TÀI LIỆU ÔN THI: HỆ THỨC LƯỢNG TRONG TAM GIÁC

Chia sẻ: Vo Anh Hoang | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:9

0
266
lượt xem
61
download

TÀI LIỆU ÔN THI: HỆ THỨC LƯỢNG TRONG TAM GIÁC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu ôn thi đại học môn toán tham khảo về hệ thức lượng trong tam giác trên báo tuổi trẻ online. Tài liệu hay và bổ ích dành cho học sinh hệ trung học phổ thông ôn thi tốt nghiệp và ôn thi...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: TÀI LIỆU ÔN THI: HỆ THỨC LƯỢNG TRONG TAM GIÁC

  1. Giaùo aùn Hình hoïc 10NC – Chöông 3 §6. ÑÖÔØNG HYPEBOL Tieát 40 - 41 I. MUÏC TIEÂU: Giuùphoïc sinh: 1. Veà kieán thöùc: • Nhôù ñöôïc ñònh nghóa ñöôøng hypebol vaø caùc yeáu toá xaùc ñònh ñöôøng ñoù nhö: tieâucöï, tieâuñieåm,taâmsai, ... 2. Veà kyõ naêng: • Vieátñöôïc pt chínhtaéccuûahypebol khi bieátcaùcyeáutoáxaùcñònhhypebol. • Töø pt chính taùc cuûa hypebol, thaáy ñöôïc tính chaátvaø chæra ñöôïc caùc tieâu ñieåm,ñænh,hai ñöôøngtieämcaäncuûahypebol. 3. Veà tö duy: • Bieátaùpduïngvaøobaøi taäp. 4. Veà thaùi ñoä: • Reøn luyeäntính nghieâmtuùckhoahoïc. • Xaây döïngbaøi moätcaùchtöï nhieânchuûñoäng. II. CHUAÅN BÒ PHÖÔNG TIEÄN DAÏY HOÏC: • Hoïc sinhxembaøi tröôùcôû nhaø. • Chuaånbò caùcbaûngnhoûghi ñeàbaøi vaøduøngñeåhoïc sinhtraûlôøi theo nhoùm. III. GÔÏI YÙ VEÀ PHÖÔNG PHAÙP DAÏY HOÏC: • Phöôngphaùpmôûvaánñaùpthoângquacaùchoaït ñoängñieàukhieåntö duy. IV. TIEÁN TRÌNH BAØI HOÏC VAØ CAÙC HOAÏT ÑOÄNG : 1. Kieåm tra baøi cuõ vaø daïy baøi môùi: Hoaït ñoäng cuûa GV vaø HS Noäi dung cô baûn GV vaøobaøi baèngñthòcuûahaømsoáy=1/x 1 . Ñ ònh ngh ó a ñöô ø n g hyp e b o l: haychæcho hs thaáyvuøngsaùnghaétleân Ñònh nghóa: sgk böùctöôøngtöø moätñeønbaøn(hình86 sgk) 2. P t chín h ta é c cuû a hyp e b o l: GV ghi ñ/n ñöônghypebol y Coù theåhdaãnhs caùchveõ hypebol nhöhình 88 sgk, cho hs veànhaøthöûlaøm. M(x;y) Hoaït ñoäng 1: Giải bài toán tìm phương trình O x F1 F2 chính tắc của hypebol: Trước hết ta tính bk qua tiêu của mỗi điểm M thuộc hypebol. GV hdaãnhs choïn heätruïc tñoäOxy (h 89 sgk) Ta coù: ? Em haõy cho bieát toaï ñoä cuûa 2 tieâu ñieåm F1 vaø F2. GV: gsöû M ( x; y ) ∈ ( H ) . Haõy tính bieåu
  2. G iaù o aùn Hình hoïc 1 thöùcMF − MF 2 2 . MF12 = ( x + c ) + y 2 , MF22 = ( x − c ) + y 2 2 2 1 2 ⇒ MF12 − MF22 = 4cx GV: haõy sduïng gthieát1 − MF2 = 2a MF ⇒ MF1 − MF2 . MF1 + MF2 = 4cx ñeå tính MF1, MF2 = ? 2cx ⇒ MF1 + MF2 = a  2cx  MF1 + MF2 = Khi x > 0 ta coù  a  MF1 − MF2 = 2a,   2cx  MF1 + MF2 = − Khi x < 0 ta coù  a  MF1 − MF2 = −2a,  GV: baây giôø ta seõ laäp pt cuûa (H) ñoái vôùi heä toaï ñoä ñaõ choïn. cx cx Töø ñoù suy ra MF1 = a + , MF2 = a − M(x;y), F1(-c; 0) => MF1 = ? a a Keát hôïp vôùi keát quaû vöøa tìm ñöôïc ta coù: Ta coù: cx Bình phöông 2 veá vaø ruùt goïn ( x + c) 2 MF1 = + y2 = a + ñthöùc ta ñöôïc ? a 2 x2 y2  cx  ⇔ ( x + c) + y =  a + ÷ ⇔ 2 + 2 2 = 1 2 2 a a −c  a Nx: a 2 − c 2 ? 0 Vì a 2 − c 2 < 0 neân ñaët a 2 − c 2 = −b 2 hay b 2 = c 2 − a 2 , b > 0 , ta ñc: x2 y 2 = 1( a > 0, b > 0 ) − (1) a 2 b2 Ngöôïc laïi, coù theå CM ñc raèng: neáu M(x;y) thoaû (1) thì M thuoäc (H). Pt (1) ñgl p t chín h ta é c cuûa hypebol Hoaït ñoäng 2: 3. Hình daïn g cuû a hyp e b o l: • O laø taâm ñx; Ox, Oy laø 2 truïc GV: töø ptct (1) cuûa (H), haõy neâu ñx cuûa(H). nhöõng tính chaát cuûa hypebol naøy? GV nhaéc laïi ? 3 trong §5 (phaàn elip) • Truïc thöïc naèm treân Ox, ñoä ñeå hs coù theå laøm töông töï. • Truïc aûo naèm treân Oy, ñoä Hình veõ 90 sgk • 2 ñænh: (-a;0) vaø (a;0) • 2 tieâu ñieåm F1(-c;0), F2(c;0) Yeâu caàu hs laøm hñ3 trang 107 sgk ñeå hs coù theå hieåu yù nghóa cuûa • Taâm sai e = c/a (e >1) ( H ) : x 2 − 4 y 2 = 4 , tcaän: x – 2y = 0 • Pt caùc caïnh cuûa hcn cô sôû K/c töø M0(x0 ; y0) ñeán ñöôøng tcaän x = ± a , y = ±b x0 − 4 y0 2 2 x0 − 2 y0 4 d= = = b 5 ( x0 + 2 y0 ) 5 ( x0 + 2 y0 ) Pt 2 ñöôøng tieäm caän y = ± 5 • x a
  3. G iaù o aùn 12 Bk qua tieâu cuûa M ∈ ( H ) : Khi x0 > 0 taêng leân thì y0 = x0 − 4 • 2 cuõng taêng leân, do ñoù k/c d caøng c MF1 = a + exM = a + xM giaûm daàn. a c MF2 = a − exM = a − xM a x2 y 2 Cho hs lên bảng làm ví dụ . VD: Cho hypebol (H): − =1 Cho học sinh giải ví dụ theo nhóm và nhận xét 16 9 cho điểm . Xñònh toaï ñoä caùc ñænh, caùc tieâu ñieåm vaø tính tam sai, ñoä daøi truïc thöïc, ñoä daøi truïc aûo cuûa (H). Hoaït ñoäng 3: söûa bt HS traû lôøi mieäng baøi 36. GV 36. Caùcmña), b), d) ñuùng,mñc) sai. nhaänxeùtvaøchænhsöûa. 37. a) (H) coù a =3, b =2, c 2 = a 2 + b 2 = 13 ⇒ c = 13 * Goïi 3 HS leân baûng söûa 3 baøi ( )( ) Tieâuñieåm: F1 − 13;0 , F2 taäptöôngöùng: 13;0 Hs1: Neâuptctcuûa(H), hình daïng Ñoä daøi truïc thöïc: 2a =6 cuûanoùvaø laømbt 37a. Ñoä daøi truïc aûo: 2b =4 Hs2: laømbt 37c. Pt caùcñöôøngtcaän:y =±2/3x Hs3: laømbt 38. 38. Goïi M laø taâm (C’) ñi quatx vôùi (C). 2, F (C’) (C) M F1 F2 Ta coù: 2 ñtroøn tx ngoaøi ⇔ MF1 = R + MF2 2 ñtroøn tx trong ⇔ MF1 = MF2 − R * Hoïc sinh trong 4 toå thaûo luaän veàlôøi giaûi cuûacaùc baïn vaø ñöa Vaäy (C) tx (C’) ⇔ MF1 − MF2 = ± R ⇔ MF1 − MF2 = R ra nhaänxeùtcuûatoåmình. Do ñoù taäp hôïp caùc taâm M cuûa (C’) laø 1 (H) * Gv nhaänxeùtvaø söûachöõacaùc coù 2 tieâu ñieåm laø F , F ; ñoä daøi truïc thöïc 1 2 sai soùtneáucoù . baèng R/2. Ptct cuûa (H) ñoù laø: x2 y2 − =1 2 2 R  F F − R2  ÷  12 ÷ 2  ÷ 2   * Goïi 3 HS leân baûng söûa 3 x2 y2 − =1 x2 y 2 baøi taäp töông öùng: 39. a) − =1 b) 12 27 16 9 Hs1: laøm bt 39a,b. 13 13
  4. G iaù o aùn Hs2: laøm bt 39c. x2 y 2 − =1 c) 1 4 Hs3: laøm bt 40. x2 y2 40 . Xeùt (H):2 − 2 = 1 . Hai ñöôøng tcaän cuûa a b b xy ∆1 : y = x hay − = 0 a ab b xy ∆ 2 : y = − x hay + = 0 a ab 2 2 x0 y0 M ( x0 ; y0 ) ∈ ( H ) ⇔ − 2 =1 * Hoïc sinh trong 4 toå thaûo a2 b luaän veà lôøi giaûi cuûa caùc x0 y0 x0 y0 baïn vaø ñöa ra nhaän xeùt − + ab ab * Gv nhaän xeùt vaø söûa Ta coù:d ( M ; ∆1 ) .d ( M ; ∆ 2 ) = . 11 11 chöõa caùc sai soùt neáu coù . +2 + 2 a 2 b2 ab 2 2 x0 y0 − ab a 2b 2 1 GV hd hs laøm bt 41. khoâng = = = 11 1 1 a 2 + b2 +2 +2 2 2 Tính MF1 , MF2 theo cthöùc ñaõ a2 b a2 b bieát 4 1. (chuù yù ptích theo haèng 2 ( ) +( y + 2) = ( x + 2) 1  ñaúng thöùc) 2 2 2 MF = x + 2 + + 2÷ 2 1 x  Xeùt 2 TH: ( 2) 1 1 1 1 2 = x2 + + + 2 2x + 2 2 + 2x + Neáu x > 0 thì ≥ ? x+ x2 x x x 2   1 MF1 − MF2 = ? =x+ + 2÷   x 1 + Neáu x < 0 thì ≤ ? x+ Töông töï x 2 MF1 − MF2 = ? ( )( )   1 2 2 MF22 = x − 2 + y− 2 =x+ − 2÷   x töø ñoù suy ra ñpcm. Töø ñoù suy ra: 1 x+ ≥2 Neáu x > 0 thì x    1 1 MF1 − MF2 =  x + + 2 ÷−  x + − 2 ÷ = 2 2    x x 1 x+ ≤ −2 Neáu x < 0 thì x    1 1 MF1 − MF2 = −  x + + 2 ÷+  x + − 2 ÷ = −2 2    x x Vaäy MF1 − MF2 = 2 2 2. Cuûng coá : Nhaéclaïi caùcnoäi dungchínhcuûabaøi
  5. Giaùo aùn Hình hoïc 10NC – Chöông 3 3. Baøi taäp veà nhaø: o Laømtheâmbt trongsbt o Ñoïc vaøsoaïntröôùcbaøi “Ñöôøngparabol”. V. RUÙT KINH NGHIEÄM: §7. ÑÖÔØNG PARABOL Tieát 42 - 43 I. MUÏC TIEÂU: Giuùphoïc sinh: 1. Veà kieán thöùc: • Nhôù ñöôïc ñònh nghóañöôønghypebol vaø caùc khaùi nieäm:tieâuñieåm,ñöôøng chuaån,thamsoátieâucuûaparabol. 2. Veà kyõ naêng: • Vieát ñöôïc pt chính taéccuûaparabol khi bieátcaùcyeáutoá xaùcñònhparabol vaø xñònh ñöôïc tieâu ñieåm, ñöôøng chuaåncuûa parabol khi bieát pt chính taéc cuûa parabol. 3. Veà tö duy: • Bieátaùpduïngvaøobaøi taäp. 4. Veà thaùi ñoä: • Reøn luyeäntính nghieâmtuùckhoahoïc. • Xaây döïngbaøi moätcaùchtöï nhieânchuûñoäng. II. CHUAÅN BÒ PHÖÔNG TIEÄN DAÏY HOÏC: • Hoïc sinhxembaøi tröôùcôû nhaø. • Hoïc sinhñaõñöôïc hoïc ñthòcuûahs baäc2. • Chuaånbò caùcbaûngnhoûghi ñeàbaøi vaøduøngñeåhoïc sinhtraûlôøi theo nhoùm. III. GÔÏI YÙ VEÀ PHÖÔNG PHAÙP DAÏY HOÏC: • Phöôngphaùpmôûvaánñaùpthoângquacaùchoaït ñoängñieàukhieåntö duy. IV. TIEÁN TRÌNH BAØI HOÏC VAØ CAÙC HOAÏT ÑOÄNG : 1. Kieåm tra baøi cuõ vaø daïy baøi môùi: Hoaït ñoäng cuûa GV vaø HS Noäi dung cô baûn 1. Ñònh nghóa ñöôøng parabol: (sgk) GV vaøobaøi baèngñthòcuûahaømsoábaäc2 y vaø1 soávd thöïc teáveàparabol. GV ghi ñ/n ñöôøngparabol Coù theåhdaãnhs caùchveõ parabol nhöhình 2. Phöông trình ctaéc cuûa parabol: 93 sgk, cho hs veànhaøthöûlaøm. M(x;y) Hñ1: Giải bài toán tìm phương trình chính tắc P O F  p ;0 x của parabol:  ÷ 2  ∆
  6. Giaùo aùn Hình hoïc 10NC – Chöông 3 Học sinh nhận xét : Chọn hệ trục toạ độ Oxy . + Xác định toạ độ điểm F, P và phương + trình đường thẳng ∆ M ( x; y ) ∈ ( P ) ⇔ MF = d (M ; ∆ ) + Kết luận. + M ( x; y ) ∈ ( P ) ⇔ MF = d ( M ; ∆ ) 2  p p ⇔  x − ÷ + y2 = x +  2 2 Bình phöông2 veároài ruùtgoïn, ta ñöôïc: Yeâc caàu hs laøm hñ trong sgk trang 111 ñeå (1) thaáyñöôïc tính chaátcuûa(P) y 2 = 2 px ( p > 0 ) VD1: Học sinh nhận xét : Pt (1) ñgl phöông trình chính taéc cuûaparabol. Parabol đi qua điểm M . + Xác định tham số tiêu . + * Tính chaát:(sgk) VD2: VD1: vieátptctcuûa(P) ñi quañieåmM(2;5) Nêu ví dụ 2 + P Nêu công thức FA = x + + 2 VD2: Cho (P): y 2 = 4 x . Tìm toạ độ điểm Cho hs lên bảng làm ví dụ 2. + A ∈ ( P ) sao cho FA = 2. Cho học sinh giải ví dụ theo nhóm và nhận xét Chuù yù: (sgk trang111) cho điểm . Hoaït ñoäng 2: giaûi bt Cho học sinh đọc đề và làm hai bài toán 42, 43. 42. GV nhận xét và cho điểm. Mñ c) ñuùng.Caùcmña), b) vaød) sai. + Bài toán 42 nêu cách nhận biết phương trình 43. chính tắc của parabol , tiêu điểm và đường 2 b) y2 = x. c)y2 = 2/3.x a) y = 12x. chuẩn tương ứng . + Bài toán 43 nêu cách tìm phương trình chính tắc của từng điều kiện cho trước. 44. Caùch 1: tìm toaï ñoä caùc giao ñieåm ∆ (Đọc thêm đề tương tự:Viết phương trình cuûa ñt ñi qua tieâu ñieåm F vaø chính tắc của parabol (P) biết đường chuẩn là vuoâng goùc vôùi Ox. Sau ñoù tính k/c x+1= 0) y Caùch 2: Duøng ñònh nghóa cuûa Ñs: 2p Học sinh đọc đề và làm ba bài toán 44, 45, 46. A A’ (P) * Hoïc sinh trong4 toåthaûoluaänveàlôøi giaûi cuûa caùc baïn vaø ñöa ra nhaän xeùt cuûa toå 45. mình. I’ I KO F x * Gv nhaän xeùt vaø söûa chöõa caùc sai soùt B’ B ∆
  7. G iaù o aùn neáu coù . Nhận xét : + Bài số 44 nêu cách tìm độ dài dây cung đặc biệt của parabol . + Bài số 45 nêu một tính chất của parabol ( dùng định nghĩa ) + Bài số 46 nêu cách vận dụng định nghĩa Hình thang vuoâng ABB’A’ coù H’ laø parabol để tìm phương trình của 1 parabol. ñöôøng tb, neân 1 d ( I ; ∆ ) = II ' = ( AA '+ BB ' ) 2 Do A, B thuoäc (P) vaø AB ñi qua tieâu ñieåm F cuûa (P), neân AA’+BB’ = 1 Vaäy d ( I ; ∆ ) = AB , suy ra ñtroøn ñk AB 2 ∆ tieáp xuùc vôùi ñöôøng chuaån . 46. Ta coù:MF 2 = ( x − 1) + ( y + 2 ) 2 2 ; d ( M ; Ox ) = y . M caùch ñeàu F vaø truïc hoaønh khi vaø chæ khi 1 1 5 ( x − 1) + ( y + 2) = y2 ⇔ y = − x2 + x − 2 2 4 2 4 Đọc thêm đề tương tự . NX: ñaây laø pt cuûa (P) nhaän F laøm tieâu ñieåm, nhaän Ox laøm ñöôøng Cho parabol (P): y 2 = 2 px (p>0) . Gọi A, B là chuaån. hai điểm di động trên (P) sao cho OA ⊥ OB (A,B không trùng với O). Chứng minh rằng : đường thẳng AB luôn đi qua 1 điểm cố định. 2. Cuûng coá : học sinh nhắc lại định nghĩa và phương trình chính tắc của parabol. 3. Baøi taäp veà nhaø: o Laømtheâmbt trongsbt o Ñoïc vaøsoaïntröôùcbaøi “Ba ñöôøngconic”. V. RUÙT KINH NGHIEÄM: §8. BA ÑÖÔØNG COÂNIC Tieát 44 - 45 I. MUÏC TIEÂU: Giuùphoïc sinh: 1. Veà kieán thöùc: • Hoïc sinh coù 1 caùi nhìn toång quaùt veà 3 ñöôøng elíp, parabol vaø hypebol. Chuùngñöôïc thoángnhaátdöôùi 1 ñònh nghóachung, coù lieân quanñeánñöôøng chuaån,tieâuñieåmvaøtaâmsai. Chuùngchækhaùcnhaubôûi giaùtrò taâmsai, 2. Veà kyõ naêng, tö duy:
  8. Giaùo aùn Hình hoïc 10NC – Chöông 3 • Söû duïng khaùi nieäm ñöôøng chuaån cuûa 3 ñöôøng elip, hypebol, parabol vaøo giaûi 1 soábtaäpñôngiaûn. 3. Veà thaùi ñoä: • Reøn luyeäntính nghieâmtuùckhoahoïc. • Xaây döïngbaøi moätcaùchtöï nhieânchuûñoäng. II. CHUAÅN BÒ PHÖÔNG TIEÄN DAÏY HOÏC: • Hoïc sinhxembaøi tröôùcôû nhaø. • Chuaånbò caùcbaûngnhoûghi ñeàbaøi vaøduøngñeåhoïc sinhtraûlôøi theo nhoùm. • Sử dụng phần mềm Cabri Géomètre để vẽ đường cônic. III. GÔÏI YÙ VEÀ PHÖÔNG PHAÙP DAÏY HOÏC: • Phöôngphaùpmôûvaánñaùpthoângquacaùchoaït ñoängñieàukhieåntö duy. IV. TIEÁN TRÌNH BAØI HOÏC VAØ CAÙC HOAÏT ÑOÄNG : 1. Kieåm tra baøi cuõ vaø daïy baøi môùi: Hoaït ñoäng cuûa GV vaø HS Noäi dung cô baûn 1. Ñöôøng chuaån cuûa elip: Ghi định nghĩa đường chuẩn của elip và tính chất . x2 y 2 = 1( a > b > 0 ) + Cho (E) coù ptct: a 2 b2 Vẽ hình minh hoạ (h 96) a ∆1 : x + = 0 goïi laø ch u a å n ùng vôùi tñ(- ö 1F ñ e GV giao nhiệm vụ cho học sinh chứng minh c;0) tính chất . a ∆2 : x − = 0 goïi laø ñ ch u a å n öùng vôùi e tñ F2(c;0) Tc: tỉ số khoảng cách từ 1 điểm của (E) tới Tính chaát: vôùi M ∈ ( E ) , ta luoân coù: tiêu điểm và đường chuẩn luôn bằng e 0, b > 0 ) Vẽ hình minh hoạ (h 97) a2 b a Cho học sinh chứng minh và nhận xét về 2 ∆1 : x + = 0 goïi laø ñ ch u a å n öùng vôùi e tính chất nói trên . tñ F1(-c;0) a ∆2 : x − = 0 goïi laø ñ ch u a å n öùng vôùi e tñ F2(c;0) Tính chaát: vôùi M ∈ ( H ) , ta luoân coù: Nêu câu hỏi: Từ những kết quả trên ta có thể định nghĩa ba đường elip , hypebol, parabol chung được không ?
  9. G iaù o aùn MF1 MF2 ( e > 1) = =e Ghi định nghĩa đường cônic . d ( M ; ∆1 ) d ( M ; ∆ 2 ) Ghi tính chất các đường cônic ứng với tâm sai 3. Ñ ònh ngh ó a ñöô ø n g conic: . Ñ/n: (sgk) GV: sử dụng phần mềm Cabri để vẽ ba Ñöôøng conic: Taäp caùc ñieåm M thoûa đường cônic . MF HS: xem hình ảnh về ba đường cônic =e>0 d ( M ; ∆) Neáu e < 1 thì ñöôøng coânic laø elip. Neáu e =1 1 thì ñöôøng coânic laø Neáu e > 1 thì ñöôøng coânic laø Hoaït ñoäng: söûa bt HS đọc đề 47, 48. 47. Giải hai bài toán trên và cho nhận xét : + Bài 47 yêu cầu nhận biết tiêu điểm và 48. đường chuẩn cônic nào . a) Goïi M(x;y) laø ñieåm thuoäc ñöôøng + Bài 48 yêu cầu vận dụng định nghĩa cônic conic, khi ñoù: để giải từng câu ứng với từng loại cônic . GV giao nhiệm vụ cho học sinh giải hai bài MF = e =1 toán .Nhận xét và cho điểm . d ( M ; ∆) x + y −1 Nêu câu hỏi :Muốn lập phương trình của một ( x − 1) + ( y − 1) = 2 2 ⇔ cônic ta cần biết những yếu tố nào ? 2 ⇔ x − 2 xy + y − 2 x − 2 y + 3 = 0 2 2 b) MF = e = 2 ⇔ MF 2 = 2d 2 ( M ; ∆ ) d ( M ; ∆) Nêu đề bài bổ sung: 1. Viết phương trình của cônic (H) nhận ( x + y − 1) 2 ⇔ ( x − 1) + ( y − 1) = 2 ( ) 2 2 85 F 2 5 ;0 là tiêu điểm và ∆ : x − = 0 là 2 5 ⇔ 2 xy − 1 = 0 5 đường chuẩn có tâm sai e = . c) 2 2. Viết phương trình các đường tiệm cận MF 1 ⇔ 2 MF = d ( M ; ∆ ) = của (H). d ( M ; ∆) 2 Viết phương trình (d) đường thẳng đi qua ⇔ 2 MF 2 = d 2 ( M ; ∆ ) ( )  3 M  5;  và N 8;2 3 . Tìm các giao điểm ⇔ 3 x 2 + 3 y 2 − 2 xy − 6 x − 6 y + 7 = 0  2 P,Q của (d) với (H) . 2. Cuûng coá : học sinh nhắc lại định nghĩa đường chuẩn và đường cônic 3. Baøi taäp veà nhaø: o Baøi taäpOÂn taäpchöôngIII. V. RUÙT KINH NGHIEÄM:

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản