Tài liệu TCXDVN 336 2005

Chia sẻ: Nguyen Phung | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:13

0
87
lượt xem
52
download

Tài liệu TCXDVN 336 2005

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

TCXDVN 336 2005: Vữa dán gạch ốp lát - Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử: Tiêu chuẩn này áp dụng cho vữa trộn sẵn được chế tạo từ xi măng poóc lăng, bột khoáng thiên nhiên và phụ gia polyme, được sử dụng để dán gạch ốp lát.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tài liệu TCXDVN 336 2005

 1. Bé X©y dùng céng hoμ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam -------- §éc lËp - Tù do - H¹nh phóc Sè: 14 /2005/Q§- ---------- BXD Hμ néi, ngμy 22 th¸ng 4 nn¨m 2005 QuyÕt ®Þnh cña bé tr−ëng Bé X©y dùng VÒ viÖc ban hμnh TCXDVN 336 : 2005 "V÷a d¸n g¹ch èp l¸t - Yªu cÇu kü thuËt vμ ph−¬ng ph¸p thö" bé tr−ëng Bé X©y dùng - C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 36 / 2003 / N§-CP ngμy 4 / 4 / 2003 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh chøc n¨ng, nhiÖm vô, quyÒn h¹n vμ c¬ cÊu tæ chøc cña Bé X©y dùng; - XÐt ®Ò nghÞ cña Vô tr−ëng Vô Khoa häc C«ng nghÖ, quyÕt ®Þnh §iÒu 1. Ban hμnh kÌm theo quyÕt ®Þnh nμy 01 Tiªu chuÈn x©y dùng ViÖt Nam : TCXDVN 336 : 2005 "V÷a d¸n g¹ch èp l¸t - Yªu cÇu kü thuËt vμ ph−¬ng ph¸p thö" §iÒu 2. QuyÕt ®Þnh nμy cã hiÖu lùc sau 15 ngμy, kÓ tõ ngμy ®¨ng c«ng b¸o. §iÒu 3. C¸c ¤ng Ch¸nh v¨n phßng Bé, Vô tr−ëng Vô Khoa häc C«ng nghÖ vμ Thñ tr−ëng c¸c ®¬n vÞ cã liªn quan chÞu tr¸ch nhiÖm thi hμnh QuyÕt ®Þnh nμy ./. Bé tr−ëng bé x©y dùng N¬i nhËn: - Nh− ®iÒu 3 - VP ChÝnh Phñ - C«ng b¸o - Bé T− ph¸p §· ký - Vô Ph¸p chÕ - L−u VP&Vô KHCN NguyÔn Hång Qu©n
 2. TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 336 : 2007 TCXDVN 336 : 2005 XuÊt b¶n lÇn 1 V÷a d¸n g¹ch èp l¸t - Yªu cÇu kü thuËt vμ ph−¬ng ph¸p thö Adhesives for tiles - Specification and Testing methods Hμ Néi - 2005   Page 6 
 3. TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 336 : 2007 Lêi nãi ®Çu TCXDVN 336 : 200.5 V÷a d¸n g¹ch èp l¸t Yªu cÇu kü thuËt vμ Ph−¬ng ph¸p thö ®−îc Bé x©y dùng ban hμnh theo QuyÕt ®Þnh sè 14 /Q§-BXD ngμy 22. th¸ng 4.. n¨m 200   Page 7 
 4. TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 336 : 2007 V÷a d¸n g¹ch èp l¸t - Yªu cÇu kü thuËt vμ ph−¬ng ph¸p thö Adhesives for tiles - Specification and Testing methods   Page 8 
 5. TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 336 : 2007 1. Ph¹m vi ¸p dông Tiªu chuÈn nμy ¸p dông cho v÷a trén s½n ®−îc chÕ t¹o tõ xi m¨ng poãc l¨ng, bét kho¸ng thiªn nhiªn vμ phô gia polyme, ®−îc sö dông ®Ó d¸n g¹ch èp l¸t. Chó thÝch: V÷a d¸n g¹ch èp l¸t cã thÓ ®−îc sö dông cho c¸c lo¹i g¹ch kh¸c khi mμ nh÷ng s¶n phÈm nμy kh«ng cã ¶nh h−ëng xÊu ®Õn chÊt l−îng v÷a (vÝ dô: ®¸ tù nhiªn, ®¸ khèi ). 2. Tμi liÖu viÖn dÉn TCVN 4030 : 2003 Xi m¨ng - Ph−¬ng ph¸p x¸c ®Þnh ®é mÞn. TCVN 4787 : 2001 Xi m¨ng - Ph−¬ng ph¸p lÊy mÉu vμ chuÈn bÞ mÉu. TCVN 7239 : 2003 Bét b¶ t−êng Yªu cÇu kü thuËt vμ ph−¬ng ph¸p thö. TCXD 236 : 1999 Líp phñ mÆt kÕt cÊu x©y dùng - Ph−¬ng ph¸p kÐo ®øt thö ®é b¸m dÝnh. 3. ThuËt ng÷ vμ ®Þnh nghÜa C¸c thuËt ng÷ nªu trong tiªu chuÈn nμy ®−îc ®Þnh nghÜa nh− sau: 3.1. Thêi gian c«ng t¸c Kho¶ng thêi gian thi c«ng tèi ®a kÓ tõ khi v÷a ®−îc trén xong ®Õn thêi ®iÓm g¹ch èp l¸t ®−îc d¸n, sao cho c−êng ®é b¸m dÝnh cña v÷a sau 28 ngμy kh«ng nhá h¬n 0,5 N/mm2. 3.2. §é tr−ît Kho¶ng c¸ch tèi ®a g¹ch bÞ tr−ît xuèng theo ph−¬ng th¼ng ®øng sau khi ®−îc d¸n lªn v÷a. 4. Yªu cÇu kü thuËt C¸c chØ tiªu kü thuËt cña v÷a d¸n g¹ch èp l¸t ®−îc qui ®Þnh trong b¶ng 1. B¶ng 1 : C¸c chØ tiªu kü thuËt cña v÷a d¸n g¹ch èp l¸t Tªn chØ tiªu Møc 1. §é mÞn (phÇn cßn l¹i trªn sμng 0,3mm), %, kh«ng lín h¬n 7 2. C−êng ®é b¸m dÝnh, N/mm2, - Sau 28 ngμy, kh«ng nhá h¬n 0,5 - Sau khi ng©m n−íc, kh«ng nhá h¬n 0,5 - Sau l·o ho¸ nhiÖt, kh«ng nhá h¬n 0,5 - Sau 25 chu kú tan b¨ng, kh«ng nhá h¬n (*) 0,5   Page 9 
 6. TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 336 : 2007 3. Thêi gian c«ng t¸c, phót, kh«ng nhá h¬n 20 4. §é tr−ît, mm, kh«ng lín h¬n 0,5 (*) : ChØ tiªu nμy chØ ®−îc x¸c ®Þnh khi cã yªu cÇu cña kh¸ch hμng. 5. LÊy mÉu Theo TCVN 4787 : 2001. 6. Ph−¬ng ph¸p thö 6.1. X¸c ®Þnh ®é mÞn Theo TCVN 4030 : 2003 trong ®ã sμng 0,09mm ®−îc thay b»ng sμng 0,3mm vμ l−îng mÉu ®−îc sö dông lμ 100g. 6.2. X¸c ®Þnh c−êng ®é b¸m dÝnh 6.2.1. Nguyªn t¾c C−êng ®é b¸m dÝnh cña v÷a d¸n g¹ch ®−îc ®Æc tr−ng bëi kh¶ n¨ng b¸m dÝnh cña nã víi nÒn chuÈn vμ g¹ch mÉu, vμ ®−îc x¸c ®Þnh b»ng lùc chÞu kÐo vu«ng gãc lín nhÊt trªn mét ®¬n vÞ diÖn tÝch bÒ mÆt cña líp v÷a. 6.2.2. Dông cô, thiÕt bÞ thÝ nghiÖm - C©n kü thuËt cã ®é chÝnh x¸c 0,1 gam. - VËt nÐn: h×nh trô cã ®−êng kÝnh 50mm vμ träng l−îng 2000g ± 50g. - Ch¶o, bay ph¼ng vμ bμn xoa b»ng inox. - Bay r¨ng l−îc víi kÝch th−íc r¨ng 6mm x 6mm x 0.8mm, kho¶ng c¸ch gi÷a hai r¨ng kÒ nhau lμ 12mm. - èng ®ong cã dung tÝch 100 ml. - §ång hå bÊm gi©y. - Tñ l¹nh: cã thÓ lμm l¹nh tíi (-15 ± 3)oC - ThiÕt bÞ ®o c−êng ®é b¸m dÝnh (theo tiªu chuÈn TCXD 236 : 1999, hoÆc t−¬ng ®−¬ng). - Tñ l−u mÉu cã thÓ khèng chÕ nhiÖt ®é (27 ± 2)oC vμ ®é Èm ≤ 90%. - Tñ sÊy cã thÓ ®iÒu chØnh nhiÖt ®é (70 ± 2)OC. - Thïng chøa n−íc cã kÝch th−íc 400mm x 300mm x 100mm. 6.2.3. ChuÈn bÞ mÉu thö 6.2.3.1. Trén mÉu C©n 2kg mÉu hçn hîp bét kh« ®−îc lÊy theo ®iÒu 5 trén ®Òu víi n−íc hoÆc dung dÞch phô gia theo ®óng tØ lÖ chØ dÉn sö dông cña nhμ s¶n xuÊt.   Page 10 
 7. TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 336 : 2007 TiÕn hμnh nh− sau: - §æ n−íc hoÆc dung dÞch phô gia vμo ch¶o; - Cho hçn hîp bét kh« vμo; - Trén hçn hîp v÷a trong 30 gi©y råi ®Ó hçn hîp v÷a tÜnh trong 1 phót; - Sau ®ã tiÕp tôc trén trong 1 phót. - §Ó hçn hîp v÷a ë tr¹ng th¸I tÜnh trong kho¶ng 5 phót, sau ®ã trén thªm 15 gi©y n÷a. 6.2.3.2. NÒn chuÈn ®Ó thö NÒn chuÈn ®Ó thö ®−îc gia c«ng theo 5.7.2 cña tiªu chuÈn TCVN 7239 : 2003. KÝch th−íc cña nÒn chuÈn: 300 mm x 250 mm x 10 mm. Sè l−îng nÒn chuÈn: 4 tÊm. 6.2.3.3. G¹ch mÉu G¹ch mÉu ph¶i ®¶m b¶o cßn míi, s¹ch vμ kh«. G¹ch mÉu cã ®é hót n−íc ≤ 0,2% theo khèi l−îng, mÆt d¸n v÷a kh«ng tr¸ng men. G¹ch mÉu ®−îc c¾t thμnh nh÷ng viªn trßn cã ®−êng kÝnh (50 ± 1)mm. 6.2.3.4. T¹o mÉu Dïng bay ph¼ng tr¸t mét líp v÷a máng kho¶ng 1mm lªn tÊm nÒn. Sau ®ã phñ tiÕp mét líp v÷a dμy h¬n (kho¶ng 6mm) vμ cÇm bay r¨ng l−îc nghiªng kho¶ng mét gãc 600 ®Ó t¹o r·nh vμ g¹t ®Òu líp v÷a d¸n. Sau 4 ÷ 6 phót, d¸n 03 g¹ch mÉu lªn trªn v÷a cña 1 tÊm nÒn sao cho kho¶ng c¸ch gi÷a chóng t−¬ng ®èi ®Òu nhau vμ nÐn g¹ch mÉu d−íi vËt nÐn trong 30 gi©y. T¹o Ýt nhÊt 12 mÉu thö trªn 4 tÊm nÒn cho 4 lo¹i chØ tiªu b¸m dÝnh. 6.2.4. C−êng ®é b¸m dÝnh sau 28 ngμy 6.2.4.1. B¶o d−ìng mÉu Ba mÉu thö chuÈn bÞ theo 6.2.3 ®−îc l−u trong ®iÒu kiÖn tiªu chuÈn ë nhiÖt ®é (27± 2)oC vμ ®é Èm (50 ± 5)% trong 27 ngμy. Sau ®ã ®−îc ®em tiÕn hμnh x¸c ®Þnh c−êng ®é b¸m dÝnh. 6.2.4.2. Quy tr×nh x¸c ®Þnh c−êng ®é b¸m dÝnh MÆt g¹ch mÉu ®−îc ®em d¸n víi ®Çu ®Üa cña thiÕt bÞ ®o b»ng chÊt kÕt dÝnh cã c−êng ®é b¸m dÝnh cao (vÝ dô nh− epoxy, polyeste...). Sau 24 giê tiÕp theo trong ®iÒu kiÖn tiªu chuÈn, l¾p quai kÐo cña thiÕt bÞ ®o c−êng ®é b¸m dÝnh vμo nóm cÇu cña ®Çu ®Üa. VÆn vμ ®iÒu chØnh ®Ó ba ch©n gi¸ ®ì t× nhÑ vμo vïng thö, gi÷ m¸y ë vÞ trÝ sao cho t¹o ra lùc kÐo ®óng t©m vμ th¼ng gãc víi mÆt mÉu thö. Kh«ng vÆn c¸c ch©n gi¸ ®ì qu¸ chÆt v× cã thÓ lμm bong mÉu tr−íc khi kÐo.   Page 11 
 8. TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 336 : 2007 NhÑ nhμng quay ®Òu tay m¸y theo chiÒu kim ®ång hå ®Ó kÐo ®øt mÉu khái nÒn. Tèc ®é t¨ng t¶i gi÷ trong kho¶ng (0,1 ± 0,02 N/mm2.s). Khi mÉu thö ®øt, ngõng tay quay, ghi l¹i gi¸ trÞ c−êng ®é b¸m dÝnh trªn ®ång hå ®o. Xem xÐt t×nh tr¹ng ®øt cña mÉu. §øt theo mÆt tiÕp xóc gi÷a líp v÷a d¸n víi nÒn thö hoÆc mÆt g¹ch mÉu, ®øt trong líp vËt liÖu nÒn, ®øt trong líp v÷a d¸n, ®øt t¹i líp keo d¸n ®Çu ®Üa víi mÆt g¹ch: - NÕu ®øt theo mÆt tiÕp xóc gi÷a líp v÷a d¸n víi nÒn thö hoÆc mÆt g¹ch mÉu th× chÝnh lμ kÕt qu¶ c−êng ®é b¸m dÝnh cña v÷a d¸n g¹ch. - NÕu døt ë líp keo d¸n th× cÇn ®¸nh s¹ch líp keo b¸m trªn bÒ mÆt mÉu thö vμ mÆt ®Çu ®ia d¸n cña thiÕt bÞ ®o. D¸n l¹i ®Çu ®Üa ®o víi mÆt g¹ch mÉu vμ tiÕn hμnh thao t¸c l¹i theo c¸c b−íc trªn. - NÕu ®øt trong líp vËt liÖu nÒn hoÆc ®øt trong líp v÷a d¸n th× lo¹i bá mÉu thö nμy. KÕt qu¶ thö lμ gi¸ trÞ trung b×nh céng cña 3 kÕt qu¶ thö, lÊy chÝnh x¸c tíi 0,01N/mm2. 6.2.5. C−êng ®é b¸m dÝnh sau khi ng©m n−íc 6.2.5.1. B¶o d−ìng mÉu Ba mÉu thö chuÈn bÞ theo 6.2.3 l−u trong ®iÒu kiÖn tiªu chuÈn trong 7 ngμy. Sau ®ã mÉu ®−îc ®em ng©m n−íc ë nhiÖt ®é (25 ± 2)oC. Sau 20 ngμy, mÉu ®−îc vít lªn lau s¹ch n−íc vμ mÆt g¹ch mÉu tr−íc khi tiÕn hμnh x¸c ®Þnh c−êng ®é b¸m dÝnh. 6.2.5.2. X¸c ®Þnh c−êng ®é b¸m dÝnh TiÕn hμnh theo 6.2.4.2. 6.2.6. C−êng ®é b¸m dÝnh sau l·o ho¸ nhiÖt 6.2.6.1. B¶o d−ìng mÉu Ba mÉu thö chuÈn bÞ theo 6.2.3 ®−îc l−u trong ®iÒu kiÖn tiªu chuÈn trong 14 ngμy vμ sau ®ã ®−îc ®Æt trong tñ sÊy ch©n kh«ng ë nhiÖt ®é (70 ± 2)oC trong 14 ngμy n÷a. §−a mÉu ra khái tñ sÊy vμ tiÕn hμnh x¸c ®Þnh c−êng ®é b¸m dÝnh. 6.2.5.2. X¸c ®Þnh c−êng ®é b¸m dÝnh TiÕn hμnh theo 6.2.4.2. 6.2.7. C−êng ®é b¸m dÝnh sau 25 chu kú tan b¨ng 6.2.7.1. B¶o d−ìng mÉu   Page 12 
 9. TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 336 : 2007 Ba mÉu chuÈn bÞ theo 6.2.3 ®−îc l−u trong ®iÒu kiÖn tiªu chuÈn trong 7 ngμy vμ ng©m trong n−íc 21 ngμy. Sau ®ã mÉu ®−îc ®−a vμo chu kú tan b¨ng. Mét chu kú tan b¨ng ®−îc tiÕn hμnh nh− sau: 1- LÊy mÉu khái n−íc vμ ®−a vμo tñ l¹nh ®Ó h¹ thÊp nhiÖt ®é tíi (-15 ± 3) oC trong vßng 2 giê ± 20 phót; 2- Duy tr× tiÕp nhiÖt ®é (-15 ± 3) oC trong 2 giê ± 20 phót; 3- LÊy mÉu ra khái tñ l¹nh vμ ng©m vμo thïng chøa kho¶ng 4 lit n−íc ë nhiÖt ®é (25 ± 2) oC. Sau khi nhiÖt ®é n−íc gi¶m tíi (15 ± 3)oC th× duy tr× ë nhiÖt ®é nμy kho¶ng 2giê ± 20 phót b»ng c¸ch ®−a thïng vμo ng¨n lμm m¸t cña tñ l¹nh. LÆp l¹i chu kú nμy thªm 24 lÇn n÷a. §Æt mÉu trong kh«ng khÝ ë ®iÒu kiÖn tiªu chuÈn sau chu kú cuèi cïng tr−íc khi x¸c ®Þnh c−êng ®é b¸m dÝnh. 6.2.7.2. X¸c ®Þnh c−êng ®é b¸m dÝnh TiÕn hμnh theo 6.2.4.2. 6.3. X¸c ®Þnh thêi gian c«ng t¸c 6.3.1. Nguyªn t¾c Thêi gian c«ng t¸c ®−îc x¸c ®Þnh th«ng qua c−êng ®é b¸m dÝnh sau 28 ngμy cña v÷a d¸n g¹ch. 6.3.2. Dông cô, thiÕt bÞ thÝ nghiÖm Theo 6.2.2. 6.3.3. ChuÈn bÞ mÉu Theo 6.2.3.1 ®Õn 6.2.3.3. §èi víi g¹ch mÉu ph¶i cã ®é hót n−íc trong kho¶ng (15 ± 3)%. 6.3.4. C¸ch tiÕn hμnh Dïng bay ph¼ng tr¸t mét líp v÷a máng kho¶ng 1mm lªn tÊm nÒn. Sau ®ã phñ tiÕp mét líp v÷a dμy kho¶ng 6mm vμ cÇm bay r¨ng l−îc nghiªng mét gãc kho¶ng 600 ®Ó t¹o r·nh vμ g¹t ®Òu líp v÷a d¸n. Tr¸t v÷a lªn 4 tÊm nÒn ®Ó chuÈn bÞ cho 4 mÉu thö, t−¬ng øng víi 4 kho¶ng thêi gian c«ng t¸c. Sau 10, 20, 30, 40 phót, d¸n g¹ch mÉu lªn trªn v÷a cña tõng tÊm nÒn vμ nÐn g¹ch mÉu d−íi vËt nÐn trong 30 gi©y. Sau 27 ngμy l−u mÉu trong ®iÒu kiÖn tiªu chuÈn, tiÕn hμnh x¸c ®Þnh c−êng ®é b¸m dÝnh theo 6.2.4.2. 6.3.5. §¸nh gi¸ kÕt qu¶   Page 13 
 10. TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 336 : 2007 Thêi gian c«ng t¸c, tÝnh b»ng phót, lμ kho¶ng thêi gian lín nhÊt (tÝnh tõ khi trén xong v÷a tíi thêi ®iÓm d¸n g¹ch lªn v÷a) cña mÉu thö ®¹t c−êng ®é b¸m dÝnh sau 28 ngμy kh«ng nhá h¬n 0,5N/mm2. 6.4. X¸c ®Þnh ®é tr−ît 6.4.1. Nguyªn t¾c §é tr−ît ®−îc x¸c ®Þnh th«ng qua kho¶ng c¸ch g¹ch mÉu bÞ tr−ît xuèng so víi vÞ trÝ d¸n ban ®Çu theo ph−¬ng th¼ng ®øng sau mét kho¶ng thêi gian nhÊt ®Þnh. 6.4.2. Dông cô, thiÕt bÞ thÝ nghiÖm - C©n kü thuËt cã ®é chÝnh x¸c 0,1 gam. - VËt nÐn: cã tiÕt diÖn (100 ± 1)mm x (100 ± 1)mm vμ khèi l−îng 5000g ± 10g. - Ch¶o, bay ph¼ng vμ bμn xoa inox. - Bay r¨ng l−îc víi kÝch th−íc r¨ng 6mm x 6mm x 0,8mm, kho¶ng c¸ch gi÷a hai r¨ng kÒ nhau lμ 12mm. - Hai miÕng thÐp kh«ng rØ cã kÝch th−íc (25 ± 0,5)mm x (25 ± 0,5)mm x(10 ± 0,5)mm. - B¨ng d¸n cã chiÒu réng 25mm. - Thanh thÐp th¼ng cã kÝch th−íc (225 ± 25)mm x (15 ± 5)mm x (8 ± 2)mm. - Th−íc ®o cã ®é chÝnh x¸c tíi 0,1mm. - KÑp gi÷. 6.4.3. ChuÈn bÞ mÉu thö MÉu thö ®−îc chuÈn bÞ theo 6.2.3. §èi víi g¹ch mÉu cña phÐp thö nμy cã kÝch th−íc (100 ± 1)mm x (100 ± 1)mm vμ khèi l−îng (200 ± 10)g. - Sè l−îng tÊm v÷a nÒn chuÈn: 5 tÊm. - Sè l−îng g¹ch mÉu: 5 viªn. 6.4.4. C¸ch tiÕn hμnh Dïng kÑp gi÷ cè ®Þnh thanh thÐp vμo ®Ønh cña tÊm v÷a nÒn sao cho mÐp d−íi cña thanh thÐp ngang b»ng khi tÊm v÷a nÒn ®−îc dùng ®øng (h×nh 1). Sau ®ã, b¨ng d¸n ®−îc d¸n vμo ngay d−íi thanh thÐp.   Page 14 
 11. TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 336 : 2007 B 1 2 3 •A 4 5 • 6 1. Thanh thÐp th¼ng 4. G¹ch mÉu 2. B¨ng d¸n 5. V÷a d¸n g¹ch 3. TÊm thÐp nhá 6. TÊm v÷a nÒn H×nh 1_ M« h×nh ph−¬ng ph¸p thö ®é tr−ît cña v÷a d¸n g¹ch èp l¸t. Dïng bay ph¼ng tr¸t mét líp v÷a máng kho¶ng 1mm lªn tÊm nÒn. Sau ®ã phñ tiÕp mét líp v÷a dμy h¬n (kho¶ng 6mm) vμ cÇm bay r¨ng l−îc nghiªng kho¶ng mét gãc 600 ®Ó t¹o r·nh vμ g¹t ®Òu líp v÷a d¸n. Ngay sau khi t¹o r·nh vμ g¹t ®Òu líp v÷a, lËp tøc bá tÊm b¨ng d¸n vμ ®Æt c¸c miÕng thÐp vμo ¸p s¸t thanh thÐp.   Page 15 
 12. TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 336 : 2007 Sau 2 phót, ®Æt g¹ch mÉu vμo ¸p s¸t c¸c miÕng thÐp, nÐn mÉu g¹ch d−íi vËt nÐn trong thêi gian (30 ± 5) gi©y. Ghi vÞ trÝ A ë t©m viªn g¹ch mÉu vμ ®iÓm B trªn thanh thÐp (trªn ®−êng th¼ng tõ A vu«ng gãc víi thanh thÐp). Bá c¸c miÕng thÐp vμ ®o kho¶ng c¸ch gi÷a thanh thÐp vμ ®Çu mÐp trªn cña mÉu g¹ch b»ng th−íc víi ®é chÝnh x¸c tíi 0,1mm. Ngay sau ®ã, cÈn thËn dùng tÊm mÉu th¼ng ®øng. Sau (20 ± 2) phót ®o l¹i kho¶ng c¸ch gi÷a thanh thÐp vμ ®Çu mÐp trªn cña mÉu g¹ch. C¶ hai lÇn ®o ph¶i ®Æt th−íc cïng trªn ®−êng th¼ng qua hai ®iÓm A vμ B. §é tr−ît tèi ®a cña g¹ch d−íi tù träng cña nã lμ hiÖu sè gi÷a hai lÇn ®o. 6.4.5. BiÓu thÞ kÕt qu¶ - ThÝ nghiÖm ®−îc tiÕn hμnh 5 lÇn cho mét lo¹i mÉu v÷a d¸n. KÕt qu¶ lμ gi¸ trÞ trung b×nh céng cña 5 gi¸ trÞ ®o ®−îc tõ 5 thö nghiÖm ®éc lËp, lÊy chÝnh x¸c ®Õn 0,1mm. - NÕu mét kÕt qu¶ ®o cã ®é sai lÖch qu¸ 20% so víi gi¸ trÞ trung b×nh th× lo¹i bá. KÕt qu¶ lμ gi¸ trÞ trung b×nh céng cña c¸c gi¸ trÞ ®o ®−îc cßn l¹i. - NÕu cã tõ 3 kÕt qu¶ ®o trë lªn sai lÖch qu¸ 20% so víi gi¸ trÞ trung b×nh th× ph¶i tiÕn hμnh thÝ nghiÖm l¹i. 7. Bao gãi, ghi nh·n, b¶o qu¶n vμ vËn chuyÓn 7.1. Bao gãi Vá bao ph¶i bÒn, chèng Èm tèt, kh«ng bÞ r¸ch vì khi vËn chuyÓn vμ kh«ng ¶nh h−ëng tíi chÊt l−îng. Khèi l−îng tÞnh cho mét bao th«ng th−êng ®−îc ®ãng lμ 40, 25 vμ 5 kg víi sai sè ≤ 1% khèi l−îng cña bao. 7.2. Ghi nh·n Khi xuÊt x−ëng ph¶i cã giÊy chøng nhËn chÊt l−îng kÌm theo víi néi dung: - Tªn c¬ së s¶n xuÊt. - Tªn gäi, kÝ hiÖu vμ chÊt l−îng theo Tiªu chuÈn nμy. - Khèi l−îng vμ sè hiÖu l«. - Ngμy, th¸ng, n¨m s¶n xuÊt. - Nh·n hiÖu cña v÷a ®−îc in d¸n trªn vá bao hoÆc ®−îc in trùc tiÕp lªn vá bao víi néi dung: - Tªn, kÝ hiÖu vμ chÊt l−îng theo Tiªu chuÈn nμy. - Khèi l−îng cña bao vμ sè hiÖu l«.   Page 16 
 13. TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 336 : 2007 - H−íng dÉn sö dông. 7.3. B¶o qu¶n V÷a ph¶i ®−îc b¶o qu¶n ë n¬i kh« r¸o, c¸ch Èm. Kho chøa ®¶m b¶o s¹ch, cã t−êng bao vμ m¸i che ch¾c ch¾n, cã lèi ra vμo xuÊt nhËp dÔ dμng. Bao ®ùng v÷a ®−îc xÕp c¸ch t−êng 20 cm, c¸ch mÆt ®Êt Ýt nhÊt 50 cm vμ kh«ng ®−îc xÕp cao qu¸ 10 bao. Thêi gian sö dông trong vßng 6 th¸ng kÓ tõ ngμy s¶n xuÊt. 7.4. VËn chuyÓn V÷a d¸n g¹ch èp l¸t ®−îc vËn chuyÓn b»ng mäi ph−¬ng tiÖn, ®¶m b¶o tr¸nh −ít. Kh«ng ®−îc chë chung víi c¸c lo¹i ho¸ chÊt kh¸c cã ¶nh h−ëng ®Õn chÊt l−îng cña v÷a.   Page 17 
Đồng bộ tài khoản