Tai liệu tham khảo: Microsoft excel

Chia sẻ: Nguyễn Thị Giỏi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:37

0
212
lượt xem
144
download

Tai liệu tham khảo: Microsoft excel

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

- Là chương trình xử lý bảng tính, nằm trong bộ microsoft office của hãng phần mềm microsoft. - Đây là phần mềm rất mạnh và chuyên dụng trong lĩnh vực bảng tính điện tử ( worksheet hay spreadsheet), được sử dụng rất nhiều trong việc tính toán các đồ án môn học và tốt nghiệp

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tai liệu tham khảo: Microsoft excel

 1. 19 CHÆÅNG 2 : MICROSOFT EXCEL 1 KHAÏI QUAÏT VÃÖ MICROSOFT EXCEL 1.1 Giåïi thiãûu • Laì chæång trçnh xæí lyï baíng tênh, nàòm trong bäü Microsoft Office cuía haîng pháön mãöm Microsoft ; • Âáy laì pháön mãöm ráút maûnh vaì chuyãn duûng trong lénh væûc Baíng tênh Âiãûn tæí (Worksheet hay Spreadsheet), âæåüc sæí duûng ráút nhiãöu trong viãûc tênh toaïn caïc âäö aïn män hoüc vaì täút nghiãûp ; • Duìng âæåüc trong mäi træåìng Microsoft Windows vaì caí trong hãû Apple Macintosh ; • Hiãûn nay, chuïng ta âang sæí duûng pháön mãöm Excel våïi nhiãöu version : 4.0 (âáöu tiãn) , 5.0, 95, 97, 2000, 2002 ; 1.2 Maìn hçnh Maìn hçnh Excel bao gäöm : • Doìng trãn cuìng goüi laì Application Title Bar (Thanh tiãu âãö æïng duûng), åí âoï coï tãn cuía æïng duûng laì Microsoft Excel, keìm theo laì Document Title Bar (Thanh tiãu âãö taìi liãûu) åí âoï coï tãn cuía baíng tênh âang thæûc hiãûn (chàóng haûn laì Book 1 - laì tãn nguyãn cuía taìi liãûu khi måïi khåíi âäüng Excel) ; Goïc traïi coï biãøu tæåüng chæî X laì Application Control Box, khi nhàõp chuäüt vaìo seî baìy ra Control Menu, nãúu Double Click vaìo baûn âaî kãút thuïc Excel ; • Doìng thæï hai goüi laì Menu Bar (Thanh trçnh âån) gäöm 9 muûc tæì File âãún Help ; • Doìng thæï ba goüi laì Standard Tool Bar (Thanh cäng cuû chuáøn) chæïa biãøu tæåüng cuía caïc lãûnh thæåìng duìng ; coï thãø di chuyãøn vë trê hiãøn thë cuía caïc thanh cäng cuû bàòng caïch click vaìo vaì drag (rã) âãø âæa âãún vë trê khaïc trong maìn hçnh ; • Doìng thæï tæ goüi laì Formating Tool Bar (Thanh cäng cuû âënh daûng) chæïa biãøu tæåüng cuía caïc lãûnh thæåìng duìng vaìo muûc âêch trçnh baìy ; • Coï thãø âênh thãm vaìo caïc thanh cäng cuû naìy mäüt hoàûc nhiãöu biãøu tæåüng khaïc vaì tæû choün thãm mäüt säú biãøu tæåüng âaûi diãûn cho mäüt täø håüp lënh tuyì yï trong säú caïc lënh cuía Excel vaì coï thãø âênh vaìo åí vë trê naìo laì tuyì yï ; • Pháön chênh cuía maìn hçnh laì khu væûc cuía baíng tênh, trong âoï coï : - Doìng trãn cuìng goüi laì Formula Bar (Thanh cäng thæïc), åí âoï coï tãn cäng thæïc âæåüc aïp duûng tênh cho mäüt Cell (ä) ; - Thanh doüc bãn phaíi cuía khu væûc baíng tênh goüi laì Vertical Scroll Bar (Thanh træåüt doüc) duìng âãø âënh vë âiãøm nhaïy so våïi toaìn taìi liãûu bàòng caïch nhàõp chuäüt vaìo muîi tãn lãn hoàûc muîi tãn xuäúng cuía thanh naìy, hoàûc di chuyãøn khäúi vuäng trong thanh træåüt ; 19
 2. 20 - Thanh ngang phêa dæåïi cuía khu væûc baíng tênh cuîng laì thanh træåüt nhæng laì Horizontal Scroll Bar (Thanh træåüt ngang) duìng âënh vë trãn doìng ngang ; Bãn phaíi cuía thanh naìy laì caïc trang (sheet) våïi caïc kyï hiãûu trang (sheet 1, sheet 2, sheet 3, ...) vaì caïc nuït choün trang træåïc hoàûc sau ; • Trãn maìn hçnh luän luän coï mäüt khung chæî nháût taûm goüi laì häüp âënh vë, nàòm trãn mäüt cell naìo âoï, duìng âãø choün muûc tiãu xæí lyï. Bãn caûnh häüp âënh vë coï mäüt dáúu cäüng khaï låïn, âoï laì cäng cuû âënh vë cuía thiãút bë chuäüt trãn baíng tênh ; • Muûc tiãu choün coï thãø laì : - mäüt cell ; - troün mäüt cäüt ; - mäüt haìng ; - troün mäüt Sheet ; - mäüt daîy caïc cell ; - mäüt thaình pháön vàn baín trãn doìng cäng thæïc. • Muûc tiãu âæåüc choün seî coï âæåìng viãön xung quanh. ÅÍ goïc dæåïi bãn phaíi cuía khäúi choün coï hçnh nuïm vuäng, bãn trong áøn chæïa mäüt dáúu cäüng nhoí, goüi laì Fill Handle. 1.3 Khaïi niãûm vãö baíng tênh Excel • Baíng tênh Excel coï khaí nàng biãún âäøi nhæîng näüi dung, thäng tin häùn âäün thaình mäüt táûp håüp säú liãûu coï täø chæïc ; • Baíng tênh âæåüc bäú trê trong mäüt Book coï thãø gäöm nhiãöu nháút laì 255 tåì (Sheet) , mäùi Sheet laì mäüt baíng phán chia gäöm 256 cäüt (Column) vaì 65536 haìng (Row) láûp thaình nhæîng âån vë xæí lyï âæåüc goüi laì ä (cell). Ngæåìi ta coï thãø nháûp vaìo trong caïc Cell caïc daûng säú liãûu khaïc nhau nhæ vàn baín (text), trë säú (number), cäng thæïc (Formula) hay ngaìy giåì (date and time) ; • Nhæ váûy, mäùi Sheet coï táút caí laì : 65536 haìng × 256 cäüt = 16 777 216 cells Coìn trong mäüt Book thç coï : 16 777 216 cells × 255 Sheet = 4 278 190 080 cells • Caïc Sheet âæåüc âàût tãn theo säú thæï tæû tæì Sheet1, Sheet2, ... Sheet 255. Coï thãø âàût laûi tãn cho caïc Sheet nãúu muäún ; • Caïc cäüt âæåüc âàût tãn tæì traïi qua phaíi theo thæï tæû tæì A, B, C, ... cho âãún cäüt Z. Sau cäüt Z laì caïc cäüt AA, AB, ... âãún AZ, räöi BA, BB, ... âãún BZ, cæï nhæ váûy cho âãún nhoïm cuäúi laì IA, IB, ... âãún IV laì âuí 256 cäüt ; • Caïc haìng âæåüc âaïnh säú liãn tuûc tæì trãn xuäúng dæåïi tæì haìng 1 âãún haìng 65536 ; 20
 3. 21 • Mäùi cell âãöu coï âëa chè riãng, âëa chè naìy âæåüc xaïc âënh bàòng tãn cuía cäüt vaì tãn cuía doìng taûo ra cell âoï (tãn cäüt luän âæïng træåïc tãn doìng). Vê duû cell C8 ; âëa chè cell ghi chæî in hoa hoàûc chæî thæåìng âãöu nhæ nhau ; • Vuìng : laì táûp håüp nhiãöu cells âæïng liãön nhau, âëa chè cuía vuìng âæåüc xaïc âënh båíi âëa chè cuía ä åí goïc trãn traïi vaì ä åí goïc dæåïi phaíi cuía vuìng vaì ngàn caïch båíi dáúu : (Vê duû vuìng A5:F14) ; • Baíng tênh : trong mäùi táûp tin Excel coï nhiãöu baíng tênh våïi tãn màûc âënh laì Sheet1, Sheet2, Sheet3, ... Dæî liãûu trãn caïc baíng tênh naìy âãöu coï thãø liãn hãû våïi nhau nhæ trãn mäüt baíng tênh ; • Thãú maûnh cuía Baíng tênh Excel laì caïc cäng thæïc (Formula). Âoï coï thãø laì nhæîng biãøu thæïc toaïn hoüc hoàûc biãøu thæïc xæí lyï chuäøi (gheïp, näúi, càõt, ...) hay biãøu thæïc luáûn lyï (logic hay Boolean). Biãøu thæïc trong cäng thæïc bao giåì cuîng cho mäüt trë vaì âoï laì mäüt trë linh hoaût, luän phaín aính tçnh hçnh thæûc taûi cuía baíng tênh. Khi mäüt thaình pháön liãn quan âãún cäng thæïc âæåüc (hay bë) thay âäøi thç trë cuía cäng thæïc láûp tæïc tæû âäüng âiãöu chènh theo ; 2 NHÁÛP DÆÎ LIÃÛU VAÌ ÂËNH DAÛNG BAÍNG TÊNH 2.1 Caïc kiãøu dæî liãûu Trong mäüt ä chè coï thãø chæïa mäüt kiãøu dæî liãûu, kiãøu dæî liãûu cuía ä phuû thuäüc vaìo kyï tæû âáöu tiãn. Gäöm caïc kiãøu dæî liãûu sau : 2.1.1 Kiãøu säú • Kyï tæû âáöu tiãn goí vaìo laì säú. • ÅÍ chãú âäü màûc nhiãn, dæî liãûu daûng säú seî hiãøn thë phêa bãn phaíi cuía ä. • Nãúu laì säú ám, coï thãø nháûp dáúu træì phêa træåïc hoàûc âãø trong ngoàûc âån. Vê duû : -4 hoàûc (4). • Qui âënh caïch hiãøn thë säú (säú theo tiãu chuáøn, theo %, theo phán säú, theo daûng toaïn hoüc nhæ 1.234E+14) trong häüp häüi thoaûi Format Cell (Choün cell, click nuït phaíi ra häüp häüi thoaûi) 2.1.2 Kiãøu chuäøi • Kyï tæû âáöu tiãn goí vaìo laì chæî. • ÅÍ chãú âäü màûc nhiãn, dæî liãûu daûng chuäøi seî hiãøn thë phêa bãn traïi cuía ä. • Nãúu chuäøi bàõt âáöu bàòng nhæîng con säú, muäún Excel hiãøu laì daûng chuäøi phaíi nháûp dáúu (‘) phêa træåïc. 2.1.3 Kiãøu ngaìy thaïng • Nháûp ngaìy thaïng nàm vaìo våïi dáúu phán caïch laì gaûch ngang (-) hoàûc gaûch âæïng (/). • Thäng thæåìng nháûp thaïng træåïc, ngaìy sau räöi âãún nàm ; 21
 4. 22 • Pháön thaïng, coï thãø Excel hiãøn thë bàòng säú hoàûc bàòng chæî tiãúng Anh viãút tàõt. Qui âënh caïch hiãøn thë trong häüp häüi thoaûi Format Cell (Choün cell, click nuït phaíi ra häüp häüi thoaûi). • ÅÍ chãú âäü màûc nhiãn, dæî liãûu kiãøu ngaìy thaïng seî hiãøn thë phêa bãn phaíi cuía ä. • Nãúu nháûp dæî liãûu ngaìy thaïng khäng âuïng qui âënh, Vê duû ngaìy 10/30/01, thç Excel âaî xem dæî liãûu naìy thuäüc kiãøu chuäøi vaì seî hiãøn thë phêa bãn traïi cuía ä. 2.1.4 Kiãøu cäng thæïc • Dæî liãûu kiãøu cäng thæïc seî laì caïc pheïp toaïn hoàûc caïc haìm ; • Muäún nháûp dæî liãûu kiãøu cäng thæïc, phaíi nháûp dáúu (=) hoàûc dáúu (+) åí âàòng træåïc. • Nãúu khi âaïnh cäng thæïc bë läùi maì Excel khäng thãø tæû bäø sung hoàûc sæía âäøi âæåüc thç seî tháúy trë laì mäüt trong caïc kyï hiãûu error code sau : #DIV/0 Trong cäng thæïc coï pheïp toaïn chia cho 0 #REF Trong cäng thæïc coï tham chiãúu âãún nhæîng ä khäng täön taûi hoàûc âaî bë xoaï #VALUE Trong cäng thæïc duìng sai kiãøu dæî liãûu nhæ cäüng træì caïc dæî liãûu kiãøu chuäøi laìm cho kãút quaí tråí nãn vä nghéa #N/A Khäng coï giaï trë (Not Available) #NAME ? Sæí duûng tãn ä, vuìng khäng håüp lyï hoàûc nháûp dæî liãûu daûng chuäøi khäng âãø trong dáúu nhaïy #NUM ! Caïc con säú trong cäng thæïc khäng håüp lyï #NULL ! Räùng tuãúch ! Vê duû : 22
 5. 23 Nháûp vaìo ä Cäng thæïc Kãút quaí hiãøn thë A2 "=20*3-5" 55 A3 =18^2' 324 A4 "=3-5*7+32" 0 A5 "=-78+23/4" -72.25 A6 "=C2/C4" #DIV/0! A7 "=C3+A1" #VALEUR! A8 "láúy pháön dæång cua 2*C5" #NAME? A9 "=SQRT(-4)" #NUM! A10 "=SheetA!A2" #REF! 2.2 Nháûp vaì chènh sæía dæî liãûu • Muäún nháûp dæî liãûu vaìo ä naìo thç click taûi ä âoï räöi nháûp nhæ âaî trçnh baìy åí trãn, hoàûc click taûi Formula Bar âãø nháûp dæî liãûu cho ä âang choün. Nháûp xong goí Enter hoàûc nháún caïc phêm muîi tãn. • Muäún chènh sæía dæî liãûu : Choün ä muäún chènh sæía, sau âoï click vaìo Formula Bar âãø sæía näüi dung. Nãúu nháûp laûi dæî liãûu, näüi dung cuî seî bë xoaï. • Khi chiãöu daìi cuía dæî liãûu daìi hån chiãöu ngang cuía ä : - Nãúu dæî liãûu laì kiãøu säú hoàûc cäng thæïc, ä seî hiãøn thë caïc dáúu ######, hoàûc daûng luyî thæìa (1E+... ) ; - Nãúu dæî liãûu laì kiãøu chuäøi, coï thãø ä seî hiãøn thë traìn sang ä bãn phaíi (khi ä bãn phaíi khäng coï dæî liãûu). Muäún dæî liãûu hiãøn thë âáöy âuí, cáön phaíi tàng chiãöu räüng cäüt cuía ä âoï 2.3 Âënh daûng cäüt, doìng, ä 2.3.1 Âiãöu chènh âäü räüng cuía cäüt • Âãø âiãöu chènh âäü räüng cuía caïc cäüt, haîy : - Raì muîi chuäüt lãn chæî cuía cäüt vaì nhàõp âãø choün cäüt, caí cäüt âæåüc choün seî âäøi maìu ; - Raì muîi chuäüt vaìo caûnh doüc bãn phaíi cuía cäüt cho âãún khi chuäüt biãún thaình hçnh ; - Áún giæî nuït traïi cuía chuäüt âäöng thåìi nhêch qua phaíi âãø keïo giaîn âäü räüng cäüt hoàûc qua traïi âãø thu heûp âäü räüng cäüt âãún mæïc mong muäún ; - Buäng chuäüt ra. • Muäún keïo giaîn hoàûc thu heûp âäü räüng cuía nhiãöu cäüt cho nhæ nhau : - Queït choün caïc cäüt (caïc cäüt seî âäøi maìu) ; 23
 6. 24 - Raì muîi chuäüt vaìo caûnh doüc bãn phaíi cuía mäüt cäüt naìo âoï trong säú chuïng cho âãún khi chuäüt biãún thaình hçnh ; - Áún giæî nuït traïi cuía chuäüt âäöng thåìi nhêch qua phaíi âãø keïo giaîn âäü räüng cäüt hoàûc qua traïi âãø thu heûp âäü räüng cäüt âãún mæïc mong muäún ; - Buäng chuäüt ra. Táút caí caïc cäüt âæåüc choün seî coï âäü räüng nhæ nhau. 2.3.2 Âiãöu chènh chiãöu cao cuía doìng (Row height) • Choün doìng hoàûc queït choün nhiãöu doìng. Sau âoï, âæa troí chuäüt âãún caûnh dæåïi cuía doìng âaî choün, hoàûc cuía báút cæï doìng naìo trong khäúi doìng choün, click vaì drag âãø måí räüng. • Choün mäüt hoàûc nhiãöu doìng, sæí duûng trçnh âån Format\Row\Height, nháûp säú liãûu chiãöu cao cáön thiãút vaìo khung Row height. 2.3.3 Näúi vaì taïch ä • Näúi : Choün nhæîng ä muäún näúi, click vaìo biãøu tæåüng trãn Thanh cäng cuû âãø näúi ; • Taïch : (Chè taïch âæåüc nhæîng ä âaî näúi) Choün ä âaî näúi, sæí duûng menu Edit\Clear\Formats. 2.4 Âënh daûng kiãøu chæî • Âãø âënh daûng kiãøu chæî cho dæî liãûu, coï thãø thæûc hiãûn theo caïc bæåïc sau : - Choün khäúi muäún âënh daûng ; - Choün Format\Cell (Ctrl+1) ; - Choün caïc âënh daûng trong baíng Font : - Font, Font Style : Kiãøu chæî ; - Size : Kêch cåî ; - Underline : Gaûch dæåïi ; - Color : Maìu ; - Preview : Xem træåïc. • Trong khung Effects, coï 3 muûc læûa choün : - Strikethrough : Gaûch ngang ; - Superscript : Säú muî (x2) ; - Subscript : Chè säú (H2O). • Trãn cuìng mäüt ä, âãø âënh daûng caïc kiãøu chæî khaïc nhau cho caïc thaình pháön dæî liãûu, choün tæìng thaình pháön räöi âënh daûng bçnh thæåìng. 2.5 Âënh daûng vë trê Dæî liãûu nháûp vaìo baíng tênh coï vë trê màûc âënh tuyì theo tæìng kiãøu dæî liãûu. Tuy nhiãn, coï thãø âënh daûng laûi theo caïc bæåïc sau : 24
 7. 25 • Choün khäúi dæî liãûu ; • Click choün caïc biãøu tæåüng âënh daûng vë trê trãn thanh cäng cuû (align left : canh bãn traïi, align right : canh bãn phaíi, align center : canh giæîa) hoàûc choün Format\Cell, trong häüp häüi thoaûi Format cells choün baíng Alignment : • ÅÍ khung Text aligment : coï : - Khung Horizontal : click måí khung naìy âãø læûa choün caïch hiãøn thë haìng ngang ; - Khung Vertical : click måí khung naìy âãø læûa choün caïch hiãøn thë haìng doüc ; • Khung Orientation : Choün kiãøu chæî âæïng hoàûc nghiãng (chènh âäü nghiãng trong khung Degrees) • ÅÍ khung Text control : choün : - Wrap text : coï thãø âaïnh âæåüc nhiãöu doìng trãn 1 ä ; - Shrink to fit : Doìng væìa bàòng ä ; - Merge cells : Näúi nhiãöu ä. 2.6 Âënh daûng säú Cuìng mäüt giaï trë nhæng säú coï nhiãöu caïch thãø hiãûn khaïc nhau. Âãø âënh daûng säú, coï thãø thæûc hiãûn nhæ sau : • Choün khäúi dæî liãûu ; • Choün Format\Cell, trong häüp häüi thoaûi Format cells choün baíng Number : • Trong khung Category, choün muûc Number, coï thãø choün Custom âãø âënh daûng laûi säú ; - Decimal places : Láúy bao nhiãu säú leí ; - Use 1000 Separator : Duìng dáúu pháøy (,) ngàn caïch haìng ngaìn ; - Negative numbers : Choün caïch thãø hiãûn säú ám. • Coï thãø sæí duûng caïc biãøu tæåüng âënh daûng säú trãn thanh cäng cuû : - , : Phán caïch haìng ngaìn ; - $ : Daûng tiãön tãû ; - % : Daûng % ; - Láúy thãm säú leí ; - Giaím båït säú leí. 2.7 Âënh daûng ngaìy thaïng • Khi nháûp ngaìy thaïng, cáön nháûp thaïng træåïc ngaìy sau ; • Cuìng mäüt ngaìy thaïng, nhæng coï thãø choün nhiãöu caïch hiãøn thë khaïc nhau ; 25
 8. 26 • Trong häüp häüi thoaûi Format cell, choün baíng Number : Trong khung Category, choün muûc Date vaì choün caïch hiãøn thë trãn khung Type ; • Ngaìy thaïng hiãøn thë theo daûng täøng quaït m/d/yy (thaïng/ngaìy/nàm). Nãúu khäng væìa yï våïi caïc daûng coï sàón, coï thãø taûo ra mäüt daûng hiãøn thë riãng bàòng caïch choün muûc Custom trong khung Category vaì goî daûng cáön thiãút vaìo khung. Vê duû : dd/mm/yyyy (2 säú ngaìy/2 säú thaïng/ 4 säú cuía nàm nhæ ngaìy 03/01/2002) ; 2.8 Keí khung cho baíng tênh • Caïc âæåìng keí doìng vaì cäüt trong Excel seî khäng tháúy khi in ra giáúy. Nãúu cáön coï khung keí, coï thãø thæûc hiãûn nhæ sau : - Choün ä, vuìng dæî liãûu muäún keí khung ; - Choün Format\Cell, trong häüp häüi thoaûi Format cells choün baíng Border ; - Choün caïc daûng keí khung trong häüp häüi thoaûi : - None : khäng keí khung ; - Outline : Keí âæåìng viãön xung quanh khäúi hoàûc ä ; - Inside : Keí caïc âæåìng bãn trong khäúi choün ; - Style : Choün daûng âæåìng keí ; - Color : Choün maìu. • Coï thãø choün tæìng âæåìng keí trong khung Border, daûng khung seî hiãøn thë åí khung Text. Click vaìo caïc âæåìng keí âãø choün hoàûc xoaï. 2.9 Âënh daûng tæû âäüng Nãúu baíng tênh cuía chuïng ta coï daûng mäüt baíng biãøu gäöm tiãu âãö cäüt åí trãn, tiãu âãö haìng åí bãn traïi, pháön giæîa laì säú liãûu daûng säú, haìng cuäúi cuìng laì haìng täøng, cäüt cuäúi cuìng cuîng laì cäüt täøng, chuïng ta coï thãø duìng chæïc nàng AutoFormat : 1- Choün khäúi cell muäún âënh daûng ; 2- Goüi Menu - Format - AutoFormat ; 3- Excel seî baìy ra mäüt säú daûng baíng biãøu chuyãn nghiãûp, baûn choün máùu thêch håüp ; 4- Choün OK. 3 CAÏC THAO TAÏC CÀN BAÍN TRONG EXCEL 3.1 Cheìn vaì xoaï cäüt, doìng 3.1.1 Cheìn thãm cäüt • Choün vë trê muäún cheìn (choün mäüt hoàûc nhiãöu ä, cäüt) ; 26
 9. 27 • Insert \ Columns (cheìn thãm vaìo phêa bãn phaíi) hoàûc right click choün Insert \ Entire hoàûc Insert \ Entire Column. 3.1.2 Cheìn thãm doìng • Choün vë trê muäún cheìn (choün mäüt hoàûc nhiãöu ä, cäüt) ; • Insert \ Rows (cheìn thãm mäüt doìng phêa trãn) hoàûc right click choün Insert \ Entire hoàûc Insert \ Entire Row. 3.1.3 Cheìn thãm mäüt ä, vuìng • Choün ä hoàûc vuìng muäún cheìn ; • Insert \ Cells hoàûc right click choün Insert, nãúu choün Shift cell right (chuyãøn dæî liãûu vuìng choün sang phaíi) 3.2 Sao cheïp dæî liãûu Coï thãø sæí duûng nhiãöu caïch sau khi âaî choün khäúi muäún sao cheïp : • Click biãøu tæåüng Copy trãn thanh cäng cuû, chuyãøn ä choün âãún vë trê âêch vaì click biãøu tæåüng Paste ; • Sæí duûng täø håüp phêm (Ctrl+C), chuyãøn ä choün âãún vë trê âêch vaì sæí duûng täø håüp phêm (Ctrl+V) ; • Right click vaì choün Copy, chuyãøn ä choün âãún vë trê âêch vaì right click choün Paste ; • Sau khi âaî choün khäúi, âæa troí chuäüt âãún goïc dæåïi phaíi, troí chuäüt seî chuyãøn thaình dáúu cäüng (+), click vaì rã vãö vë trê muäún sao cheïp. 3.3 Di chuyãøn vaì xoaï dæî liãûu 3.3.1 Di chuyãøn dæî liãûu Sau khi choün khäúi dæî liãûu muäún di chuyãøn, coï thãø thæûc hiãûn mäüt trong nhæîng caïch sau : • Click biãøu tæåüng Cut trãn thanh cäng cuû, chuyãøn ä choün âãún vë trê âêch vaì click biãøu tæåüng Paste ; • Sæí duûng täø håüp phêm (Ctrl+X), chuyãøn ä choün âãún vë trê âêch vaì sæí duûng täø håüp phêm (Ctrl+V) ; • Right click vaì choün Cut, chuyãøn ä choün âãún vë trê âêch vaì right click choün Paste ; 3.3.2 Xoaï dæî liãûu (ä khäng bë xoïa) • Choün khäúi dæî liãûu muäún xoaï vaì thæûc hiãûn mäüt trong nhæîng caïch sau : - Right click vaì choün Clear contents ; - Choün Edit\ Clear\Contents ; - Nháún phêm Delete. 27
 10. 28 • Sau khi xoaï, nãúu muäún láúy laûi dæî liãûu coï thãø sæí duûng tênh nàng Undo bàòng mäüt trong ba caïch : - Choün Edit\Undo ; - Nháún täø håüp phêm (Ctrl+Z) ; - click biãøu tæåüng Undo trãn thanh cäng cuû. 3.4 Duìng Auto Fill âiãön säú thæï tæû • Thay vç phaíi goí caïc säú theo mäüt thæï tæû naìo âoï, haîy duìng chæïc nàng Auto Fill ; • Qui trçnh âãö nghë : - Goí hai säú vaìo hai cell theo haìng hoàûc cäüt muäún âaïnh säú thæï tæû ; - Queït choün hai cell naìy. Nhàõp chuäüt vaìo goïc dæåïi phaíi cuía khäúi choün seî tháúy mäüt Fill Handle ; - Raì muîi chuäüt vaìo Fill Handle naìy, khi tháúy muîi chuäüt biãún thaình hçnh dáúu cäüng sàõc neït, phuí lãn Fill Handle, thç keïo rã xuäúng ; - Buäng chuäüt ra, seî âæåüc caïc säú liãn tuûc tiãúp theo cuía càûp säú âaî goí vaìo. • Excel ráút thäng minh âãø nháûn ra qui luáût giæîa caïc trë âang coï trong khäúi cell âæåüc choün træåïc khi keïo Fill Handle : - våïi càûp trë 1, 2 : seî cho daîy säú tiãúp theo laì 3, 4, 5, 6, 7, ... - våïi càûp trë 1, 3 : seî cho daîy säú tiãúp theo laì 5, 7, 9, 11, ... - våïi càûp trë 2, 4 : seî cho daîy säú tiãúp theo laì 6, 8, 10, 12, ... • Nãúu keïo quaï tay taûo ra caïc säú låïn hån mong muäún, haîy : - Nãúu khäúi váùn coìn âæåüc choün (nãúu khäng thç queït choün laûi), raì muîi chuäüt vaìo Fill Handle naìy, khi tháúy muîi chuäüt biãún thaình hçnh dáúu cäüng phuí lãn Fill Handle, thç keïo ngæåüc lãn phêa trãn âãún vë trê mong muäún ; - Buäng chuäüt ra, caïc cell nhoeì âi seî bë xoaï. 3.5 Chuyãøn vë haìng - cäüt cho säú liãûu Vç mäüt lyï do naìo âoï, chuïng ta muäún chuyãøn vë haìng - cäüt cho säú liãûu trong mäüt baíng säú liãûu, haîy thæûc hiãûn nhæ sau : • Queït choün khäúi cell cáön chuyãøn vë haìng - cäüt vaì Copy ; • Choün mäüt cell naìo âoï âãø âënh vë baíng säú liãûu måïi ; • Right click, choün Paste Special ; • Trong häüp häüi thoaûi Paste Special, coï 2 khung : - Trong khung Paste, choün All vaì choün muûc Transpose ; - Trong khung Operation, choün : 28
 11. 29 - None : nãúu chè muäún chuyãøn vë haìng - cäüt ; - Add : nãúu muäún væìa chuyãøn vë haìng - cäüt, væìa tàng giaï trë lãn gáúp âäi ; - Subtract : nãúu muäún væìa chuyãøn vë haìng - cäüt, væìa âäøi dáúu cuía säú liãûu ; - Multiply : nãúu muäún væìa chuyãøn vë haìng - cäüt, væìa bçnh phæång giaï trë cuía säú liãûu ; - Divide : nãúu muäún væìa chuyãøn vë haìng - cäüt, væìa taûo giaï trë 0 cho táút caí caïc säú liãûu. 3.6 Ghi doìng chuï thêch vaìo cell • Trong mäüt säú træåìng håüp, âãø coï thãø thuyãút minh roî raìng vãö nguäön gäúc, caïch tênh toaïn hoàûc mäüt thuäüc tênh naìo âoï vãö dæî liãûu cuía cell, chuïng ta cáön âæa doìng chuï thêch vaìo cell. Doìng chuï thêch naìy seî hiãøn thë gàõn liãön våïi cell khi ta raì chuäüt vaìo cell âoï. • Qui trçnh thæûc hiãûn nhæ sau : - Nhàõp chuäüt vaìo cell muäún ghi doìng chuï thêch ; - Right click vaì nhàõp vaìo seî hiãøn thë mäüt häüp Text Box ; - Ghi doìng chuï thêch vaìo ; - Nhàõp chuäüt ra ngoaìi häüp Text Box ; • Khi âoï, cell coï doìng chuï thêch seî coï mäüt tam giaïc nhoí maìu âoí åí goïc trãn phaíi. 3.7 Âàût tãn gåüi nhåï cho cell, khäúi cell • Âãø tiãûn viãûc tham chiãúu trong caïc cäng thæïc sau naìy, chuïng ta haîy âàût tãn cho caïc cell hoàûc caïc khäúi cell coï chæïa nhæîng hãû säú âäüc láûp âæåüc sæí duûng trong baìi. • Coï thãø thæûc hiãûn theo hai caïch : - Queït choün cell hoàûc khäúi cell cáön âàût tãn, goüi Insert \ Name \Define - Âàût tãn xong, nháún Add ; - Queït choün cell hoàûc khäúi cell cáön âàût tãn, nhàõp chuäüt vaìo khung Name Box åí bãn traïi cuía Formula Bar. ÅÍ âoï seî coï âëa chè cuía cell (nãúu choün 1 cell) hoàûc cell trãn cuìng bãn traïi cuía khäúi cell âæåüc choün, tiãún haình âàût tãn xong nháún OK ; • Âãø kiãøm tra, haîy nhàõp chuäüt vaìo muîi tãn Drop Down List bãn phaíi cuía Name Box, seî baìy ra danh saïch caïc tãn âaî âæåüc âàût. Nhàõp choün tãn naìo, khung choün seî hiãøn thë ngay åí âëa chè tæång æïng. 3.8 Âàût tãn gåüi nghéa cho Wortsheet vaì læu træî 3.8.1 Âàût tãn gåüi nghéa cho Worksheet Trong mäüt baíng tênh coï thãø bao gäöm nhiãöu Sheet : Sheet1, Sheet2, Sheet3, ... Âãø dãù daìng khi laìm viãûc, chuïng ta nãn âàût caïc tãn gåüi nghéa cho tæìng Sheet. 29
 12. 30 Coï thãø thæûc hiãûn theo 2 caïch : • Trong Sheet âang laìm viãûc, choün Format\Sheet\Rename ; • hoàûc raì chuäüt vaìo tãn Sheet âang laìm viãûc åí goïc dæåïi traïi maìn hçnh, right click räöi choün Rename. 3.8.2 Læu træî • Âãø traïnh viãûc máút caïc pháön âaî thæûc hiãûn do sæû cäú, haîy læu træî nhæîng gç laìm âæåüc lãn âéa træåïc khi tiãúp tuûc. Coï thãø thæûc hiãûn bàòng nhiãöu caïch : - Nhàõp vaìo biãøu tæåüng caïi âéa mãöm trãn thanh cäng cuû ; - Goüi Menu \ File \ Save hoàûc nháún täø håüp phêm Ctrl+S. • Nãúu laì láön læu træî âáöu tiãn, Excel chæa xaïc âënh âæåüc tãn baíng tênh laì gç, nãn seî baìy ra häüp häüi thoaûi Save As âãø baûn cung cáúp tãn cuía baíng tênh. Haîy choün äø âéa trong khung Drive vaì thæ muûc trong khung Directory âãø ghi baíng tênh vaìo vaì choün OK. 3.9 Sao cheïp Sheet naìy qua Sheet khaïc • Nhàõp vaìo nuïm choün caí WorkSheet (nuïm hçnh vuäng bãn traïi cäüt A, phêa trãn haìng 1), toaìn bäü WorkSheet seî âæåüc bäi âen, chuïng âang åí traûng thaïi âæåüc choün ; • Sau âoï, coï thãø thæûc hiãûn mäüt trong caïc caïch sau : - Báúm Ctrl+C ; ⇒ Excel seî cheïp näüi dung âoï vaìo Clipboard, dæåïi thanh Status Bar thç coï doìng nhàõc : Select - Nhàõp vaìo biãøu tæåüng Copy ; destination and press ENTER or choose Paste - Goüi lënh Edit - Copy ; (Haîy choün nåi âãún räöi nháún Enter hoàûc goüi lënh Paste) - Right click ⇒ Copy ; • Nhàõp chuäüt vaìo Sheet2, Excel seî chuyãøn sang trang 2 cuía Workbook. Âàût khung choün vaìo cell A1 räöi hoàûc : - Nháún Enter ; - Báúm Ctrl+V ; - Nhàõp vaìo biãøu tæåüng Paste ; - Goüi lënh Edit - Paste ; - Right click ⇒ Paste. • Chuïng ta seî âæåüc mäüt baíng tênh y nhæ Sheet1, kãø caí phäng chæî, cåî chæî, âäü räüng cäüt, caïch âoïng khung,... 30
 13. 31 3.10 Qui trçnh in baíng tênh 3.10.1 Choün vuìng in • Qui trçnh âãö nghë : - Queït choün khu væûc muäún in trong baíng tênh naìy ; - Nhàõp vaìo biãøu tæåüng Set Print Area : khu væûc væìa choün seî coï nhæîng neït âæït quaîng bao xung quanh. • Coï thãø duìng baíng Sheet trong häüp häüi thoaûi Page Setup âãø âënh vuìng in vaì tiãu âãö baíng tênh : - Print area : âãø xaïc âënh âëa chè vuìng cáön in trong baíng tênh ; - Print titles : âãø giæî laûi tiãu âãö cuía näüi dung baíng tênh cho mäùi trang in, khi âoï cáön xaïc âënh âëa chè doìng hoàûc cäüt cáön in laûi trong khung Row to repeat at top (doìng cáön làûp laûi åí âáöu mäùi trang) hoàûc trong khung Column to repeat at left (cäüt cáön làûp laûi åí phêa traïi mäùi trang) ; - Print : nãúu choün : - Gridlines : In näüi dung baíng tênh coï keí khung ; - Row and column heading : coï in tãn doìng vaì cäüt cuía baíng tênh ; - Black and white : chè in tràõng âen ; - Draft quality : chãú âäü in låüt ; 3.10.2 Xem træåïc khi in • Âãø xem træåïc khi in, click biãøu tæåüng Print Preview trãn thanh cäng cuû hoàûc choün trçnh âån File \ Print Preview ; • Muäún phoïng to âãø xem cho roî thç nhàõp vaìo muûc Zoom, nhàõp Zoom láön næîa seî thu nhoí laûi nhæ cuî ; • Nhàõp vaìo muûc Margins seî tháúy caïc làòn cháúm xung quanh, âoï laì giåïi haûn lãö trang giáúy. Phêa trãn coï caïc nuïm tæång æïng våïi ranh giåïi giæîa caïc cäüt. Baûn coï thãø raì muîi chuäüt vaìo caïc nuïm naìy âãø chènh sæía, khi baûn tháúy væìa yï trãn maìn hçnh thç âäöng thåìi trong baíng tênh cuîng âäøi theo ; • Muäún phoïng låïn vë trê naìo thç click taûi vë trê âoï âãø xem ; • Click nuït Close âãø thoaït. 3.10.3 Âënh daûng trang in Måí trçnh âån File \ Page Setup. Trong häüp häüi thoaûi Page Setup, choün caïc baíng thêch håüp âãø âënh daûng trang in theo caïc yãu cáöu : 1- Choün kiãøu in vaì khäø giáúy in : 31
 14. 32 Choün baíng Page : • Muûc Orientation âãø thay âäøi kiãøu in : - Choün Portrait (chán dung) âãø âënh daûng kiãøu in âæïng ; - Choün Landscape (phong caính) âãø âënh daûng kiãøu in ngang ; • Muûc Scaling : Nãn choün 100% normal size. Træåìng håüp chè thiãúu coï vaìi doìng thç coï thãø choün Fit to 1 page, luïc âoï Excel seî eïp laûi cho væìa 1 trang ; • Muûc Paper Size âãø thay âäøi khäø giáúy in hoàûc kêch thæåïc giáúy cáön in, choün khäø giáúy cáön thay âäøi trong khung Paper Size. Cåí A4 210 × 297mm (8,5 × 11’’) laì khäø giáúy ngáöm âënh. • Muûc Print Quality âãø thay âäøi cháút læåüng in, caìng nhiãöu dpi (dot per inche) neït chæî caìng sàõc saío. 2- Âënh lãö trang in : Choün baíng Margins : • Top, Bottom : Âënh khoaíng caïch tæì biãn giáúy phêa trãn vaì phêa dæåïi âãún näüi dung in ; • Left, right : Âënh khoaíng caïch tæì biãn giáúy phêa traïi vaì phêa phaíi âãún näüi dung in ; • Header : Âënh khoaíng caïch tæì biãn giáúy âãún näüi dung tiãu âãö âáöu trang ; • Footer : Âënh khoaíng caïch tæì biãn giáúy âãún näüi dung tiãu âãö cuäúi trang ; • Center on page : âãø âënh näüi dung in nàòm giæîa trang theo chiãöu ngang (Horizontally) hoàûc theo chiãöu doüc (Vertically). Coï thãø nhàõp choün caí hai. 3- Cheìn tiãu âãö trang : Choün baíng Header / Footer : • Excel luän luän in mäüt doìng trãn âènh trang goüi laì doìng âáöu trang (Header) vaì mäüt doìng dæåïi âaïy trang goüi laì doìng chán trang (Footer) ; • Nãúu chuïng ta khäng vaìo muûc naìy thç Excel taûm thåìi seî in tãn cuía baíng tênh (Filename) trãn Header vaì in säú thæï tæû trang dæåïi Footer. Vë trê in laì giæîa doìng ; • Âãø khäng in nhæ váûy, choün muûc none trong khung Header vaì Footer ; • Âãø in mäüt näüi dung khaïc, nhàõp choün Custum Header hoàûc Custum Footer. Caí hai häüp häüi thoaûi gáön nhæ nhau, trong âoï, ngoaìi caïc hæåïng dáùn, coìn coï nhæîng biãøu tæåüng âãø choün. Näüi dung nháûp vaìo Header hoàûc Footer coï thãø trçnh baìy trong 3 khu væûc : traïi, giæîa vaì phaíi : - Muäún choün Font : nhàõp vaìo biãøu tæåüng A âãø choün, xong OK ; - Muäún cheìn säú trang : nhàõp vaìo biãøu tæåüng # + - Muäún cheìn täøng säú trang : nhàõp vaìo biãøu tæåüng + - Cheìn ngaìy, giåì ... 32
 15. 33 - Cheìn tãn táûp tin : nhàõp biãøu tæåüng baíng tênh Excel. Sau cuìng, click OK âãø hoaìn táút âënh daûng trang in hoàûc coï thãø click Print âãø thæûc hiãûn in. 4 CÄNG THÆÏC VAÌ CAÏC TÊNH TOAÏN CÅ BAÍN 4.1 Caïc pheïp toaïn tæí 4.1.1 Toaïn tæí säú Xãúp theo thæï tæû æu tiãn : • % Pháön tràm ; • ^ Luyî thæìa ; • *, / Nhán, chia ; • +, - Cäüng træì. Vê duû : 5+2^2-4*10*15%/3 = 5+4-4*10*0.05 = 5+4-2 = 7 4.1.2 Toaïn tæí chuäøi & Näúi chuäøi 4.1.3 Caïc toaïn tæí so saïnh • < Nhoí hån ; • > Låïn hån ; • = Bàòng ; • >= Låïn hån hoàûc bàòng ; •
 16. 34 • Khi sao cheïp cäng thæïc, caïc âëa chè tæång âäúi trong cäng thæïc seî tæû thay âäøi theo vë trê tæång æïng åí nåi âæåüc cheïp âãún. 4.2.2 Âëa chè tuyãût âäúi • Caïc âëa chè trong cäng thæïc âæïng sau dáúu $ seî tråí thaình âëa chè tuyãût âäúi ; • Coï thãø âàût âëa chè tuyãût âäúi cho caí doìng vaì cäüt ($B$5), hoàûc chè cho doìng (B$5) hoàûc chè cho cäüt ($B5) ; • Khi sao cheïp cäng thæïc, caïc âëa chè tuyãût âäúi trong cäng thæïc seî khäng thay âäøi theo vë trê tæång æïng åí nåi âæåüc cheïp âãún. 4.3 Sàõp xãúp dæî liãûu Âãø sàõp xãúp laûi dæî liãûu trong baíng tênh : 1- Choün vuìng hoàûc nhæîng doìng muäún sàõp xãúp ; 2- Choün Data \ Sort. Nãúu åí bæåïc 1 choün vuìng, Excel seî hiãøn thë häüp häüi thoaûi Sort Warning, trong häüp naìy coï thãø læûa choün mäüt trong hai âiãöu kiãûn : - Expend the selection : Måí räüng khäúi choün, choün táút caí caïc doìng trong khäúi âaî choün ; - Continue with the current selection : Chè sàõp xãúp trong khäúi choün. 3- Trong häüp häüi thoaûi Sort, choün caïc tiãu chuáøn sàõp xãúp : - Sort by : Choün tãn cäüt laìm tiãu chuáøn sàõp xãúp ; - Then by : Choün tãn cäüt laìm tiãu chuáøn phuû âãø sàõp xãúp nãúu åí cäüt chênh coï nhiãöu ä giäúng nhau ; - Ascending : sàõp xãúp theo thæï tæû tæì A ⇒ Z ; - Descending : sàõp xãúp theo thæï tæû tæì Z ⇒ A ; - Header row : trong khäúi choün coï doìng tiãu âãö (seî khäng sàõp xãúp doìng naìy) ; - No header row : trong khäúi choün khäng coï doìng tiãu âãö. 4- Click OK. 5 CAÏC HAÌM CÅ BAÍN TRONG EXCEL 5.1 Nhoïm haìm säú Haìm laì daûng cäng thæïc âaî âæåüc viãút sàón âãø giuïp tênh toaïn nhanh hån.Táút caí caïc haìm âãöu coï daûng täøng quaït nhæ sau : Tãn haìm (Caïc tham biãún) 1- ABS (Säú ) • Laì haìm láúy giaï trë tuyãût âäúi cuía mäüt säú ; • Vê duû : 2 + ABS (-5.2) = 7.2 34
 17. 35 2- INT (Säú ) • Laì haìm láúy pháön nguyãn cuía mäüt säú (traí vãö säú nhoí hån) ; • Vê duû : INT (6.7) = 6 ; INT (-6.1) =-7 3- MOD (Säú bë chia, säú chia) • Laì haìm láúy giaï trë dæ cuía pheïp chia ; • Vê duû : MOD (10,3) = 1 4- ROUND (Säú cáön laìm troìn, säú leí) • Laì haìm laìm troìn säú ; • Vê duû : ROUND (15.2365,2) =15.24 (coï 4 säú leí nhæng chè láúy 2 säú) ROUND (15.813,0) = 16 ROUND (15236.534,-3) =15000 5- SQRT (Säú ) • Laì haìm láúy càn báûc hai ; • Vê duû : SQRT (16) =4 5.2 Nhoïm haìm thäúng kã 1- AVERAGE (Säú thæï nháút, säú thæï hai, ...) • Laì haìm tênh giaï trë trung bçnh cuía caïc säú trong ngoàûc ; • Vê duû : =AVERAGE (4,6,8,10) cho trë 7 2- COUNT (Giaï trë 1, giaï trë 2, ...) • Laì haìm âãúm caïc pháön tæí kiãøu säú trong vuìng âæåüc choün. 3- COUNTA (Giaï trë 1, giaï trë 2, ...) • Laì haìm âãúm caïc pháön tæí khaïc träúng (coï dæî liãûu) trong vuìng âæåüc choün. 4- MAX (Säú thæï nháút, säú thæï hai, ...) • Laì haìm láúy säú låïn nháút trong vuìng âæåüc choün. 5- MIN (Säú thæï nháút, säú thæï hai, ...) • Laì haìm láúy säú nhoí nháút trong vuìng âæåüc choün. 6- SUM (Säú thæï nháút, säú thæï hai, ...) • Laì haìm tênh täøng caïc säú ; • Coï thãø goí cäng thæïc = SUM (F1 :F11) vaì Enter âãø tênh täøng tæì F1 âãún F11 ; • Hoàûc coï thãø duìng biãøu tæåüng Auto Sum trãn thanh cäng cuû sau khi queït choün caïc ä trong mäüt haìng hoàûc trong mäüt cäüt. 35
 18. 36 5.3 Nhoïm haìm coï âiãöu kiãûn 1- IF (âiãöu kiãûn, giaï trë âuïng, giaï trë sai) • Laì haìm traí vãö giaï trë âuïng nãúu âuïng âiãöu kiãûn, ngæåüc laûi traí giaï trë sai ; • Âiãöu kiãûn laì mäüt mãûnh âãö luáûn lyï, thæåìng laì mäüt pheïp so saïnh hai âäúi tæåüng. Coï thãø laì âiãöu kiãûn âån hoàûc âiãöu kiãûn phæïc. 2- SUMIF (Vuìng 1, âiãöu kiãûn , vuìng 2) • Laì haìm tênh täøng caïc ä trong vuìng 2 tæång æïng våïi caïc ä vuìng 1 âaî thoaí maîn âiãöu kiãûn ; 3- COUNTIF (Vuìng , âiãöu kiãûn ) • Âãúm caïc ä âaî thoaí maîn âiãöu kiãûn trong vuìng. 5.4 Nhoïm haìm logic 1- AND (Caïc biãøu thæïc âiãöu kiãûn) • Traí vãö giaï trë vaì Logic (True hay False) cuía caïc biãøu thæïc âiãöu kiãûn. 2- OR (Caïc biãøu thæïc âiãöu kiãûn) • Traí vãö giaï trë hoàûc Logic (True hay False) cuía caïc biãøu thæïc âiãöu kiãûn 3- NOT (Caïc biãøu thæïc âiãöu kiãûn) • Traí vãö giaï trë khäng Logic (True hay False) cuía caïc biãøu thæïc âiãöu kiãûn. 5.5 Häù tråü vãö danh saïch haìm • Trong caïc cäng thæïc coï duìng nhæîng haìm cuía Excel, thay vç phaíi nhåï tãn vaì cuï phaïp tæìng haìm måïi sæí duûng coï hiãûu quaí, chuïng ta coï thãø goüi lënh cho Excel cung cáúp danh saïch táút caí caïc haìm theo váön ABC cuía tãn haìm hoàûc theo nhoïm cäng duûng cuía haìm ; • Khi âaî nhàõp choün haìm cáön thiãút, Excel khäng nhæîng âæa tãn cuía haìm vaìo doìng Formula Bar maì coìn ghi luän máùu cuï phaïp trãn âoï. Chuïng ta chè viãûc sæía âäøi caïc âäúi säú trong máùu cuï phaïp cho phuì håüp laì xong. • Qui trçnh âãö nghë : 1- Choün cell muäún láûp cäng thæïc coï duìng Haìm ; 2- Goüi Menu - Insert - Function hoàûc nhàõp vaìo biãøu tæåüng Paste Function (fx) ; 3- Trong häüp häüi thoaûi âæåüc baìy ra, choün nhoïm Haìm trong khung Function Category, choün tãn Haìm trong khung Paste Function ; 36
 19. 37 4- Choün OK. Excel seî daïn tãn Haìm cuìng våïi máùu cuï phaïp vaìo doìng Formula Bar, âäöng thåìi kêch hoaût häüp häüi thoaûi Function Wizard hæåïng dáùn tæìng bæåïc vaì cuï phaïp caïc âäúi säú cuía Haìm. Thay caïc âäúi säú cho phuì håüp ; 5- Xong choün Finish. • Hæåïng dáùn thãm : - Khi baûn âang láûp cäng thæïc vaì âaî goí tãn Haìm, âãø khoíi sai cuï phaïp, haîy nháún täø håüp phêm Ctrl+Shift+A, Excel seî âiãön thãm càûp ngoàûc vaì máùu caïc âäúi säú vaìo ngay sau tãn Haìm. Báy giåì, baûn chè viãûc thay caïc âäúi säú ; - Khi baûn âang láûp cäng thæïc vaì âaî goí tãn Haìm, âãø khoíi sai cuï phaïp, haîy nháún täø håüp phêm Ctrl+A, Excel seî måí häüp häüi thoaûi Function Wizard, trong âoï giaíi thêch ráút chi tiãút vãö cäng duûng cuía Haìm, vãö máùu cáu, vãö yï nghéa tæìng âäúi säú ( bàòng tiãúng Anh). 37
 20. 38 6 CHÆÏC NÀNG ÂÄÖ THË VAÌ CÄNG CUÛ VEÎ 6.1 Giåïi thiãûu vãö biãøu âäö • Biãøu âäö (Chart) laì sæû biãøu diãùn caïc con säú, dæî liãûu bàòng hçnh aính âãø ngæåìi âoüc nàõm bàõt âæåüc caïc thäng tin mäüt caïch træûc quan. • Âãø taûo âæåüc âäö thë cáön phaíi coï êt nháút 02 ä dæî liãûu säú khaïc nhau. Thäng thæåìng, doìng hoàûc cäüt dæî liãûu säú seî âi keìm våïi mäüt doìng hoàûc cäüt dæî liãûu chuäøi, caïc ä chuäøi naìy âæåüc goüi laì tiãu âãö cuía nhoïm dæî liãûu säú (Category label) ; • Caïc thaình pháön cuía biãøu âäö : - Chart title : tiãu âãö cuía biãøu âäö ; - X title : tiãu âãö cuía truûc X ; - Y title : tiãu âãö cuía truûc Y ; - Category label : tiãu âãö dæî liãûu säú ; - Data series : Âæåìng biãøu diãùn cuía biãøu âäö ; - Legend : Daîy dæî liãûu so saïnh. • Caïc loaûi biãøu âäö : - Column : Cäüt ; - Bar : Thanh ngang ; - Line : Âæåìng cong ; - Pie : Hçnh reí quaût. 6.2 Qui trçnh âãö nghë 1- Choün khäúi dæî liãûu muäún taûo biãøu âäö ; 2- Click biãøu tæåüng Chart Wizard trãn thanh cäng cuû hoàûc choün trçnh âån Insert\Chart ; 3- Trong häüp häüi thoaûi Chart Wizard - Step 1 of 4 , choün loaûi biãøu âäö trong khung Chart Type, choün daûng biãøu âäö trong khung Chart Sub-type ⇒ click nuït Next ; 4- Trong häüp häüi thoaûi Chart Wizard - Step 2 of 4 , Excel seî âæa ra biãøu âäö máùu âaî âæåüc taûo. Nãúu khäng âäöng yï våïi caïc thäng säú trong biãøu âäö, coï thãø âënh laûi vuìng dæî liãûu trong khung Data range, choün daûng biãøu âäö theo doìng (Rows) hoàûc theo cäüt (Columns) åí muûc Series in ⇒ click nuït Next ; 5- Trong häüp häüi thoaûi Chart Wizard - Step 3 of 4 , nháûp tiãu âãö cho biãøu âäö trong khung Chart Title vaì caïc tiãu âãö khaïc ⇒ click nuït Next ; 6- Trong häüp häüi thoaûi Chart Wizard - Step 4 of 4 , choün vë trê âàût biãøu âäö : - As new Sheet (ÅÍ baíng tênh måïi) ; 38
Đồng bộ tài khoản