Tài liệu TCVN 4519 1988

Chia sẻ: Nguyen Phung | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:25

0
144
lượt xem
72
download

Tài liệu TCVN 4519 1988

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

TCVN 4519 1988, Hệ thống cấp thoát nước bên trong nhà và công trình-quy phạm thi công và nghiệm thu

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tài liệu TCVN 4519 1988

 1. TI£U CHUÈN VIÖT NAM tcvn 4519 : 1988 Nhãm H HÖ thèng cÊp tho¸t n−íc bªn trong nhμ vμ c«ng tr×nh - Quy ph¹m th× thi c«ng vμ nghiÖm thu Indoor water supply and drainage systems Codes for construction, check and acceptance Tiªu chuÈn nμy thay thÕ cho TCXD 70 : 1977 "Quy ph¹m thi c«ng vμ nghiÖm thu thiÕt bÞ vÖ sinh c¸c c«ng tr×nh x©y dùng d©n dung vμ c«ng nghiÖp". 1. Nguyªn t¾c chung 1.1.Tiªu chuÈn nμy ¸p dông cho viÖc l¾p ®Æt m¹ng l−íi cÊp tho¸t n−íc sinh ho¹t, tho¸t n−íc m−a, cÊp n−íc nãng vμ nåi h¬i cÊp nhiÖt ®Ó ®ôn n−íc nãng vμ nåi h¬i trong c¸c nhμ ë, nhμ c«ng céng, nhμ c«ng nghiÖp vμ c¸c c«g tr×nh phô kh¸c. Khi l¾p ®Æt hÖ thèng tho¸t nhiÖt, cÊp n−íc nãng, nåi h¬i víi nåi ®un n−íc tíi nhiÖt ®é 115OC vμ nåi h¬i víi ¸p suÊt c«ng t¸c cña h¬i lín h¬n 0,7 daN/cm2 cÇn ph¶i thùc hiÖn theo ®óng tiªu chuÈn x©y dùng vμ qu¶n lÝ an toμn ®−êng èng dÉn h¬i vμ dÉn n−íc nãng hiÖn hμnh. Chó thÝch: 1) L¾p dÆt hÖ thèng cÊp vμ tho¸t n−íc b»ng c¸c lo¹i èng chÊt dÎo kh«ng nªu tr«ng tiªu chuÈn nμy mμ cÇn tiÕn hμnh theo tiªu chuÈn h−íng dÉn thiÕt kÕ riªng ®èi víi m¹ng l−íi cÊp vμ tho¸t n−íc b»ng èng chÊt dÎo. 2) L¾p ®Æt hÖ thèng thiÕt bÞ kÜ thuËt vÖ sinh trong c¸c c«ng tr×nh ®Æc biÖt cÇn ph¶i tiÕn hμnh theo ®óng h−íng dÉn riªng cña thiÕt kÕ. 3) Khi l¾p ®Æt vμ nghiÖm thu c¸c hÖ th«ng vßi phun n−íc vμ vßi x¶ n−íc, ngoμi tiªu chuÈn nμy cßn ph¶i tho¶ m·n c¸c yªu cÇu cña thiÕt kÕ. 1.2.L¾p ®Æt thiÕt bÞ kÜ thuËt vÖ sinh vμ thiÕt bÞ cÊp nhiÖt trong nhμ ph¶i thùc hiÖn theo ®óng thiÕt kÕ ®· duyÖt. Khi cã nh÷ng kh¸c biÖt so víi khi thiÕt kÕ lμm thay ®æi c¸c nguyªn t¾c cña gi¶i ph¸p ®· chän hoÆc cã ¶nh h−ëng lín ®Õn ®é bÒn v÷ng hay hiÖu qu¶ lμm viÖc cña c¸c hÖ thèng vμ nåi h¬i th× ph¶i tho¶ thuËn víi c¸c c¬ quan thiÕt kÕ, nh÷ng kh¸c biÖt ®· tho¶ thuËn víi thiÕt kÕ ph¶i ghi vμo b¶n vÏ hoμn c«ng vμ sau khi hoμn thμnh c«ng tr×nh, c¸c b¶n vÏ ®ã ph¶i giao cho bªn ®Æt hμng. 1.3.VËt liÖu thiÕt bÞ vμ thμnh phÇn dïng cho viÖc l¾p ®Æt hÖ thèng, thiÕt bÞ vÖ sinh trong nhμ cÇn ph¶i tu©n theo nh÷ng quy ®Þnh cña c¸c tiªu chuÈn hiÖn hμnh. L¾p ®Æt thiÕt bÞ vμ phô tïng cÇn ph¶i tiÕn hμnh theo quy ®Þnh cña nhμ m¸y chÕ t¹o. 1.4.L¾p ®Æt c¸c hÖ thèng kÜ thuËt vÖ sinh trong nhμ, nªn tiÕn hμnh b»ng ph−¬ng ph¸p c«ng nghiÖp ho¸. G¸ l¾p tr−íc c¸c mèi nèi, c¸c chi tiÕt cña ®−êng èng vμ c¸c thiÕt bÞ kh¸c t¹i x−ëng chÕ t¹o hoÆc nhμ m¸y. 1.5.Khi thi c«ng hÖ thèng kÜ thuËt vÖ sinh trong nhμ, cÇn ®¶m b¶o c¸c yªu cÇu cña quy ph¹m an toμn lao ®éng trong x©y dùng, còng nh− c¸c tiªu chuÈn vÒ vÖ sinh vμ phßng ch¸y hiÖn hμnh. Page 1 
 2. TI£U CHUÈN VIÖT NAM tcvn 4519 : 1988 1.6.§Ó tiÕn hμnh l¾p ®Æt, bªn ®Æt hμng ph¶i giao cho bªn thi c«ng hå s¬ kÜ thuËt vμo thêi h¹n ®· ®Þnh, néi dung vμ khèi l−îng c«ng viÖc ®· quy ®Þnh trong hîp ®ång vÒ x©y dùng c¬ b¶n vμ h−íng dÉn t¹m thêi vÒ c¬ cÊu vμ c¸ch bè trÝ c¸c b¶n vÏ kÜ thuËt nhμ ë vμ c«ng tr×nh. 1.7.L¾p ®Æt thiÕt bÞ vÖ sinh chØ nªn tiÕn hμnh khi ®Þa ®iÓm vμ khu vùc x©y dùng ®· ®−îc chuÈn bÞ xong. Chó thÝch: Khu vùc x©y dùng ®−îc tÝnh khi: - §èi víi nhμ ë c«ng nghiÖp - mét phÇn nhμ hay c¶ nhμ khi khèi tÝch lín h¬n 5000 m3, bao gåm toμn bé thiÕt bÞ vÖ sinh ®Æt theo c¸c vÞ trÝ ®· ®Þnh (tÇng hÇm, gian s¶n xuÊt, ph©n x−ëng,v.v ) hay tæ hîp thiÕt bÞ (tr¹m nhiÖt, n¬i ®un n−íc lãngv.v ). - §èi víi nhμ ë vμ nhμ c«ng céng cã sè tÇng nhμ ®Õn 5 tÇng - tõng nhμ riªng, mét hay mét sè nguyªn, khi sè tÇng nhμ lín h¬n 5 tÇng - 5 tÇng cña mét hay mét vμi ®¬n nguyªn. Nh÷ng yªu cÇu ®èi víi c¸c tμi liÖu kÜ thuËt 1.8. C¸c tμi liÖu kÜ thuËt giao cho c¸c c¬ quan x©y l¾p ph¶i ®Çy ®ñ ba bé phËn c¸c b¶n vÏ thi c«ng cã ®Çy ®ñ thuyÕt minh vμ dù to¸n. 1.9.Bé b¶n vÏ thi c«ng cÇn cã tê ®Çu ®Ò cña ®å ¸n, c¸c mÆt hμng, mÆt c¾t c«ng tr×nh, trªn ®ã cã thÓ hiÖn c¸c hÖ thèng, s¬ ®å ®−êng èng cÊp n−íc, c¸c mÆt c¾t däc theo èng ®øng tho¸t n−íc, chi tiÕt cña c¸c hÖ thèng hoÆc c¸c chØ dÉn ë c¸c b¶n vÏ ®iÓn h×nh . Chó thÝch: C¸c bé phËn kÕt cÊu x©y dùng cÇn thiÕt cho viÖc l¾p ®Æt c¸c hÖ thèng kÜ thuËt vÒ sinh bªn trong nhμ vμ trong viÖc x©y dùng nåi h¬i (mãng thiÕt kÕ, sμn c«ng t¸c, m−¬ng dÉn ). CÇn thÓ hiÖn trong b¶n vÏ kiÕn tróc, kÕt cÊu cña thiÕt kÕ. 1.10.Ngoμi c¸c gi¶i ph¸p kÜ thuËt c¬ b¶n trong thiÕt kÕ cÇn chØ râ: a) C¸c ph−¬ng ph¸p ®Æt ®−êng èng xuyªn qua mãng vμ t−êng cña tÇng hÇm, còng nh− c¸ch bÞt kÝn c¸c lç chøa sau khi l¾p xong ®−êng èng; b) C¸c vÞ trÝ ®Æt dông cô kiÓm tra ®o l−êng vμ v¸n kho¸ (®ång hå ®o l−u l−îng, ¸p kÕ, van b¶o hiÓm ); c) C¸c ®o¹n èng c¸ch nhiÖt hoÆc c¸ch nh÷ng yÕu tè kh¸c vμ cÇu t¹o cña líp ng¨n c¸ch; d) C¸c ph−¬ng ph¸p g¾n cè ®Þnh ®−êng èng vμ thiÕt kÕ kÜ thuËt vÖ sinh trªn t−êng vμ v¸ch ng¨n nhÑ; e) VËt liÖu lμm èng; f) C¸c biÖn ph¸p c¸ch ©m cho m¸y b¬m vμ qu¹t giã; g) CÊu t¹o cña c¸c bé phËn treo, ®ai gi÷ vμ gèi tùa, còng nh− kho¶ng c¸ch cña chóng hoÆc chØ dÉn vÒ b¶n vÏ ®iÓn h×nh; h) C¸c ph−¬ng ph¸p cè ®Þnh èng, èng hót giã vμ èng khãi nh« cao lªn trªn cña nhμ. i) Kho¶ng c¸ch gi÷a t©m cña trôc m¸y qu¹t hoÆc m¸y b¬m víi t©m cña trôc ®éng c¬ ®iÖn; j) Lo¹i, thμnh phÇn s¬n ®Ó s¬n ®−êng èng dÉn c¸c lo¹i h¬i vμ khÝ ¨n mßn kim lo¹i; k) Lo¹i, thμnh phÇn s¬n chÞu löa dïng cho ®−êng èng dÉn kh«ng khÝ cã nhiÖt ®é trªn 70OC. 1.11.B¶n thiÕt kÕ thi c«ng phÇn kÜ thuËt vÒ vÖ sinh bªn trong nhμ cÇn ph¶i cã: a) TiÕn ®é thi c«ng hÖ thèng kÜ thuËt vÖ sinh bªn trong nhμ t−¬ng øng víi tiÕn ®é x©y dùng chung; Page 2 
 3. TI£U CHUÈN VIÖT NAM tcvn 4519 : 1988 b) B¶ng thèng kª thiÕt bÞ, vËt liÖu b¸n thμnh phÈm chñ yÕu cÇn tiÕn ®é cung cÊp cho c«ng tr−êng; c) B¶ng kª c¸c m¸y mãc, c«ng cô thi c«ng vμ ph−¬ng tiÖn vËn chuyÓn cÇn thiÕt; d) BiÓu ®å ®éng lùc cã chia theo ngμnh nghÒ; e) B¶n thuyÕt minh tãm t¾t vÒ c¸c gi¶i ph¸p thiÕt kÕ vμ c¸c ph−¬ng ph¸p thi c«ng. §ång thêi cã chØ dÉn vÒ kÜ thuËt an toμn. Trong nh÷ng tr−êng hîp ®Æc biÖt, cïng víi b¶n thiÕt kÕ thi c«ng cã kÌm theo b¶n vÏ tÇng mÆt b»ng c«ng tr×nh hoÆc nh÷ng diÖn tÝch x©y dùng riªng lÎ, cã chØ dÉn nh÷ng chç dïng lμm kho chøa vËt liÖu b¸n thμnh phÈm vμ x−ëng gia c«ng. 1.12.B¶n vÏ thiÕt kÕ thi c«ng thiÕt bÞ kÜ thuËt vÖ sinh bªn trong nhμ cÇn ph¶i ®−îc kÜ s− tr−ëng cña ®¬n vÞ thi c«ng duyÖt. 1.13.ViÖc l¾p ®Æt c¸c ®−êng èng cÊp vμ tho¸t n−íc, cÇn ®−îc kiÓm tra ngay tõ khi khëi c«ng c«ng tr×nh. C¸c yªu cÇu ®ãi víi kÕt cÊu x©y dùng 1.14.§é lªch cho phÐp vÒ kÝch th−íc kÕt cÊu x©y dùng trong qu¸ tr×nh thi c«ng hÖ thèng kÜ thuËt vÖ sinh b»ng ph−¬ng ph¸p c«ng nghiÖp ho¸, kh«ng ®−îc v−ît qu¸ c¸c trÞ sè quy ®Þnh trong b¶ng 1. B¶ng 1 §é sai lÖch cho phÐp mm §é sai lÖch Nhμ g¹ch Nhμ tÊm lín 1 2 3 - Theo chiÒu cao tÇng nhμ (gi÷a cao tr×nh hai mÆt sμn ®· ± 15 ± 10 hoμn thiÖn) - Theo sù trïng nhau cña c¸c mÆt ph¼ng v¸ch ng¨n gi÷a c¸c ± 15 ± 10 tÇng (trªn ®ã l¾p ®Æt ®−êng èng c¸c thiÕt bÞ vÖ sinh) - Theo ®é th¼ng ®øng cña t−êng vμ v¸ch ng¨n trªn 1m 3 3 chiÒu cao ± 10 ± 10 - Theo trôc c¸c lç trong sμn ®Ó ®−êng èng xuyªn qua ± 10 ± 10 - Theo trôc c¸c lç ch«n bul«ng neo trong mãng ®Æt thiÕt bÞ vÖ sinh ± 15 10 - Theo kho¶ng c¸ch tÝnh tõ mÆt sμn ®· hoμn thiÖn ®Õn mÐp d−íibËc cöa sæ - 30 - 30 - Theo cao tr×nh mÆt trªn cña mãng ®Æt thiÕt bÞ vÖ sinh ± 20 ± 10 (ch−a kÕ líp l¸ng bªn trªn) - Theo kho¶ng c¸ch gi÷a trôc c¸c « cöa sæ kÒ nhau - Theo kÝch th−íc cña c¸c hè, c¸c chç nh« cao vμ cña ± 10 ± 10 khong rçng trong mãng ®ß h¬i 1.15.Tr−íc khi l¾p ®Æt c¸c thiÕt bÞ vÖ sinh vμ thiÕt bÞ nhiÖt trong nhμ cÇn ph¶i: - Hoμn thiÖn sμn th« gi÷a c¸c tÇng, t−êng vμ v¸ch ng¨n trªn ®ã sÏ ®Æt c¸c thiÕt bÞ vÖ sinh; - Hoμn thiÖn mãng hay mÆt b»ng ®Æt nåi h¬i, m¸y b¬m vμ thiÕt bÞ kÜ thuËt vÖ sinh kh¸c; Page 3 
 4. TI£U CHUÈN VIÖT NAM tcvn 4519 : 1988 - §μo c¸c r·nh tho¸t n−íc tõ nhμ ®Õn c¸c giÕng ®Çu tiªn, hoμn thμnh c¸c giÕng cã m¸ng thu n−íc; - Hoμn thiÖn gèi bª t«ng d−íi c¸c tuyÕn èng chÝnh b»ng gang ®Æt trong c¸c r·nh d−íi nÒn nhμ vμ trong c¸c hÇm kÜ thuËt, Gèi ph¶i cã r·nh nhá ®Ó ®Þnh vÞ ®−êng èng; - Dïng s¬n khã phai ®Ó ®¸nh dÊu nh÷ng cao tr×nh bæ sung trªn c¸c t−êng bªn trong c¸c phßng b»ng cao tr×nh thiÕt kÕ sμn hoμn thiÖn céng thªm 500mm. Cao tr×nh ®−îc ®¸nh dÊu d−íi d¹ng khèi mμu ®óng kÝch th−íc 13. 50mm; mÐp trªn cña dÊu ph¶i t−¬ng øng víi cao tr×nh; - §Æt c¸c khung cöa sæ, nÕu lμ nhμ ë vμ nhμ c«ng céng th× ®Æt c¶ bËu cöa sæ; - Hoμn thiÖn sμn (hoÆc c¸c c«ng viÖc chuÈn bÞ t−¬ng tù) t¹i nh÷ng chç ®Æt c¸c thiÕt bÞ ®un trªn bÖ; - Tr¸t xong mÆt t−êng vμ tr¸t v÷a d−íi c¸c thiÕt bÞ ®un, ë nh÷ng n¬i ®Æt èng ë trong t−êng vμ trong sμn gi÷a c¸c tÇng; - L¾p xong kÝnh cöa sæ vμ t−êng bao; - ChuÈn bÞ thiÕt bÞ n©ng, mÆt b»ng ch÷a vËt liÖu trong vïng ho¹t ®éng cña c¸c thiÕt bÞ n©ng. 1.16.KÝch th−íc lç vμ r·nh ®Ó ®Æt èng trong nhμ nÕu kh«ng cã trong thiÕt kÕ ®−îc quy ®Þnh trong b¶ng 2. B¶ng 2 mm KÝch ChiÒu ChiÒu s©u Tªn ®−êng èng th−íc lç réng r·nh r·nh 1 2 3 4 Page 4 
 5. TI£U CHUÈN VIÖT NAM tcvn 4519 : 1988 èng cÊp vμ tho¸t n−íc: - Mét èng ®øng cÊp n−íc 100.100 130 130 - Hai èng ®øng cÊp n−íc 150.100 200 130 - Mét èng ®øng cÊp n−íc vμ mét èng ®øng tho¸t n−íc khi: - §−êng kÝnh: 50mm 200.150 200 130 : 100.150mm 200.200 250 250 - Mét èng ®ùng tho¸t n−íc khi: - §−êng kÝnh: 50mm hoÆc 75mm 150.150 200 130 : 100 - 150mm 200.200 250 250 - Hai èng ®øng cÊp n−íc vμ mét èng ®øng tho¸t n−íc khi: - §−êng kÝnh: 50mm 200.150 250 130 : 100 - 150mm 350.200 380 250 - Ba èng ®øng cÊp n−íc vμ mét èng ®øngtho¸t n−íc khi: - §−êng kÝnh: 50mm : 100 - 150mm 300.150 350 130 èng nh¸n cÊp n−íc 500.200 480 250 100.100 60 60 èng nh¸nh tho¸t n−íc 200.200 - - èng chÝnh cÊp n−íc 200.200 - - R·nh tho¸t n−íc 250.300 - - Chó thÝch: 1) §èi víi lç trong sμn gi÷a c¸c tÇng, kÝch th−íc ®Çu tiªn lμ chiÒu dμi lç (song song víi t−êng). KÝch th−íc thø hai lμ chiÒu réng. §èi víi lç trong t−êng, kÝch th−íc thø nhÊt lμ bÒ réng, kÝch thøoc thø hai lμ chiÒu cao. 2) Lç xuyªn qua mãng nhμ vμ c«ng tr×nh, ®Ó ®Æt c¸c èng cña m¹ng l−íi cÊp bªn gnoμi, kh«ng ®−îc nhá h¬n 600.400mm, cßn cña m¹ng l−íi cÊp n−íc kh«ng ®−îc nhá h¬n D +200mm (D lμ ®−êng kÝnh èng). 3) §èi víi nhμ l¾p ghÐp tÊm lín th× c¸c lç vμ sμn trong c¸c cÊu kiÖn x©y dùng ®Ó ®Æt èng ph¶i ®−îc lμm s½n trong nhμ m¸y s¶n xuÊt c¸c cÊu kiÖn ®ã. 1.17.Trong c¸c phßng cã líp tr¸t hay líp èp mÆt th× ë nh÷ng chç ®Æt thiÕt bÞ ®un, thiÕt bÞ vÖ sinh, ®−êng èng ph¶i ®−îc hoμn thiÖn tr−íc khi ®Æt thiÕt bÞ vμ ®−êng èng. Tr−êng hîp cÇn ®Æt g¾n vμo t−êng hay v¸ch ng¨n th× g¾n ph¶i ®−îc ®Æt tr−íc khi tr¸t hay èp mÆt. BÒ mÆt cña líp tr¸t hay èp mÆt nh÷ng chç nãi trªn ph¶i ph¼ng víi líp tr¸t hay èp mÆt cña t−êng hay v¸ch ng¨n t−¬ng øng. Ch©n vμ mÆt t−êng sau c¸c thiÕt bÞ ®un ph¶i ®−îc hoμn thiÖn vμ quÐt s¬n sau khi l¾p xong ®ai gi÷. 1.18.Khi thi c«ng x©y dùng xen kÏ víi l¾p ®Æt thiÕt bÞ vÖ sinh thig ph¶i tiÕn hμnh theo tr×nh tù sau: a) Thi c«ng líp lãt saμn, tr¸t v÷a tÇng vμ t−êng; b) X©y gèi ®ì ®Ó ®Æt phÔu thu n−íc; c) §Æt èng vμ c¸c gi¸ ®ì; d) Thö ¸p lùc c¸c ®−êng èng; Page 5 
 6. TI£U CHUÈN VIÖT NAM tcvn 4519 : 1988 e) Chèng thÊm cho sμn cung cÊp khu vÖ sinh; f) QuÐt líp lãt t−êng hay g¹ch èp men t−êng, hoμn thiÖn mÆt sμn; g) L¾p ®Æt bån t¾m; h) §Æt gi¸ ®ì d−íi chËu röa mÆt vμ c¸c mãc gi÷ b×nh x¶ n−íc; i) QuÐt v«i hoÆc s¬n lÇn ®Çu cho t−êngvμ trÇn, èp g¹ch cho t−êng; j) L¾p ®Æt chËu röa mÆt, chËu xÝ vμ b×nh x¶ chËu xÝ; k) QuÐt s¬n (v«i, ve) t−êng vμ trÇn nhμ lÇn thø hai; l) L¾p ®Æt vßi lÊy n−íc (tr−íc khi ®−a c«ng tr×nh vμo sö dông); 1.19..Sau khi l¾p ®Æt ®−êng èng ®iÒu chØnh èng ph¶i chÌn cÈn thËn c¸c lç trªn sμn, t−êng vμ v¸ch ng¨n. 1.20.Thμnh r·nh ®Æt èng ngÇm ë t−êng ngoμi cÇn ph¶i tr¸t v÷a tr−íc khi ®Æt èng. R·nh cña t−êng nhμ kh«ng nhÊt thiÕt ph¶i tr¸t v÷a tr−íc. C¸c yªu cÇu vÒ thiÕt bÞ, ®−êng èng, phô tïng 1.21.C¸c thiÕt bÞ van kho¸, van ®iÒu chØnh, van b¶o hiÓm ph¶i ®−îc kiÓm tra t¹i nhμ m¸y chÕ t¹o theo yªu cÇu cña c¸c tiªu chuÈn Nhμ n−íc. 1.22.èng thÐp dïng cho hÖ thèng kÜ thuËt vÖ sinh trong nhμ kh«ng ®−îc cã vÕt nøt, rç, nÕp gÊp, vÕt x−íc s©u, vÕt lâm, vÕt hμn kh«ng thÊu. 1.23.Nh÷ng phô tïng nèi èng dÉn n−íc vμ èng dÉn h¬i n−íc nãng kh«ng ®−îc cã vÕt nøt, rç kim vμ vÕt lâm d¹ng kª. Ren ph¶i tèt. §èi víi èng tr¸nh kÐm th× c¸c phô tïng còng ph¶i ®−îc tr¸nh kÏm hoÆc nÕu kh«ng tr¸nh kÐm th× nèi b»ng gang dÎo. 1.24.Tr−íc khi l¾p ghÐp èng gang tho¸t n−íc vμ c¸c phô tïng ph¶i kiÓm tra chÊt l−îng ®−êng èng vμ phô tïng nèi èng b»ng c¸ch quan s¸t bÒ ngoμi vμ gâ nhÑ b»ng bóa. Kh«ng ®−îc sö dông c¸c èng vμ phô tïng cã vÕt søt, rç vμ khuyÕt tËt kh¸c. §èi víi èng sμnh ph¶i kiÓm tra chÊt l−îng cña èng b»ng c¸ch quan s¸t thËt kÜ. èng kh«ng ®−îc cã vÕt nøt, kh«ng cã vÕt lâm s©u, nÕu trμng men th× bÒ mÆt tr¸ng men ph¶i bao phñ toμn bé èng. 2. C«ng t¸c chuÈn bÞ gia c«ng phô tïng chi tiÕt èng thÐp 2.1.Nèi c¸c chi tiÕt vμ phô tïng èng thÐp ph¶i thùc hiÖn b»ng ren hoÆc hμn. 2.2.M¨ng s«ng dïng ®Ó nèi ë chç cã ®ai h·m cÇn ph¶i c¾t v¸t mét mÆt. 2.3.Nèi èng dÉn n−íc vμ h¬i n−íc b»ng ren ph¶i dïng ren h×nh trô hoÆc ren h×nh c«n. Ren trªn nh÷ng èng máng cÇn ph¶i thùc hiÖn b»ng v©n khÝa. KÝch th−íc chñ yÕu cña ren h×nh trô ®−îc quy ®Þnh trong b¶ng 3. Ren h×nh c«n ®−îc quy ®Þnh trong b¶ng 4. Page 6 
 7. TI£U CHUÈN VIÖT NAM tcvn 4519 : 1988 B¶ng 3 Ren ng¾n (mm) Ren dμi (mm) §−êng kÝnh ChiÒu dμi lín nhÊt Sè vßng §é dμi ng¾n quy −íc cña Sè Kh«ng cã Cã ren Kh«ng cã Cã ren nhÊt kh«ng èng vßng ren tho¸t tho¸t ren tho¸t tho¸t kÓ ren tho¸t 15 9,0 11,5 5,0 6,3 40 22,0 20 10,5 13,0 5,8 7,2 45 25,0 25 11,0 14,5 4,8 6,3 50 21,5 32 13,0 16,5 5,6 7,2 55 24,0 40 15,0 18,5 6,5 8,0 60 26,0 50 17,0 20,5 7,4 8,9 65 28,0 70 19,5 20,0 8,5 10,0 75 32,5 80 22,0 23,5 9,5 11,0 85 37,0 Chó thÝch: §é dμi ren ng¾nh×nh trô ®−îc phÐp gi¶m kh«ng qu¸ 10% trÞ sè cho ë trong b¶ng. B¶ng 4 §−êng kÝnh §−êng kÝnh §é dμi lμm §é dμi ren tõ Sè l−îng r¨ng trong cña èng ngoμi cña viÖc cña ren ®Çu èng ®Õn trªn 1 inch (1 èng (kh«ng cã vßng mÆt chuÈn inch = 2,54cm) cuèi) 1 2 3 4 5 15 21,3 15 7,5 14 20 26,8 17 9,5 14 25 33,5 19 11,0 11 32 42,3 22 13,0 11 40 48,0 23 14,0 11 50 60,0 26 16,0 11 70 75,5 30 18,5 11 80 88,5 32 20,5 11 2.4.Khi dïng èng cã ren h×nh c«n bªn ngoμi ®Ó vËn chuûen c¸c chÊt cã ¸p suÊt tiªu chuÈn d−íi 10 daNcm2 ®−îc phÐp nèi b»ng m¨ng s«ng cã ren h×nh trô bªn trong, kÝch th−íc ren ®−îc quy ®Þnh trong b¶ng 5. Page 7 
 8. TI£U CHUÈN VIÖT NAM tcvn 4519 : 1988 B¶ng 5 §−êng kÝnh trong §−êng kÝnh §é dμi lμm viÖc §é dμi ren tõ ®Çu cña èng (mm) ngoμi cña èng cña ren (kh«ng cã èng ®Õn mÆt (mm) vßng cuèi) (mm) ph¼ng (mm) 15 21,3 12,0 4,5 20 26,8 13,5 6,0 25 33,5 15,0 7,0 32 42,3 17,0 8,0 40 48,0 19,0 10,0 50 60,0 21,0 11,0 70 75,5 23,5 12,0 80 88,5 26,0 14,5 2.5.C¸c chi tiÕt chÕ t¹o tõ èng cÇn ph¶i lμm s¹ch gê mÐp bªn trong vμ bªn ngoμi, ®Çu èng ®Ó hμn hay tiÖn ren, ph¶i c¾t vu«ng gãc víi trôc cña èng. Ren ph¶i ®¶m b¶o chÊt l−îng. Kh«ng ®−îc phÐp nèi phÇn ren háng hay ren kh«ng ®¶m b¶o chÊt l−îng vμ nèi dμi qu¸ 10% phÇn c«ng t¸c cña mèi nèi. 2.6. §Ó ®¶m b¶o chÊt l−îng mèi nèi cÇn sö dông c¸c chÊt liÖu: a) Khi nhiÖt ®é m«i tr−êng tíi 105OC dïng sîi flo hay sîi ®ay tÈm bét ch× mμu ®á hoÆc mμu tr¾ng trßn víi dÇu gia nguyªn chÊt. b) Khi nhiÖt ®é m«i tr−êng trong èng dÉn lín h¬n 105OC ph¶i dïng sîi ami¨ng bÒn víi sîi ®ay tÈm graphit, hoμ trong ®Çu gai nguyªn chÊt. 2.7.Nh÷ng chç ngoÆt cña èng dÉn cÊp nhiÖt ®−îc thùc hiÖn b»ng c¸ch uèn èng. Trong hÖ thèng cÊp n−íc nãng vμ n−íc l¹nh, nh÷ng chç rÔ ngoÆt ®−îc nèi b»ng c¸ch ®Æt cót 90O hay b»ng ®o¹n èng uèn cong. èng tr¸ng kÏm chØ ®−îc uèn ë tr¹ng th¸i nguéi. §èi víi nh÷ng èng cã ®−êng kÝnh 100mm vμ lín h¬n cho phÐp ®−îc nèi uèn nÕp hay hμn. 2.8.B¸n kÝnh nhá nhÊt cña cung uèn cho phÐp b»ng 1,5 ®−êng kÝnh trong èng. 2.9.§é «van cña tiÕt diÖn èng t¹i nh÷ng chç uèn (tØ sè cña hiÖu sè gi÷a ®−êng kÝnh ngoμi lín nhÊt vμ nhá nhÊt ®èi víi ®−êng kÝnh ngoμi nhá nhÊt) cña ®−êng èng kh«ng ®−îc v−ît qu¸ 10%. 2.10.Nèi c¸c chi tiÕt phô tïng b»ng ph−¬ng ph¸p hμn khi chuÈn bÞ vμ l¾p ®Æt khi èng thÐp ph¶i tiÕn hμnh theo yªu cÇu tiªu chuÈn cña Nhμ n−íc. 2.11.Khi chuÈn bÞ èng ®Ó hμn ph¶i tu©n theo nh÷ng nguyªn t¾c sau: - Khi hμn nèi tª vμ nhËp, trôc èng ph¶i vu«ng gãc víi nhau. Trôc cña nh¸nh nèi ph¶i trïng víi t©m cña lç trªn èng chÝnh; - Kh«ng ®−îc hμn èng nh¸nh vμo mèi nèi cña èng chÝnh; - Lç ®Ó hμn èng nh¸nh vμo mèi nèi cña èng chÝnh; - Lç ®Ó hμn èng nh¸nh trªn c¸c èng cã ®−êng kÝnh 40mm cÇn ph¶i khoan hoÆc ®ôc. Tr−êng hîp ®Æc biÖt cho phÐp sö dông hμn xØ ®Ó khoÐt lç trªn èng vμ c¾t èng ®−êng kÝnh 40mm nh−ng nhÊt thiÕt ph¶i lμm nh½n gê mÐp b»ng ph−¬ng ph¸p c¬ khÝ; Page 8 
 9. TI£U CHUÈN VIÖT NAM tcvn 4519 : 1988 - Khe hë gi÷a thμnh èng vμ mÐp èng nh¸nh hÝnh ch÷ T kh«ng ®−îc v−ît qu¸ 1mm. 2.12.Tr−íc khi hμn cÇn ph¶i kiÓm tra t©m èng nh¸nh vμ lç khoan trªn èng chÝnh, ®é hë, sù trïng nhau cña c¸c mÐp hμn vμ ®é th¼ng ®øng cña c¸c èng ®øng. 2.13.KiÓm tra chÊt l−îng mèi hμn c¸c ®−êng èng ph¶i quan s¸t tÊt c¶ c¸c mèi hμn sau khi ®· ®−îc tÈy s¹ch hÕt xØ vμ nèt b¸m cña hoa löa hμn, h×nh d¹ng bªn ngoμi ph¶i ®¹t c¸c yªu cÇu sau: - Ph¶i ph¼ng vμ ®−îc ®¾p cao ®Òu trªn toμn bé vßng trßn cña mèi hμn; - øng suÊt hμn ph©n bè ®Òu theo suÊt chiÒu dμi ®−êng hμn; - §−êng hμn ph¶i nh« lªn trªn mÆt èng 1,5 ®Õn 2mm khi bÒ dμy thμnh èng d−íi 6mm; cßn bÒ réng cña ®−êng hμn ph¶i phñ ra ngoμi gê mÐp v¸t tõ 1,5 - 2mm; - T¹i mèi hμn kh«ng ®−îc cã vÕt nøt rç, khuyÕt tËt, mÐp hë, vÕt x−íc vμ vÕt hμn kh«ng thÊu còng nh− nh¶y bËc vμ kim lo¹i láng ch¶y vμo trong èng. 2.14.Thî hμn, c¸n bé thi c«ng hoÆc ®éi tr−ëng ph¶i trùc tiÕp kiÓm tra chÊt l−îng hμn mét c¸ch cã hÖ thèng trong qu¸ tr×nh ghÐp vμ hμn s¶n phÈm. Khi kiÓm tra c«ng t¸c hμn cÇn chó ý: a) KiÓm tra viÖc chuÈn bÞ èng ®Ó hμn b»ng quan s¸t bªn ngoμi, theo c¸c quy ®Þnh ë ®iÒu 2.11. b) Thö b»ng n−íc hoÆc khÝ nÐn c¸c chi tiÕt, phô tïng ®−êng èng vμ c¸c hÖ thèng ®· l¾p xong ®Ó kiÓm tra ®é kÝn khÝt. 2.15.§èi víi c¸c mèi nèi b»ng mÆt bÝch cña sö dông c¸c vßng ®Öm. Khi nhiÖt ®é m«i tr−êng trong èng tíi 105OC th× dïng vßng ®Öm cao su chÞu nhiÖt. Khi nhiÖt ®é m«i tr−êng trong èng lín h¬n 105OC th× dïng vßng ®Öm cao su ami¨ng dμy tõ 2 - 3mm vμ ph¶i ®−îc nhóng tr−íc vμo n−íc nãng. 2.16. MÆt bÝch b»ng thÐp ph¶i ®Æt vu«ng gãc víitim èng. §Çu èc nªn ®Æt vÒ mét ph¸i cña mèi nèi. Trªn c¸c èng ®øng ªcu ®Æt quay vÒ phÝa d−íi. §Çu mót cña bul«ng kh«g ®−îc thõa ra ngoμi ®ai èc qu¸ 0,5 ®−êng kÝnh cña bul«ng. MÆt bÝch hμn vμo èng, ®Çu mót cña èng kÓ c¶ ®−êng hμn cña bÝch vμo èng kh«ng ®−îc nh« cao h¬n mÆt ph¼ng cña bÝch nèi hai mÆt bÝch tiÕp xóc víi nhau. Vßng ®Öm trong c¸c mèi nèi bÝch, ph¶i réng ®Õn tËn lç bul«ng vμ kh«ng ¨n vμo bªn trong lßng èng. Kh«ng ®−îc dïng vßng ®Öm v¸t lÑm, hay nhiÒu vßng ®Öm ghÐp l¹i. 2.17.C¸c lo¹i van ®Æt trªn ®−êng èng n−íc l¹nh, ph¶i cã ®Öm l¾p van b»ng ®ai cao su hoÆc chÊt dÎo c«n trªn ®−êng èng n−íc nãng cã nhiÖt ®é d−íi 180OC vμ trªn ®−êng èng dÉn h¬i ¸p suÊt thÊp ®Öm b»ng ªm«nit hoÆc tÊm cao su chÞu nhiÖt. C¸c van dïng cho h¬i ¸p suÊt cao, cÇn ph¶i cã nót xoay kim lo¹i vμ khÝt. 2.18.Vßng vμ ®·i cña van, còng nh− nót xoay cña nót van th¼ng cÇn mμi nh½n. §−êng trôc trªn mÆt vu«ng cña nót van di ®éng vμ trôc cña van ®iÒu chØnh cÇn ph¶i øng víi h−íng chuyÓn ®éng cña n−íc trong èng. 2.19.N¾p bÞt ë kho¸, van vμ vßi cÇn ph¶i lÌn kÝn. Vßng ®Öm cña n¾p bÞt sau khi lÌn cÇn ph¶i n»m vμo trong lç ë ®é s©u sao cho sau ®ã ®¶m b¶o xiÕt chÆt ®−îc l¾p bÞt. Sau khi n¾p bÞt ®· ®−îc xiÕt chÆt, viÖc vÆn trôvan hay xoay nót van ph¶i ®−îc dÔ dμng. Page 9 
 10. TI£U CHUÈN VIÖT NAM tcvn 4519 : 1988 VËt liÖu lÌn n¾p bÞt cña kho¸, van, vêi khi n−íc cã nhiÖt ®é d−íi 100OC dïng sîi v¶i, gai ®ay (®èi víi n−íc nãng lÌn kh«). Khi nhiÖt ®é cao h¬n 100OC dïng sîi ami¨ng hay flo dÎo. 2.20.ThiÕt bÞ van kho¸ ®Æt trªn ®−êng èng cÊp n−íc cã nhiÖt ®é tíi 140OC ph¶i ®Æt ®Öm b»n cao su chÞu nhiÖt hay b»ng phÝp. Cßn khi nhiÖt ®é trong èng tíi 180OC vμ h¬i ¸p lùc thÊp dïng tÊm ®Öm b»ng phÝp. 2.21.§é sai lÖch cña kÝch th−íc trong khi gia c«ng phô tïng ®−êng èng so víi kÝch th−íc quy ®Þnh kh«ng ®−îc v−ît qu¸ 2mm. 2.22.C¸c chi tiÕt vμ phô tïng èng cña hÖ thèng kÜ thuËt vÖ sinh chÕ t¹o b»ng thÐp cÇn ph¶i thö t¹i n¬i chÕ t¹o. C¸c chi tiÕt vμ phô tïng nèi cña hÖ thèng cÊp nhiÖt, cÊp n−íc nãng, l¹nh ®−îc thö b»ng ph−¬ng ph¸p thuû lùc víi ¸p suÊt thö b»ng ¸p lùc c«ng t¸c céng víi 5 daN/cm2 hoÆc b»ng khÝ nÐn víi ¸p suÊt 1,5 daN/cm2. C¸c èng x¶ vμ èng trμn thö b»ng thuû lùc víi ¸p suÊt 2 daN/cm2 hoÆc b»ng khÝ nÐn víi ¸p suÊt 1,5 daN/cm2. C¸c chi tiÕt vμ phô tïng nèi èng thÐp ®Æt trong Panen chÞu nhiÖt ph¶i ®−îc thö b»n thuû lùc víi ¸p suÊt 10 daN/cm2. Thêi gian thuû lùc hoÆc khÝ nÐn ph¶i kÐo dμi tõ 1 ®Õn 2 phót. Nh−ng chç rß rØ cña ®−êng èng ph¸t hiÖn ®−îc khi thö ph¶i kÐo ®−îc söa ch÷a ngay. 2.23.Van, vßi, trôc di ®éng vμ kho¸ van xoay dïng ®Ó ghÐp víi phô tïng èng hoÆc dïng trùc tiÕp vμo viÖc l¾p ®Æt hÖ thèng cÊp nhiÖt, c¸p n−íc nãng l¹nh cÇn ®−îc thö b»ng thuû lùc víi ¸p suÊt 10daN/cm2 hay thö b»ng khÝ nÐn víi ¸p suÊt 1,5daN/cm2. 2.24.Thêi gian thö b»ng thuû lùc kÐo dμi tõ 1 - 2 phót, thö b»ng khÝ nÐn lμ 0,5 phót. Trong khi thö, ¸p suÊt chØ trªn ¸p kÕ kh«ng ®−îc gi¶m. 2.25.Khi thö c¸c chi tiÕt vμ phô tïng nèi èng b»ng khÝ nÐn, cÇn ph¶i nhóng ch×m trong n−íc. Kh«ng cho phÐp söa ch÷a c¸c khuyÕt tËt trong qu¸ tr×nh thö (v× èng chÞu ¸p lùc). Khi thö ph¶i tu©n theo c¸c yªu cÇu vÒ an toμn lao ®éng. 2.26.Kh«ng cho phÐp hμn nh÷ng chç cong trong Panen chÞu nhiÖt; Gia c«ng phô tïng nèi èng tho¸t n−íc b»ng gang 2.27.MÆt c¾t cña èng vμ phô tïng cÇn ph¶i vu«ng gãc víi trôc cña chóng ®ång thêi trªn c¸c mÐp kh«ng ®−îc cã khe nøt. Mèi nèi ph¶i ®−îc x¶m b»ng gai tÈm bi-tum råi x¶m kÜ b»ng xi m¨ng ami¨ng, xi m¨ng në hoÆc l−u huúnh nãng ch¶y bÞt kÝn khe hë miÖng loe cho phÐp sö dông nh÷ng vËt liÖu kh¸c mμ cã thÓ ®¶m b¶o ®−îc ®é kÝn khÝt vμ ®é bÒn v÷ng cña mèi nèi. 2.28.MiÖng loe cña èng tho¸t n−íc cã chøa chÊt ¨n mßn cÇn ph¶i ®−îc x¶m b»ng sîi tÈm nhùa råi ®æ xi m¨ng chèng ¨n mßn (chèng axit) hoÆc b»ng nh÷ng vËt liÖu kh¸c cã kh¶ n¨ng chèng ¨n mßn. §èi víi líp ®Öm cao su chÞu axit. Page 10 
 11. TI£U CHUÈN VIÖT NAM tcvn 4519 : 1988 2.29.§é sai lÖch vÒ kÝch th−íc c¸c mèi nèi èng so víi kÝch th−íc quy ®Þnh kh«ng v−ît qu¸ 5mm. 2.30.§−êng èng tho¸t n−íc l¾p trong khu vÖ sinh ph¶i thö b»ng c¸ch ®æ ®Çy n−íc trong thêi gian 10 phót. Khi thö tÊt c¶ c¸c lç trªn ®−êng èng (trõ lç trªn cïng) ph¶i ®−îc bÞt kÝn. Sau khi thö ph¶i x¶ hÕt n−íc. 2.31.§Ó ng¨n ngõa r¸c r−ëi r¬i vμo èng trong khu vÖ sinh, ®Çu c¸c èng nh¸nh ph¶i cã n¾p ®Ëy. C«ng t¸c chuÈn bÞ cho l¾p ®Æt c¸c thiÕt bÞ vμ phô tïng èng 2.32.C¸c bé phËn èng ®· chÕ t¹o cho hÖ thèng cÊp nhiÖt, cÊp n−íc nãng, l¹nh vμ tho¸t n−íc ®−a ®Õn c«ng tr−êng ph¶i ®ãng trong thïng hoÆc ghÐp thμnh tõng kiÖn ®Ó thuËn lîi cho viÖc chuyªn chë. Trªn mçi kiÖn hay thïng ph¶i d¸n nh·n hiÖu nhμ m¸y chÕ t¹o, sè hiÖu ®¬n vÞ ®Æt hμng, sè hiÖu èng ®øng vμ tÇng nhμ. C¸c phô tïng van, kho¸, khíp nèi c¸c chi tiÕt ®ai mãc, gi¸ treo, èng lång ph¶i ®ãng thμnh kiÖn riªng. 2.33.C¸c bé phËn èng dïng cho nåi h¬i, tr¹m b¬m vμ tr¹m nhiÖt còng nh− nót ®ång hå cÇn ph¶i ghÐp ®ång bé víi c¸c thiÕt bÞ tÊm ®Öm, ®ai èc vμ c¸c vËt liÖu gia cè kh¸c. 2.34.Nh÷ng phô tïng chi tiÕt b»ng thÐp kh«ng tr¸ng kÏm cÇn ph¶i quÐt s¬n dÇu. ChËu röa, thïng röa b»ng thÐp vμ c¸c bÓ chøa t−¬ng tù cÇn ph¶i b¶o vÖ mÆt trong vμ mÆt ngoμi b»ng chÊt chèng ¨n mßn kim lo¹i. Nh÷ng lo¹i s¬n dïng ®Ó quÐt (b¶o vÖ thiÕt bÞ chøa n−íc nãng, l¹nh cho sinh ho¹t ¨n uèng) kh«ng ®−îc lμm ¶nh h−ëng ®Õn chÊt l−îng n−íc dïng. 2.35.ThiÕt bÞ vÖ sinh ®−a ®Õn c«ng tr−êng cÇn ph¶i ®ång bé víi c¸c thiÕt bÞ vμ v¹t liÖu gia cè. 2.36.C¸c bé phËn nåi h¬i b»ng gang ®−a ®Õn c«ng tr−êng ph¶i ®−îc xÕp thμnh côm hay ®ãng hßm, ph¶i ®−îc thö s¬ bé trong x−ëng chÕ t¹o hay ph©n x−ëng l¾p ghÐp. 2.37.ThiÕt bÞ trao ®æi nhiÖt, m¸y b¬m li t©m trªn hÖ cïng víi ®éng c¬ ®iÖn ph¶i cã èng t¶i t¹i khíp nèi. B¸nh xe c«ng t¸c cña b¸nh xe li t©m ph¶i quay ®−îc b»ng tay vμ kh«ng va ch¹m vμo vá b¬m. Trôc cña ®éng c¬ ®iÖn nèi víi nhau nhê khíp b¸n nguyÖt vμ ph¶i n»m trªn mét ®−êng th¼ng. Khíp nèi ph¶i g¾n chÆt trªn trôc. æ bi m¸y b¬m cÇn lau s¹ch vμ b«i mì. Khi m¸y b¬m vμ ®éng c¬ ®iÖn nèi víi nhau b»ng d©y cuaroa th× mÆt cña b¬m vμ ®éng c¬ ph¶i cïng trªn mét mÆt ph¼ng. Ph¶i cã biÖn ph¸p ®Ó ®iÒu chØnh ®é c¨ng cña d©y cuaroa. 2.38.C¸c thiÕt bvÞ ®o l−êng, kiÓm tra vμ thiÕt bÞ tù ®éng cÇn ph¶i ®−îc ®Æt riªng biÖt. 2.39.Tr−íc khi l¾p ®Æt thiÕt bÞ trao ®æi nhiÖt cÇn ph¶i ®æ thuû lùc, ¸p lùc thö 10daN/cm2, thêi gian thö 2 phót. ¸p lùc chØ trªn ¸p kÕ kh«ng ®−îc gi¶m trong khi thö. Page 11 
 12. TI£U CHUÈN VIÖT NAM tcvn 4519 : 1988 2.40.Bé t¶n nhiÖt cÇn l¾p vμo ®−êng èng víi líp ®Öm dμy 1,5mm. Cã thÓ dïng cao su chÞu nhiÖt hay cao su ami¨ng khi nhiÖt ®é cña n−íc tíi 140OC. - Vßng ®Öm cao su ami¨ng - khi nhiÖt ®é cña n−íc trong èng lín h¬n 104OC Cã thÓ dïng cao su chÞu nhiÖt hoÆc c¸c - t«ng tÈm n−íc vμ tÈm dÇu gai nguyªn chÊt - Khi nhiÖt ®é n−íc trong èng nhá h¬n 105OC. 2.41.Côm t¶n nhiÖt, phô tïng t¶n nhiÖt vμ ®èi l−u thö b»ng thuû lùc víi ¸p lùc thö b»ng ¸p lùc lμm viÖc céng víi 5daN/cm2 hay thö b»ng khÝ nÐn víi ¸p suÊt 1,5daN/cm2. Thêi gian thö b»ng thuû lùc lμ 2 phót, cßn thö b»ng khÝ nÐn lμ 0,3 phót. ¸p lùc kh«ng ®−îc gi¶m trong thêi gian thö, sau khi thö ph¶i dèc s¹ch n−íc trong èng vμ thiÕt bÞ ®un. 2.42.§Ó tr¸nh hiÖn t−îng t¾c èng, c¸c bé phËn ®un nãng cña dμn cÊp nhiÖt cÇn ph¶i thæi khÝ, sau khi thö thuû lùc, c¸c èng nh¸nh nèi víi dμn cÊp nhiÖt ph¶i ®ång thêi ®ãng l¹i b»ng nót. 3. C¸c c«ng t¸c l¾p ®Æt C¸c yªu cÇu c¬ b¶n ®èi víi c«ng t¸c thi c«ng 3.1.Khi l¾p ®Æt c¸c thiÕt bÞ kÜ thuËtvÖ sinh cÇn b¶o ®¶m c¸c yªu cÇu kÜ thuËt sau: - C¸c mèi nèi ph¶i kÝn, c¸c chi tiÕt vμ c¸c gi¸ ®ì trªn toμn b«n hÖ thèng ph¶i ch¾c ch¾n; - Kh«ng cã chç cong, chç gÉy, nøt trªn c¸c ®o¹n th¼ng cña ®−êng èng dÉn n−íc vμ khÝ; - C¸c van kho¸ vμ van ®iÒu chØnh, thiÕt bÞ b¶o hiÓm vμ c¸c dông cô kiÓm tra ®o l−êng ph¶i lμm viÖc b×nh th−êng, ®ång thêi ®¶m b¶o kh¶ n¨ng phôc vô söa ch÷a vμ thay thÕ dÔ dμng; - §¶m b¶o th¶i hÕt kh«ng khÝ vμ dèc hÕt n−íc rakhái hÖ thèng khi cÇn thiÕt; - §¶m b¶o ®é dèc cña ®−êng èng theo thiÕt kÕ; - Cè ®Þnh ch¾c ch¾n l−íi b¶o vÖ b»ng truyÒn ®éng ë m¸y b¬m vμ m¸y qu¹t. 3.2.Tr−íc khi ®Æt ®−êng èng ph¶i kiÓm tra ®−êng èng cã s¹ch hay kh«ng. Nh÷ng phÇn ®Ó hë t¹m thêi trong ®−êng èng ®· l¾p cÇn cãp nót t¹m. Kh«ng ®−îc nót b»ng sîi gai, sîi d©y hoÆc giÎ. 3.3.Mèi nèi vμ c¸ch lμm kÝn mèi nèi ®−êng èng dÉn khÝ, dÉn n−íc cÇn tu©n theo c¸c quy ®Þnh trong ®iÒu 2.1; 2.10; 2.11; 2.12. 3.4.C¸c mèi nèi th¸o l¾p ®−îc trªn ®−êng èng ph¶i bè chÝ ë c¸c vÞ trÝ ®Æt van kho¸ vμ nh÷ng chç cÇn thiÕt kh¸c ®Ó thuËn tiÖn cho viÖc l¾p èng. 3.5.C¸c mèi nèi th¸o l¾p ®−îc cña ®−êng èng dÉn n−íc vμ dÉn khÝ còng nh− van kho¸, cöa kiÓm tra, tÈy röa ph¶i bè trÝ ë c¸c vÞ trÝ thuËn tiÖn cho viÖc sö dông. Khi ®Æt èng hë kh«ng ®−îc bè trÝ c¸c mèi nèi èng trong t−êng, v¸ch ng¨n, sμn vμ c¸c kÕt cÊu x©y dùng kh¸c cña ng«i nhμ. 3.6.§èi víi ®−êng èng ®Æt kÝn ë tÊt c¶ c¸c chç cã mèi nèi th¸o l¾p ®−îc vμ cã van kho¸ cÇn ph¶i lμm cöa ®Ó dÔ th¸o l¾p. Page 12 
 13. TI£U CHUÈN VIÖT NAM tcvn 4519 : 1988 3.7.Kho¶ng c¸ch tõ ®−êng èng chÝnh ®Õn van ®Æt trªn èng ®øng hoÆc èng nh¸nh kh«ng ®−îc qu¸ 120 mm. 3.8.§−êng èng ®øng ph¶i th¼ng ®øng, ®é lÖch so víi ph−¬ng th¼ng ®øng khi ®Æt hë kh«ng ®−îc qu¸ 2mm trªn 1m chiÒu dμi. 3.9.Trong nhμ ë vμ nhμ c«ng céng nªn ®Æt èng hë. Kho¶ng c¸ch tõ bÒ mÆt líp v÷a tr¸t hoÆc líp èp t−êng ®Õn trôc èng ngang cña c¸c hÖ thèng cÊp n−íc nãng vμ n−íc l¹nh, ph¶i b»ng 35mm, víi ®−êng èng tõ 32mm ®Õn 50mm, nÕu ®−êng kÝnh èng tõ 40 ®Õn 50 mm cho phÐp sai lÖch lμ ± 5mm. Khi ®Æt èng trong r·nh hoÆc trong hép t−êng, ®−êng èng kh«ng ®−îc ch¹m vμo bÒ mÆt cña kÕt cÊu x©y dùng. 3.10.C¸c ®−êng èng dÉn, thiÕt bÞ ®un nãng vμ c¸c lß s−ëi khi dÉn chÊt cã nhiÖt ®é lín h¬n 105OC cÇn ®Æt c¸ch xa c¸c kÕt cÊu dÔ ch¸y cña ng«i nhμ mét kho¶ng c¸ch kh«ng nhá h¬n 100 mm. HoÆc nh÷ng kÕt cÊu nμy cÇn thiÕt ph¶i ®−îc c¸ch nhiÖt. 3.11.§−êng èng ph¶i g¾n chÆt vμo c¸c kÕt cÊu x©y dùng cña nhμ hoÆc b¾t chÆt vμo gèi tùa. Kh«ng ®−îc phÐp ®Æt ®−êng èng dÉn trªn gi¸ ®ì b»ng gç. C¸c mèi hμn cña ®−êng èng kh«ng ®−îc tú trªn gèi tùa. 3.12.KÕt cÊu treo, gi¸ ®ì vμ gèi tùa di ®éng cña ®−êng èng cÇn ph¶i b¶o ®¶m cho ®−êng èng dÞch chuyÓn ®−îc tù do khi sö thay ®æi cña nhiÖt ®é. 3.13.Kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c vËt treo, ®ì ®o¹n èng thÐp n»m ngang lÊy theo b¶ng 5, nÕu nh− kh«ng cã chØ dÉn nμo kh¸c trong thiÕt kÕ. B¶ng 5 Kho¶ng c¸ch tèi ®a gi÷a c¸c vËt treo ®ì hoÆc gèi tùa §−êng kÝnh quy −íc cña cña ®−êng èng (m) èng (mm) Kh«ng b¶o «n Cã b¶o «n 15 2,5 1,5 20 3,0 2,0 25 3,5 2,0 32 4,0 2,5 40 4,5 3,0 50 5,0 3,0 70 6,0 4,0 80 6,0 4,0 100 6,0 4,5 125 7,0 5,0 150 8,0 6,0 3.14.Trong c¸c nhμ ë vμ nhμ c«ng céng ®−êng èng cÊp n−íc kh«ng cÇn g¾n ch¨c khi ®é cao cña tÇng ®Õn 3m, tr−êng hîp khi ®é cao cña tÇng nhμ h¬n 3m th× ®Æt neo gi÷a èng vμo ®iÓm gi÷ ®é cao cña tÇng nhμ. C¸c ®iÓm gi÷ ®é cao èng ®øng trong nhμ c«ng nghiÖp ph¶i lÊy c¸ch nhau 3m. Page 13 
 14. TI£U CHUÈN VIÖT NAM tcvn 4519 : 1988 3.15.Kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c ®iÓm neo cña ®−êng èng tho¸t n−íc b»n gang cã miÖng loe trong tr−êng hîp èng ®Æt n»m ngang kh«ng qu¸ 2m. Cßn ®èi víi èng ®øng cÇn mét ®iÓm cè ®Þnh cho mét tÇng nh−ng kh«ng ®−îc lín h¬n 3m. Kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c neo cho lo¹i èng tho¸t n−íc b»ng sμnh kh«ng ®−îc lín h¬n 1,5m. §iÓm cè ®Þnh ph¶i bè trÝ bªn d−íi miÖng loe. 3.16.C¸c chç xuyªn qua sμn t−êng trong vμ v¸ch ng¨n cña ®−êng èng thÐp dÉn c¸c chÊt cã nhiÖt ®é tõ 40 ®Õn 105OC (èng cÊp n−íc nãng, èng n−íc ng−ng tô ) ph¶i ®Æt èng lång ®Ó èng cã thÓ d·n në tù do khi nhiÖt dé chÊt bªn trong thay ®æi. §−êng èng dÉn cã chÊt nhiÖt ®é cao h¬n 105OC khi ®Æt èng xuyªn qua c¸c kÕt cÊu dÔ ch¸y vμ khã ch¸y ph¶i ®Æt trong èng lÌn b»ng vËt liÖu kh«ng ch¸y, khe hë gi÷a èng lång vμ èng dÉn theo toμn bé chu vi, kh«ng ®−îc nhá h¬n 15mm khi dïng d©y ami¨ng vμ kh«ng nhá h¬n 100mm khi kh«ng cã d©y ami¨ng. 3.17.Khi l¾p ®Æt c¸c thiÕt bÞ vÖ sinh vμ thiÕt bÞ ®un n−íc nãng cÇn ph¶i dïng d©y däi vμ èng thuû b×nh. 3.18.C¸c thiÕt bÞ vÖ sinh vμ thiÕt bÞ ®un cïng lo¹i bè trÝ trong c¸c phßng, cÇn ph¶i ®−îc ®Æt theo mét kiÓu vμ trªn cïng mét ®é cao thèng nhÊt. 3.19.§èi víi c¸c nhμ t¾m cã nÒn kh«ng ch¸y cho phÐp ®−îc ®Æt trùc tiÕp thïng ®un n−íc nãng khi dïng nhiÖt liÖu r¾n. Trong c¸c phßng cã nÒn b»ng gç, d−íi c¸c cét ®un n−íc nãng cÇn lμm ®Õ b»ng hai líp g¹ch ®Êt sÐt nung, phÝa tr−íc cña cét ®un nªn ®Æt mét tÊm b»ng vËt liÖu kh«ng ch¹y cã kÝch th−íc kh«ng nhá h¬n 500.700mm. 3.20.Khi l¾p ®Æt thïng ®ùng n−íc nãng vμ c¸c nót ®iÒu dÉn trªn kÕt cÊu gç, t¹i c¸c chç tiÕp xóc gi÷a kimlo¹i vμ gç cÇn lãt mét líp c¸c t«ng ami¨ng dÇy 4 ®Õn 5mm. 3.21.C¸c khu vÖ sinh ®Æt trªn bÖ, ngang møc víi nÒn. Tr−íc khi l¾p ®Æt khu vÖ sinh cÇn ph¶i kiÓm tra sao cho mÐp trªn cña èng ®øng tho¸t n−íc tÇng d−¬× vμ bÖ ®ang chuÈn bÞ l¾p ®Æt cïng n»m trªn mét mÆt ph¼ng. TiÕn hμnh ®Æt buång vÖ sinh sao cho trôc cña èng ®øng tho¸t n−íc gi÷a c¸c tÇng ph¶i trïng nhau. ViÖc liªn kÕt khu vÖ sinh víi èng th«ng h¬i ph¶i tiÕn hμnh tr−íc khi ®Æt tÊm ng¨n c¸ch cña t−êng ®ã. 3.22.ViÖc quan s¸t bªn ngoμi. Còng nh− viÖc kiÓm tra thuû lùc c¸c ®−êng èng dÉn trong tr−êng hîp ®Æt hë ph¶i tiÕn hμnh tr−íc khi ®ãng kÝn chóng. ViÖc quan s¸t bªn ngoμi vμ thö c¸c èng ®−îc c¸ch nhiÖt ph¶i tiÕn hμnh tr−íc khi bäc líp vËt liÖu c¸ch nhiÖt. 3.23.C¸c hÖ thèng cug cÊp n−íc l¹nh, n−íc nãng tr−íc khi ®−a vμo sö dông ph¶i tÈy röa cÈn thËn b»ng n−íc. 3.24.ViÖc nèi c¸c hÖ thèng cÊp nhiÖt vμ hÖ thèng cÊp n−íc bªn trong nhμ víi m¹ng l−íi bªn ngoμi trong ®iÒu kiÖn mïa ®«ng ph¶i ®−îc tiÕn hμnh ngay tr−íc khi ®−a c¸c hÖ thèng vμo sö dông. Page 14 
 15. TI£U CHUÈN VIÖT NAM tcvn 4519 : 1988 3.25.Khi thi c«ng ë nh÷ng n¬i cã l¾p ®Æt ®−íng èng vμ c¸c thiÕt bÞ, phô tïng cÇn ph¶i tu©n theo c¸c quy ®Þnh trong ch−¬ng hai cña tiªu chuÈn nμy. §−êng èng cÊp n−íc bªn trong nhμ vμ cÊp n−íc nãng §Æt ®−êng èng 3.26.§−êng èng chÝnh, c¸c ®o¹n èng nh¸nh vμ èng nèi ®Õn c¸c thiÕt bÞ cÇn ®Æt víi ®é dèc tõ 0,002 ®Õn 0,005 ®Ó cã thÓ x¶ ®−îc n−íc. §é dèc èng nh¸nh cÇn ®−îc h−íng vÒ phÝa èng ®øng hoÆc c¸c vÞ trÝ th¸o l¾p ®−îc. ë nh÷ng ®iÓm thÊp cña m¹ng l−íi nªn ®Æt van x¶ hoÆc c¸c phô tïng cã n¾p ®Ëy ®Ó cã thÓ më ra khi cÇn thiÕt. 3.27.èng cÊp n−íc nãng th−êng ®Æt bªn ph¶i èng ®øng cÊp n−íc l¹nh. Khi èng n−íc l¹nh vμ èng n−íc nãng ®Æt song song n»m ngang th× èng n−íc nãng ®−îc ®Æt bªn trªn èng n−íc l¹nh. 3.28.Kh«ng ®−îc ®Æt ®−êng èng cÊp n−íc trong c¸c r·nh tho¸t n−íc, èng khãi vμ èng th«ng h¬i cña ng«i nhμ. §Æt van kho¸ 3.29.Trªn ®−êng èng cã bè trÝ van ®ãng, më. Van chØ ®−îc ®Æt trªn c¸c ®−êng èng cã ®−êng kÝnh lín h¬n hoÆc b»ng 20mm. 3.30.§ång hå ®o n−íc ®−îc ®Æt trong hè van cã n¾p ®Ëy. Trôc cña ®ång hå cÇn ®Æt n»m ngang, ph¶i cã biÖn ph¸p tho¸t n−íc tèt nhÊt cho ®ång hå. 3.31.Vßi lÊy n−íc vμ van hoμ trén ph¶i ®Æt cao h¬n vμnh chËu röa 200mm (tÝnh tõ mÐp vμnh chËu röa ®Õn trôc ngang cña vßi) §é cao cña vßi lÊy n−íc vμ vßi trén bªn trªn vμnh chËu röa trong phßng xÝ lμ 200mm. Vßi lÊy n−íc ë phßng t¾m ®Æt ë ®é cao 800mm kÓ tõ mÆt sμn. Vßi röa chËu xÝ ®Æt ë ®é cao 800mm kÓ tõ mÆt sμn ®Õn trôc ngang cña vßi. Chó thÝch: §èi víi c¸c chËu röa cã chõa lç ®Æt vßi còng nh− lo¹i chËu röa cã thiÕt bÞ phÝa trªn th× ®é cao ®Æt voi ®−îc x¸c ®Þnh theo cÊu t¹o cña thiÕt bÞ. 3.32.Van hoμ trén tæng hîp dïng chung cho chËu t¾m vμ chËu röa mÆt cÇn ®−îc ®Æt ë ®é cao 1.100mm, cßn van hoμ trén dïng cho h−¬ng sen ®Æt ë ®é cao 800mm (kÓ tõ mÆt sμn ®Õn trôc ngang cña van hoμ trén). 3.33.H−¬ng sen t¾m ®−îc ®Æt ë ®é cao tõ 2.100 ®Õn 2.150mm (tõ ®iÓm cao nhÊt cña h−¬ng sen ®Õn mÆt sμn). Van hoμ trén dïng cho h−¬ng sen ®−îc ®Æt trªn t−êng bªn cña buång t¾m ë ®é cao 1.200mm (tõ mÆt sμn). 3.34.Vßi cøu ho¶ ®Æt ë ®é cao 1.350mm (tõ mÆt sμn) khi cã c¸c vßi cøu ho¶ cïng cÆp cho phÐp ®Æt vßi nμy trªn vßi kia, kho¶ng c¸ch ®Æt trôc ngang vßi cøu ho¶ ®Õn ®¸y cña tñ vμ trôc ®øng ®Õn thμnh bªn cña tñ kh«ng ®−îc nhá h¬n 150mm. Page 15 
 16. TI£U CHUÈN VIÖT NAM tcvn 4519 : 1988 3.35.§é sai lÖch c¸c kÝch th−íc ®· ®−îc quy ®Þnh ë c¸c ®iÒu 3.31, 3.32, 3.33, 3.34 nh−ng kh«ng ®−îc qu¸ 20mm. §−êng èng tho¸t n−íc bªn trong nhμ vμ tho¸t n−íc m−a §Æt ®−êng èng 3.36.MiÖng läc cña èng vμ phô tïng (trõ khíp lèi hai ®Çu) cÇn ®Æt theo h−íng ng−îc chiÒu n−íc ch¶y. 3.37.§é dèc cña ®−êng èng tho¸t n−íc bÈn vμ n−íc m−a cÇn ph¶i tu©n theo thiÕt kÕ khi kh«ng cã chØ dÉn th× ®é dèc cho phÐp ®èi víi hÖ thèng tho¸t n−íc sinh ho¹t ®−îc quy ®Þnh trong b¶ng 6, cßn ®èi víi hÖ thèng tho¸t n−íc s¶n xuÊt vμ n−íc m−a ®−îc quy ®Þnh trong b¶ng 7. B¶ng 6 §−êng kÝnh èng (mm) §é dèc Tiªu chuÈn Tèi thiÓu 50 0.035 0.025 75 0.025 0.015 100 0.020 0.012 125 0.015 0.010 150 0.010 0.007 200 0.008 0.005 B¶ng 7 §−êng kÝnh èng (mm) §é dèc tèi thiÓu ®èi víi èng tho¸t n−íc s¶n xuÊt N−íc th¶i t−¬ng ®èi s¹ch vμ N−íc th¶i bÈn n−íc m−a 50 0.020 0.030 75 0.015 0.020 100 0.008 0.012 125 0.006 0.010 150 0.005 0.007 200 0.004 0.005 Chó thÝch:§é dèc tèi®a cña ®−êng èng tho¸t n−íc n»m ngang kh«ng ®−îc qu¸ 0.15 (trõ c¸c nh¸nh ng¾n chiÒu dμi kh«ng qu¸ 1,5m). NÕu tõ thiÕt bÞ vÖ sinh ra. 3.38.Chç ngoÆt cña èng ®øng tho¸t n−íc cã ®−êng kÝnh tõ 50-100mm t¹i ®o¹n chuyÓn tiÕp ®Õn miÖng x¶ cÆn l¾p mét cót tho¸t b¸n kÝnh 400mm. Cho phÐp ®Æt 2 cót 1350 thay cho mét cót tho¸t. Page 16 
 17. TI£U CHUÈN VIÖT NAM tcvn 4519 : 1988 3.39.Kh«ng ®−îc sö dông thËp ph¼ng trªn c¸c tuyÕn n»m ngang cña hÖ thèng tho¸t ph©n vμ n−íc th¶i s¶n xuÊt . 3.40.Kh«ng ®−îc nèi thiÕt bÞ vÖ sinh vμo c¸c ®o¹n n»m ngang (phÇn ®æi chiÒu) cña èng ®øng. 3.41.§o¹n èng th«ng h¬i cña ®−êng èng ®øng tho¸t n−íc cÇn nh« cao h¬n mÆt nhμ 0,7m, trong tr−êng hîp nhμ m¸i b»ng th× nh« cao kh«ng nhá h¬n 3m). NÕu trong thiÕt kÕ kh«ng cã chØ dÉn nμo kh¸c th× kÕt thóc b»ng èng chãp. 3.42.Kh«ng ®−îc nèi chung èng th«ng h¬i cña ®−êng èng tho¸t n−íc víi ®−êng èng th«ng giã vμ th«ng khãi. 3.43.Kh«ng ®−îc ®Æt èng tho¸t n−íc c¾t ngang qua èng th«ng giã vμ èng th«ng khãi. 3.44.§Ó lμm s¹ch m¹ng l−íi tho¸t n−íc sinh ho¹t vμ tho¸t n−íc s¶n xuÊt bªn trong nhμ cÇn ph¶i ®Æt c¸c bé phËn x¶ röa ë c¸c vÞ trÝ sau: - Trªn c¸c èng ®øng, khi kh«ng khóc khuûu, c¸c lç th¨m ®−îc bè trÝ ë tÇng hÇm hoÆc tÇng 1 vμ tÇng trªn cïng, cßn khi khóc khuûu th× lç th¨m ®−îc bè trÝ ë tÊt c¶ c¸c tÇng. Lç th¨m ®−îc bè trÝ ë ®é cao 1m kÓ tõ sμn vμ cao h¬n thμnh thiÕt bÞ vÖ sinh kh«ng nhá h¬n 0,15m. Trong c¸c ng«i nhμ cã chiÒu cao lín h¬n 5 tÇng th× trªn c¸c tuyÕn èng ®øng bè trÝ lç th¨m. - Trªn ®o¹n ®Çu cña èng tho¸t n−íc bÈn (theo chiÒu n−íc ch¶y) khi sè chËu xÝ Ýt nhÊt lμ 3 mμ kh«ng cã lç th¨m th× ph¶i bè trÝ lç x¶ röa. Trªn c¸c ®o¹n nÇm ngang cña m¹ng l−íi, kho¶ng c¸ch lín nhÊt cho phÐp gi÷a c¸c lç th¨m vμ cöa x¶ lÊy theo b¶ng 8. B¶ng 8 Kho¶ng c¸ch ®èi víi c¸c lo¹i n−¬c th¶i (m) N−íc th¶i ph©n, N−íc th¶i s¶n n−íc th¶i sinh Lo¹i, bé §−êng kÝnh èng N−íc th¶i s¶n xuÊt t−¬ng ®èi ho¹t, s¶n xuÊt vμ phËn x¶ (mm) xuÊt cã chøa s¹ch, n−íc c¸c lo¹i n−íc nhiÒu chÊt l¬ löng m−a th¶i cã thμnh phÇn t−¬ng tù Lç th¨m 50 15 12 10 Tõ 100 ®Õn 150 20 15 12 200 vμ lín h¬n 25 20 15 Lç x¶ röa 50 10 8 6 Tõ 100 ®Õn 150 15 10 8 3.45.Trªn c¸c ®−êng èng treo d−íi trÇn, cho phÐp sö dông lâ x¶ röa cã nót ®Ëy cao lªn ngang hoÆc cao h¬n mÆt sμn cña tÇng trªn, tuú theo tÝnh chÊt cña gian phßng. 3.46.M¹ng l−íi tho¸t n−íc sinh ho¹t cña c¸c cöa hiÖu, nhμ ¨n, qu¸n cμ phª, c¨ng tin cÇn ®−îc ®Æt trong c¸c hép, cßn t¹i chç gÆp nhau cña c¸c vËt ch¾n víi ®−êng èng ®øng cÇn ®−îc chÌn kÝn. Page 17 
 18. TI£U CHUÈN VIÖT NAM tcvn 4519 : 1988 3.47.Cöa kiÓm tra trªn c¸c èng ®øng tho¸t n−íc s¹ch (n−íc m−a) cÇn ®−îc l¾p ®Æt ë c¸c tÇng d−íi cïng, cßn khi cã ®o¹n khóc khuûu trªn èng ®øng th× nã ®−îc ®Æt phÝa d−íi khóc khuûu ®ã. 3.48.Trªn c¸c ®−êng èng tho¸t n−íc ®Æt d−íi nÒn nhμ cÇn ph¶i ®Æt lç th¨m trong giÕng sao cho mÆt bÝch cña miÖng lç th¨m ngang víi ®¸y giÕng. §¸y giÕng th¨m ph¶i cã ®é dèc Ýt nhÊt 0,05 vÒ phÝa mÆt bÝch cña lç th¨m. §Çu bu l«ng ph¶i lâm xuèng, sau khi xiÕt bu l«ng l¾p lç th¨m ph¶i dïng v÷a xi m¨ng x¶m chÆt. 3.49.Khi èng ®øng ®Æt kÝn, ë ngang mÐp d−íi cña lç th¨m cÇn cã tÊm xi m¨ng hoÆc bª t«ng b¶o vÖ. 3.50.Lç x¶ cÇn cã l¾p ®Ëy b»ng gang hoÆc thÐp cã ®Öm b»ng sîi gai tÈm h¾c Ýn hoÆc matÝt. 3.51.C¸c ®−êng èng tho¸t n−íc ë vÞ trÝ cã kh¶ n¨ng h− háng, c¬ häc (trong tÇng hÇm, kho than, kho thùc phÈm ) cÇn ®−îc b¶o vÖ khái bÞ va ch¹m. 3.52.§Ó ng¨n ngõa sù « nhiÔm trong qu¸ tr×nh l¾p ®Æt, c¸c ®Çu ®Ó hë cña ®−êng èng dÉn n−íc vμ phÔu thu n−íc m−a cÇn ®−îc ®Æt kÝn t¹m thêi b»ng c¸ch n¾p s¹ch. L¾p ®Æt c¸c thiÕt bÞ vÖ sinh. 3.53.§Ó g¾n ch¾c c¸c thiÕt bÞ vÖ sinh víi kÕt cÊu x©y dùng ph¶i sö dông bu l«ng. Kh«ng ®−îc dïng c¸c nót gç ®Ó g¾n ch¾c c¸c thiÕt bÞ vÖ sinh. Khi cè ®Þnh thiÕt bÞ vÖ sinh vμo kÕt cÊu gç ph¶i dïng ®inh vÝt. 3.54.èng ra cöa chËu xÝ ph¶i nèi trùc tiÕp víi miÖng loe cña èng tho¸t hoÆc víi èng nèi b»ng gang hay chÊt dÎo gi÷a chËu xÝ vμ èng tho¸t. miÖng loe cña èng tho¸t ®Æt d−íi chËu xÝ, cã èng ra th¼ng, cÇn ®Æt ngang víi mÆt sμn. 3.55.ChËu xÝ bÒn cÇn g¾n chÆt víi sμn b»ng bu l«ng, hay d¸n b»ng keo. 3.56.§é cao ®Æt thiÕt bÞ vÖ sinh (kÓ tõ mÆt sμn) cÇn ®−îc lÊy theo b¶ng 9. 3.57.Mçi thiÕt bÞ vÖ sinh ®−îc nèi víi m¹ng l−íi tho¸t n−íc qua xi - ph«ng. NÕu kh«ng cã xi - ph«ng th× tuú thuéc vμo kÕt cÊu thiÕt bÞ, cho phÐp ®Æt mét xi - ph«ng cho mét nhãm chËu röa. Sè l−îng kh«ng qu¸ 6 c¸i, bè trÝ trong cïng mét gian phßng hoÆc cho mét chËu röa cã nhiÒu ng¨n. Trong c¸c phßng sinh ho¹t cña c¸c ng«i nhμ c«ng nghiÖp cho phÐp ®Æt mét nhãm c¸c chËu röa cïng lo¹i. 3.58.Tr−íc khi thö c¸c hÖ thèng ®· l¾p, ®Ó ®Ò phßng r¸c bÈn ®ãng l¹i trong xi - ph«ng ®Æt d−íi c¸c thiÕt bÞ vÖ sinh, cÇn ph¶i th¸o nót d−íi xi -ph«ng ra, ®èi víi xi - ph«ng kiÓu chai th× th¸o cèc ®¸y. Page 18 
 19. TI£U CHUÈN VIÖT NAM tcvn 4519 : 1988 3.59.T¹i chç nèi thiÕt bÞ vÖ sinh vμo èng xi - ph«ng (trõ lo¹i xi - ph«ng kiÓu chai) ph¶i lÌn chÆt b»ng sîi gai tÈm bi - tum cã quÐt s¬n, hay b»ng c¸ch ®Æt c¸c vßng cao su ®Ó lÌn chÆt. 3.60.ChËu t¾m ph¶i ®Æt dèc vÒ phÝa èng tho¸t. Vá cña chËu t¾m vμ èng tho¸t n−íc cÇn ®−îc nèi víi nhau b»ng mét d©y kim lo¹i ®Ó c©n b»ng ®iÖn thÕ. B¶ng 9 Tªn dông cô Trong nhμ ë, §é cao kÓ tõ sμn nhμ c«ng nghiÖp, Trong tr−êng Trong nhμ trÎ vμ nhμ d©n dông häc mÉu gi¸o 1 2 3 4 1.ChËu röa mÆt (tÝnh ®Õn mÐp) 800 650 Tõ 550 ®Õn 450 2.ChËu röa tay vμ c¸c lo¹i chËu röa kh¸c (tÝnh ®Õn mÐp) 750 LÊy theo thiÕt kÕ LÊy theo thiÕt kÕ 3.B×nh x¶ n−íc chËu xÝ (tÝnh ®Õn ®¸y thïng) ®Æt cao 1800 1800 1800 4. ¢u tho¸t n−íc b»ng gang ch«n trong sμn (mÐp cña ©u) 300 300 - 5. ¢u tiÓu treo trªn t−êng (tÝnh ®Õn mÐp) 600 - - 6. ChËu vÖ sinh phô n÷ (tÝnh ®Õn vμnh chËu) 400 - - 7. èng phu n−íc m¸ng tiÓu (tõ ®¸y lßng m¸ng ®Õn trôc èng) 600 - - 8. ChËu xÝ bÖt (tÝnh ®Õn mÐp) Tõ 600 ®Õn 650 - - 9. Vßi phun n−íc uèng (tÝnh ®Õn 900 750 650 thμnh chËu. - TÝnh ®Õn ®¸y kh«ng nhá h¬n 600 - - 10. TÝnh ®Õn mÐp kh«ng lín h¬n 1700 - - Chó thÝch: 1) Trong c¸c phßng cña nhμ trÎ vμ tr−êng mÉu gi¸o, kho¶ng c¸ch tõ sμn ®Õn mÐp chËu röa mÆt lÊy b»ng 0,5m. 2) èng ®ôc lç ®Ó déi n−íc m¸ng tiÓu ph¶i ®Æt cho lç h−íng vμo t−êng vμ h−íng vÒ phÝa d−íi mét gãc 45O. 3) §é sai lÖch ®èi víi c¸c dông cô ®¹t riªng lÎ lμ 20mm, cßn ®èi víi c¸c dông cô cïng lo¹i ®Æt thμnh nhãm lμ 5mm. 3.61.Khi l¾p ®Æt èng x¶ n−íc th¶i tõ c¸c thiÕt bÞ s¶n xuÊt vμo m¹ng l−íi tho¸t n−íc ph¶i ®Ó mçi ®o¹n kh«ng nhá h¬n 20 ®Õn 30mm do sù gi¸n ®o¹n dßng phun. Khi nèi èng x¶ trμn cña thïng chøa n−íc uèng víi hÖ m¹ng l−íi tho¸t ph¶i tÝnh ®Õn sù gi¸n ®o¹n cña dßng ch¶y bëi phÔu x¶. mÐp d−íi cña èng x¶ tõ thïng cÇn ®Æt cao h¬n mÐp trªn cña hè thu vμo hÖ thèng tho¸t n−íc lμ 25mm. Page 19 
 20. TI£U CHUÈN VIÖT NAM tcvn 4519 : 1988 3.62.Trong nhμ ¨n tËp thÓ, nhμ bÕp vμ c¸c phßng tËp thÓ cña nhμ trÎ, tr−êng häc, trong c¸c cöa hμng thùc phÈm khi ®Æt chËu röa gi÷a èng tho¸t n−íc vμ xi - ph«ng ph¶i cã kho¶ng trèng tõ 20 ®Õn 30mm. 3.63.PhÔu thu n−íc bÈn ®−îc ®Æt ë nh÷ng chç thÊp cña sμn (sμn xi m¨ng, sμn l¸t g¹ch cã líp c¸ch thuû ) vμ ®−îc ch«n trong sμn, b¶o ®¶m n−íc khong thÊm qua chç ®Æt èng. MÆt l−íi cña phÔu thu cÇn thÊp h¬n mÆt sμn hoμn thiÖn hoÆc thÊp h¬n ®¸y r·nh dÉn n−íc tõ 5 ®Õn 10mm. HÖ thèng cÊp n−íc nãng §Æt ®−êng èng 3.64.§é dèc cña ®−êng èng chÝnh dÉn h¬in−íc nãng vμ èng ng−ng tô cÇn lÊy lín h¬n 0,002, riªng ®−êng èng dÉn h¬i cã ®é dèc ng−îc víi chiÒu chuyÓn ®éng cña h¬i n−íc th× ph¶i lÊy lín h¬n 0,006. 3.65.§é dèc cña c¸c èng dÉn n−íc ®Õn c¸c thiÕt bÞ ®un n−íc nãng cÇn ph¶i ®Æt theo chiÒu chuyÓn ®éng cu¶ n−íc vμ lÊy b»ng 5 ®Õn 10mm cho toμn bé chiÒu dμi cña èng dÉn. Khi chiÒu dμi nhá h¬n 500mm th× èng dÉn cã thÓ ®Æt n»m ngang. C¸c èng dÉn cã chiÒu dμi lín h¬n 150mm ph¶i cè ®Þnh èng víi kÕt cÊu cña nhμ. 3.66.Trong hÖ thèng cÊp n−íc nãng khi cã hai ®−êng èng ®i song song th× kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c trôc cña èng ®øng kh«ng c¸ch nhiÖt cã ®−êng kÝnh ®Õn 32mm lμ 80mm, cho phÐp sai sè 5mm. 3.67.Trªn nh÷ng ®o¹n èng th¼ng vμ dμi, cÇn ph¶i ®Æt c¸c nót co d·n cho c¸c lo¹i èng dÉn n−íc nãng hoÆc h¬i n−íc nãng. Kho¶ng c¸ch lín nhÊt gi÷a c¸c nót co d·n lμ 30 m. Nh÷ng ®o¹n èng cã chç ngoÆt mμ chiÒu dμi cña mçi ®o¹n nhá h¬n 10m th× kh«ng ®Æt nót co d·n. 3.68.T¹i ®iÓm gi÷a c¸c nót co d·n ph¶i cã gèi tùa cè ®Þnh, neo èng chÆt víi kÕt cÊu nhμ, c¸c ®iÓm kh¸c dïng gèi tùa tù do (èng tr−ît trªn gèi tùa). 3.69.Cã thÓ dïng nót co d·n h×nh ch÷ U, ch÷ S hoÆc nót co d·n mÒm tuú theo ®iÒu kiÖn kh«ng gian cho phÐp. Nh÷ng èng cã ®−êng kÝnh nhá h¬n hoÆc b»ng 20mm cã thÓ cho phÐp uèn èng trùc tiÕp lμm nót co d·n. 3.70.Nèi c¸c èng dÉn n−íc nãng b»ng ph−¬ng ph¸p ren, dïng sîi gai tÈm bét phÊn ch× quÊn quanh c¸c ®−êng ren vμ vÆn ch¾c c¸c bé phËn nèi. Khi nèi b»ng mÆt bÝch ph¶i cã tÊm ®Öm b»ng ami¨ng hoÆc cao su chÞu nhiÖt. 3.71.§Ó t¸ch n−íc ng−ng tô ra khái ®−êng èng cña hÖ thèng cÊp nhiÖt ¸p lùc thÊp b»ng h¬i n−íc, t¹i nh÷ng ®iÓm thÊp cña hÖ thèng cÇn ph¶i ®Æt van x¶. 3.72.C¸c èng chÝnh, èng ®øng cÊp n−íc nãng, èng dÉn nhiÖt, èng ng−ng tô cÇn ph¶i ®−îc c¸ch nhiÖt. Tr−íc khi cuèn líp vËt liÖu c¸ch nhiÖt ph¶i thö ¸p lùc ®−êng èng vμ lμm thñ tôc nghiÖm thu tõng phÇn. Page 20 
Đồng bộ tài khoản