CMVS, là một bộ phận của CMTG. “Đây là sự phát hi ện đầy
sáng tạo của HCM”.
2. CMGPDT phải do ĐCS lãnh đạo
Các vấn đề đặt ra trong CMGPDT là:
-
+ Ai là người lãnh đạo PT?
+ Những giai cấp nào, những liên minh giai cấp nào là lực lượng nòng cốt?-5-
Ôn tập “Tư tửơng Hồ Chí Minh”


Người khẳng định: Trong điều kiện CMVN muốn thành công phải có ĐCM
-
lãnh dạo, Đảng có vững CM mới thành công, Đ ảng mu ốn v ững phải có ch ủ
nghĩa làm nòng cốt.
Theo HCM: Trong thời đại ngày nay, CMGPDT phải ch ống l ại m ột k ẻ thù tàn
-
bạo và to lớn, giữa chúng có sự liên minh mang tính quốc tế, mu ốn đánh th ắng
chúng cần có bộ tham mưu đủ khả năng, đường lối đúng đắn, PP đấu tranh
khoa học, đó chính là ĐCSVN.
3. Lực lượng của CMGPDT là toàn dân tộc.
CM là việc chung của cả dân tộc có nghĩa là: Sĩ, Nông, Công, Thương đ ều nh ất
-
trí chống lại cường quyền. Trong lực lượng đó Công, Nông là gốc c ủa kách
mệnh còn học trò, điền chủ nhỏ cũng bị TS áp bức song không c ực kh ổ bằng
công nông. 3 lực lượng ấy đều là bạn của cách mệnh.
Người xác định: Kẻ thù chính của CMVN là bọn đế quốc + PK tay sai, còn phải
-
tập trung lực lượng của toàn dân tộc để đánh đổ chúng giành lấy chính quyền.
Khi phát động cuộc khánh chiến toàn quốc chống thực dân Pháp. Người kêu gọi
-
toàn dân đánh giặc và đánh giặc bằng mọi vũ khí có trong tay. B ất kỳ đàn ông,
đàn bà, bất kỳ người già, người trẻ, không chia tôn giáo, đ ảng phái, dân t ộc. H ễ
là người VN thì phải đứng lên đánh thực dân Pháp để cứu nước.
Tính sáng tạo: Theo Lênin: mới chỉ là lời kêu gọi, còn trg TTHCM, cu ộc
-
CMGPDT lực lượng là toàn dân.
4. CMGPDT cần được tiến hành chủ động, sáng tạo và có kh ả năng giành
thắng lợi trước CM vô sản ở chính quốc
Trong phong trào cộng sản quốc tế đã từng tồn tại quan đi ểm xem th ắng l ợi
-
của cách mạng thuộc địa phụ thuộc vào thắng lợi của CM vô sản ở chính quốc.
Đề cương về phong trào CM ở các nước thuộc địa và nửa thuộc địa được thông
qua tại Đại hội VI Quốc tế cộng sản (1/9/1928) cho rằng: “Chỉ có thể thực
hiện hoàn toàn công cuộc giải phóng các thuộc địa khi giai c ấp vô s ản giành
được thắng lợi ở các nước tư bản tiên tiến”. Quan đi ểm này vô hình chung đã
giảm tính chủ động, sáng tạo của các phong trào CM ở thuộc địa. Còn theo
HCM: Ko nhất thiết phải như vậy mà CMVS ở thuộc địa có th ể th ắng l ợi trc
CMVS ở chính quốc; và thực tế đã chứng minh điều đó là đúng.
Trong tác phẩm Đường kách mệnh, HCM có sự phân biệt về nhiệm vụ của CM
-
và CM giải phóng dân tộc và cho rằng: hai thứ CM đó tuy có khác nhau nh ưng
có quan hệ chặt chẽ với nhau.
Đây là một luận điểm sáng tạo, có giá trị lý luận và thực tiễn to lớn; m ột c ống
hiến rất quan trọng của HCM vào kho tàng lý luận c ủa chủ nghĩa Mác-Lênin, đã
được thắng lợi của phong trào CM giải phóng dân tộc trên toàn th ế gi ới trong g ần
một thế kỷ qua chứng minh là hoàn toàn đúng đắn.
5. CMGPDT phải được tiến hành bằng con đường CM bạo lực
Bạo lực CM trong CM giải phóng dân tộc ở Vi ệt Nam: Các th ế l ực đ ế qu ốc s ử
-
dụng bạo lực để xâm lược và thống trị thuộc địa, đàn áp dã man các phong trào
yêu nước. Chế độ thực dân, tự bản thân nó đã là một hành động bạo lực của kẻ
mạnh đối với kẻ yếu. Chưa đè bẹp ý chí xâm lược c ủa chúng thì ch ưa th ể có
thắng lợi hoàn toàn. Vì thế con đường để giành và gi ữ độc l ập dân t ộc ch ỉ có
thể là con đường cách mạng bạo lực. Đánh giá đúng bản chất cực kỳ ph ản


-6-
Ôn tập “Tư tửơng Hồ Chí Minh”


động của bọn đế quốc tay sai. Hồ Chí Minh cho rằng: Trong cu ộc đ ấu tranh
gian khổ chống kẻ thù của giai cấp và của dân tộc, cần dùng bạo l ực cách
mạng chống lại bạo lực phản cách mạng, giành lấy chính quyền và bảo vệ
chính quyền”.
Phương châm chiến lược đánh lâu dài trong CMGPDT: Trước những kẻ thù lớn
-
mạnh, HCM chủ trương sử dụng phương châm chiến lược đánh lâu dài. Trong
kháng chiến chống thực dân Pháp, Người nói: “Địch muốn tốc chiến, tốc thắng.
Ta lấy trường kỳ kháng chiến trị nó, thì địch nhất đ ịnh thua, ta nh ất đ ịnh
thắng”. Kháng chiến phải trường kỳ vì đất n ước ta hẹp, n ước ta nghèo, ta ph ải
chuẩn bị lâu dài và phải có sự chuẩn bị của toàn dân. Trong kháng chiến chống
Mỹ, cứu nước. Người khẳng định chiến tranh có thể kéo dài 5 năm, 10 năm, 20
năm hoặc lâu hơn nữa. Các thành phố có thể bị tàn phá song nhân dân ta quy ết
không sợ. Không có gì quý hơn độc lập tự do. Đến ngày th ắng l ợi nhân dân ta
sẽ xây dựng lại đất nước ta đàng hoàng, to đẹp hơn.
Độc lập tự chủ, tự lực, tự cường kết hợp với tranh thủ sự giúp đỡ quốc tế
là một quan điểm nhất quán trong TTHCM. Trong 2 cuộc kháng chiến chống Pháp
và chống Mỹ, Người động viên sức mạnh c ủa toàn dân t ộc, đ ồng th ời ra s ức v ận
động, tranh thủ sự giúp đỡ quốc tế to lớn và có hiệu qủa c ả về vật chất và tinh
thần kết hợp với sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại để kháng chi ến th ắng
lợi.


Câu 4: Con đường hình thành tư duy Hồ Chí Minh về Ch ủ nghĩa xã h ội ở
Việt Nam? Quan niệm của Hồ Chí Minh về đặc trưng bản ch ất của Ch ủ
nghĩa xã hội. Ý nghĩa của tư tưởng Hồ Chí Minh đ ối v ới công cu ộc xây
dựng đất nước hiện nay?


Đáp án:
Con đường hình thành tư duy HCM về CNXH
1.
a. Các nhà kinh điển tiếp cận CNXH
- Các nhà kinh điển của CN M-LN đã làm sáng tỏ bản chất c ủa CNXH t ừ
những kiến giải KTXH, CTrị, Triết học ở Tây Âu. Từ đó các ông đã th ấy rõ vai
trò và sứ mệnh của giai cấp VS là đào mồ chôn CNTB và CNTB tất yếu sẽ b ị
thay thế bằng 1 chế độ XH cao hơn, tiến bộ hơn, chế độ CSCN. Vì th ế h ọc
thuyết về CNXH của các ông được coi là vũ khí lí lu ận đ ể g/c VS th ực hi ện s ứ
mệnh của mình và trên cơ sở đó nhân dân tiến bộ thế gi ới h ướng t ới 1 XH vì con
người.
- Khi CNTB chuyển từ tự do cạnh tranh sang CNĐQ, Lê Nin đã b ổ sung, phát
triển và hiện thực hóa học thuyết XHCN KH ở Liên Xô. CNXH KH v ới t ư cách
là 1 chế độ XH sau khi được hoàn thiện sẽ là bước phát triển cao hơn và 1 bước
PTriển về chất so với CNTB
b. HCM tiếp cận học thuyết CNXH KH
- HCM cũng tiếp cận CNXH từ những phân tích kinh tế, Ctrị, xã h ội, tri ết h ọc
của CN M-L. Cụ thể là từ học thuyết về sứ mệnh lịch sử của g/c công nhân. Tuy
nhiên từ 1 người yêu nước đến với CN M-L, HCM còn ti ếp c ận CNXH KH t ừ-7-
Ôn tập “Tư tửơng Hồ Chí Minh”


lập trường yêu nước và truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc đặc biệt là v ề
phương diện đạo đức.
- Toàn bộ những quan điểm của HCM về CNXH là sự thống nhất bi ện chứng
giữa nhân tố kinh tế XH, Ctrị với các nhân tố nhân văn, đạo đ ức văn hóa t ạo ra
những nét riêng trong sự kế thừa làm cho nó phù h ợp v ới đi ều ki ện l ịch s ử và
khát vọng dân tộc VN. Từ bản chất ưu việt của CNXH, HCM khẳng định tính tất
yếu của sự lựa chọn khi đi lên CNXH ở nước ta hoàn toàn phù hợp với xu th ế
chung của thời đại và sự phát triển của lịch sử nhân loại.
2. Phân tích quan niệm của Hồ Chí Minh về đặc trưng b ản ch ất c ủa
Chủ nghĩa xã hội:
- Theo Hồ Chí Minh, Chủ nghĩa xã hội có 5 đặc trưng bản chất.
+ Về kinh tế: CNXH là chế độ xã hội có lực lượng sản xuất phát tri ển cao,
gắn với sự phát triển khoa học, kỹ thuật, văn hóa, dân giàu, nước mạnh.
+ Nền tảng kinh tế là chế độ sở hữu xã hội về tư li ệu sản xuất, th ực hi ện
nguyên tắc phân phối theo lao động.
+ Về chế độ chính trị: Có chế độ chính trị dân chủ, do nhân dân lao động là
chủ và làm chủ, Nhà nước là của dân, do dân, vì dân, d ựa trên n ền t ảng liên
minh công-nông-trí thức, do Đảng Cộng Sản lãnh đạo.
+ Về xã hội: Có hệ thống các quan hệ xã hội lành mạnh, công bằng, bình
đẳng, không còn bóc lột, áp bức, bất công, không còn sự đ ối lập gi ữa lao đ ộng
chân tay và lao động trí óc, giữa thành thị và nông thôn, con người có đi ều ki ện
phát triển toàn diện, có sự hài hòa trong phát triển giữa xã hội và tự nhiên.
+ Về lực lượng: Chủ nghĩa xã hội là của quần chúng nhân dân và do qu ần
chúng nhân dân tự xây dựng lấy.
Các đặc trưng này phản ánh bản chất dân chủ, nhân đ ạo c ủa Ch ủ nghĩa xã
hội, vượt hẳn các chế độ xã hội trước đó.
3. Ý nghĩa quan niệm của Hồ Chí Minh
Quan niệm của Hồ Chí Minh định hướng tư tưởng lý luận cho Đảng ta,
nhân dân ta hoàn thiện, cụ thể hóa mô hình Chủ nghĩa xã hội được xác định
trong Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá đ ộ lên Ch ủ nghĩa xã h ội.
Mô hình đó bao gồm 6 đặc trưng cơ bản. Nêu 6 đặc trưng này: Chủ nghĩa xã
hội là một chế độ xã hội:
Do nhân dân lao động làm chủ;
-
- Có một nền kinh tế phát triển cao dựa trên lực lượng sản xuất hi ện đại và
chế độ công hữu về các tư liệu sản xuất chủ yếu;
Có nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc;
-
- Con người được giải phóng khỏi áp bức, bóc lột, bất công, làm theo năng l ực,
hưởng theo lao động, có cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc, có điều kiện phát
triển toàn diện cá nhân;
Các dân tộc trong nước bình đẳng, đoàn kết và giúp đỡ lẫn nhau cùng tiến bộ;
-
Có quan hệ hữu nghị và hợp tác với nhân dân tất cả các nước trên thế giới.
-
-8-
Ôn tập “Tư tửơng Hồ Chí Minh”


Câu 5: Nội dung cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức, các chuẩn
mực đạo đức và các biện pháp xây dựng nền đạo đức mới?


Đáp án:
1. Nguồn gốc hình thành
a, Truyền thống đạo đức của dân tộc VN
- Đạo đức luôn luôn khuyên con ng sống phải có tình nghĩa, thuỷ chung,
biết trung biết hiếu.
- Dân tộc VN là dân tộc đề cao đạo lý làm ng, trg đó yêu n ước gi ữ v ị trí
trung tâm, đứng đầu bảng giá trị đạo đức, đó chính là tình yêu và lòng trung
thành đối với tổ quốc và ND.
- Thông qua lối hành xử của nhg người thân trg gia đình Bác.
b, TT đạo đức phg Đông và phg Tây
- HCM chú trọng, chắt lọc nhg tinh hoa đạo đức nhân lo ại: Nho giáo, Phật
giáo…và tinh thần của CM DCTS (nhân nghĩa, tương thân c ủa Nho giáo; t ừ bi
của Phật giáo; nhân đạo, bác ái của Thiên chúa giáo).
c, Quan điểm của Mác, Angghen, Lênin về đạo đức
- HCM ko chỉ tiếp thu nhg quan điểm, TT chính trị của các nhà sáng lập
CNXHKH mà còn học tập nhg tấm gương cao đẹp của họ để lại.
- HCM cho rằng: Với ng phg Đông, 1 tấm gương sáng còn giá tr ị h ơn 100
bài diễn thuyết.
d, Thực tiễn hoạt động CM của HCM
- HCM trải qua 1 quá trình hoạt động đầy bão táp, rất sôi nổi. Người đã
chứng kiến sự tàn bạo, vô đạo đức của chủ nghĩa thực dân trg vi ệc nô d ịch các
dân tộc thuộc địa.
- Người đã tìm đến 1 học thuyết nhân đạo nhằm giải phóng và phát tri ển
con ng, tạo ra mqh tốt đẹp giữa ng với ng, 1 học thuyết đấu tranh cho s ự t ự do,
ấm no, hạnh phúc với NDLĐ. Đó là CN M-L.


2. Nội dung
Quan điểm về vai trò của đạo đức cách mạng
a.
- HCM là lãnh tụ quan tâm đến đạo đức, xây dựng đạo đức m ới ngay từ
rất sớm, được thể hiện trong bài giảng tập huấn ở Quảng Châu 1927
“Đường cách mệnh”, nêu lên 23 điều về tư cách của người chi ến sĩ cách
mạng.
- Nâng cao đặc điểm CM, quyết sach chủ nghĩa cá nhân.
- Mỗi chiến sĩ CM phải có đạo đức CM. Để có được phẩm chất đặc đi ểm
tốt đẹp ấy cần trang bị cho họ lý luận thực ti ễn thực hành đạo đ ức . Ng ười
quan tâm đến cả 2 phương diện.
- HCM đã xây đựng được quan điểm, chuẩn mực đạo đức đúng đắn phù
hợp mang tính chiến đấu cao.-9-
Ôn tập “Tư tửơng Hồ Chí Minh”


- HCM đã để lại 1 tấm gương đạo đức sáng ngời, ti ếp thu đạo đ ức t ừ
nhiều yếu tố, học thuyết nhất là tấm gương của LNin.
- HCM coi đạo đức là gốc, là nền tảng của người CM. Đ ạo đ ức là lòng cao
thượng của con người. Đạo đức là động lực giúp chúng ta vượt lên khó khăn.
- Người quan niệm nước là nước của dân, dân là chủ của nước vì vậy trung
với nước, hiếu với dân là thể hiện trách nhiệm dựng nước và giữ nước.
- Những nguyên tắc xây dựng đạo đức mới: Nói đi đôi v ới lám; phải neo
gương đạo đức; Xây đi đôi với chống, phải tạo thành phong trào qu ần chúng
rộng rãi; Tu dưỡng rèn luyện đạo đức thường xuyên.
b. Những phẩm chất đạo đức cơ bản của con người Việt Nam trong
thời đại mới.
Trong tư tưởng Hồ Chí Minh, có 4 chuẩn mực đạo đức cách cơ bản.
- Trung với nước, hiếu với dân: Đây là chuẩn mực đạo đ ức n ền t ảng, đi ều
chỉnh hành vi giữa cá nhân với cộng đồng. Trung, hiếu là các khái niệm đạo đức
truyền thống, nhưng được Hồ Chí Minh sử dụng và đưa vào những n ội dung
mới.
+ Trung với nước: yêu nước, gắn liền với yêu Chủ nghĩa xã hội; trung
thành với lý tưởng, con đường cách mạng mà đất nước, dân tộc đã l ựa ch ọn; có
trách nhiệm bảo vệ, xây dựng và phát triển đất nước.
+ Hiếu với dân: Thương dân, quý dân, lấy dân làm gốc; chăm lo m ọi m ặt
đời sống nhân dân một cách tự giác; đấu tranh giải phóng quần chúng nhân dân
để dân trở thành người chủ và làm chủ.
- Cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư: Đây là chuẩn m ực đạo đ ức trung
tâm, điều chỉnh hành vi ứng xử trong cuộc sống hàng ngày của mỗi người.
Phân tích nội hàm các khái niệm:
Cần: Cần cù, siêng năng, chăm chỉ, dẻo dai, biết phân công, tổ chức ho ạt
động hợp lý, lao động với năng suất, chất lượng, hiệu quả cao.
Kiệm: Tiết kiệm, không hoang phí, tiêu dùng hợp lý; không ch ỉ ti ết ki ệm
của cá nhân mà còn tiết kiệm của công; tiết kiệm toàn diện: ti ền của, nguyên
vật liệu, thời gian, sức lao động.
Liêm: Liêm khiết, trong sạch, không tham tiền tài, địa vị, danh vọng.
Chính: Chính trực, ngay thẳng, thật thà đối với mình, đối với người, đối với
việc.
Chí công vô tư: Đặt lợi ích của Đảng, của nhân dân lên trên hết, trước hết,
hy sinh lợi ích cá nhân vì lợi ích chung, lo trước thiên hạ, vui sau thiên hạ.
Mối quan hệ giữa các khái niệm: Các tiêu chuẩn đạo đức này có quan hệ
chặt chẽ với nhau, tạo tiền đề cho nhau. Hồ Chí Minh xác định cần, kiệm, liêm,
chính là bốn đức tính cần thiết của một con người, là th ước đo trình đ ộ văn
minh, tiến bộ của một dân tộc.
- Yêu thương con người: Yêu thương tất cả mọi người, tr ước h ết là người
lao động nghèo khổ, bị bóc lột, áp bức, những người dễ bị tổn thương nhất
trong xã hội: trẻ em, người già, phụ nữ; yêu thương con người trên lập tr ường
của giai cấp công nhân; chăm lo mọi mặt đời sống con người để con người
được thỏa mãn các nhu cầu, lợi ích, có điều kiện phát triển toàn diện cá nhân.


- 10 -
Ôn tập “Tư tửơng Hồ Chí Minh”


- Tinh thần quốc tế trong sáng, thủy chung: Chuẩn mực đạo đức này đi ều
chỉnh hành vi ứng xử của con người trong quan hệ gi ữa các qu ốc gia, dân t ộc;
nó có cơ sở từ bản chất quốc tế của giai cấp công nhân, c ủa ch ế đ ộ xã h ội ch ủ
nghĩa.
Về nội dung, chuẩn mực đạo đức này bao gồm: Tôn trọng, th ương yêu các
dân tộc; ủng hộ, giúp đỡ các dân tộc trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng; xây
dựng khối đoàn kết quốc tế trên cơ sở cùng có lợi, có lý, có tình.
c. Những nguyên tắc xây dựng đạo đức mới
* Nói phải đi đôi với làm, nêu gương về đạo đức:
- Người nhấn mạnh đổi mới với mỗi người thì lời nói phải đi đôi với vi ệc
làm mới đem lại hiệu quả cho bản thân mình và mới tác dụng cho nh ững người
khác. Nếu nói nhiều mà làm ít, nói mà không làm, nói 1 đ ằng làm 1 n ẻo thì ch ỉ
đem lại những hậu quả phản tác dụng. Đó là thói đạo đức giả c ủa những g/c
bóc lột trong lịch sử, phải xây dựng 1 nền đạo đ ức m ới v ề ch ất so v ới n ền đ ạo
đức trước đó.
- Để xây dựng đạo đức mới cho con người, HCM nhấn mạnh phương pháp
nêu gương. Người ta coi đó là phương pháp thiết thực nhất, có sức mạnh thuyết
phục to lớn trong việc giáo dục đạo đức cách mạng cho mọi người.
- Đối với HCM, tấm gương đạo đức có thể hiểu theo nghĩa rộng ph ải có
những tấm gương chung, riêng, lớn, nhỏ, xa gần chẳng hạn như trong gia đình đó
là tấm gương cha mẹ đối với con cái; trong tổ chức đoàn thể, trong XH .....
- Người coi một nền đạo đức mới chỉ được xây dựng trên cái n ền rộng lớn
vững chắc khi có những phẩm chất đạo đức, những chuẩn m ực đ ạo đ ức đã tr ở
thành thói quen hành vi đạo đức hàng ngày phổ biến trong toàn XH mà t ấm
gương đạo đức có ý nghĩa và thúc đảy qúa trình ấy.
** Xây dựng đi đôi với chống phải tạo thành phong trào quần chúng r ộng
rãi.
- HCM khẳng định muốn xây dựng đạo đức mới, mu ốn b ồi d ưỡng nh ững
phẩm chất đạo đức cách mạng cho hàng triệu con người cán b ộ Đảng viên thì
cùng với việc xây dựng bồi dưỡng phẩm chất tốt đẹp phải nhất thi ết phải chống
những biểu hiện xấu xa, trái với yêu cầu của đạo đức mới.
- Theo Người, việc xây dựng đạo đức mới trước hết phải được ti ến hành
bằng việc giáo dục những phẩm chất, những chuẩn mực đạo đức m ới từ trong
gia đình, nhà trường và ngoài XH.
- Theo Người để xây và chống có hiệu qủa phải tạo thành phong trào qu ần
chúng rộng rãi nhằm thôi thúc trách nhiệm đạo đức cá nhân để v ới m ọi ng ười
phấn đấu, tự bồi dưỡng và nâng cao phẩm chất đạo đức cách mạng. Người đặc
biệt nhấn mạnh phải quýet sạc chủ nghĩa cá nhân vì nó n ảy sinh nhiều căn b ệnh
nguy hiểm như tham ô, lãng phí....
*** Phải tu dưỡng đạo đức bền bỉ suốt đời
- HCM chỉ rõ, đạo đức cách mạng không phải từ trên trời xa xu ống mà nó
do đáu tranh rèn luyện bền bỉ hàng ngày mà phát triển và c ủng c ố cũng như ngọc
càng mài càng sáng, vậy càng luyện cang trong.
- Theo HCM việc tu dưỡng đạo đức phải được thực hiện trong mọi ho ạt
động thực tiễn, trong mối quan hệ XH và mối quan hệ qtế.


- 11 -
Ôn tập “Tư tửơng Hồ Chí Minh”


Kết luận: TTHCM về đạo đức cách mạng là những quan niệm, tư tưởng
về 1 nền đạo đức mới (cách mạng và tiến bộ). Cùng với tư tưởng, tấm gương
đạo đức HCM mãi soi sáng cho nhân dân VN học tập và noi theo đ ặc bi ệt là trong
xây dựng dân tộc VN ngày càng văn minh như mong ước của Người.


Câu 6: Luận điểm của Hồ Chí Minh về Đảng cộng sản Việt Nam.
Đáp án:
I. TTHCM về ĐCSVN
Cơ sở hình thành: TTHCM về ĐCSVN bắt nguồn từ học thuyết của CN
Mác về ĐCS mà trực tiếp là học thuyết về Đảng kiểu mới c ủa g/c công nhân đã
được LêNin đưa ra từ những năm đầu TK20. Nhưng xuất phát từ những điều
kiện cụ thể của VN, HCM đã vận dụng sáng tạo để đua đến vi ệc thành l ập
Đảng CSVN 1930. Với những luận điểm mới làm phương pháp thêm học thuyết
M-LN về Đảng CS và giải đáp những yêu cầu thực tiễn cách mạng VN đặt ra.
Bên cạnh cơ sở về tư tưởng, TTHCM về ĐCS cần được hình thành trên
cơ sở đúc rút những kinh nghiệm hoạt động tư tươtng của sự thành lập các ĐCS
trên thế giới. Bằng năng lực hoạt động tu tưởng sôi n ổi đã h ọc h ỏi ở các chi ến sĩ
cộng sản và các vị lãnh tụ của g/c VS trên thế gi ới để đưa tới sự thành lập
ĐCSVN.
1. Những luận điểm cơ bản của HCM về ĐCSVN
ĐCSVN là nhân tố quyết định hàng đầu để đưa cách mạng VN đến thắng lợi
-
- Xuất phát từ những quan điểm của chủ nghĩa M-LN cũng như truyền thống
dân tộc HCM KD. Nhưng sức mạnh của QCND chỉ được phát huy thành 1 l ực
lượng to lớn khi được giác ngộ, được tổ chức, được lãnh đạo theo 1 đ ường l ối
đúng đắn.
Người KĐ CM trước hết phải có Đảng CM để trong thì vận đ ộng t ổ ch ức
-
dân chúng, ngoài thì liên lạc với dân tộc bị áp bức và CMVS m ọi n ơi. Đ ảng có
vững thì cách mệnh mới thành công cũng như người cầm lái có vững thì
thuyền mới chạy đúng hướng.
- ĐCS là chính Đảng của giai cấp công nhân, là đơn vi tiên phong, bộ tham mưu
của g/c VS, nhân dân lao động và của c ả dân tộc. Đảng luôn t ận tâm, t ận l ực
phục sự tổ quốc và nhân dân, trung thành tuyệt đối với lợi ích c ủa g/c, c ủa nhân
dân và của dân tộc. Ngoài lợi ích đó ra thì Đảng không có lợi ích gi khác.
2. ĐCSVN là sản phẩm của sự kết hợp giữa chủ nghĩa M-LN với phong trào
công nhân và phong trào yêu nước.
- Xuất phát từ những quan điểm của chủ nghĩa M-LN về sự ra đời c ủa các
ĐCS là sản phẩm của sự kết hợp giữa chủ nghĩa M-LN v ới phong trào công
nhân. HCM từ 1 người VN yêu nước đã bắt gặp ánh sáng của chủ nghĩa M-LN và
vận dụng vào TT cách mạng VN. Người khái quát quy luật ra đời của ĐCSVN là
sản phẩm của sự kết hợp giữa chủ nghĩa M-LN với PTCN và PTYN.
- Sự ra đời của ĐCSVN tất yếu phải dựa vào cơ sở XH là PTYN vì đó là phong
trào rộng lớn nhất chiếm 90% dân số, trong đó có g/c công nhân. Giai c ấp công
nhân là nòng cốt có vai trò vạch ra đường lối chủ chương đúng đ ắn đ ể lãnh đ ạo
PTYNVN giành thắng lợi cuối cùng.


- 12 -
Ôn tập “Tư tửơng Hồ Chí Minh”


- Từ sự nhận thức cần giác ngộ sức mạnh dân tộc với sức m ạnh giai c ấp,
HCM kiên định cần phải gắn bó chặt chẽ với PTCN và PTYN. Ph ải n ắm l ấy vũ
khí sắc bén là CN M-LN và ngọn cờ dân tộc. M ỗi người c ộng s ản tr ước h ết ph ải
là 1 người yêu nước, thường xuyên truyền bá chủ nghĩa M-LN, quan điểm đường
lối của Đảng trong PTCN và QCND để thực hi ện thắng lợi đ ường l ối c ủa Đ ảng.
Vì vậy ĐCS là Đảng của g/c công nhân đại bi ểu cho lợi ích c ủa c ả dân t ộc, lãnh
đạo dân tộc thấy được thắng lợi to lớn.
3. ĐCSVN là đảng của g/c công nhân đồng thời cũng là Đảng của dân tộc.
- Xuất phát từ những quan điểm của chủ nghĩa M-LN cho rằng: không có Đảng
siêu g/c mà bất cứ 1 Đảng nào ra đời cũng đều mang tính giai c ấp, đ ều đ ại di ện
cho quyền lợi và lợi ích của 1 g/c nhất định. Do đó HCM chỉ ra ĐCSVN là Đ ảng
của g/c công nhân đồng thời là Đảng của dân tộc VN.
Bản chất g/c công nhân của Đảng được thể hiện ở chỗ:
-
+ Nền tảng TT của Đảng là chủ nghĩa M-LN
+ Mục tiêu đường lối của Đảng thực sự vì độc lập dân t ộc gắn li ền v ới
CNXH vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng XH và giải phóng con người.
+ Đảng nghiêm túc tuân thủ những nguyên tắc Đảng kiểu m ới c ủa g/c
công nhân.
- Sự thống nhất giữa bản chất g/c công nhân với tính dân tộc c ủa Đ ảng th ể
hiện:
+ Lợi ích của g/c công nhân thốngnhât với lợi ích c ủa dân tộc. Đó là m ục
tiêu độc lập dân tộc gắn liền CNXH nhằm giải phóng g/c, xh và con người.
+ Cơ sở XH để thành lập Đảng là được quần chúng nhân dân ủng h ộ và
thừa nhận.
+ Thành phần kết nạp Đảng không phải chỉ có g/c công nhân mà bao gồm
những người ưu tú với mọi tầng lớp nhân dân có sức mạnh lãnh đ ạo nhân dân
thực hiện lợi ích chung: GPDT, GPCN, trong đó con người làm nòng c ốt. Vì vậy
mà Đảng vừa mang tính bản chất g/c, vừa mang tính dân tộc.
4. HCM khẳng định ĐCSVN phải lấy chủ nghĩa M-LN làm nòng cốt
- CM muốn thành công thì trước hết phải có Đảng lãnh đạo. Đảng mu ốn v ững
thì phải có chủ nghĩa làm nòng cốt. Trong Đảng ai cũng ph ải theo ch ủ nghĩa ấy.
Đảng không có chủ nghĩa như người không có trí khôn, không có b ảy ch ỉ Nam.
Trong thế giới bây giờ học thuyết nhiều, chủ nghĩa nhiều nhưng chủ nghĩa chân
chính nhất, cách mạng nhất là chủ nghĩa M-LN.
- Khi nhấn mạnh chủ nghĩa M-LN làm nòng cốt, HCM nhấn m ạnh phải nắm
vững tinh thần và phương pháp của nó đồng thời tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân
loại, kinh nghiệm của các nước để vận dụng sáng tạo vào hoàn c ảnh c ụ th ể c ủa
VN. Từ đó người lưu ý phải tách 2 khuynh hướng giáo đi ều và xem xét l ại ch ủ
nghĩa M-LN.
5. Hồ Chí Minh khẳng định Đảng cộng sản Vi ệt Nam f ải xây d ựng theo
những nguyên tắc của Đảng kiểu mới của giai cấp công nhân.
- Nguyên tắc tập trung dân chủ: Đây là nguyên tắc tổ chức của Đảng:- 13 -
Ôn tập “Tư tửơng Hồ Chí Minh”


+ Theo Hồ Chí Minh dân chủ và tập trung là 2 mặt có quan hệ gắn bó và
thống nhất với nhau theo một nguyên tắc. Dân chủ là đi đến tập trung, dân ch ủ là
cơ sở của tập trung chứ không phải theo kiểu phân tán tuỳ tiện vô tổ chức. Còn
tập trung trên cơ sở dân chủ chứ không phải tập trung quan liêu theo ki ểu đ ộc đoán
chuyên quyền.
+ Tập thể lãnh đạo cá nhân phụ trách. Đây là nguyên tắc lãnh đạo c ủa
Đảng:
-> Người phân tích 1 người dù tài giỏi máy cũng không thể thấy hết được mọi việc
càng không thể hiểu hết được một vấn đề.
-> Về cá nhân phụ trách Người chỉ rõ việc gì đã bàn bạc k ỹ l ưỡng rõ ràng c ần giao
cho một người phụ trách. Vì vậy tập thể lãnh đạo và cá nhân phụ trách phải luôn đi
đôi với nhau.
+ Nguyên tắc tự phê bình và phê bình. Đây là nguyên t ắc sinh ho ạt c ủa
Đảng:
-> Người chỉ rõ một Đảng mà dấu khuyết điểm của mình là m ột Đảng h ỏng, m ột
Đảng mà có gan thừa nhận những khuyết điểm c ủa mình, vạch rõ hoàn c ảnh sinh
ra khuyết điểm đó, rồi tìm kiếm mọi cách sửa chữa khuyết điểm đó như thế là một
Đảng tiến bộ, mạnh dạn chắc chắn chân chính.
-> Nhấn mạnh tự phê bình và phê bình Người coi gi ống như vi ệc soi gương r ửa
mặt hàng ngày phải thường xuyên tự giác và nghiêm túc thực hiện.
-> Hồ Chí Minh chỉ rõ tự phê bình và phê bình không nh ững là m ột v ấn đ ề c ủa
khoa học c/m mà còn là của nghệ thuật c/m đòi hỏi m ỗi cán b ộ Đ ảng viên ph ải
khéo dùng. Trong đó mỗi người phải trung thực, chân thành với bản thân mình cũng
như với người khác, phải có tính đồng chí thương yêu lẫn nhau tránh những thái đ ộ
lệch lạc sai trái như che dấu khuyết điểm của bản thân mình hay lợi dụng phê bình
để nói xấu.
->Kỷ luật nghiêm minh và tự giác. Đây là một nguyên tắc của Đ ảng ki ểu m ới, c ủa
giai cấp công nhân trong đó:
* Nghiêm minh là thuộc về tổ chức Đảng, là kỷ luật đối với mỗi cán b ộ Đảng viên
không phân biệt cán bộ lãnh đạo cao hay thấp mà mọi Đảng viên đ ều bình đ ẳng
trước kỷ luật của Đảng.
* Tự giác: Là thuộc về mỗi cán bộ Đảng viên tự nguyện đứng trong hàng ngũ c ủa
Đảng vì vậy phải thực hiện chủ trương nghị quyết của Đảng, có như vậy Đ ảng
mới hoàn thành sứ mệnh lãnh đạo của mình.
+ Đoàn kết thống nhất trong Đảng. Đây là m ột nguyên t ắc quan tr ọng c ủa
Đảng kiểu mới của Lênin:
-> Hồ Chí Minh đặc biệt quan tâm đến việc xây dựng đoàn kết thống nhất trong
Đảng cũng như khối đại đoàn kết toàn dân. Trong đó đoàn k ết trong Đ ảng là nòng
cốt cho việc xây dựng khối đoàn kết toàn dân.
-> Cơ sở để xây dựng sự đoàn kết thống nhất trong đảng là đ ường l ối quan đi ểm
và điều lệ Đảng. Đây là cơ sở để tạo nên sự thống nhất v ề t ư t ưởng, t ổ ch ức và
hành động của Đảng nhằm biến những chủ trương của Đảng thành hành đ ộng c ủa
giai cấp nông dân.
- 14 -
Ôn tập “Tư tửơng Hồ Chí Minh”


-> Để xây dựng sự đoàn kết thống nhất trong Đ ảng, Người yêu c ầu phải nghiêm
túc thực hiện những nguyên tắc của Đảng kiểu mới, m ỗi Đảng viên ph ải th ường
xuyên tu dưỡng đạo đức cách mạng, chống chủ nghĩa cá nhân, ch ống tham ô lãng
phí.
KL: Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng theo những nguyên tắc c ủa
Đảng kiểu mới là sự kế thừa lý luận về Đảng ki ểu m ới của Lênin vào đi ều ki ện
cụ thể của VN. Đó là nguyên tắc cơ bản có quan hệ chặt chẽ trong quá trình xây
dựng một Đảng kiểu mới. ND nguyên tắc này được Đảng ta ti ếp t ục phát huy và
vận dụng trong giai đoạn hiện nay.
6. Đảng vừa là người lãnh đạo vừa là đầy tớ thật trung thành của nhân dân.
Đảng phải thường xuyên chăm lo củng cố mối quan hệ máu thịt gi ữa Đ ảng v ới
-
dân.
Đây là một luận điểm lớn và nhất quán khi Người xác định vai trò, trách nhi ệm
-
của mỗi cán bộ Đảng viên. Người chỉ rõ: Khi Đảng lãnh đạo nhân dân giành
chính quyền xây dựng chính quyền và lãnh đạo chính quyền xây d ựng m ục tiêu
độc lập dân tộc gắn liền với CNXH thì Đảng là Đảng c ầm quyền. Nh ưng
Đảng phải ý thức được mình là người đầy tớ c ủa dân. Đ ảng lãnh đạo Nhà
nước trong đó dân là chủ. Do đó mối quan hệ ở đây là Đảng là cầm quyền
nhưng dân là chủ.
HCM khẳng định là đầy tớ trung thành của nhân dân Đảng có quyền lợi gì riêng
-
ngoài quyền lợi giai cấp, quyền lợi dân tộc. Vì vậy Đảng phải thường xuyên
chăm lo củng cố mối quan hệ máu thịt giữa Đảng với dân. Đ ảng không ở trên
dân, ngoài dân mà ở trong dân, Đảng phải lấy dân làm gốc.
7. Đảng phải thường xuyên đổi mới, tự ch ỉnh đốn để th ực s ự trong s ạch
vững mạnh.
Để xứng đáng là một đảng cách mạng chân chính lãnh đ ạo s ự nghi ệp to l ớn
-
của dân tộc, một Đảng vừa là đạo đức vừa là văn minh tiêu bi ểu cho trí tu ệ
danh dự lương tâm của dân tộc và thời đại thì Đảng phải thường xuyên chăm lo
đến việc chỉnh đốn và đổi mới.
Chỉnh đốn và đổi mới Đảng là làm cho Đảng thực sự trong sạch v ững m ạnh c ả
-
về 3 mặt: chính trị, tư tưởng, tổ chức ; làm cho đội ngũ cán bộ Đảng viên nâng
cao phẩm chất và năng lực trước những yêu cầu nhiệm vụ cách mạng.
Khi nhấn mạnh vài trò cầm quyền của Đảng Người chỉ rõ: quyền lực c ủa
-
Đảng có sức mạnh to lớn để cải tạo xã hội cũ xây dựng xã h ội m ới trong lĩnh
vực của đời sống. Nhưng nó cũng có sức phá ho ại nếu người c ầm quyền thoái
hóa biến chất đi ngược với quyền lợi giai cấp nd.
“Người khẳng định một dân tộc một Đảng và m ỗi con người ngày hôm qua là
-
vĩ đại có sức hấp dẫn lớn không nhất định hôm nay và ngày mai v ẫn đ ược m ọi
người yêu mến và ca ngợi nếu lòng dạ không trong sạch n ữa, n ếu sa vào ch ủ
nghĩa cá nhân”.
KLC: Tư tưởng HCN về ĐCSVN là hệ thống những luận điểm c ơ bản về
ĐCS dựa trên sự kế thừa quan điểm chủ nghĩa Mác-Lênin, các phong trào cách
mạng trên thế giới và những tư tưởng tiến bộ của nhân loại để vận d ụng sáng t ạo
vào hoàn cảnh cụ thể của VN. ND tư tưởng ấy không chỉ có vài trò chỉ đạo cho
Đảng lãnh đạo c/m giành thắng lợi mà đặc bi ệt trong giai đo ạn hi ện nay tr ước


- 15 -
Ôn tập “Tư tửơng Hồ Chí Minh”


những biến cố mới của LS, Đảng vẫn không ngừng nâng cao vai trò lãnh đ ạo nhân
dân thực hiện lý tưởng độc lập dân tộc gắn liền với CNXH. S ự lãnh đạo c ủa ĐCS
là nhân tố quyết định thắng lợi của c/m VN trong th ời kỳ l ịch s ử. Đ ảng đó là Đ ảng
của dân tộc VN đồng thời là Đảng của mỗi con người VN.
- 16 -
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản