Vui lòng download xuống để xem tài liệu đầy đủ.

Tài liệu ôn tập thi tuyển công chức hành chính 2013

Chia sẻ: | Ngày:

8
1.710
views

Hệ thống chính trị ở Việt Nam hiện nay được hình thành trong tiến trình cách mạng lâu đời từ Cách mạng Tháng Tám năm 1945. Đó là nhà nước Cộng Hòa Dân chủ nhân dân đầu tiên ở khu vực Đông Nam Á. Hệ thống chính trị mang tính chất dân chủ nhân dân...

Tài liệu ôn tập thi tuyển công chức hành chính 2013
Nội dung Text

    Đồng bộ tài khoản