Tài liệu ôn tập " Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - lênin 2"

Chia sẻ: 123thedu

điều kiện ra đời và đặc trưng của sản suất hàng hóa? Hàng hóa và 2 thuộc tính của hàng hóa và mối quan hệ giữa chún lượng giá trị hàng hóa và các nhân tố ảnh hưởng? Các nội dung cơ bản của quy luật giá trị và tác động của nó? Phân tích sự chuyển hóa tiền thành TB?( Câu 9: Hàng hóa sức lao động, sức lđ, điều kiện để slđ trở thành hh, 2 thuộc tính của hàng hóa slđ? Câu 10: Sự thống nhất giữa qt sx ra gtrị sử dụng và qt sản xuất ra gtrị thăng...

Bạn đang xem 10 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản