Tài liệu về Kinh tế vi mô_ Chương 5

Chia sẻ: Truong Doan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:47

1
256
lượt xem
201
download

Tài liệu về Kinh tế vi mô_ Chương 5

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu giáo trình môn kinh tế vi mô, dưới dạng Power Point dành cho các bạn sinh viên trình độ đại học cao đẳng.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tài liệu về Kinh tế vi mô_ Chương 5

 1. CHƯƠNG V Lyù thuyeát troø chôi vaø Chieán löôïc caïnh tranh Tài liệu đọc: Robert Pindyck – Chương 13 Chapter 1 1
 2. NỘI DUNG 1. Trò chơi và các quyết định chiến lược - Trò chơi hợp tác và không hợp tác 2. Các chiến lược có ảnh hưởng chi phối 3. Thế cân bằng Nash 4. Các trò chơi lặp lại và hợp tác – chiến lược “ăn miếng trả miếng” 5. Các trò chơi tuần tự (lần lượt) và lợi thế của người đi trước * Ngăn chặn gia nhập ngành Chapter 1 2
 3. 1. Trò chơi và các quyết định chiến lược • Troø chôi khoâng hôïp taùc so vôùi troø chôi hôïp taùc – Troø chôi hôïp taùc • Nhöõng ngöôøi chôi ñaøm phaùn caùc hôïp ñoàng raøng buoäc cho pheùp hoaïch ñònh caùc chieán löôïc chung vaø hôïp ñoàng raøng buoäc laø khaû thi – Víduï: ngöôøi mua vaø ngöôøi baùn ñaøm phaùn giaù moät saûn phaåm hay dòch vuï hay moät lieân doanh giöõa hai coâng ty (nhö Microsoft vaø Apple) Chapter 1 3
 4. – Troø chôi khoâng hôïp taùc • Ñaøm phaùn vaø thi haønh moät hôïp ñoàng raøng buoäc laø khoâng khaû thi • Ví duï: Hai coâng ty caïnh tranh – coâng ty naøy giaû ñònh haønh vi cuûa coâng ty kia - quyeát ñònh moät caùch ñoäc laäp chieán löôïc ñònh giaù vaø quaûng caùo ñeå chieám thò phaàn Chapter 1 4
 5. Theá tieán thoaùi löôõng nan cuûa nhöõng ngöôøi tuø Giáp • Ñaâu laø chieán Khoâng löôïc öu theá? Thuù nhaän thuù nhaän Thuù nhaän 8, 8 0, 20 Ất Khoâng thuù nhaän 20, 0 1, 1 Chapter 1 5
 6. 2. Chieán löôïc öu theá Laø chieán löôïc toái öu baát keå haønh ñoäng cuûa ñoái thuû laø gì. – Ví duï: • A& B baùn saûn phaåm caïnh tranh • Hoï ñang quyeát ñònh coù neân thöïc hieän chieán dòch quaûng caùo hay khoâng Chapter 1 6
 7. a. Cân bằng khi cả hai công ty đều có chiến lược ưu thế Ma traän keát quaû cuûa troø chôi quaûng caùo • Quan saùt Coâng ty B – A: baát keå B Quaûng caùo Khoâng laøm gì, quaûng caùo quaûng caùo laø Quaûng caùo toát nhaát 10, 5 15, 0 – B: baát keå A Coâng ty A laøm gì, Khoâng 6, 8 10, 2 quaûng caùo laø quaûng caùo toát nhaát Chapter 1 7
 8. Ma traän keát quaû cuûa troø chôi quaûng caùo • Quan saùt Coâng ty B – Chieán löôïc öu theá Khoâng cho A & B laø Quaûng caùo quaûng caùo quaûng caùo Quaûng caùo 10, 5 15, 0 – Khoâng quan taâm veà ngöôøi chôi kia Coâng ty A – Caân baèng trong Khoâng 6, 8 10, 2 quaûng caùo chieán löôïc öu theá Chapter 1 8
 9. b. Cân bằng khi 1 trong 2 công ty có chiến lược ưu thế – Quyeát ñònh toái öu cuûa ngöôøi chôi khoâng coù chieán löôïc öu theá seõ phuï thuoäc vaøo haønh ñoäng cuûa ngöôøi chôi kia. Chapter 1 9
 10. Troø chôi quaûng caùo söûa ñoåi • Quan saùt Coâng ty B – A: Khoâng coù chieán löôïc öu Khoâng theá; phuï thuoäc Quaûng caùo quaûng caùo vaøo haønh ñoäng cuûa B Quaûng caùo – B: Quaûng caùo 10, 5 15, 0 • Caâu hoûi Coâng ty A – A neân laøm gì? Khoâng (Gôïi yù: xem 6, 8 20, 2 quaûng caùo xeùt quyeát ñònh cuûa B) Chapter 1 10
 11. 3. Thế caân baèng Nash • Chieán löôïc öu theá ● “Toâi ñang laøm ñieàu toát nhaát coù theå ñöôïc baát keå haønh ñoäng cuûa anh.” ● “Anh ñang laøm ñieàu toát nhaát coù theå ñöôïc baát keå haønh ñoäng cuûa toâi.” ª Caân baèng Nash ● “Toâi ñang laøm ñieàu toát nhaát coù theå ñöôïc döïa treân haønh ñoäng cuûa anh” ● “Anh ñang laøm ñieàu toát nhaát coù theå ñöôïc döïa treân haønh ñoäng cuûa toâi.” Chapter 1 11
 12. Xem laïi Caân baèng Nash Vaán ñeà löïa choïn saûn phaåm Vaán ñeà löïa choïn saûn phaåm • Ví duï veà caân baèng Nash – Hai coâng ty saûn xuaát thöùc aên töø boät nguõ coác – Thò tröôøng cho moät nhaø saûn xuaát thöùc aên gioøn – Thò tröôøng cho moät nhaø saûn xuaát thöùc aên ngoït – Moãi coâng ty chæ coù nguoàn löïc ñeå ñöa ra moät loaïi thöùc aên töø boät nguõ coác – Khoâng hôïp taùc Chapter 1 12
 13. Vaán ñeà löïa choïn saûn phaåm • Vaán ñeà Coâng ty 2 – Lieäu coù caân baèng Nash Gioøn Ngoït khoâng? – Neáu khoâng, Gioøn -5, -5 10, 10 taïi sao? Coâng ty 1 – Neáu coù, laøm sao coù theå ñaït Ngoït 10, 10 -5, -5 ñöôïc? Chapter 1 13
 14. Mô hình Cournot • Giả định: - 2 hãng sản xuất những sản phẩm giống nhau và cùng am hiểu cầu thị trường, - Cả 2 phải đề ra các quyết định trong cùng một lúc. Thực chất của mô hình Cournot: mỗi hãng xem đầu ra của đối thủ cạnh tranh với mình là đã định rồi quyết định sản xuất bao nhiêu. Chapter 1 14
 15. P D1(0) MC1 D1(50) D1(75) MR1(50) MR1(0) MR1(75) 12,5 25 50 Q Chapter 1 15
 16. Số lượng H1 nghĩ Số lượng H1 sx theo những H2 sẽ sản xuất dự đoán về sản lượng của H2 0 50 50 25 75 12,5 100 0 Chapter 1 16
 17. Q1 Cân bằng Cournot 100 Đường phản ứng của H2: Q2(Q1) 75 50 Thế cân bằng Cournot 25 ● Đường phản ứng của H1: Q1(Q2) 12,5 25 75 1 100 Q2 Chapter 17
 18. • Thế cân bằng Cournot là một ví dụ về thế cân bằng Nash. • Trong thế cân bằng Cournot, mỗi hãng giả định một cách xác đáng số lượng mà đối thủ cạnh tranh của nó định sản xuất và tối đa hóa được lợi nhuận một cách thích hợp. • Trong thế cân bằng Cournot không một hãng nào có động cơ để thay đổi đầu ra của mình. Chapter 1 18
 19. Ví dụ bằng số • Hai hãng độc quyền tay đôi có chi phí biên là MC1 = MC2 = 20. Cả hai cùng đứng trước đường cầu thị trường là: P = 40 – 2Q. - Xác định đường phản ứng của mỗi hãng - Xác định thế cân bằng Cournot, thế cân bằng cạnh tranh, thế cân bằng cấu kết, giá cả và sản lượng của mỗi hãng ở các thế cân bằng này. - Mô hình Stackelberg – nếu hãng 1 ấn định đầu ra trước thì giá cả và sản lượng của hai hãng sẽ là bao nhiêu? Chapter 1 19
 20. Q1 Đường hợp đồng 10 Thế cân bằng cạnh tranh 5 ● Thế cân bằng 10/3 ● Cournot ● Thế cân bằng cấu kết 10/3 5 10 Q2 Chapter 1 20

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản