Tài liệu TCVN 5572 1991

Chia sẻ: Nguyen Phung | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:13

0
157
lượt xem
77
download

Tài liệu TCVN 5572 1991

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

TCVN 5572 1991: Hệ thống tài liệu thiết kế xây ựng-Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép-bản vẽ thi công trong xây dựng dân dụng và công nghiệp

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tài liệu TCVN 5572 1991

 1. TI£U CHUÈN VIÖT NAM tcvn 5572 : 1991  HÖ thèng tμi liÖu thiÕt kÕ x©y dùng - KÕt cÊu bª t«ng vμ bª t«ng cèt thÐp - B¶n vÏ thi c«ng Tiªu chuÈn nμy quy ®Þnh thμnh phÇn vμ nguyªn t¾c tr×nh bμy c¸c b¶n vÏ thi c«ng kÕt cÊu bª t«ng vμ bª t«ng cèt thÐp trong x©y dùng d©n dông vμ c«ng nghiÖp. 1. Quy ®Þnh chung 1.1. B¶n vÏ thi c«ng kÕt cÊu bª t«ng vμ bª t«ng cèt thÐp (sau ®©y gäi lμ b¶n vÏ kÕt cÊu) ph¶i tu©n theo c¸c quy ®Þnh trong tiªu chuÈn nμy vμ c¸c tiªu chuÈn hiÖn hμnh cã liªn quan. 1.2. Thμnh phÇn bé b¶n vÏ kÕt cÊu bª t«ng vμ bª t«ng cèt thÐp gåm: - C¸c b¶n vÏ bè trÝ kÕt cÊu ; - C¸c b¶n vÏ kÕt cÊu bª t«ng vμ bª t«ng cèt thÐp ®æ t¹i chç-C¸c b¶n vÏ cÊu kiÖn bª t«ng vμ bª t«ng cèt thÐp dïng cho kÕt cÊu l¾p ghÐp ( c¸c cÊu kiÖn nμy th êng lμ: cét dÇm v.. v... vμ c¸c s¶n phÈm kh¸c ® îc s¶n xuÊt t¹i nhμ m¸y hoÆc c«ng tr êng) ; - C¸c b¶ng thèng kª. 2. B¶n vÏ bè trÝ kÕt cÊu 2.1. Néi dung b¶n vÏ bè trÝ kÕt cÊu gåm: - C¸c b¶n vÏ bè trÝ kÕt cÊu ( ®èi víi kÕt cÊu ®æ t¹i chç) ; - C¸c b¶n vÏ bè trÝ cÊu kiÖn ( ®èi víi kÕt cÊu l¾p ghÐp) ; - C¸c b¶ng thèng kª c¸c bé phËn, kÕt cÊu vμ cÊu kiÖn ; - C¸c b¶ng thèng kª vËt liÖu cña kÕt cÊu ®æ t¹i chç vμ kÕt cÊu l¾p ghÐp ; Chó thÝch: Khi cÇn thiÕt cho phÐp ® a vμo c¸c sè liÖu bæ sung nh : c¸c chØ dÉn chung, c¸c quy íc thÓ hiÖn vμ kÝ hiÖu ®Æt riªng cho c¸c b¶n vÏ thi c«ng phøc t¹p. 3.1. C¸c b¶n vÏ bè trÝ cÊu kiÖn cña kÕt cÊu l¾p ghÐp ph¶i ® îc thÓ hiÖn theo quy ®Þnh trong phô lôc. 2.2. C¸c b¶n vÏ bè trÝ kÕt cÊu ®æ t¹i chç ph¶i ® îc thÓ hiÖn theo tØ lÖ 1/ 100 ; 1/ 200; hoÆc 1/ 500. Trªn b¶n vÏ ph¶i ghi râ: - C¸c trôc ®Þnh vÞ cña nhμ hoÆc c«ng tr×nh, kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c trôc víi nhau vμ kÝch th íc tæng céng; - C¸c ®é cao ë nh÷ng ®é cao nhÊt ®Æc tr ng nhÊt cña kÕt cÊu; - KÝ hiÖu c¸c bé phËn kÕt cÊu. VÝ dô : thÓ hiÖn s¬ ®å bè trÝ kÕt cÊu bª t«ng cèt thÐp ®æ t¹i chç cho mét ng«i nhμ (h×nh 1). 3. B¶n vÏ kÕt cÊu bª t«ng vμ bª t«ng cèt thÐp ®æ t¹i chç 3.1. Néi dung b¶n vÏ kÕt cÊu bª t«ng vμ bª t«ng cèt thÐp ®æ t¹i chç gåm c¸c h×nh chiÕu, mÆt c¾t,   Page 1 
 2. TI£U CHUÈN VIÖT NAM tcvn 5572 : 1991  h×nh vÏ chi tiÕt vμ c¸c b¶ng thèng kª. 3.2. C¸c h×nh chiÕu, mÆt c¾t vμ h×nh vÏ chi tiÕt cña b¶n vÏ ph¶i ® îc thÓ hiÖn theo tØ lÖ: 1: 10; 1:20; 1: 50; hay 1: 100. 3.3. Trªn c¸c h×nh chiÕu, mÆt c¾t vμ h×nh vÏ chi tiÕt (h×nh 2) ph¶i ghi râ:C¸c trôc ®Þnh vÞ cña nhμ hoÆc c«ng tr×nh, kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c trôc ®ã víi nhau vμ c¸c kÝch th íc tæng céng, còng nh mèi liªn quan gi÷a c¸c bé phËn cña kÕt cÊu víi c¸c trôc ®ã ;   Page 2 
 3. TI£U CHUÈN VIÖT NAM tcvn 5572 : 1991  C¸c ®é cao ë nh÷ng ®é cao ®Æc tr ng nhÊt cña kÕt cÊu ; C¸c chi tiÕt ®Æt s½n ; C¸c ®iÓm nèi, lç trèng, c¸c hèc vμ r·nh ®Æt èng; C¸c bé phËn cña kÕt cÊu tiÕp gi¸p dïng lμm gèi ®ì cho kÕt cÊu ®æ t¹i chç ( thÝ dô: khèi g¹ch x©y) hay c¸c bé phËn mμ kÕt cÊu ® îc ngμm vμo trong ®ã. 3.4. §èi víi kÕt cÊu ®æ t¹i chç bao gåm nhiÒu bé phËn (thÝ dô: dÇm b¶n...) mμ trªn mçi bé phËn cÇn thÓ hiÖn c¸c s¬ ®å cèt thÐp riªng th× ph¶i ®Æt ký hiÖu cho tõng bé phËn. C¸c ký hiÖu nμy ph¶i ghi râ trªn c¸c h×nh chiÕu hay mÆt c¾t (h×nh 2). 3.5. C¸c b¶n vÏ cèt thÐp cña kÕt cÊu hoÆc c¸c bé phËn cña kÕt cÊu ph¶i ® îc thÓ hiÖn theo c¸c quy ®Þnh trong ch ¬ng 5 cña tiªu chuÈn nμy. 3.6. C¸c b¶n vÏ bè trÝ cèt thÐp vμ chi tiÕt ®Æt s½n cña kÕt cÊu ®æ t¹i chç ph¶i ® îc lËp thμnh mét bé b¶n vÏ Cho phÐp kh«ng thÓ hiÖn b»ng h×nh vÏ c¸c chi tiÕt ®¬n gi¶n (thÝ dô: c¸c thanh ®¬n) n»m trong kÕt cÊu t¹i chç, nh ng c¸c sè liÖu cÇn thiÕt ®Ó gia c«ng c¸c chi tiÕt nμy ph¶i ghi râ trong b¶ng thèng kª cña kÕt cÊu cã c¸c chi tiÕt ®ã. Tr êng hîp cÇn thiÕt cã thÓ ghi c¸c sè liÖu ®Ó gia c«ng c¸c chi tiÕt nμy ngay trªn b¶n vÏ kÕt 3.7. C¸c b¶ng thèng kª vËt liÖu, thèng kª chi phÝ thÐp vμ thèng kª cÊu kiÖn cho kÕt cÊu ®æ t¹i chç vμ kÕt cÊu l¾p ghÐp ph¶i tu©n theo quy ®Þnh trong ch ¬ng 6 cña tiªu chuÈn nμy. 4. B¶n vÏ c¸c cÊu kiÖn bª t«ng vμ bª t«ng cèt thÐp cña kÕt cÊu l¾p ghÐp 4.1. B¶n vÏ cÊu kiÖn gåm c¸c h×nh chiÕu, mÆt c¾t, h×nh vÏ chi tiÕt, c¸c b¶n vÏ bè trÝ thÐp vμ c¸c b¶ng thèng kª. 4.2. C¸c h×nh chiÕu, mÆt c¾t, h×nh vÏ chi tiÕt ph¶i thÓ hiÖn theo tØ lÖ: 1: 10 ; 1:20 ; 1:50 ; 1: 100.   Page 3 
 4. TI£U CHUÈN VIÖT NAM tcvn 5572 : 1991  4.3. Trªn c¸c h×nh chiÕu, mÆt c¾t, h×nh vÏ ph¶i thÓ hiÖn ®Çy ®ñ: c¸c lç trèng, hèc t êng, r·nh chõa s½n còng nh c¸c chi tiÕt (thÝ dô: c¸c mèi nèi) ®Ó liªn kÕt c¸c cÊu kiÖn; C¸c chi tiÕt ®Æt s½n, c¸c dÊu (® êng trôc) , c¸c mèc vμ kÝ hiÖu chØ dÉn ®¶m b¶o ®óng h íng dÉn l¾p ®Æt, ®óng vÞ trÝ ®iÓm kª, ®iÓm treo khi cÇn vËn chuyÓn vμ xÕp kho ( xem h×nh vÏ 3). 4.4. C¸c b¶n vÏ bè trÝ thÐp vμ c¸c b¶ng thèng kª cña cÊu kiÖn ph¶i tu©n theo c¸c quy ®Þnh trong ch ¬ng 5 vμ ch ¬ng 6 cña tiªu chuÈn nμy. 5. B¶n vÏ bè trÝ thÐp 5.1. B¶n vÏ bè trÝ thÐp ph¶i ® îc vÏ theo tØ lÖ 1: 20 ; 1: 50 ; hay 1: 100 4.1. Trªn c¸c b¶n vÏ bè trÝ thÐp ( h×nh 4) ph¶i ® îc thÓ hiÖn râ: - C¸c ® êng bao cña kÕt cÊu ®æ t¹i chç hay cña c¸c cÊu kiÖn l¾p ghÐp, c¸c kÝch th íc ®Ó x¸c ®Þnh vÞ trÝ thiÕt kÕ cña cèt thÐp ; - C¸c s¶n phÈm cèt thÐp ( theo quy ®Þnh trong tiªu chuÈn TCVN 2235 : 1977 ) ; - C¸c chi tiÕt ® îc hμn tr íc vμo cèt thÐp khi chÕ t¹o ( chØ cÇn ghi kÝ hiÖu vμ kÝch th íc ®Þnh vÞ) ; - ChiÒu dμy líp bªt«ng b¶o vÖ (tÝnh tõ mÆt ngoμi cña thanh cèt thÐp tíi mÐp gÇn nhÊt cña cÊu kiÖn) ; - C¸c mèc ®Þnh vÞ (khi cÇn) ®Ó ®¶m b¶o cèt thÐp n»m ®óng vÞ trÝ thiÕt kÕ. 4.1. C¸c khung vμ l íi trªn b¶n vÏ bè trÝ cèt thÐp ® îc phÐp thÓ hiÖn ®¬n gi¶n nh sau: Khung vμ l íi chØ thÓ hiÖn b»ng ® êng bao nÐt ®Öm (h×nh 5) §Ó ®¶m b¶o viÖc l¾p ®Æt khung vμ l íi cã kÝch th íc kh«ng ®èi xøng n»m ®óng vÞ trÝ thiÕt kÕ, cho phÐp chØ thÓ hiÖn c¸c nÐt ®Æc tr ng cña chóng ( thÝ dô: ® êng kÝnh cña mét thanh thÐp kh¸c biÖt, xem h×nh 6 ).   Page 4 
 5. TI£U CHUÈN VIÖT NAM tcvn 5572 : 1991  NÕu kÕt cÊu cã nhiÒu bé phËn, c¸c bé phËn nμy cã l íi (hoÆc khung) cèt thÐp gièng nhau th× chØ cÇn thÓ hiÖn cã l íi (hoÆc khung) cèt thÐp ®ã trªn cïng mét bé phËn. Khi thÓ hiÖn th× ph¶i ghi sè hiÖu vÞ trÝ cña bé phËn cïng víi sè l îng l íi ( hoÆc khung) cèt thÐp trong bé phËn ®ã. C¸c bé phËn cßn l¹i kh«ng cÇn thÓ hiÖn l íi ( hoÆc khung) cèt thÐp n÷a, chØ cÇn ghi sè hiÖu vÞ trÝ cña c¸c bé phËn ®ã cïng víi sè l îng l íi ( hoÆc khung) cèt thÐp (xem h×nh 7) 4.1. C¸c thanh thÐp riªng biÖt trªn b¶n vÏ cèt thÐp cho phÐp thÓ hiÖn ®¬n gi¶n nh sau: Trªn c¸c bé phËn cã c¸c thμnh thÐp riªng biÖt bè trÝ trªn cïng mét kho¶ng c¸ch th× chØ cÇn ghi kÝ hiÖu cho mét thanh vμ d íi ® êng ghi kÝ hiÖu th× ph¶i ghi b íc cña thanh ( h×nh 8) NÕu c¸c bé phËn kh¸c nhau cã sè l îng vμ b íc cña c¸c thanh thÐp nh nhau, th× chØ cÇn ghi sè kÝ hiÖu vÞ trÝ cña bé phËn ®ã mμ kh«ng ph¶i thÓ hiÖn c¸c chØ dÉn vÒ chi tiÕt cña thanh n÷a (xem h×nh 8) NÕu b íc cña thanh thÐp kh¸c nhau ( thÝ dô: khi bè trÝ víi mét vμi thanh trªn mét kho¶ng c¸ch ng¾n, th× sau khi ghi sè kÝ hiÖu thanh chØ cÇn ghi sè l îng ë ngay bªn c¹nh (xem h×nh 9).   Page 5 
 6. TI£U CHUÈN VIÖT NAM tcvn 5572 : 1991  5.5. Cho phÐp dïng c¸ch thÓ hiÖn ®¬n gi¶n nhÊt trªn b¶n vÏ bè trÝ thÐp cña c¸c khung, l íi còng nh c¸c thanh riªng biÖt víi ®iÒu kiÖn ph¶i ®¶m b¶o tÝnh ®óng ®¾n râ rμng cña b¶n vÏ. Trong tr êng hîp cÇn thiÕt cho phÐp gi¶i thÝch c¸c yªu cÇu kÜ thuËt ngay trªn b¶n vÏ.   Page 6 
 7. TI£U CHUÈN VIÖT NAM tcvn 5572 : 1991  5.6. Trªn c¸c s¬ ®å bè trÝ thÐp cã d¹ng phøc t¹p, ® êng dãng chØ sè hiÖu vÞ trÝ thanh cho phÐp dÉn tõ hai ®Çu cña cïng mét chi tiÕt cèt thÐp hoÆc mét thanh ®¬n (h×nh 10) 4.1. ë chç c¸c cÊu kiÖn giao nhau ( vÝ dô: dÇm ngang vμ dÇm däc, khung ngang vμ dÇm däc...) quy íc chØ cÇn thÓ hiÖn cèt thÐp trong cÊu kiÖn n»m song song víi mÆt ph¼ng b¶n vÏ mμ kh«ng cÇn thÓ hiÖn cèt thÐp cña bé phËn giao nhau víi nã (h×nh 10). Cèt thÐp cña bé phËn nμy cÇn ® îc thÓ hiÖn trong h×nh vÏ kh¸c. 4.1. Trªn c¸c b¶n vÏ, kÝch th íc c¸c thanh cèt thÐp uèn cong ph¶i ghi theo mÆt trong (h×nh 11a, b) 4.1. Khi thÓ hiÖn c¸c khung hoÆc l íi cã c¸c thanh gièng nhau vμ cã c¸c b íc ®Òu nhau th× chØ cÇn ghi kÝ hiÖu chØ dÉn tõ c¸c ®Çu nót cña khung (hoÆc l íi) vμ c¸c thanh cã b íc thay ®æi. D íi ® êng kÝ hiÖu chØ cÇn ghi b íc cña thanh ( h×nh 12).   Page 7 
 8. TI£U CHUÈN VIÖT NAM tcvn 5572 : 1991  6. C¸c b¶ng thèng kª 6.1. B¶ng thèng kª lËp cho b¶n vÏ kÕt cÊu gåm c¸c lo¹i sau: B¶ng thèng kª c¸c bé phËn kÕt cÊu hoÆc cÊu kiÖn ; B¶ng thèng kª vËt liÖu ; B¶ng thèng kª chi phÝ thÐp. 6.2. B¶ng thèng kª c¸c bé phËn kÕt cÊu hoÆc cÊu kiÖn. 6.2.1. B¶ng thèng kª c¸c cÊu kiÖn trªn s¬ ®å bè trÝ kÕt cÊu l¾p ghÐp ® îc lËp theo b¶ng 1 Trong b¶ng nμy c¸c cÊu kiÖn ® îc ghi theo c¸c nhãm cïng tªn vμ theo thø tù sè kÝ hiÖu cña chóng. C¸c cÊu kiÖn riªng lÎ ghi ë cuèi b¶ng. Khèi l îng bªt«ng ®Ó lμm cÊu kiÖn ® îc ghi ë cét " khèi l îng". 6.2.2. B¶ng thèng kª c¸c bé phËn kÕt cÊu ®æ t¹i chç ® îc lËp theo b¶ng 1. B¶ng 1 NÕu kÕt cÊu ®æ t¹i chç gåm nhiÒu bé phËn mμ phÇn ®ã yªu cÇu cã s¬ ®å bè trÝ cèt thÐp riªng biÖt, th× b¶ng thèng kª còng ph¶i chia ra theo c¸c phÇn ®ã. Tªn gäi cña mçi phÇn ghi ngay ë cét " phÇn" tªn c¸c bé phËn trong bé phËn nμy sÏ ghi t ¬ng øng vμo cét " tªn bé phËn''. - Trong cét "sè l îng" ghi râ sè l îng cña tõng lo¹i bé phËn ® îc thèng kª. - Trong cét " khèi l îng" ghi khèi l îng bªt«ng ®Ó lμm c¸c bé phËn kÕt cÊu. - Trong cét " m¸c bªt«ng" ghi m¸c bªt«ng cña bé phËn kÕt cÊu.   Page 8 
 9. TI£U CHUÈN VIÖT NAM tcvn 5572 : 1991  - Trong cét " chó thÝch" ghi râ c¸c chi tiÕt vÒ bé phËn kÕt cÊu xem b¶n vÏ sè bao nhiªu. ThÝ dô: c¸ch ghi vμo b¶ng thèng kª cÊu kiÖn kÕt cÊu bªt«ng cèt thÐp xem ë phô lôc tham kh¶o 2. 6.3. B¶ng thèng kª tμi liÖu cho toμn bé c«ng tr×nh hoÆc mét bé phËn c«ng tr×nh theo bé b¶n vÏ kÕt cÊu ® îc lËp theo quy ®Þnh ë b¶ng 2. B¶ng 2 - Trong c¸c cét cña b¶ng ph¶i ghi râ: Cét "tªn" , "vËt liÖu" ghi tªn gäi c¸c vËt liÖu ®· ® îc tiªu chuÈn ho¸ vμ quy ®Þnh theo c¸c yªu cÇu kÜ thuËt; - Cét "®¬n vÞ" ghi ®¬n vÞ ®o cña vËt liÖu - Cét " cÊu kiÖn l¾p ghÐp" ghi khèi l îng vËt liÖu dïng ®Ó s¶n xuÊt c¸c cÊu kiÖn l¾p ghÐp; - Cét " bé phËn ®æ t¹i chç" ghi khèi l îng vËt liÖu dïng ®Ó thi c«ng nh÷ng bé phËn ®æ t¹i chç. - Cét "tæng céng" ghi c¸c khèi l îng chung c¸c vËt liÖu ®Ó lμm kÕt cÊu l¾p ghÐp vμ kÕt cÊu ®æ t¹i chç. Khi ph©n chia bé b¶n vÏ kÕt cÊu thμnh nhiÒu bé phËn nhá th× ph¶i lËp b¶ng thèng kª cho tõng bé nhá ®ã. ThÝ dô: ®iÒn vμo b¶ng thèng kª vËt liÖu xem ë phô lôc tham kh¶o 3. 6.4. KÝ hiÖu c¸c bé phËn hay cÊu kiÖn cña kÕt cÊu ph¶i phï hîp. 6.5. B¶ng thèng kª chi phÝ thÐp. 6.5.1. C¸c bé phËn cÊu kiÖn cña kÕt cÊu ®æ t¹i chç vμ kÕt cÊu l¾p ghÐp ph¶i ® îc lËp b¶ng thèng kª chi phÝ thÐp theo b¶ng 3. 6.5.2. Trong c¸c cét cña b¶ng ph¶i nh sau: - Cét "tªn cÊu kiÖn" th× ghi tªn cÊu kiÖn theo nhãm cïng tªn vμ theo kÝ hiÖu sè thø tù sè kÝ hiÖu cña chóng ®· ghi trªn b¶n vÏ. - Cét " sè l îng cÊu kiÖn" ghi sè l îng cÊu kiÖn cña kÕt cÊu. - Cét " kÝ hiÖu thÐp" ghi râ kÝ hiÖu thÐp ®· ® îc thÓ hiÖn trªn b¶n vÏ ; - Cét " h×nh d¸ng -kÝch th íc" vÏ h×nh d¸ng vμ ghi kÝch th íc cña c¸c thanh thÐp (hoÆc c¸c chi tiÕt kh¸c ®Ó chÕ t¹o chóng). - Cét "® êng kÝnh" ghi ® êng kÝnh thÐp hoÆc c¸c chØ sè quy íc cña thÐp; Cét " lo¹i thÐp" ghi m¸c thÐp; - Khi cã nhiÒu lo¹i tiÕt diÖn thÐp cho phÐp lËp b¶ng thèng kª thÐp h×nh, thÐp c êng ®é cao vμ thÐp th êng riªng biÖt. B¶ng 3   Page 9 
 10. TI£U CHUÈN VIÖT NAM tcvn 5572 : 1991  6.6. §èi víi tõng b¶n vÏ hoÆc tõng cÊu kiÖn cho phÐp lËp b¶ng thèng kª vËt liÖu nh quy ®Þnh ë b¶ng 4 B¶ng 4 - Cét " lo¹i ® êng kÝnh" ghi ® êng kÝnh hoÆc cña chØ sè quy íc h×nh d¸ng thÐp; 2 - Cét " chiÒu dμi" ghi tæng chiÒu dμi (hoÆc m ) cña tõng lo¹i thÐp; - Cét " träng l îng" ghi tæng träng l îng cña tõng lo¹i thÐp; - Hai dßng cuèi b¶ng tæng träng l îng cña lo¹i thÐp vμ tæng khèi l îng bªt«ng. Phô lôc 1 (b¾t buéc ¸p dông) ( Quy ®Þnh thÓ hiÖn s¬ ®å bè trÝ cÊu kiÖn l¾p ghÐp) 1. S¬ ®å bè trÝ cÊu kiÖn kÕt cÊu l¾p ghÐp lμ b¶n vÏ thÓ hiÖn h×nh chiÕu quy íc ®¬n gi¶n cho c¸c cÊu kiÖn cña kÕt cÊu vμ thÓ hiÖn mèi liªn hÖ cÇn thiÕt gi÷a c¸c cÊu kiÖn ®ã. 2. S¬ ®å bè trÝ ph¶i ® îc thÓ hiÖn cho tõng nhãm cÊu kiÖn vμ mèi liªn hÖ gi÷a c¸c nhãm víi nhau b»ng c¸c kÝ hiÖu quy íc ®Æt theo tr×nh tù thi c«ng.   Page 10 
 11. TI£U CHUÈN VIÖT NAM tcvn 5572 : 1991  ThÝ dô: C¸c mãng dÇm vμ c¸c kÕt cÊu d íi ®Êt kh¸c; C¸c cét, gi»ng cét, dÇm cÇu trôc; C¸c dÇm m¸i, gi»ng m¸i; C¸c tÊm lîp. 3. S¬ ®å bè trÝ ph¶i ® îc thÓ hiÖn trªn mÆt b»ng vμ mÆt ®øng cña kÕt cÊu. Khi cÇn thiÕt ph¶i thÓ hiÖn thªm c¸c mÆt c¾t, c¸c chi tiÕt vμ c¸c nót liªn kÕt gi÷a c¸c cÊu kiÖn. 4. C¸c kÕt cÊu khung kh«ng gian phøc t¹p ® îc thÓ hiÖn b»ng c¸c khung ph¼ng riªng biÖt. 5. S¬ ®å bè trÝ ® îc thÓ hiÖn theo tØ lÖ 1: 100 ; 1: 200 ; 1: 400 ; 1: 500 ; c¸c h×nh chi tiÕt 1: 50 ; 1: 100 ; c¸c nót 1: 5 ; 1: 10 ; 1: 15 ; hoÆc 1: 20. 6. Trªn s¬ ®å bè trÝ ph¶i ghi râ:C¸c trôc ®Þnh vÞ, kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c trôc ®ã víi nhau vμ kho¶ng c¸ch tæng céng; 7. C¸c mèi liªn hÖ gi÷a c¸c cÊu kiÖn, c¸c mèi liªn hÖ gi÷a trôc tim cÊu kiÖn ®èi víi c¸c trôc ®Þnh vÞ còng nh ®èi víi c¸c cÊu kiÖn kÕt cÊu kh¸c cña c«ng tr×nh; 8. KÝ hiÖu c¸c cÊu kiÖn, c¸c bé phËn ®æ t¹i chç vμ c¸c liªn kÕt (cho phÐp dïng c¸c vßng trßn ®Ó chØ râ c¸c ®iÓm nót trªn s¬ ®å bè trÝ) . 9. C¸c chØ dÉn trªn c¸c nót; mèc x¸c ®Þnh vÞ trÝ trong thiÕt kÕ cña c¸c cÊu kiÖn, c¸c chi tiÕt ®Æt tr íc bè trÝ kh«ng ®èi xøng vμ c¸c dÊu hiÖu ph©n biÖt kh¸c; ChØ râ tr×nh tù thi c«ng ( khi cÇn ) (xem h×nh 13) 10. NÕu c«ng tr×nh gåm nhiÒu tÇng bè trÝ cÊu kiÖn nh nhau th× chØ cÇn thÓ hiÖn mÆt b»ng bè trÝ cÊu kiÖn cho mét tÇng. 11. Trªn b¶n vÏ s¬ ®å bè trÝ c¸c cÊu kiÖn mãng vμ c¸c cÊu kiÖn kh¸c d íi ®Êt ph¶i chó gi¶i c¸c sè liÖu vÒ ®Êt nÒn, mùc n íc ngÇm, c¸c ®Æc tÝnh n íc ngÇm vμ c¸c chØ dÉn vÒ c«ng t¸c chuÈn bÞ d íi mãng còng nh c¸c yªu cÇu ®Æc biÖt ®Ó thi c«ng. NÕu c¸c s¬ ®å bè trÝ cÊu kiÖn mãng vμ c¸c cÊu kiÖn kh¸c d íi ®Êt ® îc thÓ hiÖn trªn nhiÒu b¶n vÏ th× cho phÐp chó gi¶i c¸c ®iÒu kiÖn vμo b¶n vÏ ®Çu tiªn. NÕu c¸c b¶n vÏ mãng vμ kÕt cÊu kh¸c d íi ®Êt ® îc thμnh lËp thμnh mét b¶n vÏ chÝnh th× c¸c sè liÖu ® îc ® a vμo b¶ng sè liÖu chung. 12. Tªn gäi cña s¬ ®å bè trÝ cÊu kiÖn cã thÓ dùa theo sè liÖu x¸c ®Þnh vÞ trÝ cña cÊu kiÖn ®ã trong c«ng tr×nh.VÝ dô: "S¬ ®å bè trÝ cÊu kiÖn sμn ë ®é cao 7200"   Page 11 
 12. TI£U CHUÈN VIÖT NAM tcvn 5572 : 1991  Phô lôc 2 (tham kh¶o)   Page 12 
 13. TI£U CHUÈN VIÖT NAM tcvn 5572 : 1991  VÝ dô ®iÒn vμo b¶ng thèng kª khèi l îng bª t«ng bÓ n íc bªt«ng cèt thÐp trªn m¸i Phô lôc 3 (tham kh¶o) VÝ dô ®iÒn vμo b¶ng thèng kª vËt liÖu cho bÓ n íc bª t«ng cèt thÐp trªn m¸i   Page 13 
Đồng bộ tài khoản