Tài liệu TCVN 4470 1995

Chia sẻ: Nguyen Minh Phung | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:37

0
260
lượt xem
126
download

Tài liệu TCVN 4470 1995

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

TCVN 4470 1995: Bệnh viện đa khoa – Yêu cầu thiết kế Tiêu chuẩn này áp dụng để thiết kế mới, thiết kế cải tạo các bệnh viện đa khoa. Khi thiết kế các bệnh viện chuyên khoa, bệnh viện đông y, nhà điều dưỡng, phòng khám, nhà hộ sinh v.v... có thể tham khảo tiêu chuẩn này.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tài liệu TCVN 4470 1995

 1. TIÊU CHUẨN VIỆT NAM                                        TCVN 4470 : 1995   Nhãm H BÖnh viÖn ®a khoa Yªu cÇu thiÕt kÕ General hospital Design requirements 1. Ph¹m vi ¸p dông Tiªu chuÈn nμy ¸p dông ®Ó thiÕt kÕ míi, thiÕt kÕ c¶i t¹o c¸c bÖnh viÖn ®a khoa. Khi thiÕt kÕ c¸c bÖnh viÖn chuyªn khoa, bÖnh viÖn ®«ng y, nhμ ®iÒu d−ìng, phßng kh¸m, nhμ hé sinh v.v... cã thÓ tham kh¶o tiªu chuÈn nμy. Chó thÝch: 1) Khi thiÕt kÕ c¶i t¹o, ®−îc phÐp ch©m ch−íc ®èi víi nh÷ng quy ®Þnh vÒ diÖn tÝch, mËt ®é x©y dùng, kho¶ng c¸ch, phßng phô trong c¸c khoa vμ c¸c bé phËn nh−ng kh«ng ®−îc lμm ¶nh h−ëng ®Õn c«ng t¸c ch÷a bÖnh vμ ph¶i ®−îc Bé x©y dùng cho phÐp víi sù tho¶ thuËn cña Bé Y tÕ. 2) Trong tr−êng hîp bÖnh viÖn ®a khoa cã nh÷ng yªu cÇu ®Æc biÖt th× ph¶i ghi râ trong luËn chøng kinh tÕ kÜ thuËt víi tho¶ thuËn cña Bé Y tÕ. 3) Khi thiÕt kÕ bÖnh viÖn ®a khoa, ngoμi viÖc tu©n theo nh÷ng quy ®Þnh trong tiªu chuÈn nμy cßn ph¶i tu©n theo nh÷ng quy ®Þnh trong c¸c tiªu chuÈn ViÖt Nam hiÖn hμnh cã liªn quan. 2. Quy ®Þnh chung 2.1 BÖnh viÖn ®a khoa lμ bÖnh viÖn Ýt nhÊt ph¶i cã c¸c khoa: néi, ngo¹i, s¶n, nhi, l©y vμ khu cËn l©m sμng. 2.2 BÖnh viÖn ®a khoa ®−îc thiÕt kÕ theo c¸c quy m« sau: - Lo¹i nhá tõ 50 ®Õn 150 gi−êng. - Lo¹i trung b×nh trªn 150 ®Õn 400 gi−êng. - Lo¹i lín tõ trªn 400 ®Õn 500 gi−êng. Chó thÝch: 1) Khi thiÕt kÕ sè gi−êng l−u, gi−êng hËu phÉu, gi−êng håi søc cÊp cøu tõ 5% ®Õn 8% tæng sè gi−êng bÖnh. 2) C¸c bÖnh viÖn ®èi víi mäi quy m« ®Òu ph¶i cã luËn chøng kinh tÕ kÜ thuËt do cÊp cã thÈm quyÒn duyÖt 2.3 BÖnh viÖn ®a khoa ®−îc thiÕt kÕ víi cÊp c«ng tr×nh: I, II, III tuú theo ®iÒu kiÖn cô thÓ. Chó thÝch: 1) Tr−êng hîp thiÕt kÕ mÆt b»ng bÖnh viÖn ph©n t¸n, cÊp cña c¸c c«ng tr×nh phô ®−îc phÐp x©y dùng thÊp h¬n cÊp c«ng tr×nh chÝnh. Khi ®ã cÇn ph¶i chó ý tíi nhu cÇu ph¸t triÓn bÖnh viÖn khi cÇn thiÕt. 2) C¸c cÊp c«ng tr×nh x¸c ®Þnh theo TCVN 2748 : 1991 Ph©n cÊp c«ng tr×nh x©y dùng. Nguyªn t¾c chung . 3. Yªu cÇu vÒ khu ®Êt x©y dùng vμ bè côc tæng mÆt b»ng. Khu ®Êt x©y dùng   Page 1 
 2. TIÊU CHUẨN VIỆT NAM                                        TCVN 4470 : 1995   3.1 Khu ®Êt x©y bÖnh viÖn ®a khoa ph¶i ®¶m b¶o c¸c yªu cÇu sau ®©y: - VÖ sinh th«ng tho¸ng, yªn tÜnh, tr¸nh c¸c khu ®Êt cã m«i tr−êng xÊu hoÆc bÞ « nhiÔm. §ång thêi bÖnh viÖn trong khi x©y dùng còng nh− trong qu¸ tr×nh sö dông kh«ng ®−îc g©y « nhiÔm hoÆc ¶nh h−ëng xÊu ®Õn m«i tr−êng xung quanh. - ThuËn tiÖn cho bÖnh nh©n ®i l¹i vμ liªn hÖ víi c¸c c¬ quan cã liªn quan, phï hîp víi vÞ trÝ khi chøc n¨ng x¸c ®Þnh trong tæng mÆt b»ng quy ho¹ch cña ®« thÞ. 3.2 DiÖn tÝch khu ®Êt x©y dùng bÖnh viÖn ®a khoa tÝnh theo sè gi−êng bÖnh, ®−îc quy ®Þnh trong b¶ng 1. B¶ng 1 DiÖn tÝch khu ®Êt Quy m« (sè gi−êng ®iÒu trÞ) Giíi h¹n lín nhÊt cho m2/gi−êng phÐp (ha) Tõ 50 gi−êng ®Õn 150 gi−êng 100 ÷ 120 1,5 Tõ 150 gi−êng ®Õn 400 gi−êng 70 ÷ 90 2,7 Tõ 400 gi−êng ®Õn 500 gi−êng 60 ÷ 80 3,6 Chó thÝch: 1) DiÖn tÝch khu ®Êt x©y dùng quy ®Þnh ë trªn, kh«ng tÝnh cho c¸c c«ng tr×nh nhμ ë vμ phóc lîi c«ng céng phôc vô cho ®êi sèng c¸n bé c«ng nh©n viªn. C¸c c«ng tr×nh nμy ®−îc x©y dùng ngoμi khu ®Êt x©y dùng bÖnh viÖn. 2) DiÖn tÝch khu ®Êt x©y dùng kh«ng tÝnh ®Õn hå ao, suèi, n−¬ng ®åi qu¸ dèc kh«ng sö dông ®−îc cho c«ng tr×nh. 3) Tr−êng hîp diÖn tÝch ®Êt x©y dùng c¸c bÖnh viÖn trong ®« thÞ kh«ng ®¶m b¶o ®−îc quy ®Þnh trong b¶ng 1, khuyÕn khÝch thiÕt kÕ bÖnh viÖn hîp khèi, cao tÇng. Nh−ng ph¶i tu©n thñ vμ ®¶m b¶o d©y chuyÒn ho¹t ®éng cña bÖnh viÖn. 3.3 Trªn khu ®Êt x©y dùng bÖnh viÖn, ph¶i dμnh phÇn ®Êt riªng cho khu l©y ®ñ ®Ó ®¶m b¶o mËt ®é x©y dùng, tØ lÖ c©y xanh vμ cã d¶i c©y c¸ch li. 3.4 MËt ®é x©y dùng cho phÐp tõ 30% ®Õn 35% diÖn tÝch khu ®Êt. 3.5 Kho¶ng c¸ch giíi h¹n cho phÐp tõ ®−êng ®á ®Õn: a) MÆt ngoμi t−êng mÆt nhμ cña: - Nhμ bÖnh nh©n, nhμ kh¸m bÖnh vμ khèi kÜ thuËt nghiÖp vô: kh«ng nhá h¬n 15m - Nhμ hμnh chÝnh qu¶n trÞ vμ phôc vô: kh«ng nhá h¬n 10m. b) MÆt ngoμi t−êng ®Çu håi cña nhμ bÖnh nh©n, nhμ kh¸m bÖnh vμ kÜ thuËt nghiÖp vô: kh«ng nhá h¬n 10m Chó thÝch: §−îc phÐp bè trÝ c¸cnhμ thuéc khèi hμnh chÝnh qu¶n trÞ vμ hËu cÇn ë s¸t ®−êng ®á hoÆc t−êng ranh giíi cña khu ®Êt khi t×nh h×nh giao th«ng hoÆc ho¹t ®éng cña c«ng tr×nh l©n cËn kh«ng g©y trë ng¹i ®Õn ®iÒu kiÖn lμm viÖc b×nh th−êng trong khu nhμ ®ã. 3.6 Kho¶ng c¸ch li vÖ sinh nhá nhÊt gi÷a nhμ vμ c«ng tr×nh bè trÝ riªng biÖt ®èi víi nhμ bÖnh nh©n, ®−îc quy ®Þnh trong b¶ng 2.   Page 2 
 3. TIÊU CHUẨN VIỆT NAM                                        TCVN 4470 : 1995   B¶ng 2 Kho¶ng c¸ch li vÖ Lo¹i nhμ hoÆc c«ng tr×nh Ghi chó sinh nhá nhÊt (m) - Khu l©y trªn 25 gi−êng 20 Cã d¶i c©y c¸ch li - Tr¹m cung cÊp hoÆc biÕn thÕ ®iÖn, hÖ thèng 15 cÊp n−íc, nhμ giÆt, s©n ph¬i quÇn ¸o. - Tr¹m khö trïng tËp trung, lß h¬i, trung t©m cung cÊp n−íc nãng. 15 - Nhμ xe, kho, x−ëng söa ch÷a nhá, kho chÊt ch¸y. 20 - Nhμ x¸c, khoa gi¶i phÉu bÖnh lÝ, lß ®èt b«ng b¨ng, b·i tÝch th¶i r¸c, khu nu«i sóc vËt, thÝ Cã d¶i c©y c¸ch li nghiÖm, tr¹m xö lÝ n−íc bÈn... Chó thÝch: Ngoμi viÖc ®¶m b¶o kho¶ng c¸ch li vÖ sinh cßn cÇn ph¶i b¶o ®¶m kho¶ng c¸ch phßng ch¸y, ch÷a ch¸y quy ®Þnh trong tiªu chuÈn TCVN 2622 1995 Phßng chèng ch¸y cho nhμ vμ c«ng tr×nh. Yªu cÇu thiÕt kÕ . Kho¶ng c¸ch trªn cã thÓ t¨ng hoÆc gi¶m trong tr−êng hîp ®iÒu kiÖn khÝ hËu ®Æc biÖt. C©y xanh 3.7 TØ lÖ diÖn tÝch c©y xanh khi thiÕt kÕ tõ 40% ®Õn 50% tæng diÖn tÝch khu ®Êt x©y dùng. 3.8 ChiÒu réng nhá nhÊt cña d¶i ®Êt trång c©y b¶o vÖ, c¸ch li quy ®Þnh nh− sau: - D¶i c©y b¶o vÖ quanh khu ®Êt: 5m - D¶i c©y c¸ch li : 10m 3.9 Trong bÖnh viÖn kh«ng ®−îc trång c¸c lo¹i c©y cã hoa qu¶ thu hót ruåi muçi, s©u bä, lo¹i c©y dÔ ®æ, gi÷ Èm vμ lo¹i c©y cã nhùa ®éc. Lèi ra vμo - ®−êng ®i s©n trong 3.10 Trong tæng mÆt b»ng khu bÖnh viÖn, cÇn bè trÝ c¸c ®−êng ®i l¹i hîp lÝ. Ph¶i bè trÝ c¸c ®−êng ®i l¹i vμ vËn chuyÓn riªng biÖt cho: - Nh©n viªn vμ kh¸ch - Ng−êi bÖnh - Khu l©y trªn 25 gi−êng vμ ng−êi bÖnh l©y - Thùc phÈm vμ ®å dïng s¹ch - X¸c, r¸c vμ ®å vËt bÈn. 3.11 Trong bÖnh viÖn ph¶i cã c¸c lo¹i ®−êng ®i: - Cho xe cÊp cøu, xe ch÷a ch¸y, xe vËn chuyÓn, xe th¨m bÖnh nh©n ®Æc biÖt. - Nèi víi c¸c c«ng tr×nh néi tró, kÜ thuËt nghiÖp vô vμ kh¸m bÖnh - D¹o ch¬i, ®i bé cho ng−êi bÖnh   Page 3 
 4. TIÊU CHUẨN VIỆT NAM                                        TCVN 4470 : 1995   4. Néi dung c«ng tr×nh vμ nh÷ng yªu cÇu vÒ gi¶i ph¸p thiÕt kÕ Yªu cÇu chung 4.1 Gi¶i ph¸p mÆt b»ng kiÕn tróc bÖnh viÖn ®a khoa ph¶i b¶o ®¶m yªu cÇu: - Hîp lÝ, kh«ng chång chÐo gi÷a c¸c bé phËn vμ trong tõng bé phËn - §iÒu kiÖn vÖ sinh vμ phßng bÖnh tèt nhÊt cho khu ch÷a bÖnh néi tró. - Nhu cÇu ph¸t triÓn cña bÖnh viÖn khi cÇn thiÕt. 4.2 Trong bè côc tõng ng«i nhμ, tõng bé phËn ph¶i ®¶m b¶o c¸c yªu cÇu: - Buång bÖnh riªng cho nam n÷. Gi÷a c¸c thao t¸c thñ thuËt v« khuÈn vμ h÷u khuÈn ph¶i ®−îc ng¨n riªng biÖt. - C¸ch li gi÷a ng−êi bÖnh cã l©y cña c¸c nhãm bÖnh kh¸c nhau trong khoa l©y. - Riªng biÖt gi÷a thuèc men, thøc ¨n, ®å dïng s¹ch víi ®å vËt bÈn, nhiÔm khuÈn, x¸c, r¸c v.v... 4.3 ChiÒu cao th«ng thñy cña c¸c gian phßng trong bÖnh viÖn ®−îc quy ®Þnh lμ 3,60m, ®−îc phÐp t¨ng gi¶m trong c¸c tr−êng hîp sau: - T¨ng ®Õn 4,20m cho phßng X quang (tuú lo¹i thiÕt bÞ), phßng mæ (tïy lo¹i ®Ìn); - Gi¶m ®Õn 3,30m cho c¸c phßng sinh ho¹t, hμnh chÝnh qu¶n trÞ, bÕp kho vμ x−ëng söa ch÷a nhá; nhμ giÆt, nhμ xe, nhμ x¸c; - Gi¶m ®Õn 2,40m cho c¸c phßng t¾m röa, xÝ tiÓu, kho ®å dïng bÈn; 4.4 ChiÒu réng th«ng thuû cho hμnh lang, cöa ®i vμ cÇu thang trong bÖnh viÖn ®−îc quy ®Þnh nh− sau: a) Hμnh lang trong ®¬n nguyªn néi tró vμ kh¸m bÖnh - Cã kÕt hîp chç ®îi : 2,7m ®Õn 3,0m - Kh«ng kÕt hîp chç ®îi: 2,1m ®Õn 2,4m (hμnh lang bªn) 2,4m ®Õn 2,7m (hμnh lang gi÷a) - Hμnh lang cña c¸n bé c«ng nh©n viªn, kh«ng nhá h¬n 1,5m b) Cöa ®i - Cã chuyÓn c¸ng, kh«ng nhá h¬n 1,2m - Kh«ng chuyÓn c¸ng, kh«ng nhá h¬n 1,0m - Cöa vμo phßng mæ, kh«ng nhá h¬n 1,5m c) CÇu thang vμ ®−êng dèc yªu cÇu theo b¶ng 3 B¶ng 3 ChiÒu réng th«ng Lo¹i thang §é dèc ChiÕu nghØ (m) thuû (m) Thang chÝnh Kh«ng nhá h¬n 1,5 Kh«ng lín h¬n 1: 2 Kh«ng nhá h¬n 1,95 Thang phô Kh«ng lín h¬n 1,2 Kh«ng lín h¬n 1: 1 Kh«ng lín h¬n 1,4 §−êng dèc - Kh«ng lín h¬n 1: 10 Kh«ng nhá h¬n 1,9 Chó thÝch: §èi víi bÖnh viÖn cã quy m« tõ 150 gi−êng trë lªn, nÕu ®iÒu kiÖn cho phÐp cã thÓ bè trÝ thang m¸y Néi dung c«ng tr×nh 4.5 Néi dung c«ng tr×nh bÖnh viÖn ®a khoa gåm cã: - Khèi kh¸m bÖnh ®a khoa vμ ®iÒu trÞ ngo¹i tró. - Khèi ch÷a bÖnh néi tró. - Khèi kÜ thuËt nghiÖp vô - Khèi hμnh chÝnh qu¶n trÞ vμ phôc vô sinh ho¹t.   Page 4 
 5. TIÊU CHUẨN VIỆT NAM                                        TCVN 4470 : 1995   A. Khèi kh¸m bÖnh ®a khoa vμ ®iÒu trÞ ngo¹i tró 4.6 Khèi kh¸m bÖnh ®a khoa vμ ®iÒu trÞ ngo¹i tró (KB - §TNT) yªu cÇu: a) ë vÞ trÝ thuËn lîi cho bÖnh nh©n lui tíi b) Liªn hÖ thuËn tiÖn víi: - Khèi kÜ thuËt nghiÖp vô nhÊt lμ khoa håi søc cÊp cøu, khoa xÐt nghiÖm, khoa X quang vμ khoa phôc håi chøc n¨ng. - Khèi ch÷a bÖnh néi tró, th«ng qua bé phËn tiÕp nhËn. 4.7 DiÖn tÝch c¸c lo¹i phßng kh¸m vμ ®iÒu trÞ ®−îc thiÕt kÕ theo sè lÇn kh¸m trong ngμy vμ ®−îc quy ®Þnh trong b¶ng 4. B¶ng 4 DiÖn tÝch phßng (m2) Trªn 150 lÇn ®Õn Trªn 400 400 lÇn Tõ 50 lÇn ®Õn lÇn ®Õn 500 kh¸m Lo¹i phßng 150 lÇn kh¸m lÇn kh¸m trong trong ngμy (50 trong ngμy Ghi chó: ngμy gi−êng ®Õn 150 (trªn 400 (trªn 150 gi−êng) gi−êng ®Õn gi−êng 500 gi−êng) ®Õn 400 gi−êng) 1 2 3 4 5 A. C¸c phßng phô trî - Chç ®îi chung (Xem ®iÒu 4.8) - Chç ®îi ph©n t¸n (Xem ®iÒu 4.8) (1) - Chç ph¸t sè, giao dÞch 5÷6 2 ÷ 15 18 ÷ 24 - Khu vÖ sinh (Xem ®iÒu 4.9) B. C¸c phßng kh¸m bÖnh vμ ®iÒu trÞ ngo¹i tró 1) Néi - Phßng kh¸m 9 ÷ 12 2 ÷ 3x(9 ÷ 4÷5x(12 ÷ - Phßng ®iÒu trÞ 9 ÷ 12 12) 15) 2) ThÇn kinh 9 ÷ 12 9 ÷ 12 - Phßng kh¸m 3) Da liÔu 12 ÷ 15 12 ÷ 15 - Phßng kh¸m - Phßng ®iÒu trÞ 9 ÷ 12 4) §«ng y 9 ÷ 12 9 ÷ 12 - Phßng kh¸m 9 ÷ 12 - Phßng ch©m cøu 9 ÷ 12 9 ÷ 12 9 ÷ 12 5) L©y 2x(9 ÷ 12) 2 x (9 ÷ 12) - Phßng kh¸m 12 ÷ 15 (2) 6) Nhi 12 ÷ 15 12 ÷ 15   Page 5  Dïng chung phßng kh¸m cña khoa l©y (xem ®iÒu 4.9)
 6. TIÊU CHUẨN VIỆT NAM                                        TCVN 4470 : 1995   - Chç ®îi (Xem ®iÒu 4.8) - Phßng kh¸m nhi th−êng 9 ÷ 12 - Phßng kh¸m nhi l©y 1 ÷ 2(9 ÷ 2 ÷ 3 (9 ÷ - Khu vÖ sinh 12) 12) 7) Ngo¹i - Phßng kh¸m - Phßng ®iÒu trÞ 9 ÷ 12 - C¨n v« khuÈn - C¨n h÷u khuÈn 9 ÷ 12 9 ÷ 12 1 ÷ 2x(9 ÷ - Chç röa, hÊp vμ chuÈn 9 ÷ 12 12) bÞ 9 ÷ 12 12 ÷ 15 8) Phô vμ s¶n 9 ÷ 12 15 ÷ 18 - Chç ®îi riªng 9 ÷ 12 9 ÷ 12 - Phßng kh¸m s¶n (Xem ®iÒu 4.8) 9 ÷ 12 - Phßng kh¸m phô 9 ÷ 12 - Khu vÖ sinh 12 ÷ 15 9) M¾t (Xem ®iÒu 4.9) 9 ÷ 12 - Phßng kh¸m 12 ÷ 15 9 ÷ 12 + PhÇn s¸ng 1÷2x(12 ÷ + PhÇn tèi 15 ÷ 18 15) - Phßng ®iÒu trÞ - 10) Tai mòi häng 12 ÷ 15 15 ÷ 18 - Phßng kh¸m 12 ÷ 15 - Phßng ®iÒu trÞ 12 ÷ 15 18 ÷ 24 1÷2x(15 ÷ 11) R¨ng hμm mÆt - 18) - Phßng kh¸m ( 1ghÕ ) 12 ÷ 15 12 ÷ 15 Cã chç 9 ÷ 12 - 18 ÷ 24 röa, hÊp dông cô tõ 9 ÷ 12 1÷2x(12 ÷ 4 ÷ 5m2, 15) cã nghØ 15 ÷ 18 t¹m ë chç - Phßng tiÓu phÉu - chê cña - Phßng chØnh h×nh - X−ëng r¨ng gi¶ - 9 ÷ 12 khoa - - . 9 ÷ 12 24 ÷ 30 12 ÷ 15 9 ÷ 12 24 ÷ 30   Page 6 
 7. TIÊU CHUẨN VIỆT NAM                                        TCVN 4470 : 1995   C. Bé phËn cÊp cøu - Phßng trùc 9 ÷ 12 9 ÷ 12 9 ÷ 12 - Phßng kh¸m cÊp cøu 18 ÷ 24 18 ÷ 24 18 ÷ 24 2 gi−êng ng−êi lín - Phßng kh¸m cÊp cøu 18 ÷ 24 18 ÷ 24 18 ÷ 24 2 gi−êng trÎ em - Phßng b¸c sÜ héi chuÈn 18 ÷ 24 18 ÷ 24 18 ÷ 24 - Phßng t¹m l−u 12 ÷ 15 18 ÷ 24 18 ÷ 24 5 ÷ 6m2 - Phßng « xy 9 ÷ 12 9 ÷ 12 9 ÷ 12 D. Bé phËn nghiÖp vô - Phßng ph¸t thuèc (kho 9 ÷ 12 12 ÷ 15 12 ÷ 15 thuèc vμ quÇy ph¸t thuèc) - Chç b¸n thuèc 12 ÷ 15 12 ÷ 15 12 ÷ 15 - Chç ®îi (Xem ®iÒu 4.8) - Phßng xÐt nghiÖm - 12 ÷ 15 12 ÷ 15 th«ng th−êng - Chç ®îi (Xem ®iÒu 4.8) - Chç lÊy bÖnh phÈm - 6÷9 9 ÷ 12 - Phßng chiÕu X quang - 20 ÷ 24 20 ÷ 24 - Chç ®îi cña X quang - 6÷9 6÷9 - Phßng b¸c sÜ X quang (kiªm l−u hå s¬) - 9 ÷ 12 9 ÷ 12 - Phßng l−u hå s¬ cña 15 ÷ 18 18 ÷ 24 phßng kh¸m 12 ÷ 15 - Phßng gi¸m ®Þnh y - 12 ÷ 15 15 ÷ 18 khoa - Kho s¹ch 4÷6 4÷9 6÷9 - Phßng qu¶n lÝ trang thiÕt bÞ 9 ÷ 12 12 ÷ 15 12 ÷ 15 - Kho chøa ho¸ chÊt 6÷9 9 ÷ 12 9 ÷ 12 - Kho bÈn 4÷ 6 6÷9 6÷9 E. Bé phËn tiÕp nhËn - Phßng thay göi quÇn ¸o 6÷9 6÷9 6÷9 - Phßng tiÕp nhËn - Kho quÇn ¸o, ®å dïng: 9 ÷ 12 9 ÷ 12 9 ÷ 12 - §å s¹ch cña bÖnh nh©n - §å göi cña bÖnh nh©n 4÷ 6 4÷ 6 4÷ 9 4÷ 6 6÷9 6÷9 G. Bé phËn hμnh chÝnh - Phßng chñ nhiÖm 9 ÷ 12 12 ÷ 15 12 ÷ 15 - Phßng sinh ho¹t 12 ÷ 15 15 ÷ 18 15 ÷ 18   Page 7 
 8. TIÊU CHUẨN VIỆT NAM                                        TCVN 4470 : 1995   - Phßng thay quÇn ¸o (xem ®iÒu 4.35 b¶ng 16) - Phßng vÖ sinh (xem ®iÒu 4.9) Chó thÝch: 1) Nªn kÕt hîp víi s¶nh 2) D−íi 10 gi−êng l©y dïng chung phßng kh¸m cña khoa néi. 3) Cã chç röa; hÊp dông cô tõ 4m2 ®Õn 5m2, cã chç nghØ t¹m ®Æt ë chç ®îi cña khoa. 4) Gi−êng t¹m l−u bè trÝ ë bé phËn tiÕp nhËn. TÝnh víi 2 gi−êng, tõ 5m2 ®Õn 6m2/gi−êng. 5) Trong tr−êng hîp cÇn ®Æt c¸c tr¹m theo dâi bÖnh x· héi trong khèi kh¸m bÖnh, diÖn tÝch vμ sè phßng cÇn cã ph¶i ®−îc ghi trong luËn chøng kinh tÕ kÜ thuËt. 6) §èi víi bÖnh viÖn thiÕt kÕ hîp khèi, −u tiªn bè trÝ ë tÇng mÆt ®Êt theo thø tù c¸c khoa sau: Chç ®îi 4.8 Trong nhμ kh¸m bÖnh, chç ®îi chung vμ riªng cho tõng phßng kh¸m ®−îc thiÕt kÕ nh− sau: - Tõ 1,00m2 ®Õn 1,20m2 cho mét chç ®îi cña ng−êi lín. - Tõ 1,50m2 ®Õn 1,80m2 cho mét chç ®îi cña trÎ em. Sè chç ®îi ®−îc tÝnh tõ 8% ®Õn 12% sè lÇn kh¸m trong ngμy. Chó thÝch: Chç ®îi cã thÓ bè trÝ tËp trung hay ph©n t¸n theo c¸c khoa, tuú ph−¬ng ¸n thiÕt kÕ nh−ng kh«ng ®−îc v−ît qu¸ diÖn tÝch chung. Khu vÖ sinh 4.9 Sè l−îng thiÕt bÞ vÖ sinh trong khu vùc vÖ sinh cña nhμ kh¸m bÖnh ®−îc quy ®Þnh trong b¶ng 5. B¶ng 5 Quy m« phßng ThiÕt bÞ vÖ sinh kh¸m (sè lÇn ChËu röa XÝ TiÓu kh¸m/ngμy) Nam N÷ Nam N÷ Nam N÷ Tõ 50 ®Õn 150 lÇn 2 2 3 3 2 2 Tõ 150 ®Õn 400 lÇn 2÷3 2÷3 4÷5 4÷5 3 3 Tõ 400 ®Õn 500 lÇn 3 3 5÷6 5÷6 3 3 Phßng kh¸m nhi 4.10 Phßng kh¸m nhi nªn cã lèi ra vμo riªng ®ång thêi liªn hÖ thuËn tiÖn víi phßng cÊp cøu vμ phßng håi søc cÊp cøu Phßng kh¸m m¾t 4.11 Phßng kh¸m m¾t nªn ®Æt ë tÇng d−íi cña ng«i nhμ kh¸m   Page 8 
 9. TIÊU CHUẨN VIỆT NAM                                        TCVN 4470 : 1995   Phßng kh¸m phô s¶n 4.12 Phßng kh¸m vμ ch÷a bÖnh phô khoa ph¶i riªng biÖt víi phßng kh¸m s¶n khoa. Trong tr−êng hîp bè trÝ chung trong mét phßng, ph¶i cã chç kh¸m phô khoa riªng. 4.13 Phßng kh¸m phô s¶n cã khu vÖ sinh riªng cho phô vμ s¶n. Chó thÝch: Trong tr−êng hîp ph©n t¸n nªn bè trÝ lèi vμo riªng biÖt B. Khèi ch÷a bÖnh néi tró 4.14 Khèi ch÷a bÖnh néi tró cña bÖnh viÖn ®a khoa ph¶i thiÕt kÕ theo ®¬n nguyªn ®iÒu trÞ cã quy m« tõ 25 gi−êng ®Õn 30 gi−êng theo tõng khoa. §−îc phÐp thiÕt kÕ ®¬n nguyªn riªng biÖt, cho c¸c tr−êng hîp sau ®©y: - Khoa nhi – trªn 15 gi−êng - Khoa s¶n – trªn 10 gi−êng - C¸c chuyªn khoa kh¸c: m¾t, tai mòi häng (TMH), r¨ng hμm mÆt (RHM), thÇn kinh, da liÔu – trªn 20 gi−êng. Ph¶i thiÕt kÕ ®¬n nguyªn riªng biÖt cho khoa l©y trªn 10 gi−êng nh−ng kh«ng ®−îc qu¸ 12 gi−êng cho mét ®¬n nguyªn. Chó thÝch: §èi víi bÖnh viÖn quy m« nhá, cho phÐp thiÕt kÕ kÕt hîp hai hoÆc ba khoa trong mét ®¬n nguyªn ®iÒu trÞ nh− TMH, RHM. 4.15 §¬n nguyªn ®iÒu trÞ bao gåm c¸c bé phËn sau ®©y: - Phßng bÖnh nh©n vμ sinh ho¹t cña bÖnh nh©n. - C¸c phßng nghiÖp vô cña ®¬n nguyªn. - Phßng lμm viÖc, sinh ho¹t cña nh©n viªn. Phßng bÖnh nh©n 4.16 DiÖn tÝch phßng bÖnh nh©n ®−îc quy ®Þnh trong b¶ng 6. B¶ng 6 Lo¹i phßng DiÖn tÝch (m2) 1 gi−êng 9 ÷ 12 2 gi−êng 15 ÷ 18 3 gi−êng 18 ÷ 20 4 gi−êng 24 ÷ 28 5 gi−êng 32 ÷ 36 Chó thÝch: DiÖn tÝch cho trong b¶ng trªn cã thÓ kÓ ®Õn diÖn tÝch cña khu vÖ sinh (t¾m, xÝ, tiÓu).   Page 9 
 10. TIÊU CHUẨN VIỆT NAM                                        TCVN 4470 : 1995   DiÖn tÝch mét gi−êng vμ sè gi−êng trong mét phßng cña khoa nhi ®−îc quy ®Þnh nh− sau: - Cho trÎ s¬ sinh vμ trÎ nhá, tõ 3m2 ®Õn 4m2/gi−êng vμ kh«ng lín h¬n 8 gi−êng trong mét phßng. - Cho trÎ lín, tõ 5m2 ®Õn 6m2/gi−êng vμ kh«ng lín h¬n 6 gi−êng trong mét phßng. 4.17 Trong ®¬n nguyªn l©y, ph¶i chia c¸c phßng theo nhãm bÖnh. Mçi phßng kh«ng qu¸ 3 gi−êng, mçi gi−êng cã diÖn tÝch tõ 7m2 ®Õn 8m2 (kÓ c¶ diÖn tÝch ®Öm). 4.18 Trong khoa s¶n ph¶i cã phßng riªng cã nhãm s¶n phô bÖnh lÝ, nhãm s¶n phô c¸ch li. Phßng phôc vô sinh ho¹t bÖnh nh©n 4.19 DiÖn tÝch c¸c phßng phôc vô sinh ho¹t cña bÖnh nh©n ®−îc quy ®Þnh trong b¶ng 7. B¶ng 7 DiÖn tÝch (m2) Lo¹i phßng Ghi chó Phßng Chç 1. Phßng ¨n - 0,8 ÷ 1,0 Kh«ng qu¸ 80% sè gi−êng 2. Phßng so¹n ¨n 6÷8 - Kh«ng qu¸ 50% sè gi−êng 3. Chç tiÕp kh¸ch - 1,0 ÷ 1,2 4. Kho s¹ch 4÷6 - 5. Khu vÖ sinh - - Xem ®iÒu 4.21 6. Chç thu håi ®å bÈn 4÷6 - 6 ÷ 9m2 cho l©y Chó thÝch: Chç tiÕp kh¸ch cña bÖnh nh©n cã thÓ kÕt hîp víi s¶nh tÇng hoÆc hμnh lang c¸c phßng bÖnh, nh−ng diÖn tÝch më réng cña s¶nh còng nh− hμnh lang kh«ng ®−îc v−ît qu¸ diÖn tÝch x©y dùng quy ®Þnh cho chç tiÕp kh¸ch nªu trong b¶ng 7. 4.20 Khu vÖ sinh cña bÖnh nh©n vμ nh©n viªn ph¶i b¶o ®¶m c¸c yªu cÇu sau: - Tõ 1 ®Õn 2 phßng cã mét khu vÖ sinh gåm: 1 röa, 1 xÝ tiÓu, giÆt. - C¸c tr−êng hîp kh¸c: 1 röa, 1 xÝ tiÓu, 1 t¾m giÆt, cho tõ 12 ®Õn 15 ng−êi. Chó thÝch: Khu vÖ sinh cña bÖnh nh©n cã thÓ bè trÝ liÒn víi tõng phßng bÖnh hoÆc tËp trung cho mét nhãm phßng, mét ®¬n nguyªn tuú theo ®iÒu kiÖn vμ yªu cÇu sö dông cô thÓ cña n¬i x©y dùng. 4.21 §èi víi ®¬n nguyªn nhi tõ 25 ®Õn 30 gi−êng ph¶i thiÕt kÕ c¸c phßng phôc vô sinh ho¹t theo b¶ng 8. B¶ng 8. DiÖn tÝch yªu cÇu (m2) Lo¹i phßng Cho 1 trÎ s¬ sinh Cho trÎ nhá 1. Pha s÷a 4÷6 2. Cho bó 9 ÷ 12 3. ChuÈn bÞ c¬m vμ ¨n 0 15 ÷ 18 4. Chç ch¬i, t¾m n¾ng 12 ÷ 15 15 ÷ 18 5. T¾m, röa 9 ÷ 12 9 ÷ 12 6. XÝ tiÓu 9 ÷ 12 9 ÷ 12 7. GiÆt   Page 10 
 11. TIÊU CHUẨN VIỆT NAM                                        TCVN 4470 : 1995   8. Kho s¹ch 9 ÷ 12 9 ÷ 12 9. Kho thu håi ®å bÈn 6÷9 6÷9 6 6 Chó thÝch: 1) Trong tr−êng hîp bÖnh viÖn ph¶i tæ chøc chç ¨n nghØ cho bμ mÑ, c¬ quan chñ qu¶n c«ng tr×nh ph¶i cã luËn chøng kinh tÕ kÜ thuËt. DiÖn tÝch ®−îc tÝnh: - Cho mét chç ngñ: tõ 3m2 ®Õn 4m2 - Cho mét chç ¨n: tõ 0,7m2 ®Õn 0,8m2 2) Nªn bè trÝ chç ph¬i t· lãt cho ®¬n nguyªn nhi diÖn tÝch tuú theo ®iÒu kiÖn thiÕt kÕ nh−ng kh«ng lín h¬n 30m2. 4.22 Phßng phôc vô sinh ho¹t cña bÖnh nh©n l©y ®−îc quy ®Þnh trong b¶ng 9. B¶ng 9 Lo¹i phßng DiÖn tÝch (m2) Ghi chó 1. Chç so¹n ¨n, khö trïng 9 ÷ 12 Khö trïng s¬ bé ®å v¶i, dông cô ¨n dông cô vÖ sinh s¹ch. 2. Kho s¹ch 4÷6 3. Chç thu håi ®å bÈn vμ khö 6÷9 trïng s¬ bé 4. Khu vÖ sinh Bè trÝ theo tõng buång bÖnh víi n¬i dïng xÝ, tiÓu, t¾m, röa Phßng nghiÖp vô cña ®¬n nguyªn 4.23 DiÖn tÝch c¸c phßng nghiÖp vô cña ®¬n nguyªn ®−îc quy ®Þnh trong b¶ng 10 B¶ng 10 DiÖn tÝch (m2) Lo¹i phßng Ghi chó Nhá Võa Lín 1. Phßng ®iÒu trÞ 24 ÷ 33 27 ÷ 36 33 ÷ 45 2. Thñ thuËt v« khuÈn 9 ÷ 12 12 ÷ 15 18 ÷ 24 3. Thñ thuËt h÷u khuÈn 9 ÷ 12 9 ÷ 12 9 ÷ 12 4. Röa hÊp, chuÈn bÞ dông cô 6÷9 6÷9 6÷9 5. Phßng b¸c sÜ ®iÒu trÞ 9 9 ÷ 12 9 ÷ 12 6. Chç trùc vμ lμm viÖc cña y t¸ 7. Phßng y t¸ tr−ëng 9 9 ÷ 12 9 ÷ 12 15 18 ÷ 21 21 ÷ 24 (®iÒu d−ìng tr−ëng)   Page 11 
 12. TIÊU CHUẨN VIỆT NAM                                        TCVN 4470 : 1995   Chó thÝch: 1) Phßng ®iÒu trÞ lo¹i lín ®−îc thiÕt kÕ khi: - Dïng chung cho hai ®¬n nguyªn cïng khoa - KÕt hîp lμm chç chung, tiÓu phÉu hoÆc th¨m dß chøc n¨ng. 2) Phßng b¸c sÜ cã thÓ bè trÝ chung cho tõ hai ®Õn 3 ®¬n nguyªn cïng khoa 3) Chç trùc ph¶i ë vÞ trÝ bao qu¸t ®−îc c¸c phßng bÖnh. 4.24 Chç röa, hÊp, chuÈn bÞ dông cô nªn ®Æt ë gi÷a hai phßng thñ thuËt v« khuÈn vμ h÷u khuÈn. 4.25 Trong ®¬n nguyªn l©y, ph¶i bè trÝ c¸c phßng ®iÒu trÞ sau: - Phßng chuÈn bÞ ®iÒu trÞ : tõ 9m2 ®Õn 12m2 - Phßng cÊp cøu l©y: tõ 15m2 ®Õn 18m2. Chó thÝch: §èi víi ®¬n nguyªn d−íi 10 gi−êng cã thÓ kÕt hîp phßng chuÈn bÞ ®iÒu trÞ víi phßng cÊp cøu cña khoa. 4.26 Trong ®¬n nguyªn néi, ph¶i bè trÝ thªm c¸c phßng nghiÖp vô sau: a) Phßng cÊp cøu víi diÖn tÝch: - Tõ 15m2 ®Õn 18m2 cho tõ 1 gi−êng ®Õn 2 gi−êng. - Tõ 24m2 ®Õn 32m2 cho tõ 3 gi−êng ®Õn 4 gi−êng. b) Phßng xÐt nghiÖm th«ng th−êng bao gåm: - Chç chuÈn bÞ - Chç xÐt nghiÖm: + Víi diÖn tÝch tõ 15m2 ®Õn 18m2 hoÆc tõ 5m2 ®Õn 6m2 cho mét nh©n viªn. 4.27 Thμnh phÇn vμ diÖn tÝch c¸c phßng trong bé phËn ®ì ®Î cña khoa phô s¶n ®−îc quy ®Þnh trong b¶ng 11. B¶ng 11 Lo¹i phßng DiÖn tÝch (m2) Ghi chó A. Khu vùc s¹ch: 1. Phßng kh¸m thai (1 bμn) 9 ÷ 12 Kh«ng qu¸ 3 bμn/1phßng ph¶i chia thμnh c¨n riªng cho mét bμn ®Î th−êng 2. Mçi bμn thªm 8÷9 3. Phßng chê ®Î (2 gi−êng) 9 ÷ 12 4. Mçi gi−êng chê thªm 4÷6 5. VÖ sinh tr−íc khi ®Î 6÷9 2 ÷ 3 gi−êng/1 bμn n¹o thai vμ 6. Phßng nghØ sau khi n¹o thai 9 ÷ 12 4 ÷ 6m2/1 gi−êng   Page 12 
 13. TIÊU CHUẨN VIỆT NAM                                        TCVN 4470 : 1995   B. Khu vùc v« khuÈn 1. Phßng röa tay, thay ¸o 6÷9 2. §ì ®Î v« khuÈn (1 ÷ 2 bμn) 15 ÷ 24 Kh«ng qu¸ 2 bμn mét phßng cho s¶n phô c¸ch li 3. §ì ®Î h÷u khuÈn (1 bμn) 12 ÷ 15 Víi quy m« tõ 400 ÷ 500 4. §ì ®Î bÖnh lÝ 12 ÷ 15 gi−êng cã thiÕt bÞ c¸ch ©m, 5. Phßng mæ, phô trî (xem ®iÒu 4.36) gi¶m nãng 6. Phßng n¹o thai, ®Æt vßng 12 ÷ 15 C. Khu vùc hËu cÇn 7. Kho s¹ch 6÷9 8. Röa hÊp, chuÈn bÞ dông cô 9 ÷ 12 9. Chç thu håi ®å bÈn 4÷6 4.28 Khoa s¶n cña bÖnh viÖn tõ 200 gi−êng trë lªn ph¶i cã khèi d−ìng nhi. BÖnh viÖn tõ 100 gi−êng trë lªn ph¶i cã phßng nu«i s¬ sinh thiÕu th¸ng vμ s¬ sinh c¸ch li. 4.29 Thμnh phÇn vμ diÖn tÝch c¸c phßng trong khèi d−ìng nhi ®−îc quy ®Þnh trong b¶ng 12. B¶ng 12 Lo¹i phßng DiÖn tÝch (m2) Ghi chó A. Phßng d−ìng nhi - Nhãm s¬ sinh thiÕu th¸ng 3÷4 Cho mét gi−êng - Nhãm s¬ sinh c¸ch li 3÷4 Cho mét gi−êng B. C¸c phßng phô trî - Phßng t¾m, röa 6 ÷ 9 ÷ 12 Cho mét khèi tõ 25 ÷ 30 gi−êng - Chç giÆt t· lãt 6÷9 - Chç pha s÷a 6÷9 - Chç trùc cña hé sinh 6÷9 - Chç cho bó 12 ÷ 15 - Phßng nhËn trÎ ra viÖn 6÷9 - Kho s¹ch 6÷9 - Kho thu ®å bÈn 6÷9 Chó thÝch: 1) Sè gi−êng d−ìng nhi ®−îc tÝnh b»ng sè gi−êng s¶n phô. Phßng s¬ sinh thiÕu th¸ng vμ s¬ sinh c¸ch li, ph¶i riªng biÖt vμ ng¨n thμnh c¨n, mçi c¨n kh«ng qu¸ 2 gi−êng. 2) Phßng d−ìng nhi ph¶i cã cöa ng¨n réng hoÆc t−êng ng¨n b»ng kÝnh ®Ó quan s¸t vμ theo dâi. 4.30 Thμnh phÇn vμ diÖn tÝch c¸c phßng nghiÖp vô trong ®¬n nguyªn phô khoa quy ®Þnh trong b¶ng 13. B¶ng 13.   Page 13 
 14. TIÊU CHUẨN VIỆT NAM                                        TCVN 4470 : 1995   Lo¹i phßng DiÖn tÝch (m2) Ghi chó - Phßng kh¸m phô khoa 9 ÷ 12 Kh«ng qu¸ ba bμn mét - Mçi bμn thªm 8÷9 gi−êng Chç lμm thuèc 18 ÷ 24 Chç soi ®èt 18 ÷ 24 Chç röa, hÊp, chuÈn bÞ dông cô 24 - Phßng mæ phô khoa vμ phô trî (xem ®iÒu 4.37) 4.31 DiÖn tÝch c¸c phßng ®iÒu trÞ trong khoa m¾t ®−îc quy ®Þnh trong b¶ng 14. B¶ng 14 DiÖn tÝch, m2 Lo¹i phßng Tõ 50 ®Õn 150 Trªn 150 ®Õn Ghi chó gi−êng 500 gi−êng 1. Phßng kh¸m m¾t: - PhÇn s¸ng Chung víi phßng 18 ÷ 24 - PhÇn tèi kh¸m m¾t – khèi 9 ÷ 12 kh¸m bÖnh 2. Phßng ®iÒu trÞ: - Thay b¨ng, nhá thuèc, tiÓu 18 ÷ 24 24 ÷ 30 phÉu, röa, hÊp chuÈn bÞ dông cô Chó thÝch: Chç ®o thÞ lùc ph¶i cã chiÒu dμi trªn 5m. 4.32 DiÖn tÝch c¸c phßng ®iÒu trÞ trong khoa tai-mòi-häng ®−îc quy ®Þnh trong b¶ng 15. B¶ng 15 DiÖn tÝch, m2 Lo¹i phßng Tõ 50 ®Õn 150 Trªn 150 ®Õn 500 Ghi chó gi−êng gi−êng Phßng kh¸m (1 ghÕ) Chung víi phßng ®iÒu 9 ÷ 12 trÞ Phßng soi 15 ÷ 184 Phßng trung, tiÓu phÉu 12 ÷ 18 18 ÷ 24 Phßng ®iÒu trÞ: Thay b¨ng, 18 ÷ 24 24 ÷ 30 b¬m, röa, x«ng phun thuèc, röa hÊp, chuÈn bÞ dông cô Chó thÝch: Trong tr−êng hîp cÇn cã phßng ®o thÝnh lùc diÖn tÝch yªu cÇu ph¶i ®−îc ghi trong luËn chøng kinh tÕ kÜ thuËt vμ ®−îc tho¶ thuËn cña Bé y tÕ.   Page 14 
 15. TIÊU CHUẨN VIỆT NAM                                        TCVN 4470 : 1995   4.33 Néi dung phßng ®iÒu trÞ trong khoa r¨ng – hμm – mÆt (RHM) gåm: ghÕ kh¸m, chç tiªm, thay b¨ng, lμm thuèc, chç röa, hÊp, chuÈn bÞ dông cô. DiÖn tÝch theo quy m«: - Cho quy m« bÖnh viÖn: tõ 25 ®Õn 150 gi−êng: tõ 12m2 ®Õn 15m2. - Cho quy m« bÖnh viÖn: tõ 150 ®Õn 500 gi−êng: tõ 24m2 ®Õn 30m2. Phßng lμm viÖc, sinh ho¹t cña nh©n viªn, häc sinh thùc tËp 4.34 Thμnh phÇn vμ diÖn tÝch cña phßng lμm viÖc sinh ho¹t cña nh©n viªn, häc sinh thùc tËp trong ®¬n nguyªn ®iÒu trÞ cña bÖnh viÖn thùc hμnh ®−îc quy ®Þnh trong b¶ng 16. B¶ng 16 Lo¹i phßng DiÖn tÝch (m2) Ghi chó 1. Phßng tr−ëng khoa: - BÖnh viÖn lo¹i lín 12 ÷ 15 - BÖnh viÖn lo¹i võa, nhá 9 ÷ 12 2. Phßng b¸c sÜ ®iÒu trÞ 9 ÷ 12 3. Phßng y t¸ hμnh chÝnh 9 ÷ 12 hoÆc 6m2/chç, nÕu cã l−u tr÷ 4. Tr¹m trùc 9 ÷ 12 hå s¬ bÖnh ¸n thªm 2 ÷ 3m2 5. Phßng nh©n viªn cho 50 gi−êng hoÆc 2 ®¬n 6. Phßng sinh ho¹t cña khoa 18 ÷ 24 nguyªn 15 ÷ 18 hoÆc 0,8 ®Õn 1m2/ng−êi nh−ng kh«ng qu¸ 24m2 7. Phßng sinh ho¹t cña ®¬n nguyªn, h−íng dÉn häc sinh. 8. Phßng thay quÇn ¸o (c¶ cho häc sinh thùc tËp): hoÆc 0,2 ÷ 0,3m2/1 chç m¾c 4÷6 - Nam ¸o, 0,35 ÷ 0,45m2/1 chç treo - N÷ 4÷6 ¸o c¸ nh©n. 9. Khu vÖ sinh (xem ®iÒu 4.21) Chó thÝch: Khoa l©y cã d−íi 10 gi−êng th× cã thÓ dïng chung víi khoa néi C. Khèi kÜ thuËt nghiÖp vô 4.35 Thμnh phÇn khèi kÜ thuËt nghiÖp vô bao gåm: - Khèi mæ – hËu phÉu - Khoa håi søc cÊp cøu; - Khoa X quang (chuÈn ®o¸n) - Khoa vËt lÝ trÞ liÖu vμ phôc håi chøc n¨ng; - C¸c phßng kh¸m th¨m dß chøc n¨ng - Khoa xÐt nghiÖm víi c¸c phßng: + HuyÕt häc + Sinh ho¸ + Vi trïng   Page 15 
 16. TIÊU CHUẨN VIỆT NAM                                        TCVN 4470 : 1995   - Ng©n hμng m¸u - Bé phËn y häc thùc nghiÖm; - Gi¶i phÉu bÖnh lÝ - Khoa d−îc Khèi mæ 4.36 Sè l−îng phßng mæ theo quy m« bÖnh viÖn ®a khoa ®−îc quy ®Þnh trong b¶ng 17. B¶ng 17 DiÖn tÝch, m2 Lo¹i phßng Tõ 50 ®Õn 150 Trªn 150 ®Õn Trªn 400 ®Õn gi−êng 400 gi−êng 500 gi−êng A. Mæ chung 1. Phßng mæ cÊp cøu 1 1 1 2. Phßng mæ kh¸c 0 1 1 3. Phßng mæ phô khoa 1 1 1 4. Phßng bã bét 1 1 1 B. Mæ chuyªn khoa 1. Phßng mæ h÷u khuÈn - 1 1 2. Phßng mæ v« khuÈn 1 0 1 3. Phßng mæ m¾t - 0 1 4. Phßng mæ tai – mòi – - 0 1 häng - 0 1 5. Phßng mæ r¨ng – hμm mÆt Tæng sè: 3÷4 5÷6 9 4.38 Néi dung vμ diÖn tÝch thiÕt kÕ cho khèi mæ ®−îc quy ®Þnh trong b¶ng 18. B¶ng 18 Lo¹i khu vùc phßng DiÖn tÝch (m2) Ghi chó 1 2 3   Page 16 
 17. TIÊU CHUẨN VIỆT NAM                                        TCVN 4470 : 1995   A. Khu vùc v« khuÈn 1. Phßng mæ v« khuÈn 28 ÷ 30 2. Phßng mæ h÷u khuÈn 28 ÷ 30 3. Phßng mæ ®Æc biÖt 36 ÷ 38 4. Phßng g©y mª, håi søc 9 ÷ 12 Mét phßng cho mét phßng mæ 5. Phßng chuÈn bÞ mæ cña phÉu thuËt viªn 9 ÷ 12 - Cho mét phßng mæ 15 ÷ 18 - Cho hai phßng mæ 6. Phßng khö trïng ®å dïng 9 ÷ 12 Mét phßng cho mét ®Õn hai 7. Phßng bã bét 20 ÷ 24 phßng mæ th«ng víi phßng mæ chÊn th−¬ng B. Khu vùc s¹ch 1. Phßng t¾m röa thay quÇn ¸o 9 ÷ 12 Cho hai ®Õn 3 phßng mæ cña phÉu thuËt viªn 2. Phßng chuÈn bÞ b«ng, b¨ng, 18 ÷ 24 Cho bèn ®Õn s¸u phßng mæ dông cô mæ, b¶o qu¶n m¸y thiÕt bÞ chÝnh x¸c. 3. Kho ®å dïng vμ vËt liÖu bã 6÷9 bét C. Khu vùc l©n cËn 1. Phßng ®Ó m¸y phôc vô mæ 20 ÷ 24 Tïy theo thiÕt bÞ hoÆc quy m« bÖnh viÖn 2. Phßng th¸o b¨ng bét 9 ÷ 12 3. Phßng b¸c sÜ phô tr¸ch khèi 9 ÷ 12 ThiÕt kÕ khi cã bèn phßng mæ trë lªn 4. Phßng l−u tr÷ hå s¬ vμ lμm 12 ÷ 15 viÖc cña y, b¸c sÜ. 5. Phßng m¸y ®iÖn sù cè 9 ÷ 12 6. Chç thu håi ®æ bÈn 7. Phßng röa, hÊp, sÊy 6÷9 Khi kh«ng cã tr¹m khö trïng 15 ÷ 18 cho bÖnh viÖn 8. Phßng t¹m l−u sau mæ Cã thÓ kÕt hîp víi håi søc cÊp (cho mét gi−êng) 7÷8 cøu 9. C¸c lo¹i phßng kh¸c (giao ban, thay ¸o, vÖ sinh). 4.39 Khèi mæ nªn ë tÇng hai vμ ph¶i b¶o ®¶m c¸c yªu cÇu sau: - VÖ sinh cao - Riªng biÖt víi c¸c ng«i nhμ bÖnh nh©n - Liªn hÖ trùc tiÕp víi khoa håi søc cÊp cøu, thuËn tiÖn víi khoa X quang (khi khèi kh«ng cã X quang riªng). - ChiÕu s¸ng tù nhiªn víi thiÕt bÞ che ch¾n khi cÇn thiÕt chèng næ vμ ph¶i cã nguån ®iÖn, n−íc khi cã sù cè (dù phßng). Chó thÝch:   Page 17 
 18. TIÊU CHUẨN VIỆT NAM                                        TCVN 4470 : 1995   1) §−êng ®i l¹i trong khèi mæ ph¶i b¶o ®¶m riªng biÖt theo nguyªn t¾c cμng vμo gÇn phßng mæ cμng v« trïng cao. 2) Trong phßng mæ nªn duy tr× nhiÖt ®é kh«ng khÝ tõ 22oC ®Õn 26oC. - §é Èm t−¬ng ®èi kh«ng khÝ 65% - Sè lÇn trao ®æi kh«ng khÝ 8 lÇn/h C¸c yªu cÇu trªn lμ b¾t buéc ®èi víi phßng mæ lo¹i lín. 3) Trong phßng mæ cÇn ph¶i cã thiÕt bÞ ®iÒu hoμ nhiÖt ®é hoÆc cã ph−¬ng tiÖn th«ng giã nh©n t¹o. 4) Nªn cã phßng tiÖt trïng t¹i chç trong khèi mæ riªng nÕu kh«ng cã sÊy hÊp tËp trung. Khoa håi søc cÊp cøu 4.40 Khoa håi søc cÊp cøu ph¶i ®Æt ë vÞ trÝ trung t©m so víi c¸c khoa ®iÒu trÞ, thuËn tiÖn cho viÖc tiÕp nhËn bÖnh nh©n, g¾n liÒn víi khèi mæ, liªn hÖ thuËn tiÖn víi khoa X quang. 4.41 Néi dung vμ diÖn tÝch thiÕt kÕ khoa håi søc cÊp cøu ®−îc quy ®Þnh trong b¶ng 19. B¶ng 19 DiÖn tÝch theo quy m«, m2/gi−êng Trªn Trªn Tõ 50 Lo¹i phßng 150 ®Õn 400 ®Õn ®Õn 150 Ghi chó 400 500 gi−êng gi−êng gi−êng A. Phßng håi søc theo dâi 1. Phßng håi søc (khu vùc 6 8 10 Sè gi−êng ®−îc kh«ng nhiÔm khuÈn, khu vùc tÝnh tõ 2% ®Õn nhiÔm khuÈn) 5% tæng sè 2. Phßng theo dâi 7 7 7 gi−êng cña bÖnh viÖn. B. C¸c phßng phô trî 1. Phßng chuÈn bÞ ¨n 6÷9 9 ÷ 12 12 ÷ 15 2. Phßng dông cô, thuèc 6÷9 9 ÷ 12 12 ÷ 15 3. Phßng röa dông cô 6÷9 9 ÷ 12 12 ÷ 15 4. Phßng khö trïng 6÷9 9 ÷ 12 12 ÷ 15 5. Kho s¹ch, bÈn 4÷6 6÷9 9 ÷ 12 C. Phßng nh©n viªn phôc vô 1. B¸c sÜ ®iÒu trÞ 6÷9 6÷9 9 ÷ 12 2. Y t¸ hå s¬ 6÷9 6÷9 9 ÷ 12 3. Thay quÇn ¸o nh©n viªn (xem ®iÒu 4.34) 4. Khu vÖ sinh (xem ®iÒu 4.21) Chó thÝch: 1) Khu vùc kh«ng nhiÔm khuÈn ®−îc chia lμm hai c¨n: mét cho néi, mét cho ngo¹i. Sè gi−êng cô thÓ ®−îc ghi trong luËn chøng kinh tÕ kÜ thuËt. 2) C¸c phßng trong khoa håi søc cÊp cøu ph¶i tho¸ng, ®ñ réng ®Ó thuËn tiÖn cho viÖc ®Æt c¸c thiÕt bÞ hç trî cÇn thiÕt. C¸c phßng theo dâi ph¶i ng¨n b»ng kÝnh ®Ó dÔ quan s¸t bÖnh nh©n;   Page 18 
 19. TIÊU CHUẨN VIỆT NAM                                        TCVN 4470 : 1995   3) C¸c ®iÒu kiÖn vÒ chiÕu s¸ng, ®iÖn, n−íc, th«ng giã còng nh− nhiÖt ®é trong phßng cña khoa håi søc cÊp cøu cÇn b¶o ®¶m t−¬ng tù nh− cña phßng mæ. 4.42 Sè l−îng phßng X quang vμ khu vùc bè trÝ trong bÖnh viÖn ®a khoa tuú theo quy m« cña bÖnh viÖn ®−îc quy ®Þnh trong b¶ng 20. B¶ng 20 Sè l−îng phßng X quang theo quy m« Khu vùc bè trÝ bÖnh viÖn phßng X quang Trªn 150 Lo¹i m¸y Tõ 50 ®Õn Trªn 400 ®Õn trong bÖnh viÖn ®Õn 400 150 gi−êng 500 gi−êng gi−êng 1. Khu vùc nghiÖp vô 1 2 1 1/2 sãng 2. Khu vùc trung 0÷1 1 2÷4 ChiÕu chôp v¹n t©m n¨ng 3. Nhμ kh¸m bÖnh 0÷1 1 1 1/2 sãng 4. Khoa ®iÒu trÞ: 1/2 sãng hoÆc di - Khèi mæ 0 0÷1 1 ®éng 5. Khoa l©y 0÷1 0÷1 0÷1 1/2 sãng 4.43. Néi dung vμ diÖn tÝch thiÕt kÕ khoa X quang ®−îc quy ®Þnh trong b¶ng 21. B¶ng 21 DiÖn tÝch Lo¹i khu vùc, phßng Ghi chó (m2)   Page 19 
 20. TIÊU CHUẨN VIỆT NAM                                        TCVN 4470 : 1995   A. Khu vùc chiÕu chôp 1. Phßng chiÕu, m¸y 1/2 sãng 20 ÷ 24 2. Phßng chiÕu, chôp m¸y v¹n n¨ng hoÆc 4 ÷ 6 ®Ìn chØnh l−u 3. Phßng chiÕu chôp 24 ÷ 30 4. Phßng chôp 24 ÷ 30 5. Phßng ®iÒu khiÓn 6÷4 6. Phßng l−u tr÷, röa, tr¸ng phim, ph¬i, 12 ÷ 18 ®äc phim Phßng phôc vô tõ mét ®Õn bèn m¸y chôp 7. Phßng thñ thuËt, chuÈn bÞ vμ thôt th¸o, Mét phßng hai m¸y phôc 9 ÷ 12 vô ng¨n thμnh c¨n: c¶ hè xÝ 8. Chç ®îi, cëi ¸o 6÷9 1mx1m cho mét ng−êi, 1mx2m cho mét c¸ng B. Khu vùc c¸c phßng phô trî 1. Phßng m¸y X quang di ®éng 9 ÷ 12 Cã thÓ ®Æt khèi mæ hoÆc khoa l©y 2. Chç ®îi cña khoa, ®¨ng kÝ tr¶ kÕt qu¶: - Kh«ng kÕt hîp hμnh lang 15 ÷ 18 - KÕt hîp hμnh lang 9 ÷ 12 3. Phßng b¸c sÜ X quang 12 ÷ 15 Cho quy m« trªn 150 4. Phßng b¸c sÜ tr−ëng khoa gi−êng 9 ÷ 12 5. Phßng l−u tr÷ hå s¬, phim Cho quy m« trªn 150 9 ÷ 12 gi−êng 6. Phßng sinh ho¹t gi¶ng 7. Kho ®å dïng 15 ÷ 18 Cho quy m« trªn 150 8. Phßng thay ¸o 4÷6 gi−êng 9. Khu vÖ sinh Cho quy m« trªn 150 gi−êng (xem ®iÒu 4.35) (xem ®iÒu 4.21) Chó thÝch: Cã thÓ bè trÝ phßng m¸y siªu ©m trong khoa X quang. 4.44. Phßng X quang cña nhμ kh¸m gåm cã: - Phßng kh¸m hoÆc chôp, xem b¶ng 21 - Chç ®îi, tõ 6m2 ®Õn 9m2 - Chç ®îi chung, ®¨ng kÝ, tr¶ kÕt qu¶, tõ 9m2 ®Õn 12m2 - Phong b¸c sÜ X quang kiªm l−u hå s¬, tõ 12m2 ®Õn 15m2 4.45. Phßng X quang cña khèi mæ khoa l©y gåm cã: phßng chiÕu, chôp hoÆc m¸y di ®éng: xem b¶ng 20. - Chç ®îi, tõ 6m2 ®Õn 9m2. 4.46. C¸c phßng thuéc khu vùc chiÕu chôp cña khoa X quang ph¶i ®¶m b¶o c¸c yªu cÇu sau: - An toμn ®èi víi khu vùc l©n cËn cña bÖnh viÖn;   Page 20 
Đồng bộ tài khoản