Tài sản sở hữu trí tuệ có thể giúp cấp vốn kinh doanh như thế nào?

Chia sẻ: Pho Bo | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
72
lượt xem
15
download

Tài sản sở hữu trí tuệ có thể giúp cấp vốn kinh doanh như thế nào?

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Các tài sản sở hữu trí tuệ có thể giúp bạn củng cố điều kiện cho việc giành vốn từ các nhà đầu tư.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tài sản sở hữu trí tuệ có thể giúp cấp vốn kinh doanh như thế nào?

  1. Tài s n s h u trí tu có th giúp c p v n kinh doanh như th nào? Các tài s n s h u trí tu có th giúp b n c ng c i u ki n cho vi c giành v n t các nhà u tư. ch p thu n m t ánh giá v th nh c u tr giúp v n hay các kho n vay, nhà u tư (là m t ngân hàng, m t qu c a chính ph , m t tư b n u cơ hay m t nhà xu t v n kinh doanh) s xem xét s n ph m hay d ch v c a công ty b n ưa ra có m t ti m l c th trư ng th c s hay không. Trong vi c quy t nh m t doanh nghi p hay m t k ho ch xu t kh u h s tìm ki m các b ng ch ng: Công ngh ó chưa ư c ưa ra th trư ng (hay ít nh t m t m c giá th p hơn); Có th có nhu c u cho s n ph m ó và b n s không m c ph i nh ng khó khăn chính (lu t hay v n nào khác) làm c n tr vi c b n có th thương m i hóa s n ph m c a mình. ưa ra m t chi n lư c tài s n s h u trí tu v ng ch c v i các tài li u ch ng minh v vi c áp d ng các quy n s h u trí tu , thông tin v vi c tìm ki m b ng sáng ch ch ng t công ngh c a b n không th xâm ph m b ng sáng ch c a các i th c nh tranh và (gi y phép) các h p ng v i nh ng ngư i s h u b ng sáng ch y quy n cho b n s d ng công ngh c n thi t thương m i hóa m t s n ph m cũng s ư c yêu c ub o m u tư v n trư c các nhà tư b n u cơ. S s h u các
  2. quy n s h u trí tu i v i công su t sáng t o hay nh ng i m i liên quan n d ch v hay các s n ph m mà m t doanh nghi p nh qu ng bá b o mm tm c c quy n nh t nh và do ó cũng mb o m t m c th ph n cao n u s n ph m hay d ch v ch ng minh cho các khách hàng th y ư c s thành công c a nó. Vì th , s s h u tài s n s h u trí tu óng m t vai trò quan tr ng trong vi c thuy t ph c các nhà u tư hay các nhà cho vay t o i u ki n cho doanh nghi p ó thương m i hóa các s n ph m hay d ch v ưa ra. Trong nhi u trư ng h p, m t b ng sáng ch có giá tr ơn có th m ra nhi u cánh c a cơ h i v tài chính. Các nhà u tư hay các nhà cho vay khác nhau có th ánh giá tài s n s h u trí tu c a b n theo các cách khác nhau và có th xem xét m c quan tr ng i v i các quy n s h u tài s n trí tu khác nhau. Tuy nhiên m t xu hư ng rõ ràng ang ư c phát tri n hư ng t i m c tin tư ng l n hơn i v i các tài s n quy n s h u trí tu như m t ngu n l i th c nh tranh cho các công ty. Vì th , các nhà u tư và các nhà cho vay s ngày càng t p trung vào các công ty v i m t danh m c quy n s h u trí tu ư c qu n lý t t m c dù th c t h có th g p ph i nh ng v n m i th m chí các nư c phát tri n trong khi c g ng m b o t t các quy n l i an toàn trong tài s n s h u trí tu .

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản