Tài liệu TCXDVN 104 2007

Chia sẻ: Nguyen Phung | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:80

0
157
lượt xem
79
download

Tài liệu TCXDVN 104 2007

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

TCXDVN 104 2007: ĐƯỜNG ĐÔ THỊ – YÊU CẦU THIẾT KẾ: Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu về quy hoạch - thiết kế, xây dựng mới, cải tạo và nâng cấp đường, phố trong đô thị.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tài liệu TCXDVN 104 2007

 1. TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 104: 2007 Bé x©y dùng céng hoμ x· héi chñ nghÜa viÖt nam §éc lËp Tù do H¹nh phóc Sè 22 /2007/Q§- BXD Hμ Néi, ngμy 30 th¸ng 5 n¨m 2007 quyÕt ®Þnh VÒ viÖc ban hμnh TCXDVN 104 : 2007 "§−êng ®« thÞ – Yªu cÇu thiÕt kÕ " Bé tr−ëng bé x©y dùng C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 36/2003/N§-CP ngμy 4/4/2003 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh chøc n¨ng, nhiÖm vô, quyÒn h¹n vμ c¬ cÊu tæ chøc Bé X©y dùng; XÐt ®Ò nghÞ cña Vô tr−ëng Vô Khoa häc C«ng nghÖ, quyÕt ®Þnh §iÒu 1. Ban hμnh kÌm theo quyÕt ®Þnh nμy 01 Tiªu chuÈn x©y dùng ViÖt nam: TCXDVN104 : 2007 "§−êng ®« thÞ – Yªu cÇu thiÕt kÕ " §iÒu 2. QuyÕt ®Þnh nμy cã hiÖu lùc sau 15 ngμy, kÓ tõ ngμy ®¨ng C«ng b¸o ChÝnh phñ. §iÒu 3. C¸c ¤ng Ch¸nh V¨n phßng Bé, Vô tr−ëng Vô Khoa häc C«ng nghÖ vμ Thñ tr−ëng c¸c ®¬n vÞ cã liªn quan chÞu tr¸ch nhiÖm thi hμnh QuyÕt ®Þnh nμy./. KT. Bé tr−ëng N¬i nhËn: Thø tr−ëng - Nh− ®iÒu 3 - Website ChÝnh Phñ - C«ng b¸o - Bé T− ph¸p - Bé KH&CN - Vô Ph¸p chÕ ®· ký - L−u VP, Vô KHCN NguyÔn V¨n Liªn
 2. TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 104 : 2007 §−êng ®« thÞ Yªu cÇu thiÕt kÕ Urban Roads - Specifications for Design 1. Ph¹m vi ¸p dông 1.1. Tiªu chuÈn nμy quy ®Þnh c¸c yªu cÇu vÒ quy ho¹ch - thiÕt kÕ, x©y dùng míi, c¶i t¹o vμ n©ng cÊp ®−êng, phè trong ®« thÞ. 1.2. Khi thiÕt kÕ x©y dùng ®−êng, phè trong ®« thÞ liªn quan ®Õn c¸c c«ng tr×nh nh− : ®−êng s¾t, thuû lîi, thuû ®iÖn, cÊp tho¸t n−íc, chiÕu s¸ng ... ph¶i tu©n thñ c¸c quy ®Þnh hiÖn hμnh cña Nhμ n−íc vμ ph¶i thèng nhÊt víi c¸c c¬ quan h÷u quan. 1.3. Tiªu chuÈn nμy thay thÕ 20TCXD 104 – 1983: Quy ph¹m kü thuËt thiÕt kÕ ®−êng phè, ®−êng, qu¶ng tr−êng ®« thÞ. 2. Tμi liÖu viÖn dÉn - Quy chuÈn x©y dùng ViÖt Nam - TCVN 4449- 1987 Quy ho¹ch x©y dùng ®« thÞ – Tiªu chuÈn thiÕt kÕ. - TCVN 4054 - 2005 §−êng «t« – Yªu cÇu thiÕt kÕ. - TCVN 5729 - 97 §−êng «t« cao tèc – Yªu cÇu thiÕt kÕ. - 22 TCN 273 - 01 Tiªu chuÈn thiÕt kÕ ®−êng «t« (song ng÷ ViÖt – Anh). - 22 TCN 223 Quy tr×nh thiÕt kÕ ¸o ®−êng cøng. - 22 TCN 211 Quy tr×nh thiÕt kÕ ¸o ®−êng mÒm. - TCXDVN 259 Tiªu chuÈn thiÕt kÕ chiÕu s¸ng nh©n t¹o ®−êng, ®−êng phè, qu¶ng tr−êng ®« thÞ. - TCXDVN 362 Quy ho¹ch c©y xanh sö dông c«ng céng trong c¸c ®« thÞ - Tiªu chuÈn thiÕt kÕ - 22 TCN 237 §iÒu lÖ b¸o hiÖu ®−êng bé. - 22 TCN 262 Quy tr×nh kh¶o s¸t thiÕt kÕ nÒn ®−êng «t« ®¾p trªn ®Êt yÕu. - 22 TCN 171 Quy tr×nh kh¶o s¸t ®Þa chÊt c«ng tr×nh vμ thiÕt kÕ biÖn ph¸p æn ®Þnh nÒn ®−êng vïng cã ho¹t ®éng tr−ît, sôt lë. - 22 TCN 221 Tiªu chuÈn thiÕt kÕ c«ng tr×nh giao th«ng trong vïng cã ®éng ®Êt. - 22 TCN 277 Tiªu chuÈn kiÓm tra vμ ®¸nh gi¸ mÆt ®−êng theo chØ sè ®é gå ghÒ quèc tÕ IRI - 22 TCN 332 - 05 Quy tr×nh thÝ nghiÖm x¸c ®Þnh chØ sè CBR cña ®Êt, ®¸ d¨m trong   Page 4 
 3. TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 104 : 2007 phßng thÝ nghiÖm. Ghi chó : §èi víi c¸c tμi liÖu viÖn dÉn ghi n¨m ban hμnh th× ¸p dông b¶n ®−îc nªu. Tr−êng hîp kh«ng ghi n¨m ban hμnh th× ¸p dông phiªn b¶n ®ang cã hiÖu lùc (hiÖn hμnh) 3. Nguyªn t¾c chung 3.1. M¹ng l−íi ®−êng phè trong ®« thÞ ph¶i phï hîp víi quy ho¹ch x©y dùng ®· ®−îc duyÖt vμ ph¶i phèi hîp quy ho¹ch x©y dùng c¸c c«ng tr×nh h¹ tÇng víi nhau ®Ó tr¸nh l·ng phÝ trong x©y dùng, chång chÐo trong qu¶n lý. 3.2. Khi nghiªn cøu quy ho¹ch thiÕt kÕ hÖ thèng giao th«ng ®« thÞ ph¶i ®Æt trong tæng thÓ kh«ng gian ®« thÞ bao gåm khu trung t©m (néi thμnh, néi thÞ) vμ vïng phô cËn (ngo¹i thμnh, ngo¹i thÞ, c¸c ®« thÞ vÖ tinh...); ph¶i b¶o ®¶m quy ho¹ch thiÕt kÕ ®−êng, phè theo ®óng chøc n¨ng hoÆc yªu cÇu ®Æc thï. 3.3. Khi thiÕt kÕ c¸c tuyÕn ®−êng phè trong ®« thÞ ngoμi viÖc tu©n theo c¸c quy ®Þnh trong tiªu chuÈn nμy, khi cÇn cã thÓ tham kh¶o tiªu chuÈn ®−êng «t«, ®−êng cao tèc vμ c¸c tiªu chuÈn, h−íng dÉn kü thuËt hiÖn hμnh kh¸c. 3.4. Khi thiÕt kÕ ®−êng phè trong ®« thÞ ph¶i xÐt ®Õn ®Çu t− ph©n kú, mμ ph−¬ng ¸n ph©n kú trªn c¬ së ph−¬ng ¸n t−¬ng lai. Cã thÓ ph©n kú nÒn ®−êng, mÆt ®−êng, tho¸t n−íc, nót giao vμ c¸c c«ng tr×nh giao th«ng kh¸c trªn nguyªn t¾c kh«ng gi¶m thÊp cÊp kü thuËt, tËn dông tèi ®a nh÷ng c«ng tr×nh ®· lμm ë giai ®o¹n tr−íc, thuËn lîi qu¶n lý chØ giíi x©y dùng, chØ giíi ®−êng ®á. Ph−¬ng ¸n chän lμ ph−¬ng ¸n cã lîi h¬n vÒ kinh tÕ - kü thuËt. 4. Gi¶i thÝch thuËt ng÷ Trong tiªu chuÈn nμy, c¸c tõ ng÷ d−íi ®©y ®−îc hiÓu nh− sau: §« thÞ: bao gåm thμnh phè, thÞ x·, thÞ trÊn, ®−îc c¬ quan Nhμ n−íc cã thÈm quyÒn quyÕt ®Þnh thμnh lËp. Lo¹i ®« thÞ : ®« thÞ ®−îc chia lμm 6 lo¹i: ®« thÞ ®Æc biÖt, ®« thÞ lo¹i I, ®« thÞ lo¹i II, ®« thÞ lo¹i III, ®« thÞ lo¹i IV vμ ®« thÞ lo¹i V. Vïng ®« thÞ: lμ vïng l·nh thæ bao gåm l·nh thæ cña ®« thÞ trung t©m vμ l·nh thæ vïng ¶nh h−ëng nh− vïng ngo¹i thμnh, ngo¹i thÞ, vïng ®« thÞ ®èi träng, ®« thÞ vÖ tinh HÖ thèng c«ng tr×nh h¹ tÇng kü thuËt : bao gåm hÖ thèng giao th«ng, th«ng tin liªn l¹c, cung cÊp n¨ng l−îng, chiÕu s¸ng c«ng céng, cÊp n−íc, tho¸t n−íc, xö lý c¸c chÊt th¶i vμ c¸c c«ng tr×nh kh¸c. HÖ thèng c«ng tr×nh h¹ tÇng x· héi: bao gåm c¸c c«ng tr×nh nhμ ë, y tÕ, v¨n   Page 5 
 4. TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 104 : 2007 ho¸, gi¸o dôc, thÓ thao, th−¬ng m¹i, dÞch vô c«ng céng, c©y xanh, c«ng viªn, mÆt n−íc vμ c¸c c«ng tr×nh kh¸c. Quy ho¹ch x©y dùng: lμ viÖc tæ chøc kh«ng gian ®« thÞ vμ c¸c ®iÓm d©n c− n«ng th«n, hÖ thèng c«ng tr×nh h¹ tÇng kü thuËt, h¹ tÇng x· héi; t¹o lËp m«i tr−êng sèng thÝch hîp cho ng−êi d©n sèng t¹i c¸c vïng l·nh thæ, b¶o ®¶m kÕt hîp hμi hoμ gi÷a lîi Ých quèc gia víi lîi Ých céng ®ång, ®¸p øng c¸c môc tiªu ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi, quèc phßng, an ninh, b¶o vÖ m«i tr−êng. Quy ho¹ch x©y dùng ®−îc thÓ hiÖn th«ng qua ®å ¸n quy ho¹ch x©y dùng bao gåm s¬ ®å, b¶n vÏ, m« h×nh, thuyÕt minh. Quy ho¹ch chung x©y dùng ®« thÞ (cßn gäi lμ quy ho¹ch tæng thÓ x©y dùng ®« thÞ) lμ viÖc tæ chøc kh«ng gian ®« thÞ, c¸c c«ng tr×nh h¹ tÇng kü thuËt, h¹ tÇng x· héi ®« thÞ phï hîp víi quy ho¹ch tæng thÓ ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi, quy ho¹ch ph¸t triÓn ngμnh, b¶o ®¶m quèc phßng, an ninh cña tõng vïng vμ cña quèc gia trong tõng thêi kú. Quy ho¹ch chi tiÕt x©y dùng ®« thÞ : lμ viÖc cô thÓ ho¸ néi dung cña quy ho¹ch x©y dùng chung ®« thÞ, lμ c¬ së ph¸p lý ®Ó qu¶n lý x©y dùng c«ng tr×nh, cung cÊp th«ng tin, cÊp giÊy phÐp x©y dùng c«ng tr×nh, giao ®Êt, cho thuª ®Êt ®Ó triÓn khai c¸c dù ¸n ®Çu t− x©y dùng c«ng tr×nh. ThiÕt kÕ ®« thÞ : lμ viÖc cô thÓ ho¸ néi dung quy ho¹ch chung, quy ho¹ch chi tiÕt x©y dùng ®« thÞ vÒ kiÕn tróc c¸c c«ng tr×nh trong ®« thÞ, c¶nh quan cho tõng khu chøc n¨ng, tuyÕn phè vμ c¸c khu kh«ng gian c«ng céng kh¸c trong ®« thÞ. §−êng ®« thÞ (hay ®−êng phè): lμ ®−êng bé trong ®« thÞ bao gåm phè, ®−êng «t« th«ng th−êng vμ c¸c ®−êng chuyªn dông kh¸c. Phè: lμ ®−êng trong ®« thÞ, mμ d¶i ®Êt däc hai bªn ®−êng ®−îc x©y dùng c¸c c«ng tr×nh d©n dông víi tØ lÖ lín. §−êng «t« (trong ®« thÞ): lμ ®−êng trong ®« thÞ, hai bªn ®−êng kh«ng hoÆc rÊt Ýt ®−îc x©y dùng nhμ cöa, ®©y lμ ®−êng phôc vô giao th«ng vËn t¶i lμ chñ yÕu (®−êng cao tèc, ®−êng quèc lé, ®−êng vËn t¶i nèi gi÷a c¸c xÝ nghiÖp, kho tμng, bÕn b·i ...). §−êng ®i bé: lμ ®−êng dμnh riªng cho ng−êi ®i bé cã thÓ ®−îc thiÕt kÕ chuyªn dông hoÆc lμ phÇn ®−êng thuéc ph¹m vi hÌ ®−êng. ChØ giíi ®−êng ®á: lμ ®−êng ranh giíi ®−îc x¸c ®Þnh trªn b¶n ®å quy ho¹ch vμ thùc ®Þa, ®Ó ph©n ®Þnh r·nh giíi gi÷a phÇn ®Êt ®−îc x©y dùng c«ng tr×nh vμ phÇn ®Êt ®−îc dμnh cho ®−êng giao th«ng hoÆc c¸c c«ng tr×nh h¹ tÇng kü thuËt, kh«ng   Page 6 
 5. TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 104 : 2007 gian c«ng céng kh¸c. ChØ giíi x©y dùng: lμ ®−êng giíi h¹n cho phÐp x©y dùng c«ng tr×nh trªn l« ®Êt. 5. Quy ®Þnh chung cho thiÕt kÕ 5.1. Xe thiÕt kÕ Trong hÖ thèng m¹ng l−íi ®−êng ®« thÞ cã 3 lo¹i xe thiÕt kÕ lμ: a/ Xe con: bao gåm c¸c lo¹i xe «t« cã kÝch th−íc nhá bao gåm xe chë kh¸ch d−íi 8 chç ngåi vμ xe t¶i nhá cã mui, ký hiÖu lμ PCU. b/ Xe t¶i gåm cã : - Xe t¶i ®¬n, ký hiÖu lμ SU. Xe t¶i liªn hîp (xe t¶i moãc tú hoÆc kÐo moãc), ký hiÖu WB. - c/ Xe buýt gåm cã: - Xe buýt ®¬n, ký hiÖu lμ BUS. Xe buýt cã khíp ghÐp, ký hiÖu A-BUS. - C¸c lo¹i xe thiÕt kÕ ®−îc m« t¶ ë h×nh 1 vμ kÝch th−íc ®−îc giíi thiÖu ë b¶ng 1. d/ Xe 2 b¸nh gåm cã: - Xe ®¹p -Xe g¾n m¸y (xe thiÕt kÕ lμ xe cã dung tÝch xi lanh 100cm3) ViÖc lùa chän lo¹i xe thiÕt kÕ tuú thuéc vμo lo¹i ®−êng, nhu cÇu l−u hμnh trªn ®−êng vμ kh¶ n¨ng ®¸p øng vÒ mÆt kinh tÕ kü thuËt. B¶ng 1. C¸c kÝch th−íc cña xe thiÕt kÕ (®¬n vÞ: m) KÝch th−íc §é nh« B¸n kÝnh rÏ tèi chung ChiÒu dμi (L) thiÓu ChiÒu cao WB1 WB2 WB3 Tr−íc (f) ChiÒu réng Ký hiÖu Lo¹i xe thiÕt kÕ Sau (r) S T (h) (w) Xe con PCU 1,3 2,1 5,8 0,9 1,5 3,4 7,3 Xe t¶i ®¬n SU 4,1 2,6 9,1 1,2 1,8 6,1 12,8 Xe buýt ®¬n BUS 4,1 2,6 12, 2,1 2,4 7,6 12,8 1 Xe buýt nèi ghÐp A-BUS 3,2 2,6 18, 2,6 2,9 5,5 1,2 6,1 11,6 3   Page 7 
 6. TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 104 : 2007 Xe t¶i r¬ moãc WB-12 4,1 2,6 15, 1,2 1,8 4,0 8,2 12,2 ®¬n 2 WB-15 4,1 2,6 16, 0,9 0,6 6,1 9,1 13,7 7 WB-19 4,1 2,6 21, 1,2 0,9 6,1 12, 13,7 0 8 WB-20 4,1 2,6 22, 1,2 0,9 6,1 14, 13,7 5 3 Xe t¶i r¬ moãc WB-35 4,1 2,6 35, 0,6 0,6 6,7 12, 0,6 18 13, 18,3 ®«i 9 2 4 Chó thÝch : - WB1, WB2 lμ kho¶ng c¸ch h÷u hiÖu gi÷a c¸c trôc tr−íc vμ trôc sau cña xe. - S lμ kho¶ng c¸ch tõ trôc ¶nh h−ëng ®u«i xe ®Õn ®iÓm mãc. - T lμ kho¶ng c¸ch tõ ®iÓm mãc ®Õn trôc ¶nh h−ëng phÝa tr−íc xe. L W r WB f W h   Page 8 
 7. TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 104 : 2007 5,8 1,5 3,4 0,9 2,1 xe thiÕt kÕ p 12,1 18,3 2,4 7,6 2,1 2,9 5,2 2,1 5,5 2,6 2,6 2,6 xe thiÕt kÕ BUS xe thiÕt kÕ a-BUS 9,1 16,7 1,8 6,1 1,2 0,6 9,1 6,1 0,9 2,6 2,6 xe thiÕt kÕ SU xe thiÕt kÕ WB-15 21 1,5 18,3 0,9 12,8 6,1 1,2 2,6 xe thiÕt kÕ WB-19 22,5 2,6 12,6 6,1 0,9 20,4 1,2 2,6 xe thiÕt kÕ WB-20 35,9 13,4 1,5 12,2 6,7 0,6 34,7 0,6 2,6 xe thiÕt kÕ WB-35 H×nh 1. C¸c lo¹i xe «t« thiÕt kÕ. 5.2. L−u l−îng giao th«ng thiÕt kÕ 5.2.1. L−u l−îng giao th«ng L−u l−îng giao th«ng lμ sè l−îng xe, ng−êi (®¬n vÞ vËt lý) th«ng qua mét mÆt c¾t ®−êng trong mét ®¬n vÞ thêi gian, tÝnh ë thêi ®iÓm xÐt. Xe ë ®©y cã thÓ lμ mét lo¹i hoÆc nhiÒu lo¹i ph−¬ng tiÖn giao th«ng th«ng hμnh trªn ®−êng, phè. 5.2.2. L−u l−îng xe thiÕt kÕ L−u l−îng xe thiÕt kÕ lμ sè xe quy ®æi th«ng qua mét mÆt c¾t trong mét ®¬n vÞ thêi gian, ë n¨m t−¬ng lai. Xe quy ®æi trong tr−êng hîp th«ng th−êng ®−îc quy −íc lμ xe con (viÕt t¾t lμ xcq®), hÖ sè quy ®æi c¸c lo¹i xe ra xe con ®−îc tham kh¶o theo b¶ng 2. C¸c tr−êng hîp ®Æc biÖt khi phÇn xe ch¹y ®−îc thiÕt kÕ chuyªn dông dïng riªng th× xe thiÕt kÕ lμ mét lo¹i xe chuyªn dông. N¨m t−¬ng lai lμ n¨m cuèi cïng cña thêi h¹n tÝnh to¸n sö dông khai th¸c ®−êng,   Page 9 
 8. TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 104 : 2007 trong thiÕt kÕ ®−êng ®« thÞ, thêi h¹n tÝnh to¸n ®−îc x¸c ®Þnh theo lo¹i ®−êng: - 20 n¨m ®èi víi ®−êng cao tèc, ®−êng phè chÝnh ®« thÞ. - 15 n¨m ®èi víi c¸c lo¹i ®−êng kh¸c ®−îc lμm míi vμ mäi lo¹i ®−êng n©ng cÊp c¶i t¹o trong ®« thÞ. - Tõ 3 ®Õn 5 n¨m ®èi víi c¸c néi dung tæ chøc giao th«ng vμ söa ch÷a ®−êng. B¶ng 2. HÖ sè quy ®æi c¸c lo¹i xe ra xe con Tèc ®é thiÕt kÕ, km/h Lo¹i xe ≥ 60 30, 40, 50 ≤ 20 Xe ®¹p 0,5 0,3 0,2 Xe m¸y 0,5 0,25 0,15 Xe «t« con 1,0 1,0 1,0 Xe t¶i 2 trôc vμ xe buýt d−íi 25 chç 2,0 2,5 2,5 Xe t¶i cã tõ 3 trôc trë lªn vμ xe buýt 2,5 3,0 3,5 lín 3,0 4,0 4,5 Xe kÐo moãc vμ xe buýt cã khíp nèi Ghi chó : 1. Tr−êng hîp sö dông lμn chuyªn dông, ®−êng chuyªn dông (xe buýt, xe t¶i, xe ®¹p...) th× kh«ng cÇn quy ®æi 2. Kh«ng khuyÕn khÝch tæ chøc xe ®¹p ch¹y chung lμn víi xe «t« trªn c¸c ®−êng cã tèc ®é thiÕt kÕ ≥ 60 km/h 5.2.3. C¸c lo¹i l−u l−îng xe thiÕt kÕ: a) L−u l−îng xe trung b×nh ngμy ®ªm trong n¨m t−¬ng lai (n¨m tÝnh to¸n) ®−îc viÕt t¾t lμ Ntbn¨m, ®−îc x¸c ®Þnh tõ l−u l−îng n¨m tÝnh to¸n chia cho sè ngμy trong n¨m. (§¬n vÞ: xe thiÕt kÕ / n¨m). Gi¸ trÞ l−u l−îng nμy ®−îc dù b¸o theo c¸c c¸ch kh¸c nhau vμ ®−îc dïng ®Ó tham kh¶o chän cÊp h¹ng ®−êng, vμ tÝnh to¸n mét sè yÕu tè kh¸c. b) L−u l−îng xe thiÕt kÕ theo giê (viÕt t¾t Ngiê) lμ l−u l−îng xe giê cao ®iÓm ë n¨m t−¬ng lai. L−u l−îng nμy dïng ®Ó tÝnh to¸n sè lμn xe, xÐt chÊt l−îng dßng (møc phôc vô) vμ tæ chøc giao th«ng… L−u l−îng xe thiÕt kÕ theo giê cã thÓ x¸c ®Þnh b»ng c¸ch: - Khi cã thèng kª, cã thÓ suy tõ Ntbn¨m qua c¸c hÖ sè kh«ng ®Òu theo thêi gian.   Page 10 
 9. TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 104 : 2007 - Khi cã thèng kª l−u l−îng giê cao ®iÓm trong 1 n¨m, cã thÓ dïng l−u l−îng giê cao ®iÓm thø 30 (40) xÐt cho n¨m t−¬ng lai. - Khi kh«ng cã nghiªn cøu ®Æc biÖt, cã thÓ tÝnh: Ngiê = (0,12-0,14) Ntbn¨m 5.3. Tèc ®é thiÕt kÕ 5.3.1. Tèc ®é thiÕt kÕ lμ tèc ®é dïng ®Ó tÝnh to¸n c¸c yÕu tè h×nh häc chñ yÕu cña ®−êng trong ®iÒu kiÖn h¹n chÕ. 5.3.2. Tèc ®é thiÕt kÕ kiÕn nghÞ ph¶i phï hîp víi lo¹i ®−êng, c¸c ®iÒu kiÖn vÒ ®Þa h×nh, viÖc sö dông ®Êt bªn ®−êng. Tèc ®é thiÕt kÕ mong muèn nªn dïng ë nh÷ng n¬i kh¶ thi, cßn nh÷ng n¬i cã ®iÒu kiÖn h¹n chÕ ®Æc biÖt trong c¸c ®« thÞ c¶i t¹o cho phÐp ¸p dông c¸c trÞ sè cã thÓ chÊp nhËn. C¸c quy ®Þnh cô thÓ xem ë ®iÒu 6.2, 6.3. 5.4. Kh¶ n¨ng th«ng hμnh vμ møc phôc vô cña ®−êng phè. 5.4.1. Kh¶ n¨ng th«ng hμnh cña ®−êng phè (viÕt t¾t: KNTH, ký hiÖu: P) Kh¶ n¨ng th«ng hμnh cña ®−êng phè lμ suÊt dßng lín nhÊt theo giê mμ c¸c ph−¬ng tiÖn cã thÓ th«ng qua mét mÆt c¾t (lμn, nhãm lμn) d−íi ®iÒu kiÖn ®−êng, giao th«ng, m«i tr−êng nhÊt ®Þnh. SuÊt dßng lín nhÊt theo giê: lμ sè l−îng xe lín nhÊt cña giê cao ®iÓm ®−îc tÝnh th«ng qua 15 phót cao ®iÓm cña giê ®ã (l−u l−îng xe 15 phót cao ®iÓm x 4), (xeq®/h). Kh¶ n¨ng th«ng hμnh lín nhÊt (Pln) lμ kh¶ n¨ng th«ng hμnh ®−îc x¸c ®Þnh theo c¸c ®iÒu kiÖn lý t−ëng quy −íc nhÊt ®Þnh. TrÞ sè KNTH lín nhÊt ®−îc dïng ®Ó x¸c ®Þnh KNTH tÝnh to¸n vμ KNTH thùc tÕ. Khi ®iÒu kiÖn lý t−ëng kh¸c nhau th× gi¸ trÞ KNTH lín nhÊt kh¸c nhau. Khi tÝnh to¸n cã thÓ ¸p dông theo ®iÒu kiÖn n−íc ngoμi vμ b¶ng 3. B¶ng 3. TrÞ sè KNTH lín nhÊt (§¬n vÞ tÝnh: xe con/h). Lo¹i ®−êng ®« thÞ §¬n vÞ tÝnh KNTH TrÞ sè KNTH lín nhÊt §−êng 2 lμn, 2 chiÒu Xcq®/h.2lμn 2800 §−êng 3 lμn, 2 chiÒu Xcq®/h.3lμn 4000 - 4400 (*) §−êng nhiÒu lμn kh«ng cã ph©n c¸ch Xcq®/h.lμn 1600 §−êng nhiÒu lμn cã ph©n c¸ch Xcq®/h.lμn 1800 Chó thÝch: (*) : Gi¸ trÞ cËn d−íi ¸p dông khi lμn trung t©m sö dông lμm lμn v−ît, rÏ tr¸i, quay ®Çu...; gi¸ trÞ cËn trªn ¸p dông khi tæ chøc giao th«ng lÖch lμn (1 h−íng 2 lμn, 1 h−íng 1 lμn)   Page 11 
 10. TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 104 : 2007 Kh¶ n¨ng th«ng hμnh tÝnh to¸n (Ptt) lμ kh¶ n¨ng th«ng hμnh ®−îc x¸c ®Þnh d−íi ®iÒu kiÖn phæ biÕn cña ®−êng ®−îc thiÕt kÕ. Kh¶ n¨ng th«ng hμnh tÝnh to¸n ®−îc x¸c ®Þnh b»ng c¸ch chiÕt gi¶m KNTH lín nhÊt theo c¸c hÖ sè hiÖu chØnh phæ biÕn kÓ tíi c¸c th«ng sè thiÕt kÕ kh«ng ®¹t nh− ®iÒu kiÖn lý t−ëng. C¸c hÖ sè hiÖu chØnh chñ yÕu ®−îc xÐt ®Õn lμ bÒ réng mét lμn xe; møc ®é trë ng¹i hai bªn ®−êng; thμnh phÇn dßng xe. Khi tÝnh to¸n s¬ bé, cã thÓ lÊy Ptt = (0,7 ÷ 0,9)Pln TrÞ sè KNTH tÝnh to¸n ®−îc sö dông ®Ó tÝnh sè lμn xe vμ ®¸nh gi¸ møc phôc vô cña ®−êng, phè ®−îc thiÕt kÕ. 5.4.2. Møc phôc vô (viÕt t¾t: MPV). Møc phôc vô lμ th−íc ®o vÒ chÊt l−îng vËn hμnh cña dßng giao th«ng, mμ ng−êi ®iÒu khiÓn ph−¬ng tiÖn vμ hμnh kh¸ch nhËn biÕt ®−îc. Møc phôc vô ®−îc chia lμm 6 cÊp kh¸c nhau, ký hiÖu lμ A,B,C,D,E,F. ë møc A - chÊt l−îng phôc vô tèt nhÊt vμ møc F - chÊt l−îng phôc vô kÐm nhÊt. HÖ sè sö dông KNTH lμ mét trong sè c¸c chØ tiªu g¾n liÒn víi møc phôc vô ë mét ®o¹n ®−êng phè (xem ®iÒu 5.4.3). C¸c ®iÒu kiÖn vËn hμnh chung cho c¸c møc phôc vô: - A dßng tù do, tèc ®é rÊt cao, hÖ sè sö dông KNTH Z < 0,35. - B dßng kh«ng hoμn toμn tù do, tèc ®é cao, hÖ sè sö dông KNTH Z=0,35÷0,50. - C dßng æn ®Þnh nh−ng ng−êi l¸i chÞu ¶nh h−ëng khi muèn tù do chän tèc ®é mong muèn, hÖ sè sö dông KNTH Z=0,50÷0,75. - D dßng b¾t ®Çu kh«ng æn ®Þnh, l¸i xe cã Ýt tù do trong viÖc chän tèc ®é, hÖ sè sö dông KNTH Z= 0,75÷0,90. - E dßng kh«ng æn ®Þnh, ®−êng lμm viÖc ë tr¹ng th¸i giíi h¹n, bÊt k× trë ng¹i nμo còng g©y t¾c xe, hÖ sè sö dông KNTH Z=0,90÷1,00. - F dßng hoμn toμn mÊt æn ®Þnh, t¾c xe xÈy ra. Khi thiÕt kÕ ph¶i lùa chän møc phôc vô thiÕt kÕ nhÊt ®Þnh cho mét tuyÕn ®−êng, mét ®o¹n ®−êng ®Ó ®−êng ®−îc khai th¸c vËn hμnh ®óng chøc n¨ng, ®¹t hiÖu qu¶. 5.4.3. HÖ sè sö dông kh¶ n¨ng th«ng hμnh (kÝ hiÖu: Z) HÖ sè sö dông kh¶ n¨ng th«ng hμnh (Z) lμ tØ sè gi÷a l−u l−îng xe thiÕt kÕ (N) víi kh¶ n¨ng th«ng hμnh tÝnh to¸n (Ptt). HÖ sè sö dông KNTH lμ mét th«ng sè ®¹i diÖn ®Ó cô thÓ ho¸ møc phôc vô cña mét con ®−êng khi thiÕt kÕ. Khi chÊt l−îng dßng cμng cao tøc lμ yªu cÇu tèc ®é ch¹y xe cμng lín, hÖ sè Z cμng nhá. Ng−îc l¹i, khi Z t¨ng dÇn th× tèc ®é ch¹y xe trung b×nh cña dßng xe   Page 12 
 11. TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 104 : 2007 gi¶m dÇn vμ ®Õn mét gi¸ trÞ nhÊt ®Þnh sÏ x¶y ra t¾c xe (Z~1) Møc phôc vô thiÕt kÕ vμ hÖ sè sö dông KNTH ®−îc sö dông khi thiÕt kÕ ®−êng phè ®−îc quy ®Þnh ë b¶ng 7. 6. Ph©n lo¹i vμ ph©n cÊp ®−êng ®« thÞ §−êng phè ph¶i ®−îc ph©n lo¹i vμ ph©n cÊp ®−êng theo môc ®Ých sö dông. 6.1. Ph©n lo¹i ®−êng phè theo chøc n¨ng §©y lμ khung ph©n lo¹i c¬ b¶n, lμm c«ng cô cho quy ho¹ch x©y dùng ®« thÞ. §−êng phè cã 2 chøc n¨ng c¬ b¶n: chøc n¨ng giao th«ng vμ chøc n¨ng kh«ng gian. 6.1.1. Chøc n¨ng giao th«ng ®−îc ph¶n ¸nh ®Çy ®ñ qua chÊt l−îng dßng, c¸c chØ tiªu giao th«ng nh− tèc ®é, mËt ®é, hÖ sè sö dông KNTH. Chøc n¨ng giao th«ng ®−îc biÓu thÞ b»ng hai chøc n¨ng phô ®èi lËp nhau lμ: c¬ ®éng vμ tiÕp cËn. - Lo¹i ®−êng cã chøc n¨ng c¬ ®éng cao th× ®ßi hái ph¶i ®¹t ®−îc tèc ®é xe ch¹y cao. §©y lμ c¸c ®−êng cÊp cao, cã l−u l−îng xe ch¹y lín, chiÒu dμi ®−êng lín, mËt ®é xe ch¹y thÊp. -Lo¹i ®−êng cã chøc n¨ng tiÕp cËn cao th× kh«ng ®ßi hái tèc ®é xe ch¹y cao nh−ng ph¶i thuËn lîi vÒ tiÕp cËn víi c¸c ®iÓm ®i - ®Õn. Theo chøc n¨ng giao th«ng, ®−êng phè ®−îc chia thμnh 4 lo¹i víi c¸c ®Æc tr−ng cña chóng nh− thÓ hiÖn ë b¶ng 4.   Page 13 
 12. TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 104: 2007 B¶ng 4.Ph©n lo¹i ®−êng phè trong ®« thÞ TÝnh chÊt giao th«ng Chøc n¨ng ¦u tiªn rÏ §−êng phè Dßng xe STT TÝnh chÊt L−u l−îng vμo khu Lo¹i ®−êng phè nèi liªn hÖ (*) Tèc ®é thμnh dßng xem xÐt (**) nhμ phÇn 1 §−êng cao tèc ®« thÞCã chøc n¨ng giao th«ng c¬ ®éng rÊt cao. Phôc vô giao th«ng cã tèc ®é cao, giao th«ng liªn tôc. §−êng cao tèc Kh«ng gi¸n TÊt c¶ c¸c §¸p øng l−u l−îng vμ kh¶ n¨ng th«ng hμnh lín.Th−êng ®o¹n, 50000 §−êng phè Cao vμ rÊt lo¹i xe «t« Kh«ng phôc vô nèi liÒn gi÷a c¸c ®« thÞ lín, gi÷a ®« thÞ trung Kh«ng giao cao ÷ t©m víi c¸c trung t©m c«ng nghiÖp, bÕn c¶ng, nhμ ga chÝnh c¾t vμ xe m«t« 70000 ®−îc phÐp lín, ®« thÞ vÖ tinh... §−êng vËn t¶i (h¹n chÕ) 2 §−êng phè chÝnh ®« thÞ Cã chøc n¨ng giao th«ng c¬ ®éng cao Phôc vô giao th«ng tèc ®é cao, giao th«ng cã ý Kh«ng gi¸n 20000 a-§−êng phè chÝnh chñ nghÜa toμn ®« thÞ. §¸p øng l−u l−îng vμ KNTH TÊt c¶ c¸c ®o¹n trõ nót Cao ÷ yÕu cao. Nèi liÒn c¸c trung t©m d©n c− lín, khu c«ng §−êng cao tèc lo¹i xe - Kh«ng nªn giao th«ng 50000 nghiÖp tËp trung lín, c¸c c«ng tr×nh cÊp ®« thÞ §−êng phè T¸ch riªng trõ c¸c khu cã bè trÝ tÝn Phôc vô giao th«ng liªn khu vùc cã tèc ®é kh¸ chÝnh ®−êng, lμn d©n c− cã hiÖu giao 20000 b-§−êng phè chÝnh thø lín. Nèi liÒn c¸c khu d©n c− tËp trung, c¸c khu §−êng phè gom th«ng ®iÒu Cao vμ xe ®¹p quy m« lín trung b×nh ÷ yÕu c«ng nghiÖp, trung t©m c«ng céng cã quy m« liªn khiÓn 30000 khu vùc. 3 §−êng phè gom Chøc n¨ng giao th«ng c¬ ®éng - tiÕp cËn trung gian Phôc vô giao th«ng cã ý nghÜa khu vùc nh− trong §−êng phè 10000 a-§−êng phè khu vùc khu nhμ ë lín, c¸c khu vùc trong quËn chÝnh TÊt c¶ c¸c Trung b×nh ÷ Cho phÐp §−êng phè gom lo¹i xe 20000 §−êng néi bé Lμ ®−êng «t« gom chuyªn dïng cho vËn chuyÓn §−êng cao tèc ChØ dμnh b-§−êng vËn t¶i hμng ho¸ trong khu c«ng nghiÖp tËp trung vμ nèi §−êng phè Giao th«ng riªng cho Kh«ng cho khu c«ng nghiÖp ®Õn c¸c c¶ng, ga vμ ®−êng trôc chÝnh kh«ng liªn Trung b×nh - tôc xe t¶i, xe phÐp chÝnh §−êng phè gom kh¸ch. Lμ ®−êng cã quy m« lín ®¶m b¶o c©n b»ng chøc n¨ng §−êng phè giao th«ng vμ kh«ng gian nh−ng ®¸p øng chøc n¨ng chÝnh TÊt c¶ c¸c c-§¹i lé ThÊp vμ kh«ng gian ë møc phôc vô rÊt cao. lo¹i xe trõ - Cho phÐp §−êng phè gom trung b×nh xe t¶i §−êng néi bé 4 §−êng phè néi bé Cã chøc n¨ng giao th«ng tiÕp cËn cao
 13. TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 382 : 2007 Lμ ®−êng giao th«ng liªn hÖ trong ph¹m vi ph−êng, Xe con, xe a-§−êng phè néi bé ®¬n vÞ ë, khu c«ng nghiÖp, khu c«ng tr×nh c«ng céng §−êng phè gom Giao th«ng ThÊp c«ng vô vμ ThÊp hay th−¬ng m¹i §−êng néi bé §−îc −u gi¸n ®o¹n xe 2 b¸nh tiªn b-§−êng ®i bé §−êng chuyªn dông liªn hÖ trong khu phè néi - Bé hμnh - §−êng néi bé c-§−êng xe ®¹p bé; ®−êng song song víi ®−êng phè chÝnh, ®−êng ThÊp Xe ®¹p - gom Chó thÝch: (*): Nèi liªn hÖ gi÷a c¸c ®−êng phè cßn ®−îc thÓ hiÖn râ h¬n qua h×nh 2. (**) : Ng−ìng gi¸ trÞ l−u l−îng chØ mang tÝnh chÊt tham kh¶o. §¬n vÞ tÝnh: xe/ngμy.®ªm theo ®Çu xe «t« (®¬n vÞ vËt lý) 4
 14. TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 382 : 2007 ®−êng cao tèc ®« thÞ ®−êng phè gom nót giao th«ng kh¸c møc ®−êng phè chÝnh ®« thÞ ®−êng phè néi bé kh¸c møc kh«ng liªn th«ng H×nh 2. S¬ ®å nguyªn t¾c nèi liªn hÖ m¹ng l−íi ®−êng theo chøc n¨ng. 6.1.2. C¸c tuyÕn ®−êng vμnh ®ai ®« thÞ thuéc lo¹i ®−êng cao tèc ®« thÞ hoÆc ®−êng phè chÝnh ®« thÞ. 6.1.3. Chøc n¨ng kh«ng gian cña ®−êng phè ®−îc biÓu thÞ qua quy m« bÒ réng chØ giíi ®−êng ®á cña ®−êng phè. Trong ph¹m vi nμy mçi bé phËn cña mÆt c¾t ngang ®−îc thÓ hiÖn râ chøc n¨ng kh«ng gian cña nã nh−: kiÕn tróc c¶nh quan, m«i tr−êng, bè trÝ c«ng tr×nh h¹ tÇng ë trªn vμ d−íi mÆt ®Êt 6.1.4. Khi quy ho¹ch hÖ thèng m¹ng l−íi ®−êng phè, mËt ®é c¸c lo¹i ®−êng cã thÓ ®−îc xem xÐt th«ng qua tØ lÖ chiÒu dμi cña mçi lo¹i ®−êng phè nªn x¸c ®Þnh theo tØ lÖ l−u l−îng giao th«ng ®¶m nhiÖm nh− ë b¶ng 5. B¶ng 5. Quan hÖ gi÷a chiÒu dμi ®−êng theo chøc n¨ng vμ l−u l−îng giao th«ng TØ lÖ % HÖ thèng ®−êng theo chøc n¨ng L−u l−îng giao ChiÒu dμi ®−êng th«ng HÖ thèng ®−êng phè chÝnh chñ 40 - 65 5 - 10 yÕu 65 - 80 15 - 25 HÖ thèng ®−êng phè chÝnh (chñ yÕu vμ thø yÕu) 5 -10 5 - 10 HÖ thèng ®−êng phè gom 10 - 30 65 - 80 HÖ thèng ®−êng phè néi bé 6.2. Ph©n cÊp kü thuËt ®−êng ®« thÞ. 5
 15. TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 382 : 2007 6.2.1. Mçi lo¹i ®−êng trong ®« thÞ ®−îc ph©n thμnh c¸c cÊp kü thuËt t−¬ng øng víi c¸c chØ tiªu kü thuËt nhÊt ®Þnh. CÊp kü thuËt th−êng ®−îc gäi tªn theo trÞ sè tèc ®é thiÕt kÕ 20,40,60,... (km/h) vμ phôc vô cho thiÕt kÕ ®−êng phè. 6.2.2. ViÖc x¸c ®Þnh cÊp kü thuËt chñ yÕu c¨n cø vμo chøc n¨ng cña ®−êng phè trong ®« thÞ, ®iÒu kiÖn x©y dùng, ®iÒu kiÖn ®Þa h×nh vïng ®Æt tuyÕn, vμ cÊp ®« thÞ. Cã thÓ tham kh¶o c¸c quy ®Þnh trong b¶ng 6 vμ c©n nh¾c trªn c¬ së kinh tÕ - kü thuËt. B¶ng 6. Lùa chän cÊp kü thuËt theo lo¹i ®−êng, lo¹i ®« thÞ, ®iÒu kiÖn ®Þa h×nh vμ ®iÒu kiÖn x©y dùng. Lo¹i ®« thÞ §« thÞ ®Æc biÖt, §« thÞ lo¹i II, III §« thÞ lo¹i IV §« thÞ lo¹i V I (*) §Þa h×nh §ång Nói §ång Nói §ång Nói §ång Nói b»ng b»ng b»ng b»ng §−êng cao tèc 100, 80 70, - - - - - - ®« thÞ 60 §−êng Chñ 80,70 70,60 80,70 70,60 - - - - phè yÕu chÝnh ®« Thø 70,60 60,50 70,60 60,50 70,60 60,50 - - thÞ yÕu §−êng phè gom 60,50 50,40 60,50 50,40 60,50 50,40 60,50 50,40 §−êng néi bé 40,30,20 30,20 40,30,20 30,20 40,30,20 30,20 40,30,20 30,20 Ghi chó: 1. Lùa chän cÊp kü thuËt cña ®−êng phè øng víi thêi h¹n tÝnh to¸n thiÕt kÕ ®−êng nh−ng nhÊt thiÕt ph¶i kÌm theo dù b¸o quy ho¹ch ph¸t triÓn ®« thÞ ë t−¬ng lai xa h¬n (30-40 n¨m) 2. TrÞ sè lín lÊy cho ®iÒu kiÖn x©y dùng lo¹i I,II; trÞ sè nhá lÊy cho ®iÒu kiÖn x©y dùng lo¹i II, III (**). 3. §èi víi ®−êng phè néi bé trong mét khu vùc cÇn ph¶i c¨n cø trËt tù nèi tiÕp tõ tèc ®é bÐ ®Õn lín 4. §−êng xe ®¹p ®−îc thiÕt kÕ víi tèc ®é 20km/h hoÆc lín h¬n nÕu cã dù kiÕn c¶i t¹o lμm ®−êng «t« Chó thÝch: (*) : Ph©n biÖt ®Þa h×nh ®−îc dùa trªn c¬ së ®é dèc ngang (i) phæ biÕn cña ®Þa h×nh nh− sau: - Vïng ®ång b»ng i≤10%. - Vïng nói i>30% - Vïng ®åi: ®åi tho¶i (i=10-20%) ¸p dông theo ®Þa h×nh ®ång b»ng, 6
 16. TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 382 : 2007 ®åi cao (i=20-30%) ¸p dông theo ®Þa h×nh vïng nói (**) : Ph©n lo¹i ®iÒu kiÖn x©y dùng - Lo¹i I: Ýt bÞ chi phèi vÒ vÊn ®Ò gi¶i phãng mÆt b»ng, nhμ cöa vμ c¸c vÊn ®Ò nh¹y c¶m kh¸c. - Lo¹i II: Trung gian gi÷a 2 lo¹i I vμ III. - Lo¹i III: GÆp nhiÒu h¹n chÕ, chi phèi khi x©y dùng ®−êng phè víi c¸c vÊn ®Ò vÒ gi¶i phãng mÆt b»ng, nhμ cöa hoÆc c¸c vÊn ®Ò nh¹y c¶m kh¸c. 6.2.3. Quy ho¹ch vμ thiÕt kÕ ®−êng phè theo chøc n¨ng ph¶i ®−îc g¾n liÒn víi tiªu chuÈn møc phôc vô vμ hÖ sè sö dông KNTH nh− nªu ra ë b¶ng 7. 7
 17. TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 382 : 2007 B¶ng 7. Møc phôc vô vμ hÖ sè sö dông KNTH thiÕt kÕ cña ®−êng phè ®−îc thiÕt kÕ CÊp Tèc ®é thiÕt Møc ®é phôc HÖ sè sö dông Lo¹i ®−êng kü thuËt kÕ (km/h) vô KNTH 100 100 0.6-0.7 §−êng cao tèc ®« 80 80 C 0,7-0,8 thÞ 70 70 0,7-0,8 80 80 0,7-0,8 §−êng phè 70 70 0,7-0,8 C chÝnh ®« thÞ 60 60 0,8 50 50 0,8 60 60 0,8 §−êng phè gom 50 50 D 0,8-0,9 40 40 0,8-0,9 40 40 D 0,8-0,9 §−êng phè 30 30 0,9 néi bé E 20 20 0,9 6.2.4. Mçi ®o¹n ®−êng phè ph¶i cã cïng mét cÊp trªn mét chiÒu dμi tèi thiÓu. Víi cÊp 60 trë lªn, chiÒu dμi tèi thiÓu lμ 1 km. Tèc ®é thiÕt kÕ cña c¸c ®o¹n liÒn kÒ nhau trªn mét tuyÕn kh«ng ®−îc chªnh lÖch qu¸ 10km/h. 6.2.5. Trong ®« thÞ ®−îc c¶i t¹o th−êng kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c nót ng¾n, tÇm nh×n h¹n chÕ nªn lùa chän tèc ®é thiÕt kÕ thÝch hîp ®Ó tr¸nh nh÷ng l·ng phÝ kh«ng cÇn thiÕt còng nh− kh«ng b¶o ®¶m c¸c tiªu chÝ kü thuËt ®Æc biÖt lμ tÇm nh×n. 6.3. Ph©n cÊp qu¶n lý ®−êng ®« thÞ 6.3.1. §−êng ®« thÞ ®−îc ph©n theo c¸c cÊp qu¶n lý kh¸c nhau ®Ó phôc vô cho c«ng t¸c duy tu b¶o d−ìng vμ khai th¸c ®−êng. 6.3.2. ViÖc ph©n cÊp qu¶n lý ph¶i tu©n theo c¸c quy ®Þnh cô thÓ cña c¬ quan qu¶n lý ®« thÞ dùa trªn c¬ së chøc n¨ng, lo¹i ®−êng vμ cÊp kü thuËt cña nã. 6.4. KiÓm so¸t ra vμo ( xem s¬ ®å trªn h×nh 3) 6.4.1. §Ó b¶o ®¶m ®−êng vËn hμnh ®óng chøc n¨ng, cÇn ph¶i cã c¸c gi¶i ph¸p kiÓm so¸t lèi ra vμo ®−îc thÓ hiÖn ë c¸c giai ®o¹n quy ho¹ch, thiÕt kÕ, vμ khai th¸c mét c¸ch thÝch hîp, xem trong b¶ng 8. 8
 18. TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 382 : 2007 B¶ng 8. H×nh thøc kiÓm so¸t lèi ra vμo c¸c lo¹i ®−êng. Tèc ®é Lo¹i ®−êng phè CÊp kü thiÕt kÕ §−êng cao §−êng phè §−êng §−êng phè thuËt (km/h) tèc ®« thÞ chÝnh ®« thÞ phè gom néi bé 100 100 FC - - - 80 80 FC FC, PC - - 70 70 FC, PC PC - - 60 60 - PC PC - 50 50 - PC NC - 40 40 - - NC NC 30 30 - - - NC 20 20 - - - NC Chó thÝch: - FC = KiÓm so¸t nghiªm ngÆt lèi ra vμo (Full Control of Access) - PC = KiÓm so¸t mét phÇn lèi ra vμo (Partial Control of Access) - NC = Kh«ng kiÓm so¸t lèi ra vμo (No Control of Access) 6.4.2. KiÓm so¸t nghiªm ngÆt (®Çy ®ñ) lèi ra vμo. a. ChØ cho phÐp giao th«ng ch¹y suèt; kiÓm so¸t nghiªm ngÆt nguyªn t¾c nèi liªn hÖ m¹ng l−íi ®−êng b. T¸ch riªng giao th«ng ®Þa ph−¬ng víi giao th«ng ch¹y suèt, chØ cho phÐp t¸ch nhËp dßng t¹i mét sè vÞ trÝ nhÊt ®Þnh; kh«ng cã giao c¾t cïng møc. 6.4.3. KiÓm so¸t mét phÇn lèi ra vμo : a. ¦u tiªn chñ yÕu cho giao th«ng ch¹y suèt, rÊt h¹n chÕ cho giao th«ng ®Þa ph−¬ng ra vμo. b. Ph¶i bè trÝ d¶i ph©n c¸ch vμ chØ cho phÐp xe quay ®Çu ®æi h−íng t¹i mét sè chç d¶i ph©n c¸ch ®ñ bÒ réng më th«ng. c. Cho phÐp bè trÝ giao nhau cïng møc t¹i mét sè vÞ trÝ nh−ng rÊt h¹n chÕ c¸c ®−êng nèi vμo. 6.4.4. Kh«ng kiÓm so¸t lèi ra vμo: C¸c tr−êng hîp kh¸c, kh«ng thuéc ph¹m vi nªu ra ë ®iÒu 6.4.2, 6.4.3 ®−îc xem lμ kh«ng kiÓm so¸t lèi ra vμo. 6.4.5. ViÖc quy ho¹ch sö dông ®Êt däc tuyÕn ®−êng ph¶i tu©n thñ ®óng nguyªn t¾c nèi liªn hÖ cña ®−êng phè vμ kiÓm so¸t lèi ra vμo. 9
 19. TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 382 : 2007 1A. kiÓm so¸t nghiªm ngÆt lèi ra vμo. 1 3 1B. kiÓm so¸t nghiªm ngÆt lèi ra vμo, cã sö dông ®−êng song song 3 2 1 2. kiÓm so¸t mét phÇn lèi ra vμo, cã sö dông ph©n c¸ch ngoμi 4 4 1 3A. kh«ng kiÓm so¸t lèi ra vμo, giao c¾t kh¸c møc t¹i mét sè nót giao chÝnh 4 1 3B. kh«ng kiÓm so¸t lèi ra vμo. 5 1 1- §−êng phè ®−îc m« t¶ kiÓm so¸t. 2. §−êng song song. 3. D¶i ph©n c¸ch 4. Lμn phô 5. §−êng khu nhμ ë, ngâ vμo nhμ. 10
 20. TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 382 : 2007 H×nh 3. S¬ ®å minh ho¹ c¸c h×nh thøc kiÓm so¸t lèi ra vμo ®−êng phè. 7. Qu¶ng tr−êng Qu¶ng tr−êng trong ®« thÞ lμ mét khu ®Êt réng cã kh«ng gian më, mét ®iÓm nhÊn cña ®« thÞ kÕt hîp gi÷a c«ng tr×nh kiÕn tróc vμ hÖ thèng giao th«ng; xung quanh cã ®−êng phè lín ®i, ®Õn vμ c¸c c«ng tr×nh x©y dùng quy m« lín, cã chøc n¨ng kh¸c nhau. ë qu¶ng tr−êng cã tèc ®é giao th«ng kh«ng cao. 7.1. Qu¶ng tr−êng ®−îc ph©n lo¹i theo chøc n¨ng ë b¶ng 9 B¶ng 9. Ph©n lo¹i qu¶ng tr−êng Lo¹i qu¶ng tr−êng Chøc n¨ng vμ ®Æc ®iÓm 1. Qu¶ng tr−êng trung Chøc n¨ng kh«ng gian lμ quan träng. t©m Lμ kh«ng gian tr−íc c¸c c«ng tr×nh kiÕn tróc cÊp (Qu¶ng tr−êng chÝnh ®« ®« thÞ. Lμ ®Þa ®iÓm tæ chøc mÝt tinh, kû niÖm, duyÖt thÞ) binh trong c¸c ngμy lÔ C¸c tuyÕn ®−êng ®i ®Õn th−êng cã quy m« lín, l−u l−îng bé hμnh lín, tèc ®é xe ch¹y kh«ng lín Cã thÓ h¹n chÕ giao th«ng khi cÇn thiÕt. 2. Qu¶ng tr−êng tr−íc Chøc n¨ng kh«ng gian vμ giao th«ng c©n b»ng. c¸c c«ng tr×nh c«ng Phôc vô sinh ho¹t v¨n ho¸ x· héi - dÞch vô th−¬ng céng (s©n vËn ®éng, m¹i cña céng ®ång lμ chñ yÕu. B·i ®ç xe c«ng cung v¨n ho¸, nhμ h¸t, céng ®−îc quy ho¹ch ë ngay s¸t qu¶ng tr−êng vμ triÓn l·m, trung t©m cã thÓ ë vÞ trÝ thÝch hîp ë qu¶ng tr−êng. th−¬ng m¹i ) C¸c tuyÕn ®−êng ®i ®Õn th−êng cã tèc ®é xe ch¹y kh«ng lín; l−u l−îng giao th«ng, bé hμnh kh¸ lín. H¹n chÕ ¶nh h−ëng cña c¸c ho¹t ®éng ë qu¶ng tr−êng tíi giao th«ng trªn c¸c tuyÕn ®−êng chÝnh xung quanh. 3. Qu¶ng tr−êng giao Phôc vô chøc n¨ng giao th«ng lμ chÝnh. th«ng (qu¶ng tr−êng ®Çu C¸c c«ng tr×nh xung quanh cã nhÊn m¹nh tíi yÕu cÇu, tr−íc nhμ ga, c¶ng tè mü quan, cã thÓ thùc hiÖn mét sè ho¹t ®éng hμng kh«ng, c¶ng ®−êng v¨n ho¸ x· héi, cã thÓ kÕt hîp lμm ®iÓm ®ç xe. thuû, nót giao th«ng quy C¸c tuyÕn ®−êng ®i ®Õn cã tèc ®é ch¹y xe ®−îc m« lín ) chó träng. L−u l−îng xe lín, l−u l−îng bé hμnh kh¸ cao. 11
Đồng bộ tài khoản