Tài liệu TCVN 5667 1992

Chia sẻ: Nguyen Vuong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:60

0
73
lượt xem
22
download

Tài liệu TCVN 5667 1992

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

TCVN 5667 1992. Thông gió, điều tiết không khí, sưởi ấm - Tiêu chuẩn thiết kế (Ventilating, air-conditioning, heating - Design standard)

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tài liệu TCVN 5667 1992

 1. tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 5687 : 1992 Nhãm H Th«ng giã, ®iÒu tiÕt kh«ng khÝ, s|ëi Êm - Tiªu chuÈn thiÕt kÕ Ventilating, air-conditioning, heating - Design standard 1. Quy ®Þnh chung 1.1 Tiªu chuÈn nµy ¸p dông ®Ó thiÕt kÕ th«ng giã, ®iÒu tiÕt kh«ng khÝ vµ s|ëi Êm cho c¸c c«ng tr×nh x©y dùng míi vµ c¶i t¹o. 1.2 Tiªu chuÈn nµy kh«ng ¸p dông. a. Cho c¸c lo¹i. - Nhµ vµ c«ng tr×nh thÝ nghiÖm, hoÆc c¸c c«ng tr×nh ®Æc biÖt - Nhµ vµ c«ng tr×nh chuyªn dông (hÇm ngÇm, cã chÊt næ, chÊt phãng x¹...); - C¸c c«ng tr×nh khai th¸c má ngÇm; - C¸c nhµ vµ c«ng tr×nh sö dông ng¾n h¹n (hoÆc theo mïa); b. §Ó thiÕt kÕ c¸c hÖ thèng th«ng giã nh»m chèng khãi cho nhµ vµ c«ng tr×nh khi bÞ ch¸y; c. §Ó thiÕt kÕ c¸c hÖ thèng ®iÒu tiÕt kh«ng khÝ, lµm m¸t, lµm nãng dïng trong thiÕt bÞ c«ng nghÖ vµ thiÕt bÞ ®iÖn (hÖ thèng hót bôi vÖ sinh), quÐt dän nhµ vµ thiÕt bÞ, hÖ thèng sÊy kh«, lµm l¹nh, khö bôi cho vËt liÖu vµ thµnh phÈm, hÖ thèng vËn chuyÓn thµnh phÈm vµ chÊt th¶i c«ng nghiÖp, hÖ thèng thæi giã lµm m¸t ®éng c¬ cïng thiÕt bÞ ®iÖn v.v...); d. §Ó thiÕt kÕ c¸c chôp che ch¾n thiÕt bÞ c«ng nghÖ hoÆc c¸c phÇn c«ng ®o¹n c«ng nghÖ (t¹i nh÷ng vïng ph¸t sinh ra chÊt ®éc h¹i trong s¶n xuÊt) ®Çu nèi vµo c¸c hÖ thèng t¶i giã côc bé. 1.3 Tiªu chuÈn nµy quy ®Þnh nh÷ng gi¶i ph¸p kÜ thuËt nh»m ®¶m b¶o c¶ nh÷ng tiªu chuÈn vÖ sinh, phßng chèng ch¸y vµ kÜ thuËt an toµn cÇn ph¶i ®|îc tu©n thñ trong kh©u thiÕt kÕ th«ng giã, ®iÒu tiÕt kh«ng khÝ vµ s|ëi Êm cho nhµ vµ c«ng tr×nh. 1.4 Khi thiÕt kÕ c¸c hÖ thèng th«ng giã, ®iÒu tiÕt kh«ng khÝ vµ s|ëi Êm cÇn ph¶i tæ hîp mét c¸ch hîp lÝ c¸c gi¶i ph¸p c«ng nghÖ vµ c¸c gi¶i ph¸p kÕt cÊu kiÕn tróc, nh»m ®¶m b¶o yªu cÇu vÖ sinh, tiªu chuÈn kÜ thuËt vµ tiÕt kiÖm, kinh tÕ. 1.5 ThiÕt bÞ, ®|êng èng, èng dÉn giã ®Æt trong c¸c gian x|ëng cã m«i tr|êng ¨n mßn, còng nh| c¸c thiÕt bÞ vËn chuyÓn kh«ng khÝ cã khÝ, bôi, h¬i ¨n mßn ph¶i ®|îc lµm tõ vËt liÖu chèng ¨n mßn hoÆc ®|îc phñ líp b¶o vÖ chèng ¨n mßn. §èi víi b×nh d·n në, hoÆc c¸c thïng, bÓ chøa n|íc d¹ng kh¸c cÇn cã líp b¶o vÖ chèng ¨n mßn c¶ bªn trong vµ bªn ngoµi. 1.6 Lo¹i ®éng c¬ dïng cho c¸c hÖ thèng th«ng giã, ®iÒu tiÕt kh«ng khÝ vµ s|ëi Êm cÇn ®|îc chän phï hîp víi c¸c yªu cÇu cña phÇn thiÕt kÕ cÊp ®iÖn xÝ nghiÖp, nhµ vµ c«ng tr×nh hoÆc ghi râ trong phÇn thiÕt kÕ nµy. 1.7 §èi víi nhµ vµ gian s¶n xuÊt nhãm A, B, C vµ F vµ nhµ c«ng céng cÇn t¹o ®iÒu kiÖn c¾t tõ b¶ng ®iÒu khiÓn, tñ ®iÒu khiÓn hay tõ nót bÊm c¸c hÖ thèng th«ng giã c¬ khÝ, ®iÒu tiÕt kh«ng khÝ hay s|ëi Êm b»ng kh«ng khÝ trong c¸c phßng ®ang x¶y ra háa ho¹n, trõ nh÷ng hÖ thèng cÊp giã vµo phßng ®Öm cña gian s¶n xuÊt nhãm A, B vµ F lµ c¸c hÖ thèng kh«ng ngõng cÊp giã khi cã háa ho¹n.
 2. tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 5687 : 1992 §èi víi nhµ vµ gian s¶n xuÊt nhãm C cho phÐp chØ c¾t nh÷ng hÖ thèng phôc vô nh÷ng d©y chuyÒn riªng rÏ hoÆc nh÷ng vïng cã diÖn tÝch kh«ng d|íi 2500 m2 ë nh÷ng phßng cã diÖn tÝch lín h¬n. §èi víi nhµ, c«ng tr×nh vµ gian s¶n xuÊt cã thiÕt bÞ b¸o ch¸y tù ®éng hoÆc hÖ thèng ch÷a ch¸y, cÇn ®Êu nèi c¸c hÖ thèng nµy víi c¸c hÖ thèng th«ng giã, ®iÒu tiÕt kh«ng khÝ vµ s|ëi Êm b»ng kh«ng khÝ ®Ó tù ®éng c¾t c¸c hÖ thèng nµy khi hÖ thèng b¸o ch¸y hoÆc ch÷a ch¸y ho¹t ®éng. 1.8 Trong b¶n thiÕt kÕ th«ng giã, ®iÒu tiÕt kh«ng khÝ vµ s|ëi Êm b»ng kh«ng khÝ cÇn chØ râ yªu cÇu nèi ®Êt toµn bé thiÕt bÞ th«ng giã - s|ëi, ®iÒu tiÕt kh«ng khÝ, c¸c èng dÉn giã b»ng kim lo¹i, c¸c èng kim lo¹i phôc vô cho nh÷ng gian x|ëng s¶n xuÊt A, B vµ F còng nh| c¸c èng dÉn giã, c¸c èng vµ c¸c hÖ thèng dïng ®Ó th¶i chÊt dÔ næ tõ c¸c c¬ cÊu hót giã côc bé. a. B»ng c¸ch ®Êu hÖ thèng nµy trªn toµn bé chiÒu dµi cña nã thµnh mét m¹ch liªn tôc; b. B»ng c¸ch ®Êu mçi hÖ thèng Ýt nhÊt ë hai ®iÓm vµo m¹ng nèi ®Êt cña thiÕt bÞ vµ hÖ thèng chèng sÐt theo tiªu chuÈn hiÖn hµnh. 1.9 §èi víi c¸c bÒ mÆt nãng cña ®|êng èng, èng dÉn giã, thiÕt bÞ th«ng giã - s|ëi ®iÒu tiÕt kh«ng khÝ, ®Æt t¹i nh÷ng gian x|ëng (kÓ c¶ tÇng kÜ thuËt), mµ ë ®ã nh÷ng mÆt nãng cã thÓ g©y ra ch¸y hoÆc næ, th× nhÊt thiÕt ph¶i ®|îc bäc c¸ch nhiÖt nh»m h¹ nhiÖt ®é bÒ mÆt líp c¸ch nhiÖt xuèng tíi møc an toµn bÊt kÓ nhu cÇu tËn dông nhiÖt d| táa ra tõ nh÷ng bÒ mÆt nµy. 1.10 Kh«ng ®|îc sö dông thiÕt bÞ (qu¹t, phim läc bôi, van khãa...) ®|êng èng dÉn giã, bé tiªu ©m, vËt liÖu c¸ch nhiÖt, vËt liÖu ®Öm lµm tõ nh÷ng s¶n phÈm cã thÓ t¹o ra nh÷ng chÊt ®éc h¹i cÊp 1 vµ cÊp 2 khi cã háa ho¹n còng nh| trong vËn hµnh. Chó thÝch: Nªó kh«ng cã ®Æc tr|ng ®éc h¹i cña vËt liÖu th× tr|íc khi sö dông trong thiÕt kÕ cÇn tiÕn hµnh kh¶o nghiÖm c¸c vËt liÖu nµy. 1.11 Bé tiªu ©m cña c¸c hÖ thèng th«ng giã, ®iÒu tiÕt kh«ng khÝ ph¶i ®|îc lµm tõ vËt liÖu kh«ng ch¸y. 1.12 C¸c gi¶i ph¸p kh«ng gian - mÆt b»ng nhµ vµ c«ng tr×nh s¶n xuÊt thuéc nhãm A, B vµ F n¬i cã kh¶ n¨ng t¹o thµnh c¸c chÊt næ vµ ch¸y (h¬i, khÝ vµ bôi), còng nh| nhµ vµ c«ng tr×nh cã nguån ®éc h¹i vµ nhiÖt d| bèc ra trªn 20 kcal/m3.h ph¶i ®|îc cÊu t¹o sao cho trong nhµ kh«ng h×nh thµnh nh÷ng vïng, nh÷ng "tói" kh«ng th«ng tho¸ng. 1.13 C¸c cöa sæ, cöa trêi cÇn ®|îc bè trÝ, tÝnh to¸n ®Ó lo¹i trõ hiÖn t|îng lan truyÒn chÊt ®éc h¹i tõ phßng nµy sang phßng kh¸c. C¸c cöa nµy, nÕu n»m trong tÇm víi cña ng|êi ph¶i cã c¬ cÊu cho phÐp ®ãng më b»ng tay, ngoµi nh÷ng c¬ cÊu ®ãng më c¬ khÝ kh¸c. 1.14 Khi thiÕt kÕ ®|êng èng dÉn giã cïng c¸c c¬ cÊu kh¸c lµm b»ng vËt liÖu x©y dùng (g¹ch x©y.v.v...) cÇn dù tÝnh c¸c biÖn ph¸p ®¶m b¶o ®é kÝn cña ®|êng èng, biÖn ph¸p lµm gi¶m ®é nh¸m bÒ mÆt bªn trong vµ ®iÒu kiÖn lµm vÖ sinh khi cÇn. 1.15 Trong phÇn thiÕt kÕ x©y l¾p vµ c«ng nghÖ cÇn bè trÝ c¸c ph|¬ng tiÖn n©ng cÈu cè ®Þnh hoÆc di ®éng (rßng räc, têi, cÇn trôc - trong tr|êng hîp cã thiÕt bÞ lín) t¹i c¸c gian bè trÝ thiÕt bÞ th«ng giã - s|ëi Êm vµ thiÕt bÞ l¹nh, ®iÒu tiÕt kh«ng khÝ, ®Ó söa ch÷a vµ gi¸m ®Þnh kÜ thuËt nh÷ng c¬ cÊu ®éng cña thiÕt bÞ (qu¹t, ®éng c¬...) nÕu träng l|îng cña mét ®¬n vÞ thiÕt bÞ v|ît trªn 50 kg.
 3. tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 5687 : 1992 Chó thÝch: Kh«ng cÇn dù kiÕn bè trÝ c¸c thiÕt bÞ vËn t¶i - n©ng cÈu nÕu cã thÓ sö dông thiÕt bÞ n©ng cÈu - vËn t¶i trong d©y chuyÒn c«ng nghÖ cña xÝ nghiÖp, gian x|ëng ®Ó phôc vô c¸c hÖ thèng th«ng giã, s|ëi Êm - ®iÒu tiÕt kh«ng khÝ. 1.16 ViÖc chän hÖ thèng th«ng giã, s|ëi Êm, ®iÒu tiÕt kh«ng khÝ, chän thiÕt bÞ, kÕt cÊu vµ vËt liÖu cho c¸c hÖ thèng nµy cÇn thùc hiÖn dùa trªn nguån vËt liÖu vµ c¬ së s¶n xuÊt cña vïng, tr¸nh viÖc vËn chuyÓn vËt t| thiÕt bÞ ®i xa. 1.17 Trong b¶n thiÕt kÕ th«ng giã, s|ëi, ®iÒu tiÕt kh«ng khÝ cña nhµ, xÝ nghiÖp vµ c«ng tr×nh cÇn dù trï nh©n lùc cho vËn hµnh, söa ch÷a theo nh÷ng chØ dÉn, quy ®Þnh cÇn dù trï nh©n lùc cho vËn hµnh, söa ch÷a theo nh÷ng chØ dÉn, quy ®Þnh hiÖn hµnh. 1.18 Trong thiÕt kÕ th«ng giã, ®iÒu tiÕt kh«ng khÝ, s|ëi Êm cña nhµ vµ c«ng tr×nh ®Æt trªn ®Êt lón tr|ît cÇn v¹ch ra nh÷ng biÖn ph¸p chèng |ít nÒn ®Êt n»m d|íi c«ng tr×nh b»ng biÖn ph¸p th¸o n|íc trong c¸c m|¬ng ngÇm, hè ngÇm còng nh| nh÷ng ®iÓm tô n|íc kh¸c. 2. §iÒu kiÖn vi khÝ hËu vµ ®é s¹ch cña m«i tr|êng kh«ng khÝ trong nhµ, th«ng sè khÝ hËu tÝnh to¸n bªn ngoµi nhµ. 2.1 §èi víi nhµ ë nhµ c«ng céng (nhµ hµnh chÝnh, líp häc v.v...) nhµ phô trî trong c¸c xÝ nghiÖp c«ng nghiÖp hoÆc nhµ c«ng nghiÖp mµ d©y chuyÒn c«ng nghÖ bªn trong kh«ng cã yªu cÇu ®Æc biÖt vÒ c¸c th«ng sè cña m«i tr|êng kh«ng khÝ th× chñ yÕu cÇn sö dông c¸c gi¶i ph¸p kiÕn tróc vµ vËt lÝ x©y dùng ®Ó thiÕt kÕ kÕt cÊu bao che nh»m gi÷ ®|îc nhiÖt, tr¸nh giã l¹nh vÒ mïa ®«ng; ®¶m b¶o th«ng tho¸ng tËn dông th«ng giã tù nhiªn, giã xuyªn phßng mïa hÌ, kÕt hîp víi sö dông qu¹t bµn, qu¹t trÇn... theo ®óng TCVN 4605: 1988 "NhiÖt kÜ thuËt kÕt cÊu ng¨n che - Tiªu chuÈn thiÕt kÕ" nh»m ®¶m b¶o ®iÒu kiÖn tiÖn nghi m«i tr|êng trong nhµ. 2.2 Trong tr|êng hîp sö dông nh÷ng biÖn ph¸p kÜ thuËt th«ng giã - ®iÒu tiÕt kh«ng khÝ s|ëi Êm ®Ó ®¶m b¶o tiÖn nghi m«i tr|êng th× c¸c th«ng sè vi khÝ hËu tiÖn nghi tham kh¶o theo phô lôc l. §èi víi nhµ d©n dông, giíi h¹n tiÖn nghi vi khÝ hËu ®|îc quy ®Þnh trong phô lôc 2. 2.3 Trong nh÷ng tr|êng hîp sö dông th«ng giã vµ th«ng giã tù nhiªn kh«ng thÓ ®¶m b¶o ®|îc ®iÒu kiÖn vi khÝ hËu tiÖn nghi th× ®Ó bï vµo ®é gia t¨ng nhiÖt ®é m«i tr|êng cÇn t¨ng tèc ®é chuyÓn ®éng kh«ng khÝ ®Ó gi÷ ®|îc chØ tiªu c¶m gi¸c nhiÖt trong ph¹m vi cho phÐp. øng víi loC t¨ng nhiÖt ®é cÇn t¨ng thªm tèc ®é giã 0,5 - lm/s, kh«ng nªn v|ît qu¸ 3 - 4m/s ®èi víi nhµ d©n dông vµ 5 - 6m/s ®èi víi nhµ c«ng nghiÖp. Giíi h¹n trªn cho kh¶ n¨ng chÞu ®ùng cã thÓ nhËn b»ng t = 37,5oC víi ®é Èm M = 80% cho ®iÒu kiÖn tÜnh t¹i. 2.4 §iÒu kiÖn vi khÝ hËu tiÖn nghi ë phô lôc 1 Ên ®Þnh cho ng|êi mÆc quÇn ¸o b×nh th|êng vµ l|u l¹i trong nhµ trªn 2 giê. Khi thêi gian l|u l¹i trong nhµ ng¾n h¬n th× cã thÓ t¨ng chØ sè nhiÖt ®é ë phô lôc nµy (øng víi mïa nãng) lªn 0,40C cho mçi mét ®é v|ît trªn 300C cña nhiÖt ®é kh«ng khÝ tÝnh to¸n bªn ngoµi (nh|ng kh«ng v|ît qu¸ giíi h¹n tiÖn nghi ®èi víi vi khÝ hËu tù nhiªn theo phô lôc 2). 2.5 §iÒu kiÖn vi khÝ hËu (NhiÖt ®é, ®é Èm t|¬ng ®èi, vËn tèc giã) trong c¸c chuång tr¹i ch¨n nu«i vµ trong c¸c c«ng tr×nh n«ng nghiÖp, còng nh| trong c¸c nhµ b¶o qu¶n s¶n phÈm n«ng nghiÖp (kho h¹t, kho l¹nh...) th× lÊy theo c¸c tiªu chuÈn c«ng nghÖ chuyªn dông ®· ®|îc duyÖt.
 4. tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 5687 : 1992 2.6 §iÒu kiÖn vi khÝ hËu ë nh÷ng vÞ trÝ lµm viÖc th|êng xuyªn cña ph©n x|ëng cã c|êng ®é bøc x¹ lín trªn 300 kcal/m2.h th|êng chØ cã thÓ ®¶m b¶o phÇn nµo b»ng biÖn ph¸p chØ dÉn trong ®iÒu 3.l.7 2.7 Nång ®é giíi h¹n cho phÐp cña c¸c chÊt ®éc h¹i (h¬i, khÝ, bôi...) trong m«i tr|êng lµm viÖc cña c¸c gian s¶n xuÊt thuéc xÝ nghiÖp hoÆc trong c¸c c«ng tr×nh kh¸c ®|îc giíi h¹n theo phô lôc 4. Ngoµi giê lµm viÖc, cho phÐp kh«ng ph¶i duy tr× ®iÒu kiÖn vi khÝ hËu theo tiªu chuÈn nÕu nh÷ng ®iÒu nµy kh«ng vi ph¹m nh÷ng tiªu chuÈn kh¸c ®· ®|îc duyÖt. 2.8 Khi tÝnh to¸n ph©n phèi kh«ng khÝ qua hÖ thèng th«ng giã, ®iÒu tiÕt kh«ng khÝ vµ s|ëi Êm b»ng kh«ng khÝ cÇn ®¶m b¶o sao cho gi¸ trÞ cùc trÞ (tèi ®a hay tèi thiÓu) cña tèc ®é giã Wx, nhiÖt ®é tx0 vµ ®é Èm kh«ng khÝ Mx n»m trong giíi h¹n cho phÐp cña tiªu chuÈn vÖ sinh ë ®o¹n luång giã nhËp vµo vïng lµm viÖc hay vïng phôc vô; ®èi víi tr|êng hîp dßng hoa sen kh«ng khÝ th× tÝnh ë vïng ngùc ng|êi lµm viÖc. Chó thÝch: 1. Nång ®é chÊt ®éc h¹i trong luång kh«ng khÝ cÊp vµo nhµ, x¸c ®Þnh ë miÖng cÊp giã, kh«ng ®|îc v|ît qu¸ 30% nång ®é giíi h¹n cho phÐp. 2. Vïng t¸c ®éng trùc tiÕp cña luång ®|îc quy ®Þnh lµ vïng ph¹m vi luång cã vËn tèc giã tõ cùc ®¹i Wx ®Õn 0,5Wx 3. Khi ®Æt cöa ph©n phèi giã trong vïng lµm viÖc th× nhiÖt ®é, ®é Èm t|¬ng ®èi vµ vËn tèc bªn ngoµi nh÷ng khu vùc lµm viÖc th|êng xuyªn cã thÓ kh«ng cÇn theo ®óng tiªu chuÈn trong c¸c tr|êng hîp sau ®©y : a. ë kho¶ng c¸ch 1m c¸ch miÖng cÊp giã nÕu luång cÊp n»m ngang hay nghiªng. b. ë kho¶ng c¸ch 0,5m c¸ch miÖng cÊp giã nÕu luång cÊp thæi d|íi lªn theo ph|¬ng th¼ng ®øng. 2.9 Khi tÝnh to¸n ph©n phèi kh«ng khÝ nh»m ®¶m b¶o ®iÒu kiÖn vi khÝ hËu t¹i vÞ trÝ lµm viÖc vµ t¹i vïng th|êng xuyªn cã ng|êi ngoµi ph¹m vi t¸c ®éng trùc tiÕp cña luång thæi th× cÇn lÊy tèc ®é 0,5Wx lµm chuÈn, cßn nhiÖt ®é vµ ®é Èm th× lÊy b»ng trung b×nh sè häc cña c¸c ®¹i l|îng nµy ë ®o¹n luång nhËp vµo vïng lµm viÖc. chó thÝch: Khi thiÕt kÕ c¸c hÖ thèng cÇn tÝnh kÜ ®Õn nh÷ng chØ dÉn cña ®iÒu 2.8 2.10 Vïng lµm viÖc vµ vïng phôc vô trong nhµ ë, nhµ c«ng céng vµ nhµ phô trî kh«ng gian cao 2m c¸ch sµn; trong kh«ng gian cã ng|êi ngåi lµ chÝnh (nhµ h¸t, phßng lµm viÖc, gi¶ng ®|êng...) th× cã thÓ tÝnh b»ng l,5m c¸ch sµn. Vïng lµm viÖc trong nhµ c«ng nghiÖp lÊy theo c¸c tiªu chuÈn thiÕt kÕ c«ng nghiÖp vµ yªu cÇu c«ng nghÖ. 2.11 Th«ng sè khÝ hËu tÝnh to¸n bªn ngoµi nhµ lÊy theo TCVN 4088: 1985 vµ xö lÝ theo c¸c cÊp I, II, III ¸p dông cho c¸c cÊp quan träng cña c«ng tr×nh (Phô lôc 3). Th«ng sè tÝnh to¸n cÊp I dïng ®Ó thiÕt kÕ c¸c c«ng tr×nh ®Æc biÖt quan träng, n¬i mµ thêi gian cho phÐp kh«ng ®¶m b¶o chÕ ®é nhiÖt Èm tÝnh to¸n bªn trong c«ng tr×nh lµ nhá (d|íi 50h/n¨m). Th«ng sè tÝnh to¸n cÊp II dïng ®Ó thiÕt kÕ hÇu hÕt c¸c c«ng tr×nh d©n dông vµ c«ng nghiÖp khi thêi gian cho phÐp kh«ng ®¶m b¶o chÕ ®é nhiÖt Èm tÝnh to¸n bªn trong c«ng tr×nh n»m trong kho¶ng 200 - 300h/n¨m. C¸c th«ng sè nµy cã thÓ dïng ®Ó tÝnh to¸n c¸c hÖ thèng ®iÒu tiÕt kh«ng khÝ cÊp II vµ s|ëi Êm (mïa ®«ng).
 5. tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 5687 : 1992 Th«ng sè tÝnh to¸n cÊp III dïng ®Ó thiÕt kÕ c¸c c«ng tr×nh khi thêi gian kh«ng ®¶m b¶o chÕ ®é nhiÖt lªn tíi 400 - 500 h/n¨m. 3. Th«ng giã, ®iÒu tiÕt kh«ng khÝ, s|ëi Êm b»ng kh«ng khÝ. 3.1 C¸c chØ dÉn chung. 3.1.1. HÖ thèng th«ng giã, ®iÒu tiÕt kh«ng khÝ ph¶i ®|îc tæ chøc ®Ó ®¶m b¶o ®é s¹ch cña m«i tr|êng khÝ vµ ®iÒu kiÖn vi khÝ hËu bªn trong nhµ vµ c«ng tr×nh theo c¸c tiªu chuÈn vÖ sinh, c«ng nghÖ vµ tiÖn nghi. 3.1.2. Th«ng giã tù nhiªn (kÓ c¶ th«ng tho¸ng xuyªn phßng theo chu k×) cÇn ®|îc tæ chøc, nÕu kh«ng ¶nh h|ëng ®Õn qu¸ tr×nh c«ng nghÖ, ®Õn c¶m gi¸c nhiÖt cña ng|êi hoÆc ®Õn sù b¶o vÖ vËt t|, thiÕt bÞ trong c«ng tr×nh. 3.1.3. Th«ng giã c¬ khÝ cÇn ®|îc thiÕt kÕ khi nh÷ng ®iÒu kiÖn vi khÝ hËu vµ tiªu chuÈn vÖ sinh kh«ng thÓ ®|îc ®¶m b¶o b»ng ph|¬ng tiÖn th«ng giã tù nhiªn. Trong c¸c gian phßng cã ng|êi sinh ho¹t, nÕu kh«ng cã hÖ thèng ®iÒu tiÕt kh«ng khÝ, cÇn l¾p qu¹t trÇn hoÆc qu¹t bµn phô trî cho th«ng giã tù nhiªn nÕu kh«ng ¶nh h|ëng tíi c¸c yªu cÇu c«ng nghÖ hoÆc yªu cÇu vÖ sinh. Chó thÝch: Sè l|îng qu¹t bè trÝ trong phßng cÇn ®|îc tÝnh chän ®ñ ®Ó ®¶m b¶o yªu cÇu vËn tèc giã theo c¶m gi¸c nhiÖt. Trong ®iÒu kiÖn ch|a ®ñ sè liÖu tÝnh to¸n , cã thÓ chän 1 qu¹t cho 16-25m2 diÖn tÝch sµn. Qu¹t ph¶i cã c¬ cÊu thay ®æi vËn tèc giã nh»m ®¸p øng yªu cÇu sö dông. Kho¶ng c¸ch tõ c¸nh qu¹t ®Õn mÆt sµn kh«ng nªn nhá d|íi 2,3m. 3.1.4. Th«ng giã hçn hîp c¬ khÝ vµ tù nhiªn cÇn ®|îc thiÕt kÕ khi cã thÓ vµ ®|îc phÐp sö dông mét phÇn th«ng giã tù nhiªn ®Ó th¶i hoÆc cÊp kh«ng khÝ. 3.1.5. §iÒu tiÕt kh«ng khÝ cÇn ®|îc thiÕt kÕ ®Ó : a. §¶m b¶o ®iÒu kiÖn vÖ sinh vµ vi khÝ hËu theo tiªu chuÈn, khi nh÷ng ®iÒu kiÖn trªn kh«ng thÓ ®¶m b¶o b»ng c¸c biÖn ph¸p th«ng giã c¬ khÝ hay tù nhiªn, kÓ c¶ b»ng lµm m¸t bèc h¬i (qu¸ tr×nh ®o¹n nhiÖt); b. §¶m b¶o vµ duy tr× ®iÒu kiÖn vi khÝ hËu vµ vÖ sinh kh«ng khÝ trong nhµ hoÆc trong mét phÇn nhµ theo yªu cÇu c«ng nghÖ; c. §¶m b¶o vµ duy tr× trong c¸c gian s¶n xuÊt ®iÒu kiÖn vi khÝ hËu tiÖn nghi hoÆc ®iÒu kiÖn trung gian gi÷a ®iÒu kiÖn tiÖn nghi vµ ®iÒu kiÖn cho phÐp ghi trong c¸c phô lôc l, 2, nÕu ®iÒu nµy lµ hîp lÝ vÒ mÆt kinh tÕ. d. §¶m b¶o vµ duy tr× ®iÒu kiÖn vi khÝ hËu tiÖn nghi vµ vÖ sinh kh«ng khÝ quy ®Þnh cho c¸c nhµ ë vµ nhµ c«ng céng hoÆc nhµ phô trî khi cã nhu cÇu. Chó thÝch: 1. NÕu c¸c quy ph¹m tiªu chuÈn c«ng nghÖ kh«ng Ên ®Þnh th«ng sè vi khÝ hËu cÇn ®¶m b¶o khi thiÕt kÕ ®iÒu tiÕt kh«ng khÝ th× lÊy ®iÒu kiÖn vi khÝ hËu tèi |u. 2. §é chÝnh x¸c duy tr× ®iÒu kiÖn vi khÝ hËu tiÖn nghi nÕu kh«ng cã nh÷ng yªu cÇu ®Æc biÖt cÇn cè g¾ng duy tr× ë møc r10C theo nhiÖt ®é vµ r7% theo ®é Èm (quanh vïng ®Æt ®Çu ®o c¶m nhiÖt vµ Èm). §é chÝnh x¸c duy tr× nhiÖt ®é tiÖn nghi khi sö dông m¸y ®iÒu tiÕt kh«ng khÝ côc bé hoÆc bé hßa trén côc bé cã ®Çu c¶m nhiÖt t¸c ®éng trùc tiÕp th× cho phÐp gi÷ ë møc r2oC. 3.1.6. Khi nguån bøc x¹ lªn ng|êi cã c|êng ®é tõ 150 ®Õn 300 kcal/m2.h vµ diÖn tÝch mÆt bøc x¹ trong khi lµm viÖc trªn 0,2m2 khi kh«ng ®¶m b¶o nhiÖt ®é kh«ng khÝ
 6. tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 5687 : 1992 theo phô lôc 1 vµ 2, th× vËn tèc kh«ng khÝ cã thÓ t¨ng thªm theo yªu cÇu cña ®iÒu 2.3. §Ó ®¶m b¶o nh÷ng ®iÒu kiÖn vi khÝ hËu kÓ trªn cho phÐp ®Æt c¸c qu¹t thæi giã côc bé. 3.1.7. HÖ thèng tÊm kh«ng khÝ cÊp giã vµo vÞ trÝ cã ng|êi lµm viÖc th|êng xuyªn cÇn ®|îc tæ chøc: a. Khi c|êng ®é bøc x¹ trªn 300 kcal/m2.h: cÊp giã ngoµi trêi ®Ó ®¶m b¶o c¸c th«ng sè m«i tr|êng (nhiÖt ®é vµ vËn tèc giã) theo "Tiªu chuÈn vÖ sinh thiÕt kÕ nhµ c«ng nghiÖp". b. Víi c¸c qu¸ tr×nh s¶n xuÊt thö lµm lan táa ®éc h¹i mµ kh«ng cã kh¶ n¨ng cÊu t¹o chôp che ch¾n vµ hót côc bé: cÊp giã ngoµi trêi ®Ó ®¶m b¶o th«ng sè m«i tr|êng (nhiÖt ®é, vËn tèc giã, nång ®é ®éc h¹i) theo phô lôc l, 2, 4 cña tiªu chuÈn nµy. Chó thÝch: Khi thiÕt kÕ hÖ thèng tÊm kh«ng khÝ ph¶i dù tÝnh c¶ nh÷ng biÖn ph¸p ng¨n ngõa hiÖn t|îng thæi tr|ît c¸c khÝ ®éc h¹i sang c¸c vÞ trÝ lµm viÖc gÇn ®ã. 3.1.8. S|ëi Êm b»ng kh«ng khÝ chØ cÇn thùc hiÖn kÕt hîp víi ®iÒu tiÕt kh«ng khÝ hoÆc víi nhu cÇu c«ng nghÖ nÕu cã. Trong tr|êng hîp cÇn s|ëi Êm (chèng l¹nh) cho vïng khÝ hËu x©y dùng AI, AII (xem TCVN 4088: 1985) th× cÇn cã c¬ së luËn chøng kinh tÕ - kÜ thuËt. 3.1.9. Khi tÝnh to¸n c¸c hÖ thèng th«ng giã, ®iÒu tiÕt kh«ng khÝ vµ s|ëi Êm b»ng khÝ th× tïy thuéc vµo thÓ lo¹i vµ môc tiªu mµ: a. TÝnh to¸n theo th«ng sè cÊp III - khi thiÕt kÕ c¸c hÖ thèng th«ng giã chung (dïng lùc ®Èy tù nhiªn hay c¬ khÝ) nh»m nhiÖm vô th¶i nhiÖt, Èm d|, gåm c¶ nh÷ng tr|êng hîp lµm m¸t ®¬n gi¶n b»ng qu¸ tr×nh ®o¹n nhiÖt. b. TÝnh to¸n theo th«ng sè cÊp III cho mïa nãng, th«ng sè cÊp II cho mïa l¹nh cña n¨m - khi thiÕt kÕ th«ng giã chung nh»m th¶i chÊt ®éc h¹i cÊp l, 2, 3, 4 hoÆc ®Ó c©n b»ng l|îng giã th¶i ra qua c¸c hÖ thèng hót côc bé hoÆc hót theo gi©y chuyÒn c«ng nghÖ (qu¸ tr×nh ch¸y, vËn chuyÓn b»ng khÝ nÐn, sÊy...), kÓ c¶ khi thiÕt kÕ th«ng giã lµm m¸t b»ng bay h¬i ®o¹n nhiÖt (phun n|íc trong phßng, trong ®|êng èng hoÆc trong buång phun) còng nh| tÊm kh«ng khÝ b»ng kh«ng khÝ ngoµi trêi. c. TÝnh to¸n theo th«ng sè cÊp II - thiÕt kÕ ®iÒu tiÕt kh«ng khÝ; d. TÝnh to¸n theo th«ng sè cÊp II cho mïa l¹nh - thiÕt kÕ s|ëi Êm b»ng kh«ng khÝ còng nh| c¸c mµn giã, mµn nhiÖt; e. TÝnh to¸n theo th«ng sè cÊp I - chØ khi thiÕt kÕ ®iÒu tiÕt kh«ng khÝ víi nh÷ng yªu cÇu c«ng nghÖ cã c¬ së. Chó thÝch: 1. Khi thiÕt kÕ th«ng giã, ®iÒu tiÕt kh«ng khÝ chØ dïng cho mét phÇn thêi gian trong ngµy (chØ dïng buæi tèi hoÆc vµo mét sè giê nhÊt ®Þnh trong ngµy) hoÆc mét sè th¸ng trong n¨m, th× cho phÐp lÊy nh÷ng th«ng sè kh¸c víi nh÷ng chØ dÉn kÓ trªn. 2. L|îng kh«ng khÝ cÇn ®Ó hßa lo·ng nång ®é ch¸y næ trong m«i tr|êng kh«ng khÝ trong nhµ ph¶i ®|îc x¸c ®Þnh theo th«ng sè kh«ng khÝ ngoµi nhµ cÊp I vµ II dïng ®Ó tÝnh to¸n hÖ thèng. 3.1.10. CÇn tæ chøc th«ng giã xuyªn phßng tù nhiªn nhÊt lµ vÒ ban ®ªm ®Ó lµm m¸t nhµ kÓ c¶ tÇng trÇn m¸i vµ c¸c tÇng kÜ thuËt nÕu ®iÒu kiÖn vËn hµnh cho phÐp.
 7. tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 5687 : 1992 3.1.11. §èi víi buång l¸i cÇn trôc trong c¸c gian s¶n xuÊt cã nhiÖt d| lín, còng nh| khi c|êng ®é bøc x¹ trªn 330 kcal/m2.h, hoÆc khi nång ®é chÊt ®éc h¹i trong kh«ng khÝ bao quanh buång l¸i v|ît qu¸ nång ®é giíi h¹n cho phÐp, th× ph¶i tæ chøc th«ng giã t¾m khÝ hoÆc ®iÒu tiÕt kh«ng khÝ. §èi víi buång l¸i ë nh÷ng n¬i thuéc nhãm s¶n xuÊtA, B vµ F còng nh| khi cã chÊt ®éc cÊp l, 2 bèc ra song kh«ng cã ph|¬ng tiÖn ®Ó läc chóng trong kh«ng khÝ th× ph¶i thiÕt kÕ hÖ thèng cÊp giã t¾m kh«ng khÝ hoÆc ®iÒu tiÕt kh«ng khÝ b»ng giã ngoµi trêi ®· qua läc bôi. Cho phÐp ®|îc dïng tuÇn hoµn toµn phÇn khi m«i tr|êng khÝ quanh buång l¸i kh«ng cã khÝ ®éc h¹i hoÆc chØ cã chÊt ®éc h¹i cÊp 3, 4 víi nång ®é thÊp h¬n nång ®é giíi h¹n cho phÐp. 3.1.12. C¸c hÖ thèng th«ng giã, ®iÒu tiÕt kh«ng khÝ t¾m kh«ng khÝ vµ s|ëi Êm b»ng kh«ng khÝ ®|îc thiÕt kÕ víi nh÷ng biÖn ph¸p chèng rung, chèng ån ®¶m b¶o tiªu chuÈn ån cho phÐp. 3.1.13. Trong c¸c gian phßng thÓ tÝch lín h¬n 40m3 cho mçi ng|êi lµm viÖc vµ cã cöa sæ hoÆc cöa trêi, nÕu kh«ng cã chÊt ®éc h¹i hoÆc chÊt cã mïi khã chÞu bèc ra th× cã thÓ cho phÐp sö dông biÖn ph¸p th«ng giã tù nhiªn qua cöa sæ hoÆc cöa trêi. Chó thÝch: CÇn hiÓu kh¸i niÖm "kh«ng cã chÊt ®éc h¹i bèc ra" lµ l|îng chÊt ®éc h¹i bèc ra ®ång thêi tõ thiÕt bÞ c«ng nghÖ kh«ng lµm t¨ng nång ®é ®éc h¹i trong m«i tr|êng qu¸ nång ®é giíi h¹n cho phÐp. 3.1.14. Khi thiÕt kÕ th«ng giã ®iÒu tiÕt kh«ng khÝ s|ëi Êm b»ng kh«ng khÝ cÇn tÝnh kÓ ®Õn ®iÒu kiÖn lan táa nhiÖt ®é, Èm vµ chÊt ®éc h¹i bªn trong nhµ (ph|¬ng thøc lan táa vµ sù ph©n bè) còng nh| ®iÒu kiÖn sö dông nhµ. Khi thiÕt kÕ cÇn ®Ò xuÊt nh÷ng biÖn ph¸p ng¨n ngõa sù lan táa khÝ ®éc h¹i bªn trong nhµ cïng hiÖn t|îng truyÒn giã tõ phßng cã nång ®é ®éc h¹i cao tíi nh÷ng phßng cã Ýt hoÆc kh«ng cã chÊt ®éc h¹i bèc ra. 3.1.15. Trong thiÕt kÕ th|êng cÇn kÕt hîp th«ng giã cÊp vµ ®iÒu tiÕt kh«ng khÝ víi s|ëi Êm b»ng kh«ng khÝ. §èi víi nhµ ë, nhµ c«ng céng vµ nhµ phô trî cña c¸c xÝ nghiÖp, n¬i chØ ho¹t ®éng cã mét ca th× viÖc kÕt hîp th«ng giã cÊp vµ ®iÒu tiÕt kh«ng khÝ víi s|ëi Çm b»ng kh«ng khÝ cÇn ®|îc thùc hiÖn víi ®Çy ®ñ c¬ së. 3.2 Trong th«ng giã ®iÒu tiÕt kh«ng khÝ vµ s|ëi Êm b»ng kh«ng khÝ. 3.2.1. C¸c hÖ thèng th«ng giã cÊp - th¶i chung, hoÆc ®iÒu tiÕt kh«ng khÝ c¸c gian s¶n xuÊt kh«ng cã hÖ thèng th«ng giã tù nhiªn cÇn ®|îc thiÕt kÕ Ýt nhÊt b»ng hai hÖ thèng th¶i vµ hai hÖ thèng cÊp ®Ó ®¶m b¶o kh«ng d|íi 50% l|u l|îng giã trao ®æi khi ngõng mét hÖ thèng. Khi thiÕt kÕ chØ mét hÖ thèng cÊp vµ mét hÖ thèng th¶i hoÆc mét côm m¸y ®iÒu hßa kh«ng khÝ th× cÇn l¾p ®Æt qu¹t giã dù phßng cã ®éng c¬ ®iÖn tù ®éng khëi ®éng khi qu¹t giã chñ yÕu ngõng ch¹y hoÆc nèi qua èng gãp víi c¸c hÖ thèng l©n cËn nh»m b¶o ®¶m Ýt nhÊt 50% l|u l|îng giã trao ®æi khi hÖ thèng qu¹t giã chÝnh ngõng ch¹y. Chó thÝch: Nh÷ng nhµ vµ phßng ®|îc coi lµ kh«ng ®|îc th«ng giã tù nhiªn nÕu kh«ng khÝ ngoµi trêi chØ ®|îc cÊp bëi hÖ thèng th«ng giã c¬ khÝ hoÆc hÖ thèng ®iÒu tiÕt kh«ng khÝ vµ kh«ng cã lç cöa chuyªn dông cho môc dÝch th«ng tho¸ng. C¸c phÇn nhµ kh«ng ®|îc th«ng giã tù nhiªn (th«ng tho¸ng) lµ nh÷ng phÇn n»m c¸ch xa t|êng ngoµi cã lç cöa th«ng tho¸ng trªn 30m.
 8. tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 5687 : 1992 3.2.2. NÕu c¸c phßng c¸ch biÖt v× ®iÒu kiÖn c«ng nghÖ kh«ng ®|îc th«ng tho¸ng tù nhiªn khi qu¹t cÊp giã vµ th¶i giã ngõng ho¹t ®éng l¹i cã lç cöa ®ãng më th«ng víi c¸c phßng bªn ®¶m b¶o ®ñ l|îng giã cÊp vµo hoÆc th¶i ra th× cho phÐp kh«ng ®Æt thªm qu¹t giã dù tr÷ cho c¸c phßng nµy nh| ®· ghi trong ®iÒu 3.16 mµ chØ cÇn cã s½n thiÕt bÞ dù tr÷ ®Ó thay thÕ qu¹t giã bÞ háng trong kho¶ng thêi gian 24 giê. 3.2.3. C¸c hÖ thèng ®iÒu tiÕt kh«ng khÝ (c¶ trung t©m lÉn côc bé) cã nhiÖm vô duy tr× th«ng sè vi khÝ hËu trong nhµ suèt n¨m vµ suèt ngµy cÇn ®|îc thiÕt kÕ Ýt nhÊt 2 m¸y ®iÒu hßa kh«ng khÝ. C«ng suÊt m¸y ®iÒu hßa kh«ng khÝ ®|îc x¸c ®Þnh sao cho khi mét m¸y bÞ háng l|u l|îng kh«ng khÝ cßn l¹i ®¶m b¶o kh«ng d|íi 50% l|u l|îng tÝnh to¸n, cßn n¨ng suÊt l¹nh ®ñ ®¶m b¶o nhiÖt ®é trong phßng ë giíi h¹n trªn cña vïng tiÖn nghi (t = 29,40C) khi nhiÖt ®é kh«ng khÝ ngoµi trêi b»ng nhiÖt ®é tÝnh to¸n theo ®iÒu 3.l.9 Chó thÝch: Khi cã ®ñ c¸c yªu cÇu c«ng nghÖ c¬ së ®èi víi sù æn ®Þnh c¸c th«ng sè kh«ng khÝ trong nhµ suèt ngµy vµ suèt n¨m th× cho phÐp ®Æt m¸y ®iÒu hßa kh«ng khÝ dù tr÷. 3.2.4. §èi víi nh÷ng gian phßng mµ trong ®ã cã thÓ xuÊt hiÖn l|îng ®éc h¹i giai ®o¹n ng¾n (bÕp trong nhµ ë, líp häc v.v...) cÇn thiÕt kÕ hÖ thèng th«ng giã cã c¬ cÊu ®Ó t¨ng l|îng giã trao ®æi trong tõng giai ®o¹n ng¾n nÕu thËt sù cã nhu cÇu b¶o ®¶m m«i tr|êng theo tiªu chuÈn. 3.2.5. C¸c hÖ thèng cÊp giã t¾m kh«ng khÝ kh«ng ®|îc ghÐp cïng víi hÖ thèng th«ng giã cÊp. 3.2.6. §èi víi nhµ ë, nhµ c«ng céng, nhµ phô trî cÇn chó ý tæ chøc th«ng tho¸ng song cÇn cã biÖn ph¸p chèng giã lïa. §èi víi nhµ nhiÒu tÇng (cã hoÆc kh«ng cã hÖ thèng ®iÒu tiÕt kh«ng khÝ ) dïng èng th«ng giã ®øng cho bÕp vµ khu vÖ sinh th× hÖ thèng èng nµy ph¶i cã qu¹t hót c¬ khÝ. 3.2.7. C¸c hÖ thèng th«ng giã tù nhiªn trong nhµ x|ëng s¶n xuÊt cã nhiÖt hiÖn d| trong mïa nãng cÇn ®|îc tÝnh to¸n theo chªnh lÖch ¸p lùc nhiÖt øng víi chªnh lÖch nhiÖt ®é kh«ng khÝ bªn trong vµ bªn ngoµi ë th«ng sè III, cã kÓ tíi møc gia t¨ng nhiÖt ®é kh«ng khÝ theo chiÒu cao gian x|ëng. Khi tÝnh to¸n th«ng giã tù nhiªn cÇn tÝnh ®Õn t¸c ®éng cña c¸c hÖ thèng th«ng giã c¬ khÝ vµ t¸c ®éng c¶n cña giã. 3.2.8. C¸c hÖ thèng th«ng giã tù nhiªn c¸c ph©n x|ëng kh«ng cã nhiÖt hiÖn d| trong mïa nãng cña n¨m cÇn ®|îc tÝnh to¸n theo t¸c ®éng cña giã. Tèc ®é giã tÝnh to¸n trong mïa nãng cña n¨m lÊy theo TCVN 4088: 1985. 3.2.9. C¸c hÖ thèng th«ng giã côc bé hoÆc th«ng giã chung ph¶i ®|îc thiÕt kÕ ®Ó th¶i s¶n phÈm ch¸y cña c¸c giµn s|ëi bøc x¹ dïng nhiªn liÖu khÝ ®èt nh»m ®¶m b¶o ®é trong s¹ch m«i tr|êng kh«ng khÝ cña vïng lµm viÖc hoÆc vïng phôc vô. 3.2.10. §èi víi bé sÊy kh«ng khÝ cÊp hai hoÆc bé sÊy côc bé trong hÖ thèng ®iÒu tiÕt kh«ng khÝ cÇn cung cÊp chÊt mang nhiÖt lµ n|íc cã th«ng sè nhiÖt kh«ng ®æi. 3.2.11. C¸c hÖ thèng hót côc bé vµ th«ng giã th¶i chung ph¶i t¸ch rêi nhau. 3.2.12. C¸c hÖ thèng hót côc bé tñ thiÕt bÞ c«ng nghÖ cÇn ®|îc cÊu t¹o riªng rÏ, nÕu trong kh«ng khÝ hót th¶i cã chøa :
 9. tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 5687 : 1992 a. C¸c chÊt mµ ph¶n øng hãa häc hay hçn hîp c¬ häc gi÷a chóng lµm t¨ng nhiÖt ®é vµ cã thÓ g©y ch¸y, næ (hçn hîp ®Êt ®Ìn víi h¬i n|íc, bét nh«m víi h¬i n|íc.v.v...) hoÆc t¹o thµnh hçn hîp næ; b. C¸c chÊt mµ khi hßa trén cã thÓ t¹o nªn hçn hîp hoÆc chÊt hãa häc ®éc h¹i h¬n. Chó thÝch: Trong nhiÖm vô thiÕt kÕ vÒ mÆt b»ng c«ng nghÖ ph¶i ghi râ quy ®Þnh vµ tr×nh tù cho phÐp ghÐp c¸c hÖ thèng hót côc bé c¸c chÊt dÔ næ vµ ch¸y. 3.2.13. C¸c hÖ thèng hót côc bé c¸c chÊt dÔ næ vµ ch¸y, mét khi cã kh¶ n¨ng l¾ng ®äng hoÆc ng|ng tô nh÷ng chÊt nµy trong ®|êng èng dÉn giã hoÆc trong thiÕt bÞ th«ng giã (thÝ dô: hÖ thèng hót côc bé c¸c buång s¬n v. v...), ph¶i ®|îc thiÕt kÕ riªng rÏ cho mçi mét phßng hoÆc mçi mét ®¬n vÞ thiÕt bÞ. 3.2.14. C¸c hÖ thèng th«ng giã, ®iÒu tiÕt kh«ng khÝ vµ s|ëi Êm b»ng kh«ng khÝ cÇn ®|îc thiÕt kÕ riªng rÏ cho mçi nhãm phßng bÞ c¸ch ly bëi t|êng ch¾n löa; cßn ®èi víi s¶n xuÊt thuéc nhãm A, B, C vµ F th× cÇn ®|îc cÊu t¹o riªng rÏ cho mçi tÇng. Cho phÐp thiÕt kÕ c¸c hÖ thèng chung cho c¸c nhãm phßng kÕ cËn (trªn cïng mét tÇng) thuéc mét trong c¸c nhãm s¶n xuÊt A, B, C hoÆc F n»m ë c¸c tÇng kh¸c nhau (trõ khi vËt liÖu vµ s¶n phÈm dÔ ch¸y hoÆc vËt liÖu vµ s¶n phÈm kh«ng ch¸y chøa trong bao b× dÔ ch¸y) khi cã ®ång thêi nh÷ng ®iÒu kiÖn sau ®©y : a. Cïng mét qu¸ tr×nh c«ng nghÖ; b. Trong c¸c gian s¶n xuÊt thuéc nhãm A, B hoÆc F cã sö dông c¸c chÊt dÔ ch¸y, næ thuéc cïng mét d¹ng hoÆc c¸c gian s¶n xuÊt ®Òu thuéc nhãm C; c. C¸c gian s¶n xuÊt n»m ë kh«ng qu¸ 3 tÇng kÕ tiÕp; d. èng dÉn giã cña c¸c gian s¶n xuÊt nhãm A, B, C vµ F ®|îc thi c«ng theo yªu cÇu cña ®iÒu 3.l0.23 vµ 3. l0.24. 3.2.15. C¸c hÖ thèng th«ng giã, ®iÒu tiÕt kh«ng khÝ vµ s|ëi Êm b»ng kh«ng khÝ nªn thiÕt kÕ chung cho c¸c gian s¶n xuÊt nhãm D vµ E n»m trªn cïng mét tÇng hoÆc kh¸c tÇng trong cïng mét khu vùc giíi h¹n bëi t|êng ng¨n löa. 3.2.16. C¸c hÖ thèng th¶i kh«ng khÝ tõ c¸c khu vùc quanh thiÕt bÞ dÔ næ (c¸c khu vùc s¶n xuÊt nhãm A, B hoÆc F) n»m trong c¸c gian s¶n xuÊt nhãm C, D hoÆc E, cÇn ®|îc cÊu t¹o c¸ch biÖt víi c¸c hÖ thèng th«ng h¬i hót th¶i chung cña c¸c gian s¶n xuÊt nµy. 3.2.17. C¸c hÖ thèng th«ng giã ®iÒu tiÕt kh«ng khÝ, s|ëi Êm b»ng kh«ng khÝ th|êng ®|îc cÊu t¹o chung cho sè l|îng bÊt kÓ c¸c gian phô trî cïng chñng lo¹i n»m cïng tÇng hoÆc kh¸c tÇng. C¸c hÖ thèng riªng rÏ ®|îc thiÕt kÕ theo c¸c chØ dÉn riªng biÖt cña c¸c tiªu chuÈn thiÕt kÕ nhµ phô trî hoÆc nhµ c«ng nghiÖp. 3.2.18. C¸c hÖ thèng th«ng h¬i chung vµ ®iÒu tiÕt kh«ng khÝ phôc vô cho c¸c gian s¶n xuÊt nhãm C, cho phÐp ®ång thêi phôc vô cho c¸c gian lÎ n»m trªn mÆt b»ng s¶n xuÊt chÝnh (phßng tr|ëng kÝp v.v...) 3.2.19. HÖ thèng th«ng h¬i c¬ khÝ ph¶i ®|îc thiÕt kÕ riªng rÏ cho c¸c kho chøa chÊt láng vµ khÝ dÔ b¾t löa vµ g©y ch¸y cña mçi nhãm s¶n xuÊt A, B, C hay F dïng qu¹t hót dù phßng kÌm ®éng c¬ tù ®ãng m¹ch khi qu¹t chÝnh ngõng ho¹t ®éng. NÕu h¬i, khÝ bèc vµo m«i tr|êng cña nh÷ng gian kho nµy nhÑ h¬n kh«ng khÝ vµ nÕu l|îng kh«ng khÝ thay ®æi theo tiªu chuÈn hoÆc theo ®iÒu kiÖn kÜ thuËt kh«ng v|ît qu¸ hai lÇn thÓ tÝch phßng mçi giê, th× cho phÐp sö dông biÖn ph¸p hót tù nhiªn cho mçi gian kho riªng rÏ.
 10. tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 5687 : 1992 3.2.20. HÖ thèng th«ng giã, ®iÒu tiÕt kh«ng khÝ chung hay s|ëi Êm b»ng kh«ng khÝ ®|îc phÐp thiÕt kÕ cho mét nhãm phßng cña nhµ s¶n xuÊt mét tÇng hoÆc kho mét tÇng cã lèi tho¸t ra ngoµi, cho tæ hîp bÊt k× cña c¸c nhãm a, B, C hoÆc f, khi tæng diÖn tÝch c¸c phßng kh«ng qu¸ l.l00 m2 trong ph¹m vi ng¨n c¸ch cña c¸c t|êng ch¾n löa. Trong tr|êng hîp nµy cÇn ®Æt qu¹t dù phßng cho hÖ thèng hót, khëi ®éng tù ®éng khi qu¹t chÝnh ngõng ch¹y. èng dÉn giã ph¶i ®|îc thiÕt kÕ theo yªu cÇu cña ®iÒu 3.l0.20. 3.2.21. HÖ thèng hót cho kho chøa dÞch vµ khÝ dÔ b¾t löa, dÔ ch¸y cña c¸c nhãm s¶n xuÊt A, B, C hay F ®|îc dïng lùc hót tù nhiªn nÕu tiªu chuÈn cho phÐp. §èi víi kho thuéc nhãm s¶n xuÊt A, B hay F nÕu khèi l|îng dÞch vµ khÝ dÔ b¾t löa, dÔ ch¸y v|ît qu¸ l0T, th× ngoµi hÖ thèng hót tù nhiªn theo tiªu chuÈn, cßn cÇn cÊu t¹o c¶ hÖ thèng hót c¬ khÝ. 3.2.22. §èi víi c¸c hè s©u qu¸ 0,5m trong c¸c gian s¶n xuÊt thuéc nhãm A, B hay F, khi sö dông khÝ, h¬i ch¸y còng nh| khi sö dông dÞch dÔ ch¸y, dÔ b¾t löa, th× cÇn tæ chøc hÖ thèng cÊp giã c¬ khÝ. §èi víi nh÷ng hè cã ng|êi lµm viÖc th|êng k× th× cßn cÇn c¶ hÖ thèng hót c¬ khÝ. Chó thÝch: Cho phÐp sö dông hÖ thèng th«ng h¬i chung cña gian s¶n xuÊt ®Ó th«ng tho¸ng c¸c hè, hèc nªu trªn. 3.2.23. Trong c¸c gian s¶n xuÊt nhãm A, B vµ F vµ trong c¸c gian cã h¬i khÝ ®éc cÊp 1,2,3 nÕu cã tiÕp gi¸p víi nh÷ng gian s¶n xuÊt vµ gian phô trî kh¸c th× cÇn ®¶m b¶o l|u l|îng hÖ thèng cÊp ph¶i nhá h¬n 5% so víi l|u l|îng hÖ thèng hót. Quy ®Þnh trªn kh«ng cÇn ®¶m b¶o nÕu c¸c gian tiÕp gi¸p nhau ®|îc c¸ch ly bëi v¸ch ng¨n kÝn kh«ng cã cöa ®i hoÆc c¸c lç kh¸c. 3.2.24. C¸c thiÕt bÞ th«ng giã, ®|êng èng dÉn giã, ®|êng èng dÉn nhiÖt, dÉn l¹nh... cÇn thiÕt ph¶i bäc c¸ch nhiÖt bÒ mÆt nÕu cÇn gi÷ cho nhiÖt ®é chÊt mang nhiÖt (kh«ng khÝ, n|íc, h¬i n|íc...) kh«ng biÕn ®éng nhiÒu h¬n giíi h¹n cho phÐp. Còng cÇn ph¶i cÊu t¹o bäc c¸ch nhiÖt bÒ mÆt ®Ó lo¹i trõ hiÖn t|îng ®äng s|¬ng trªn bÒ mÆt hoÆc gi¶m nhiÖt ®é bøc x¹ cña bÒ mÆt, ®|êng èng, èng dÉn giã v.v... NhiÖt trë cña líp c¸ch nhiÖt kÓ trªn ph¶i nhá h¬n lm2.h.0C/kcal nÕu kh«ng cã nh÷ng yªu cÇu kh¸c. Líp c¸ch nhiÖt cña thiÕt bÞ ®iÒu tiÕt kh«ng khÝ, èng dÉn giã l¹nh, èng dÉn l¹nh (n|íc l¹nh) cÇn cã líp b¶o vÖ c¸ch n|íc, chèng Èm. Chó thÝch: ViÖc bäc c¸ch nhiÖt èng giã tuÇn hoµn cña hÖ thèng ®iÒu tiÕt kh«ng khÝ ph¶i cã luËn cø. 3.2.25. Líp bäc c¸ch nhiÖt thiÕt bÞ th«ng giã, ®iÒu tiÕt kh«ng khÝ, ®|êng èng dÉn giã trong c¸c gian s¶n xuÊt nhãm A, B vµ F còng nh| líp c¸ch nhiÖt thiÕt bÞ vµ ®|êng èng dÉn giã ®Æt trong tÇng trÇn m¸i, tÇng hÇm, ph¶i lµm b»ng vËt liÖu kh«ng ch¸y, trõ líp s¬n cho phÐp dïng vËt liÖu ch¸y. Trong c¸c tr|êng hîp cßn l¹i cho phÐp lµm b»ng vËt liÖu khã ch¸y. ë nh÷ng chç c¾t ngang t|êng, v¸ch, trÇn, cã ®é chÞu löa trªn 0,75h th× kh«ng nªn cÊu t¹o líp c¸ch nhiÖt, mµ chÌn kÝn khe b»ng vËt liÖu kh«ng ch¸y. Trong cÊu t¹o cña líp c¸ch nhiÖt bÒ mÆt l¹nh cña hÖ thèng ®iÒu tiÕt kh«ng khÝ (®|êng èng dÉn l¹nh, èng dÉn giã, thiÕt bÞ ®iÒu tiÕt kh«ng khÝ...) cho phÐp lµm líp c¸ch Èm b»ng vËt liÖu ch¸y phñ ngoµi mét líp b¶o vÖ b»ng v¶i thñy tinh ®èi víi
 11. tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 5687 : 1992 ®èi víi èng dÉn l¹nh vµ dÉn giã vµ b»ng vËt liÖu kh«ng ch¸y ®èi víi m¸y ®iÒu tiÕt kh«ng khÝ. 3.2.26. Buång phun, bé phun Èm còng nh| mòi phun Èm bæ sung ph¶i dïng n|íc cã chÊt l|îng cña n|íc sinh ho¹t. Khi tÝnh to¸n l|u l|îng n|íc cho buång phun ph¶i tÝnh c¶ l|îng n|íc hay h¬i, l|îng n|íc bÞ cuèn theo giã vµ l|îng n|íc x¶ ®¸y buång phun. C«ng viÖc thay vµ x¶ n|íc trong hÖ thèng cÇn ®|îc thùc hiÖn vµo giai ®o¹n Ýt t¶i cña m¹ng èng cÊp n|íc. 3.2.27. MiÖng thu giã ngoµi trêi cÇn ®|îc bè trÝ ë nh÷ng vÞ trÝ Ýt bÞ nhiÔm bÈn nhÊt cña c«ng tr×nh. 3.2.28. MiÖng lÊy giã ngoµi cña c¸c hÖ thèng th«ng giã c¬ khÝ cÇn ®Æt ë ®é cao kh«ng d- |íi 2m, c¸ch mÆt ®Êt tÝnh tõ ®¸y miÖng lÊy giã, vµ kh«ng d|íi lm nÕu miÖng lÊy giã ®Æt ë vïng cã th¶m c©y xanh. §èi víi c¸c hÖ thèng th«ng giã tù nhiªn, cöa lÊy giã ph¶i ®|îc bè trÝ theo ®iÒu 3.4.7 3.2.29. MiÖng lÊy giã ngoµi cña c¸c hÖ thèng th«ng giã c¬ khÝ cho phÐp ®Æt xa nhµ nÕu nång ®é ®éc h¹i ë vÞ trÝ gÇn nhµ v|ît qu¸ 30% nång ®é giíi h¹n cho phÐp trong vïng lµm viÖc. NÕu ®éc h¹i lµ bôi th× cã thÓ ®Æt miÖng lÊy giã gÇn nhµ, song ph¶i läc bôi khi nång ®é bôi t¹i ®iÓm lÊy giã v|ît qu¸ 30% tiªu chuÈn cho phÐp cho vïng lµm viÖc. C¸c nguån ®éc h¹i kh¸c còng ph¶i läc nÕu cã thiÕt bÞ läc thÝch hîp vµ nÕu cho phÐp vÒ mÆt luËn chøng kinh tÕ - kÜ thuËt. 3.2.30. MiÖng lÊy giã ngoµi ®|îc phÐp bè trÝ trªn m¸i nhµ vµ c«ng tr×nh trong nh÷ng ®iÒu kiÖn sau : a. NÕu trªn m¸i kh«ng cã èng th¶i c«ng nghÖ vµ èng th¶i c¸c khÝ ®éc h¹i tõ c¸c hÖ thèng hót côc bé hoÆc nh÷ng èng th¶i nµy n»m ngoµi vïng bãng rîp khÝ ®éng do luång giã tíi g©y ra, hoÆc nÕu kh«ng khÝ th¶i tõ c¸c thiÕt bÞ g©y bôi ®· ®|îc läc ®Õn nång ®é ghi trong ®iÒu 3.2.42. b. NÕu nång ®é chÊt ®éc h¹i ë vÞ trÝ ®Æt miÖng lÊy giã ngoµi kh«ng v|ît qu¸ 30% nång ®é giíi h¹n cho phÐp quy ®Þnh cho vïng lµm viÖc cña gian s¶n xuÊt. Chó thÝch: Trªn c¸c m¸i b»ng víi ®é dèc 25% cho phÐp bè trÝ c¸c miÖng lÊy giã ngoµi ë ®é cao kh«ng d|íi 3m so víi mÆt m¸i kÕ cËn hoÆc cöa trêi, nÕu miÖng lÊy giã n»m c¸ch mÆt t|êng ngoµi trªn 20m. 3.2.31. Khi ®¶m b¶o ®|îc yªu cÇu 3.2.30 th× ®|îc phÐp bè trÝ miÖng lÊy giã ngoµi trªn cïng mét ®é cao víi miÖng th¶i giã cña hÖ thèng th«ng h¬i chung, nÕu kho¶ng c¸ch theo chiÒu n»m ngang gi÷a miÖng lÊy giã vµ miÖng th¶i giã v|ît qu¸ l0 lÇn ®|êng kÝnh t|¬ng ®|¬ng (theo diÖn tÝch) cña miÖng th¶i gÇn nhÊt, song kh«ng d|íi 20m. ë kho¶ng c¸ch nhá h¬n tíi miÖng th¶i cña hÖ thèng th«ng h¬i chung th¶i giã qua èng theo ph|¬ng th¼ng ®øng th× cho phÐp bè trÝ miÖng lÊy giã ngoµi trong ph¹m vi vßng trßn cã b¸n kÝnh b»ng chiÒu cao h¬n mÐp trªn cña miÖng lÊy giã Ýt nhÊt 2m. 3.2.32. MiÖng lÊy giã ngoµi ph¶i ®|îc bè trÝ ë nh÷ng n¬i tr¸nh ®|îc tµn löa bay vµo hoÆc cã biÖn ph¸p phßng ngõa tµn löa còng nh| khÝ, h¬i ch¸y næ xuÊt hiÖn trong qu¸ tr×nh vËn hµnh hay khi cã sù cè c¸c bÓ chøa, thïng chøa vµ ®|êng èng.
 12. tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 5687 : 1992 3.2.33. MiÖng lÊy giã ngoµi cña c¸c hÖ thèng th«ng giã, ®iÒu tiÕt kh«ng khÝ, s|ëi Êm b»ng kh«ng khÝ thuéc c¸c gian s¶n xuÊt nhãm A, B vµ F ®|îc phÐp cÊu t¹o chung bÊt k× tæ hîp nµo song ph¶i t¸ch riªng víi c¸c miÖng lÊy giã cÊp cho gian s¶n xuÊt nhãm C, D vµ E vµ c¸c gian phô trî cña s¶n xuÊt. 3.2.34. MiÖng lÊy giã ngoµi cÊp cho c¸c phßng cã thiÕt bÞ ®iÖn n»m kÒ c¸c gian s¶n xuÊt nhãm A, B vµ F trong ®ã sö dông khÝ ch¸y (kÓ c¶ khÝ ng|ng tô) cÇn ®|îc bè trÝ ë nh÷ng n¬i lo¹i trõ ®|îc hçn hîp ch¸y næ cña c¸c khÝ trªn trong kh«ng khÝ. 3.2.35. Kh«ng khÝ ngoµi trêi vµ tuÇn hoµn ph¶i qua läc bôi tr|íc khi cÊp vµo nhµ. a. §èi víi c¸c hÖ thèng ®iÒu tiÕt kh«ng khÝ. b. §èi víi c¸c hÖ thèng th«ng giã, s|ëi Êm b»ng kh«ng khÝ trong nhµ ë, nhµ c«ng céng, phßng phô trî cña nhµ s¶n xuÊt ph¶i cã luËn cø. c. §èi víi c¸c hÖ thèng th«ng giã, s|ëi Êm b»ng kh«ng khÝ cña c¸c nhµ s¶n xuÊt - nÕu cã yªu cÇu kÜ thuËt vµ trong tr|êng hîp nång ®é bôi cña giã ngoµi hoÆc giã tuÇn hoµn v|ît qu¸ 30% nång ®é bôi giíi h¹n cho phÐp trong vïng lµm viÖc. Trong c¸c hÖ thèng cÊp giã c¬ khÝ, s|ëi Êm b»ng kh«ng khÝ cña nhµ ë, nhµ c«ng céng còng nh| nhµ phô trî thuéc xÝ nghiÖp kh«ng ph¶i läc bôi nÕu l|u l|îng th«ng giã chñ yÕu cÊp qua cöa trêi b»ng ph|¬ng thøc th«ng giã tù nhiªn. Kh«ng cÇn läc bôi trong c¸c hÖ thèng th«ng giã c¬ khÝ, s|ëi Êm b»ng kh«ng khÝ cña nhµ ë, nhµ c«ng céng vµ phô trî nÕu cöa lÊy giã ngoµi n»m trong vïng c©y xanh. 3.2.36. Trong c¸c hÖ thèng t¾m kh«ng khÝ vµ c¸c hÖ thèng cÊp khÝ trùc tiÕp vµo vïng thë cña ng|êi lao ®éng (mÆt n¹, mò phßng ®éc che ch¾n ®Çu vµ mÆt ng|êi lao ®éng...) cÇn ph¶i läc bôi. 3.2.37. NhÊt thiÕt ¸p dông c¸c biÖn ph¸p c«ng nghÖ tiªn tiÕn nh»m gi¶m l|îng ®éc h¹i trµn táa ra m«i tr|êng xung quanh còng nh| nh»m gi¶m l|u l|îng th«ng giã cÇn thiÕt. 3.2.38. Kh«ng khÝ th¶i ra m«i tr|êng tõ hÖ thèng th«ng giã qua giÕng th¶i, chôp th¶i giã, qua cöa trêi th«ng giã v.v... NÕu cã chøa chÊt ®éc h¹i th× cÇn ph¶i dù ®o¸n vµ tÝnh to¸n sù ph©n t¸n ®éc h¹i sao cho nång ®é cña chóng kh«ng v|ît : a. Nång ®é ®éc h¹i tèi ®a tøc thêi - ®èi víi m«i tr|êng khu d©n c|. b. 30% nång ®é giíi h¹n cho phÐp trong vïng lµm viÖc cña x|ëng s¶n xuÊt - ®èi víi c¸c miÒn ngoµi nhµ s¶n xuÊt, n¬i bè trÝ cöa lÊy giã ngoµi cña c¸c hÖ thèng th«ng giã ®iÒu tiÕt kh«ng khÝ còng nh| c¸c cöa lÊy giã th«ng tho¸ng tù nhiªn. 3.2.39. Trong b¶n tÝnh to¸n b¶o vÖ m«i tr|êng kh«ng khÝ khái bÞ nhiÔm bÈn do c¸c miÖng th¶i cña hÖ thèng th«ng h¬i trong khu d©n c| vµ trªn ph¹m vi xÝ nghiÖp cÇn ph¶i tÝnh kÓ tæng l|îng th¶i tèi ®a c¸c chÊt ®éc h¹i trong l|u l|îng kh«ng khÝ th¶i ra, nång ®é c¸c chÊt ®éc h¹i nµy trong m«i tr|êng do « nhiÔm c«ng nghiÖp theo c¸c sè liÖu c«ng nghÖ còng nh| nång ®é nÒn (nång ®é hiÖn cã) trong vïng x©y dùng. Chó thÝch: B¶n tÝnh to¸n ph©n t¸n ®éc h¹i trong m«i tr|êng kh«ng khÝ do luång th¶i th«ng giã t¹o ra ®|îc ®|a vµo c¬ cÊu thiÕt kÕ th«ng giã cña c«ng tr×nh hoÆc lËp thµnh mét ch|¬ng riªng cña thiÕt kÕ phÇn c«ng nghÖ. 3.2.40. NÕu trong kh«ng khÝ th¶i tõ c¸c hÖ thèng hót côc bé cã chøa c¸c chÊt ®éc h¹i vµ cã mïi khã chÞu, th× tr|íc khi x¶ ra m«i tr|êng xung quanh nhÊt thiÕt ph¶i läc s¹ch ®Ó ®¶m b¶o yªu cÇu cña c¸c ®iÒu 3.2.38; 3.2.39 vµ 3.2.42 còng nh| c¸c tiªu chuÈn chuyªn ngµnh kh¸c ®· ®|îc duyÖt.
 13. tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 5687 : 1992 §èi víi c¸c chÊt ®éc h¹i cßn chøa trong luång khÝ th¶i sau khi läc, còng nh| khi kh«ng cã ph|¬ng tiÖn kÜ thuËt ®Ó läc th× ph¶i cã biÖn ph¸p ph©n t¸n chóng trong m«i tr|êng theo yªu cÇu cña c¸c ®iÒu 3.2.38; 3.2.39 vµ 3.2.42. NÕu ch|a cã ph|¬ng tiÖn kÜ thuËt ®Ó läc kh«ng khÝ th¶i th× ph¶i dù kiÕn kh¶ n¨ng x©y l¾p thiÕt bÞ läc ë xÝ nghiÖp hay c«ng tr×nh trong t|¬ng lai. Khi tæng l|îng khÝ th¶i chøa ®éc h¹i kh«ng lín hoÆc khi nång ®é cña chóng lµ nhá trong khÝ th¶i cho phÐp kh«ng tæ chøc läc nÕu b»ng ph|¬ng ph¸p ph©n t¸n chóng trong kh«ng gian ë nh÷ng ®iÒu kiÖn kh«ng thuËn lîi nhÊt (chiÒu giã vµ lùc giã, l|îng m|a, khÝ ¸p v.v...) mµ vÉn ®¶m b¶o ®|îc c¸c yªu cÇu trªn ®©y. §èi víi c¸c chÊt ®éc h¹i cã kh¶ n¨ng tån t¹i l©u trong kh«ng gian vµ g©y t¸c h¹i lín ®èi víi m«i tr|êng (khÝ Re vµ nhãm Re, phãng x¹ nguyªn tö...) nhÊt thiÕt ph¶i trõ khö b»ng c¸c ph|¬ng tiÖn kÜ thuËt. NÕu ch|a cã ph|¬ng tiÖn kÜ thuËt ®Ó läc trõ th× cÇn kiÕn nghÞ thay ®æi quy tr×nh c«ng nghÖ hoÆc xin phÐp duyÖt qua c¬ quan b¶o vÖ m«i tr|êng cã thÈm quyÒn. 3.2.41. Nång ®é bôi cho phÐp trong kh«ng khÝ th¶i ra m«i tr|êng xung quanh tÝnh b»ng mg/m3 ph¶i ®|îc x¸c ®Þnh theo c¸c c«ng thøc sau : a. NÕu l|îng kh«ng khÝ th¶i ra ngoµi nhµ lín h¬n 15 ngµn mÐt khèi mçi giê: C1 = 100K b. NÕu l|îng kh«ng khÝ th¶i ra b»ng hoÆc nhá hîn 15 ngµn m3 mçi giê: C2 = (160 - 4L)K K - HÖ sè, phô thuéc vµo nång ®é bôi giíi h¹n cho phÐp trong m«i tr|êng vïng lµm viÖc, lÊy theo phô lôc No6. L - L|u l|îng kh«ng khÝ th¶i ra (ngµn m3/h) Chó thÝch: 1. NÕu nång ®é bôi trong kh«ng khÝ th¶i ra kh«ng v|ît qu¸ ®¹i l|îng C1 vµ C2 th× cho phÐp th¶i kh«ng khÝ kh«ng ph¶i läc; 2. HiÖu qu¶ läc bôi cã cì h¹t 20M vµ lín h¬n ph¶i ®¹t Ýt nhÊt 90% MiÖng th¶i khÝ tõ c¸c hÖ thèng hót bôi côc bé cã chøa chÊt dÔ næ ch¸y hoÆc chÊt ®éc h¹i thuéc cÊp l vµ 2 hoÆc chøa chÊt cã mïi khã chÞu cÇn ®|îc ®Æt cao h¬n vïng bãng rîp khÝ ®éng cña ng«i nhµ nhê c¸c èng cao hoÆc th¶i b»ng luång cao tèc. Luång th¶i kh«ng khÝ cã chøa chÊt dÔ næ ch¸y, chÊt ®éc h¹i hay chÊt cã mïi khã chÞu kh«ng ®|îc x¶ trong vïng cã ¸p lùc d|¬ng do giã g©y ra. Luång th¶i cã chÊt dÔ næ ch¸y kh«ng ®|îc x¶ vµo khu vùc gÇn luång x¶ s¶n phÈm ch¸y. Cho phÐp x¶ kh«ng khÝ ®éc h¹i vµo vïng bãng rîp khÝ ®éng cña nhµ, nÕu kÕt qu¶ tÝnh to¸n x¸c ®Þnh ®|îc r»ng nång ®é chÊt th¶i trong m«i tr|êng n»m trong giíi h¹n quy ®Þnh cña ®iÒu 3.2.38. 3.2.42. ViÖc th¶i kh«ng khÝ b»ng ¸p lùc tù nhiªn (¸p lùc träng tr|êng), hoÆc ¸p lùc d| trong nhµ do c¸c hÖ thèng th«ng h¬i c¬ khÝ, cÇn ®|îc tæ chøc qua c¸c cöa sæ, cöa trêi, chôp th¶i giã cã c¬ cÊu ®¶m b¶o søc hót æn ®Þnh kh«ng phô thuéc vµo chiÒu giã vµ lùc giã, trõ nh÷ng tr|êng hîp mµ luËn cø kinh tÕ - kÜ thuËt kh¼ng ®Þnh sù cÇn thiÕt ph¶i dïng biÖn ph¸p hót th¶i c¬, khÝ (qu¹t giã ®Æt trªn m¸i...). GiÕng th¶i giã, chôp th¶i giã vµ qu¹t m¸i cÇn cã van ®iÒu chØnh ®|îc ®iÒu khiÓn tõ vïng lµm viÖc.
 14. tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 5687 : 1992 Cho phÐp th¶i giã qua cöa sæ trêi lÊy ¸nh s¸ng chÞu t¹t giã víi ®iÒu kiÖn bè trÝ chung ë c¶ hai phÝa cña t|êng däc sao cho tæng diÖn tÝch lç cöa sæ ë mçi bªn ®ñ ®¶m b¶o l|îng giã trao ®æi. C¸c hÖ thèng th¶i giã c¬ khÝ cã thÓ th¶i giã qua lç cöa trªn t|êng ngoµi cã giÕng th¶i ®|a cao qu¸ m¸i. Trong tr|êng hîp ®Æc biÖt cho phÐp th¶i giã tõ hÖ thèng th«ng h¬i hót chóng qua lç vµ qua cöa sæ trªn t|êng, sao cho chÊt ®éc h¹i vµ chÊt cã mïi khã chÞu kh«ng lan trë l¹i phßng hoÆc c¸c phßng kh¸c, c¸c nhµ kh¸c n»m gÇn. 3.2.43. Luång th¶i cña c¸c hÖ thèng th«ng giã chung cña c¸c gian s¶n xuÊt nhãm A, B vµ F ph¶i ®|îc cÊu t¹o vµ tÝnh to¸n ®Ó ®¶m b¶o c¸c yªu cÇu cña ®iÒu 3.2.28. C¸c luång th¶i nªu trªn ph¶i bè trÝ ë ®é cao kh«ng d|íi lm so víi ®iÓm cao nhÊt cña m¸i vµ c¸ch xa c¸c lç cöa lÊy giã ngoµi kh«ng d|íi 20m theo chiÒu n»m ngang hoÆc cao h¬n lç cöa lÊy giã ngoµi 6m nÕu kho¶ng c¸ch theo chiÒu n»m ngang d|íi 20m. èng hoÆc giÕng th¶i giã tõ hai hÖ thèng th«ng giã trë lªn víi bÊt k× lo¹i s¶n xuÊt nµo ph¶i ®|îc cÊu t¹o riªng rÏ nÕu ë mét trong c¸c hÖ thèng trªn cã thÓ cã sù ng|ng ®äng s¶n phÈm dÔ ch¸y hoÆc nÕu hßa trén khÝ th¶i cña hai hÖ thèng cã thÓ h×nh thµnh hçn hîp næ. Khi cã yªu cÇu kÜ thuËt ph¶i ®Êu vµo mét giÕng th¶i nhiÒu hÖ thèng nh| trªn th× ph¶i cÊu t¹o v¸ch ng¨n chia c¾t gi÷a chóng b»ng vËt liÖu kh«ng ch¸y kÓ tõ ®iÓm ®Êu chung cho tíi miÖng x¶ cña giÕng th¶i hay cña èng th¶i. C¸c giÕng th¶i hay èng x¶ tõ c¸c hÖ thèng th«ng giã côc bé hay th«ng giã chung cã chøa c¸c hîp chÊt dÔ næ hoÆc hîp chÊt cã mïi khã chÞu hoÆc hîp chÊt ®éc h¹i ph¶i cÊu t¹o kh«ng cã chôp c¶n (nãn, chôp v.v...) 3.3 X¸c ®Þnh l|îng kh«ng khÝ th«ng giã vµ ®iÒu tiÕt kh«ng khÝ - §iÒu kiÖn sö dông tuÇn hoµn giã. 3.3.1. L|îng kh«ng khÝ cÇn ®|a vµo phßng ®Ó ®¶m b¶o c¸c th«ng sè m«i tr|êng kh«ng khÝ trong vïng lµm viÖc hoÆc khu vùc phôc vô cÇn ®|îc x¸c ®Þnh qua tÝnh to¸n dùa trªn c¬ së l|îng nhiÖt, l|îng Èm hoÆc l|îng ®éc h¹i lan táa vµo gian phßng cã tÝnh ®Õn sù ph©n bè chóng kh«ng ®ång ®Òu theo chiÒu cao hay theo mÆt b»ng, còng nh| tÝnh ®Õn viÖc hót th¶i khÝ qua c¸c hÖ thèng th«ng giã, hÖ thèng th¶i côc bé, c¸c hÖ thèng kÜ thuËt kh¸c (sÊy, ®èt nhiªn liÖu v.v...). TÝnh to¸n ph¶i tiÕn hµnh theo nh÷ng c«ng thøc trong phô lôc 13. Chó thÝch: 1. §èi víi c¸c c«ng tr×nh cã th«ng tho¸ng tù nhiªn hoÆc kh«ng cã nhu cÇu ®¶m b¶o th«ng sè vi khÝ hËu hoÆc ®é kÝn cña nhµ th× ®|îc phÐp kh«ng ph¶i c©n b»ng l|u l|îng th¶i b»ng hÖ thèng cÊp giã. 2. Kh«ng ®|îc phÐp x¸c ®Þnh l|u l|îng th«ng giã cÇn ®¶m b¶o theo béi sè trao ®æi kh«ng khÝ, trõ nh÷ng tr|êng hîp quy ®Þnh trong c¸c tµi liÖu tiªu chuÈn ®· ®|îc xÐt duyÖt theo ®óng thÓ lÖ. Khi thiÕu sè liÖu vÒ l|îng ®éc h¹i lan táa vµo phßng s¶n xuÊt th× cho phÐp x¸c ®Þnh l|u l|îng th«ng giã theo béi sè trao ®æi kh«ng khÝ ®|îc duyÖt theo ®óng tiªu chuÈn cÊp ngµnh. 3. DiÖn tÝch khu sµn trong phßng do hÖ thèng ®iÒu tiÕt kh«ng khÝ phôc vô cÇn ®|îc x¸c ®Þnh b»ng tÝnh to¸n. NÕu l|îng nhiÖt táa trong phßng ph©n bè kh«ng ®Òu th× diÖn tÝch khu sµn cÇn ®|îc x¸c ®Þnh c¨n cø theo khu vùc cã ph©n bè nhiÖt ®ång ®Òu.
 15. tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 5687 : 1992 4. Khi thiÕt kÕ ®iÒu tiÕt kh«ng khÝ cÇn ®|îc sö dông tèi ®a chªnh lÖch nhiÖt ®é gi÷a kh«ng khÝ cÊp vµ kh«ng khÝ trong phßng. 3.3.2. NÕu trong phßng cã h¬i - khÝ ch¸y cã thÓ h×nh thµnh hçn hîp næ víi kh«ng khÝ th× cÇn thùc hiÖn tÝnh to¸n kiÓm tra l|îng kh«ng khÝ cÊp vµo (l|u l|îng trao ®æi) sao cho nång ®é h¬i, khÝ nµy trong phßng kh«ng v|ît qu¸ 5% giíi h¹n d|íi cña næ ë ®iÒu kiÖn th«ng sè kh«ng khÝ bªn ngoµi dïng trong tÝnh to¸n hÖ thèng. L|u l|îng giã cÊp qua c¸c hÖ thèng th«ng giã lÊy b»ng ®¹i l|îng lín nhÊt thu ®|îc theo c¸c ®iÒu 3.3. l vµ 3.3.2. 3.3.3. Khi x¸c ®Þnh l|u l|îng giã cña c¸c hÖ thèng cÊp giã, hÖ thèng ®iÒu tiÕt kh«ng khÝ, hÖ thèng cÊp giã c¬ khÝ cho s|ëi Êm b»ng kh«ng khÝ th× cÇn tÝnh kÓ c¶ ®|¬ng l|îng nhiÖt t|¬ng ®|¬ng do qu¹t cÊp vµ qu¹t tuÇn hoµn mang vµo (hiÖn t|îng lµm nãng kh«ng khÝ trong c¸c qu¹t giã trªn m¹ng ®|êng èng). 3.3.4. Khi thiÕt kÕ cÇn dù kiÕn kh¶ n¨ng t¨ng l|u l|îng giã hay sè l|îng hÖ thèng trong tr|êng hîp t¨ng c|êng ®é s¶n xuÊt hay më réng s¶n xuÊt. 3.3.5. NÕu kh«ng cã yªu cÇu g× ®Æc biÖt ®èi víi th«ng sè kh«ng khÝ th× khi thiÕt kÕ c¸c hÖ thèng th«ng giã c¬ khÝ cÇn tÝnh to¸n kiÓm tra hiÖn t|îng ®äng s|¬ng vµ t¹o vµ t¹o s|¬ng mï khi cÊp giã l¹nh kh«ng xö lÝ vµo m«i tr|êng trong nhµ. 3.3.6. L|u l|îng kh«ng khÝ bªn ngoµi tèi thiÓu cÇn cÊp vµo nhµ qua c¸c hÖ thèng th«ng giã vµ ®iÒu tiÕt kh«ng khÝ ph¶i lÊy theo phô lôc 7. 3.3.7. Khi thiÕt kÕ th«ng giã cho c¸c gian s¶n xuÊt cÇn tæ chøc tuÇn hoµn giã vµo mïa l¹nh, cßn khi thiÕt kÕ ®iÒu tiÕt kh«ng khÝ th× cÇn tæ chøc tuÇn hoµn giã trong c¸c mïa ®Ó tiÕt kiÖm l¹nh vµ nhiÖt, nÕu viÖc lµm nµy kh«ng ®i ng|îc l¹i nh÷ng chØ dÉn ë ®iÒu 3.3.8 - 3.3.10. Kh¶ n¨ng tuÇn hoµn giã trong nhµ c«ng céng vµ nhµ phô trî cÇn x¸c ®Þnh theo nh÷ng tiªu chuÈn thiÕt kÕ c«ng tr×nh nµy. Trong nhµ ë chØ cho phÐp tuÇn hoµn giã trong ph¹m vi mét gian phßng. Trong c¸c hÖ thèng cã tuÇn hoµn giã cÇn cÊu t¹o thiÕt bÞ kh«ng cho phÐp cÊp giã ngoµi trêi mét l|u l|îng nhá d|íi møc tiªu chuÈn. C¸c hÖ thèng ®iÒu tiÕt kh«ng khÝ tuÇn hoµn giã trung t©m th|êng ph¶i ®|îc thiÕt kÕ ®Ó cã thÓ thay ®æi tØ lÖ hßa trén giã tuÇn hoµn vµ giã ngoµi trêi tuú thuéc th«ng sè kh«ng khÝ bªn ngoµi. Trong nh÷ng tr|êng hîp nµy th|êng ph¶i ®Æt mét qu¹t giã tuÇn hoµn riªng. 3.3.8. C¸c phßng sau ®©y kh«ng ®|îc tuÇn hoµn giã trong c¸c hÖ thèng th«ng giã, ®iÒu tiÕt kh«ng khÝ vµ s|ëi Êm b»ng kh«ng khÝ. a. Trong m«i tr|êng kh«ng khÝ cã c¸c chÊt ®éc h¹i thuéc cÊp nguy hiÓm l, 2 vµ 3, trõ nh÷ng phßng mµ l|îng ®éc h¹i chøa trong thiÕt bÞ c«ng nghÖ Ýt tíi møc dï lan táa ®ång thêi vµo m«i tr|êng còng kh«ng lµm cho nång ®é ®éc h¹i v|ît nång ®é giíi h¹n cho phÐp ®èi víi vïng lµm viÖc. b. Trong m«i tr|êng kh«ng khÝ cã chøa vi khuÈn, siªu vi trïng g©y bÖnh vµ nÊm g©y bÖnh; c. Trong m«i tr|êng kh«ng khÝ cã nh÷ng chÊt g©y mïi khã chÞu. Trong c¸c phßng, gian nªu trªn, ngoµi giê lµm viÖc, chØ cho phÐp tuÇn hoµn kh«ng khÝ nÕu quy tr×nh s¶n xuÊt cã liªn quan ®Õn c¸c chÊt ®éc h¹i thuéc cÊp 3 vµ 4, hoÆc lo¹i trõ ®|îc hoµn toµn kh¶ n¨ng lan táa c¸c chÊt ®éc h¹i cÊp l, 2 cßn d| l¹i.
 16. tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 5687 : 1992 3.3.9. Trong c¸c hÖ thèng th«ng giã, ®iÒu tiÕt kh«ng khÝ cho phÐp tuÇn hoµn kh«ng khÝ tõ c¸c phßng kh¸c nÕu ë ®ã kh«ng lan táa nh÷ng chÊt ®éc h¹i vµ nh÷ng chÊt cã mïi khã chÞu. Trong c¸c nhµ s¶n xuÊt cho phÐp tuÇn hoµn kh«ng khÝ tõ c¸c gian kh¸c, nÕu c¸c chÊt ®éc h¹i tõ c¸c gian nµy thuéc cÊp 4, vµ nång ®é cña chóng trong kh«ng khÝ lÊy ®i kh«ng v|ît qu¸ 30% nång ®é giíi h¹n cho phÐp trong khu vùc lµm viÖc. §Ó tuÇn hoµn kh«ng khÝ, kh«ng ®|îc cÊu t¹o c¸c cöa, lç chuyªn dông nh»m cho kh«ng khÝ trµn tù nhiªn tõ phßng nµy qua phßng kh¸c mµ ph¶i ®¶m b¶o c©n b»ng l|u l|îng kh«ng khÝ vÒ cÊp vµ tuÇn hoµn cã tæ chøc gi÷a c¸c phßng cã quan hÖ víi nhau b»ng c¸c hÖ thèng th«ng giã nµy. 3.3.10. Trong c¸c gian s¶n xuÊt thuéc nhãm A, B vµ F kh«ng ®|îc dïng tuÇn hoµn kh«ng khÝ trong c¸c hÖ thèng th«ng giã, ®iÒu tiÕt kh«ng khÝ vµ s|ëi Êm b»ng kh«ng khÝ, còng nh| tuÇn hoµn kh«ng khÝ tõ c¸c hÖ thèng hót côc bé chÊt ch¸y næ n»m trong c¸c gian s¶n xuÊt thuéc c¸c nhãm kh¸c kÓ c¶ trong giê vµ ngoµi giê lµm viÖc. 3.3.11. §èi víi s|ëi Êm b»ng kh«ng khÝ kh«ng kÕt hîp víi th«ng giã th× ®|îc tuÇn hoµn giã trong ph¹m vi mét gian s¶n xuÊt nÕu trong ®ã kh«ng cã c¸c chÊt ®éc h¹i cã thÓ ch¸y khi tiÕp xóc víi bÒ mÆt trao ®æi nhiÖt cña thiÕt bÞ sÊy kh«ng khÝ. Cã thÓ dïng kh«ng khÝ lÊy tõ c¸c gian s¶n xuÊt kh¸c ®Ó s|ëi nÕu ®¶m b¶o ®|îc c¸c yªu cÇu trong ®iÒu 3.3.8 vµ 3.3.9. 3.4 CÊp kh«ng khÝ vµo phßng. 3.4.1. Kh«ng khÝ cÊp tõ c¸c hÖ thèng th«ng giã, ®iÒu tiÕt kh«ng khÝ vµ s|ëi Êm b»ng kh«ng khÝ thuéc c¸c nhµ phô trî cÇn ®|îc ®|a trùc tiÕp vµo vïng th|êng xuyªn cã ng|êi. §|îc phÐp tæ chøc cÊp giã nh| sau : a. CÊp mét phÇn kh«ng khÝ tõ c¸c hÖ thèng cÊp c¬ khÝ vµo hµnh lang hoÆc c¸c gian kÕ cËn cña nhµ s¶n xuÊt, nÕu gian kÕ cËn nµy lµ phßng thÝ nghiÖm. L|îng kh«ng khÝ cÊp vµo c¸c gian kÕ cËn vµ hµnh lang ®|îc phÐp lÊy ®Õn l0% tæng l|u l|îng trao ®æi giã cña nhµ s¶n xuÊt chÝnh, song kh«ng v|ît qu¸ l,5 lÇn béi sè trao ®æi kh«ng khÝ (trõ nh÷ng nhµ s¶n xuÊt cã quy ho¹ch mÆt b»ng c¸c phßng kiÓu khèi blèc vµ c¸c gian s¶n xuÊt ghi theo ®iÒu 3.2.23). b. CÊp kh«ng khÝ vµo hµnh lang nhµ ë vµ nhµ c«ng céng còng nh| nhµ phô trî nÕu l|îng giã th«ng tho¸ng cho c¸c gian nµy chØ quy ®Þnh vÒ mÆt hót vµ kh«ng v|ît 1,5 lÇn trao ®æi kh«ng khÝ (trõ phßng vÖ sinh). Chó thÝch: Kh«ng ®|îc phÐp thiÕt kÕ lç vµ cöa ®Ó tho¸t giã ë kÕt cÊu ng¨n che gi÷a c¸c phßng hoÆc hµnh lang vµ c¸c phßng. 3.4.2. Giã cÊp cho c¸c khu vùc n»m c¸ch cöa sæ vµ cöa th«ng giã tù nhiªn n»m ë t|êng ngoµi trªn 30m ph¶i thùc hiÖn b»ng ph|¬ng ph¸p tiÖn c¬ khÝ. Chó thÝch: Cho phÐp tæ chøc th«ng tho¸ng tù nhiªn cho c¸c gian hoÆc nhµ n»m s©u h¬n nÕu cã ®ñ c¬ së luËn cø. 3.4.3. C¸c ng¨n ®Öm cña c¸c phßng s¶n xuÊt nhãm A, B vµ F n¬i cã khÝ vµ h¬i ch¸y, ph¶i ®|îc cÊp giã kh«ng d|íi 5 lÇn trao ®æi kh«ng khÝ song kh«ng nhá h¬n 250m3/h. C¸c ng¨n ®Öm cã thÓ tÝch trªn l00m3 th× kh«ng d|íi 500m3/h. Kh«ng khÝ ph¶i ®|îc cÊp ë phÝa trªn cöa ®i th«ng sang gian s¶n xuÊt vµ cã chiÒu thæi h|íng xuèng d|íi. NÕu ng¨n ®Öm cã sè cöa ®i lín h¬n 2 th× cø cho mçi cöa bæ sung ph¶i cÊp thªm 250m3/h kh«ng khÝ.
 17. tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 5687 : 1992 Kh«ng khÝ cÊp cho mét ng¨n ®Öm hay mét nhãm ng¨n ®Öm ®|îc cÊp tõ mét hÖ thèng riªng cã qu¹t dù phßng (kÌm ®éng c¬) ®ãng tù ®éng khi qu¹t chÝnh dõng ch¹y. Cho phÐp tæ chøc cÊp giã tõ mét hÖ thèng cho nhiÒu ng¨n ®Öm cña cïng nhãm hay nhiÒu nhãm kh¸c nhau vÒ an toµn ch¸y næ. Ng¨n ®Öm thuéc gian s¶n xuÊt cã diÖn tÝch d|íi 50m2 cã thÓ ®|îc cÊp giã tõ hÖ thèng th«ng giã cña chÝnh gian s¶n xuÊt nµy víi c¸c ®iÒu kiÖn sau : a. HÖ thèng nµy cã qu¹t dù phßng, tù ®éng ®ãng m¹ch khi qu¹t chÝnh ngõng ch¹y; b. §|êng èng dÉn giã vµo phßng cã van tù ®éng ng¾t khi trong phßng cã háa ho¹n. Chó thÝch: 1.¸p lùc kh«ng khÝ trong ng¨n ®Öm so víi trong gian s¶n xuÊt mµ ng¨n ®Öm ®|îc dïng kh«ng v|ît qu¸ 3kg/m2 hoÆc kh«ng qu¸ 5kg lùc cho mét cöa. 2. CÇn tæ chøc cÊp giã cho ng¨n ®Öm thuéc c¸c phßng s¶n xuÊt cã bôi dÔ næ ch¸y thuéc c¸c nhãm s¶n xuÊt A, B vµ F nÕu cã c¸c yªu cÇu theo tiªu chuÈn thiÕt kÕ c«ng nghÖ. 3.4.4. CÇn c¸ch ly lan truyÒn chÊt ®éc h¹i cÊp l, 2 tõ phßng nµy qua phßng kh¸c, hoÆc khi cÇn ®¶m b¶o c¸c th«ng sè vi khÝ hËu trong phßng th× cÇn tæ chøc cÊp giã cho ng¨n ®Öm dùa theo c¸c chØ dÉn cña ®iÒu 3.4.3 nÕu kh«ng cã nh÷ng yªu cÇu g× ®Æc biÖt. Kh«ng khÝ cÊp vµo ng¨n ®Öm lÊy tõ c¸c hÖ thèng th«ng giã vµ ®iÒu tiÕt kh«ng khÝ dïng cho nh÷ng phßng s¶n xuÊt nµy; kh«ng nhÊt thiÕt ph¶i ®Æt qu¹t dù phßng. 3.4.5. NhiÖt ®é, ®é Èm vµ tèc ®é x¶ kh«ng khÝ tõ c¸c miÖng cÊp giã cÇn ®|îc x¸c ®Þnh b»ng tÝnh to¸n sao cho ®¶m b¶o ®|îc ®iÒu kiÖn vi khÝ hËu ®· ®Þnh ë vïng lµm viÖc hoÆc vïng phôc vô víi sè l|îng miÖng cÊp giã Ýt nhÊt. NhiÖt ®é kh«ng khÝ x¶ ra tõ c¸c miÖng thæi n»m trong ph¹m vi vïng lµm viÖc hoÆc vïng phôc vô kh«ng v|ît qu¸ 45oC vµ d|íi 5oC (nÕu c¸c sè liÖu kh¶o s¸t trªn m« h×nh vµ trªn tùc tÕ chøng minh ®|îc kh¶ n¨ng cÊp giã víi nhiÖt ®é cao h¬n hoÆc thÊp h¬n gi¸ trÞ nªu trªn). Khi thiÕt kÕ ph©n bè kh«ng khÝ trong phßng cÇn tÝnh kÓ tíi tèc ®é chiÒu vµ l|îng giã trong c¸c luång giã do ho¹t ®éng cña thiÕt bÞ c«ng nghÖ g©y ra (theo sè liÖu cña c«ng nghÖ). 3.4.6. CÇn tÝnh to¸n ph©n bæ kh«ng khÝ cÊp, sao cho tr¸nh ®|îc hiÖn t|îng t¨ng côc bé tèc ®é hay nhiÖt ®é kh«ng khÝ trong vïng lµm viÖc nÕu hiÖu øng trªn lµm t¨ng l|îng ®éc h¹i lan táa vµo phßng. 3.4.7. Kh«ng khÝ cÊp vµo phßng trong th«ng giã tù nhiªn cÇn ®|îc tæ chøc tèt ®Ó t¹o hiÖu qu¶ lµm m¸t tèi ®a cho ng|êi lao ®éng vµo mïa nãng trong n¨m vµ tr¸nh luång giã l¹nh trong mïa l¹nh. Khi thiÕt kÕ th«ng giã tù nhiªn, cÇn tÝnh to¸n cöa më th«ng giã (cö¹ trêi, cöa nan chíp...) trong cÊu t¹o phÇn kiÕn tróc cña c«ng tr×nh dµnh cho môc ®Ých th«ng giã kÓ trªn, song kh«ng Ýt h¬n 20% tæng l|îng diÖn tÝch cöa lÊy ¸nh s¸ng. CÇn cã c¬ cÊu h|íng luång giã nµy nh»m ®¹t hiÖu qu¶ lµm m¸t hoÆc chèng l¹nh ®èi víi ng|êi lao ®éng. 3.4.8. Trong mïa l¹nh, khi lÊy giã ngoµi bï cho l|îng giã hót th¶i c¬ khÝ cã tæ chøc cÇn l|u y c¸c biÖn ph¸p phßng l¹nh, ®Æc biÖt ®èi víi vïng A cña b¶n ®å ph©n vïng khÝ hËu trong TCVN 4088: 1985. 3.4.9. Khi lÊy giã, ngoµi môc ®Ých th«ng giã tù nhiªn trong mïa l¹nh cÇn dù kiÕn c¸c biÖn ph¸p ng¨n ngõa gi¶m nhiÖt ®é qu¸ møc trong vïng lµm viÖc, phßng ngõa hiÖn
 18. tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 5687 : 1992 t|îng ®äng s|¬ng, t¹o s|¬ng mï trong nhµ, trªn c¸c bÒ mÆt thiÕt bÞ, kÕt cÊu bao che v.v... 3.4.10. Kh«ng khÝ cÊp vµo b»ng th«ng giã c¬ khÝ vµ ®iÒu tiÕt kh«ng khÝ cho c¸c phßng cã nhiÖt hiÖn d| ®i kÌm h¬i n|íc hoÆc c¸c chÊt ®éc h¹i lan táa cÇn thùc hiÖn trùc tiÕp vµo vïng lµm viÖc hay vïng phôc vô. Luång cÊp theo ph|¬ng th¼ng ®øng tõ trªn xuèng tõ c¸c miÖng thæi ®Æt ë ®é cao kh«ng qu¸ 6m, còng nh| c¸c luång cÊp theo ph|¬ng ngang hoÆc chÐo ë cao ®é d|íi 4m ®|îc coi lµ cÊp trùc tiÕp vµo vïng lµm viÖc. 3.4.11. Kh«ng khÝ cÇn ®|îc cÊp vµo qua c¸c èng ph©n khèi ®ôc lç ®Æt cao h¬n vïng lµm viÖc cho c¸c phßng: a. Cã bôi bèc ra; b. Cã h¬i vµ khÝ nÆng h¬n kh«ng khÝ bèc ra, nÕu qu¸ tr×nh nµy kh«ng ®i kÌm nhiÖt táa lín : c. Cã nhiÖt hiÖn d| kh«ng lín, nÕu kh«ng khÝ th¶i ®i qua c¸c hÖ thèng hót côc bé hoÆc hÖ thèng th«ng giã chung cã miÖng hót ®Æt thÊp; d. Cã l|îng Èm táa ra kh«ng lín kÌm l|îng nhiÖt hiÖn kh«ng lín (tØ sè nhiÖt Èm trªn 2000 kcal/kg); hoÆc chØ cã l|îng Èm táa ra kh«ng lín; e. Thuéc nhµ c«ng céng, nhµ ë vµ nhµ phô trî cña xÝ nghiÖp; f. Khèi phô trî n»m trªn ph¹m vi sµn cña x|ëng s¶n xuÊt chÝnh. Chó thÝch: 1. Trong ®iÒu 3.4.11, khi cã luËn cø, cho phÐp cÊp mét phÇn kh«ng khÝ qua miÖng thæi ®Æt trong vïng lµm viÖc. 2. §èi víi c¸c ®iÒu 3.4.11 c, f: cho phÐp cÊp kh«ng khÝ qua c¸c èng ®ôc lç trong vïng lµm viÖc nÕu luång cÊp h|íng tõ d|íi lªn trªn vµ tho¸t theo ®|êng ng¾n nhÊt ra khãi vïng lµm viÖc. 3. Trong c¸c gian lín cña nhµ c«ng céng cã thÓ cÊp giã vµo vïng phôc vô (theo s¬ ®å "cÊp tõ d|íi, th¶i ë trªn"). 3.4.12. §èi víi c¸c phßng cã l|îng Èm lín táa ra kÌm nhiÖt (tØ sè nhiÖt Èm d|íi 2000 kcal/kg, cÇn ®|a kh«ng khÝ cÊp qua miÖng thæi. a. §Æt cao h¬n vïng lµm viÖc, víi sè luång tèi thiÓu khi ph©n bè Èm ph©n t¸n, nhiÖt ®é h¬i n|íc táa ra d|íi 40oC vµ kh«ng cã nhiÖt hiÖn ®¸ng kÓ; b. §Æt trong vïng lµm viÖc, khi nhiÖt ®é kh«ng khÝ cÊp gÇn ngang nhiÖt ®é trong phßng vµ ®Æt trªn cao nÕu kh«ng khÝ cÊp ®|îc sÊy vµ khÝ Èm táa tËp trung tõ c¸c nguån Èm cã nhiÖt ®é cao h¬n 400C. 3.4.13. CÇn tæ chøc cÊp giã gÇn vµo vÞ trÝ lµm viÖc nÕu vÞ trÝ lµm viÖc n»m kÒ nguån ®éc h¹i (hµn, s¬n v.v...) vµ nÕu kh«ng thÓ tæ chøc hót côc bé cã hiÖu qu¶. 3.4.14. CÇn tæ chøc cÊp giã sao cho tr¸nh ®|îc hiÖn t|îng kh«ng khÝ lan truyÒn tõ khu vùc cã nång ®é ®éc h¹i lín sang khu vùc Ýt ®éc h¹i. 3.4.15. C¸c miÖng t¾m kh«ng khÝ cÇn ®|îc cÊu t¹o ®Ó cã thÓ xoay quanh trôc ®øng vµ thay ®æi gãc x¶ kh«ng d|íi 30oC, ®ång thêi cã luång giã xo¸y tèi thiÓu. 3.4.16. Ph¶i tæ chøc luång cÊp giã trong phßng ®Ó kh«ng g©y nhiÔu cho c¸c ho¹t ®éng cña hÖ thèng hót côc bé, hoÆc g©y c¸c luång giã lµm ¶nh h|ëng ®Õn lao ®éng cña con ng|êi. 3.4.17. Tèc ®é giã ë miÖng x¶ cÇn chän theo yªu cÇu chèng ån trong c«ng tr×nh.
 19. tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 5687 : 1992 3.4.18. §èi víi nhµ ë, nhµ c«ng céng, bÖnh viÖn vµ c¸c c«ng tr×nh lo¹i t|¬ng tù cÇn giíi h¹n tèc ®é cÊp giã d|íi 3m/sec. 3.4.19. C¬ cÊu ®iÒu khiÓn b»ng tay c¸c hÖ thèng th|êng ®|îc ®Æt ë cao ®é kh«ng qu¸ l,8m so víi sµn c«ng t¸c. 3.4.20. Khi thiÕt kÕ cÊp giã, th¶i giã cho c¸c phßng do hÖ thèng ®iÒu tiÕt kh«ng khÝ ®¶m nhiÖm, nÕu cã ®ñ luËn cø, cho phÐp lµm kh¸c víi yªu cÇu cña c¸c ®iÒu 3.4.l0 - 3.4.19 vµ ®iÒu 3.5.9 - 3.5.l1. 3.5 Hót th¶i kh«ng khÝ 3.5.1. ViÖc hót th¶i kh«ng khÝ qua c¸c hÖ thèng th«ng giã côc bé vµ th«ng giã chung cÇn ®|îc tæ chøc trùc tiÕp tõ n¬i ph¸t sinh ra ®éc h¹i hoÆc tõ vïng « nhiÔm lín nhÊt trong phßng sao cho dßng kh«ng khÝ bÈn kh«ng ®i qua vïng ng|êi thë khi ®ang lao ®éng hoÆc kh«ng qua vïng giao l|u cña ng|êi. 3.5.2. §Ó th¶i chÊt ®éc h¹i, chÊt dÔ ch¸y, dÔ næ (khÝ, h¬i, bôi) còng nh| ®Ó th¶i nhiÖt vµ h¬i n|íc tõ nguån ph¸t sinh ra chóng cÇn tæ chøc c¸c hÖ thèng hót côc bé. 3.5.3. L|îng kh«ng khÝ cÇn thiÕt ®Ó th¶i chÊt ®éc h¹i, chÊt dÔ ch¸y dÔ næ qua c¸c hÖ thèng côc bé, hoÆc tèc ®é hót, hoÆc ¸p lùc ©m trong c¸c chôp che ch¾n, t¹i c¸c miÖng lç cña thiÕt bÞ v.v... cÇn ®|îc lÊy theo sè liÖu phÇn c«ng nghÖ. Chó thÝch: C¬ cÊu hót côc bé ph¶i lµ thµnh phÇn cÊu t¹o cña thiÕt bÞ c«ng nghÖ. 3.5.4. Trong c¸c phßng, nÕu cã khÝ, h¬i, dÔ ch¸y næ hay ®éc h¹i cã träng l|îng riªng nÆng h¬n träng l|îng riªng cña kh«ng khÝ, cßn nhiÖt hiÖn kh«ng ®ñ t¹o ra dßng ®èi l|u æn ®Þnh trong mäi mïa, th× cÇn tæ chøc th¶i nh| sau (h×nh 1) : a) Th¶i ë vïng d|íi 2/3 l|îng kh«ng khÝ th«ng giã tÝnh cho hßa lo·ng l|îng h¬i khÝ nãi trªn gåm c¶ l|îng kh«ng khÝ cÊp cho hÖ thèng hót côc bé ë cao ®é d|íi 2m vµ th«ng giã th¶i chung ë ®é cao 0,3m. b) Th¶i l/3 l|îng kh«ng khÝ th«ng giã cßn l¹i ë vïng trªn (trªn 2m so víi s©n), song kh«ng d|íi l lÇn béi sè trao ®æi khÝ, hót ra tõ d|íi mÆt trÇn nhµ. NÕu h¬i khÝ nµy cã thÓ t¹o nªn hçn hîp næ víi kh«ng khÝ th× cöa th¶i kh«ng ®|îc thÊp h¬n 0,4m so víi trÇn. c) Th¶i mét l|îng kh«ng khÝ bæ sung (ngoµi l|îng cÇn thiÕt ®Ó hoµ lo·ng khÝ, h¬i) ®ñ ®Ó khö nhiÖt d| vµ Èm d| hoÆc c¸c chÊt ®éc h¹i kh¸c tõ vïng cã nång ®é cña chóng cao nhÊt, hoÆc nhiÖt ®é cña m«i tr|êng cao nhÊt. Chó thÝch: 1. §èi víi c¸c phßng cao trªn 6m th× l|îng kh«ng khÝ th¶i tèi thiÓu cho vïng trªn, hót tõ s¸t trÇn cho phÐp x¸c ®Þnh theo chi sè 6m3/h trªn 1m2 diÖn tÝch sµn.
 20. tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 5687 : 1992 2. Trong nhµ x|ëng nhiÒu khÈu ®é chØ cã khÝ ®éc h¹i (kh«ng ch¸y, næ) th× viÖc chia vïng hót th¶i trªn ®©y chØ ¸p dông cho khÈu ®é cã ®éc h¹i to¶ ra. 3.5.5. Trong c¸c phßng cã h¬i, khÝ dÔ ch¸y næ hoÆc khÝ ®éc h¹i cã träng l|îng riªng nhá h¬n träng l|îng riªng cña kh«ng khÝ, hoÆc khi träng l|îng riªng cña chóng tuy lín h¬n song lu«n cã luång nhiÖt - giã æn ®Þnh mäi mïa th× cÇn tæ chøc th¶i hót nh| sau (h×nh 2). a) Th¶i ë vïng trªn 2/3 l|îng kh«ng khÝ th«ng giã dïng ®Ó khö l|îng h¬i, khÝ nµy, bao gåm c¶ l|îng kh«ng khÝ th¶i qua c¸c hÖ thèng hót côc bé, c¸c hÖ thèng th«ng giã th¶i chung, song kh«ng Ýt h¬n mét lÇn béi sè trao ®æi kh«ng khÝ; trong tr|êng hîp cã thÓ h×nh thµnh hçn hîp næ víi kh«ng khÝ th× ph¶i hót ë cao ®é kh«ng d|íi 0,4m so víi trÇn; b. Th¶i phÇn l/3 cßn l¹i bao gåm c¶ l|îng kh«ng khÝ th¶i qua c¸c hÖ thèng hót côc bé ë ®é cao d|íi 2m vµ c¸c hÖ thèng th«ng giã th¶i chung ë cao ®é 0,3m c¸ch sµn; c. Th¶i mét l|îng kh«ng khÝ bæ sung (ngoµi l|îng kh«ng khÝ cÇn ®Ó khö l|îng h¬i, khÝ) nÕu cÇn ®Ó th¶i nhiÖt Èm d| hay c¸c ®éc h¹i kh¸c tõ khu vùc cã nång ®é cña chóng lín nhÊt. Chó thÝch: Khi thiÕt kÕ c¸c hÖ thèng hót cÇn tÝnh kÓ nh÷ng ghi chó cña ®iÒu 3.5.4. 3.5.6. §èi víi c¸c hÖ thèng hót th¶i c¸c chÊt ®éc h¹i thuéc cÊp l vµ cÊp 2 còng nh| khi th¶i c¸c chÊt dÔ næ cÇn ®Êu liªn hoµn ®éng c¬ ®iÖn cña qu¹t hót víi khëi ®éng tõ cña thiÕt bÞ c«ng nghÖ ®Ó ®¶m b¶o cho chóng kh«ng thÓ ho¹t ®éng khi qu¹t th¶i kh«ng ch¹y. NÕu qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kh«ng thÓ ngõng l¹i, khi c¾t c¸c hÖ thèng hót hoÆc khi dõng qu¸ tr×nh s¶n xuÊt mµ vÉn tiÕp tôc cã ®éc h¹i bèc ra víi l|îng v|ît c¸c chØ dÉn trong ghi chó cña ®iÒu 3.l.13, hoÆc cã chÊt dÔ næ th× cÇn ph¶i bè trÝ qu¹t dù phßng kÌm ®éng c¬ cho hÖ thèng hót côc bé ch¹y tù ®éng khi hÖ thèng qu¹t hót chÝnh ngõng ch¹y. 3.5.7. C¸c hÖ thèng th«ng giã th¶i chung cã nhiÖm vô th¶i khÝ vµ h¬i dÔ næ trong c¸c gian s¶n xuÊt thuéc nhãm A, C vµ F ph¶i ®|îc thiÕt kÕ víi qu¹t hót c¬ khÝ. Cho phÐp sö dông th«ng giã tù nhiªn ho¹t ®éng do chªnh lÖch ¸p lùc träng tr|êng hoÆc th«ng giã hçn hîp víi ®iÒu kiÖn ®¶m b¶o c¸c ®ßi hái cña ®iÒu 3.5.4 vµ 3.5.5. 3.5.8. C¸c hÖ thèng hót côc bé chÊt dÔ næ còng nh| c¸c hÖ thèng hót th¶i chung cã nhiÖm vô ®¶m b¶o nång ®é næ cña h¬i khÝ kh«ng v|ît qu¸ 5% giíi h¹n næ d|íi ph¶i ®|îc cÊu t¹o víi qu¹t dù phßng khëi ®éng tù ®éng khi qu¹t chÝnh ngõng ch¹y, nÕu kh«ng thÓ dõng qu¸ tr×nh s¶n xuÊt hoÆc c¾t nguån lan to¶ chÊt dÔ ch¸y bèc ra khi qu¹t bèc ra khi qu¹t th«ng giã gÆp sù cè. 3.5.9. ViÖc th¶i kh«ng khÝ qua c¸c hÖ thèng hót th¶i chung th|êng lÊy tõ vïng trªn cña gian phßng (cao h¬n vïng lµm viÖc hoÆc vïng phôc vô) ®èi víi c¸c c«ng tr×nh sau : a) Nhµ ë vµ nhµ c«ng céng còng nh| nhµ phô trî cña xÝ nghiÖp;
Đồng bộ tài khoản