Tài liệu TCVN 368 2006

Chia sẻ: Nguyen Phung | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
124
lượt xem
40
download

Tài liệu TCVN 368 2006

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

TCVN 368 2006, Vật liêu chống thấm- sơn nhủ tương Bitum Polyme biến thành Polyme, dung chống thấm trong xây dựng

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tài liệu TCVN 368 2006

  1. TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 368 : 2006 Bé X©y dùng céng hoμ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam -------- §éc lËp - Tù do - H¹nh phóc Sè:08 /2006/Q§-BXD ---------- Hμ néi, ngμy 29 th¸ng 3 n¨m 2006 QuyÕt ®Þnh VÒ viÖc ban hμnh TCXDVN 368 : 2006 " VËt liÖu chèng thÊm - S¬n nhò t−¬ng bitum polyme" bé tr−ëng Bé X©y dùng - C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 36 / 2003 / N§-CP ngμy 4 / 4 / 2003 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh chøc n¨ng, nhiÖm vô, quyÒn h¹n vμ c¬ cÊu tæ chøc cña Bé X©y dùng; - XÐt ®Ò nghÞ cña Vô tr−ëng Vô Khoa häc C«ng nghÖ, quyÕt ®Þnh §iÒu 1. Ban hμnh kÌm theo quyÕt ®Þnh nμy 01 Tiªu chuÈn x©y dùng ViÖt Nam : TCXDVN 368 : 2006 " VËt liÖu chèng thÊm - S¬n nhò t−¬ng bitum Polyme" §iÒu 2. QuyÕt ®Þnh nμy cã hiÖu lùc sau 15 ngμy, kÓ tõ ngμy ®¨ng c«ng b¸o §iÒu 3. Ch¸nh v¨n phßng Bé, Vô tr−ëng Vô Khoa häc C«ng nghÖ vμ Thñ tr−ëng c¸c ®¬n vÞ cã liªn quan chÞu tr¸ch nhiÖm thi hμnh QuyÕt ®Þnh nμy ./. K/t Bé tr−ëng thø tr−ëng N¬i nhËn: - Nh− ®iÒu 3 - VP ChÝnh Phñ - C«ng b¸o ®· ký - Bé T− ph¸p - Vô Ph¸p chÕ - L−u VP&Vô KHCN NguyÔn V¨n Liªn Page 1
  2. TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 368 : 2006 TCVN368 : 2006 Dù th¶o lÇn thø nhÊt VËt liÖu chèng thÊm - S¬n nhò t−¬ng bitum polyme Waterproofing materials - Emulsified bitumen - polymer paint Hμ Néi - 2006 Page 2
  3. TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 368 : 2006 Lêi nãi ®Çu TCVN 368..:2006 do TiÓu Ban Kü thuËt tiªu chuÈn TCVN/TC35/SC 2 VËt liÖu chèng thÊm hoμn thiÖn trªn c¬ së dù th¶o cña ViÖn VËt liÖu x©y dùng, Bé X©y dùng ®Ò nghÞ, Tæng côc Tiªu chuÈn - §o l−êng ChÊt l−îng xÐt duyÖt, Bé Khoa häc vμ C«ng nghÖ ban hμnh. Page 3
  4. TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 368 : 2006 VËt liÖu chèng thÊm - S¬n nhò t−¬ng bitum polyme Waterproofing materials - Emulsified bitumen - polymer paints 1. Ph¹m vi ¸p dông Tiªu chuÈn nμy ¸p dông cho sơn nhũ tương gốc bitum được biến tính bằng polyme, dïng chống thấm trong x©y dùng. 2. Tμi liÖu viÖn dÉn TCVN 2090 - 1993 Sơn. Phương pháp lấy mẫu, bao gói, ghi nhãn, vận chuyển và bảo quản. TCVN 3121 : 2003 V÷a vμ hçn hîp v÷a x©y dùng. Ph−¬ng ph¸p thö c¬ lý. TCVN 2091 - 1993 Sơn. Phương pháp xác định độ mịn. TCVN 2092 - 1993 Sơn. Phương pháp xác định thời gian chảy (độ nhớt quy ước) bằng phễu chảy. TCVN 2095 - 1993 Sơn. Phương pháp xác định độ phủ. TCVN 2099 - 1993 Sơn. Phương pháp xác định độ bền uốn của màng. TCVN 2097 - 1993 S¬n. Ph−¬ng ph¸p c¾t x¸c ®Þnh ®é b¸m dÝnh cña mμng. TCVN 2094 - 1993 Sơn. Phương pháp gia công màng TCVN 6557 : 2000 VËt liÖu chèng thÊm - S¬n bitum cao su. 3. Yªu cÇu kü thuËt C¸c chØ tiªu kü thuËt cña sơn nhũ tương bitum polyme ®−îc qui ®Þnh trong b¶ng 1. B¶ng 1 : C¸c chØ tiªu kü thuËt cña sơn nhũ tương bitum polyme Tªn chØ tiªu Møc Page 4
  5. TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 368 : 2006 1. §é mÞn, µm, kh«ng lín h¬n 35 2. Độ nhớt quy ước, ở 27 ± 2oC, giây 20 ÷ 40 3. Độ phủ, g/m2, kh«ng lớn h¬n 140 4. Hμm l−îng chÊt kh«ng bay h¬i, %, kh«ng nhá h¬n 50 5. Thời gian kh«, giê, kh«ng lín h¬n - Kh« bÒ mÆt 12 - Kh« hoμn toμn 48 6. §é bÒn uèn, mm, kh«ng lín h¬n 1 7. §é b¸m dÝnh cña mμng s¬n trªn nÒn v÷a, ®iÓm, kh«ng lín h¬n 2 8. §é chÞu nhiÖt, oC, kh«ng nhá h¬n 70 9. §é xuyªn n−íc, giê, kh«ng nhá h¬n 24 10. §é bÒn l©u, chu kú, kh«ng nhá h¬n 30 4. Ph−¬ng ph¸p thö 4.1. LÊy mÉu Theo TCVN 2090 - 1993. 4.2. TÊm chuÈn ®Ó thö 4.2.1. TÊm chuÈn ®Ó thö ®−îc chÕ t¹o b»ng v÷a xi m¨ng c¸t m¸c M15 cã kÝch th−íc 150 mm x 100 mm x 10 mm vμ ®−îc b¶o d−ìng theo TCVN 3121 - 2003. Tr−íc khi gia c«ng mμng s¬n, bÒ mÆt tÊm chuÈn ®Ó thö ph¶i ph¼ng vμ s¹ch sÏ. 4.3. X¸c ®Þnh ®é mÞn: Theo TCVN 2091 - 1993. 4.4. X¸c ®Þnh ®é nhít quy −íc: Theo TCVN 2092 - 1993. 4.5. X¸c ®Þnh ®é phñ cña mμng s¬n: Theo TCVN 2095 - 1993. 4.6. X¸c ®Þnh hμm l−îng chÊt kh«ng bay h¬i 4.6.1. Nguyªn t¾c: SÊy mÉu cho dung m«i bay h¬i hoμn toμn, sau ®ã c©n x¸c ®Þnh hμm l−îng chÊt kh«ng bay h¬i. Page 5
  6. TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 368 : 2006 4.6.2. LÊy mÉu Theo TCVN 2090 - 1993. 4.6.3. ThiÕt bÞ vμ dông cô - Cèc c©n cã n¾p ®Ëy; - §òa thuû tinh; - Th×a sø; - B×nh hót Èm; - Tñ sÊy cã bé phËn tù ng¾t nhiÖt ®é; - C©n kü thuËt cã ®é chÝnh x¸c 0,01g. 4.6.4. TiÕn hμnh thö SÊy cèc c©n ë nhiÖt ®é 105 oC ± 5oC ®Õn khèi l−îng kh«ng ®æi (sai sè gi÷a 2 lÇn c©n ph¶i nhá h¬n 0,05g). Tr−íc khi c©n ph¶i ®Ó nguéi cèc ®Õn nhiÖt ®é phßng trong b×nh hót Èm. C©n kho¶ng 5g s¬n vμo cèc ®· ®−îc sÊy kh« ë trªn, råi ®em sÊy ë nhiÖt ®é 1050C± 5oC cho tíi khèi l−îng kh«ng ®æi (sai sè gi÷a 2 lÇn c©n nhá h¬n 0,05g). Tr−íc khi c©n ph¶i ®Ó nguéi tíi nhiÖt ®é phßng trong b×nh hót Èm. 4.6.5. TÝnh to¸n kÕt qu¶ Hμm l−îng chÊt kh«ng bay h¬i (X), ®−îc tÝnh b»ng phÇn tr¨m, theo c«ng thøc G 2 - G0 X= x100 G 1 - G0 Trong ®ã: G0: lμ khèi l−îng cèc c©n, tÝnh b»ng gam. G1: lμ khèi l−îng cña cèc vμ mÉu s¬n tr−íc khi sÊy, tÝnh b»ng gam. G2: lμ khèi l−îng cña cèc vμ mÉu s¬n sau khi sÊy, tÝnh b»ng gam. KÕt qu¶ lμ gi¸ trÞ cña hai mÉu thö tiÕn hμnh song song cã ®é sai kh¸c 1%, lÊy chÝnh x¸c ®Õn mét ®¬n vÞ. 4.7. X¸c ®Þnh thêi gian kh«: Theo môc 4.6 cña TCVN 6557 : 2000. 4.8. X¸c ®Þnh ®é bÒn uèn cña mμng s¬n: Theo TCVN 2099 - 1993. 4.9. X¸c ®Þnh ®é b¸m dÝnh cña mμng s¬n TÊm chuÈn ®−îc chuÈn bÞ theo môc 4.2.1 cña Tiªu chuÈn nμy, c¸c b−íc tiÕn hμnh theo TCVN 2097 - 1993. 4.10. X¸c ®Þnh ®é chÞu nhiÖt cña mμng s¬n Page 6
  7. TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 368 : 2006 4.10.1. Nguyªn t¾c: §é chÞu nhiÖt cña mμng s¬n ®−îc ®¸nh gi¸ b»ng nhiÖt ®é mμ t¹i ®ã mμng s¬n kh«ng bÞ phång rép hoÆc kh«ng bÞ ch¶y mÒm. 4.10.2. ThiÕt bÞ vμ dông cô - TÊm chuÈn ®Ó thö: Theo 4.2.1 cña tiªu chuÈn nμy. - NhiÖt kÕ 100OC; - Tñ sÊy cã bé phËn tù ng¾t nhiÖt ®é; - Gi¸ ®Ó mÉu; - Chæi l«ng quÐt s¬n. - KÝnh lóp phãng ®¹i 2 hoÆc 3 lÇn. 4.10.3. TiÕn hμnh thö TÊm chuÈn ®Ó thö ®−îc quÐt s¬n sao cho ®é dμy cña mμng t−¬ng øng víi møc qui ®Þnh ®é phñ cña Tiªu chuÈn nμy, sau ®ã ®Ó mμng s¬n kh« hoμn toμn råi ®em thö. §Æt tÊm thö vμo tñ sÊy theo gãc nghiªng 30O, mÆt cã mμng s¬n quay lªn trªn. N©ng nhiÖt ®é tñ sÊy lªn 70 ± 2 oC, duy tr× nhiÖt ®é nμy trong 6 giê. LÊy mÉu ra khái tñ sÊy vμ kiÓm tra ngay b»ng kÝnh lóp. 4.10.4. §¸nh gi¸ kÕt qu¶ S¬n ®¹t ®é chÞu nhiÖt khi mμng s¬n kh«ng bÞ phång rép hoÆc kh«ng bÞ ch¶y mÒm. 4.11. X¸c ®Þnh ®é xuyªn n−íc: Theo môc 4.10 cña TCVN 6557 : 2000. 4.12. X¸c ®Þnh ®é bÒn l©u 4.12.1. Nguyªn t¾c: §é bÒn l©u cña mμng s¬n ®−îc x¸c ®Þnh b»ng ®é b¸m dÝnh sau 30 chu kú thö nãng l¹nh. 4.12.2. ThiÕt bÞ vμ dông cô - TÊm chuÈn ®Ó thö: Theo 4.2.1 cña tiªu chuÈn nμy. - BÕp ®iÖn; - Nåi nh«m cã dung tÝch 10 lÝt; - X« chøa n−íc cã dung tÝch 15 -20 lÝt; - §ång hå bÊm gi©y; - NhiÖt kÕ 1000C; - KÑp g¾p b»ng thÐp. - Gi¸ ®Ó mÉu. 4.12.3. TiÕn hμnh thö Dïng kÑp g¾p ®Ó gi÷ tÊm mÉu chuÈn sau ®ã treo trªn gi¸ ®Ó mÉu, sau ®ã s¬n c¶ s¸u mÆt cña tÊm chuÈn ®Ó thö theo TCVN 2094 - 1993. §Ó mμng s¬n kh« hoμn toμn míi tiÕn hμnh thö. Page 7
  8. TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 368 : 2006 Cho n−íc vμo nåi, ®un tíi nhiÖt ®é 70 ± 20C, ®Æt tÊm mÉu thö theo ph−¬ng th¼ng ®øng sao cho n−íc bao ngËp tÊm mÉu thö trong 1 phót. Sau ®ã, dïng kÑp lÊy mÉu ra vμ ng©m ngay vμo n−íc ë nhiÖt ®é phßng trong thêi gian 5 phót. Qu¸ tr×nh ng©m mÉu 1 phót trong n−íc cã nhiÖt ®é 700C ± 20C vμ 5 phót trong n−íc ë nhiÖt ®é phßng, ®−îc gäi lμ mét chu kú nãng l¹nh. 4.12.4. §¸nh gi¸ kÕt qu¶ Sau 30 chu kú nãng l¹nh, lÊy mÉu ra ®Ó chç tho¸ng giã cho ®Õn khi mÉu kh« hoμn toμn th× tiÕn hμnh thö ®é b¸m dÝnh cña mμng s¬n theo môc 4.9 cña tiªu chuÈn nμy. 5. Bao gãi, ghi nh·n, b¶o qu¶n vμ vËn chuyÓn 5.1. Bao gãi S¶n phÈm ®−îc ®ãng trong can, thïng cã dung tÝch 2, 3, 5, 10, 20, 200 lÝt. Bao b× ph¶i s¹ch, kh«ng chøa c¸c t¹p chÊt vμ ph¶i cã n¾p ®Ëy kÝn ®Ó s¬n kh«ng bÞ ch¶y ra ngoμi. 5.2. Ghi nh·n Khi xuÊt x−ëng ph¶i cã giÊy chøng nhËn chÊt l−îng vμ nh·n s¶n phÈm ®−îc ghi theo néi dung sau: - Tªn c¬ së s¶n xuÊt. - Tªn gäi, kÝ hiÖu vμ chÊt l−îng theo Tiªu chuÈn nμy. - Dung l−îng vμ sè hiÖu l«. - Ngμy, th¸ng, n¨m s¶n xuÊt. - H−íng dÉn sö dông. - H¹n sö dông. 5.3. B¶o qu¶n S¬n ph¶i ®−îc b¶o qu¶n ë n¬i kh« r¸o, tho¸ng m¸t. Kho chøa ®¶m b¶o s¹ch, cã t−êng bao vμ m¸i che ch¾c ch¾n, cã lèi ra vμo xuÊt nhËp dÔ dμng. 5.4. VËn chuyÓn S¬n chèng thÊm nhò t−¬ng bitum polyme ®−îc vËn chuyÓn b»ng mäi ph−¬ng tiÖn, ®¶m b¶o kh«ng cã ¶nh h−ëng ®Õn chÊt l−îng cña s¬n. Page 8
Đồng bộ tài khoản