Tài liệu: TỪ TRƯỜNG CỦA ỐNG DÂY CÓ DÒNG ĐIỆN CHẠY QUA

Chia sẻ: paradise2

So sánh được từ phổ của ống dây có dòng điện với từ phổ của thanh NC thẳng. - Vẽ được đường sức từ biểu diễn từ trường của ống dây. - Vận dụng qui tắc nắm tay phải để xđ chiều đường sức từ của ống dây có dòng điện chạy qua khi biết chiều dòng điện. 2.Kỹ năng: Vẽ đường sức từ của từ trường ống day có dòng điện chạy qua. 3.Thái độ: Thận trọng khéo léo khi làm TN. ...

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Tài liệu: TỪ TRƯỜNG CỦA ỐNG DÂY CÓ DÒNG ĐIỆN CHẠY QUA

TỪ TRƯỜNG CỦA ỐNG DÂY CÓ DÒNG ĐIỆN CHẠY QUA

I/ Mục tiêu:

1.Kiến thức:

- So sánh được từ phổ của ống dây có dòng điện với từ phổ của thanh NC

thẳng.

- Vẽ được đường sức từ biểu diễn từ trường của ống dây.

- Vận dụng qui tắc nắm tay phải để xđ chiều đường sức từ của ống dây có

dòng điện chạy qua khi biết chiều dòng điện.

2.Kỹ năng: Vẽ đường sức từ của từ trường ống day có dòng điện chạy

qua.

3.Thái độ: Thận trọng khéo léo khi làm TN.

II/ Chuẩn bị:

1.Giáo viên: 1 tấm nhựa có luồn sẵn các vòng dây của một ống dây

dẫn, 1 nguồn 6V, mạt sắt, công tắc, dây dẫn, bút vẽ

2.Học sinh: Chia 4 nhóm, mỗi nhóm chuẩn bị như GV.

III/ Giảng dạy :

1. Ổn định lớp :

2. Kiểm tra :

a. Bài cũ:
GV: Nêu cách tạo ra từ phổ và đặc điểm từ phổ của NC thẳng.

Nêu qui ước về chiều đường sức từ. Vẽ và xác định chiều đường sức từ

biểu diễn từ trường của NC thẳng.?

HS: trả lời

GV: Nhạn xét, ghi điểm

b. Sự chuẩn bị của HS cho bài mới:

3. Tình huống bài mới: Nêu tình huống như ghi ở SGK

4. Bài mới:Trợ giúp của GV Hoạt độnh của HS

ĐVĐ : như SGK

I. Từ phổ , đường sức - Gọi HS nêu cách tạo - Nêu cách tạo ra từ

từ của ống dây có dòng ra để quan sát từ phổ phổ của ống đây có

điện chạy qua: của ống dây có dòng dòng điện chạy qua.

1. Thí nghiệm: (như điện chạy qua với các

dụng cụ đã phát ra cho
SGK)

các nhóm. -Làm TN theo nhóm,

- y/c HS làm TN tạo từ quan sát từ phổ và thảo

phổ của ống dây có luận  trả lời C1.

dòng điện chạy quatheo
nhóm , q/ sát từ phổ bên

trong và bbên ngoài ống -Đại diện nhóm báo

dây để trả lời C1. cáo kết quả theo hướng

-Gọi đại diện nhóm trả dẫn của C1.

lời C1.-Ktra việc vẽ đường sức

từ của ống dây của các - Cá nhân hoàn thành

nhómlưu ý HS một số câu C2.

-Thực hiện C3 theo
sai sót.

nhóm.
Gọi HS trả lời C2.

-y/c nêu được:dựa vào
-y/ c HS thực hiện C3

định hướng của kim
theo nhóm và thảo luận.

NC ta xác định chiều
Lưu ý kim NC trên trục

của đường sức từ. Ở 2
thẳng đứng mũi nhọn,

cực của ống dây đường
phải ktra xem kim NC

sức từ cùng đi ra ở một
có quay tự do không?

2.Kết luận: (học đầu, cùng đi vào ở một

đầu của ống dây.
SGK/66)

-Dựa vào thông báo
-Thông báo : Hai đầu
ống dây có dòng điện của GV, HS xđ cực từ

chạy qua cũng là hai của ống dây có dòng

cực từ. Đầu có đường điện trong TN.

sức từ đi ra gọi là cức
II. Qui tắc nắm tay

Bắc , đầu có đường sức -Rút ra kết luận như
phải:

1. Chiều của ống từ đi vào là cực Nam. SGK.

dây có dòng điện chạy -Từ kết quả TN ở câu

qua phụ thuộc vào yếu C1,C2,C3 chúng ta rút

tố nào? ra được kết luận gì về từ

a. Dự đoán: phổ, đường sức từ và - Đọc kết luận SGK

b. Thí nghiệm: (như chiều đường sức từ ở 2

đầu ống dây? -Nêu dự đoán và cách
SGK)

c. Kết luận: (học -Gọi 1-2 HS đọc lại kiểm tra sự phụ thuộc

phần kết luận SGK của đường sức từ vào
SGK/66)

- ĐVĐ vào phần II chiều của dòng điện.

-Từ trường do dòng - Tiến hành TN kiểm

điện sinh ra, vậy chiều tra theo nhóm. So sánh

của đường sức từ có phụ kết quả TN với dự

thuộc vào chiều dòng đoán ban đầu.  rút ra

2.Qui tắc nắm tay phải: điện hay không? kết luận.
( học - Tổ chức cho HS làm

TN kiểm tra dự đoán
SGK/66)

theo nhóm  rút ra kết

luận.

- Để xác định chiều

- Làm viêc cá nhân
đường sức từ của ống

nghiên cứu qui tắc nắm
dây có cùng điện chạy

tay phải trong SGK.
qua không phải lức nào

Vận dụng xác định
cũng cần có kim NC để

chiều đường sức từ của
tiến hành TN, mà người

ống dây trong TN trên,
ta dã sử dụng qui tắc

so sánh với chiều
nắm tay phải để có thể

đường sức từ đã xác
xác định rõ ràng  2.

định bằng NC thử.
- Yêu cầu HS nghiên

cứu qui tắc nắm tay phải

ở phần 2 SGK.

 Gọi HS phát biểu qui
III. Vận dụng: tắc.- Đổi chiều dòng điện
C4: Đầu A là cực Nam. - Qui tắc nắm tay phải chạy trong các vòng

Đầu B là cực Bắc. giúp ta xác định chiều ống dây, kiểm tra lại

C5: Kim NC bị vẽ sai đường sức từ ở trong chiều đường sức từ

chiều là kim số 5. lòng ống dây hay ngoài bằng nắm tay phải.

Dòng điện trong ống ống dây? Đường sức từ - 1,2 HS xác định chiều

dây có chiều đi ra ở trong lòng ống dây và đường sức từ bằng qui

đầu dây B. bên ngoài ống dây có gì tắc nắm tay trên hình

vẽ trên bảng, vừa vận
khác nhau?

dụng vừa phát biểu lại
 Lưu ý HS tránh

qui tắc.
nhầm lẫn khi áp dụng

- Ghi nhớ qui tắc nắm
qui tắc.

tay phải  vận dụng

- Yêu cầu HS cả lớp giơ qui tắc để trả lời

nắm tay phải thực hiên C4,C5,C6.

theo hướng dẫn của qui - Trả lời C4.

tắc xác định lại chiều

đường sức từ trong ống -Trả lời C5.

dây ở TN trên, so sánh

với chiều đường sức từ

đã được xác định bằng
NC thử.

- Gọi HS nhắc lại qui

tắc nắm tay phải.

- Muốn xác định tên cực

từ của ống dây cần biết

gì? Xác dịnh bằng cách

nào?

- Muốn xác định chiều

dòng điện chạy qua các

vòng dây cần biết gì?

Vận dụng qui tắc nắm

tay phải trong trường

hợp này như thế nào?

- Nhấn mạnh: dựa vào

qui tắc nắm tay phải,

muốn biết chiều đường

sức từ trong lòng ống

dây ta cần biết chiều

dòng điện. Muốn biết

chiều dòng điện trong
ống dây cần biết chiều

đường sức từ.5 Củng cố và hướng dẫn tự học:

a. Củng cố : Hệ thống lại những kiến thức chính của bài

Cho HS giải BT 24.1SBT

b. Hướng dẫn tự học:

* Bài vừa học: Học thuộc các kết luận và qui tắc nắm tay phải SGK.

Giải bài tập: 24.2  24.5 SBT.

*Bài sắp học: “ Sự nhiễm từ của sắt, thép _ Nam châm điện”.

- Câu hỏi soạn bài: Ứng dụng sự nhiễm từ của sắt và thép như

thế nào ?

IV/ Bổ sung:
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản