Tài liệu ôn thi Đại học môn hóa học - Phản ứng oxi hóa khử

Chia sẻ: yuki_snow_86

Tài liệu ôn thi Đại học môn hóa học - Phản ứng oxi hóa khử . Giúp bạn ôn thi dễ dàng hơn

Chủ đề liên quan:

 

Nội dung Text: Tài liệu ôn thi Đại học môn hóa học - Phản ứng oxi hóa khử

Nh n gia sư môn Hóa H c cho m i ñ i tư ng Tuy n t p bài gi ng môn Hóa H c


CHƯƠNG II. PH N NG OXI HÓA – KH

I. S oxi hoá – cách tính s oxi hoá c a các nguyên t trong m t ch t hóa h c
I.1. S oxi hoá
S oxi hoá c a m t nguyên t trong h p ch t là s ñ i s ñư c xác ñ nh v i gi thi t r ng m i liên k t
hóa h c trong phân t h p ch t ñ u là liên k t ion, nghĩa là c p electron dùng chung c a liên k t c ng hóa
tr cũng ñư c coi là chuy n h n cho nguyên t c a nguyên t có ñ âm ñi n l n hơn. Trong trư ng h p
liên k t ñư c t o nên gi a hai nguyên t như nhau trong phân t c a h p ch t cũng như c a ñơn ch t,
c p electron dùng chung c a liên k t c ng hóa tr ñư c gi ñ nh là chia ñ u cho hai nguyên t ñó.
Nguyên t m t electron có s oxi hoá dương, nguyên t nh n electron có s oxi hoá âm và giá tr c a
s oxi hoá b ng s electron mà nguyên t m t hay nh n.
I.2. Cách xác ñ nh s oxi hoá
ð xác ñ nh s oxi hoá c a m t nguyên t c n d a vào các quy t c sau:
I.2.1.Trong h p ch t vô cơ
S oxi hoá c a các nguyên t trong ñơn ch t b ng không. Vì các c p electron chung hình thành
gi a các nguyên t c a cùng m t nguyên t n m cách ñ u h t nhân c a hai nguyên t .
S oxi hoá c a các kim lo i luôn luôn có giá tr dương. Trong các h p ch t ki u liên k t ion s oxi
hoá c a các kim lo i b ng ñi n tích các ion c a chúng.
Ví d 1. NaCl, CuSO4, AlCl3 s oxi hoá c a natri, ñ ng, nhôm l n lư t là +1, +2, +3.
Trong ña s các h p ch t v i phi kim, m c oxi hoá c a hiñro b ng +1: HI, H2O, CH4…
các hiñrua kim lo i s oxi hoá c a hiñro b ng -1: NaH, CaH2, AlH3, …
S oxi hoá c a oxi trong h u h t các h p ch t b ng -2 (tr các h p ch t v i flo).
Trong các h p ch t v i flo, oxi có s oxi hoá dương.
Ví d 2. Trong phân t OF2, oxi có s oxi hoá +2. Hai c p electron chung chuy n d ch t nguyên t
oxi t i các nguyên t flo âm ñi n hơn.
M t s nguyên t luôn th hi n s oxi hoá không ñ i trong các h p ch t: Li, Na, K th hi n s oxi
hoá không ñ i là +1; Be, Mg, Ca, Sr, Cd, Zn th hi n s oxi hoá không ñ i là +2; Al th hi n s oxi hoá
không ñ i là +3.
Trong h p ch t t ng ñ i s các s oxi hoá c a t t c các nguyên t (tính ñ n s nguyên t ) b ng 0.
Ví d 3. ð i v i phân t KMnO4
G i s oxi hoá c a Mn là x, ta có: 1 + x + 4.(-2) = 0 ⇒ x = +7
ð i v i các ion ph c t p, t ng ñ i s các s oxi hoá c a t t c các nguyên t (có tính ñ n s
nguyên t c a chúng) ph i b ng ñi n tích c a ion.
Chú ý: ð tính s oxi hoá c a nhi u nguyên t trong h p ch t (khi ñ u chưa bi t rõ s oxi hoá c a
chúng) ví d FeS2, CuFeS2, …. khi ñó ta ph i vi t công th c c u t o c a t ng ch t r i áp d ng ñ nh nghĩa
ñ tính s oxi hoá c a t ng nguyên t trong m i h p ch t.
Ví d 4. Phân t FeS2 Ví d 5. Phân t CaOCl2
-1 -1
S Cl
+2 +2
Fe Ca
-1 -2 +1
S O Cl

I.2.2. Cách tính s oxi hoá c a cacbon trong h p ch t h u cơ

Copyright © 2007 Lê Ph m Thành Trang 1/7 C nhân ch t lư ng cao Hóa H c – ðHSP
Phone: 0976053496 E-mail: thanh.lepham@gmail.com
Nh n gia sư môn Hóa H c cho m i ñ i tư ng Tuy n t p bài gi ng môn Hóa H c

S oxi hoá c a cacbon trong h p ch t h u cơ b ng t ng ñ i s oxi hoá c a 4 liên k t c a cacbon
v i các nguyên t nguyên t khác.
C ng hoá tr c a cacbon trong h p ch t h u cơ ñ u b ng 4 nhưng s oxi hoá c a cacbon thư ng
khác 4 và mang d u tuỳ thu c nguyên t liên k t v i nó.
- N u cacbon liên k t v i nguyên t có tính kim lo i hơn (Mg, H, …) thì s oxi hoá c a cacbon là âm
- N u cacbon liên k t v i nguyên t phi kim (O, N, Cl,…) thì s oxi hoá c a cacbon là dương
- S oxi hoá trong liên k t C – C b ng 0.
Có hai cách tính s oxi hoá c a cacbon trong h p ch t h u:
- Cách 1: Xác ñ nh theo công th c phân t (gi ng như cách xác ñ nh ñ i v i h p ch t vô cơ).
- Cách 2: Xác ñ nh s oxi hoá c a cacbon d a vào công th c c u t o.
+ Xác ñ nh s oxi hoác a t ng nguyên t cacbon d a theo công th c c u t o
+ Trư ng h p h p ch t có nhi u nguyên t cacbon ta ph i tính s oxi hoá trung bình c a cacbon.
S oxi hoá trung bình c a cacbon là trung bình c ng c a s oxi hoác a các nguyên t c a cùng m t
nguyên t cacbon trong phân t .
Ví d 6. C2H5OH H H
-3 -1 -2
H C C O H

H H
(−3) + ( −1)
V y s oxi hoá trung bình c a cacbon = = −2 .
2
II. Ph n ng oxi hóa – kh
II.1. ð nh nghĩa
Ph n ng oxi hóa – kh là ph n ng hóa h c trong ñó có s chuy n electron gi a các ch t ph n ng
hay ph n ng oxi hóa – kh là ph n ng hóa h c trong ñó có s thay ñ i s oxi hoá c a m t s nguyên
t .
Ch t kh là ch t như ng electron hay là ch t có s oxi hoá tăng sau ph n ng. Ch t kh còn g i là
ch t b oxi hoá.
Ch t oxi hoá là ch t nh n electron hay là ch t có s oxi hoá gi m sau ph n ng. Ch t oxi hoá còn
g i là ch t b kh .
S oxi hoá m t ch t là làm cho ch t ñó như ng electron hay làm tăng s oxi hoá c a ch t ñó.
S kh m t ch t là làm cho ch t ñó nh n electron hay làm gi m s oxi hoá c a ch t ñó.
Trong ph n ng oxi hóa – kh bao gi cũng di n ra ñ ng th i s oxi hoá và s kh .
II.2. Phân lo i ph n ng oxi hóa – kh
Ph n ng oxi hóa – kh có th ñư c phân thành m t s lo i sau:
1. Ph n ng oxi hóa – kh ñơn gi n: là ph n ng trong ñó ch t oxi hoá và ch t kh khác nhau.
Ví d 7. 0 0 +1 -1
2Na + Cl2 2NaCl
0 +1 +2 0
Zn + 2HCl ZnCl2 + H2
2. Ph n ng t oxi hóa – kh : là ph n ng trong ñó tác nhân oxi hoá và tác nhân kh là m t nguyên t
duy nh t (nguyên t có s oxi hoá trung gian).
Ví d 8. 0 -1 +1
2Cl2 + 2NaOH NaCl + NaClO + H2O
+5 -1 +7
4KClO3 KCl + KClO4
+4 +5 +3
2NO2 + 2NaOH NaNO3 + NaNO2 + H2O

Copyright © 2007 Lê Ph m Thành Trang 2/7 C nhân ch t lư ng cao Hóa H c – ðHSP
Phone: 0976053496 E-mail: thanh.lepham@gmail.com
Nh n gia sư môn Hóa H c cho m i ñ i tư ng Tuy n t p bài gi ng môn Hóa H c

3. Ph n ng oxi hóa – kh n i phân t : là ph n ng trong ñó tác nhân oxi hoá và tác nhân kh là
nh ng nguyên t khác nhau nhưng cùng n m trong m t phân t .
Ví d 9. +5 -2 to +3 0
NaNO3 2NaNO2 + O2
+5 -2 to -1 0
KClO3 2KCl + O2
+7 -2 +6 +4 0
to
2KMnO4 K2MnO4 + MnO2 + O2
4. Ph n ng oxi hóa – kh ph c t p: là ph n ng trong ñó có nhi u nguyên t thay ñ i s oxi hoá ho c
có axit, ki m, nư c tham gia làm môi trư ng.
Ví d 10. +7 +2 +2 +3
2KMnO4 + 10FeSO4 + 8H2SO4 K2SO4 + 2MnSO4 + 5Fe2(SO4)3 + 8H2O
II.3. Cân b ng ph n ng oxi hóa – kh
II.3.1. Nguyên t c chung
“T ng s electron c a ch t kh cho b ng t ng s electron c a ch t oxi hoá nh n” (ð nh lu t b o toàn
electron): ∑e như ng = ∑e nh n
Hay: t ng ñ tăng s oxi hoá c a ch t kh b ng t ng ñ gi m s oxi hoá c a ch t oxi hoá.
II.3.2. Phương pháp electron
Ti n hành theo 4 bư c:
Bư c 1: Vi t sơ ñ ph n ng, xác ñ nh ch t oxi hoá, ch t kh (d a vào s thay ñ i s oxi hoá).
Bư c 2: Vi t các n a phương trình cho nh n electron. Tìm h s và cân b ng s e cho – nh n (ñ
t ng electron như ng = t ng electron nh n).
Bư c 3: ðưa h s tìm ñư c t các n a phương trình cho nh n electron vào các ch t kh , ch t oxi
hoá tương ng trong các phương trình ph n ng.
Bư c 4: Cân b ng ch t không tham gia quá trình oxi hóa – kh (n u có) theo tr t t sau: s nguyên
t kim lo i, g c axit, s phân t môi trư ng (axit ho c ki m) và cu i cùng là s lư ng phân t nư c ñư c
t o thành. Ki m tra k t qu .
Ví d 11. Cân b ng phương trình ph n ng:
0 +5 +2 +2
Cu + HNO3 Cu(NO3)2 + NO + H2O
+ Bư c 1: T sơ ñ ph n ng trên và s thay ñ i s oxi hoá c a các nguyên t ta th y, Cu là ch t
+5
kh , HNO3 là ch t oxi hoá ( N ).
+ Bư c 2: Vi t các n a phương trình cho và nh n electron và tìm h s thích h p sao cho t ng s
electron do ch t kh như ng b ng t ng s electron do ch t oxi hoá nh n.
0 +2
3× Cu - 2e Cu (qu¸ tr×nh oxi hãa)
+5 +2
2× N + 3e N (qu¸ tr×nh khö)
+ Bư c 3: ðưa h s tìm ñư c t các n a phương trình vào phương trình ph n ng:
3Cu + 2HNO 3 3Cu(NO3)2 + 2NO + H2O
+ Bư c 4: Cân b ng các ch t không tham gia quá trình oxi hóa – kh , ta nh n th y ngoài 2 phân t
+5 +5
N tham gia ph n ng oxi hóa – kh thì còn có 6 nguyên t N không tham gia quá trình này mà ch ñi

vào mu i nitrat (g c NO 3 ) nên bên h s c a HNO3 chúng ta ph i c ng thêm 6 n a t c là h s b ng 8,
r i ñ t 4 vào nư c ñ cân b ng s nguyên t H và ki m tra l i thông qua nguyên t O. Như v y phương
trình ñã cân b ng là:
3Cu + 8HNO 3 3Cu(NO3)2 + 2NO + 4H2O
Ghi nh :
R1. Khi vi t các n a phương trình ph n ng bi u di n quá trình oxi hoá và quá trình kh c a t ng
nguyên t , c n theo ñúng ch s quy ñ nh c a t ng nguyên t ñó. ð i v i các ph n ng ph c t p vi c lưu
ý các ch s như v y là r t c n thi t.

Copyright © 2007 Lê Ph m Thành Trang 3/7 C nhân ch t lư ng cao Hóa H c – ðHSP
Phone: 0976053496 E-mail: thanh.lepham@gmail.com
Nh n gia sư môn Hóa H c cho m i ñ i tư ng Tuy n t p bài gi ng môn Hóa H c

Ví d 12. Vi t phương trình ph n ng x y ra khi cho Al tác d ng v i HNO3. Bi t h n h p khí thu
ñư c g m NO và NO2 v i t l s mol là 1 : 3.
Gi i:
Ta có quá trình như ng electron:
0 +3
Al - 3e Al
Quá trình nh n electron: do h n h p bao g m NO và NO2 v i t l s mol là 1 : 3 nên ta có:
+5 +2 +4
4N + 6e N + 3N
ð t các h s vào các quá trình như ng nh n electron sao cho t ng e như ng b ng t ng e nh n:
+5 +2 +4
1× 4N + 6e N + 3N
0 +3
2× Al - 3e Al
Dùng các h s và cân b ng ta ñư c:
2Al + 10HNO3 2Al(NO3)3+ NO + 3NO2 + 5H2O
N u trong ph n ng trên chúng ta không chú ý t i t l c a NO và NO2 thì v n cân b ng ñư c phương
trình ph n ng, tuy nhiên phương trình ph n ng ñó không ñúng như ñ u bài yêu c u (t l s mol c a
NO và NO2 là 1: 1).
4Al + 18HNO3 4Al(NO3)3+ 3NO + 3NO2 + 9H2O
R2. Ho c khi cân b ng phương trình ph n ng có s tham gia c a ch t khí (như H2, O2, Cl2,…) thì
cũng ph i chú ý khi ñ t h s t các quá trình cho nh n electron vào phương trình ph n ng.
Ví d 13. ð i v i vi c cân b ng quá trình trao ñ i electron c a nguyên t oxi chúng ta có th ti n
hành theo 2 ki u:
− Ki u 1: vi t quá trình nh n electron c a phân t O2
0 -2
O2 + 4e 2O
− Ki u 2: vi t quá trình nh n electron c a nguyên t
0 -2
O + 2e O
Tuy nhiên, dù vi t theo ki u nào thì cũng ph i chú ý ñ n s nguyên t trao ñ i electron, mà th c ch t
là chú ý ñ n s electron ñư c trao ñ i (ñ ñ m b o t ng electron như ng b ng t ng electron nh n), ñ khi
ñ t h s vào phương trình ph n ng không b sai.
R3. Khi cân b ng, n u trong m t phân t có ñ ng th i nhi u nguyên t thay ñ i s oxi hoá thì ph i
c ng g p các quá trình trao ñ i electron c a chúng theo ñúng t l nguyên t c a các nguyên t trong
phân t ñ thu ñư c m t quá trình trao ñ i electron l n, và l y quá trình l n này ñem cân b ng electron
v i các quá trình còn l i.
Ví d 14. Cân b ng phương trình ph n ng oxi hóa – kh :
+2 -1 0 +3 -2 +4 -2
FeS2 + O2 Fe2O3 + SO2
Lúc này ta c n chú ý: c 1 mol FeS2 ph n ng thì có 1 mol Fe và 2 mol S thay ñ i s oxi hoá, như v y
ta vi t g p hai quá trình trao ñ i electron c a Fe và S (có chú ý h s ) thành m t quá trình l n:
+2 +3
1× Fe - e Fe
-1 +4
2× S - 5e S
+2 -1 +3 +4
FeS2 - 11e Fe + 2S

Sau ñó dùng quá trình l n này ñ cân b ng và xem nó là quá trình oxi hoá m i:


Copyright © 2007 Lê Ph m Thành Trang 4/7 C nhân ch t lư ng cao Hóa H c – ðHSP
Phone: 0976053496 E-mail: thanh.lepham@gmail.com
Nh n gia sư môn Hóa H c cho m i ñ i tư ng Tuy n t p bài gi ng môn Hóa H c
+2 -1 +3 +4
4× FeS2 - 11e Fe + 2S
0 -2
11× O2 + 4e 2O

T ñây ta ñưa các h s vào phương trình ph n ng và cân b ng:
to
4FeS2 + 11O2 2Fe2O3 + 8SO2
R4. ð i v i ph n ng t o ra nhi u s n ph m (c a s oxi hoá hay s kh ), trong ñó có nhi u s oxi
hoá khác nhau thì có th vi t riêng t ng ph n ng ñ i v i t ng s n ph m, r i vi t g p l i sau khi ñã nhân
h s t l theo ñ bài ra.
Ví d 15. Ta có th làm l i ví d 12 như sau:
ð u tiên ta vi t riêng hai ph n ng t o NO và NO2:
Al + 4HNO3 Al(NO3)3 + NO + 2H2O
Al + 6HNO3 Al(NO3)3 + 3NO2 + 3H2O
Vì t l NO : NO2 hai phương trình trên ñã là 1 : 3 nên ta ch c n c ng g p l i là s ñư c phương
trình ph n ng t ng:
1× Al + 4HNO3 Al(NO3)3 + NO + 2H2O
1× Al + 6HNO3 Al(NO3)3 + 3NO2 + 3H2O
2Al + 10HNO3 2Al(NO3)3+ NO + 3NO2 + 5H2O
R5. Luôn ph i ki m tra l i phương trình ph n ng sau khi cân b ng.
II.3.3. Phương pháp ion – electron
Cách cân b ng này ch y u áp d ng cho các ph n ng oxi hóa – kh x y ra trong dung d ch, có s
tham gia c a môi trư ng (axit, bazơ, nư c).
Khi cân b ng cũng áp d ng theo 4 bư c như trên, nhưng các ch t oxi hoá và ch t kh ñư c vi t theo
nguyên t c sau:
1. N u ph n ng có axit tham gia: V nào th a O ph i thêm H+ ñ t o H2O và ngư c l i.
2. N u ph n ng có bazơ tham gia: V nào th a O thì thêm H2O ñ t o ra ion OH- và ngư c l i.
3. N u ph n ng có nư c tham gia:
S n ph m ph n ng t o ra axit, theo nguyên t c 1.
S n ph m ph n ng t o ra bazơ, theo nguyên t c 2.
4. Ki m tra l i s cân b ng ñi n tích và nguyên t 2 v .
Chú ý: S thay ñ i s oxi hoá c a m t s ch t ph thu c vào môi trư ng ph n ng:
m«i tr−êng baz¬ +6
K2MnO4
+7 m«i tr−êng trung tÝnh +4
KMnO4 MnO2
+2
m«i tr−êng axit
Mn2+
Ví d 16. Xét ph n ng có axit tham gia:
KMnO4 + FeSO4 + H2SO4 K2SO4 + MnSO4 + Fe2(SO4)3 + H2O
+7 +2
1× MnO4- + 5e + 8H+ Mn2+ + 4H2O
+2 +3
5× Fe2+ - 1e Fe3+
MnO4- + 8H+ + 5Fe2+ Mn2+ + 5Fe3+ + 4H2O
Chuy n sang phương trình phân t :
2KMnO4 + 10FeSO4 + 8H2SO4 K2SO4 + 2MnSO4 + 5Fe2(SO4)3 + 8H2O
Ví d 17. Xét ph n ng có bazơ tham gia:
KMnO4 + K2SO3 + KOH K2SO4 + K2MnO4 + H2O

Copyright © 2007 Lê Ph m Thành Trang 5/7 C nhân ch t lư ng cao Hóa H c – ðHSP
Phone: 0976053496 E-mail: thanh.lepham@gmail.com
Nh n gia sư môn Hóa H c cho m i ñ i tư ng Tuy n t p bài gi ng môn Hóa H c

2× MnO4- + e MnO42-

1× SO32- - 2e + 2OH- SO42- + H2O

2MnO4- + SO32- + 2OH- 2MnO42- + SO42- + H2O
Chuy n sang phương trình phân t :
2KMnO4 + K2SO3 + 2KOH K2SO4 + 2K2MnO4 + H2O
Ví d 18. Xét ph n ng có H2O tham gia:
KMnO4 + K2SO3 + H2O K2SO4 + MnO2
2× MnO4- + 3e + 2H2O MnO2 + 4OH-

3× SO32- - 2e + 2OH- SO42- + H2O

2MnO4- + 3SO32- + H2O 2MnO2 + 3SO42- + 2OH-
Chuy n sang phương trình phân t :
2KMnO4 + 3K2SO3 + H2O 3K2SO4 + 2MnO2 + 2KOH
II.3.4. Phương pháp cân b ng ph n ng oxi hóa – kh các h p ch t h u cơ
Cũng ti n hành qua 4 bư c cơ b n ñã nói trên, tuy nhiên bư c 1, khi tính s oxi hoá c a C c n lưu
ý m t s ñi m sau:
Phương pháp chung: Tính theo s oxi hoá trung bình c a C.
Phương pháp riêng: ð i v i nh ng ph n ng ch có s thay ñ i “nhóm ch c”, có th ch xét s hay
ñ i s oxi hóa c a các nguyên t C trong “nhóm ch c”.
Ví d 19. Xét ph n ng:
C6H5CH=CH2 + KMnO4 + H2SO4  → C6H5COOH + CO2 + K2SO4 + MnSO4 + H2O
Trong ph n ng này, nh n th y phân t stiren ch có 2 nguyên t C ngoài nhánh có s thay ñ i s
oxi hóa, còn các nguyên t trong vòng benzen thì không thay ñ i. Chú ý r ng liên k t C – C không gây ra
s oxi hóa, ta xác ñ nh ñư c các quá trình như ng – nh n electron như sau:
-1 -2 +3 +4
1× C + C C + C + 10e
+7 +2
2× Mn + 5e Mn
ð t h s vào phương trình ta có:
C6H5CH=CH2 + 2KMnO4 + 3H2SO4  → C6H5COOH + CO2 + K2SO4 + 2MnSO4 + 4H2O

Bài t p luy n t p. B ng phương pháp thăng b ng electron, hãy cân b ng các phương trình ph n ng
hóa h c sau ñây:
1) KOH + Cl2 
→ KCl + KClO4 + H2O
2) Al + H2SO4 
→ Al2(SO4)3 + SO2 + H2O
3) H2S + SO2 
→ S + H2O
4) SO2 + Br2 + H2O 
→ H2SO4 + HBr
5) Mg + HNO3 
→ Mg(NO3)2 + NO + H2O
6) Fe + HNO3 
→ Fe(NO3)3 + NO2 + H2O
7) Fe3O4 + HNO3 
→ Fe(NO3)3 + NO2 + H2O
8) Fe(OH)2 + HNO3 
→ Fe(NO3)3 + NO2 + H2O
9) Mg + HNO3 
→ Mg(NO3)2 + N2 + H2O
10) Mg + HNO3 
→ Mg(NO3)2 + NO2 + NO + H2O

Copyright © 2007 Lê Ph m Thành Trang 6/7 C nhân ch t lư ng cao Hóa H c – ðHSP
Phone: 0976053496 E-mail: thanh.lepham@gmail.com
Nh n gia sư môn Hóa H c cho m i ñ i tư ng Tuy n t p bài gi ng môn Hóa H c

11) Al + HNO3 
→ Al(NO3)3 + H2O + NH4NO3
12) FexOy + HNO3 
→ Fe(NO3)3 + NO2 + H2O
13) Al + HNO3 
→ Al(NO3)3 + NxOy + H2O
14) HCl + MnO2 
→ MnCl2 + Cl2 + H2O
15) HCl + KMnO4 
→ KCl + MnCl2 + Cl2 + H2O
16) FeS + KMnO4 + H2SO4 
→ Fe2(SO4)3 + K2SO4 + MnSO4 + H2O
17) FeS2 + KMnO4 + H2SO4 
→ Fe2(SO4)3 + K2SO4 + MnSO4 + H2O
18) CuFeS2 + KMnO4 + H2SO4 
→ Fe2(SO4)3 + CuSO4 + K2SO4 + MnSO4 + H2O
19) FeCl2 + HNO3 
→ FeCl3 + Fe(NO3)3 + NO + H2O
20) FeO + HNO3 
→ Fe(NO3)3 + NO2 + H2O
21) Al + HNO3 
→ Al(NO3)3 + NH3NO3 + H2O
22) Na2SO3 + KMnO4 + H2O 
→ Na2SO4 + MnO2 + KOH
23) FeSO4 + K2Cr2O7 + H2SO4 
→ Fe2(SO4)3 + K2SO4 + Cr2(SO4)3 + H2O
24) Cl2 + NaOH 
→ NaCl + NaClO + H2O
25) NaClO + KI + H2SO4 
→ I2 + NaCl + K2SO4 + H2O
26) Cr2O3 + KNO3 + KOH 
→ K2CrO4 + KNO2 + H2O
27) As2S3 + HNO3 + H2O 
→ H3AsO4 + NO + H2SO4
28) Na2SO3 + K2Cr2O7 + H2SO4 
→ Na2SO4 + K2SO4 + Cr2(SO4)3 + H2O
29) KClO3 + HBr 
→ Br2 + KCl + H2O
30) FeCl2 + H2O2 + HCl 
→ FeCl3 + H2O
31) K2Cr2O7 + HCl 
→ Cl2 + KCl + CrCl3 + H2O
32) H2O2 + KMnO4 + H2SO4 
→ O2 + K2SO4 + MnSO4 + H2O
33) FeO + HNO3 
→ Fe(NO3)3 + NxOy + H2O
34) FeCO3 + HNO3 
→ Fe(NO3)3 + NO2 + CO2 + H2O
35) H2S + Cl2 + H2O 
→ HCl + H2SO4
36) MnO2 + O2 + KOH 
→ KMnO4 + H2O
37) CH2 = CH2 + KMnO4 + H2SO4 
→ CO2 + MnSO4 + K2SO4 + H2O
38) CH3CH = CH2 + KMnO4 + H2O 
→ CH3CHOHCH2OH + KOH + MnO2 + H2O
39) CH3CH2OH + KMnO4 + H2SO4 
→ CH3COOH + K2SO4 + MnSO4 + H2O
40) C2H2 + KMnO4 + H2O 
→ H2C2O4 + KOH + MnO2
41) C6H5CH3 + KMnO4 + H2SO4 
→ C6H5COOH + MnSO4 + K2SO4 + H2O
42) C6H5CH2CH3 + KMnO4 + H2SO4 
→ C6H5COOH + CO2 + MnSO4 + K2SO4 + H2O
43) H2C2O4 + KMnO4 + H2SO4 
→ MnSO4 + K2SO4 + CO2 + H2O
44) C2H5OH + K2Cr2O7 + H2SO4 
→ CO2 + Cr2(SO4)3 + K2SO4 + H2O
45) KMnO4 + CaC2O4 + H2SO4 
→ MnSO4 + CaSO4 + K2SO4 + CO2 + H2O
46) C12H22O11 + H2SO4 
→ CO2 + SO2 + H2O
47) C3H5O9N3 
→ CO2 + H2O + N2 + O2

Copyright © 2007 Lê Ph m Thành Trang 7/7 C nhân ch t lư ng cao Hóa H c – ðHSP
Phone: 0976053496 E-mail: thanh.lepham@gmail.com
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản